ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У статтi 85 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50; 2017 р., N 2, ст. 25):

     1) у частинi четвертiй:

     в абзацi першому цифри i слово "31 грудня" замiнити цифрами i словом "30 вересня";

     в абзацах другому i третьому слова i цифри "iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни" замiнити словами i цифрами "осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни";

     2) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "З 1 жовтня 2017 року пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу)".

     2. У Законi України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 iз наступними змiнами):

     1) статтю 49 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пiсля 1 сiчня 2015 року додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров'ю, особам, вiднесеним до категорiї 4, не встановлюється";

     2) абзац перший частини першої статтi 55 викласти в такiй редакцiї:

     "Особам, якi працювали або проживали на територiях радiоактивного забруднення, пенсiї надаються iз зменшенням пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", за наявностi вiдповiдного страхового стажу, зменшеного на кiлькiсть рокiв зменшення пенсiйного вiку, але не менше 15 рокiв страхового стажу";

     3) у статтi 56:

     пункт 2 доповнити словами i цифрами "у разi призначення пенсiї на умовах частини другої статтi 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     у пунктi 3 слова i цифри "на 10 рокiв бiльшого за встановлений пунктом 2 цiєї статтi (у жiнок - 25 рокiв, у чоловiкiв - 30 рокiв)" замiнити словами i цифрами "у жiнок - 25 рокiв, у чоловiкiв - 30 рокiв";

     4) у статтi 58:

     в абзацi першому частини першої цифри i слово "31 грудня" замiнити цифрами i словом "30 вересня";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "З 1 жовтня 2017 року виплата пенсiї працюючим пенсiонерам у перiод роботи поновлюється у встановленому цим Законом розмiрi";

     5) статтю 59 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 59. Пенсiї вiйськовослужбовцям, якi брали участь у лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи

     Пенсiї вiйськовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згiдно з цим Законом та iншими законодавчими актами. Додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров'ю, призначається вiдповiдно до статтi 51 цього Закону.

     Вiйськовослужбовцям пенсiї по iнвалiдностi, а членам їх сiмей пенсiї у зв'язку з втратою годувальника внаслiдок Чорнобильської катастрофи, iнших ядерних аварiй та випробувань, вiйськових навчань iз застосуванням ядерної зброї за їх бажанням можуть призначатися на умовах i в порядку, визначених законодавством для осiб, якi стали особами з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, що їх вони дiстали при виконаннi обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв), або вiдповiдно до статтi 54 цього Закону.

     Особам, якi брали участь у лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, iнших ядерних аварiй та випробувань, у вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї пiд час проходження дiйсної строкової служби i внаслiдок цього стали особами з iнвалiднiстю, пенсiя по iнвалiдностi обчислюється вiдповiдно до цього Закону або за бажанням таких осiб - з п'ятикратного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня вiдповiдного року";

     6) у текстi Закону слова "iнвалiд", "iнвалiд з дитинства", "дитина-iнвалiд" та "iнвалiд вiйни" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю", "особа з iнвалiднiстю з дитинства", "дитина з iнвалiднiстю" та "особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     3. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами):

     1) у текстi статтi 28 слова "iнвалiдом", "йому" та "його" замiнити вiдповiдно словами "особою з iнвалiднiстю", "їй" та "її";

     2) частину шосту статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "Вихованцi, учнi, студенти, курсанти, слухачi (крiм курсантiв i слухачiв вiйськово-навчальних закладiв та навчальних закладiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i державної пожежної охорони), стажисти, якi навчаються за денною формою навчання у загальноосвiтнiх навчальних закладах, а також професiйно-технiчних, вищих навчальних закладах (у тому числi у перiод мiж завершенням навчання в одному iз зазначених навчальних закладiв та вступом до iншого навчального закладу або у перiод мiж завершенням навчання за одним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем та продовженням навчання за iншим за умови, що такий перiод не перевищує чотирьох мiсяцiв), мають право на пенсiю в разi втрати годувальника до закiнчення навчальних закладiв, але не бiльш як до досягнення ними 23 рокiв. Дiти-сироти мають право на пенсiю в разi втрати годувальника до досягнення ними 23 рокiв незалежно вiд того, навчаються вони чи нi";

     3) у статтi 54:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 54. Виплата пенсiй працюючим пенсiонерам";

     у частинi першiй цифри i слово "31 грудня" замiнити цифрами i словом "30 вересня";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "З 1 жовтня 2017 року пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу)";

     частину третю виключити;

     4) у текстi Закону слова "iнвалiд", "iнвалiд з дитинства", "дитина-iнвалiд" та "iнвалiд вiйни" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю", "особа з iнвалiднiстю з дитинства", "дитина з iнвалiднiстю" та "особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     4. Статтю 8 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2011 р., N 5, ст. 29; 2013 р., N 21, ст. 208, N 33, ст. 436; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712, N 50 - 51, ст. 2057; 2016 р., N 30, ст. 542) доповнити частиною чотирнадцятою такого змiсту:

     "Довiдки про суму нотарiально посвiдчених договорiв, якi необхiднi виключно для перевiрки дотримання законодавства з питань сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, надаються нотарiусом протягом 10 робочих днiв на обґрунтовану письмову вимогу органiв Пенсiйного фонду України".

     5. У статтi 37 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2015 р., N 6, ст. 40, N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50; 2017 р., N 2, ст. 25):

     у частинi четвертiй:

     в абзацi першому цифри i слово "31 грудня" замiнити цифрами i словом "30 вересня";

     в абзацах другому i третьому слова i цифри "iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни" замiнити словами i цифрами "осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "З 1 жовтня 2017 року пенсiї, призначенi пiсля набрання чинностi Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" (крiм осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") вiдповiдно до цiєї статтi у перiод роботи на посадах державної служби, визначених Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", а також на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", виплачуються у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     6. У другому реченнi частини другої статтi 18 Закону України "Про судову експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2005 р., N 1, ст. 14; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50; 2017 р., N 2, ст. 25) цифри i слово "31 грудня" замiнити цифрами i словом "30 вересня", а слова i цифри "iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни" - словами i цифрами "осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни".

     7. У Законi України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     у пунктi 7 слово "iнвалiдiв" замiнити словами "осiб з iнвалiднiстю";

     пункт 9 доповнити абзацами третiм - шостим такого змiсту:

     "Нотарiальне посвiдчення договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна здiйснюється за наявностi документального пiдтвердження сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна.

     Суми збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна сплачуються платниками цього збору за мiсцем розташування державної нотарiальної контори або робочого мiсця приватного нотарiуса.

     Нотарiуси щокварталу, до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом, подають до органiв Пенсiйного фонду України за мiсцем розташування державної нотарiальної контори або робочого мiсця приватного нотарiуса звiт про укладенi договори купiвлi-продажу нерухомого майна, включаючи iнформацiю про вартiсть такого майна та суму сплаченого збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування в порядку та за формою, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Iнформацiя з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на запит Пенсiйного фонду України та його територiальних органiв, iнших органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, судiв, органiв внутрiшнiх справ, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки України, нотарiусiв, адвокатiв надається у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) абзац четвертий пункту 1 статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Для платникiв збору, визначених пунктами 1 i 2 частини першої статтi 1 цього Закону, крiм платникiв, вiднесених до четвертої групи платникiв єдиного податку, що визначенi пiдпунктом 4 пункту 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України, об'єктом оподаткування є також фактичнi витрати на виплату i доставку пенсiй, призначених до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" вiдповiдно до пунктiв "б" - "з" статтi 13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" та призначених пiсля дня набрання чинностi зазначеним Законом вiдповiдно до пунктiв 2 - 8 частини другої статтi 114 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" у перiод до досягнення працiвниками пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     8. Статтю 16 Закону України "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302; 2002 р., N 29, ст. 200; 2006 р., N 1, ст. 18; 2016 р., N 3, ст. 34) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Пенсiйне забезпечення

     Пенсiйне забезпечення працiвникiв засобiв масової iнформацiї здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     У разi поранення, контузiї, калiцтва, одержаних пiд час виконання службових обов'язкiв у мiсцях надзвичайних подiй, журналiст або прирiвняний до нього працiвник має право на призначення дострокової пенсiї за вiком вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", але не ранiше нiж за п'ять рокiв до досягнення чоловiками - 60 рокiв, жiнками - 55 рокiв, за наявностi страхового стажу не менше 25 рокiв - для чоловiкiв i не менше 20 рокiв - для жiнок".

     9. У частинi першiй статтi 64 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2015 р., N 22, ст. 145, N 32, ст. 315; 2016 р., N 4, ст. 43, N 5, ст. 50; 2017 р., N 2, ст. 25) цифри i слово "31 грудня" замiнити цифрами i словом "30 вересня", а слова i цифри "iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни" - словами i цифрами "осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни".

     10. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2009 р., N 18, ст. 247; 2011 р., N 2-3, ст. 11; 2013 р., N 24, ст. 243):

     1) абзац третiй статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "обов'язковостi страхування на випадок безробiття всiх працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на iнших пiдставах, передбачених законом, та можливостi добровiльного страхування у випадках, передбачених законом";

     2) частину першу статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Страхуванню на випадок безробiття пiдлягають особи, якi працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, якi проходять альтернативну (невiйськову) службу, цивiльно-правового договору чи на iнших пiдставах, передбачених законом, вiйськовослужбовцi (крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби) та iншi особи, якi проходять службу та отримують грошове забезпечення (далi - вiйськовослужбовцi), особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, фiзичнi особи - пiдприємцi, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню на iнших пiдставах";

     3) у частинi третiй статтi 6 слова "та фермерського" виключити;

     4) частину четверту статтi 21 доповнити словами i цифрами "а також перiоди, починаючи з 1 сiчня 2016 року, протягом яких особа не пiдлягала страхуванню згiдно з цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     11. У Законi України "Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289 iз наступними змiнами):

     1) статтю 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Пенсiї за особливi заслуги встановлюються територiальним органом Пенсiйного фонду України";

     2) частини другу - четверту статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Розмiр надбавки визначається згiдно iз схемою визначення розмiрiв надбавок залежно вiд заслуг перед Україною, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення. У разi якщо особа одночасно має право на надбавку з кiлькох пiдстав, передбачених статтею 1 цього Закону, встановлюється надбавка, що є бiльшою у максимальному розмiрi.

     Пенсiя за особливi заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсiї або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням вiдбулося не пiзнiше 12 мiсяцiв з дня набуття права. Днем звернення за встановленням пенсiї за особливi заслуги вважається день прийому заяви про встановлення пенсiї за особливi заслуги з усiма необхiдними документами. Якщо заява про встановлення пенсiї за особливi заслуги надсилається поштою i до неї додаються всi необхiднi документи, днем звернення за встановленням пенсiї за особливi заслуги вважається дата, зазначена на поштовому штемпелi мiсця вiдправлення заяви. У разi якщо до заяви доданi не всi необхiднi документи, територiальний орган Пенсiйного фонду України повiдомляє заявниковi, якi документи мають бути поданi додатково. Якщо такi документи будуть поданi не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня повiдомлення про необхiднiсть подання додаткових документiв, днем звернення за встановленням пенсiї за особливi заслуги вважається день прийому або вiдправлення заяви про встановлення такої пенсiї.

     У разi збiльшення розмiру прожиткового мiнiмуму, визначеного для осiб, якi втратили працездатнiсть, територiальний орган Пенсiйного фонду України здiйснює перерахунок пенсiї за особливi заслуги з дати, з якої встановлено новий розмiр прожиткового мiнiмуму";

     3) статтю 8 виключити;

     4) статтi 9 - 11 i 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Заяву про встановлення (перерахунок) пенсiї за особливi заслуги розглядає територiальний орган Пенсiйного фонду України та в 10-денний строк з дня її подання з усiма необхiдними документами приймає рiшення про встановлення (перерахунок) або про вiдмову у встановленнi (перерахунку) пенсiї за особливi заслуги.

     Порядок подання документiв для встановлення пенсiї за особливi заслуги та вимоги до них затверджуються правлiнням Пенсiйного фонду України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення.

     Не пiзнiше 10 днiв пiсля прийняття рiшення про встановлення (перерахунок) пенсiї за особливi заслуги чи про вiдмову в її встановленнi (перерахунку) територiальний орган Пенсiйного фонду України видає або надсилає особi повiдомлення про встановлення (перерахунок) пенсiї за особливi заслуги чи про вiдмову у її встановленнi (перерахунку) iз зазначенням причин вiдмови та порядку оскарження такого рiшення.

     Стаття 10. У разi виявлення нових даних про заслуги пенсiонера перерахунок пенсiї за особливi заслуги здiйснюється з дати подання заяви з усiма необхiдними документами.

     Стаття 11. У разi надходження до органiв Пенсiйного фонду України документально пiдтверджених вiдомостей про наявнiсть у пенсiонера судимостi за вчинення умисного злочину рiшенням територiального органу Пенсiйного фонду України такий пенсiонер позбавляється встановленої пенсiї за особливi заслуги.

     У разi виявлення помилкових чи неправдивих даних у документах, на пiдставi яких було встановлено пенсiю за особливi заслуги, рiшенням територiального органу Пенсiйного фонду України пенсiонер позбавляється встановленої пенсiї за особливi заслуги або її розмiр перераховується вiдповiдно до цього Закону.

     Сума пенсiї, виплачена пенсiонеровi надмiру внаслiдок зловживань з його боку, стягується в установленому законом порядку";

     "Стаття 16. Рiшення територiального органу Пенсiйного фонду України може бути оскаржене вiдповiдно до законодавства про звернення громадян.

     Скарги на рiшення щодо встановлення пенсiї за особливi заслуги розглядаються в порядку, затвердженому правлiнням Пенсiйного фонду України для розгляду скарг щодо пенсiйного забезпечення. У разi незгоди з рiшенням Пенсiйного фонду України, прийнятим за результатами розгляду скарги, скарга може бути подана до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, рiшення якого є обов'язковим для виконання територiальним органом Пенсiйного фонду України.

     Рiшення територiального органу Пенсiйного фонду України може бути оскаржене також у судовому порядку";

     5) у пунктi 4 статтi 17 "Прикiнцевi положення":

     друге речення абзацу першого виключити;

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо за нормами цього Закону для вiдповiдної категорiї осiб передбачено вищi розмiри надбавок, нiж були встановленi ранiше, вiдповiдний перерахунок проводиться територiальним органом Пенсiйного фонду України".

     12. У частинi другiй статтi 181 Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2012 р., N 4, ст. 21) слова "або соцiальну пенсiю" замiнити словами "соцiальну пенсiю або державну соцiальну допомогу дитинi померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам".

     13. У статтi 21 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175 iз наступними змiнами):

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Пенсiйне забезпечення посадових осiб мiсцевого самоврядування здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     частини десяту, дванадцяту - чотирнадцяту виключити.

     14. У статтi 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212 iз наступними змiнами):

     абзац третiй частини шостої виключити;

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "12. Пенсiйне забезпечення народних депутатiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     15. У Законi України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; 2005 р., N 2, ст. 32; 2014 р., N 20 - 21, ст. 745; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50; 2017 р., N 2, ст. 25):

     1) у частинi першiй статтi 29 цифри i слово "31 грудня" замiнити цифрами i словом "30 вересня";

     2) статтю 40 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 40. Пенсiйне забезпечення працiвникiв дипломатичної служби

     Пенсiйне забезпечення працiвникiв дипломатичної служби здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     16. У Законi України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2015 р., N 6, ст. 40; 2016 р., N 26, ст. 517):

     1) у статтi 2:

     абзаци п'ятий i шостий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "суми виплат, що здiйснюються вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, крiм щомiсячних страхових виплат потерпiлим на виробництвi (з урахуванням виплат на необхiдний догляд за потерпiлим) та членам їхнiх сiмей i пенсiй, якi iндексуються вiдповiдно до закону за цими видами страхування;

     суми вiдшкодування шкоди, заподiяної фiзичнiй особi калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, якi мають право на вiдшкодування шкоди у разi втрати годувальника, крiм суми виплат, що здiйснюються вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Iндексацiя пенсiй здiйснюється шляхом їх пiдвищення вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     2) у статтi 5:

     у частинi четвертiй слова "пенсiй, iнших" та "Пенсiйного фонду України" виключити, а пiсля слiв "фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування" доповнити словами "а також";

     у частинi шостiй слова "бюджету Пенсiйного фонду України" та "iнших" виключити;

     3) частину третю статтi 10 виключити.

     17. Частини першу i другу статтi 34 Закону України "Про фермерське господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Члени фермерського господарства та особи, якi працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

     2. Фермерське господарство реєструється в установленому законом порядку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     18. У Законi України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82, N 37, ст. 443; 2013 р., N 39, ст. 517):

     1) у статтi 1:

     в абзацi першому слова "У цьому Законi" замiнити цифрою i словами "1. У цьому Законi";

     в абзацi шiстнадцятому слова "цим Законом" замiнити словами "законами України";

     абзаци двадцять восьмий - тридцятий виключити;

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Термiни "контролер", "контроль", "афiлiйована особа" i "пов'язана особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     2) в абзацi четвертому частини шостої статтi 21, пунктi 2 частини першої статтi 48, другому реченнi частини другої статтi 55, пунктах 6 та 9 частини другої статтi 58 слова "цим Законом" замiнити словом "законом";

     3) в абзацi першому частини третьої статтi 50 слова "цього Закону" замiнити словами "законiв України";

     4) перше речення частини першої статтi 66 доповнити словами "або законом".

     19. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     абзаци шостий та сiмнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "зберiгач - банк, який провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про банки i банкiвську дiяльнiсть, обирається за результатами конкурсу i вiдповiдає вимогам цього Закону щодо зберiгання активiв та обслуговування коштiв Накопичувального фонду";

     "непрацездатнi громадяни - особи, якi досягли встановленого статтею 26 цього Закону пенсiйного вiку, або особи з iнвалiднiстю, у тому числi дiти з iнвалiднiстю, а також особи, якi мають право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника вiдповiдно до закону";

     абзаци двадцять шостий - двадцять восьмий виключити;

     пiсля абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "працюючий пенсiонер - особа, якiй призначено пенсiю та яка є застрахованою вiдповiдно до пунктiв 1 - 7, 11 - 13 частини першої статтi 11 цього Закону".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять дев'ятий - сорок третiй вважати вiдповiдно абзацами тридцятим - сорок четвертим;

     абзац тридцять восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "страхова органiзацiя - страховик, який має лiцензiю на здiйснення страхування життя та вiдповiдає вимогам, встановленим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та Законом України "Про страхування";

     доповнити абзацом сорок п'ятим такого змiсту:

     "Термiни "контролер", "контроль", "афiлiйована особа" i "пов'язана особа" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     2) у частинi першiй статтi 4 слова "закону про недержавне пенсiйне забезпечення, законiв, якими встановлюються умови пенсiйного забезпечення, вiдмiннi вiд загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування та недержавного пенсiйного забезпечення" замiнити словами "законiв України "Про недержавне пенсiйне забезпечення", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб";

     3) у частинi першiй статтi 9:

     в абзацi першому слова "за рахунок коштiв Пенсiйного фонду" виключити;

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) пенсiя по iнвалiдностi";

     4) статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Особи, якi пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню

     Загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню пiдлягають:

     1) громадяни України, iноземцi (якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, якi працюють на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, створених вiдповiдно до законодавства України, незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання, у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах цих пiдприємств та органiзацiй, у громадських об'єднаннях, у фiзичних осiб - пiдприємцiв, осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, та в iнших фiзичних осiб на умовах трудового договору (контракту) або працюють на iнших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги) на зазначених пiдприємствах, в установах, органiзацiях чи у фiзичних осiб за договорами цивiльно-правового характеру;

     2) фiзичнi особи - пiдприємцi, у тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподаткування;

     3) особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, а саме наукову, лiтературну, артистичну, художню, освiтню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числi адвокатську, нотарiальну дiяльнiсть, або особи, якi провадять релiгiйну (мiсiонерську) дiяльнiсть, iншу подiбну дiяльнiсть та отримують дохiд вiд цiєї дiяльностi;

     4) громадяни України, якi працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах та консульських установах України, фiлiях, представництвах, iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємств та органiзацiй (у тому числi мiжнародних), створених вiдповiдно до законодавства України (якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України);

     5) громадяни України та особи без громадянства, якi працюють в iноземних дипломатичних представництвах та консульських установах iноземних держав, фiлiях, представництвах, iнших вiдокремлених пiдроздiлах iноземних пiдприємств та органiзацiй, мiжнародних органiзацiй, розташованих на територiї України (якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України);

     6) особи, якi працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та отримують заробiтну плату (винагороду) за роботу на таких посадах;

     7) особи, якi проходять строкову вiйськову службу у Збройних Силах України, iнших утворених вiдповiдно до закону вiйськових формуваннях, Службi безпеки України та службу в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту;

     8) особи, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдповiдно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, при усиновленнi дитини;

     9) один з непрацюючих працездатних батькiв, усиновителiв, опiкун, пiклувальник, якi фактично здiйснюють догляд за дитиною з iнвалiднiстю, а також непрацюючi працездатнi особи, якi здiйснюють догляд за особою з iнвалiднiстю I групи або за особою, яка досягла пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров'я потребує постiйного стороннього догляду, якщо такi непрацюючi працездатнi особи отримують допомогу, надбавку або компенсацiю вiдповiдно до законодавства;

     10) особи, якi отримують допомогу по тимчасовiй непрацездатностi, а також особи, якi перебувають у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами i отримують допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

     11) вiйськовослужбовцi (крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби), полiцейськi, особи рядового i начальницького складу, у тому числi тi, якi проходять вiйськову службу пiд час особливого перiоду, визначеного законами України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" та "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу";

     12) патронатнi вихователi, батьки-вихователi дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомнi батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення вiдповiдно до законодавства;

     13) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню на iнших пiдставах";

     5) абзац перший частини першої статтi 12 пiсля слiв "у тому числi" доповнити словами "особи, якi навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспiрантурi та докторантурi";

     6) у статтi 14:

     у пунктi 1:

     в абзацi другому цифри "1, 10, 15" замiнити цифрами "1, 10";

     абзац третiй виключити;

     в абзацi четвертому слова i цифри "у пунктах 5, 19" замiнити словами i цифрою "у пунктi 4";

     в абзацi п'ятому слова i цифру "у пунктi 6" замiнити словами i цифрою "у пунктi 5";

     у пунктi 2 слова i цифри "у пунктах 7 - 9, 12 - 14, 17 i 18" замiнити словами i цифрами "у пунктах 6 - 9, 11 i 12";

     пункт 4 виключити;

     у пунктi 5 слова i цифри "у пунктах 3 i 4" замiнити словами i цифрами "у пунктах 2, 3 i 13";

     7) у частинi другiй статтi 15 цифри i слово "1 - 7, 9, 10, 12, 15, 17 i 18" замiнити цифрами "1 - 6, 10 - 13";

     8) статтю 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Персонiфiкований облiк у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування

     1. Персонiфiкований облiк у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування здiйснюється з метою облiку застрахованих осiб, учасникiв накопичувальної системи пенсiйного страхування та їх iдентифiкацiї, а також накопичення, зберiгання та автоматизованої обробки iнформацiї про облiк застрахованих осiб i реалiзацiю ними права на страховi виплати у солiдарнiй системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування та накопичувальнiй системi пенсiйного страхування.

     Для формування iнформацiйної бази системи персонiфiкованого облiку використовуються вiдомостi, що надходять вiд:

     державних реєстраторiв юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     роботодавцiв;

     застрахованих осiб;

     фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських (крiм мiст обласного значення) рад та уповноважених суб'єктiв для облiку даних Єдиного державного демографiчного реєстру;

     органiв доходiв i зборiв, територiальних органiв Пенсiйного фонду за результатами перевiрок платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та/або в порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю;

     державної служби зайнятостi;

     iнших пiдприємств, установ, органiзацiй та вiйськових частин;

     компанiй з управлiння активами;

     зберiгачiв;

     iнших джерел, передбачених законодавством.

     2. На кожну застраховану особу вiдкривається персональна електронна облiкова картка, якiй присвоюється унiкальний номер електронної облiкової картки.

     Унiкальний номер електронної облiкової картки формується автоматично шляхом додавання одиницi до останнього наявного унiкального номера електронної облiкової картки. Порядок та строки впровадження унiкальних номерiв електронних облiкових карток застрахованих осiб, порядок ведення персональних електронних облiкових карток визначаються Пенсiйним фондом.

     3. Персональна електронна облiкова картка застрахованої особи повинна мiстити такi вiдомостi:

     1) умовно-постiйна частина персональної електронної облiкової картки:

     унiкальний номер електронної облiкової картки;

     серiя, номер i найменування документа, що посвiдчує особу;

     прiзвище, iм'я та по батьковi на момент створення електронної облiкової картки;

     прiзвище, iм'я та по батьковi на поточний момент;

     прiзвище при народженнi;

     дата народження;

     мiсце народження;

     стать;

     адреса мiсця проживання;

     адреса, за якою здiйснено реєстрацiю мiсця проживання;

     реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мають вiдмiтку в паспортi);

     унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi;

     громадянство;

     номер телефону (за згодою);

     вiдмiтка про смерть;

     2) частина персональної електронної облiкової картки, яка вiдображає страховий стаж, заробiтну плату (дохiд, грошове забезпечення), розмiр сплачених страхових внескiв та iншi вiдомостi, необхiднi для обчислення та призначення страхових виплат:

     код згiдно з ЄДРПОУ або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мають вiдмiтку в паспортi) страхувальника (платника);

     рiк, за який внесено вiдомостi;

     розмiр страхового внеску за вiдповiдний мiсяць;

     сума сплачених страхових внескiв за вiдповiдний мiсяць;

     страховий стаж;

     кiлькiсть вiдпрацьованих застрахованою особою календарних днiв (годин) за вiдповiдний мiсяць;

     ознака особливих умов працi, що дають право на пiльги в системi пенсiйного забезпечення;

     сума заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення), з якої сплачено страховi внески за вiдповiдний мiсяць;

     3) частина персональної електронної облiкової картки, яка вiдображає виплату за рахунок коштiв Пенсiйного фонду пенсiї застрахованiй особi за мiсяцями:

     номер електронної пенсiйної справи;

     номер архiвної електронної пенсiйної справи в електронному архiвi пенсiйних справ;

     дата, з якої призначено пенсiю;

     поточний мiсяць нарахування (перерахунку, iндексацiї) пенсiї;

     сума перiодiв страхового стажу;

     коефiцiєнт страхового стажу;

     коефiцiєнт заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення);

     заробiтна плата (дохiд, грошове забезпечення) для обчислення, перерахунку, iндексацiї пенсiї на поточний момент;

     поточний розмiр пенсiї для виплати;

     вiдомостi про членiв сiм'ї, якi перебувають на утриманнi застрахованої особи, та її дiтей;

     iнформацiя про уповноважену особу, яка одержала звернення про призначення (перерахунок) пенсiї;

     4) частина персональної електронної облiкової картки, яка вiдображає участь застрахованої особи в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, стан накопичувального пенсiйного рахунку застрахованої особи або здiйснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштiв, що облiковуються на такому рахунку, а також вiдомостi про стан iндивiдуального пенсiйного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення та здiйснення їй пенсiйних виплат:

     сума заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення) учасника накопичувальної пенсiйної системи, з якої сплачено страховi внески за вiдповiдний мiсяць;

     сума страхових внескiв, сплачена до накопичувальної системи пенсiйного страхування за останнiй звiтний рiк;

     дата перерахування страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування;

     кiлькiсть одиниць пенсiйних активiв застрахованої особи в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування;

     загальна сума коштiв застрахованої особи в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування;

     реквiзити обраного застрахованою особою недержавного пенсiйного фонду - суб'єкта другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, з яким укладено пенсiйний контракт, реквiзити адмiнiстратора i зберiгача такого фонду;

     сума коштiв, що облiковується на iндивiдуальному пенсiйному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення;

     сума одноразової виплати, сплаченої вiдповiдно до статтi 56 цього Закону застрахованiй особi в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування або її спадкоємцю, дата такої виплати;

     реквiзити страхової органiзацiї, з якою укладено договiр страхування довiчної пенсiї (у разi укладення);

     дата укладення договору страхування довiчної пенсiї та розмiр страхової виплати за цим договором (у разi укладення);

     сума коштiв, перерахована з накопичувальної системи пенсiйного страхування страховiй органiзацiї, обранiй застрахованою особою, для оплати договору страхування довiчної пенсiї, дата її перерахування;

     сума штрафної санкцiї та пенi, сплачена агентом-страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внескiв на користь учасника накопичувальної системи пенсiйного страхування, дата її сплати;

     вiдмiтка про дату смертi застрахованої особи;

     5) частина персональної електронної облiкової картки, яка вiдображає звернення застрахованої особи, надання iнформацiї про застраховану особу та iншi вiдомостi щодо реалiзацiї прав застрахованої особи у системi пенсiйного забезпечення.

     4. Персонiфiкованi вiдомостi, внесенi до персональної електронної облiкової картки застрахованої особи, зберiгаються в Пенсiйному фондi протягом усього життя цiєї особи, а пiсля її смертi - протягом 75 рокiв на паперових носiях та/або в електроннiй формi за наявностi засобiв, що гарантують iдентичнiсть паперової та електронної форм документа.

     5. Вiдомостi про стан iндивiдуального пенсiйного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсiйному фондi - суб'єктi другого рiвня системи пенсiйного забезпечення, якi є складовою персональної електронної облiкової картки застрахованої особи, та порядок обмiну iнформацiєю мiж Пенсiйним фондом i адмiнiстраторами недержавних пенсiйних фондiв - суб'єктiв другого рiвня системи пенсiйного забезпечення визначаються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, i Пенсiйним фондом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, за формою, встановленою вiдповiдно до законодавства, протягом десяти робочих днiв пiсля реєстрацiї смертi особи подає вiдповiднi вiдомостi до Пенсiйного фонду.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, фонди загальнообов'язкового державного соцiального страхування надають Пенсiйному фонду iнформацiю для ведення персонiфiкованого облiку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     Персонiфiкованi вiдомостi про заробiтну плату (дохiд, грошове забезпечення, допомогу, компенсацiю) застрахованих осiб, на яку нараховано i з якої сплачено страховi внески, та iншi вiдомостi подаються до Пенсiйного фонду роботодавцями, пiдприємствами, установами, органiзацiями, вiйськовими частинами та органами, якi виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацiю вiдповiдно до законодавства.

     Вiдомостi про фiзичних осiб - пiдприємцiв та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, подаються безпосередньо зазначеними особами.

     Вiдомостi про осiб, якi пiдлягали загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню на випадок безробiття та отримували допомогу по безробiттю (крiм одноразової її виплати для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi) та матерiальну допомогу в перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї, подаються державною службою зайнятостi.

     Порядок та строки подання вiдомостей, зазначених в абзацах четвертому - шостому цiєї частини, встановлюються Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення.

     6. Органи, що здiйснюють державну реєстрацiю юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв, зобов'язанi надсилати один примiрник реєстрацiйної картки територiальному органу Пенсiйного фонду за мiсцем реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi";

     9) у пунктi 2 частини другої та частинi третiй статтi 22 слова "органами соцiального захисту населення" та "органiв соцiального захисту населення" замiнити вiдповiдно словами "структурними пiдроздiлами з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi їх створення) рад" та "структурних пiдроздiлiв з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi їх створення) рад";

     10) у статтi 24:

     у частинi першiй:

     в абзацi другому слово i цифри "статтею 26" замiнити словами i цифрами "частиною першою статтi 26";

     в абзацi четвертому слова "до страхового стажу для призначення пенсiї за вiком, а також до страхового стажу роботи" замiнити словами "до стажу роботи";

     частину другу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi якщо за перiод з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдсутнi вiдомостi, необхiднi для обчислення страхового стажу вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), полiцейським, особам рядового i начальницького складу вiдповiдно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на пiдставi довiдки про проходження вiйськової служби та про сплаченi суми страхових внескiв";

     у частинi третiй:

     абзаци перший i другий пiсля слiв "страхових внескiв" доповнити словами "з урахуванням сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати";

     абзац шостий доповнити словами "з урахуванням сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати";

     абзац десятий пiсля слiв "стажу роботи" доповнити словами "(врахованого в одинарному розмiрi)";

     частину четверту доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Пiльговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що дiяло ранiше, за перiод з 1 сiчня 2004 року застосовується виключно в частинi визначення права на пенсiю за вiком на пiльгових умовах та за вислугу рокiв";

     11) у частинi першiй статтi 25:

     друге речення абзацу п'ятого викласти в такiй редакцiї: "За перiод участi в системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування величина оцiнки одного року страхового стажу дорiвнює 1 %";

     абзац шостий виключити;

     12) статтi 26 i 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 26. Умови призначення пенсiї за вiком

     1. Особи мають право на призначення пенсiї за вiком пiсля досягнення вiку 60 рокiв за наявностi страхового стажу не менше 15 рокiв по 31 грудня 2017 року.

     Починаючи з 1 сiчня 2018 року право на призначення пенсiї за вiком пiсля досягнення вiку 60 рокiв мають особи за наявностi страхового стажу:

     з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше 25 рокiв;

     з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше 26 рокiв;

     з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше 27 рокiв;

     з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року - не менше 28 рокiв;

     з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року - не менше 29 рокiв;

     з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року - не менше 30 рокiв;

     з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року - не менше 31 року;

     з 1 сiчня 2025 року по 31 грудня 2025 року - не менше 32 рокiв;

     з 1 сiчня 2026 року по 31 грудня 2026 року - не менше 33 рокiв;

     з 1 сiчня 2027 року по 31 грудня 2027 року - не менше 34 рокiв;

     починаючи з 1 сiчня 2028 року - не менше 35 рокiв.

     До досягнення вiку, встановленого абзацами першим i другим цiєї частини, право на пенсiю за вiком за наявностi вiдповiдного страхового стажу мають жiнки 1961 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     55 рокiв - якi народилися по 30 вересня 1956 року включно;

     55 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

     56 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

     56 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

     57 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

     57 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

     58 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

     58 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

     59 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

     59 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

     60 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

     2. У разi вiдсутностi, починаючи з 1 сiчня 2018 року, страхового стажу, передбаченого частиною першою цiєї статтi, право на призначення пенсiї за вiком пiсля досягнення вiку 63 роки мають особи за наявностi страхового стажу:

     по 31 грудня 2018 року - вiд 15 до 25 рокiв;

     з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року - вiд 16 до 26 рокiв;

     з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року - вiд 17 до 27 рокiв;

     з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року - вiд 18 до 28 рокiв;

     з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року - вiд 19 до 29 рокiв;

     з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року - вiд 20 до 30 рокiв;

     з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року - вiд 21 до 31 року;

     з 1 сiчня 2025 року по 31 грудня 2025 року - вiд 22 до 32 рокiв;

     з 1 сiчня 2026 року по 31 грудня 2026 року - вiд 23 до 33 рокiв;

     з 1 сiчня 2027 року по 31 грудня 2027 року - вiд 24 до 34 рокiв;

     починаючи з 1 сiчня 2028 року - вiд 25 до 35 рокiв.

     3. У разi вiдсутностi, починаючи з 1 сiчня 2019 року, страхового стажу, передбаченого частинами першою i другою цiєї статтi, право на призначення пенсiї за вiком мають особи пiсля досягнення вiку 65 рокiв за наявностi страхового стажу:

     з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року - вiд 15 до 16 рокiв;

     з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року - вiд 15 до 17 рокiв;

     з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року - вiд 15 до 18 рокiв;

     з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року - вiд 15 до 19 рокiв;

     з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року - вiд 15 до 20 рокiв;

     з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року - вiд 15 до 21 року;

     з 1 сiчня 2025 року по 31 грудня 2025 року - вiд 15 до 22 рокiв;

     з 1 сiчня 2026 року по 31 грудня 2026 року - вiд 15 до 23 рокiв;

     з 1 сiчня 2027 року по 31 грудня 2027 року - вiд 15 до 24 рокiв;

     починаючи з 1 сiчня 2028 року - вiд 15 до 25 рокiв.

     4. У разi вiдсутностi, починаючи з 1 сiчня 2018 року, необхiдного страхового стажу на дату досягнення вiку, передбаченого частинами першою - третьою цiєї статтi, пенсiю за вiком може бути призначено пiсля набуття особою страхового стажу, визначеного частинами першою - третьою цiєї статтi на дату досягнення вiдповiдного вiку.

     Наявнiсть страхового стажу, передбаченого частинами першою - третьою цiєї статтi, який дає право на призначення пенсiї за вiком, визначається на дату досягнення особою вiдповiдного вiку i не залежить вiд наявностi страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсiї.

     5. Починаючи з 1 сiчня 2028 року, у разi наявностi 40 i бiльше календарних рокiв страхового стажу, пенсiя за вiком призначається незалежно вiд вiку";

     "Стаття 28. Мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком

     1. Мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком за наявностi у чоловiкiв 35 рокiв, а у жiнок 30 рокiв страхового стажу встановлюється в розмiрi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом. У разi виплати застрахованiй особi довiчної пенсiї, передбаченої цим Законом, пенсiї або аналогiчної виплати, встановленої в iнших державах, мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком у солiдарнiй системi встановлюється з урахуванням зазначених сум.

     За кожний повний рiк страхового стажу понад 35 рокiв чоловiкам i 30 рокiв жiнкам пенсiя за вiком збiльшується на 1 вiдсоток розмiру пенсiї, обчисленої вiдповiдно до статтi 27 цього Закону, але не бiльш як на 1 вiдсоток мiнiмального розмiру пенсiї за вiком, передбаченого абзацом першим цiєї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

     Мiнiмальний розмiр пенсiї особам, на яких поширюється дiя Закону України "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi", та працiвникам, зайнятим повний робочий день пiд землею обслуговуванням зазначених осiб, якi вiдпрацювали на пiдземних роботах не менш як 15 рокiв для чоловiкiв та 7,5 року для жiнок за списком N 1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, встановлюється незалежно вiд мiсця останньої роботи у розмiрi 80 вiдсоткiв заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної вiдповiдно до статтi 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсiя, але не менш як три розмiри прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     2. З 1 сiчня 2018 року для осiб, якi досягли вiку 65 рокiв, мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком за наявностi у чоловiкiв 35 рокiв, а у жiнок 30 рокiв страхового стажу встановлюється в розмiрi 40 вiдсоткiв мiнiмальної заробiтної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, але не менше прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом.

     3. За наявностi страхового стажу меншої тривалостi, нiж передбачено абзацом першим частини першої цiєї статтi, мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком встановлюється у розмiрi, пропорцiйному до наявного страхового стажу, виходячи з прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом.

     Для пенсiй, призначених пiсля 1 сiчня 2018 року, мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком, передбачений абзацом першим цiєї частини, виплачується пiсля досягнення особою вiку 65 рокiв. До досягнення цього вiку таким особам може бути призначена державна соцiальна допомога на умовах i в порядку, визначених Законом України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям".

     4. Мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком, встановлений частинами першою - третьою цiєї статтi, застосовується виключно для визначення розмiрiв пенсiй, призначених згiдно з цим Законом.

     5. При визначеннi мiнiмального розмiру пенсiї за вiком та збiльшеннi мiнiмальної пенсiї за вiком, передбачених абзацами першим i другим частини першої, частинами другою i третьою цiєї статтi, до страхового стажу не враховується перiод, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску вiдповiдно до частини п'ятої статтi 10 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     6. Рiзниця мiж розмiром пенсiї, обчисленим вiдповiдно до абзацiв першого i третього частини першої, частини третьої цiєї статтi, та розмiром пенсiї, обчисленим вiдповiдно до статтi 27 цього Закону, фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України";

     13) у статтi 29:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова i цифри "абзацом першим частини першої статтi 26" замiнити словом i цифрами "статтею 26";

     в абзацах другому i третьому слова "стажу пiсля" замiнити словами "стажу, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем";

     частину третю доповнити словами "за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсiя";

     14) у частинi першiй статтi 30 слова "внаслiдок загального захворювання (в тому числi калiцтва, не пов'язаного з роботою, iнвалiдностi з дитинства)" виключити;

     15) в абзацах першому i двадцять восьмому частини першої статтi 32, абзацi восьмому частини другої статтi 33 слова "визнанi iнвалiдами" замiнити словами "яким установлено iнвалiднiсть";

     16) у статтi 35:

     в абзацi другому частини першої слова "особа визнана iнвалiдом" замiнити словами "особi встановлено iнвалiднiсть";

     в абзацах першому i другому частини третьої слово "його" замiнити словом "її", а слова "вiн не отримував" - словами "вона не отримувала";

     17) у статтi 40:

     у частинi першiй:

     в абзацi третьому слова i цифри "пунктiв 8, 13 i 14" замiнити словами i цифрами "пунктiв 7, 8 i 9";

     абзац п'ятий пiсля слiв "встановленому законодавством" доповнити словами "за умови пiдтвердження довiдки про заробiтну плату первинними документами";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "У разi якщо за перiод з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдсутнi вiдомостi, необхiднi для призначення пенсiї вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), полiцейським, особам рядового i начальницького складу, заробiтна плата (дохiд) обчислюється на пiдставi довiдки про нарахованi суми грошового забезпечення та сплаченi страховi внески";

     у частинi другiй:

     абзац четвертий доповнити реченням такого змiсту: "Тимчасово, з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року, заробiтна плата (дохiд) для призначення пенсiї визначається iз середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески за 2016 та 2017 роки";

     в абзацi сьомому слова "за попереднiй рiк" та "за мiсяцi попереднього року" виключити;

     абзац шiстнадцятий доповнити реченням такого змiсту: "У разi якщо сума страхових внескiв, сплачена виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), для обчислення пенсiї враховується розмiр мiнiмальної заробiтної плати";

     абзац сiмнадцятий пiсля слiв "заробiтної плати (доходу)" доповнити словами "або з урахуванням сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати";

     абзац дев'ятнадцятий доповнити словами "або додаткових сум страхових внескiв, сплачених виходячи з мiнiмальної заробiтної плати";

     в абзацi двадцять третьому слова i цифри "пунктах 8, 13 i 14" замiнити словами i цифрами "пунктах 7, 8 i 9";

     18) у статтi 42:

     частину першу виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Для забезпечення iндексацiї пенсiї щороку проводиться перерахунок ранiше призначених пенсiй шляхом збiльшення показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, та який враховується для обчислення пенсiї.

     Показник середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, який застосовується для обчислення пенсiї, щороку збiльшується на коефiцiєнт, що вiдповiдає 50 вiдсоткам показника зростання споживчих цiн за попереднiй рiк та 50 вiдсоткам показника зростання середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за три календарнi роки, що передують року, в якому проводиться збiльшення, порiвняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднiм щодо року, в якому проводиться збiльшення.

     У разi вiдсутностi дефiциту коштiв Пенсiйного фонду для фiнансування виплати пенсiй у солiдарнiй системi розмiр щорiчного збiльшення показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, який застосовується для обчислення пенсiї, передбачений абзацом другим цiєї частини, може бути збiльшений, але не повинен перевищувати 100 вiдсоткiв показника зростання середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за три календарнi роки, що передують року, в якому проводиться збiльшення, порiвняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднiм щодо року, в якому проводиться збiльшення.

     Розмiр, дата та порядок такого збiльшення визначаються у межах бюджету Пенсiйного фонду за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України з урахуванням мiнiмального розмiру збiльшення, визначеного абзацом другим цiєї частини";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "З 1 сiчня 2016 року у разi збiльшення розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом, а також у разi збiльшення розмiру мiнiмальної заробiтної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, пiдвищується розмiр пенсiї, обчислений вiдповiдно до статтi 28 цього Закону (крiм пенсiонерiв, якi працюють (провадять дiяльнiсть, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування). Перерахунок пенсiї проводиться з дня встановлення нового розмiру прожиткового мiнiмуму/мiнiмальної заробiтної плати. Пенсiонерам, якi працюють (провадять дiяльнiсть, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування), пiсля звiльнення з роботи або припинення такої дiяльностi пенсiя перераховується з урахуванням прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть / мiнiмальної заробiтної плати, визначених законом на дату звiльнення з роботи або припинення такої дiяльностi";

     частину четверту пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Органи Пенсiйного фонду щороку з 1 квiтня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсiї тим особам, якi на 1 березня року, в якому здiйснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третiм цiєї частини, на найбiльш вигiдних умовах. Порядок такого перерахунку пенсiї встановлюється правлiнням Пенсiйного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим;

     19) статтю 43 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Ранiше призначенi пенсiї по iнвалiдностi внаслiдок трудового калiцтва або професiйного захворювання та пенсiї у разi втрати годувальника iз зазначених причин перераховуються за нормами цього Закону з урахуванням положень частини третьої статтi 30 та частини восьмої статтi 36 цього Закону, за умови наявностi страхового стажу, необхiдного для призначення пенсiї, на пiдставi документiв про вiк, страховий стаж, заробiтну плату (дохiд) та iнших документiв, наявних на час перерахунку в пенсiйнiй справi, якi вiдповiдають вимогам законодавства, що дiяло ранiше, а також додаткових документiв, одержаних органами Пенсiйного фонду.

     Для перерахунку пенсiй по iнвалiдностi внаслiдок трудового калiцтва або професiйного захворювання та пенсiй у разi втрати годувальника iз зазначених причин враховується заробiтна плата (дохiд), з якої було ранiше обчислено пенсiю, за документами, наявними в пенсiйнiй справi, або за вибором пенсiонера - заробiтна плата (дохiд) за перiод, передбачений абзацом першим частини першої статтi 40 цього Закону. При цьому заробiтна плата (дохiд) для обчислення пенсiї визначається iз застосуванням показника середньої заробiтної плати (доходу), визначеного з урахуванням положень частини другої статтi 42 та пункту 43 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" цього Закону";

     20) у статтi 44:

     частину третю доповнити реченням такого змiсту: "На такi перевiрки не поширюється дiя положень законодавства про здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Особам, яким призначено пенсiю, органи Пенсiйного фонду видають пенсiйнi посвiдчення.

     Видача пенсiйного посвiдчення для пенсiонерiв здiйснюється безоплатно.

     Порядок видачi, зразок та форма пенсiйного посвiдчення затверджуються правлiнням Пенсiйного фонду";

     21) абзац другий пункту 1 частини першої статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "При вiдстрочцi часу призначення пенсiї за вiком пенсiя з урахуванням положень статтi 29 цього Закону призначається за заявою пенсiонера з дня, що настає за останнiм днем мiсяця, в якому набуто повний мiсяць страхового стажу (у тому числi сумарно) для вiдстрочки часу виходу на пенсiю, якщо звернення за пенсiєю вiдбулося не пiзнiше трьох мiсяцiв з такого дня";

     22) у частинi першiй статтi 47:

     в абзацi другому цифри i слово "31 грудня" замiнити цифрами i словом "30 вересня";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "З 1 жовтня 2017 року пенсiї виплачуються без урахування одержуваної заробiтної плати (доходу) або пенсiйних виплат з накопичувальної системи пенсiйного страхування чи пенсiйних виплат iз системи недержавного пенсiйного забезпечення, крiм випадкiв, передбачених законом";

     23) у статтi 64:

     у частинi першiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) проводити плановi та позаплановi перевiрки документiв для оформлення пенсiї, виданих пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також поданих вiдомостей про застрахованих осiб, умови їх працi та iнших вiдомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсiйнi виплати";

     включити пункт 3 такого змiсту:

     "3) вимагати вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй, а також вiд фiзичних осiб усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внескiв, здiйснення фiнансових операцiй з коштами Пенсiйного фонду та порядок їх використання";

     пункт 4 виключити;

     пункт 6 доповнити словами "та умовами договорiв з установами та органiзацiями, що здiйснюють виплату пенсiй";

     у пунктi 10 слова "органiв прокуратури, Нацiональної полiцiї, служби безпеки та податкової мiлiцiї" замiнити словами "контролюючих та правоохоронних органiв";

     пункт 19 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "19) вести вiдповiдно до законодавства реєстр застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування та у складi цього реєстру - реєстр платникiв страхових внескiв до солiдарної системи пенсiйного страхування";

     24) абзац другий частини другої статтi 103 доповнити словами "i його структурнi пiдроздiли з питань соцiального захисту населення районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi їх створення) рад";

     25) частину третю статтi 113 викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi виникнення дефiциту коштiв Пенсiйного фонду для фiнансування виплати пенсiй у солiдарнiй системi (перевищення видаткiв над доходами, у тому числi з урахуванням резерву коштiв Пенсiйного фонду) такий дефiцит покривається за рахунок коштiв Державного бюджету України";

     26) доповнити роздiлом XIV1 такого змiсту:

"Роздiл XIV1
ПЕНСIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРIЙ ГРОМАДЯН

     Стаття 114. Пенсiя за вiком на пiльгових умовах та за вислугу рокiв для окремих категорiй працiвникiв

     1. Право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах незалежно вiд мiсця останньої роботи мають особи, якi працювали на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 та на iнших роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi за списком N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за результатами атестацiї робочих мiсць, на роботах, що дають право на призначення пенсiї за вiком на пiльгових умовах, зазначених у частинах другiй i третiй цiєї статтi, а пенсiї за вислугу рокiв - на умовах, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi. Розмiри пенсiй для осiб, визначених цiєю статтею, обчислюються вiдповiдно до статтi 27 та з урахуванням норм статтi 28 цього Закону.

     2. На пiльгових умовах пенсiя за вiком призначається:

     1) працiвникам, зайнятим повний робочий день на пiдземних роботах, на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за результатами атестацiї робочих мiсць, - пiсля досягнення 50 рокiв i за наявностi страхового стажу не менше 25 рокiв у чоловiкiв, з них не менше 10 рокiв на зазначених роботах, i не менше 20 рокiв у жiнок, з них не менше 7 рокiв 6 мiсяцiв на зазначених роботах.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1975 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     45 рокiв - якi народилися по 31 березня 1970 року включно;

     45 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1970 року по 30 вересня 1970 року;

     46 рокiв - з 1 жовтня 1970 року по 31 березня 1971 року;

     46 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1971 року по 30 вересня 1971 року;

     47 рокiв - з 1 жовтня 1971 року по 31 березня 1972 року;

     47 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1972 року по 30 вересня 1972 року;

     48 рокiв - з 1 жовтня 1972 року по 31 березня 1973 року;

     48 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1973 року по 30 вересня 1973 року;

     49 рокiв - з 1 жовтня 1973 року по 31 березня 1974 року;

     49 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1974 року по 30 вересня 1974 року;

     50 рокiв - з 1 жовтня 1974 року по 31 грудня 1975 року.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi на дату досягнення вiку, встановленого абзацами першим i третiм - тринадцятим цього пункту, страхового стажу:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 15 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року у чоловiкiв i не менше 16 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 16 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 рокiв у чоловiкiв i не менше 17 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 17 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 рокiв у чоловiкiв i не менше 18 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 18 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 рокiв у чоловiкiв i не менше 19 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 19 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок.

     Працiвникам, якi не мають стажу роботи з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявностi передбаченого абзацами першим i п'ятнадцятим - двадцять третiм цього пункту вiдповiдного страхового стажу пенсiї на пiльгових умовах призначаються iз зменшенням пенсiйного вiку, встановленого абзацом першим частини першої статтi 26 цього Закону:

     чоловiкам - на 1 рiк за кожний повний рiк такої роботи;

     жiнкам - на 1 рiк 4 мiсяцi за кожний повний рiк такої роботи.

     Зазначене зменшення пенсiйного вiку для жiнок застосовується також у перiод збiльшення вiку виходу на пенсiю по 31 грудня 2021 року;

     2) працiвникам, зайнятим повний робочий день на iнших роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi за списком N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за результатами атестацiї робочих мiсць, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi страхового стажу не менше 30 рокiв у чоловiкiв, з них не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв на зазначених роботах, i не менше 25 рокiв у жiнок, з них не менше 10 рокiв на зазначених роботах.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     50 рокiв - по 31 березня 1965 року включно;

     50 рокiв 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1965 року по 30 вересня 1965 року;

     51 рiк - з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;

     51 рiк 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1966 року по 30 вересня 1966 року;

     52 роки - з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;

     52 роки 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1967 року по 30 вересня 1967 року;

     53 роки - з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;

     53 роки 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1968 року по 30 вересня 1968 року;

     54 роки - з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;

     54 роки 6 мiсяцiв - з 1 квiтня 1969 року по 30 вересня 1969 року;

     55 рокiв - з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.

     За вiдсутностi страхового стажу, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi на дату досягнення вiку, встановленого абзацами першим i третiм - тринадцятим цього пункту, страхового стажу:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 рокiв у чоловiкiв i не менше 21 року у жiнок;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 21 року 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 рокiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 рокiв у чоловiкiв i не менше 23 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 рокiв у чоловiкiв i не менше 24 рокiв у жiнок;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 рокiв 6 мiсяцiв у чоловiкiв i не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок.

     Працiвникам, якi не мають стажу роботи з шкiдливими i важкими умовами працi, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявностi передбаченого абзацами першим i п'ятнадцятим - двадцять третiм цього пункту вiдповiдного страхового стажу пенсiї на пiльгових умовах призначаються iз зменшенням пенсiйного вiку, встановленого абзацом першим частини першої статтi 26 цього Закону:

     чоловiкам - на 1 рiк за кожнi 2 роки 6 мiсяцiв такої роботи;

     жiнкам - на 1 рiк за кожнi 2 роки такої роботи.

     Зазначене зменшення пенсiйного вiку для жiнок застосовується також у перiод збiльшення вiку виходу на пенсiю по 31 грудня 2021 року;

     3) чоловiкам, якi працюють трактористами-машинiстами i безпосередньо зайнятi у виробництвi сiльськогосподарської продукцiї в колгоспах, радгоспах, iнших пiдприємствах сiльського господарства, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi страхового стажу не менше 30 рокiв, з них не менше 20 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi на дату досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, страхового стажу:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 рокiв;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 рокiв;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 рокiв;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 рокiв;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 рокiв 6 мiсяцiв;

     4) жiнкам, якi працюють трактористами-машинiстами, машинiстами будiвельних, шляхових i вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базi тракторiв i екскаваторiв, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi страхового стажу не менше 25 рокiв, з них не менше 15 рокiв на зазначенiй роботi.

     За вiдсутностi стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi на дату досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту i абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi, страхового стажу:

     з 1 квiтня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року;

     з 1 квiтня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 рокiв;

     з 1 квiтня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 рокiв;

     з 1 квiтня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 квiтня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 рокiв;

     з 1 квiтня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 рокiв 6 мiсяцiв.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi;

     5) жiнкам, якi працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, iнших пiдприємствах сiльського господарства, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi стажу на зазначених роботах не менше 20 рокiв, за умови виконання встановлених норм обслуговування.

     Норми обслуговування для цих цiлей встановлюються в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi;

     6) робiтницям текстильного виробництва, зайнятим на верстатах i машинах, - за списком виробництв i професiй, затвердженим у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi стажу зазначеної роботи не менше 20 рокiв.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi;

     7) жiнкам, якi працюють у сiльськогосподарському виробництвi та виховали п'ятьох i бiльше дiтей, - незалежно вiд вiку i трудового стажу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     8) водiям мiського пасажирського транспорту (автобусiв, тролейбусiв, трамваїв) i великовагових автомобiлiв, зайнятим у технологiчному процесi важких i шкiдливих виробництв, - пiсля досягнення 55 рокiв i за наявностi страхового стажу:

     для чоловiкiв - не менше 30 рокiв, у тому числi на зазначенiй роботi не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв;

     для жiнок - не менше 25 рокiв, у тому числi на зазначенiй роботi не менше 10 рокiв.

     За вiдсутностi страхового стажу, встановленого абзацами другим - третiм цього пункту, у перiод до 1 квiтня 2024 року пенсiя за вiком на пiльгових умовах призначається за наявностi на дату досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту i абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi, страхового стажу, встановленого абзацами п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту 2 частини другої цiєї статтi.

     До досягнення вiку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах мають жiнки 1970 року народження i старшi пiсля досягнення ними вiку, встановленого абзацами третiм - тринадцятим пункту 2 частини другої цiєї статтi.

     3. Працiвники, безпосередньо зайнятi повний робочий день на пiдземних i вiдкритих гiрничих роботах (включаючи особовий склад гiрничорятувальних частин) з видобутку вугiлля, сланцю, руди та iнших корисних копалин, на будiвництвi шахт i рудникiв та в металургiї, - за списком робiт i професiй, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, мають право на пенсiю незалежно вiд вiку, якщо вони були зайнятi на зазначених роботах не менше 25 рокiв, а працiвники провiдних професiй на таких роботах: робiтники очисного вибою, прохiдники, вибiйники на вiдбiйних молотках, машинiсти гiрничих виймальних машин, сталевари, горновi, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачi поверхневих дефектiв металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дiльницях, машинiсти кранiв металургiйного виробництва (вiддiлень нагрiвальних колодязiв та стриперних вiддiлень), - за умови, що вони були зайнятi на таких роботах не менше 20 рокiв. Такий самий порядок пенсiйного забезпечення поширюється i на працiвникiв, безпосередньо зайнятих повний робочий день на пiдземних роботах (включаючи особовий склад гiрничорятувальних частин) на шахтах з видобутку вугiлля, сланцю, руди та iнших корисних копалин, що реструктуризуються або перебувають у стадiї лiквiдацiї, але не бiльше двох рокiв.

     За наявностi стажу на пiдземних роботах менше 10 рокiв у чоловiкiв i менше 7 рокiв 6 мiсяцiв у жiнок та страхового стажу, встановленого абзацами першим i п'ятнадцятим - двадцять третiм пункту 1 частини другої цiєї статтi, за кожний повний рiк зазначених робiт пенсiйний вiк, встановлений абзацом першим статтi 26 цього Закону, зменшується на один рiк. При цьому пенсiйний вiк для жiнок не може бути нижчим за вiк, встановлений абзацом першим пункту 1 частини другої цiєї статтi.

     4. Право на пенсiю за вислугу рокiв мають артисти театрально-концертних та iнших видовищних закладiв, пiдприємств i колективiв за наявностi стажу творчої дiяльностi вiд 20 до 35 рокiв за перелiком та у порядку, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пенсiя за вислугу рокiв призначається та виплачується при звiльненнi з роботи, яка дає право на таку пенсiю.

     Пенсiї для осiб, визначених цiєю частиною, до досягнення пенсiйного вiку, встановленого статтею 26 цього Закону, фiнансуються за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     5. У разi призначення пенсiй на пiльгових умовах вiдповiдно до частин другої i третьої цiєї статтi проводиться взаємне зарахування перiодiв роботи, передбачених цiєю статтею, за умови що роботи, якi зараховуються, дають право на пенсiю на аналогiчних або бiльш пiльгових умовах.

     6. Контроль за правильнiстю застосування спискiв на пiльгове пенсiйне забезпечення i якiстю проведення атестацiї робочих мiсць на пiдприємствах та в органiзацiях, пiдготовка пропозицiй щодо вдосконалення таких спискiв покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

     Стаття 115. Пенсiйне забезпечення окремих категорiй громадян

     1. Право на призначення дострокової пенсiї за вiком мають:

     1) особи, хворi на гiпофiзарний нанiзм (лiлiпути), диспропорцiйнi карлики - пiсля досягнення чоловiками 45 рокiв, жiнками 40 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 20 рокiв у чоловiкiв i не менше 15 рокiв у жiнок;

     2) особи з iнвалiднiстю по зору I групи - слiпi та особи з iнвалiднiстю з дитинства I групи - пiсля досягнення чоловiками 50 рокiв, жiнками 40 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 15 рокiв у чоловiкiв i не менше 10 рокiв у жiнок;

     3) жiнки, якi народили п'ятьох або бiльше дiтей та виховали їх до шестирiчного вiку, матерi осiб з iнвалiднiстю з дитинства, якi виховали їх до зазначеного вiку, - пiсля досягнення 50 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 15 рокiв. При цьому до числа осiб з iнвалiднiстю з дитинства належать також дiти з iнвалiднiстю вiком до 16 рокiв.

     За вибором матерi або в разi її вiдсутностi, якщо виховання п'ятьох або бiльше дiтей чи дитини з iнвалiднiстю здiйснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсiя за вiком пiсля досягнення 55 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 20 рокiв;

     4) вiйськовослужбовцi, особи начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, полiцейськi, якi брали участь у бойових дiях, в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення, а також тi, яким встановлено iнвалiднiсть внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, отриманих пiд час захисту Батькiвщини або пiд час виконання iнших обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв), або внаслiдок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронтi, виконанням iнтернацiонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення, дружини (чоловiки), якщо вони не взяли повторний шлюб, i батьки вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, полiцейських, якi померли (загинули) у перiод проходження вiйськової служби (виконання службових обов'язкiв) чи пiсля звiльнення iз служби, але внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, отриманих пiд час виконання обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронтi, лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, виконанням iнтернацiонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дiй вiдповiдно до пункту 20 статтi 6, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 12 та 13 статтi 7 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", особи з числа резервiстiв i вiйськовозобов'язаних, яким надано статус учасника бойових дiй вiдповiдно до пункту 19 статтi 6, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно до пункту 11 статтi 7 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", дружини (чоловiки), якщо вони не взяли повторний шлюб, i батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", вiдповiдно до абзацiв шостого i сьомого пункту 1 статтi 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статтi 10 зазначеного Закону з числа членiв сiмей резервiстiв i вiйськовозобов'язаних, - пiсля досягнення чоловiками 55 рокiв, жiнками - 50 рокiв та за наявностi страхового стажу не менше 25 рокiв у чоловiкiв i не менше 20 рокiв у жiнок.

     2. Пенсiї для осiб, визначених цiєю статтею, до досягнення пенсiйного вiку, визначеного статтею 26 цього Закону, фiнансуються за рахунок коштiв Державного бюджету України";

     27) у роздiлi XV "Прикiнцевi положення":

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пенсiйне забезпечення застрахованих осiб, якi працювали або працюють на пiдземних роботах, на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 та на iнших роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi за списком N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та за результатами атестацiї робочих мiсць, на посадах, що дають право на призначення пенсiї за вiком на пiльгових умовах, якi вiдповiдно до цього Закону мають право на пенсiю на пiльгових умовах, здiйснюється згiдно з окремим законодавчим актом через професiйнi та корпоративнi фонди.

     До запровадження пенсiйного забезпечення через професiйнi та корпоративнi фонди особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, пенсiї призначаються за нормами цього Закону.

     Покриття витрат Пенсiйного фонду на виплату i доставку пенсiй за вiком, призначених на пiльгових умовах вiдповiдно до статей 13 i 14 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" та призначених вiдповiдно до частин другої i третьої статтi 114 цього Закону до досягнення пенсiйного вiку, визначеного статтею 26 цього Закону, здiйснюється у такому порядку:

     пiдприємства та органiзацiї (крiм сiльськогосподарських товаровиробникiв, вiднесених до четвертої групи платникiв єдиного податку, що визначенi пiдпунктом 4 пункту 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України) вносять до Пенсiйного фонду плату, що покриває фактичнi витрати на виплату i доставку пенсiй особам, якi були зайнятi повний робочий день на пiдземних роботах, на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком N 1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, крiм тих, якi були безпосередньо зайнятi повний робочий день на пiдземних роботах (включаючи особовий склад гiрничорятувальних частин) з видобутку вугiлля, сланцю, руди та iнших корисних копалин, на будiвництвi шахт та рудникiв за списком робiт i професiй, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України; на виплату i доставку пенсiй особам, якi були зайнятi повний робочий день на iнших роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi за списком N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також на iнших роботах, що дають право на призначення пенсiї за вiком на пiльгових умовах вiдповiдно до частини другої статтi 114 цього Закону, - до набуття права на пенсiю за вiком вiдповiдно до цього Закону за ранiше дiючим порядком;

     за рахунок коштiв Державного бюджету України пенсiї, призначенi особам вiдповiдно до пунктiв "б" - "з" статтi 13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (стосовно осiб, якi на дату вiдшкодування вiднесенi до четвертої групи платникiв єдиного податку, що визначенi пiдпунктом 4 пункту 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України) та вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" та пiсля цiєї дати вiдповiдно до пунктiв 2 - 8 частини другої статтi 114 цього Закону (стосовно осiб, якi працювали у сiльськогосподарських товаровиробникiв, якi на дату вiдшкодування вiднесенi до четвертої групи платникiв єдиного податку, що визначенi пiдпунктом 4 пункту 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України) та частини третьої статтi 114 цього Закону.

     У разi недостатностi зазначених коштiв фiнансування суми, якої не вистачає для повного покриття витрат на виплату та доставку таких пенсiй, здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України";

     доповнити пунктами 21, 22 i 23 такого змiсту:

     "21. Особам, якi на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" мають вислугу рокiв та стаж, необхiдний для призначення пенсiї за вислугу рокiв, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону України "Про пенсiйне забезпечення", пенсiя за вислугу рокiв призначається за їхнiм зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення".

     Розмiр пенсiї за вислугу рокiв визначається вiдповiдно до статтi 27 та з урахуванням норм статтi 28 цього Закону. Пенсiї за вислугу рокiв фiнансуються за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     22. Окремим категорiям працiвникiв залежно вiд умов працi за результатами атестацiї робочих мiсць можуть призначатися пенсiї за рахунок коштiв пiдприємств та органiзацiй, але не ранiше нiж за 10 рокiв до досягнення вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У такому разi розмiри пенсiй визначаються вiдповiдно до статтi 27 та з урахуванням норм статтi 28 цього Закону.

     23. Особам, якi на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" мають стаж роботи, необхiдний для призначення пенсiї за вiком на пiльгових умовах вiдповiдно до пункту "е" статтi 13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення", пенсiї за вiком на пiльгових умовах призначаються за їхнiм зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом України "Про пенсiйне забезпечення";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Зарахування перiодiв служби до страхового стажу вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), особам начальницького i рядового складу за перiод з 1 сiчня 2004 року по 31 грудня 2006 року проводиться у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Протягом п'яти рокiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" вiйськовими частинами та органами, якi виплачують грошове забезпечення вiдповiдно до законодавства, до Пенсiйного фонду подаються, у разi їх вiдсутностi, персонiфiкованi вiдомостi про грошове забезпечення та сплату страхових внескiв за перiод з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхiднi для призначення пенсiї вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби), особам рядового i начальницького складу, полiцейським, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пунктами 31, 43 - 47 такого змiсту:

     "31. До страхового стажу для визначення права на призначення пенсiї згiдно iз статтею 26 цього Закону включаються перiоди:

     1) ведення пiдприємницької дiяльностi iз застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також iз застосуванням фiксованого податку:

     з 1 сiчня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що пiдтверджуються довiдкою про реєстрацiю як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

     з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внескiв (єдиного внеску) незалежно вiд сплаченого розмiру (крiм випадкiв звiльнення вiд сплати єдиного внеску);

     2) проходження вiйськової служби по 31 грудня 2017 року включно;

     3) перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами з 1 сiчня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

     4) перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею шестирiчного вiку з 1 сiчня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внескiв (єдиного внеску) за жiнок, якi перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку";

     "43. Пенсiї, призначенi вiдповiдно до цього Закону до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй", з 1 жовтня 2017 року перераховуються iз застосуванням середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, обчисленої як середнiй показник за 2014, 2015 та 2016 роки iз застосуванням величини оцiнки одного року страхового стажу в розмiрi 1 %.

     При здiйсненнi перерахунку пенсiй вiдповiдно до абзацу першого цього пункту використовується розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, установлений на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк", збiльшений на 79 гривень.

     44. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначеннi пенсiї застосовується середня заробiтна плата (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески, обчислена як середнiй показник за 2014, 2015 та 2016 роки iз застосуванням величини оцiнки одного року страхового стажу в розмiрi 1,35 %.

     З 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначеннi пенсiї застосовується середня заробiтна плата (дохiд) в Українi, з якої сплачено страховi внески, обчислена як середнiй показник за 2016 та 2017 роки iз застосуванням величини оцiнки одного року страхового стажу в розмiрi 1 %. У разi, якщо при однакових показниках iндивiдуального коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) та тривалостi страхового стажу розмiр пенсiї у 2018 роцi, обчислений вiдповiдно до аналогiчних показникiв, буде меншим, нiж пенсiя, призначена у 2017 роцi, розмiр якої обчислений з урахуванням положень абзацу першого цього пункту, Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення про збiльшення показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, який застосовується при призначеннi пенсiй з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року, таким чином, щоб пенсiї, призначенi у зазначений перiод, не були меншими за пенсiї, що призначалися з 1 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

     45. Збiльшення показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, який застосовується для обчислення пенсiй, передбачене частиною другою статтi 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року.

     У 2019 - 2020 роках показник середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, який застосовується для перерахунку пенсiй, збiльшується на коефiцiєнт, що вiдповiдає 50 вiдсоткам показника зростання споживчих цiн за попереднiй рiк та 50 вiдсоткам показника зростання середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за рiк, що передує року, в якому проводиться збiльшення, порiвняно з роком, що передує року, який є попереднiм щодо року, в якому проводиться збiльшення.

     46. Протягом двох рокiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" пенсiонери, яким проведено перерахунок пенсiї вiдповiдно до абзацу п'ятого частини четвертої статтi 42 цього Закону, можуть за поданою заявою провести перерахунок на умовах, передбачених абзацами першим - третiм частини четвертої статтi 42 цього Закону. При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок, починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж пiд час призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

     47. Особам, пенсiї/щомiсячне довiчне грошове утримання яким призначенi вiдповiдно до законiв України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", "Про державну службу", "Про Нацiональний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрiй i статус суддiв", "Про судову експертизу", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помiчника-консультанта народного депутата України, розмiр яких з урахуванням перерахунку, передбаченого пунктом 43 цього роздiлу, розрахований за нормами цього Закону, буде бiльший, проводиться автоматичне, без їхнього звернення, переведення пенсiї на умовах, передбачених цим Законом, за матерiалами пенсiйних справ.

     Особи, пенсiю яким переведено на пенсiю на умовах цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до органiв Пенсiйного фонду для переведення на пенсiю/щомiсячне довiчне грошове утримання за нормами законiв України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", "Про державну службу", "Про Нацiональний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрiй i статус суддiв", "Про судову експертизу", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помiчника-консультанта народного депутата України iз встановленням розмiру пенсiї, отримуваного до такого переведення, з 1 числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому надiйшла така заява";

     у пунктi 72:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Зменшення розмiру пенсiї за вiком застосовується до досягнення вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону, та протягом перiоду, який дорiвнює кiлькостi повних та неповних мiсяцiв дострокового виходу на пенсiю пiсля досягнення жiнкою вiку, передбаченого частиною першою статтi 26 цього Закону. Пiсля завершення цього перiоду розмiр пенсiї переглядається без застосування зниження пенсiї з дня, наступного за днем завершення цього перiоду";

     в абзацах третьому i четвертому слово i цифри "статтею 26" замiнити словами i цифрами "частиною першою статтi 26";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Розмiр пенсiї, призначений вiдповiдно до цього пункту, не може бути меншим нiж розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, встановлений законом";

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Перерахування страхових внескiв до накопичувальної системи пенсiйного страхування запроваджується з 1 сiчня 2019 року.

     Учасниками накопичувальної системи пенсiйного страхування є особи, якi станом на 1 сiчня 2019 року пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню згiдно з цим Законом.

     Застрахованi особи, яким на 1 сiчня 2019 року залишилося менше 10 рокiв до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право прийняти рiшення не сплачувати страховi внески до накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     Особи, якi досягли пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 цього Закону, не можуть бути платниками страхових внескiв до Накопичувального фонду.

     Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 липня 2018 року забезпечити створення iнституцiйних компонентiв функцiонування накопичувальної системи пенсiйного страхування.

     Первинна чиста вартiсть одиницi пенсiйних активiв на дату спрямування частини страхових внескiв до Накопичувального фонду дорiвнює 1 гривнi";

     у пунктi 12:

     абзац перший доповнити словами "об'єднанi управлiння";

     абзац другий замiнити чотирнадцятьма абзацами такого змiсту:

     "У перiод до перетворення Пенсiйного фонду в неприбуткову самоврядну органiзацiю:

     Пенсiйний фонд функцiонує як центральний орган виконавчої влади на пiдставi норм цього Закону (крiм норм, зазначених в абзацi шостому пункту 1 цього роздiлу) та Положення про Пенсiйний фонд України;

     на працiвникiв Пенсiйного фонду та його територiальних органiв, якi здiйснюють повноваження, безпосередньо пов'язанi з виконанням завдань i функцiй Пенсiйного фонду, поширюється дiя Закону України "Про державну службу";

     голова правлiння Пенсiйного фонду та його заступники призначаються на посади та звiльняються з посад Кабiнетом Мiнiстрiв України в порядку, встановленому Законом України "Про державну службу";

     керiвництво дiяльнiстю Пенсiйного фонду здiйснює правлiння Пенсiйного фонду, чисельнiсть i персональний склад якого затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Голова правлiння Пенсiйного фонду:

     забезпечує виконання Пенсiйним фондом та його територiальними органами вимог Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших нормативно-правових актiв;

     представляє в установленому порядку Пенсiйний фонд у вiдносинах з iншими державними органами, мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями в Українi та за кордоном;

     пiдписує акти правлiння Пенсiйного фонду;

     призначає на посади та звiльняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв апарату Пенсiйного фонду, керiвникiв та заступникiв керiвникiв територiальних органiв Пенсiйного фонду, присвоює їм ранги державних службовцiв, приймає рiшення про їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     приймає на роботу та звiльняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працiвникiв апарату Пенсiйного фонду, приймає рiшення про їх заохочення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     видає накази з питань, що не належать до компетенцiї правлiння Пенсiйного фонду;

     розпоряджається у межах повноважень, передбачених законом, коштами Пенсiйного фонду.

     Положення про Пенсiйний фонд України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Бюджет Пенсiйного фонду в зазначений перiод затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Оплата працi працiвникiв Пенсiйного фонду та його органiв здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених цим Законом".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - вiсiмнадцятим;

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13. У разi якщо особi призначено пенсiю вiдповiдно до законiв України "Про державну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсiю на iнших пiдставах або за бажанням особи поновлюється у розмiрi, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмiр пенсiї, встановлений до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй", не переглядається та пенсiя не iндексується. Рiзниця мiж розмiром пенсiї, на який має право особа вiдповiдно до зазначених законодавчих актiв, та розмiром пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до цього Закону фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     У разi якщо особа має право на отримання пенсiї вiдповiдно до законiв України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" та цього Закону, призначається одна пенсiя за її вибором. Порядок фiнансування цих пенсiй встановлюється вiдповiдними законами";

     доповнити пунктами 131 - 133 такого змiсту:

     "131. З 1 жовтня 2017 року пенсiї, призначенi пiсля набрання чинностi Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" (крiм осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на умовах законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" у перiод роботи на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу" вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", виплачуються у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до цього Закону.

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї, призначеної вiдповiдно до зазначених законiв, поновлюється.

     Виплата працюючим пенсiонерам у перiод роботи на iнших посадах пенсiй, призначених на умовах законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", з 1 жовтня 2017 року поновлюється у розмiрах, що були встановленi вiдповiдними законами.

     132. Максимальний розмiр пенсiї, призначеної на умовах законiв України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною), не може перевищувати десяти розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

     133. Особи, яким пенсiї призначенi в порядку i на умовах, передбачених законами України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", звiльненi з роботи у зв'язку iз засудженням за умисне кримiнальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або з притягненням до вiдповiдальностi за вчинення адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї", позбавляються права на одержання призначеної за зазначеними законами пенсiї. У таких випадках пенсiя призначається вiдповiдно до цього Закону";

     абзац другий пункту 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Положення Закону України "Про пенсiйне забезпечення" застосовуються в частинi визначення права на пенсiю за вислугу рокiв для осiб, якi на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" мають вислугу рокiв та стаж, необхiднi для призначення такої пенсiї";

     28) у текстi Закону слова "iнвалiд", "дитина-iнвалiд" та "iнвалiд вiйни" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю", "дитина з iнвалiднiстю" та "особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     20. У Законi України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст. 404 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     в абзацi третьому цифри та слово "63 рокiв" замiнити цифрами та словом "65 рокiв", а цифри "1958" замiнити цифрами "1960";

     в абзацi чотирнадцятому цифри та слова "31 грудня 1958 року" замiнити цифрами та словами "30 вересня 1958 року";

     пiсля абзацу чотирнадцятого доповнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "63 роки 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

     64 роки - якi народилися з 1 квiтня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

     64 роки 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

     65 рокiв - якi народилися з 1 квiтня 1960 року по 31 грудня 1960 року".

     У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим;

     2) у частинi першiй статтi 4:

     у пунктi 2 слова "Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" замiнити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     пункти 3 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3) є малозабезпеченою особою (крiм осiб з iнвалiднiстю I групи та дiтей померлого годувальника);

     4) є особою з iнвалiднiстю I групи";

     3) в абзацi третьому частини другої статтi 7 слова "Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" замiнити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     4) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соцiальної допомоги

     Виплата державної соцiальної допомоги (крiм державної соцiальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статтi 7 цього Закону) i покриття витрат на її доставку здiйснюються за рахунок субвенцiй з державного бюджету мiсцевим бюджетам.

     Виплата державної соцiальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статтi 7 цього Закону, i покриття витрат на її доставку здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України";

     5) у назвi та текстi Закону слова "iнвалiд", "iнвалiд з дитинства", "дитина-iнвалiд" та "iнвалiд вiйни" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю", "особа з iнвалiднiстю з дитинства", "дитина з iнвалiднiстю" та "особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     21. У статтi 8 Закону України "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 42 - 43, ст. 293) слова "середньої заробiтної плати шахтаря" замiнити словами i цифрами "його заробiтної плати (доходу), визначеної вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", з якої обчислюється пенсiя".

     22. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     1) у пунктi 4 частини першої статтi 1 слова "двадцяти п'яти розмiрам прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом" замiнити словами "п'ятнадцяти розмiрам мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом";

     2) у статтi 4:

     у частинi першiй:

     у пунктi 1:

     в абзацi восьмому слова "осiб рядового i начальницького складу" замiнити словами "полiцейських, осiб рядового i начальницького складу, у тому числi тих, якi проходять вiйськову службу пiд час особливого перiоду, визначеного законами України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" та "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу";

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "осiб, якi проходять строкову вiйськову службу у Збройних Силах України, iнших утворених вiдповiдно до закону вiйськових формуваннях, Службi безпеки України та службу в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту";

     абзац дванадцятий доповнити словами "усиновленнi дитини";

     доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню на iнших пiдставах";

     перше речення частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. Особи, зазначенi у пунктах 4 та 51 частини першої цiєї статтi, звiльняються вiд сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсiю за вiком або є особами з iнвалiднiстю, або досягли вiку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу";

     3) у статтi 5:

     абзаци перший i другий частини першої пiсля цифри "5" доповнити словом i цифрами "та 51";

     у частинi другiй цифри "2 - 14" замiнити цифрами i словом "4, 5, 51 та 15";

     у частинi третiй слово i цифру "та 5" замiнити цифрами i словом "5, 51 та 15";

     в абзацi третьому частини четвертої слово i цифру "та 5" замiнити цифрами i словом "5 та 51";

     4) у частинi третiй статтi 6 слово i цифру "та 5" замiнити цифрами i словом "5 та 51";

     5) у частинi першiй статтi 7:

     у пунктi 2:

     в абзацi першому слово i цифру "та 5" замiнити цифрами i словом "5 та 51";

     в абзацi другому слова "роцi" та "року" замiнити вiдповiдно словами "кварталi" та "кварталу";

     абзац другий пункту 3 виключити;

     6) у частинi восьмiй статтi 9:

     в абзацi першому слово i цифру "i 5" замiнити цифрами i словом "5 та 51";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Платники єдиного внеску, зазначенi у пунктах 4, 5 та 51 частини першої статтi 4 цього Закону, зобов'язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок";

     абзац четвертий виключити;

     7) у статтi 10:

     у частинi першiй:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню";

     в абзацi п'ятому слово i цифру "та 5" замiнити цифрами i словом "5 та 51";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Договором про добровiльну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попереднi перiоди, в яких особа не пiдлягала загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню (у тому числi за перiод з 1 сiчня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен мiсяць такого перiоду не може бути меншою за мiнiмальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефiцiєнт 2.

     В усiх випадках ця сума не може бути бiльшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.

     Одноразова сплата особою єдиного внеску за попереднi перiоди, передбачена цiєю частиною, може бути здiйснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою цiєї статтi";

     частину шосту доповнити словами "(крiм випадкiв одноразової сплати, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi)";

     8) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     абзац перший пiсля слiв "та порушень законодавства про працю" доповнити словами "роботодавцями, банками, пiдприємствами, установами та органiзацiями з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сферi захисту персональних даних)";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Iнформацiя з Державного реєстру може надаватися роботодавцям, банкам, пiдприємствам, установам та органiзацiям з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сферi захисту персональних даних)";

     у частинi четвертiй:

     в абзацi другому слова "забезпечує формування та" виключити;

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Iнформацiя з Державного реєстру з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою) надається на запит роботодавцiв, банкiв, пiдприємств, установ та органiзацiй у порядку, встановленому Пенсiйним фондом за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     частину п'яту доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Надання iнформацiї з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру iншим юридичним i фiзичним особам, крiм органiв працi та соцiального захисту населення, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, допускається лише за рiшенням суду у випадках, передбачених законом";

     частину шосту виключити;

     9) у статтi 20:

     частину першу пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Реєстр застрахованих осiб складається з електронних облiкових карток застрахованих осiб, до яких включаються вiдомостi про застрахованих осiб, iнформацiя про набуття прав на одержання страхових виплат за всiма видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування та iнформацiя про виплати за всiма видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     у частинi третiй:

     абзац перший пiсля слова "персональна" доповнити словом "електронна";

     у пунктi 1:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "унiкальний номер електронної облiкової картки".

     У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - десятим;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "прiзвище, iм'я та по батьковi на момент створення електронної облiкової картки";

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "прiзвище, iм'я та по батьковi на поточний момент".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - одинадцятим;

     у пунктi 2:

     пiсля абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "професiйна назва роботи;

     посада".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - одинадцятим;

     в абзацi восьмому слово "позначка" замiнити словом "данi";

     пiсля абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "сума призначеної пенсiї".

     У зв'язку з цим абзаци десятий i одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим i дванадцятим;

     доповнити абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим такого змiсту:

     "iнформацiя про страховi випадки:

     дата страхового випадку;

     вид страхового випадку";

     у пунктi 3:

     абзац перший замiнити вiсьмома новими абзацами такого змiсту:

     "3) частина картки, що вiдображає здiйснення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування:

     вид страхової виплати;

     вид соцiальної пiльги;

     вид соцiальної виплати;

     дата, з якої призначено виплату;

     дата початку та закiнчення виплати (пiльги);

     сума виплати (помiсячнi суми виплати);

     iндексацiя страхової виплати".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом дев'ятим;

     в абзацi дев'ятому слова "Персональна облiкова картка застрахованої особи зберiгається" замiнити словами "Персонiфiкованi вiдомостi, включенi до персональної електронної облiкової картки застрахованої особи, зберiгаються";

     10) у роздiлi VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     у пунктi 11 цифри "2017" замiнити цифрами "2020";

     доповнити пунктами 97 i 98 такого змiсту:

     "97. Щороку в законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк затверджуються видатки на покриття Пенсiйному фонду недоотриманої суми коштiв вiд застосування розмiру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою i чотирнадцятою статтi 8 цього Закону.

     При цьому для визначення недоотриманої Пенсiйним фондом суми коштiв платник єдиного внеску розраховує та вiдображає у звiтностi суму єдиного внеску в розмiрах, передбачених частинами п'ятою та чотирнадцятою статтi 8 цього Закону, не змiнюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.

     Розрахунок недоотриманих Пенсiйним фондом сум, передбачених абзацом першим цього пункту, здiйснюється у порядку, встановленому Пенсiйним фондом за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     98. Платники єдиного внеску, визначенi статтею 4 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями, звiльняються вiд виконання обов'язкiв, визначених пунктом 2 статтi 6 цього Закону, на весь перiод їх незаконного позбавлення волi на територiї проведення антитерористичної операцiї за заявою члена сiм'ї, що пiдтверджується даними державного правоохоронного органу спецiального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волi такого платника";

     11) у текстi Закону слова "iнвалiд" i "дитина-iнвалiд" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю" та "дитина з iнвалiднiстю" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     23. У Законi України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243):

     1) частину другу статтi 14 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для працевлаштування осiб, яким до настання права на пенсiю за вiком вiдповiдно до статтi 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" залишилося 10 i менше рокiв, пiдприємствам, установам та органiзацiям з чисельнiстю штатних працiвникiв вiд 8 до 20 осiб встановлюється квота у розмiрi не менше однiєї особи у середньооблiковiй чисельностi штатних працiвникiв";

     2) в абзацi першому частини третьої статтi 24 слова "передбачених у бюджетi Пенсiйного фонду України" замiнити словами "передбачених у бюджетi Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття".

     24. У частинi першiй статтi 57 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 4, ст. 43, N 5, ст. 50; 2017 р., N 2, ст. 25) цифри i слово "31 грудня" замiнити цифрами i словом "30 вересня".

     25. Роздiл III Закону України "Про запобiгання фiнансової катастрофи та створення передумов для економiчного зростання в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 20-21, ст. 745, N 24, ст. 884; 2015 р., N 2-3, ст. 12, N 11, ст. 75, N 40-41, ст. 379; 2016 р., N 4, ст. 43) виключити.

     26. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75; 2017 р., N 2, ст. 25):

     1) частину першу статтi 18 пiсля слiв "на умовах трудового договору (контракту)" доповнити словами "цивiльно-правового договору, на iнших пiдставах, передбачених законом", а пiсля слiв "та в iнших органах" - словами "фiзичнi особи - пiдприємцi, особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi на iнших пiдставах";

     2) у статтi 19:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "мають застрахованi громадяни" замiнити словами "мають застрахованi особи - громадяни";

     абзац другий пiсля слiв "(включаючи час випробування та день звiльнення)" доповнити словами "зайняття пiдприємницькою та iншою дiяльнiстю";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню вiдповiдно до цього Закону, мають право на матерiальне забезпечення та соцiальнi послуги вiдповiдно до цього Закону, за умови сплати страхових внескiв до Фонду згiдно iз законом";

     пункти 1 i 2 частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "1) допомога по тимчасовiй непрацездатностi - виходячи з нарахованої заробiтної плати (доходу), з якої сплачуються страховi внески, але не бiльше за розмiр допомоги, обчислений iз мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

     2) допомога по вагiтностi та пологах - виходячи з нарахованої заробiтної плати (доходу), з якої сплачуються страховi внески, але не бiльше за розмiр допомоги, обчислений iз двократного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на час настання страхового випадку";

     3) частину четверту статтi 21 доповнити словами "а також перiоди, починаючи з 1 сiчня 2016 року, протягом яких особа не пiдлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     4) у статтi 22:

     у частинi другiй слова "застрахованої особи в перiод втрати працездатностi" замiнити словами "припинення пiдприємницької або iншої дiяльностi застрахованої особи в перiод втрати працездатностi";

     в абзацi третьому частини третьої слово i цифри "статтею 25" замiнити словом i цифрами "статтею 24";

     5) у пунктi 5 частини першої статтi 24 цифри "1 - 4" замiнити цифрами "1 - 3";

     6) у частинах першiй i другiй статтi 25 цифри "1 - 4" замiнити цифрами "1 - 3";

     7) частину другу статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Сума допомоги по вагiтностi та пологах у розрахунку на мiсяць не повинна перевищувати розмiру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страховi внески до Фонду, та не може бути меншою за розмiр допомоги, обчислений iз мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на час настання страхового випадку";

     8) у статтi 30:

     у частинi першiй:

     абзац перший замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "1. Матерiальне забезпечення та соцiальнi послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi застрахованим особам, якi працюють на умовах трудового договору (контракту), цивiльно-правового договору та на iнших пiдставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним мiсцем роботи (дiяльностi).

     Допомога по тимчасовiй непрацездатностi (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагiтностi та пологах застрахованим особам (у тому числi тим, якi здiйснюють пiдприємницьку чи iншу дiяльнiсть та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним мiсцем роботи (дiяльностi) та за сумiсництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У перiод проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця або зняття з облiку пiсля припинення дiяльностi особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, матерiальне забезпечення за страховими випадками застрахованим особам призначається та виплачується робочим органом Фонду за мiсцем здiйснення облiку такої дiяльностi чи реєстрацiї мiсця проживання таких осiб у порядку, встановленому правлiнням Фонду".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

     абзац перший частини третьої доповнити словами "або фiзичною особою - пiдприємцем, особою, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть";

     9) у статтi 31:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiдставою для призначення допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, по вагiтностi та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатностi. У разi роботи за сумiсництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно iз здiйсненням пiдприємницької чи iншої дiяльностi пiдставою для призначення допомоги є копiя листка непрацездатностi, засвiдчена пiдписом керiвника i печаткою (за наявностi) за основним мiсцем роботи. Для застрахованих осiб, якi одночасно здiйснюють пiдприємницьку та iншу дiяльнiсть i не працюють на умовах трудового договору (контракту), копiю листка непрацездатностi засвiдчує установа охорони здоров'я, яка його видає. Порядок i умови видачi, продовження та облiку листкiв непрацездатностi, здiйснення контролю за правильнiстю їх видачi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, за погодженням з Фондом";

     у частинi другiй слово i цифри "статтi 25" замiнити словом i цифрами "статтi 24";

     10) у статтi 32:

     у частинi другiй:

     пункт 1 пiсля слiв "трудового договору (контракту)" доповнити словами "iнших пiдставах, передбачених законом";

     пункт 2 пiсля слова "особам" доповнити словами "застрахованим особам, якi працюють на умовах цивiльно-правового договору, здiйснюють пiдприємницьку чи iншу дiяльнiсть";

     в абзацах першому i другому частини четвертої слова "Призначене, але не одержане" замiнити словами "Не одержане";

     11) у статтi 34:

     в абзацi першому частини першої слова "найманим працiвникам" замiнити словами "застрахованим особам";

     у текстi слова "страхувальник-роботодавець" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словом "страхувальник" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     12) у статтi 35:

     пункт 1 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1) особи, якi працюють на умовах трудового договору (контракту), цивiльно-правового договору, на iнших пiдставах, передбачених законом, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форми власностi та господарювання, у тому числi в iноземних дипломатичних та консульських установах, iнших представництвах нерезидентiв, або у фiзичних осiб, а також обранi на виборнi посади в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування та в iнших органах, фiзичнi особи - пiдприємцi, особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню вiд нещасного випадку на iнших пiдставах";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Добровiльно вiд нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осiб, якi пiдлягають страхуванню вiд нещасного випадку на iнших пiдставах";

     13) частину другу статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Щомiсячнi страховi виплати пiдлягають перерахуванню на коефiцiєнт, що враховує показники зростання споживчих цiн та середньої заробiтної плати (доходу) в Українi.

     Коефiцiєнт перерахунку вiдповiдає 50 вiдсоткам показника зростання споживчих цiн за попереднiй рiк та 50 вiдсоткам показника зростання середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, визначеного вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", за три календарнi роки, що передують року, в якому проводиться збiльшення, порiвняно з трьома календарними роками, що передують року, який є попереднiм щодо року, в якому проводиться збiльшення.

     За наявностi фiнансових можливостей бюджету Фонду розмiр щорiчного збiльшення показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, який застосовується для здiйснення перерахунку, передбачений абзацом другим цiєї частини, може бути збiльшений, але не повинен перевищувати 100 вiдсоткiв показника зростання середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за три календарнi роки, що передують року, в якому проводиться збiльшення.

     Розмiр та дата такого збiльшення визначаються у межах бюджету Фонду за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Визначена ранiше сума щомiсячної страхової виплати зменшенню не пiдлягає";

     14) у статтi 42:

     у частинi першiй:

     абзаци другий i третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Максимальний розмiр щомiсячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб.

     Максимальний розмiр щомiсячної страхової виплати пiсля проведеного перерахування вiдповiдно до частини другої статтi 37 цього Закону не повинен перевищувати 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Мiнiмальний розмiр призначеної щомiсячної страхової виплати потерпiлому у перерахунку на 100 вiдсоткiв втрати професiйної працездатностi не може бути меншим за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатних осiб";

     абзац дев'ятий частини восьмої викласти в такiй редакцiї:

     "Максимальний розмiр щомiсячної страхової виплати особам, якi втратили годувальника, не може перевищувати 10 розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб";

     частину п'ятнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "15. Iндексацiя суми страхової виплати проводиться вiдповiдно до частини другої статтi 37 цього Закону";

     15) пункт 10 роздiлу VII "Прикiнцевi та перехiднi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "10. У 2018 - 2020 роках перерахування сум щомiсячних страхових виплат проводиться з 1 березня, за умови зростання у попередньому календарному роцi середньої заробiтної плати (за даними центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики), вiдповiдно до коефiцiєнта, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При проведеннi перерахування з 1 березня 2018 року встановити новий розмiр щомiсячної страхової виплати потерпiлим вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, у яких розмiр такої виплати менший за розмiр мiнiмальної заробiтної плати у перерахунку на 100 вiдсоткiв втрати професiйної працездатностi, на рiвнi розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня 2017 року, з урахуванням ступеня втрати працездатностi.

     Визначена ранiше сума щомiсячної страхової виплати зменшенню не пiдлягає".

     27. У Законi України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 3, ст. 25; 2017 р., N 2, ст. 25):

     1) у пунктi 1 частини першої статтi 35 цифри "30" замiнити цифрами "31";

     2) статтю 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 37. Пенсiйне забезпечення наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв

     1. Пенсiйне забезпечення наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     28. Пункт 6 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 2, ст. 25) виключити.

     29. У частинi шостiй статтi 1.1 Положення про помiчника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України вiд 13 жовтня 1995 року (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283; 2004 р., N 23, ст. 320; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50; 2017 р., N 2, ст. 25) цифри i слово "31 грудня" замiнити цифрами i словом "30 вересня", а слова i цифри "iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни" - словами i цифрами "осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     абзацiв першого i другого пiдпункту 1 та пiдпункту 2 пункту 1, пiдпунктiв 4 та 5 пункту 2, пiдпункту 3 пункту 3, абзацiв другого i третього, п'ятого i шостого пункту 5, пунктiв 6, 9, 13 - 15, пiдпунктiв 10 та 22, абзацiв двадцять шостого - двадцять восьмого, абзацiв тридцять третього - тридцять сьомого, шiстдесят шостого - сiмдесят другого пiдпункту 27 пункту 19, пункту 24, пiдпункту 1 пункту 27, пункту 29 роздiлу I, пунктiв 2 - 4 роздiлу II цього Закону, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, i застосовуються з 1 жовтня 2017 року;

     пiдпункту 2 пункту 2, пiдпункту 2 пункту 7, пiдпунктiв 1 - 3 пункту 10, пунктiв 12 i 17, пiдпункту 25, абзацiв першого - двадцять п'ятого пiдпункту 27 пункту 19, пiдпункту 1, абзацiв восьмого - одинадцятого пiдпункту 2, пiдпунктiв 3 - 7 пункту 22, пункту 23 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2018 року;

     пiдпункту 13 пункту 26 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року.

     2. Установити, що з 1 жовтня 2017 року до встановлення розмiру прожиткового мiнiмуму, який буде бiльшим за розмiр, встановлений на 1 грудня 2017 року та збiльшений на 79 гривень, при призначеннi та перерахунку пенсiй, надбавок, пiдвищень, iнших пенсiйних виплат, встановлених законодавством, використовується розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк", збiльшений на 79 гривень.

     У разi якщо внаслiдок перерахунку, проведеного вiдповiдно до цього Закону, розмiр пенсiї зменшується, пенсiя виплачується в ранiше встановленому розмiрi.

     3. Установити, що державнi соцiальнi допомоги, призначенi вiдповiдно до законiв України "Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" та "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам", з 1 жовтня 2017 року перераховуються та пiсля цiєї дати до встановлення розмiру прожиткового мiнiмуму, який буде бiльшим за розмiр, встановлений на 1 грудня 2017 року та збiльшений на 79 гривень, призначаються з використанням розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, встановленого на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк", збiльшеного на 79 гривень.

     4. Установити, що пенсiї та державна соцiальна допомога особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з iнвалiднiстю, особам, якi не мають права на пенсiю (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством (крiм пенсiї за особливi заслуги перед Україною), перерахованi з 1 жовтня 2017 року вiдповiдно до цього Закону, а також тi, що призначатимуться пiсля цiєї дати, встановлюються у розмiрi не меншому за розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк", а в разi збiльшення пiсля 1 грудня 2017 року прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, - за розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, встановлений законом.

     5. Установити в перiод з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2020 року особам, якi досягли вiку, визначеного частиною першою статтi 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", та не набули страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статтi, за умови наявностi у них не менше 15 рокiв страхового стажу, тимчасову державну соцiальну допомогу непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату.

     Зазначена тимчасова державна соцiальна допомога призначається органами соцiального захисту населення i виплачується до досягнення такими особами вiку, з якого вони набувають право на призначення пенсiї.

     Тимчасова державна соцiальна допомога непрацюючiй особi, яка досягла загального пенсiйного вiку, але не набула права на пенсiйну виплату, призначається з урахуванням її майнового стану та середньомiсячного сукупного доходу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, i виплачується за рахунок коштiв державного бюджету.

     6. До приведення законодавчих та iнших нормативно-правових актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом та Законом України "Про ратифiкацiю Конвенцiї про права осiб з iнвалiднiстю i Факультативного протоколу до неї" у частинi замiни слiв "iнвалiд", "дитина-iнвалiд", "iнвалiд з дитинства" та "iнвалiд вiйни" вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю", "дитина з iнвалiднiстю", "особа з iнвалiднiстю з дитинства" та "особа з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни" застосовуються ранiше визначенi термiни.

     7. Положення щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдповiдно до закону отримують допомогу при усиновленнi дитини, передбаченi абзацом одинадцятим пiдпункту 4 пункту 19 та абзацом сьомим пiдпункту 2 пункту 22 роздiлу I цього Закону, поширюються також на осiб, якi пiсля набрання чинностi пунктом 7 роздiлу II Закону України "Про запобiгання фiнансової катастрофи та створення передумов для економiчного зростання в Українi" до досягнення дитиною трирiчного вiку отримували допомогу при усиновленнi дитини вiдповiдно до Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми".

     Органам соцiального захисту населення у шестимiсячний строк iз дня набрання чинностi цим Законом подати до органiв доходiв i зборiв звiтнiсть щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за осiб, зазначених в абзацi першому цього пункту, в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику. При цьому штрафнi санкцiї, передбаченi Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", не застосовуються.

     Обчислення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за перiоди до набрання чинностi цим Законом за осiб, зазначених в абзацi першому цього пункту, проводиться виходячи з розмiру єдиного внеску, встановленого в мiсяцi, за який нараховано допомогу при усиновленнi дитини.

     8. Установити, що норми статтi 86 Закону України "Про прокуратуру" щодо пенсiйного забезпечення дiють до дня внесення змiн до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб".

     9. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) передбачити у Державному бюджетi України кошти для сплати єдиного соцiального внеску за осiб, зазначених в абзацi першому пункту 7 цього роздiлу;

     2) до 1 листопада 2017 року пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо перерахунку пенсiй вiйськовослужбовцiв з урахуванням оновленого грошового забезпечення;

     3) у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     визначити порядок подання вiдсутнiх у Державному реєстрi загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внескiв за перiод з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року стосовно вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, полiцейських;

     4) у шестимiсячний строк iз дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

     щодо запровадження професiйної пенсiйної системи;

     щодо порядку отримання сум пенсiй, на виплату яких пенсiонер мав право, але не отримав у зв'язку з перебуванням на територiї, тимчасово неконтрольованiй державною владою України;

     щодо передачi пiдвiдомчостi органiв медико-соцiальної експертизи вiд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi працi та соцiальної полiтики;

     вивчити можливiсть змiни порядку визначення розмiру пенсiї за вiком та запровадження двоскладової формули обчислення пенсiї;

     забезпечити проведення аудиту Пенсiйного фонду України;

     забезпечити створення реєстру отримувачiв соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     опрацювати питання укладення Україною мiжнародних договорiв з питань пенсiйного забезпечення з державами, в яких найбiльше трудових мiгрантiв - громадян України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 жовтня 2017 року
N 2148-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.