ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо оподаткування сiльськогосподарських пiдприємств

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 17, ст. 83; 1999 р., N 15, ст. 88; 2000 р., N 40, ст. 339; 2001 р., N 11, ст. 50; 2004 р., N 15, ст. 219, N 49, ст. 528):

     1) продовжити до 1 сiчня 2006 року дiю пiдпункту 6.2.6 пункту 6.2 статтi 6 та пунктiв 11.21 i 11.29 статтi 11;

     2) призупинити до 1 сiчня 2006 року дiю статтi 81.

     2. У Законi України "Про фiксований сiльськогосподарський податок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 9-10, ст. 69; 2000 р., N 37, ст. 308; 2003 р., N 26, ст. 191, N 46, ст. 365; 2004 р., N 49, ст. 528):

     1) у частинi другiй статтi 1:

     а) абзаци восьмий, дев'ятий, десятий виключити;

     б) абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "збору за спецiальне водокористування";

     2) у статтi 2:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особи можуть бути зареєстрованi як платники ФСП, якщо такi особи є сiльськогосподарськими пiдприємствами рiзних органiзацiйно-правових форм, передбачених законами України, селянськi та iншi господарства, якi займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сiльськогосподарської продукцiї, а також рибницькi, рибальськi та риболовецькi господарства, якi займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрiшнiх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), у яких сума, одержана вiд реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки за попереднiй звiтний (податковий) рiк, перевищує 75 вiдсоткiв загальної суми валового доходу.

     Якщо особа створюється шляхом злиття, приєднання, подiлу (видiлу), перетворення або видiлу згiдно з вiдповiдними нормами Цивiльного кодексу України, то норма щодо дотримання не менш як 75 вiдсоткiв загальної суми валового доходу вiд реалiзацiї (поставки) сiльськогосподарської продукцiї (супутнiх послуг) протягом останнього податкового перiоду поширюється на:

     усiх осiб солiдарно, якi зливаються або приєднуються;

     кожну окрему особу, створену шляхом подiлу або видiлу;

     особу, створену шляхом перетворення";

     б) абзаци другий та п'ятий частини третьої виключити;

     в) частину п'яту виключити;

     г) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Не можуть бути платниками фiксованого сiльськогосподарського податку суб'єкти господарювання, якi реалiзують iнвестицiйнi або iнновацiйнi проекти у спецiальних (вiльних) економiчних зонах, на територiях прiоритетного розвитку iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi, в умовах технологiчних паркiв, реалiзують iнновацiйнi проекти вiдповiдно до Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть" або зареєстрованi платниками єдиного податку для суб'єктiв малого пiдприємництва";

     ґ) доповнити частинами сьомою та восьмою такого змiсту:

     "7. У разi, коли у звiтному податковому перiодi валовий доход вiд операцiй з реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки становить менш як 75 вiдсоткiв загальної суми валового доходу, пiдприємство сплачує податки у наступному звiтному перiодi на загальних пiдставах.

     8. Змiна порядку сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) протягом звiтного (податкового) року не допускається";

     3) у частинi третiй статтi 3:

     а) в абзацi другому цифри "0,5" замiнити цифрами "0,15";

     б) в абзацi третьому цифри "0,3" замiнити цифрами "0,09";

     в) в абзацi четвертому цифри "1,5" замiнити цифрами "0,45";

     4) у частинi першiй статтi 4:

     а) в абзацi другому цифри "0,3" замiнити цифрами "0,09";

     б) в абзацi третьому цифри "0,1" замiнити цифрами "0,03";

     5) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Порядок зарахування фiксованого сiльськогосподарського податку до бюджетiв

     Платники податку перераховують у визначений строк загальну суму коштiв на вiдповiдний рахунок мiсцевого бюджету за мiсцем розташування земельної дiлянки";

     6) абзаци дев'ятий, десятий, одинадцятий, тринадцятий частини четвертої статтi 9 виключити.

     3. Абзац сьомий пункту 1 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49; 1999 р., N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2003 р., N 7, ст. 65; 2004 р., N 49, ст. 528) викласти в такiй редакцiї:

     "Для платникiв фiксованого сiльськогосподарського податку збiр на обов'язкове пенсiйне страхування визначається окремо за спецiальною ставкою вiд об'єкта оподаткування. Спецiальна ставка встановлюється у 2005-2006 роках у розмiрi 20 вiдсоткiв вiд ставки, встановленої абзацом другим цього пункту, та пiдлягає щорiчному збiльшенню на 20 вiдсоткових пунктiв у наступних бюджетних роках до досягнення загального розмiру ставки збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування".

     4. У роздiлi XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376; 2004 р., N 49, ст. 528):

     1) пiдпункт 5 пункту 8 викласти в такiй редакцiї:

     "5) платники фiксованого сiльськогосподарського податку сплачують страховi внески, що перераховуються до солiдарної системи за найманих працiвникiв за спецiальною ставкою, визначеною Законом України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування";

     2) пiдпункт 8 пункту 14 викласти в такiй редакцiї:

     "8) щорiчно передбачати у проектi закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк за рахунок його загального фонду кошти для компенсацiї Пенсiйному фонду України суми втрат вiд застосування спецiальної ставки платниками фiксованого сiльськогосподарського податку у сумi рiзницi мiж коштами, сплаченими за спецiальною ставкою, та коштами, якi були б сплаченi при застосуваннi ставки, визначеної в абзацi другому пункту 1 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування". Для визначення сум такої компенсацiї та обчислення коефiцiєнта заробiтної плати (доходу) страхувальник (застрахована особа) розраховує суму страхового внеску як за загальною ставкою, так i за спецiальною ставкою, що вiдображається в обов'язковiй звiтностi, та сплачує страховий внесок за спецiальною ставкою".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
23 грудня 2004 року
N 2287-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.