ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо добровiльної сплати єдиного внеску

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. В абзацi четвертому пункту 1 статтi 2 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 iз наступними змiнами) слова i цифри "статтею 12 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" замiнити словами i цифрами "статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     2. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376; 2006 р., N 1, ст. 18; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

     1) у статтi 12:

     а) абзац другий частини першої доповнити словами "вiдповiдно до укладеного договору про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування (далi - договiр про добровiльну участь) згiдно iз Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     б) частини другу - восьму виключити;

     2) у статтi 40:

     а) абзац дванадцятий частини другої доповнити словами i цифрами "а в разi одноразової сплати єдиного внеску вiдповiдно до частини п'ятої статтi 10 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" - за мiсяць, в якому укладено договiр про добровiльну участь";

     б) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. При обчисленнi заробiтної плати (доходу), з якої фактично сплачено страховi внески за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) для застрахованих осiб, якi сплачують страховi внески у фiксованому розмiрi, у тому числi членiв їхнiх сiмей, якi беруть участь у здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi, а також для осiб, зазначених в абзацi першому частини дев'ятої статтi 10 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", отриманий ними дохiд за вiдповiдний мiсяць визначається за формулою:

З = Ф
____
Т
· 100 %, де:

     З - сума заробiтної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (страховi внески) за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати (доходу);

     Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (страхового внеску) у фiксованому розмiрi за вiдповiдний мiсяць;

     Т - розмiр єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (страхового внеску до солiдарної системи), встановлений для вiдповiдної категорiї осiб у вiдповiдному мiсяцi, а в разi одноразової сплати єдиного внеску вiдповiдно до частини п'ятої статтi 10 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" - у мiсяцi, в якому укладено договiр про добровiльну участь";

     3) пункт 16 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Договори про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, укладенi до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо добровiльної сплати єдиного внеску", дiють до закiнчення строку дiї таких договорiв".

     3. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     1) у статтi 9:

     а) абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Обчислення єдиного внеску iз сум, виражених в iноземнiй валютi (крiм випадкiв сплати єдиного внеску в iноземнiй валютi, передбачених абзацами другим - четвертим частини п'ятої цiєї статтi), здiйснюється шляхом перерахування зазначених сум у нацiональну валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти до iноземної валюти, установленим Нацiональним банком України на день обчислення єдиного внеску";

     б) частини четверту i п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Обчислення єдиного внеску за минулi перiоди, крiм випадкiв сплати єдиного внеску згiдно з частиною п'ятою статтi 10 цього Закону, здiйснюється виходячи з розмiру єдиного внеску, що дiяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробiтної плати (доходу), на яку вiдповiдно до цього Закону нараховується єдиний внесок.

     5. Сплата єдиного внеску здiйснюється у нацiональнiй валютi шляхом внесення вiдповiдних сум єдиного внеску на рахунки територiальних органiв Пенсiйного фонду, вiдкритi в органах Державної казначейської служби України для його зарахування, крiм єдиного внеску, який сплачується в iноземнiй валютi розташованими за межами України пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi мiжнародними) за працюючих у них громадян України та громадянами України, якi працюють або постiйно проживають за межами України, вiдповiдно до договорiв про добровiльну участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування (далi - договiр про добровiльну участь).

     Сплата єдиного внеску згiдно з договорами про добровiльну участь особами, зазначеними в абзацах четвертому i п'ятому частини першої статтi 10 цього Закону (з числа осiб, якi працюють або постiйно проживають за межами України), та у випадках, передбачених частиною дев'ятою статтi 10 цього Закону, в iноземнiй валютi здiйснюється на поточний рахунок Пенсiйного фонду, вiдкритий в уповноваженому банку України.

     Кошти єдиного внеску, що надiйшли в iноземнiй валютi, пiсля її продажу за курсом продажу безготiвкової iноземної валюти за гривнi та утримання уповноваженим банком комiсiйної винагороди за здiйснення операцiї з продажу iноземної валюти зараховуються на вiдповiднi рахунки Пенсiйного фонду, вiдкритi в Державнiй казначейськiй службi України.

     Облiк єдиного внеску, сплаченого в iноземнiй валютi, та внесення вiдомостей до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соцiального страхування здiйснюються у гривнях територiальними органами Пенсiйного фонду за мiсцем реєстрацiї (останнiм мiсцем проживання) громадянина в Українi на пiдставi повiдомлення Пенсiйного фонду та копiй платiжних документiв, що пiдтверджують сплату єдиного внеску";

     в) частину десяту доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) у разi сплати єдиного внеску в iноземнiй валютi - день надходження коштiв на вiдповiднi рахунки Пенсiйного фонду, вiдкритi в Державнiй казначейськiй службi України";

     2) у статтi 10:

     а) у частинi першiй:

     в абзацi четвертому слова "та пенсiйне страхування" виключити;

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "особи, якi досягли 16-рiчного вiку та не належать до платникiв єдиного внеску, визначених пунктами 2 - 14 частини першої статтi 4 цього Закону, у тому числi iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають або працюють в Українi, громадяни України, якi працюють або постiйно проживають за межами України, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, - на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     б) в абзацi третьому частини третьої слова "у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування (далi - договiр про добровiльну участь)" виключити;

     в) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Договором про добровiльну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попереднi перiоди, в яких особа не пiдлягала загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню (у тому числi за перiод з 1 сiчня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен мiсяць такого перiоду не може бути меншою за мiнiмальний страховий внесок та бiльшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.

     Одноразова сплата особою єдиного внеску за попереднi перiоди, передбачена абзацом першим цiєї частини, може бути здiйснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою цiєї статтi".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     г) у частинi шостiй:

     в абзацi першому слова "до частини двадцять четвертої" замiнити словами "до частини двадцять третьої";

     в абзацi другому слова "в абзацах третьому та четвертому" замiнити словами "в абзацах третьому - п'ятому";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Єдиний внесок для осiб, зазначених в абзацах третьому - п'ятому частини першої цiєї статтi, якi виявили бажання брати участь у декiлькох видах загальнообов'язкового державного соцiального страхування, встановлюється у розмiрi, визначеному частиною одинадцятою статтi 8, та розподiляється вiдповiдно до частини двадцять третьої статтi 8 цього Закону";

     ґ) доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Участь у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування (крiм загальнообов'язкового державного соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi) громадян України, якi працюють у розташованих за межами України пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних), може здiйснюватися вiдповiдно до договорiв про добровiльну участь, укладених Пенсiйним фондом з такими пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi мiжнародними).

     У договорi про добровiльну участь, крiм вiдомостей, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, зазначаються:

     порядок облiку платежiв в органах Пенсiйного фонду;

     дата набрання чинностi договором.

     Єдиний внесок для осiб, зазначених в абзацi першому цiєї частини, встановлюється у розмiрi, визначеному абзацами третiм i четвертим частини шостої цiєї статтi";

     3) частину другу статтi 12 пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "укладає з розташованими за межами України пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi мiжнародними) договори про добровiльну участь працюючих у них громадян України".

     У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 квiтня 2013 року
N 184-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.