ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 28 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Довiренiсть громадянина, який є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рiшення про надання такої допомоги, може бути посвiдчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.

     2. Частину першу статтi 248 Сiмейного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135) доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) на безоплатну правову допомогу в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

     3. Частину третю статтi 245 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Довiренiсть суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рiшення про надання такої допомоги, може бути посвiдчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

     4. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) статтю 12 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Безоплатна правова допомога надається в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги";

     2) частину другу статтi 42 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Довiренiсть фiзичної особи, яка є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якої прийнято рiшення про надання такої допомоги, може бути посвiдчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги".

     5. Частину третю статтi 16 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Пiдстави i порядок надання безоплатної правової допомоги визначаються законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

     6. У статтi 5 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 10, ст. 187; 2011 р., N 51, ст. 557):

     1) абзац другий частини п'ятої пiсля слiв "правовою допомогою захисника" доповнити словами "у тому числi безоплатною правовою допомогою вiдповiдно до закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги";

     2) абзац четвертий частини восьмої доповнити словами "у тому числi безоплатною правовою допомогою вiдповiдно до закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

     7. Частину шосту статтi 6 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262) викласти в такiй редакцiї:

     "Особи, реабiлiтованi вiдповiдно до цього Закону, мають право на безоплатну правову допомогу вiдповiдно до закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, щодо питань, пов'язаних з реабiлiтацiєю".

     8. Частину другу статтi 22 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1) викласти в такiй редакцiї:

     "Ветерани вiйни та особи, на яких поширюється дiя цього Закону, отримують безоплатну правову допомогу щодо питань, пов'язаних з їх соцiальним захистом, а також звiльняються вiд судових витрат, пов'язаних з розглядом цих питань".

     9. Частину сьому статтi 11 Закону України "Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 2007 р., N 15, ст. 194) пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вживають вичерпних заходiв щодо забезпечення дiтям доступу до безоплатної правової допомоги на пiдставах та в порядку, встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим.

     10. Статтю 5 Закону України "Про звернення громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

     11. Частину четверту статтi 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами) доповнити пунктами 111 та 112 такого змiсту:

     "111) вносить на розгляд ради пропозицiї про утворення спецiалiзованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

     112) вносить на розгляд ради пропозицiї щодо кандидатури на посаду керiвника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги".

     12. Статтю 25 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги".

     13. Статтю 22 Закону України "Про психiатричну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Особа, щодо якої суд розглядає справу про надання психiатричної допомоги в примусовому порядку, має право на безоплатну правову допомогу в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, протягом розгляду справи в судi".

     14. Частину другу статтi 3 Закону України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142) викласти в такiй редакцiї:

     "Держава гарантує всiм дiтям рiвний доступ до безоплатної правової допомоги, необхiдної для забезпечення захисту їхнiх прав, на пiдставах та в порядку, встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

     15. У Законi України "Про попередження насильства в сiм'ї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 70; 2009 р., N 13, ст. 153):

     1) частину третю статтi 8 доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "у випадках, установлених законом, вживають вичерпних заходiв щодо забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги";

     2) абзац четвертий частини четвертої статтi 9 доповнити словами "та у випадках, установлених законом, вживають вичерпних заходiв щодо забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги".

     16. Статтю 3 Закону України "Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484) доповнити абзацом чотирнадцятим такого змiсту:

     "вжиття вичерпних заходiв щодо забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги на пiдставах та в порядку, встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

     17. Абзац сьомий частини першої статтi 13 Закону України "Про соцiальну роботу з сiм'ями, дiтьми та молоддю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 23, ст. 284) доповнити словами "а також вживати вичерпних заходiв щодо забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги на пiдставах та в порядку, встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

     18. Пункт 3 частини першої статтi 20 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI) пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "здiйснює заходи щодо забезпечення функцiонування системи безоплатної правової допомоги".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати абзацами восьмим - десятим.

     19. У Законi України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 16, ст. 146):

     1) у пунктi 16 частини першої статтi 1 слово "тимчасового" замiнити словом "додаткового";

     2) абзац дев'ятий частини дванадцятої статтi 7 доповнити словами "вiдповiдно до закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги";

     3) частину другу статтi 28 доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) роз'яснення порядку звернення щодо надання безоплатної правової допомоги вiдповiдно до закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пунктiв 1, 3, пiдпункту 2 пункту 4, пунктiв 6 - 9, 13, 15 - 17 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi одночасно з набранням чинностi роздiлом III Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 листопада 2012 року
N 5477-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.