ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до законiв України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" та "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1, N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62; 2002 р., N 52, ст. 379; 2005 р., N 9, ст. 185, N 52, ст. 564; 2006 р., N 4, ст. 52; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2010 р., N 8, ст. 62):

     1) пункт 22 частини першої статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "22) позачергове безоплатне забезпечення автомобiлем (за наявностi медичних показань для забезпечення автомобiлем) на термiн експлуатацiї до десяти рокiв (з наступною замiною на новий), виплата компенсацiї на бензин (пальне), ремонт, технiчне обслуговування автомобiлiв або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Iнвалiди вiйни з числа осiб, якi брали безпосередню участь у бойових дiях пiд час Великої Вiтчизняної вiйни та вiйни з Японiєю, за наявностi медичних показань для забезпечення автомобiлем, безоплатно забезпечуються автомобiлем першочергово iз числа позачерговикiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) статтю 16 доповнити пунктом 26 такого змiсту:

     "26) першочергове безоплатне забезпечення автомобiлем осiб з числа iнвалiдiв (за наявностi медичних показань для забезпечення автомобiлем) на термiн експлуатацiї до десяти рокiв (з наступною замiною на новий), виплата компенсацiї на бензин (пальне), ремонт, технiчне обслуговування автомобiлiв або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, незалежно вiд виплати компенсацiї, передбаченої пунктом 18 цiєї статтi".

     2. Частину другу статтi 38 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2010 р., N 8, ст. 62) пiсля слiв "їх власнiсть" доповнити словом "безоплатно".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
11 травня 2010 року
N 2171-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.