ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 7 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Частину другу статтi 7 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) осiб, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранень, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних пiд час участi у масових акцiях громадського протесту в Українi з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроiнтеграцiю та проти режиму Януковича (далi - Революцiя Гiдностi), та якi звернулися за медичною допомогою у перiод з 21 листопада 2013 року по 30 квiтня 2014 року.

     Абзац перший цього пункту не поширюється на працiвникiв мiлiцiї, осiб, якi проходили службу в правоохоронних органах спецiального призначення, вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, якi отримали iнвалiднiсть внаслiдок поранень, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров'я, одержаних при виконаннi службових обов'язкiв, пов'язаних з подiями Революцiї Гiдностi.

     Участь осiб, зазначених в абзацi першому цього пункту, у Революцiї Гiдностi та отримання ними пiд час Революцiї Гiдностi поранень, калiцтва, контузiї чи iнших ушкоджень здоров'я встановлюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зв'язок iнвалiдностi з пораненнями, калiцтвом, контузiєю чи iншим ушкодженням здоров'я, отриманими особами, зазначеними в абзацi першому цього пункту, пiд час участi у Революцiї Гiдностi, встановлюється за результатами медико-соцiальної експертизи в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок надання статусу iнвалiда вiйни особам, зазначеним в абзацi першому цього пункту, визначає Кабiнет Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через 10 днiв з дня опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити введення в дiю пiдзаконних нормативно-правових актiв, спрямованих на реалiзацiю цього Закону, з дня введення його в дiю.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
10 лютого 2015 року
N 175-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.