ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гаранти їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1994 р., N 20, ст. 120; 1995 р., N 44, ст. 329; 1996 р., N 1, ст. 1, N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62; 1999 р., N 24, ст. 209, N 38, ст. 342; 2001 р., N 22, ст. 106; 2002 р., N 35, ст. 263, N 52, ст. 379) доповнити статтею 171 такого змiсту:

     "Стаття 171. Виплата разової грошової допомоги

     Щорiчну виплату разової грошової допомоги до 5 травня в розмiрах, передбачених статтями 12-16 цього Закону, здiйснюють органи працi та соцiального захисту населення через вiддiлення зв'язку або через установи банкiв (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача) пенсiонерам - за мiсцем отримання пенсiї, а особам, якi не є пенсiонерами, - за мiсцем їх проживання чи одержання грошового утримання.

     Вiйськовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органiв внутрiшнiх справ України, особам начальницького i рядового складу кримiнально-виконавчої системи України, якi проходять службу (крiм пенсiонерiв), виплата разової грошової допомоги здiйснюється шляхом перерахування коштiв органами працi та соцiального захисту населення на спецiальнi рахунки вiйськових частин, установ i органiзацiй за мiсцем їх служби.

     Особам, якi вiдбувають покарання в мiсцях позбавлення волi або утримуються в лiкувально-трудових профiлакторiях (крiм пенсiонерiв), виплата разової грошової допомоги здiйснюється шляхом перерахування коштiв органами працi та соцiального захисту населення на спецiальнi рахунки установ кримiнально-виконавчої системи України.

     Особи, якi не отримали разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня вiдповiдного року, в якому здiйснюється виплата допомоги.

     Громадянам, якi належать до кiлькох категорiй осiб згiдно з цим Законом, виплачується одна допомога - у бiльшому розмiрi.

     Разова грошова допомога не виплачується в разi смертi отримувача до 5 травня або набуття громадянином статусу згiдно iз статтями 6, 7, 9, 10, 11 цього Закону пiсля 5 травня вiдповiдного року, в якому здiйснюється виплата допомоги.

     Сума разової грошової допомоги, що належала особi згiдно з цим Законом i залишилася не одержаною у зв'язку з її смертю, не включається до складу спадщини i виплачується батькам, чоловiку (дружинi), дiтям особи, якiй передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв щодо звiльнення вiд оподаткування сум разової грошової допомоги.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
19 червня 2003 року
N 968-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.