ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про забезпечення масштабної експансiї експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
вiд 21 червня 2018 року N 2473-VIII

     Цей Закон визначає засади державної пiдтримки експортної дiяльностi шляхом страхування, перестрахування, гарантування, часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за експортними кредитами з метою створення умов для здiйснення масштабної експансiї експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження на зовнiшнi ринки, забезпечення захисту українських експортерiв вiд ризикiв неплатежiв та фiнансових втрат i пiдвищення конкурентоспроможностi українських виробникiв на свiтових ринках.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) експортний кредит - кредит, що надається банком-кредитором:

     iноземному покупцю для придбання товарiв (робiт, послуг) українського походження вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту), укладеного з українським експортером;

     банку iноземного покупця для фiнансування поставок українського експортера в рамках виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     українському експортеру для забезпечення поставки товарiв (робiт, послуг) українського походження вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або для забезпечення виробництва таких товарiв (робiт, послуг) за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     2) iноземний покупець - суб'єкт господарювання - нерезидент, що здiйснює придбання товарiв (робiт, послуг) українського походження вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту), укладеного з українським експортером;

     3) комерцiйний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов'язань iноземним покупцем або банком iноземного покупця перед українським експортером за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) чи банком, який кредитує за експортним кредитом (далi - банк-кредитор), або українським експортером перед банком-кредитором унаслiдок:

     довiльного розiрвання зовнiшньоекономiчного договору (контракту) без права на таку дiю;

     неплатоспроможностi iноземного покупця, банку iноземного покупця або українського експортера;

     банкрутства iноземного покупця, банку iноземного покупця або українського експортера;

     4) некомерцiйний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов'язань iноземним покупцем або банком iноземного покупця перед українським експортером за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) чи банком-кредитором або українським експортером перед банком-кредитором, пов'язаний iз:

     землетрусом, повiнню, ураганом чи iншим стихiйним лихом природного характеру;

     промисловими аварiями внаслiдок пожежi, вибуху, аварiї на теплових, водопровiдних, опалювальних системах та iнших об'єктах, якi призвели до надзвичайної ситуацiї;

     запровадженням мораторiю на здiйснення платежiв у країнi iноземного покупця, банку iноземного покупця або в країнi, що бере участь у здiйсненнi платежiв;

     внесенням змiн до законодавства з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi країни iноземного покупця, банку iноземного покупця, що бере участь у виконаннi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), якi роблять виконання такого договору (контракту) неможливим;

     застосуванням ембарго на торгiвлю;

     невиконанням iноземним покупцем зобов'язань за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) або затримкою їх виконання бiльше нiж на 180 днiв, якщо таким покупцем є держава або державний орган, iноземний суб'єкт господарювання, виконання зобов'язань якого було гарантовано державою;

     виникненням збройного конфлiкту, веденням воєнних дiй, повстанням, революцiєю, масовими заворушеннями, страйками у країнi iноземного покупця, банку iноземного покупця, якi роблять виконання такого зовнiшньоекономiчного договору (контракту) неможливим;

     вжиттям компетентними органами країни iноземного покупця, банку iноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконаннi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), заходiв до примусового вилучення майна (нацiоналiзацiї, конфiскацiї майна, експропрiацiї тощо);

     рiшенням суду щодо заборони або обмеження операцiй, якi унеможливлюють виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     iншими обставинами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     5) роботи, послуги українського походження - роботи, послуги, що виконуються та надаються суб'єктами господарювання - резидентами України;

     6) сек'юритизацiйна гарантiя - спосiб забезпечення виконання зобов'язань банка-кредитора за кредитами, отриманими як рефiнансування застрахованих експортних кредитiв;

     7) страхування договiрних банкiвських гарантiй - страхування майнових iнтересiв банку українського експортера, пов'язаних з повним або частковим невиконанням українським експортером умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     8) страхування зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) - страхування майнових iнтересiв українського експортера, пов'язаних з повним або частковим невиконанням зобов'язань за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     9) страхування експортних кредитiв - страхування вiдповiдальностi позичальника (українського експортера, iноземного покупця або банку iноземного покупця) перед банком-кредитором, пов'язаної з невиконанням умов кредитного договору;

     10) страхування пiдтверджених акредитивiв - страхування майнових iнтересiв банку українського експортера, пов'язаних з повним або частковим невиконанням зобов'язань банку iноземного покупця за виставленим акредитивом;

     11) страхування прямих iнвестицiй з України - страхування майнових iнтересiв iнвестора, пов'язаних iз втратою iнвестицiй або їх частини;

     12) товари українського походження - товари, що повнiстю виробленi або пiдданi достатнiй переробцi в Українi вiдповiдно до критерiїв, установлених Митним кодексом України;

     13) український експортер - суб'єкт господарювання - резидент, який здiйснює експорт товарiв (робiт, послуг) українського походження.

     2. Термiни "страхувальник", "страховий ризик", "страховий випадок", "страхова сума", "страхова виплата", "страховий тариф", "страхова премiя", "страховi резерви" в цьому Законi вживаються у значеннi, визначеному Законом України "Про страхування".

     3. Iншi термiни, якi вживаються в цьому Законi, застосовуються у значеннях, наведених у законодавствi та мiжнародних договорах України.

     Стаття 2. Експортно-кредитне агентство

     1. Для стимулювання експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження Кабiнет Мiнiстрiв України створює Експортно-кредитне агентство (далi - ЕКА), що на добровiльних засадах здiйснює страхування, перестрахування, надає гарантiї за договорами, якi забезпечують розвиток експорту, а також бере участь у реалiзацiї програми часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за експортними кредитами.

     2. ЕКА утворюється та провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", цього Закону, iнших законодавчих актiв, а також мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     У разi якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, визначено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору.

     3. ЕКА утворюється у формi акцiонерного товариства. Засновником та акцiонером ЕКА, якому належить не менше 50 вiдсоткiв статутного капiталу плюс одна акцiя, є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.

(абзац перший частини третьої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Управлiння корпоративними правами, що належать державi у статутному капiталi ЕКА, здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України через уповноважений ним орган управлiння.

     Стосовно корпоративних прав держави у розмiрi 50 вiдсоткiв статутного капiталу ЕКА плюс одна акцiя не можуть вчинятися дiї, наслiдком яких може бути вiдчуження цих корпоративних прав з державної власностi. Вiдчуження корпоративних прав держави в розмiрi до 50 вiдсоткiв статутного капiталу ЕКА плюс одна акцiя здiйснюється вiдповiдно до законодавства з питань приватизацiї.

     4. Статут ЕКА затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi появи в ЕКА iнших акцiонерiв, крiм держави, змiни i доповнення до статуту ЕКА вносяться загальними зборами акцiонерiв ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.

     Початковий статутний капiтал ЕКА становить не менш як 200 мiльйонiв гривень i формується за рахунок коштiв державного бюджету.

     5. Розподiл чистого прибутку ЕКА, одержаного в результатi його фiнансово-господарської дiяльностi, здiйснюється загальними зборами акцiонерiв.

     Чистий прибуток, що належить державi вiдповiдно до державної частки у статутному капiталi ЕКА, спрямовується на його поповнення.

     Збитки вiд господарської дiяльностi ЕКА вiдшкодовуються у порядку, встановленому статутом ЕКА.

     6. Органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керiвництво чи працiвникiв ЕКА в ходi виконання ними службових обов'язкiв або втручатися в його дiяльнiсть, за винятком випадкiв, передбачених законом. Шкода, заподiяна ЕКА внаслiдок такого незаконного втручання, пiдлягає вiдшкодуванню у порядку, визначеному законом.

     7. ЕКА має право в установленому порядку утворювати фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли, виступати засновником та/або учасником юридичних осiб як на територiї України, так i за її межами.

     Стаття 3. Завдання, напрями та принципи державної пiдтримки експортної дiяльностi

     1. Основними завданнями державної пiдтримки експортної дiяльностi є:

     1) створення системи страхування та гарантування комерцiйних i некомерцiйних ризикiв при проведеннi експортних операцiй;

     2) розширення довгострокового експортного кредитування;

     3) створення механiзму часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за експортними кредитами.

     2. Основними напрямами державної пiдтримки експортної дiяльностi є:

     1) впровадження програм кредитної пiдтримки українських експортерiв з державного бюджету через уповноваженi банки;

     2) здiйснення ЕКА операцiй iз страхування експортних кредитiв, прямих iнвестицiй з України та зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв, перестрахування та надання гарантiй;

     3) часткова компенсацiя вiдсоткової ставки за експортними кредитами, яка надається залежно вiд рiзницi кредитних ставок у країнi експортера та країнi покупця;

     4) надання ЕКА кредитiв з державного бюджету для виплати страхових вiдшкодувань за договорами страхування експортних кредитiв, iнвестицiй та зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв;

     5) надання державних гарантiй для забезпечення виконання боргових зобов'язань ЕКА.

     3. Державна пiдтримка експорту шляхом страхування, перестрахування, гарантування, кредитування, часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за експортними кредитами базується на таких принципах:

     добровiльностi - страхування, перестрахування чи отримання гарантiй в ЕКА є добровiльним та не може бути передумовою для здiйснення iнших правовiдносин;

     вiдкритостi - держава забезпечує вiдкритiсть iнформацiї про дiяльнiсть ЕКА, прiоритети та напрями його роботи;

     конкурентностi - всi суб'єкти господарювання мають рiвний доступ до послуг, що надаються ЕКА, згiдно з цим Законом;

     законностi - дотримання нацiонального законодавства та зобов'язань України, що випливають з членства в мiжнародних органiзацiях та угодах, зокрема СОТ та Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, тощо.

     Стаття 4. Мета та основнi завдання Експортно-кредитного агентства

     1. Метою дiяльностi ЕКА є стимулювання масштабної експансiї експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження.

     2. Основними завданнями ЕКА є:

     захист українських експортерiв вiд ризику неплатежiв та фiнансових втрат, пов'язаних з виконанням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), шляхом страхування, перестрахування та гарантування;

     впровадження сучасних фiнансових технологiй у зовнiшнiй торгiвлi та механiзмiв пiдтримки експорту шляхом страхування, перестрахування та гарантування;

     розвиток експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження, пiдвищення конкурентоспроможностi товарiв (робiт, послуг) українського походження на свiтових ринках;

     участь у реалiзацiї програм часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за експортними кредитами;

     спiвпраця з мiжнародними та iноземними фiнансовими органiзацiями, в тому числi для акумуляцiї мiжнародної фiнансової допомоги, для забезпечення зростання експорту та економiки України.

     Стаття 5. Органи управлiння та контролю Експортно-кредитного агентства

     1. Органами управлiння ЕКА є:

     1) загальнi збори акцiонерiв;

     2) наглядова рада;

     3) правлiння.

     2. Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння ЕКА, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у порядку, визначеному законодавством України та статутом ЕКА.

     Кiлькiсний та персональний склад представникiв держави на загальних зборах акцiонерiв ЕКА та квалiфiкацiйнi вимоги до них визначає уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України орган управлiння ЕКА.

     3. Наглядова рада ЕКА є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть правлiння ЕКА.

     Наглядова рада ЕКА дiє на пiдставi положення про неї, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi появи в ЕКА iнших акцiонерiв, крiм держави, змiни i доповнення до положення про наглядову раду ЕКА вносяться загальними зборами акцiонерiв ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.

     Член наглядової ради ЕКА дiє в iнтересах ЕКА, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав вiдповiдного члена наглядової ради ЕКА.

     Член наглядової ради ЕКА не може бути одночасно членом правлiння та/або iнших органiв ЕКА.

     Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акцiонерiв ЕКА, але не може бути менший нiж п'ять членiв. Члени наглядової ради повиннi вiдповiдати критерiям незалежностi, встановленим положенням про наглядову раду.

     Персональний склад наглядової ради визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, а в разi появи в ЕКА iнших акцiонерiв, крiм держави, - загальними зборами акцiонерiв.

     Конкурсна комiсiя для визначення складу наглядової ради вiд держави становить 11 осiб. До складу конкурсної комiсiї входять:

     одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику економiчного розвитку;

     одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi зовнiшнiх зносин України;

     одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику;

     три особи, визначенi Верховною Радою України:

     одна особа за поданням комiтету, до предмета вiдання якого належать питання законодавчого забезпечення зовнiшньополiтичної дiяльностi України;

     одна особа за поданням комiтету, до предмета вiдання якого належать питання промислової полiтики та розвитку окремих галузей виробництва;

     одна особа за поданням комiтету, до предмета вiдання якого належать питання грошово-кредитної полiтики;

     три особи, визначенi мiжнародними органiзацiями, - по однiй особi вiд Свiтового банку, Органiзацiї ООН з промислового розвитку, Органiзацiї економiчного спiвробiтництва i розвитку (за згодою);

     двi особи, визначенi громадськими об'єднаннями - об'єднаннями промисловцiв, пiдприємцiв, роботодавцiв, страховикiв тощо.

     Строк повноважень членiв наглядової ради ЕКА становить п'ять рокiв.

     Наглядова рада не може втручатися в оперативну дiяльнiсть ЕКА.

     Засiдання наглядової ради є правомочним за наявностi не менш як двох третин її членiв.

     Рiшення наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi присутнiх на засiданнi членiв наглядової ради. При рiвнiй кiлькостi голосiв голос головуючого засiдання є вирiшальним.

     Засiдання наглядової ради проводиться головою наглядової ради, а в разi його вiдсутностi - членом наглядової ради, уповноваженим головою наглядової ради.

     Голова наглядової ради ЕКА обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.

     Наглядова рада вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     затверджує за поданням правлiння ЕКА основнi напрями дiяльностi ЕКА, у тому числi з урахуванням дiючих стратегiчних та програмних документiв, що формують державну полiтику у сферi розвитку експорту;

     розглядає та затверджує звiти про результати дiяльностi ЕКА;

     погоджує правила здiйснення дiяльностi ЕКА зi страхування вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв, перестрахування та надання гарантiй, якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     затверджує положення про правила страхування, перестрахування та надання гарантiй;

     затверджує положення про страховi тарифи, склад страхових резервiв, правила їх формування та використання;

     затверджує стратегiю та полiтику управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiк ризикiв, їх граничнi розмiри;

     затверджує склад та форми звiтностi про дiяльнiсть ЕКА;

     обирає та припиняє повноваження голови i членiв правлiння ЕКА;

     виконує iншi функцiї вiдповiдно до цього Закону, законодавства України та статуту ЕКА.

     Члени наглядової ради виконують свої функцiї на платнiй основi.

     Наглядова рада проводить свої засiдання не менше одного разу на квартал.

     4. Правлiння є постiйно дiючим колегiальним виконавчим органом ЕКА, що здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно iз законодавством та його статутом.

     Правлiння ЕКА дiє на пiдставi положення про нього, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi появи в ЕКА iнших акцiонерiв, крiм держави, змiни i доповнення до положення про правлiння ЕКА вносяться загальними зборами акцiонерiв ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.

     Правлiння ЕКА пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв ЕКА та наглядовiй радi ЕКА i органiзовує виконання їх рiшень.

     До компетенцiї правлiння ЕКА належать всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю ЕКА, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв ЕКА, наглядової ради ЕКА та компетенцiї iнших органiв згiдно iз законодавством та статутом ЕКА.

     До складу правлiння входять голова правлiння, заступники голови правлiння та члени правлiння.

     Правлiння ЕКА, у тому числi його голова, обирається наглядовою радою ЕКА у порядку, визначеному статутом ЕКА.

     5. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi ЕКА загальнi збори акцiонерiв ЕКА обирають ревiзiйну комiсiю ЕКА.

     Ревiзiйна комiсiя ЕКА дiє на пiдставi положення про неї, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi появи в ЕКА iнших акцiонерiв, крiм держави, змiни i доповнення до положення про ревiзiйну комiсiю ЕКА вносяться загальними зборами акцiонерiв ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.

     Рiчна фiнансова звiтнiсть ЕКА пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором, який визначається вiдповiдно до законодавства України та статуту ЕКА.

     6. Для забезпечення фiнансової стiйкостi ЕКА створює пiдроздiл з управлiння ризиками, пiдзвiтний наглядовiй радi ЕКА.

     7. Iншi органи управлiння ЕКА створюються i дiють у порядку, визначеному статутом ЕКА.

     8. Органiзацiйна структура ЕКА затверджується головою правлiння ЕКА за погодженням з наглядовою радою.

     Стаття 6. Види та умови дiяльностi Експортно-кредитного агентства

     1. ЕКА провадить дiяльнiсть вiдповiдно до статуту, правил здiйснення дiяльностi зi страхування вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв, перестрахування, надання гарантiй, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, внутрiшнiх нормативних актiв ЕКА, що включає, зокрема, але не виключно:

     1) страхування та перестрахування експортних кредитiв, наданих банками-кредиторами українському експортеру для забезпечення виконання умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту), у тому числi на стадiї виробництва товарiв (робiт, послуг), вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв для забезпечення вiдшкодування коштiв у разi невиконання українським експортером зобов'язань за наданими кредитами;

     2) страхування та перестрахування зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) українських експортерiв вiд комерцiйних або некомерцiйних ризикiв для забезпечення вiдшкодування коштiв у разi невиконання iноземним покупцем зобов'язань за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     3) страхування та перестрахування експортних кредитiв, наданих iноземному покупцю або банку iноземного покупця банками-кредиторами, вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв для забезпечення вiдшкодування коштiв у разi невиконання iноземним покупцем (банком iноземного покупця) зобов'язань за кредитами, наданими йому пiд зобов'язання закупiвлi товарiв (робiт, послуг) українського походження;

     4) страхування та перестрахування прямих iнвестицiй з України, що вкладаються в об'єкти пiдприємницької дiяльностi, вiд некомерцiйних ризикiв для забезпечення вiдшкодування коштiв у разi втрати iнвестицiй або їх частини;

     5) страхування та перестрахування акредитивiв, пiдтверджених банком українського експортера, вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв для забезпечення вiдшкодування коштiв у разi невиконання банком iноземного покупця зобов'язань з оплати коштiв за поставленi товари (роботи, послуги) українського походження;

     6) страхування та перестрахування договiрних банкiвських гарантiй;

     7) надання сек'юритизацiйних гарантiй банкам-кредиторам для забезпечення вiдшкодування отриманих ними коштiв рефiнансування експортних кредитiв, застрахованих ЕКА;

     8) надання зустрiчних гарантiй банкам українських експортерiв з метою вiдшкодування коштiв у разi використання наданих ними договiрних гарантiй, застрахованих ЕКА;

     9) надання тендерних гарантiй (гарантiй виконання зобов'язань українськими експортерами пiд час участi в мiжнародних тендерах);

     10) участь у реалiзацiї програм часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за експортними кредитами;

     11) консультацiйну дiяльнiсть;

     12) iншi види дiяльностi, якi передбаченi законодавством та не суперечать метi дiяльностi ЕКА.

     2. ЕКА в процесi здiйснення дiяльностi має право розширювати перелiк страхових продуктiв вiдповiдно до ринкових потреб та можливостей агентства.

     3. ЕКА за рiшенням наглядової ради має право передавати виконання окремих функцiй або бiзнес-процесiв спецiалiзованим компанiям на договiрних умовах.

     4. Укладення договорiв страхування вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв здiйснюється ЕКА у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або експортного кредиту.

     5. Базовi страховi тарифи на страхування вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв встановлюються ЕКА з урахуванням полiтичного ризику країни мiсцезнаходження контрагента страхувальника. Диференцiацiя держав за рiвнем полiтичного ризику здiйснюється з урахуванням iнформацiї, що надається Органiзацiєю з економiчного спiвробiтництва та розвитку i Мiжнародним союзом страховикiв кредитiв та iнвестицiй (Бернський союз).

     6. Страхова виплата становить не бiльше 90 вiдсоткiв суми зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або експортного кредиту в разi настання некомерцiйного ризику та не бiльше 85 вiдсоткiв у разi настання комерцiйного ризику.

     7. Вiдмова страхувальника (перестрахувальника, бенефiцiара за гарантiєю) вiд грошових претензiй та прав вимоги за угодами, пов'язаними iз договорами страхування (перестрахування, гарантiї), без згоди ЕКА звiльняє ЕКА вiд виплати вiдшкодування.

     8. Пiсля здiйснення вiдшкодування всi права вимоги та iншi права страхувальника щодо iноземного партнера або його гарантiв, що випливають з неспроможностi виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та неотримання фiнансового результату вiд контракту або експортного кредиту, наданого для його здiйснення, переходять до ЕКА.

     9. Гарантiя виконання зобов'язань експортерами пiд час участi у мiжнародних тендерах надається тiльки за наявностi договору мiж ЕКА та експортером iз зобов'язанням експортера щодо вiдшкодування ним можливих збиткiв.

     10. Страхування прямих iнвестицiй з України здiйснюється виключно за умови спрямування таких iнвестицiй на створення iнфраструктури, необхiдної для розвитку експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження.

     11. ЕКА є уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України на виконання функцiй, забезпечення фiнансових зобов'язань та здiйснення прав, що випливають з двостороннiх угод України про сприяння та взаємний захист iнвестицiй, а також багатостороннiх мiжнародно-правових актiв України.

     Акти ЕКА, виданi на забезпечення виконання угод, зазначених у абзацi першому цiєї частини, не пiдлягають тимчасовим обмеженням та спецiальним приписам, що запроваджуються органами центральної виконавчої влади України у кризовi перiоди.

     Стаття 7. Джерела фiнансування Експортно-кредитного агентства

     1. Джерелами фiнансування ЕКА є:

     власнi кошти;

     кошти, залученi вiд державних та приватних iнвесторiв на поворотнiй або безповоротнiй основi;

     кошти, наданi мiжнародними органiзацiями на поворотнiй або безповоротнiй основi;

     бюджетнi кошти в разi передбачення їх законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк;

     iншi джерела, не забороненi законодавством.

     Стаття 8. Сфери пiдтримки

     1. ЕКА при здiйсненнi своєї основної дiяльностi пiдтримує експорт робiт, послуг українського походження, а також товарiв переробної промисловостi за такими групами згiдно з УКТ ЗЕД:

     Група 16. Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних.

     Група 19. Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби.

     Група 20. Продукти переробки овочiв, плодiв або iнших частин рослин.

     Група 21. Рiзнi харчовi продукти.

     Група 30. Фармацевтична продукцiя.

     Група 61. Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi.

     Група 62. Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних.

     Група 64. Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини.

     Група 84. Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини.

     Група 85. Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя.

     Група 86. Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв.

     Група 87. Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.

     Група 88. Лiтальнi апарати, космiчнi апарати та їх частини.

     Група 89. Судна, човни та iншi плавучi засоби.

     Група 90. Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя.

     Група 94. Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї.

     Стаття 9. Регулювання дiяльностi Експортно-кредитного агентства

     1. ЕКА має особливий статус та його дiяльнiсть щодо страхування, перестрахування та надання гарантiй не потребує лiцензування.

     Для здiйснення iнших видiв господарської дiяльностi ЕКА отримує необхiднi дозволи та лiцензiї у випадках та порядку, передбачених законами України.

     2. На дiяльнiсть ЕКА не поширюються положення законiв України "Про страхування" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     3. На ЕКА не поширюються вимоги Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" щодо обов'язкової виплати дивiдендiв.

     4. Контроль за дiяльнiстю ЕКА не належить до компетенцiї спецiального уповноваженого органу виконавчої влади з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг.

     5. Дiяльнiсть ЕКА зi страхування вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв, перестрахування та надання гарантiй здiйснюється вiдповiдно до правил, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, якими визначаються:

     1) вимоги до правил страхування, включаючи вимоги до сторiн договору страхування, об'єктiв страхування, страхових сум, страхових премiй, страхових тарифiв, страхових ризикiв, страхових випадкiв, порядку укладення i виконання договорiв страхування;

     2) вимоги до правил надання гарантiй;

     3) вимоги до забезпечення фiнансової стiйкостi ЕКА, включаючи систему управлiння ризиками, формування та використання страхових резервiв, iнших фондiв та резервiв;

     4) вимоги до дiяльностi ЕКА у зв'язку з наданням йому державної пiдтримки вiдповiдно до бюджетного законодавства, у тому числi у виглядi кредитiв з державного бюджету та державних гарантiй;

     5) порядок та форми контролю за дiяльнiстю ЕКА.

     6. Бухгалтерський облiк та складання фiнансової звiтностi ЕКА здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 10. Публiчнiсть дiяльностi Експортно-кредитного агентства

     1. ЕКА здiйснює свою дiяльнiсть та публiчно висвiтлює її у спосiб, який дозволяє громадськостi здiйснювати монiторинг її дiяльностi, а українським експортерам дiзнаватися про виконуванi ЕКА функцiї.

     2. ЕКА та уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України орган управлiння корпоративними правами держави на своїх офiцiйних веб-сайтах щоквартально оприлюднюють iнформацiю про всi укладенi ЕКА угоди щодо страхування, перестрахування, гарантування, компенсацiї вiдсоткової ставки за експортними кредитами iз зазначенням контрагентiв та сум вiдповiдних угод.

     3. ЕКА щорiчно готує та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi звiт про результати дiяльностi.

     Стаття 11. Порядок та умови надання державної фiнансової пiдтримки експортної дiяльностi

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України пiд час пiдготовки проекту закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк передбачає обсяг державних гарантiй, необхiдних для надання державної пiдтримки експортної дiяльностi, та витрати на державну пiдтримку страхування, перестрахування, гарантування, надання кредитiв з державного бюджету та часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за експортними кредитами.

     2. Державна пiдтримка не може надаватися суб'єкту господарювання, який:

     1) подав документи для страхування або гарантування виконання зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) з нерезидентами:

     а) якi розташованi на територiї офшорних зон, крiм нерезидентiв, розташованих на територiї офшорних зон, якi надали виписку iз правоустановчих документiв, легалiзовану вiдповiдною консульською установою України, що свiдчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента;

     б) якi зареєстрованi на територiї держав, внесених Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не спiвпрацюють у сферi протидiї вiдмиванню доходiв, одержаних злочинним шляхом;

     в) до яких згiдно iз законодавством України застосованi санкцiї, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фiнансових операцiй;

     г) до яких застосованi санкцiї згiдно з резолюцiями Ради Безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, iнших мiжнародних органiзацiй, рiшень Ради Європейського Союзу, iнших мiждержавних об'єднань та iноземних держав, якi передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фiнансових операцiй;

     ґ) якi є особами, що на 50 та бiльше вiдсоткiв належать або контролюються, прямо чи опосередковано, особами, зазначеними в пiдпунктах "в", "г" пункту 1 частини другої цiєї статтi;

     д) якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом України та/або визнаної державою-агресором по вiдношенню до України згiдно iз законодавством;

     2) визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про банкрутство, перебуває у стадiї припинення юридичної особи або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     3) подав завiдомо недостовiрнi вiдомостi та документи;

     4) використав державну пiдтримку експорту з порушенням законодавства або умов її надання;

     5) щодо якого є докази, що вiдповiдний зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), що має бути застрахований або для виконання якого має бути надана гарантiя, був укладений з покупцем у країнi, яка не є кiнцевим пунктом споживання товарiв (робiт, послуг), з метою отримання додаткових вигод;

     6) в iнших випадках, передбачених законодавством.

     3. Договiр страхування експортних кредитiв, iнвестицiй та зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) вiд комерцiйних та некомерцiйних ризикiв за пiдтримки держави укладається сторонами за погодженням з наглядовою радою, якщо вiдповiдальнiсть за ним перевищує 10 вiдсоткiв власного капiталу ЕКА.

     4. Страхова виплата за договором страхування комерцiйних та некомерцiйних ризикiв у межах 10 вiдсоткiв власного капiталу ЕКА сплачується за рахунок страхових резервiв i власного капiталу.

     5. Для здiйснення страхової виплати за пiдтримки держави за договором страхування комерцiйних та некомерцiйних ризикiв, що перевищує 10 вiдсоткiв власного капiталу ЕКА, можуть надаватися кредити з державного бюджету.

     Порядок та умови надання таких кредитiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. Надання експортних кредитiв з частковою компенсацiєю вiдсоткової ставки за експортними кредитами здiйснюється вiдповiдно до положень про вiдсотковi ставки, що визначаються з урахуванням мiжнародних зобов'язань щодо офiцiйно пiдтримуваних експортних кредитiв, з урахуванням валюти, у якiй вони надаються.

     7. Часткова компенсацiя вiдсоткової ставки за експортними кредитами здiйснюється виключно за умови страхування експортних кредитiв ЕКА.

     8. Порядок та умови надання державних гарантiй для забезпечення виконання боргових зобов'язань ЕКА, надання українським експортерам кредитiв з державного бюджету та часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за наданими експортними кредитами встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     9. Надання державної фiнансової пiдтримки експортної дiяльностi повинно здiйснюватися з урахуванням положень Угоди про офiцiйно пiдтримуванi експортнi кредити (Arrangement on officially supported export credits), укладеної членами Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку, та зобов'язань України як члена Свiтової органiзацiї торгiвлi, зокрема вимог Угоди про субсидiї i компенсацiйнi заходи.

     Стаття 12. Порядок реорганiзацiї та лiквiдацiї Експортно-кредитного агентства

     1. ЕКА може бути реорганiзовано та лiквiдовано вiдповiдно до законодавства.

     2. Рiшення про реорганiзацiю, лiквiдацiю та припинення дiяльностi ЕКА приймається загальними зборами акцiонерiв ЕКА.

     3. У разi лiквiдацiї ЕКА всi кошти, що залишилися пiсля задоволення вимог кредиторiв, розподiляються мiж акцiонерами - власниками простих акцiй товариства пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй. Кошти, що належать державi, спрямовуються до Державного бюджету України.

     Стаття 13. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. До приведення актiв законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Внести змiни до таких законiв України:

     1) частину четверту статтi 15 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) викласти в такiй редакцiї:

     "Страхування експортних кредитiв, зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) та iнвестицiй здiйснюється Експортно-кредитним агентством вiдповiдно до Закону України "Про забезпечення масштабної експансiї експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту";

     2) пiдпункт 2 пункту 3 статтi 13 втратив чиннiсть з 07.02.2019р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 23.09.94р. N 185/94-ВР згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     3) абзац другий преамбули Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50) доповнити словами "та на дiяльнiсть Експортно-кредитного агентства. Дiяльнiсть Експортно-кредитного агентства регулюється Законом України "Про забезпечення масштабної експансiї експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту";

     4) частину другу статтi 3 Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2012 р., N 4, ст. 23; 2016 р., N 3, ст. 25) доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Особливостi управлiння Експортно-кредитним агентством визначаються Законом України "Про забезпечення масштабної експансiї експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту";

     5) частину третю статтi 2 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "дiяльнiсть Експортно-кредитного агентства, утвореного Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про забезпечення масштабної експансiї експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом вжити заходiв щодо приєднання України до рамкової домовленостi з офiцiйно пiдтримуваних експортних кредитiв 1978 року i п'яти додаткiв до неї та долучення до робочої групи з експортних кредитiв та кредитних гарантiй;

     у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     утворити ЕКА, забезпечити формування та сплату його статутного капiталу;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 грудня 2016 року
N 1792-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.