ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з метою подолання негативних наслiдкiв фiнансової кризи

     Зважаючи на нагальну необхiднiсть пiдвищення ефективностi дiяльностi державних органiв у фiнансово-кредитнiй сферi та з метою забезпечення макроекономiчної стабiльностi в Українi Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 2007 р., N 44, ст. 510):

     1) у першому реченнi частини першої статтi 1 цифри i слова "180 календарних днiв" замiнити цифрами i словами "90 календарних днiв";

     2) у частинi першiй статтi 2 цифри i слова "180 календарних днiв" замiнити цифрами i словами "90 календарних днiв".

     2. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 5.19 такого змiсту:

     "5.19. Звiльняються вiд оподаткування операцiї банкiв та iнших фiнансових установ з поставки (продажу, вiдчуження iншим способом) майна, що передане фiзичними особами, а також суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - приватними пiдприємцями та iншими особами, якi не є платниками податку, в заставу, у тому числi iпотеку, та на яке було звернено стягнення".

     3. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами):

     1) пiдпункт 5.4.1 пункту 5.4 статтi 5 доповнити словами "який для банкiвських установ доповнюється перелiком, затвердженим Нацiональним банком України";

     2) пiдпункт 7.9 статтi 7 доповнити пiдпунктом 7.9.7 такого змiсту:

     "7.9.7. З метою оподаткування платник податку веде облiк фiнансових результатiв операцiй вiд проведення операцiй з продажу (передачi) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари, виконанi роботи чи наданi послуги третьої особи, зобов'язань за фiнансовими кредитами, а також за iншими цивiльно-правовими договорами.

     При першому вiдступленнi зобов'язань валовi витрати, понесенi платником податку - першим кредитором, визначаються в розмiрi договiрної (контрактної) вартостi товарiв, робiт, послуг, за якими виникла заборгованiсть, за фiнансовими кредитами - у розмiрi фактичної заборгованостi за основним боргом, процентами та iншими платежами за договором за умови, що такi проценти та платежi були включенi до складу валового доходу в попереднiх податкових перiодах вiдповiдно до вимог цього Закону, а за iншими цивiльно-правовими договорами - у розмiрi фактичної заборгованостi, що вiдступається. До складу валових доходiв включається сума коштiв або вартiсть iнших активiв, отримана платником податку - першим кредитором вiд такого вiдступлення, а також сума його заборгованостi, яка погашається, за умов, що така заборгованiсть була включена до складу валових витрат згiдно з вимогами цього Закону.

     Якщо доходи, отриманi платником податку вiд наступного вiдступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або вiд виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесенi таким платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу валового доходу платника податку.

     Якщо витрати, понесенi платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника), перевищують доходи, отриманi таким платником податку вiд наступного вiдступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або вiд виконання вимоги боржником, отриманi збитки не включаються до складу валових витрат або у зменшення отриманих прибуткiв вiд здiйснення iнших операцiй з продажу (передачi) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги третьої особи";

     3) у статтi 12:

     у пунктi 12.2:

     назву та пiдпункти 12.2.1 - 12.2.3 викласти в такiй редакцiї:

     "12.2. Особливостi формування резервiв банками та небанкiвськими фiнансовими установами

     12.2.1. Банки та небанкiвськi фiнансовi установи, крiм страхових компанiй, недержавних пенсiйних фондiв, корпоративних iнвестицiйних фондiв та адмiнiстраторiв недержавних пенсiйних фондiв, формують резерви для вiдшкодування збиткiв за всiма видами кредитних операцiй (у тому числi гарантiй, поручительств, акцептiв та авалiв, пiдтверджених акредитивiв, зобов'язань з кредитування, консолiдованого iпотечного боргу), коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках, придбаними цiнними паперами (у тому числi iпотечними сертифiкатами з фiксованою дохiднiстю), iншими активними банкiвськими операцiями згiдно iз законодавством (далi - страховий резерв).

     Страховий резерв формується банком самостiйно в розмiрi та в порядку, передбачених методикою, яка визначається для банкiв Нацiональним банком України, а для небанкiвських фiнансових установ - спецiально уповноваженими органами виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг та цiнних паперiв вiдповiдно до повноважень, та включається до складу валових витрат.

     12.2.2. До складу валових витрат включається 80 вiдсоткiв (для банкiв на перiод до 1 сiчня 2011 року - 100 вiдсоткiв) сукупного розмiру страхового резерву, сформованого банком або небанкiвською фiнансовою установою згiдно з пiдпунктом 12.2.1 цього пункту.

     12.2.3. У разi якщо за результатами звiтного податкового перiоду сукупний розмiр страхового резерву, сформованого згiдно з пiдпунктами 12.2.1 i 12.2.2, зменшився (крiм випадку його зменшення внаслiдок вiдшкодування банком безнадiйної заборгованостi позичальника, у встановленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до валових витрат, спрямовується на збiльшення валового доходу банку за результатами такого звiтного перiоду";

     пiдпункт 12.2.4 виключити;

     пiдпункти 12.3.2, 12.3.4 та 12.3.7 пункту 12.3 викласти в такiй редакцiї:

     "12.3.2. Заборгованiсть кредитора, що виникла внаслiдок невиконання зобов'язань по векселю, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву пiсля визнання платника по векселю у встановленому законодавством порядку банкрутом.

     Заборгованiсть кредитора по боргових цiнних паперах (крiм векселiв), що виникла внаслiдок невиконання емiтентами своїх зобов'язань, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву пiсля визнання емiтента банкрутом у порядку, встановленому чинним законодавством.

     Заборгованiсть фiнансової установи вiд володiння акцiями та iншими пайовими цiнними паперами, емiтенти яких визнанi банкрутами та за якими скасована державна реєстрацiя випуску (емiсiї) таких цiнних паперiв, вiдшкодовується за рахунок страхового резерву пiсля оприлюднення рiшення про скасування випуску (емiсiї) цiнних паперiв вiдповiдними органами за умови, що договори на придбання таких цiнних паперiв або внески до статутного капiталу було здiйснено фiнансовою установою до моменту оголошення iнформацiї про скасування реєстрацiї випуску (емiсiї).

     У разi якщо кредитор у наступних податкових перiодах здiйснює продаж або вiдчужує iншим способом за вiдповiдну компенсацiю цiннi папери, заборгованiсть за якими була попередньо вiдшкодована за рахунок страхового резерву, або отримує будь-якi суми коштiв як компенсацiю їх вартостi, сума отриманих (нарахованих) доходiв включається до складу валових доходiв кредитора за наслiдками вiдповiдного податкового перiоду, в якому вiдбувся такий продаж (вiдчуження)";

     "12.3.4. Заборгованiсть, забезпечена заставою (у тому числi iпотекою), погашається у порядку, передбаченому нормами вiдповiдних законiв.

     Заставодержатель має право вiдшкодувати за рахунок страхового резерву частину заборгованостi, що залишилася непогашеною пiсля звернення кредитором стягнення на заставлене майно вiдповiдно до умов закону та договору. У разi якщо вiдповiдно до законодавства заборгованiсть особи вважається повнiстю погашеною пiсля проведення позасудового звернення стягнення на предмет застави незалежно вiд суми коштiв (вартостi майна), що надiйшла кредитору, за рахунок страхового резерву вiдшкодовується частина заборгованостi, що перевищує суму коштiв (оцiночну вартiсть майна), фактично отриманих кредитором";

     "12.3.7. Прострочена заборгованiсть померлих фiзичних осiб, а також визнаних у судовому порядку безвiсно вiдсутнiми або померлими вiдшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора пiсля отримання свiдоцтва про смерть або пiсля винесення рiшення суду про визнання фiзичних осiб безвiсно вiдсутнiми або померлими за умови, що таке рiшення було прийнято пiсля дня укладення кредитної угоди.

     Пiсля вiдшкодування простроченої заборгованостi вiдповiдно до цього пiдпункту кредитор має право здiйснити юридичнi заходи щодо стягнення безнадiйної заборгованостi iз спадку такої фiзичної особи у межах та в порядку, визначених законодавством";

     4) статтю 22 доповнити пунктами 22.14 i 22.15 такого змiсту:

     "22.14. Для визначення доходiв або витрат платника податку вiд збiльшення (зменшення) страхових резервiв починаючи з податкового перiоду, в якому набирає чинностi цей Закон, на 1 сiчня 2009 року розраховується сума страхових резервiв, сформованих вiдповiдно до пункту 12.2 статтi 12 цього Закону в редакцiї, викладенiй у Законi України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з метою подолання негативних наслiдкiв фiнансової кризи".

     При цьому коригування суми валових витрат (доходiв) у зв'язку iз створенням та використанням страхових резервiв, сформованих до 1 сiчня 2009 року, не здiйснюється.

     22.15. Тимчасово, на перiод з 1 сiчня 2009 року до 1 сiчня 2011 року (включно), для банкiв-резидентiв датою збiльшення валових доходiв вiд здiйснення кредитних операцiй є дата отримання таких доходiв.

     Доходи вiд кредитних операцiй банкiв, нарахованi за перiод з 1 сiчня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно) але не отриманi станом на 1 сiчня 2011 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання".

     4. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2002 р., N 17, ст. 117; 2006 р., N 12, ст. 100):

     1) абзац восьмий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "валютна позицiя - спiввiдношення вимог та зобов'язань банку в кожнiй iноземнiй валютi та в кожному банкiвському металi. При їх рiвностi позицiя вважається закритою, при нерiвностi - вiдкритою. Вiдкрита позицiя є короткою, якщо обсяг зобов'язань за iноземними валютами та банкiвськими металами перевищує обсяг вимог, i довгою, якщо обсяг вимог за iноземними валютами та банкiвськими металами перевищує обсяг зобов'язань";

     2) статтю 51 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк України щоквартально надає iнформацiю Президенту України, Кабiнету Мiнiстрiв України та Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi щодо безготiвкової емiсiї у вiдповiдному перiодi, а саме:

     проведення операцiй з рефiнансування банкiв;

     проведення iнтервенцiй на мiжбанкiвському валютному ринку;

     проведення операцiй на фондовому ринку".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     5. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2006 р., N 43, ст. 416):

     1) пункт 4 частини третьої статтi 30 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi якщо субординований борг наданий в iноземнiй валютi першої групи Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України, вiн враховується при розрахунку капiталу за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, встановленим на звiтну дату";

     2) у статтi 31:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнiмальний розмiр статутного капiталу на день реєстрацiї банку не може бути менше 75 мiльйонiв гривень. Нацiональний банк України не має права вимагати змiн до статутного капiталу банкiв, зареєстрованих до набрання чинностi цим Законом, крiм випадкiв, передбачених законодавством";

     частини другу та третю виключити;

     3) пункт 6 частини другої статтi 47 викласти в такiй редакцiї:

     "6) придбання або вiдчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг)".

     6. У Законi України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564; 2005 р., N 6, ст. 133; 2006 р., N 13, ст. 110):

     1) у пунктi 4.2 статтi 4:

     пiдпункт 4.2.11 пiсля слiв "за якою минув строк позовної давностi" доповнити словами та реченням такого змiсту "та яка перевищує суму, що становить 50 вiдсоткiв мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року. Фiзична особа самостiйно сплачує податок з таких доходiв та вiдображає їх у рiчнiй податковiй декларацiї";

     пiдпункт 4.2.17 пiсля слiв "та сумою коштiв" доповнити словами "отриманих такою особою вiд iнших осiб у разi вiдступлення права вимоги таким iншим особам, у тому числi якщо таке вiдступлення здiйснено на пiдставi договору купiвлi-продажу, або";

     2) у пунктi 10.1 статтi 10:

     абзац перший пiсля слiв "за iпотечним житловим кредитом" доповнити словами "наданим позичальнику як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах";

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "При сплатi процентiв за iпотечним житловим кредитом в iноземнiй валютi сума платежiв за такими процентами, здiйснених в iноземнiй валютi, перераховується у гривнi за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiє на день сплати таких процентiв".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     3) у пiдпунктi 22.1.4 пункту 22.1 статтi 22 слова та цифри "з 1 сiчня 2010 року" замiнити словами та цифрами "з 1 сiчня 2013 року".

     7. У Законi України "Про режим iноземного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80):

     1) у статтi 2:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "валюти України - вiдповiдно до законодавства України";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Iноземнi iнвестори здiйснюють iнвестицiйну дiяльнiсть у грошовiй формi виключно через iнвестицiйнi рахунки, вiдкритi в уповноважених банках України. Для iноземного iнвестування на iнвестицiйнi рахунки в iноземнiй валютi зараховується iноземна валюта, що визнається Нацiональним банком України вiльно конвертованою валютою";

     2) у статтi 13:

     доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "Державна реєстрацiя iноземних iнвестицiй здiйснюється в обов'язковому порядку".

     У зв'язку з цим частини першу i другу вважати вiдповiдно частинами другою i третьою;

     частину другу пiсля слова "iнвестицiй" доповнити словами "у майновiй формi";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Державна реєстрацiя iноземних iнвестицiй у виглядi валютних цiнностей здiйснюється у порядку, встановленому Нацiональним банком України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Встановити, що пункт 7 роздiлу I та пункти 6, 7, 8, 9, 10, 11 роздiлу II цього Закону дiють до 1 сiчня 2011 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiональному банку України у мiсячний строк привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. До 1 сiчня 2012 року встановлюється гранична сума коштiв, залучених на умовах субординованого боргу, що включаються до регулятивного капiталу банку, у розмiрi не бiльше 100 вiдсоткiв основного капiталу банку. Кошти, залученi у цей перiод на умовах субординованого боргу, включаються до капiталу банку в повному обсязi без врахування обмежень, встановлених для додаткового капiталу. До 1 сiчня 2012 року субординований борг включається до капiталу банку без щорiчного зменшення на 20 вiдсоткiв вiд його первинної вартостi.

     4. Надати право комерцiйним банкам проводити за погодженням iз кожним позичальником у термiн до 31 грудня 2010 року реструктуризацiю заборгованостi за кредитами позичальникiв - фiзичних осiб.

     Реструктуризацiя розповсюджується на:

     1) кредити, виданi комерцiйними банками до 1 жовтня 2008 року;

     2) кредити, номiнальна сума яких не перевищує 1 млн. гривень, у тому числi деномiнованi в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на 1 жовтня 2008 року.

     При iпотечному кредитуваннi реструктуризацiї пiдлягають тiльки кредити пiд заставу житлової нерухомостi, яка є єдиним помешканням позичальника та його сiм'ї.

     Реструктуризацiя здiйснюється шляхом:

     1) надання позичальникам вiдстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термiн не бiльше двох рокiв;

     2) продовження термiну кредитних договорiв з урахуванням обмежень, що дiють у комерцiйних банках, та обставин щодо фiнансового стану, в яких знаходяться позичальники;

     3) змiни механiзму нарахування вiдсоткiв таким чином, щоб частина щомiсячних платежiв з обслуговування кредитiв не перевищувала 35 вiдсоткiв сукупного мiсячного доходу сiм'ї.

     За реструктуризованими згiдно iз цiєю частиною кредитними договорами комерцiйнi банки мають звiльнити позичальникiв вiд сплати будь-яких штрафних санкцiй за несвоєчасне виконання умов кредитних договорiв, що виникли до дати такої реструктуризацiї.

     У разi якщо позичальник за iпотечним кредитом обслуговує реструктуризованi зобов'язання у повному обсязi та своєчасно протягом п'яти рокiв з дня реструктуризацiї боргу, позичальник отримує право, а комерцiйний банк має зобов'язання на щорiчне зменшення на 0,25 вiдсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти рокiв з вiднесенням зазначеної суми на валовi витрати банку.

     5. Ввести на 2009 - 2010 роки мораторiй на примусове виселення iз житла, в якому зареєстрована фiзична особа - iпотекодавець i це житло є єдиним житлом iпотекодавця, у разi якщо вiдсотки за iпотечним житловим кредитним договором сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою до двох мiсяцiв, а також документально врегульовано питання реструктуризацiї боргу на узгоджених з банком умовах.

     6. Фiнансовi установи мають право надавати кредити, позики в iноземнiй валютi фiзичним особам - резидентам i нерезидентам, якi не займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, тiльки для оплати послуг нерезидентам за лiкування та навчання за кордоном. Фiнансовi установи надають кредити, позики шляхом безпосереднього спрямування коштiв на рахунок лiкувальної установи або закладу освiти за умови пред'явлення фiзичною особою-позичальником вiдповiдних пiдтверджуючих документiв та з урахуванням вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, що регулюють порядок здiйснення переказiв iноземної валюти за дорученням та на користь фiзичних осiб.

     7. Надання (отримання) кредитiв, позик в iноземнiй валютi на територiї України та погашення (сплата) основного боргу i процентiв за кредитами, позиками, наданими пiсля набрання чинностi цим Законом, здiйснюються в безготiвковiй формi.

     8. Забороняється внесення резидентами - фiзичними та юридичними особами будь-яких змiн до договорiв про залучення ними кредитiв (позик, поворотної фiнансової допомоги) в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв, в результатi яких скорочуються строки виконання резидентами-позичальниками зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за такими договорами або якi передбачають їх дострокове виконання.

     9. Нацiональному банку України тимчасово зупинити реєстрацiю змiн до договорiв про залучення резидентами-позичальниками кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв, якi стосуються скорочення строкiв виконання резидентами-позичальниками зобов'язань за такими договорами або їх дострокового виконання.

     10. Забороняється дострокове виконання резидентами фiзичними та юридичними особами зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за договорами про залучення резидентами-позичальниками кредитiв, позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв.

     Заборона, встановлена абзацом першим цього пункту, розповсюджується також на договори, укладенi до набрання чинностi цим Законом.

     11. Iноземнi iнвестицiї у грошовiй формi на територiї України здiйснюються в нацiональнiй валютi України та у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

     12. Банки, якi на день прийняття цього Закону мали дозволи Нацiонального банку України на здiйснення окремих операцiй, до 1 сiчня 2012 року можуть продовжувати цi види дiяльностi за умови, що їх регулятивний капiтал перевищує зареєстрований статутний капiтал та вони виконують норматив адекватностi капiталу.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
23 червня 2009 року
N 1533-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.