ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо соцiальної пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2

     Верховна Рада України постановляє:

     I. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1. Пункт 191.1 статтi 191 доповнити пiдпунктом такого змiсту:

     "191.1.101. формують Реєстр набувачiв одноразової компенсацiї суб'єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за найманих осiб (далi - Реєстр набувачiв одноразової компенсацiї суб'єктам господарювання), розраховують розмiри сум одноразових компенсацiй суб'єктам господарювання, надсилають Реєстр набувачiв одноразової компенсацiї суб'єктам господарювання органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для надання такої компенсацiї, виконують iншi функцiї, пов'язанi з наданням одноразової компенсацiї суб'єктам господарювання, вiдповiдно до Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2".

     2. Абзац третiй пункту 59.1 статтi 59 викласти в такiй редакцiї:

     "Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямованi на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податкiв не перевищує ста вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. У разi збiльшення загальної суми податкового боргу до розмiру, що перевищує сто вiсiмдесят неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податкiв. Строк давностi, визначений пунктом 102.4 статтi 102 цього Кодексу для стягнення податкового боргу, у такому випадку розпочинається не ранiше дня виникнення податкового боргу у сумi, що перевищує сто вiсiмдесят неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     3. Абзац шостий пункту 89.2 статтi 89 викласти в такiй редакцiї:

     "Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податкiв не перевищує ста вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     4. Пункт 102.4 статтi 102 пiсля слiв "виникнення податкового боргу" доповнити словами та цифрами "крiм випадкiв, передбачених абзацом третiм пункту 59.1 статтi 59 цього Кодексу".

     5. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) пiдроздiл 1 доповнити пунктами 15, 16 i 17 такого змiсту:

     "15. До загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фiзичних осiб не включається дохiд у виглядi одноразової матерiальної допомоги застрахованим особам, що виплачується (надається) такому платнику податку за рахунок коштiв державного бюджету вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2".

     16. До загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фiзичних осiб не включається дохiд, виплачений (наданий) роботодавцем за рахунок коштiв одноразової матерiальної допомоги суб'єктам господарювання, що виплачується за рахунок коштiв державного бюджету вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2".

     17. До загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фiзичних осiб не включаються:

     суми недоїмки з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а також суми пенi та штрафiв, нарахованi на цi суми недоїмки, списанi платнику єдиного внеску вiдповiдно до пункту 915 роздiлу VIII Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     суми, списанi вiдповiдно до пунктiв 23 та 24 пiдроздiлу 10 роздiлу XX цього Кодексу";

     2) пiдроздiл 4 доповнити пунктом 54 такого змiсту:

     "54. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується на суму доходу у виглядi:

     отриманої одноразової компенсацiї суб'єктам господарювання вiдповiдно до Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" та включеної до складу доходiв звiтного перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     списаних штрафних санкцiй i пенi вiдповiдно до пункту 23 та списаного податкового боргу вiдповiдно до пункту 24 пiдроздiлу 10 роздiлу XX цього Кодексу та включених до складу доходiв звiтного перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     3) пiдроздiл 8 доповнити пунктами 6 i 7 такого змiсту:

     "6. До складу доходу платника єдиного податку - юридичної особи не включається сума коштiв, яка надiйшла як одноразова компенсацiя суб'єктам господарювання, вiдповiдно до статтi 4 Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2".

     7. До складу доходу платника єдиного податку - фiзичної особи - пiдприємця не включається сума коштiв, яка надiйшла як одноразова матерiальна допомога застрахованим особам, що виплачується такому платнику за рахунок коштiв державного бюджету вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2";

     4) у пiдроздiлi 10:

     доповнити пунктами 12, 23, 24 i 529 такого змiсту:

     "12. Податковий борг платникiв податкiв - фiзичних осiб, у тому числi самозайнятих осiб, який у загальнiй сумi не перевищує 6800 гривень, може бути врегульований у такому порядку.

     Сума податкового боргу (у тому числi штрафнi санкцiї, пеня та проценти за користування розстроченням/вiдстроченням), що облiковувалася за такими платниками податкiв станом на 1 грудня 2020 року i залишилась непогашеною станом на дату надання вiдстрочення, може бути вiдстрочена до 29 грудня 2021 року. Вiдстрочення здiйснюється контролюючим органом за мiсцем облiку платника податкiв - фiзичної особи за його заявою. Вiдстрочення надається без нарахування процентiв за користування таким вiдстроченням.

     У разi погашення платником податкiв повної суми вiдстроченого податкового боргу не пiзнiше визначеного цим пунктом строку штрафнi санкцiї i пеня, передбаченi цим Кодексом, на такi сплаченi вiдстроченi суми не застосовуються та не нараховуються, а застосованi (нарахованi) коригуються до нульових показникiв.

     У разi непогашення платником податкiв повної суми вiдстроченого податкового боргу до настання визначеного цим пунктом строку, а також у разi її погашення пiсля 29 грудня 2021 року, штрафнi санкцiї i пеня на вiдстроченi суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у загальному порядку згiдно з вимогами цього Кодексу.

     При наданнi вiдстрочення згiдно з цим пунктом норми статтi 100 цього Кодексу не застосовуються";

     "23. У разi погашення у повному обсязi грошовими коштами платниками податкiв протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо соцiальної пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" суми податкового боргу (без штрафних санкцiй, пенi, крiм несплачених процентiв за користування розстроченням/вiдстроченням), що виник станом на 1 листопада 2020 року, та за умови сплати поточних податкових зобов'язань у повному обсязi, штрафнi санкцiї i пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, пiдлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадiйного податкового боргу, за заявою платника податкiв.

     Положення цього пункту не застосовується щодо:

     великих платникiв податкiв, що вiдповiдають критерiям, визначеним пiдпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     осiб, на яких поширюються судовi процедури, визначенi Кодексом України з процедур банкрутства;

     осiб, щодо яких наявнi судовi рiшення, що набрали законної сили, якими розстрочено (вiдстрочено) стягнення податкового боргу;

     банкiв, на якi поширюються норми Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб";

     осiб, якi мають податковий борг з митних платежiв;

     осiб, якi мають заборгованiсть зi сплати санкцiй за порушення законодавства у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi та пенi.

     Штрафнi санкцiї i пеня, що пiдлягають застосуванню та нарахуванню у зв'язку зi сплатою такого податкового боргу, не пiдлягають застосуванню та нарахуванню, а нарахованi пiдлягають коригуванню до нульових показникiв.

     24. Контролюючий орган здiйснює списання без подання заяви платником податкiв податкового боргу (у тому числi штрафних санкцiй i пенi) платника податкiв, сукупний розмiр якого за усiма податками i зборами не перевищує 3060 грн (включно), що за даними iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, облiковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу.

     Таке списання здiйснюється без застосування положень статтi 101 цього Кодексу та виключно за даними, що мiстяться в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     Списанi суми пiдлягають вiдновленню у разi виявлення обставин, що свiдчать про вiдсутнiсть пiдстав для списання.

     Положення цього пункту не застосовується щодо податкового боргу з податкiв та зборiв, якi вiдповiдно до податкового, митного та iншого законодавства справляються у зв'язку iз ввезенням (пересиланням) товарiв на митну територiю України або територiю вiльної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарiв з митної територiї України або територiї вiльної митної зони, а також щодо осiб, на яких поширюються судовi процедури, визначенi Кодексом України з процедур банкрутства.

     Нарахованi та сплаченi або стягнутi за перiод з дати набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо соцiальної пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" до дати списання податкового боргу вiдповiдно до цього пункту суми податкового боргу, штрафних санкцiй та пенi не пiдлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з iнших податкiв, зборiв, не повертаються у готiвковiй формi за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахункiв у банках.

     На списанi вiдповiдно до цього пункту суми не застосовуються штрафнi санкцiї, не нараховується пеня, передбаченi цим Кодексом, за перiод з дати набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо соцiальної пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" i до дати списання включно.

     Списання податкового боргу згiдно з цим пунктом є пiдставою для звiльнення майна платника податкiв з-пiд податкової застави та її виключення з вiдповiдних державних реєстрiв.

     На пiдставi наданої контролюючим органом iнформацiї про списанi суми податкового боргу пiдлягають закiнченню вiдкритi державною виконавчою службою виконавчi провадження та припиняються заходи примусового виконання рiшень щодо стягнення податкового боргу з платникiв податкiв, яким здiйснюється списання сум податкового боргу вiдповiдно до цього пункту, у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження";

     "529. Тимчасово платники єдиного податку першої групи звiльняються вiд сплати цього податку за грудень 2020 року та сiчень - травень 2021 року, крiм випадкiв порушення такими платниками встановлених главою 1 роздiлу XIV цього Кодексу умов застосування першої групи платникiв єдиного податку. При цьому ставки єдиного податку для першої групи платникiв єдиного податку, встановленi у порядку, визначеному пунктом 293.2 статтi 293 цього Кодексу, за такi перiоди не застосовуються";

     у пiдпунктi 1.10 пункту 161 слова i цифри "в пунктi 13" замiнити словами i цифрами "в пунктах 13, 15, 16 i 17".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, але не ранiше дати набрання чинностi Законом України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2".

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) пункт 145 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами) доповнити пiдпунктом 145.1 такого змiсту:

     "145.1. Для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування i належать до першої групи платникiв єдиного податку та якi не сплачували страховi внески за перiоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 сiчня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня 2021 року на пiдставi пункту 910.1 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", такi перiоди включаються до страхового стажу та вважається, що страховi суми було сплачено у розмiрi мiнiмального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких перiодiв";

     2) у роздiлi VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     пункт 910 доповнити пiдпунктом 910.1 такого змiсту:

     "910.1. Тимчасово звiльняються вiд нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску фiзичнi особи - пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування i належать до першої групи платникiв єдиного податку, в частинi сум, що пiдлягають нарахуванню, обчисленню та сплатi такими особами за перiоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 сiчня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квiтня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе.

     Такi особи можуть прийняти рiшення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за зазначенi в абзацi першому цього пiдпункту перiоди в розмiрах та порядку, визначених цим Законом. У такому разi iнформацiя про сплаченi суми зазначається у звiтностi про нарахування єдиного внеску за звiтний перiод, визначений для таких осiб цим Законом";

     пункт 915 викласти в такiй редакцiї:

     "915. Пiдлягають списанню за заявою платника та у порядку, визначеному цим Законом, несплаченi станом на 1 грудня 2020 року з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, суми недоїмки, нарахованi платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 4 (крiм фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статтi 4 цього Закону, за перiод з 1 сiчня 2017 року до 1 грудня 2020 року, а також штрафи та пеня, нарахованi на цi суми недоїмки включно до дати подання заяви про списання недоїмки, у разi якщо такими платниками не отримано дохiд (прибуток) вiд їх дiяльностi, що пiдлягає оподаткуванню податком на доходи фiзичних осiб, та за умови подання до 1 березня 2021 року:

     а) особами, якi станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у перiод з 1 сiчня 2017 року до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у пунктi 4 частини першої статтi 4 цього Закону (крiм фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування), - державному реєстратору за мiсцем знаходження реєстрацiйної справи фiзичної особи - пiдприємця заяви про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi та до податкового органу - звiтностi вiдповiдно до вимог частини другої статтi 6 цього Закону за перiод з 1 сiчня 2017 року до 1 грудня 2020 року. Такi документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були поданi ранiше;

     б) особами, якi станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у перiод з 1 сiчня 2017 року до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у пунктi 5 частини першої статтi 4 цього Закону, - до податкового органу за основним мiсцем облiку заяви про зняття з облiку як платника єдиного внеску та звiтностi вiдповiдно до вимог частини другої статтi 6 цього Закону за перiод з 1 сiчня 2017 року до 1 грудня 2020 року. Такi документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були поданi ранiше.

     Пiсля отримання у встановленому законом порядку вiдповiдних вiдомостей вiд державного реєстратора або заяви про зняття з облiку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску (особою) зазначених документiв (якщо вiдповiднi документи не були поданi ранiше) податковий орган протягом 15 робочих днiв проводить камеральну перевiрку, за результатами якої приймає рiшення про списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi або вмотивоване рiшення про вiдмову списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi.

     Податковим органом може бути прийнято рiшення про вiдмову списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi, за умови якщо за результатами перевiрки буде встановлено, що:

     1) платник податкiв отримав дохiд (прибуток) вiд здiйснення пiдприємницької та/або незалежної професiйної дiяльностi протягом перiоду з 1 сiчня 2017 року до 1 грудня 2020 року;

     2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нарахованi на суми недоїмки, були в повному обсязi самостiйно сплаченi платником (особою) або стягнутi у порядку, передбаченому цим Законом.

     У разi якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нарахованi на суми недоїмки, були частково самостiйно сплаченi платником (особою) та/або стягнутi у порядку, передбаченому цим Законом, податковий орган приймає рiшення про списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi у частинi, що залишилася несплаченою.

     Штрафнi санкцiї до платника єдиного внеску, передбаченi пунктом 7 частини одинадцятої статтi 25 цього Закону, за наведених умов не застосовуються.

     Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi вважається вiдкликаною у день прийняття податковим органом рiшення про списання суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi.

     Нарахованi та сплаченi або стягнутi за зазначений перiод суми недоїмки, штрафних санкцiй i пенi вiдповiдно до цього Закону не пiдлягають поверненню.

     Податковий орган протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття рiшення про списання недоїмки з єдиного внеску, а також штрафiв та пенi, нарахованих на цi суми, надає територiальним пiдроздiлам державної виконавчої служби iнформацiю про такi списанi суми недоїмки з єдиного внеску в розрiзi платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

     З дня винесення податковим органом рiшення про списання недоїмки з єдиного внеску, а також штрафiв та пенi, нарахованих на цi суми недоїмки, на пiдставi наданої податковим органом iнформацiї пiдлягають закiнченню вiдкритi державною виконавчою службою виконавчi провадження та припиняються заходи примусового виконання рiшень щодо стягнення таких сум з платникiв єдиного внеску, яким здiйснюється списання сум недоїмки, а також штрафiв та пенi, нарахованих на цi суми недоїмки, вiдповiдно до цього пункту в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження";

     доповнити пунктами 916 i 917 такого змiсту:

     "916. Тимчасово, за перiод з 1 по 31 грудня 2020 року, до платникiв, на яких поширюється дiя Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2", положення абзацу другого пункту 2 частини першої статтi 7 цього Закону в частинi сплати єдиного внеску за себе не застосовуються.

     Такi особи можуть прийняти рiшення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за перiод, зазначений в абзацi першому цього пункту, в розмiрах, визначених цим Законом. У такому разi iнформацiя про сплаченi суми зазначається у звiтностi про нарахування єдиного внеску за звiтний перiод, визначений для таких осiб цим Законом.

     917. Не є об'єктом нарахування та сплати єдиного внеску виплати застрахованим особам у виглядi одноразової матерiальної допомоги застрахованим особам, а також тi, якi здiйснюються за рахунок одноразової матерiальної допомоги суб'єктам господарювання, що виплачуються за рахунок коштiв державного бюджету вiдповiдно до Закону України "Про соцiальну пiдтримку застрахованих осiб та суб'єктiв господарювання на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2";

     3) у Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 30, ст. 542 з наступними змiнами):

     частину дев'яту статтi 27 доповнити словами "та у разi закiнчення виконавчого провадження на пiдставi пункту 17 частини першої статтi 39 цього Закону. Виконавчий збiр не стягується iз сум податкового боргу (у тому числi штрафних санкцiй та пенi) та недоїмки зi сплати єдиного соцiального внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у разi їх списання згiдно з пунктами 23, 24 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Податкового кодексу України та пунктом 915 роздiлу VIII Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     частину першу статтi 39 доповнити пунктами 17 i 18 такого змiсту:

     "17) списання згiдно з пунктами 23, 24 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Податкового кодексу України в повному обсязi сум податкового боргу (у тому числi штрафних санкцiй та пенi), що пiдлягали виконанню на пiдставi виконавчого документа;

     18) списання згiдно з пунктом 915 роздiлу VIII Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" сум недоїмки зi сплати єдиного соцiального внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (у тому числi штрафних санкцiй та пенi), що пiдлягали виконанню на пiдставi виконавчого документа".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тижневий строк iз дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 грудня 2020 року
N 1072-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.