ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо функцiонування електронного кабiнету та спрощення роботи фiзичних осiб - пiдприємцiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) абзац п'ятнадцятий пiдпункту 14.1.54 замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "i) прибуткiв нерезидентiв вiд вiдчуження акцiй, корпоративних прав у статутному капiталi юридичної особи - резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, вартiсть таких акцiй, корпоративних прав на 50 i бiльше вiдсоткiв утворювалася за рахунок нерухомого майна, що розташовано в Українi та належить такiй юридичнiй особi - резиденту України або використовується такою юридичною особою - резидентом України на пiдставi договору довгострокової оренди, фiнансового лiзингу чи аналогiчного договору.

     Вартiсть акцiй, часток, корпоративних або iнших аналогiчних прав (для цiлей абзацу другого пiдпункту "и" та пiдпункту "i" цього пiдпункту) та нерухомого майна (для цiлей абзацу третього пiдпункту "и" та пiдпункту "i" цього пiдпункту) визначається на пiдставi балансової (залишкової) вартостi за даними бухгалтерського облiку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, та пiдлягає порiвнянню з вартiстю iншого майна (активiв) згiдно з балансовою (залишковою) вартiстю за даними бухгалтерського облiку такої юридичної особи";

     2) пiдпункти 14.1.562 i 14.1.1821 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.562. електронний кабiнет - сукупнiсть iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, призначених для взаємодiї мiж платниками податкiв та державними, у тому числi контролюючими, органами з питань реалiзацiї прав та обов'язкiв, визначених цим Кодексом та iншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на пiдставi та на виконання цього Кодексу та iнших законiв, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи.

     Взаємодiя реалiзується через:

     портальне рiшення для користувачiв - платникiв податкiв, робота в якому здiйснюється он-лайн (через мережу Iнтернет у режимi реального часу) та не вимагає обов'язкового використання спецiалiзованого клiєнтського застосування;

     портальне рiшення для користувачiв - державних органiв, у тому числi контролюючих;

     програмний iнтерфейс (API), що дає змогу реалiзувати повноту функцiоналу електронного кабiнету;

     iншi засоби, бази даних, реєстри, що ведуться в електронному виглядi, iнформацiйнi, телекомунiкацiйнi, iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     Порядок функцiонування електронного кабiнету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     "14.1.1821. технiчна помилка - будь-яка помилка, вада або дефект у роботi складових частин електронного кабiнету або квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки, що призводить до невiдповiдностi методологiї та/або алгоритмiв роботи електронного кабiнету та не є методологiчною помилкою";

     3) доповнити пiдпунктом 14.1.1822 такого змiсту:

     "14.1.1822. технiчний збiй - будь-якi порушення у роботi складових частин електронного кабiнету, що не є методологiчною та/або технiчною помилками, у тому числi їх повне зупинення, що унеможливлює взаємодiю платника податкiв з контролюючим органом";

     4) у пiдпунктi 14.1.231:

     абзац другий пiсля слiв "Економiчний ефект" доповнити словами "зокрема, але не виключно";

     в абзацi третьому слова "зокрема, але не виключно" виключити;

     в абзацi четвертому слова "та/або її результатом" виключити;

     абзац п'ятий пiсля слiв "готова придбати (продати) такi" доповнити словом "товари".

     2. Пункт 16.1 статтi 16 доповнити пiдпунктом 16.1.16 такого змiсту:

     "16.1.16. визначати, змiнювати уповноважених осiб платника податкiв, якi мають право користуватися електронним кабiнетом, зокрема щодо пiдписання, подання, отримання ними документiв та iнформацiї через електронний кабiнет, та визначати їхнi повноваження".

     3. Пiдпункт 17.1.15 пункту 17.1 статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17.1.15. подавати декларацiю та iншi документи в паперовiй формi у разi виникнення технiчних та/або методологiчних помилок чи технiчного збою в роботi електронного кабiнету (наявнiсть помилки/збою має бути пiдтверджена технiчним адмiнiстратором та/або методологом електронного кабiнету, або згiдно з повiдомленням на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або рiшенням суду), якщо подання таких документiв в електроннiй формi не є обов'язковим вiдповiдно до цього Кодексу".

     4. У пiдпунктi 20.1.47 пункту 20.1 статтi 20 слова "пасивних доходiв, додаткових благ, iнших виплат та вiдшкодувань, що пiдлягають оподаткуванню" виключити.

     5. Пункт 21.1 статтi 21 доповнити пiдпунктом 21.1.11 такого змiсту:

     "21.1.11. невiдкладно розмiстити на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, повiдомлення про виявлення технiчних та/або методологiчних помилок чи технiчного збою в роботi електронного кабiнету iз зазначенням дати та часу їх початку, а також невiдкладно вжити всiх необхiдних заходiв для усунення таких технiчних та/або методологiчних помилок чи технiчного збою, за результатами яких розмiстити на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, повiдомлення про їх усунення iз зазначенням дати та часу їх завершення".

     6. У статтi 42:

     1) пункт 42.1 доповнити словами "i вiдображатися в електронному кабiнетi";

     2) доповнити пунктом 42.6 такого змiсту:

     "42.6. Електронний документообiг мiж платником податкiв та контролюючим органом здiйснюється вiдповiдно до цього Кодексу, законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" без укладення вiдповiдного договору.

     Керiвник платника податкiв визначає, змiнює перелiк уповноважених осiб платника податкiв, якi надiляються правом пiдписання, подання, отримання ними документiв та iнформацiї через електронний кабiнет вiд iменi платника податкiв, та визначає їхнi повноваження.

     Платник податкiв стає суб'єктом електронного документообiгу пiсля надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     Електронний документообiг мiж платником податкiв та контролюючим органом припиняється виключно у випадках:

     отримання iнформацiї вiд квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг про завершення строку чинностi (або скасування) квалiфiкованого сертифiката вiдкритого ключа керiвника платника податкiв;

     отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про змiну керiвника платника податкiв;

     отримання iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про державну реєстрацiю припинення юридичної особи;

     наявностi в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв iнформацiї про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця чи незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи;

     наявностi в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв iнформацiї про закриття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв у зв'язку зi смертю.

     Порядок обмiну електронними документами платника податкiв та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     7. У статтi 421:

     1) в абзацi шостому пункту 421.1 слова "прийняття, оброблення" замiнити словами "прийняття, реєстрацiї, оброблення";

     2) у пунктi 421.2:

     в абзацах другому i восьмому слова "перегляду в режимi реального часу iнформацiї" замiнити словами "перегляду iнформацiї";

     доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "визначення, змiни уповноважених осiб платника податкiв, якi мають право користуватися електронним кабiнетом, зокрема щодо пiдписання, подання, отримання ними документiв та iнформацiї через електронний кабiнет та визначення їхнiх повноважень";

     3) пункт 421.4 доповнити пiдпунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) встановлення строкiв актуалiзацiї iнформацiї в електронному кабiнетi, визначеної абзацами другим i восьмим пункту 421.2 цiєї статтi".

     8. У статтi 49:

     1) абзаци четвертий i п'ятий пункту 49.4 виключити;

     2) у пiдпунктi 49.18.6 пункту 49.18 пiсля слiв "платникiв податку на прибуток (у тому числi платникiв частини чистого прибутку (доходу)" слова "дивiдендiв на державну частку" виключити;

     3) в абзацi четвертому пункту 49.19 слова "складений за пiдсумками року, що передує звiтному" замiнити словами "складений за пiдсумками звiтного року".

     9. Пункт 57.11 статтi 57 доповнити пiдпунктом 57.11.7 такого змiсту:

     "57.11.7. Авансовi внески не справляються/не нараховуються на суми операцiй, якi для цiлей оподаткування прирiвнюються до дивiдендiв вiдповiдно до абзацiв четвертого - сьомого пiдпункту 14.1.49 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу".

     10. У статтi 70:

     1) пункт 70.2 доповнити пiдпунктом 70.2.6 такого змiсту:

     "70.2.6. унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi (у разi внесення iнформацiї про особу до Єдиного державного демографiчного реєстру)";

     2) пункт 70.3 доповнити пiдпунктом 70.3.6 такого змiсту:

     "70.3.6. унiкальний номер запису в Єдиному державному демографiчному реєстрi на пiдставi даних розпорядника такого реєстру, наданих у порядку iнформацiйної взаємодiї вiдповiдно до законодавства";

     3) пункт 70.9 доповнити абзацами п'ятим - сьомим такого змiсту:

     "Пiдтвердженням достовiрностi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв є документ, що засвiдчує реєстрацiю особи у Державному реєстрi (картка платника податкiв), або данi про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з Державного реєстру, внесенi до паспорта громадянина України або свiдоцтва про народження.

     Особа за власним вибором пред'являє один iз зазначених документiв для надання даних про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв.

     Особа може пред'явити копiю документа, що засвiдчує реєстрацiю особи в Державному реєстрi, у тому числi i в електронному виглядi, за умови наявностi в одержувача iнформацiї технiчної можливостi здiйснити перевiрку вiдповiдностi реєстрацiйних даних фiзичної особи даним Державного реєстру в електроннiй формi iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами з використанням засобiв технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї вiдповiдно до вимог законодавства з питань захисту iнформацiї".

     11. В абзацi третьому пункту 120.2 статтi 120 слова i цифри "статтею 123 цього Кодексу" замiнити словами "цiєю главою Кодексу".

     12. Абзаци перший та дванадцятий пункту 1201.1 статтi 1201 пiсля слiв та цифр "абзацу одинадцятого пункту 201.4 статтi 201 цього Кодексу" доповнити словами "та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної".

     13. У пiдпунктi "б" пункту 132.3 статтi 132 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення".

     14. Абзац перший пункту 133.3 статтi 133 викласти в такiй редакцiї:

     "133.3. Нерезидент стає на облiк у контролюючому органi за мiсцезнаходженням свого постiйного представництва до початку своєї господарської дiяльностi через таке представництво у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Нерезидент, який розпочав господарську дiяльнiсть через своє постiйне представництво до реєстрацiї в контролюючому органi, вважається таким, що ухиляється вiд оподаткування, а одержанi ним прибутки вважаються прихованими вiд оподаткування".

     15. В абзацi третьому пiдпункту 138.3.1 пункту 138.3 статтi 138 слова "модернiзацiєю, реконструкцiєю, добудовою, дообладнанням та" виключити.

     16. У пунктi 141.4 статтi 141:

     1) абзац шостий пiдпункту "е" пiдпункту 141.4.1 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "акцiй, корпоративних прав у статутному капiталi юридичної особи - резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, вартiсть таких акцiй, корпоративних прав на 50 i бiльше вiдсоткiв утворювалась за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Українi та належить такiй юридичнiй особi - резиденту України або використовується такою юридичною особою - резидентом України на пiдставi договору довгострокової оренди, фiнансового лiзингу чи аналогiчного договору.

     Вартiсть акцiй, часток, корпоративних або iнших аналогiчних прав (для цiлей абзацiв четвертого та шостого пiдпункту "е" цього пiдпункту) та нерухомого майна (для цiлей абзацiв п'ятого та шостого пiдпункту "е" цього пiдпункту) визначається на пiдставi балансової (залишкової) вартостi за даними бухгалтерського облiку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, та пiдлягає порiвнянню з вартiстю iншого майна (активiв) згiдно з балансовою (залишковою) вартiстю за даними бухгалтерського облiку такої юридичної особи";

     2) у пiдпунктi 141.4.2:

     абзац восьмий виключити;

     в абзацi дев'ятому слова "визначений абзацами третiм - п'ятим" замiнити словами "визначений абзацами третiм - шостим".

     17. Абзац перший пiдпункту 165.1.1 пункту 165.1 статтi 165 пiсля слiв "державної допомоги" доповнити словом "компенсацiй".

     18. У пiдпунктi 170.5.3 пункту 170.5 статтi 170 слова i цифри "пiдпунктом 57.11.4 пункту 57.11 статтi 57" замiнити словами i цифрами "пiдпунктом 57.11.4 пункту 57.11 статтi 57".

     19. У статтi 177:

     1) в абзацi першому пiдпункту 177.5.1 пункту 177.5 слова "зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат" замiнити словами та цифрами "облiку доходiв i витрат, що ведеться згiдно з пунктом 177.10 цiєї статтi";

     2) пункт 177.10 викласти в такiй редакцiї:

     "177.10. Фiзичнi особи - пiдприємцi зобов'язанi вести облiк доходiв i витрат та мати пiдтверджуючi документи щодо походження товару. Облiк доходiв i витрат може вестися в паперовому та/або електронному виглядi, у тому числi через електронний кабiнет.

     Типова форма, за якою здiйснюється облiк доходiв i витрат, та порядок ведення такого облiку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Фiзичнi особи - пiдприємцi застосовують реєстратори розрахункових операцiй вiдповiдно до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг".

     20. Пункт 178.6 статтi 178 викласти в такiй редакцiї:

     "178.6. Фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, зобов'язанi вести облiк доходiв i витрат вiд такої дiяльностi. Облiк доходiв i витрат може вестися в паперовому та/або електронному виглядi, у тому числi через електронний кабiнет.

     Типова форма такого облiку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     21. У пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цифри i слова:

"2710 19 62 00 -
2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00
Палива рiдкi, на основi газойлiв (дизпаливо), менш як 85 об.% яких, включаючи витрати, переганяється при температурi 350°С (за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86), крiм палива пiчного побутового євро за 1000 лiтрiв 213,50"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 19 62 00 -
2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00
Палива рiдкi, на основi газойлiв (дизпаливо), менш як 85 об.% яких, включаючи витрати, переганяється при температурi 350°С (за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86), крiм палива пiчного побутового, базових олив та iнших мастильних матерiалiв, та iнших дистилятiв, якi пiд час фракцiйної розгонки за методом ISO 3405 (або аналогiчним методом ASTM D 86) при температурi 350°С та атмосферному тиску переганяються не бiльше 35 об. %. євро за 1000 лiтрiв 213,50"

     22. Пункт 296.1 статтi 296 викласти в такiй редакцiї:

     "296.1. Фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку першої i другої груп та платники єдиного податку третьої групи, якi не є платниками податку на додану вартiсть, ведуть облiк у довiльнiй формi шляхом помiсячного вiдображення отриманих доходiв.

     Фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку третьої групи, якi є платниками податку на додану вартiсть, ведуть облiк у довiльнiй формi шляхом помiсячного вiдображення доходiв та витрат.

     Облiк доходiв та витрат може вестися в паперовому та/або електронному виглядi.

     Юридичнi особи - платники єдиного податку третьої групи використовують данi спрощеного бухгалтерського облiку щодо доходiв та витрат з урахуванням положень пунктiв 44.2, 44.3 статтi 44 цього Кодексу".

     23. У пунктi 345.1 статтi 345 слова "злочинних посягань" замiнити словами "кримiнально-протиправних посягань".

     24. У пунктi 350.1 статтi 350:

     1) у пiдпунктi 350.1.4 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     2) у пiдпунктi 350.1.5 слово "злочинiв" замiнити словом "кримiнальних".

     25. В абзацi першому пункту 351.1 статтi 351 слова i цифри "пунктами 1 - 4, абзацами другим, третiм пункту 5, пунктами 6 - 14, пiдпунктами "а" i "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 з дотриманням встановлених цим Кодексом правил проведення податкових перевiрок" виключити.

     26. В абзацi другому пункту 352.1 статтi 352 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення".

     27. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) пiдроздiл 1 доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14. Тимчасово до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фiзичних осiб за 2020 - 2021 податковi (звiтнi) перiоди не включаються доходи у виглядi доходiв у грошовiй та/або натуральнiй формi, отриманi внаслiдок лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи платником податкiв - акцiонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, у разi дотримання усiх таких умов:

     а) процедура лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не ранiше 1 сiчня 2020 року та завершена не пiзнiше 31 грудня 2021 року;

     б) платник податкiв подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацiєю за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк складену в довiльнiй формi заяву про звiльнення таких доходiв вiд оподаткування iз зазначенням характеристик отриманого майна та лiквiдованої (припиненої) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, а також документи, що мiстять вiдомостi про вартiсть отриманого майна, вiдповiдно до фiнансової звiтностi iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на дату прийняття рiшення про розподiл майна у якостi виплати доходу у зв'язку з лiквiдацiєю (припиненням) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи";

     2) у пiдроздiлi 2:

     у пунктi 73:

     в абзацах першому i другому пiсля слiв та цифр "вiдповiдно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статтi 201 цього Кодексу" доповнити словами "та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної", а слова i цифри "до 31 грудня 2019 року" замiнити словами "до дати набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi", строк сплати грошових зобов'язань за якими не настав або";

     в абзацi першому цифри i слова "2 вiдсоткiв обсягу постачання (без податку на додану вартiсть), але не бiльше 1020 гривень" замiнити цифрами i словами "1 вiдсотка обсягу постачання (без податку на додану вартiсть), але не бiльше 510 гривень";

     в абзацi другому цифри i слова "5 вiдсоткiв обсягу постачання (без податку на додану вартiсть), але не бiльше 3400 гривень" замiнити цифрами i словами "2,5 вiдсотка обсягу постачання (без податку на додану вартiсть), але не бiльше 1700 гривень";

     доповнити пунктом 731 такого змiсту:

     "731. Установити, що для платникiв податку на додану вартiсть, якi сплачують єдиний податок та застосовують квартальний звiтний (податковий) перiод, останнiм квартальним звiтним (податковим) перiодом для подання податкової звiтностi з податку на додану вартiсть є другий квартал 2020 року.

     Першим мiсячним звiтним (податковим) перiодом з податку на додану вартiсть для таких платникiв є липень 2020 року";

     3) у пунктi 53 пiдроздiлу 4 пiсля слiв "iнших боргових зобов'язань, що" доповнити словами "виникли за операцiями з нерезидентами та якi";

     4) пункт 522 пiдроздiлу 10:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "документальних позапланових перевiрок, що проводяться на звернення платника податкiв".

     У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - дванадцятим;

     в абзацi третьому слово i цифри "пiдпунктом 78.1.8" замiнити словами i цифрами "пiдпунктами 78.1.7 та 78.1.8";

     в абзацi п'ятому слова "зберiгання та транспортування" замiнити словами "зберiгання, транспортування та обiгу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     змiн до пiдпункту 16.1.16 пункту 16.1 статтi 16, статей 42, 421, пункту 49.4 статтi 49 роздiлу I цього Закону, що набирають чинностi через три мiсяцi з дня опублiкування цього Закону;

     змiн до пункту 57.11 статтi 57, пункту 133.3 статтi 133, статтi 177, пункту 178.6 статтi 178, пункту 296.1 статтi 296 роздiлу I цього Закону, що набирають чинностi з 1 сiчня 2021 року.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     абзаци двадцять другий, двадцять третiй частини другої статтi 17 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "неподання чи несвоєчасного подання звiту або подання звiту з недостовiрними вiдомостями про обсяги виробництва та/або обiгу (в тому числi iмпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України видавати вiдповiднi лiцензiї, - у розмiрi 17000 гривень;

     надання послуг iз зберiгання пального iншим суб'єктам господарювання та/або реалiзацiя пального iншим особам на пiдставi лiцензiї на право зберiгання пального, отриманої на пiдставi заяви виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки вiдповiдно до статтi 15 цього Закону, - 500000 гривень";

     статтю 18 доповнити новою частиною такого змiсту:

     "До суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють виробництво, iмпорт, експорт, оптову i роздрiбну торгiвлю, зберiгання палив рiдких, на основi газойлiв (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурi 350° C (за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86), базових олив та iнших мастильних матерiалiв, iнших дистилятiв, якi пiд час фракцiйної розгонки за методом ISO 3405 (або аналогiчним методом ASTM D 86) при температурi 350° С та атмосферному тиску переганяються не бiльше 35 об. % (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинникiв або розрiджувачiв на основi метанолу, iнших готових сумiшей на основi метанолу (код згiдно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), при здiйсненнi виробництва, iмпорту, експорту, оптової i роздрiбної торгiвлi, зберiгання таких товарiв не застосовуються, починаючи з 23 травня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно, норми:

     абзацу п'ятого частини другої статтi 17 цього Закону;

     абзацiв восьмого - десятого частини другої статтi 17 цього Закону;

     абзацу двадцять третього частини другої статтi 17 цього Закону";

     2) у пунктi 915 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами) слова "день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" щодо усунення дискримiнацiї за колом платникiв" у всiх вiдмiнках замiнити цифрами i словами "3 червня 2020 року";

     3) абзац другий пункту 6 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податкiв i зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 50, ст. 353) виключити.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за 2020 рiк;

     до 1 серпня 2021 року забезпечити завершення розмiщення у вiдкритому вiльному доступi API програмного iнтерфейсу, що дає змогу реалiзувати всю повноту функцiоналу електронного кабiнету.

     4. Нацiональному банку України протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 липня 2020 року
N 786-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.