ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     1) абзац перший пункту 1.1 пiсля слiв "адмiнiстрування податкiв" доповнити словами "та зборiв";

     2) у пунктi 1.3 слова "Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" замiнити словами "Кодексом України з процедур банкрутства".

     2. У статтi 12:

     1) у пунктi 12.3:

     абзац перший доповнити словами та цифрами "та податкових пiльг зi сплати мiсцевих податкiв i зборiв до 15 липня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосовування встановлюваних мiсцевих податкiв та/або зборiв, та про внесення змiн до таких рiшень";

     у пiдпунктi 12.3.2 слова "податкiв та зборiв" замiнити словами "податкiв та/або зборiв";

     пiдпункт 12.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "12.3.3. Сiльськi, селищнi, мiськi ради та ради об'єднаних територiальних громад, створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рiшень, але не пiзнiше 25 липня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосовування встановлених мiсцевих податкiв та/або зборiв та податкових пiльг зi сплати мiсцевих податкiв та/або зборiв, до контролюючого органу, в якому перебувають на облiку платники вiдповiдних мiсцевих податкiв та/або зборiв, в електронному виглядi iнформацiю щодо ставок та податкових пiльг зi сплати мiсцевих податкiв та/або зборiв у порядку та за формою, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України, та копiї прийнятих рiшень про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв та про внесення змiн до таких рiшень.

     Якщо в рiшеннi органу мiсцевого самоврядування про встановлення мiсцевих податкiв та/або зборiв, а також податкових пiльг з їх сплати не визначено термiн його дiї, таке рiшення є чинним до прийняття нового рiшення.

     Контролюючi органи не пiзнiше 25 серпня поточного року складають зведену iнформацiю про розмiр та дату встановлення ставок мiсцевих податкiв та/або зборiв на вiдповiдних територiях, а також про встановленi на вiдповiдних територiях податковi пiльги та подають її в електроннiй формi центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     Контролюючi органи вiдповiдно до Бюджетного кодексу України подають органам мiсцевого самоврядування у розрiзi джерел доходiв звiтнiсть:

     про суми нарахованих та сплачених податкiв та/або зборiв, суми податкового боргу та надмiрно сплачених до мiсцевих бюджетiв податкiв та/або зборiв на вiдповiдних територiях - щомiсячно, не пiзнiше 10 числа мiсяця, що настає за звiтним;

     про суми списаного безнадiйного податкового боргу; суми розстрочених i вiдстрочених грошових зобов'язань та/або податкового боргу платникiв податкiв, якi повиннi бути сплаченi до мiсцевих бюджетiв на вiдповiдних територiях; суми наданих податкових пiльг, включаючи втрати доходiв бюджету вiд їх надання, - щокварталу, не пiзнiше 25 днiв пiсля закiнчення звiтного кварталу.

     Звiтнiсть в розрiзi платникiв податкiв - юридичних осiб надається контролюючим органом за запитом органу мiсцевого самоврядування протягом 20 днiв з моменту отримання ним запиту.

     Порядок надання звiтностi в розрiзi платникiв податкiв юридичних осiб органам мiсцевого самоврядування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, не пiзнiше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi зведену iнформацiю про розмiр та дату встановлення на вiдповiдних територiях ставок мiсцевих податкiв та/або зборiв, а також про встановленi на вiдповiдних територiях податковi пiльги.

     Орган мiсцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земель направляє в електроннiй формi до контролюючого органу та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, iнформацiю про нормативну грошову оцiнку земель у порядку та за формою, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок обмiну iнформацiєю мiж органами мiсцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, не пiзнiше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi зведену iнформацiю про проведену нормативну грошову оцiнку земель";

     у першому реченнi пiдпункту 12.3.4 цифри "15" замiнити цифрами "25", а слова "податкiв та зборiв замiнити словами "податкiв та/або зборiв";

     пiдпункт 12.3.5 викласти в такiй редакцiї:

     "12.3.5. У разi якщо до 15 липня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосування мiсцевих податкiв та/або зборiв, сiльська, селищна, мiська рада або рада об'єднаних територiальних громад, створена згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, не прийняла рiшення про встановлення вiдповiдних мiсцевих податкiв та/або зборiв, що є обов'язковими згiдно з нормами цього Кодексу, такi податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу iз застосуванням ставок, якi дiяли до 31 грудня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосування таких мiсцевих податкiв та/або зборiв";

     2) у пiдпунктi 12.4.3 пункту 12.4 слова "до початку наступного бюджетного перiоду" виключити;

     3) у пунктi 12.5:

     в абзацi першому слова "мiсцевих податкiв та зборiв" замiнити словами "мiсцевих податкiв та/або зборiв, а також змiну розмiру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пiльг або про внесення змiн до таких рiшень";

     у другому реченнi абзацу другого слова "та зборiв" замiнити словами "та/або зборiв або про внесення змiн до таких рiшень".

     3. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) абзац одинадцятий пiдпункту 14.1.11 пiсля слiв "До безнадiйної заборгованостi банкiв доповнити словами "та небанкiвських фiнансових установ";

     2) у пiдпунктi 14.1.24 пiсля слiв "покладено на контролюючi органи" доповнити словами "крiм митних платежiв", цифру "1" замiнити цифрами 1,5", а слова та цифри "у разi якщо сума таких податкiв, зборiв, платежiв, крiм митних платежiв, перевищує еквiвалент 500 тисяч євро" виключити;

     3) у пiдпунктi 14.1.39:

     пiсля слiв "податкове зобов'язання" доповнити словами "та/або iнше зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи";

     доповнити словами "та пеня";

     4) пiдпункт 14.1.49 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.49. дивiденди - платiж, що здiйснюється юридичною особою, в тому числi емiтентом корпоративних прав, iнвестицiйних сертифiкатiв чи iнших цiнних паперiв, на користь власника таких корпоративних прав, iнвестицiйних сертифiкатiв та iнших цiнних паперiв, що засвiдчують право власностi iнвестора на частку (пай) у майнi (активах) емiтента, у зв'язку з розподiлом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського облiку.

     Для цiлей оподаткування до дивiдендiв прирiвнюються також:

     платiж у грошовiй чи негрошовiй формi, що здiйснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасникiв) у зв'язку з розподiлом чистого прибутку (його частини);

     суми доходiв у виглядi платежiв за цiннi папери (корпоративнi права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в пiдпунктах "а", "в", "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, у контрольованих операцiях понад суму, яка вiдповiдає принципу "витягнутої руки";

     вартiсть товарiв (робiт, послуг), крiм цiнних паперiв та деривативiв), що придбаваються у нерезидента зазначеного в пiдпунктах "а", "в", "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, у контрольованих операцiях понад суму, яка вiдповiдає принципу "витягнутої руки";

     сума заниження вартостi товарiв (робiт, послуг), якi продаються нерезиденту, зазначеному в пiдпунктах "а", "в", "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, у контрольованих операцiях порiвняно iз сумою, яка вiдповiдає принципу "витягнутої руки";

     виплата в грошовiй або негрошовiй формi, що здiйснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника - нерезидента України у зв'язку зi зменшенням статутного капiталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капiталi, виходом учасника зi складу господарського товариства або iншої аналогiчної операцiї мiж юридичною особою та її учасником, у розмiрi, що призводить до зменшення нерозподiленого прибутку юридичної особи";

     5) у пiдпунктi 14.1.54:

     пiдпункт "а" доповнити словами "або постiйними представництвами нерезидентiв в Українi";

     доповнити пiдпунктами "з" та "и" такого змiсту:

     "з) доходiв вiд вiдчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мiнеральних джерел та iнших природних ресурсiв;

     и) прибуткiв вiд вiдчуження акцiй, часток, корпоративних або iнших аналогiчних прав в iноземних компанiях, органiзацiях, утворених вiдповiдно до законодавства iнших держав (iноземнi юридичнi особи), якi вiдповiдають таким умовам:

     1) у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, вартiсть акцiй, часток, корпоративних або iнших аналогiчних прав iноземної юридичної особи на 50 i бiльше вiдсоткiв утворюється за рахунок акцiй, часток в українськiй юридичнiй особi, якi належать зазначенiй iноземнiй юридичнiй особi прямо або опосередковано, та

     2) у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, вартiсть акцiй, часток в українськiй юридичнiй особi на 50 i бiльше вiдсоткiв утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Українi та належить такiй українськiй юридичнiй особi або використовується такою українською юридичною особою на пiдставi договору довгострокової оренди, фiнансового лiзингу чи аналогiчного договору.

     Вартiсть акцiй, часток, корпоративних або iнших аналогiчних прав (для цiлей пiдпункту 1 цього пiдпункту) та нерухомого майна (для цiлей пiдпункту 2 цього пiдпункту) визначається на пiдставi балансової (залишкової) вартостi за даними бухгалтерського облiку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, та пiдлягає порiвнянню з вартiстю iншого майна (активiв) згiдно з балансовою (залишковою) вартiстю за даними бухгалтерського облiку такої юридичної особи";

     6) доповнити пiдпунктами 14.1.563 i 14.1.564 такого змiсту:

     "14.1.563. електронна сигарета - вирiб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парiв, що утворюються внаслiдок нагрiвання компонентами такого виробу рiдин, що мiстять або не мiстять нiкотин. Електроннi сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими.

     14.1.564. рiдини, що використовуються в електронних сигаретах, - рiдкi сумiшi хiмiчних речовин, що мiстять або не мiстять нiкотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та мiстяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та iнших ємностях";

     7) пiдпункт 14.1.61 виключити;

     8) доповнити пiдпунктами 14.1.941, 14.1.1031 i 14.1.1133 такого змiсту:

     "14.1.941. котирувальнi цiни (для цiлей статтi 39 цього Кодексу) - цiни на сировинний товар у вiдповiдний перiод, отриманi на мiжнародному ринку товарiв, якi включають, зокрема, результати бiржових торгiв, цiни, отриманi з визнаних агентств iз прозорою звiтнiстю щодо цiн, статистичних агентств або вiд урядових агентств iз цiноутворення, де такi iндекси використовуються в якостi орiєнтира (еталона) непов'язаними особами для визначення цiн в операцiях мiж ними. Котирувальна цiна визначається як цiна (середня цiна) та/або дiапазон цiн на певну дату або перiод часу";

     "14.1.1031. материнська компанiя мiжнародної групи компанiй (для цiлей статтi 39 цього Кодексу) - юридична особа, яка входить до складу мiжнародної групи компанiй та одночасно вiдповiдає таким вимогам:

     безпосередньо чи опосередковано володiє корпоративними правами iнших компанiй (або фактично контролює такi компанiї) у складi мiжнародної групи i частка такого володiння є достатньою для включення фiнансової звiтностi iнших компанiй у складi мiжнародної групи до консолiдованої фiнансової звiтностi такої юридичної особи;

     фiнансова звiтнiсть такої юридичної особи не пiдлягає включенню до консолiдованої звiтностi жодної iншої юридичної особи у складi мiжнародної групи згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi";

     "14.1.1133. мiжнародна група компанiй (для цiлей статтi 39 цього Кодексу) - двi або бiльше юридичнi особи або утворення без статусу юридичної особи, якi є податковими резидентами рiзних країн та пов'язанi мiж собою за критерiями володiння або контролю таким чином, що згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi або iншими мiжнародно визнаними стандартами фiнансової звiтностi обов'язковою є пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi або пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi була б обов'язковою у разi, якщо акцiї (корпоративнi права) однiєї з таких юридичних осiб перебували б в обiгу на фондовiй бiржi";

     9) у пiдпунктi 14.1.107 слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     10) пiдпункт 14.1.109 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.109. маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою, пачку (упаковку) тютюнового виробу чи ємнiсть (упаковку) з рiдиною, що використовується в електронних сигаретах, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України щодо виробництва, зберiгання та продажу марок акцизного податку";

     11) у пiдпунктi 14.1.114 слова "з сигарет" замiнити словами "з сигарет та цигарок, сигарил";

     12) у пiдпунктi 14.1.138 цифри "6000" замiнити цифрами "20000";

     13) в абзацi шiстнадцятому пiдпункту 14.1.139 слова "податкову i митну" замiнити словом "фiнансову";

     14) у пiдпунктi 14.1.148 слова "алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     15) пiдпункт 14.1.156 доповнити словами "та/або сума коштiв, сформована за рахунок податкових пiльг, що були використанi платником податкiв не за цiльовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом та/або Митним кодексом України";

     16) доповнити пiдпунктом 14.1.1561 такого змiсту:

     "14.1.1561. податкове зобов'язання (для цiлей роздiлу V цього Кодексу) - загальна сума податку на додану вартiсть, одержана (нарахована) платником податку в звiтному (податковому) перiодi, та/або сума коштiв, сформована за рахунок податкових пiльг, що були використанi платником податкiв не за цiльовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом";

     17) у пiдпунктi 14.1.159:

     абзац перший пiсля слiв "фiзичнi особи" доповнити словами "та/або утворення без статусу юридичної особи";

     у пiдпунктi "а":

     в абзацi другому цифри "20" замiнити цифрами "25", а пiсля слiв "бiльше вiдсоткiв" доповнити словами та цифрами "(крiм мiжнародних, фiнансових органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України надiленi привiлеями та iмунiтетами, та суб'єктiв господарювання, власником iстотної участi у розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв у яких є такi мiжнароднi фiнансовi органiзацiї)";

     в абзацi третьому цифри "20" замiнити цифрами "25";

     перше речення абзацу одинадцятого викласти в такiй редакцiї:

     "сума всiх кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд однiєї юридичної особи (крiм банкiв та мiжнародних фiнансових органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України надiленi привiлеями та iмунiтетами, та суб'єктiв господарювання, власником iстотної участi у розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв у яких є такi мiжнароднi фiнансовi органiзацiї) та/або кредитiв (позик), поворотної фiнансової допомоги вiд iнших юридичних осiб, гарантованих однiєю юридичною особою (крiм банкiв та мiжнародних фiнансових органiзацiй, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України надiленi привiлеями та iмунiтетами, та суб'єктiв господарювання, власником iстотної участi у розмiрi 75 i бiльше вiдсоткiв у яких є такi мiжнароднi фiнансовi органiзацiї), стосовно iншої юридичної особи, перевищує суму власного капiталу бiльше нiж у 3,5 раза (для фiнансових установ та компанiй, що провадять виключно лiзингову дiяльнiсть, - бiльше нiж у 10 разiв)";

     в абзацi другому пiдпункту "б" цифри "20" замiнити цифрами "25";

     у пiдпунктi "в":

     в абзацi п'ятому цифри "20" замiнити цифрами "25";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "безпосередньо та/або опосередковано належать такiй фiзичнiй особi в юридичнiй особi через володiння корпоративними правами";

     абзац сьомий доповнити словами "(без врахування осiб, пов'язаних з такою фiзичною особою через пряме та/або опосередковане володiння корпоративними правами)";

     в абзацi восьмому слова "цього пiдпункту" замiнити словами та цифрами "пiдпункту 14.1.159 цього пункту";

     пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi здiйснення господарських операцiй утвореннями без статусу юридичної особи з пов'язаною особою будь-якого з учасникiв договору про спiльну дiяльнiсть, розмiр вкладiв яких у спiльне майно становить 25 i бiльше вiдсоткiв, пов'язаними визнаються утворення без статусу юридичної особи (договору про спiльну дiяльнiсть) i така пов'язана особа будь-якого з учасникiв такого договору".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - шiстнадцятим;

     абзац шiстнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Контролюючий орган у судовому порядку може довести пов'язанiсть осiб на основi фактiв i обставин, що одна юридична або фiзична особа здiйснювала фактичний контроль за бiзнес-рiшеннями iншої юридичної особи, утворення без статусу юридичної особи та/або що та сама фiзична або юридична особа здiйснювала фактичний контроль за бiзнес-рiшеннями кожної юридичної особи та/або утворення без статусу юридичної особи";

     18) пiдпункт 14.1.162 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.162. пеня - сума коштiв у виглядi вiдсоткiв, нарахована на суми податкових зобов'язань та/або на суми штрафних (фiнансових) санкцiй, не сплачених у встановленi законодавством строки, а також нарахована в iнших випадках та порядку, передбачених цим Кодексом або iншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи";

     19) пiдпункт 14.1.179 виключити;

     20) у пiдпунктi 14.1.190 слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     21) абзаци другий i третiй пiдпункту 14.1.193 замiнити двадцятьма чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "З метою оподаткування термiн "постiйне представництво" включає:

     а) будiвельний майданчик, будiвельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову дiяльнiсть, якщо загальна тривалiсть робiт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи дiяльнiстю (в рамках одного проекту або пов'язаних мiж собою проектiв), що виконуються нерезидентом через спiвробiтникiв або iнший персонал, найнятий ним для таких цiлей, перевищує 12 мiсяцiв;

     б) надання послуг нерезидентом (крiм послуг з надання персоналу), у тому числi консультацiйних, через спiвробiтникiв, найнятих ним для таких цiлей, якщо така дiяльнiсть провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Українi протягом перiоду або перiодiв, загальна тривалiсть яких становить бiльш як 183 днi у будь-якому дванадцятимiсячному перiодi;

     в) осiб, якi на пiдставi договору, iншого правочину або фактично мають та звичайно реалiзують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинiв, внаслiдок чого нерезидентом укладаються договори (контракти) без суттєвої змiни таких умов, та/або укладати договори (контракти) вiд iменi нерезидента, у разi, якщо зазначена дiяльнiсть здiйснюється особою в iнтересах, за рахунок та/або на користь виключно одного нерезидента та/або пов'язаних iз ним осiб - нерезидентiв;

     г) осiб, якi на пiдставi договору, iншого правочину або фактично мають i звичайно реалiзують повноваження утримувати (зберiгати) запаси (товари), що належать нерезиденту, iз складу яких здiйснюється поставка запасiв (товарiв) вiд iменi нерезидента, крiм резидентiв - утримувачiв складу тимчасового зберiгання або митного складу.

     Для цiлей застосування пiдпунктiв "а" i "б" цього пiдпункту при розрахунку загального перiоду, протягом якого нерезидент здiйснює дiяльнiсть в Українi, до повних послiдовних або непослiдовних календарних мiсяцiв тривалостi проекту (або пов'язаних мiж собою проектiв), виконання робiт або надання послуг нерезидентом в Українi додаються:

     тривалiсть дiяльностi нерезидента в Українi, що здiйснюється протягом кiлькох послiдовних або непослiдовних перiодiв, якi окремо є меншими за повний календарний мiсяць, але в сукупностi перевищують 30 днiв, та

     тривалiсть дiяльностi пов'язаних осiб цього нерезидента в Українi, якщо така дiяльнiсть тiсно пов'язана з дiяльнiстю нерезидента, визначеною у пiдпунктах "а" i "б" цього пiдпункту, та здiйснюється протягом кiлькох послiдовних або непослiдовних перiодiв, якi дорiвнюють повному календарному мiсяцю або якi окремо є меншими за повний календарний мiсяць, але в сукупностi перевищують 30 днiв.

     Для цiлей застосування пiдпунктiв "в" i "г" цього пiдпункту про наявнiсть в особи фактичних повноважень здiйснювати в iнтересах, за рахунок та/або на користь нерезидента дiяльнiсть, яка має ознаки постiйного представництва, може, зокрема, але не виключно, свiдчити:

     надання нерезидентом обов'язкових до виконання вказiвок (у тому числi засобами електронного зв'язку або шляхом передачi електронних носiїв) та їх виконання особою;

     наявнiсть в особи та використання нею електронної адреси корпоративної електронної пошти нерезидента та/або його пов'язаних осiб для комунiкацiї з нерезидентом та/або з третiми особами, з якими нерезидент уже уклав або в подальшому буде укладати договори чи iншi правочини;

     реалiзацiя особою права володiння або розпорядження запасами (товарами) чи iншими активами нерезидента в Українi або їх значною часткою на пiдставi вiдповiдних вказiвок нерезидента;

     наявнiсть в особи примiщень, орендованих вiд власного iменi для зберiгання майна, придбаного за рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту чи третiм особам та пiдлягає передачi третiм особам за вказiвкою нерезидента, або для iнших цiлей, визначених нерезидентом.

     Нерезидент не вважається таким, що має постiйне представництво в Українi, якщо вiн здiйснює господарську дiяльнiсть через посередника - резидента, але при цьому надання резидентом агентських, довiрчих, комiсiйних та iнших подiбних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарiв (робiт, послуг) за рахунок, в iнтересах та/або на користь нерезидента здiйснюється в рамках основної (звичайної) дiяльностi резидента та на звичайних умовах. Якщо посередник - резидент дiє виключно або майже виключно за рахунок, в iнтересах та/або на користь одного або кiлькох осiб - нерезидентiв, якi є пов'язаними особами, такий посередник не може вважатися таким, що дiє в рамках основної (звичайної) дiяльностi стосовно будь-якої з пов'язаних осiб - нерезидентiв, та визнається постiйним представництвом такого нерезидента в Українi або кожної особи - нерезидента, якщо такi нерезиденти є пов'язаними особами.

     Постiйним представництвом не є:

     а) використання будiвель або споруд виключно з метою зберiгання, демонстрацiї товарiв чи виробiв, що належать нерезиденту;

     б) зберiгання запасiв (товарiв або виробiв), що належать нерезиденту, виключно з метою зберiгання або демонстрацiї;

     в) зберiгання запасiв (товарiв або виробiв), що належать нерезиденту, виключно з метою переробки iншим пiдприємством;

     г) утримання постiйного мiсця дiяльностi виключно з метою закупiвлi товарiв чи виробiв або для збору iнформацiї для нерезидента;

     ґ) направлення у розпорядження особи фiзичних осiб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;

     д) утримання постiйного мiсця дiяльностi з iншою метою.

     Утримання постiйного мiсця дiяльностi виключно для здiйснення будь-якої комбiнацiї видiв дiяльностi, зазначених у пiдпунктах "а" - "д" цього пiдпункту, за умови, що такi види дiяльностi (їх комбiнацiя) мають пiдготовчий або допомiжний характер для такого нерезидента, не є постiйним представництвом.

     Постiйне представництво нерезидента в Українi визнається також у разi, якщо дiяльнiсть в Українi здiйснюють декiлька нерезидентiв пов'язаних осiб, якщо така дiяльнiсть у сукупностi виходить за межi дiяльностi пiдготовчого або допомiжного характеру для такої групи нерезидентiв - пов'язаних осiб. У такому разi постiйне представництво визнається для кожного такого нерезидента - пов'язаної особи. Даний абзац застосовується лише у випадку, коли дiяльнiсть таких нерезидентiв - пов'язаних осiб в Українi становить у сукупностi взаємодоповнюючi функцiї тiсно пов'язаного бiзнес-процесу.

     Визнання особи контролюючою особою вiдповiдно до положень статтi 392 цього Кодексу не є постiйним представництвом";

     22) в абзацi вiсiмнадцятому пiдпункту 14.1.212 слова "тютюну та промислових замiнникiв тютюну" замiнити словами "тютюну, промислових замiнникiв тютюну та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     23) в абзацi першому пiдпункту 14.1.216 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у нафтогазовому комплексi" виключити;

     24) абзац другий пiдпункту 14.1.226 пiсля слiв "за умови, що така особа не є працiвником або фiзичною особою - пiдприємцем" доповнити словами та цифрами "(за виключенням випадку, передбаченого пунктом 65.9 статтi 65 цього Кодексу)";

     25) пiдпункт 14.1.231 доповнити абзацами другим - п'ятим такого змiсту:

     "Економiчний ефект передбачає прирiст (збереження) активiв платника податкiв та/або їх вартостi, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.

     Для цiлей оподаткування вважається, що операцiя здiйснена з нерезидентами, не має розумної економiчної причини (дiлової мети), зокрема, але не виключно, якщо:

     головною цiллю або однiєю з головних цiлей операцiї та/або її результатом є несплата (неповна сплата) суми податкiв та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податкiв;

     у зiставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такi роботи (послуги), нематерiальнi активи, iншi предмети господарських операцiй, вiдмiннi вiд товарiв, у непов'язаних осiб";

     26) у пiдпунктi 14.1.234 слова i цифри "для цiлей глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу" виключити;

     27) доповнити пiдпунктом 14.1.2541 такого змiсту:

     "14.1.2541. уповноважений учасник (для цiлей статтi 39 цього Кодексу) - юридична особа у складi мiжнародної групи компанiй, уповноважена материнською компанiєю на пiдготовку та подання звiту в розрiзi країн щодо такої мiжнародної групи компанiй до податкового органу держави, у якiй зареєстрована така юридична особа або в якiй її дiяльнiсть приводить до утворення постiйного представництва";

     28) у пiдпунктi 14.1.265 слова "платника податкiв у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та iншого законодавства, контроль за дотриманням яких" замiнити словами "осiб, що вчинили податкове правопорушення або порушення iншого законодавства, контроль за дотриманням якого";

     29) у пiдпунктi 14.1.266 слова "банкiвський рахунок (у касу) платника податку" замiнити словами "рахунки платника податку, вiдкритi в установах банкiв та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у касу платника податкiв", а слова "банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку" - словами "рахункiв платника податку, вiдкритих в установах банкiв, та/або в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, дата видачi з каси платника податкiв";

     30) в абзацi першому пiдпункту 14.1.268 слова i цифри "для цiлей роздiлу IV цього Кодексу" виключити.

     4. Пункт 16.1 статтi 16 доповнити пiдпунктом 16.1.15 такого змiсту:

     "16.1.15. забезпечувати надання посадовими (службовими) особами платника податку письмових пояснень на письмовий запит контролюючого органу з питань, що стосуються предмета перевiрки, та їх документального пiдтвердження".

     5. У пунктi 17.1 статтi 17:

     1) пiдпункт 17.1.6 пiсля слiв "таких перевiрок" доповнити словами "та за власною iнiцiативою пояснення з питань, що не запитувалися контролюючим органом";

     2) пiдпункт 17.1.7 пiсля слiв "у тому числi" доповнити словами "надану йому у паперовiй або електроннiй формi";

     3) у пiдпунктi 17.1.11 слова "збиткiв (шкоди), заподiяних" замiнити словами "шкоди, заподiяної";

     4) пiдпункт 17.1.15 пiсля слiв "методологом електронного кабiнету" доповнити словами "або згiдно з повiдомленням на офiцiйному веб-порталi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     5) доповнити пiдпунктом 17.1.16 такого змiсту:

     "17.1.16. надавати за власною iнiцiативою письмовi пояснення та/або документи щодо обставин, якi пiдтверджують вiдсутнiсть його вини у вчиненому податковому правопорушеннi, в порядку, встановленому цим Кодексом".

     6. У статтi 191:

     1) у пунктi 191.1:

     абзац перший пiсля слiв "Контролюючi органи" доповнити словами i цифрами "визначенi пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу";

     у пiдпунктi 191.1.7 слова "осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, що перебувають пiд митним контролем" замiнити словами "платникiв єдиного внеску";

     у пiдпунктi 191.1.8 слова "суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" виключити;

     пiдпункт 191.1.12 виключити;

     пiдпункт 191.1.13 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1.13. здiйснюють лiцензування дiяльностi суб'єктiв господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв i рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, оптової торгiвлi спиртом, оптової та роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, тютюновими виробами i рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом";

     у пiдпунктах 191.1.16 i 191.1.17 слова "алкогольних напоїв i тютюнових виробiв та пального" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";

     у пiдпунктi 191.1.18 слова "пляшках (упаковках) з алкогольними напоями i пачках (упаковках) тютюнових виробiв" замiнити словами "пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, пачках (упаковках) тютюнових виробiв, ємностях (упаковках) з рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     у пiдпунктi 191.1.29 слова "i митної" виключити;

     у пiдпунктi 191.1.32 слова "i митнiй сферах" замiнити словом "сферi";

     у пiдпунктi 191.1.36 слова "i митну" виключити;

     у пiдпунктi 191.1.40 слова "та митну" виключити;

     у пiдпунктi 191.1.44 слова "i митну" виключити;

     пiдпункт 191.1.48 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1.48. складають звiтнiсть щодо стану розрахункiв платникiв iз бюджетом та сплати єдиного внеску, а також iнших показникiв роботи за напрямами дiяльностi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     доповнити пiдпунктами 191.1.49 - 191.1.54 такого змiсту:

     "191.1.49. iнформують органи державної влади про стан розрахункiв платникiв податкiв з бюджетами та сплати єдиного внеску;

     191.1.50. iнформують органи мiсцевого самоврядування про стан розрахункiв з мiсцевими бюджетами;

     191.1.51. здiйснюють контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких є державна та/або комунальна власнiсть;

     191.1.52. здiйснюють контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивiдендiв на державну частку господарськими товариствами, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, а також господарськими товариствами, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв;

     191.1.53. подають органам мiсцевого самоврядування звiтнiсть, визначену пiдпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статтi 12 цього Кодексу, у тому числi по платниках податкiв - юридичних особах;

     191.1.54. здiйснюють iншi функцiї, визначенi законом";

     2) доповнити пунктом 191.2 такого змiсту:

     "191.2. Контролюючi органи, визначенi пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, виконують такi функцiї:

     191.2.1. органiзовують та здiйснюють ведення облiку i адмiнiстрування мита, акцизного податку, податку на додану вартiсть, iнших податкiв, якi вiдповiдно до податкового, митного та iншого законодавства справляються у зв'язку iз ввезенням (пересиланням) товарiв на митну територiю України або територiю вiльної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарiв з митної територiї України або територiї вiльної митної зони, забезпечують контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою їх нарахування та сплати у повному обсязi платниками податкiв до вiдповiдного бюджету пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України та пiсля завершення операцiй з митного контролю та митного оформлення;

     191.2.2. формують та ведуть Єдиний державний реєстр авторизованих економiчних операторiв;

     191.2.3. здiйснюють iншi функцiї, визначенi законом".

     7. У пунктi 192.1 статтi 192:

     1) пiдпункт 192.1.6 викласти в такiй редакцiї:

     "192.1.6. здiйснює процедури взаємного узгодження вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про уникнення подвiйного оподаткування";

     2) доповнити пiдпунктом 192.1.7 такого змiсту:

     "192.1.7. виконує iншi функцiї, передбаченi законом".

     8. Пiдпункт 193.1.3 пункту 193.1 статтi 193 доповнити словами i цифрами "визначенi пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу".

     9. У статтi 20:

     1) у пунктi 20.1:

     абзац перший пiсля слiв "Контролюючi органи" доповнити словами i цифрами "визначенi пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу";

     доповнити пiдпунктом 20.1.11 такого змiсту:

     "20.1.11. аналiзувати фiнансовий стан платника податкiв, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою";

     пiдпункт 20.1.23 викласти в такiй редакцiї:

     "20.1.23. надавати вiдповiдно до закону iнформацiю з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та реєстру страхувальникiв органам державної влади, Пенсiйному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соцiального страхування";

     пiдпункт 20.1.25 викласти в такiй редакцiї:

     "20.1.25. приймати рiшення про змiну основного та неосновного мiсця облiку великих платникiв податкiв, зняття їх з облiку та переведення до територiального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, що здiйснює податкове супроводження великих платникiв податкiв (його структурних пiдроздiлiв), та iнших територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     доповнити пiдпунктом 20.1.341 такого змiсту:

     "20.1.341. звертатися до суду щодо надання дозволу на погашення усiєї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податкiв, що перебуває у податковiй заставi";

     у пiдпунктi 20.1.42 слова "i митного" виключити;

     пiдпункт 20.1.46 викласти в такiй редакцiї:

     "20.1.46. пiд час проведення перевiрки та розгляду результатiв перевiрки отримувати письмовi пояснення вiд посадових (службових) осiб з питань, що стосуються предмета перевiрки, та їх документальне пiдтвердження, у тому числi щодо здiйснення особою господарської дiяльностi без державної реєстрацiї";

     доповнити новими пiдпунктами 20.1.47 i 20.1.48 такого змiсту:

     "20.1.47. отримувати пояснення вiд роботодавцiв та/або їх працiвникiв, та/або осiб, праця яких використовується без документального оформлення, пiд час проведення перевiрок з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових вiдносин з працiвниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числi без документального оформлення) заробiтної плати, пасивних доходiв, додаткових благ, iнших виплат та вiдшкодувань, що пiдлягають оподаткуванню, у тому числi внаслiдок неукладення платником податкiв трудових договорiв з найманими особами згiдно iз законом;

     20.1.48. здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законом";

     2) доповнити пунктом 20.11 такого змiсту:

     "20.11. Контролюючi органи, визначенi пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, мають право:

     20.11.1. одержувати безоплатно в установленому порядку вiд державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб, платникiв податкiв iнформацiю, документи i матерiали, що стосуються облiку i адмiнiстрування мита, акцизного податку, податку на додану вартiсть, iнших податкiв, якi вiдповiдно до податкового, митного та iншого законодавства справляються у зв'язку iз ввезенням (пересиланням) товарiв на митну територiю України або територiю вiльної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарiв з митної територiї України або територiї вiльної митної зони;

     20.11.2. проводити аналiз та здiйснювати управлiння ризиками з метою визначення форм та обсягiв митного контролю;

     20.11.3. здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законом";

     3) у пунктi 20.2 слова "i митну" виключити;

     4) пункт 20.4 викласти в такiй редакцiї:

     "20.4. Керiвник територiального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу (його структурних пiдроздiлiв) повноваження на виконання певних функцiй, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з iнших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, в межах повноважень, визначених вiдповiдним положенням про такий територiальний орган.

     Керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право надавати посадовим (службовим) особам апарату такого органу, територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, повноваження на виконання певних функцiй, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, iншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, законодавством про державну службу та iншими законами.

     Перелiк делегованих повноважень визначається положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, та положеннями про територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, якi затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та пiдлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Керiвники територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, призначаються на посади та звiльняються з посади керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, вiдповiдно до законодавства про державну службу без погодження з головами мiсцевих державних адмiнiстрацiй".

     10. У статтi 21:

     1) у пунктi 21.1:

     пiдпункт 21.1.8 викласти в такiй редакцiї:

     "21.1.8. оприлюднювати на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, перелiк уповноважених осiб контролюючих органiв, визначених пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, та переданих таким особам функцiй у випадках, передбачених цим Кодексом";

     доповнити пiдпунктом 21.1.81 такого змiсту:

     "21.1.81. оприлюднювати на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, перелiк уповноважених осiб контролюючих органiв, визначених пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, та переданих таким особам функцiй у випадках, передбачених цим Кодексом та Митним кодексом України";

     у пiдпунктi 21.1.9 слова "податкової i митної полiтики" замiнити словами "державної податкової та державної митної полiтики";

     2) пункт 21.2 доповнити пiдпунктом 21.2.2 такого змiсту:

     "21.2.2. Незаконна вiдмова у наданнi iндивiдуальної податкової консультацiї є пiдставою для застосування до винної посадової (службової) особи контролюючого органу дисциплiнарного стягнення у порядку, передбаченому законом".

     11. Друге речення пункту 30.8 статтi 30 виключити.

     12. У пунктi 35.4 статтi 35:

     в абзацi першому слова "Щомiсячно на офiцiйному сайтi" замiнити словами "На офiцiйному сайтi";

     в абзацi другому слово "iнформацiя" замiнити словами "щомiсячно iнформацiя";

     в абзацi третьому слово "iнформацiя" замiнити словами "щоденно iнформацiя";

     в абзацi четвертому слова "забезпечує формування державної податкової полiтики" замiнити словами "забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     13. У статтi 39:

     1) у пунктi 39.2:

     у пiдпунктi 39.2.1:

     пiдпункт 39.2.1.3 виключити;

     пiдпункт 39.2.1.4 доповнити пiдпунктом "е" такого змiсту:

     "е) операцiї, у результатi яких обсяг доходу та/або фiнансовий результат платника податку зменшується внаслiдок повної або часткової, безповоротної або тимчасової передачi функцiй разом з матерiальними та/або нематерiальними активами (або без них), вигодами, ризиками та можливостями iншому платнику податку (iншiй особi) в тих випадках, коли у взаємовiдносинах мiж непов'язаними особами така передача не здiйснювалася б без компенсацiї, незалежно вiд того, чи вiдображенi такi операцiї у бухгалтерському облiку";

     у пiдпунктi 39.2.2.5 пiдпункту 39.2.2:

     абзац десятий виключити;

     доповнити абзацами дванадцятим - дев'ятнадцятим такого змiсту:

     "Аналiз ризикiв, якi беруть на себе сторони контрольованої операцiї пiд час визначення зiставностi комерцiйних та/або фiнансових умов операцiї з умовами неконтрольованих операцiй, здiйснюється з урахуванням таких критерiїв:

     а) визначення та характеристика суттєвих економiчних ризикiв, якi беруть на себе сторони операцiї на пiдставi укладених договорiв;

     б) чи здiйснює сторона, яка бере ризик, контроль за створенням ризику та управлiнням ним, а також чи має спроможнiсть i повноваження робити це;

     в) чи має особа, яка бере ризик, фiнансову спроможнiсть понести такий ризик та ресурси, необхiднi для покриття такого ризику;

     г) визначення фактичної поведiнки сторiн операцiї у зв'язку зi здiйсненням контролю за суттєвими економiчними ризиками, зокрема, визначення, яка сторона операцiї здiйснює контроль або вживає заходiв для мiнiмiзацiї таких ризикiв, яка сторона отримує негативнi наслiдки, викликанi прийняттям таких ризикiв, яка сторона має фiнансову спроможнiсть нести такi ризики;

     ґ) визначення з урахуванням попереднiх критерiїв, чи вiдповiдає фактична поведiнка сторiн операцiї умовам взяття ризикiв, передбачених договорами, зокрема:

     чи виконують сторони операцiї умови договорiв;

     чи здiйснює сторона, яка бере ризик, контроль за ризиком i чи має фiнансову спроможнiсть понести такий ризик та/або можливостi i ресурси для його покриття";

     2) у пунктi 39.3:

     у пiдпунктi 39.3.2:

     пiдпункт 39.3.2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.3.2.1. Вiдповiднiсть умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного цiноутворення, який є найбiльш доцiльним до фактiв та обставин здiйснення контрольованої операцiї, крiм випадкiв, коли цим Кодексом визначенi вимоги щодо обов'язковостi застосування конкретного методу встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцiй певного виду";

     в абзацi четвертому пiдпункту 39.3.2.9 слова та цифри "бiльше 20 вiдсоткiв або не має як учасника (акцiонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участi бiльше 20 вiдсоткiв" замiнити словами та цифрами "у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв та/або не має як учасника (акцiонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участi у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв";

     пiдпункт 39.3.3 доповнити пiдпунктами 39.3.3.4 - 39.3.3.8 такого змiсту:

     "39.3.3.4. Для контрольованих операцiй з сировинними товарами встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" здiйснюється за методом порiвняльної неконтрольованої цiни.

     Для цiлей цього пiдпункту пiд сировинними товарами розумiються товари, для яких непов'язанi особи у якостi орiєнтира (еталона) для встановлення цiни неконтрольованих операцiй використовують котирувальнi цiни. Перелiк сировинних товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiд час застосування методу порiвняльної неконтрольованої цiни для контрольованих операцiй iз сировинними товарами порiвняння цiни контрольованої операцiї може проводитись iз цiною зiставних неконтрольованих операцiй, якi фактично здiйсненi платником податкiв або iншими особами з непов'язаними особами, та/або з котирувальними цiнами.

     У разi використання цiни неконтрольованих операцiй у якостi зiставної для контрольованої операцiї, такi неконтрольованi операцiї повиннi бути регулярними, з декiлькома контрагентами та в обсягах, спiвставних тим, якi використовувались у контрольованiй операцiї.

     Котирувальнi цiни, якi використовуються для порiвняння з цiнами контрольованих операцiй, мають вiдповiдати умовам зiставностi, визначеним пiдпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цiєї статтi.

     У разi наявностi мiж умовами контрольованої операцiї та умовами неконтрольованих операцiй або умовами, що визначають котирувальну цiну на сировиннi товари, значних вiдмiнностей, що суттєво впливають на цiну угод iз сировинними товарами, здiйснюються вiдповiднi коригування.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, оприлюднює рекомендований (невиключний) перелiк джерел iнформацiї для отримання котирувальних цiн на своєму офiцiйному веб-порталi до початку звiтного року.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, може визначати вiдповiдно до вимог та методiв, передбачених статтею 39 цього Кодексу, окремi порядки встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї щодо сировинних товарiв принципу "витягнутої руки". Такi порядки та змiни до них повиннi бути затвердженi до 1 липня поточного року та набирають чинностi не ранiше нiж з 1 сiчня року, наступного за роком їх затвердження. У разi затвердження таких порядкiв, встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцiй з сировинними товарами здiйснюється платниками податкiв i контролюючими органами з урахуванням вимог вiдповiдного порядку.

     39.3.3.5. Платник податкiв, що здiйснює контрольованi операцiї iз сировинними товарами, повiдомляє центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, про укладення вiдповiдного договору (контракту) за формою та в порядку, передбаченими пiдпунктом 39.3.3.3 пiдпункту 39.3.3 цього пункту.

     Направлення платником такого повiдомлення є пiдтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема характеристик та цiни товарiв, обсягу, умов постачання, оплати та вiдповiдальностi, здiйснювалося сторонами контрольованої операцiї на момент укладення такої угоди.

     Якщо iнформацiя, зазначена у повiдомленнi, узгоджується iз фактичною поведiнкою сторiн або з iншими фактами контрольованої операцiї, порiвняння цiни контрольованої операцiї з котирувальними цiнами проводиться на найближчу дату до дати цiноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операцiї.

     39.3.3.6. Якщо платник податку не направить повiдомлення вiдповiдно до пiдпункту 39.3.3.5 пiдпункту 39.3.3 цього пiдпункту або

     iнформацiя, зазначена в повiдомленнi, не вiдповiдає договiрним умовам, або

     сторонами операцiї пiсля направлення повiдомлення будуть внесенi змiни до умов договору (контракту) щодо характеристик, цiни, загальної вартостi, кiлькостi та обсягу товарiв, умов постачання та оплати, вiдповiдальностi сторiн, або

     умови такого договору (контракту) не узгоджуються з фактичною поведiнкою сторiн операцiї та фактичними умовами її проведення,

     контролюючий орган проводить порiвняння цiни контрольованої операцiї з котирувальними цiнами на дату переходу права власностi предмета контрольованої операцiї або дату вiдвантаження товару згiдно з товарно-транспортним документом (коносамент або iнший документ залежно вiд транспортного засобу) вiдповiдно до умов та фактичних обставин здiйснення такої контрольованої операцiї.

     39.3.3.7. У разi якщо для порiвняння цiни контрольованої операцiї iз сировинними товарами використовувався дiапазон котирувальних цiн, зазначений у джерелi iнформацiї, мiнiмальне та максимальне значення такого дiапазону вiдповiдає мiнiмальному та максимальному значенню дiапазону цiн для цiлей пiдпункту 39.3.2.3 пiдпункту 39.3.2 пункту 39.3 та пiдпункту 39.5.4 пункту 39.5 цiєї статтi.

     У разi використання декiлькох дiапазонiв котирувальних цiн проводиться розрахунок дiапазону цiн згiдно з порядком, передбаченим абзацом четвертим пiдпункту 39.3.2.3 пiдпункту 39.3.2 цього пункту.

     39.3.3.8. У разi застосування платником податкiв для встановлення вiдповiдностi умов контрольованих операцiй iз сировинними товарами принципу "витягнутої руки" методiв, зазначених у пiдпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.5 пiдпункту 39.3.1 цього пункту, платник податкiв у документацiї з трансфертного цiноутворення повинен:

     обґрунтувати неможливiсть застосування методу порiвняльної неконтрольованої цiни або те, що метод порiвняльної неконтрольованої цiни не є найбiльш доцiльним щодо фактiв та обставин здiйснення контрольованої операцiї;

     зазначити iнформацiю про всiх осiб, якi брали участь у ланцюгу постачання таких товарiв вiд виробника (постачальника) до першої непов'язаної особи або особи - нерезидента, який не вiдповiдає критерiям, визначеним пiдпунктами "в" - "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 цiєї статтi. Iнформацiя має мiстити данi про рiвень показникiв рентабельностi цих осiб, якi є найбiльш доцiльними, виходячи iз фактiв та обставин їх дiяльностi у ланцюгу постачання.

     У разi якщо платник податкiв не надасть такої iнформацiї, контролюючий орган має право самостiйно визначити рiвень цiни контрольованої операцiї, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", за методом порiвняльної неконтрольованої цiни з урахуванням вимог пiдпункту 39.3.3.4 пiдпункту 39.3.3 цього пункту";

     доповнити пiдпунктом 39.3.10 такого змiсту:

     "39.3.10. Для контрольованих операцiй, передбачених пiдпунктами "в" i "е" пiдпункту 39.2.1.4 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 цiєї статтi, у разi вiдсутностi достовiрної iнформацiї про зiставнi неконтрольованi операцiї, та, як наслiдок, неможливостi встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" за методами, визначеними у пiдпунктi 39.3.1 цього пункту, визначення вартостi нематерiальних активiв або розмiру вiдповiдної компенсацiї може здiйснюватися за методикою зiставної оцiнки вартостi, яка ґрунтується на розрахунку поточної вартостi (дисконтованої вартостi) майбутнiх грошових потокiв.

     Розрахунок поточної вартостi (дисконтованої вартостi) майбутнiх грошових потокiв здiйснюється вiдповiдно до Нацiональних або Мiжнародних стандартiв оцiнки";

     3) у пунктi 39.4:

     пiдпункт 39.4.2 викласти в такiй редакцiї:

     "39.4.2. Платники податкiв, якi у звiтному роцi здiйснювали контрольованi операцiї, зобов'язанi подавати до 1 жовтня року, що настає за звiтним, звiт про контрольованi операцiї та повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй.

     Звiт про контрольованi операцiї та повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй подаються центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     39.4.2.1. У звiтi про контрольованi операцiї зазначається iнформацiя про всi контрольованi операцiї, здiйсненi платником податкiв у звiтному перiодi.

     У разi якщо платником податку виявлено, що у ранiше поданому звiтi про контрольованi операцiї iнформацiя надана не в повному обсязi, мiстить помилки або недолiки, такий платник податкiв має право подати:

     новий звiт до закiнчення граничного строку подання звiту про контрольованi операцiї за такий самий звiтний перiод;

     уточнюючий звiт у разi його подання пiсля закiнчення граничного строку для вiдповiдного звiтного перiоду.

     Подання платником податку уточнюючого звiту про контрольованi операцiї не звiльняє вiд вiдповiдальностi, передбаченої пiдпунктами 120.4 i 120.6 статтi 120 цього Кодексу.

     Платник податкiв пiд час проведення документальних перевiрок не має права подавати звiт (уточнюючий звiт) про контрольованi операцiї за звiтний перiод, який перевiряється.

     Форма та порядок складання звiту про контрольованi операцiї встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     39.4.2.2. Повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй має мiстити, зокрема, таку iнформацiю:

     а) данi щодо материнської компанiї мiжнародної групи компанiй, до якої входить платник податкiв, зокрема, назву, державу (територiю) резидентства, адресу реєстрацiї, реєстрацiйний номер (номери), присвоєнi материнськiй компанiї в державi (на територiї) її реєстрацiї, код (коди) материнської компанiї як платника податкiв у державi (на територiї) її реєстрацiї;

     б) данi щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником мiжнародної групи компанiй на подання звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, до якої входить платник податкiв (у разi наявностi такої юридичної особи), зокрема, її назву, державу (територiю) податкового резидентства, адресу реєстрацiї, реєстрацiйний номер (номери), присвоєнi уповноваженiй особi в державi (на територiї) її реєстрацiї, код (коди) як платника податкiв у державi (на територiї) її реєстрацiї, або iнформацiю про те, що група не зобов'язана подавати звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй вiдповiдно до законодавства iнших країн;

     в) дату, яка є останнiм днем фiнансового року, за який готується консолiдована фiнансова звiтнiсть мiжнародної групи компанiй, а у разi, якщо така звiтнiсть не готується, дату закiнчення фiнансового року вiдповiдно до внутрiшнiх положень материнської компанiї мiжнародної групи компанiй;

     г) iнформацiю щодо розмiру сукупного консолiдованого доходу мiжнародної групи за фiнансовий рiк, що передує звiтному, розрахованого згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, якi застосовує материнська компанiя групи.

     Форма та порядок складання повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     у пiдпунктi 39.4.6:

     у пiдпунктi "а":

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "фiзичних осiб, якi є кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами) платника податкiв (за наявностi)".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим;

     в абзацах четвертому i п'ятому цифри "20" замiнити цифрами "25";

     у пiдпунктi "б" слова "органiзацiйну структуру групи, опис господарської дiяльностi групи" замiнити словами "органiзацiйну структуру такої групи, опис господарської дiяльностi цiєї групи";

     у пiдпунктi "д" слова "та копiї вiдповiдних договорiв (контрактiв)" замiнити словами "iз зазначенням ланцюга постачання (створення вартостi) товарiв (робiт, послуг) у контрольованiй операцiї";

     пiдпункт "е" доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Опис операцiй з придбання робiт (послуг), нематерiальних активiв, iнших предметiв господарських операцiй, вiдмiнних вiд товарiв, має мiстити обґрунтування економiчної доцiльностi (економiчної вигоди, що отримується в результатi здiйснення контрольованої операцiї) i наявностi дiлової мети їх придбання";

     пiдпункт "i" пiсля слова "самостiйне" доповнити словом "або";

     доповнити пiдпунктами "ї", "й" i "к" такого змiсту:

     ї) якщо платник входить до мiжнародної групи компанiй:

     копiї iстотних внутрiшньогрупових угод, що впливають на цiноутворення в контрольованiй операцiї;

     копiї договорiв про попереднє узгодження цiноутворення, податкових роз'яснень компетентних органiв держав (територiй), що застосовуються в угодах мiж учасниками мiжнародної групи компанiй щодо контрольованої операцiї i в пiдготовцi яких не брав участi центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику;

     й) копiя аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фiнансової) звiтностi платника податкiв за звiтний перiод (звiтнi перiоди), за якi подається документацiя з трансфертного цiноутворення (якщо його наявнiсть є обов'язковою для платника податкiв);

     к) копiї договорiв (контрактiв) та будь-якi доповнення до них, за якими здiйснювалася контрольована операцiя";

     пiдпункти 39.4.7 - 39.4.9 викласти в такiй редакцiї:

     "39.4.7. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право надiслати запит з вимогою надати глобальну документацiю з трансфертного цiноутворення (майстер-файл) платнику податкiв, що входить до складу мiжнародної групи компанiй, якщо сукупний консолiдований дохiд мiжнародної групи компанiй за фiнансовий рiк, що передує звiтному року, розрахований згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, якi застосовує материнська компанiя мiжнародної групи компанiй, дорiвнює або перевищує еквiвалент 50 мiльйонiв євро.

     Запит на подання глобальної документацiї (майстер-файла) може бути направлений не ранiше дванадцяти мiсяцiв i не пiзнiше тридцяти шести мiсяцiв з дати закiнчення фiнансового року, встановленого мiжнародною групою компанiй, до якої належить такий платник податкiв, а у разi вiдсутностi вiдомостей про встановлений мiжнародною групою компанiй фiнансовий рiк - не ранiше дванадцяти мiсяцiв i не пiзнiше тридцяти шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року.

     Глобальна документацiя з трансфертного цiноутворення (майстер-файл) має бути надана платником податкiв до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, протягом 90 календарних днiв з дня отримання запиту.

     Якщо в Українi зареєстрованi два та бiльше платникiв податкiв, що входять до складу однiєї i тiєї ж мiжнародної групи компанiй, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, направляє запит про надання глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла) лише одному з таких платникiв податкiв за своїм вибором.

     У разi порушення таким платником податкiв термiну, визначеного абзацом третiм цього пiдпункту, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право направити запит про надання глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла) за той самий перiод iншому платнику податкiв, що входить до складу тiєї самої мiжнародної групи компанiй. При цьому перший платник податкiв не звiльняється вiд виконання обов'язку з надання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла).

     Запит про надання глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла) платнику податкiв не направляється, якщо така документацiя вже надана вiдповiдно до цього пiдпункту центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, будь-яким iншим платником податкiв, що входить до складу тiєї самої мiжнародної групи компанiй.

     Глобальна документацiя з трансфертного цiноутворення (майстер-файл) - сукупнiсть документiв або єдиний документ, складений у довiльнiй формi, що має мiстити iнформацiю про:

     а) органiзацiйну структуру мiжнародної групи компанiй (у виглядi графiчної схеми) iз зазначенням осiб, якi є учасниками мiжнародної групи компанiй, їх органiзацiйно-правових форм, структуру власностi (iз зазначенням часток володiння) та держави i територiї, у яких зазначенi особи здiйснюють свою дiяльнiсть;

     б) загальний опис дiяльностi мiжнародної групи компанiй, що включає в себе:

     опис ключових факторiв, що впливають на фiнансовий результат мiжнародної групи компанiй;

     опис ланцюгiв постачання та утворення вартостi найбiльших за показником виручки мiжнародної групи компанiй п'яти товарiв (робiт, послуг), а також ланцюгiв постачання будь-яких iнших товарiв (робiт, послуг, iнших об'єктiв цивiльних прав), частка яких становить бiльше 5 вiдсоткiв виручки мiжнародної групи компанiй за фiнансовий рiк, i основних географiчних ринкiв, на яких реалiзуються (виконуються, надаються) зазначенi товари (роботи, послуги);

     перелiк та стислий опис суттєвих договорiв з надання (отримання) послуг, робiт, укладених мiж учасниками мiжнародної групи (крiм договорiв, пов'язаних з проведенням науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт), у тому числi опис функцiональних можливостей основних учасникiв мiжнародної групи, задiяних у наданнi таких послуг, робiт, полiтики з трансфертного цiноутворення щодо розподiлу вартостi послуг та визначення цiн на оплату внутрiшньогрупових послуг;

     стислий функцiональний аналiз дiяльностi учасникiв мiжнародної групи компанiй, що мають суттєвий вплив на фiнансовий результат цiєї групи, в тому числi опис основних функцiй, що виконуються, активiв, що використовуються, економiчних (комерцiйних) ризикiв, що приймаються;

     iнформацiю про основнi угоди щодо реструктуризацiї бiзнесу, придбання та вiдчуження активiв, що вiдбувалися протягом фiнансового року;

     в) нематерiальнi активи, якi використовуються мiжнародною групою компанiй в своїй дiяльностi, зокрема:

     опис стратегiї розвитку мiжнародної групи компанiй щодо розробки, володiння i використання нематерiальних активiв, у тому числi розмiщення основних науково-дослiдних центрiв i органiв управлiння ними;

     перелiк та опис нематерiальних активiв (груп нематерiальних активiв), що мають iстотний вплив на цiноутворення компанiй мiжнародної групи, iз зазначенням учасникiв такої мiжнародної групи компанiй, якi володiють такими активами на правi власностi або iншому правi (користування, володiння та/або розпорядження);

     перелiк суттєвих договорiв, пов'язаних з нематерiальними активами, укладених мiж учасниками мiжнародної групи компанiй, у тому числi лiцензiйних угод, домовленостей щодо покриття витрат, основних угод щодо надання науково-дослiдних послуг;

     опис полiтики трансфертного цiноутворення мiжнародної групи компанiй щодо проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт i нематерiальних активiв;

     опис суттєвих операцiй з передачi нематерiальних активiв мiж учасниками мiжнародної групи компанiй протягом вiдповiдного фiнансового року iз зазначенням назв таких учасникiв, держав реєстрацiї та юрисдикцiй, де вони провадять свою дiяльнiсть, компенсацiй, що здiйснювалися у звiтному (податковому) перiодi, та рiвня винагород (компенсацiйних виплат), пов'язаних з такою передачею;

     г) фiнансову дiяльнiсть мiжнародної групи компанiй, зокрема:

     загальний опис, яким чином фiнансується така група, включаючи iнформацiю про фiнансування, залучене вiд осiб, якi не є учасниками мiжнародної групи компанiй;

     зазначення усiх учасникiв мiжнародної групи компанiй, якi здiйснюють централiзовану внутрiшньогрупову фiнансову дiяльнiсть для учасникiв цiєї групи, з iнформацiєю щодо держав (територiй), якi є мiсцем реєстрацiї таких учасникiв, та/або мiсця знаходження органу їх управлiння;

     загальний опис полiтики трансфертного цiноутворення щодо фiнансування учасникiв мiжнародної групи компанiй;

     ґ) консолiдовану фiнансову звiтнiсть мiжнародної групи компанiй за останнiй фiнансовий рiк, а у разi її вiдсутностi - iншу консолiдовану звiтнiсть, пiдготовлену для управлiнських, податкових або iнших цiлей;

     д) перелiк i стислий опис iснуючих одностороннiх договорiв про попереднє узгодження цiноутворення, податкових роз'яснень компетентних органiв держав (територiй), якi застосовуються в угодах мiж учасниками мiжнародної групи компанiй i пов'язанi з розподiлом доходiв мiж державами (територiями).

     39.4.8. Документацiя з трансфертного цiноутворення та глобальна документацiя з трансфертного цiноутворення (майстер-файл) подаються платником податкiв державною мовою в паперовому виглядi або в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     У разi подання разом iз документацiєю документiв, викладених iноземною мовою, платник податкiв одночасно подає переклад таких документiв державною мовою.

     Засвiдчення автентичностi перекладу документацiї з трансфертного цiноутворення та глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла) державною мовою не здiйснюється.

     Значення вартiсних показникiв глобальної документацiї можуть зазначатися у валютi, в якiй материнська компанiя мiжнародної групи компанiй складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

     39.4.9. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право надiслати платнику податкiв запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днiв з дати його отримання iнформацiю вiдповiдно до пiдпунктiв 39.4.6 i 39.4.7 пункту 39.4 цiєї статтi та/або обґрунтування вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки" у разi встановлення однiєї з таких обставин:

     подана платником податкiв документацiя з трансфертного цiноутворення не мiстить iнформацiї в обсязi, зазначеному в пiдпунктi 39.4.6 пункту 39.4 цiєї статтi, та/або не мiстить належного обґрунтування вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки";

     подана платником податкiв глобальна документацiя з трансфертного цiноутворення (майстер-файл) не мiстить iнформацiї в обсязi, зазначеному в пiдпунктi 39.4.7 пункту 39.4 цiєї статтi.

     Зазначена додаткова iнформацiя є невiд'ємною частиною документацiї з трансфертного цiноутворення та/або глобальної документацiї (майстер-файла)";

     доповнити пiдпунктами 39.4.10 - 39.4.15 такого змiсту:

     "39.4.10. Платник податкiв - резидент України, який належить до мiжнародної групи компанiй, у випадках, визначених у цьому пiдпунктi, зобов'язаний подати до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     Звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй подається у разi, якщо сукупний консолiдований дохiд мiжнародної групи компанiй, в яку входить платник податкiв, за фiнансовий рiк, що передує звiтному року, розрахований згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, якi застосовує материнська компанiя мiжнародної групи (а у разi вiдсутностi iнформацiї - вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку), перевищує еквiвалент 750 мiльйонiв євро та за наявностi однiєї iз таких обставин:

     платник податкiв є материнською компанiєю мiжнародної групи компанiй;

     материнська компанiя мiжнародної групи компанiй уповноважує платника податкiв - резидента України на подання звiту у розрiзi країн до контролюючого органу;

     вiдповiдно до вимог законодавства мiсцезнаходження материнської компанiї мiжнародної групи компанiй подання звiту вiд такої мiжнародної групи компанiй не вимагається, i при цьому материнська компанiя такої групи не уповноважує iншого учасника мiжнародної групи на подання звiту в iншiй iноземнiй юрисдикцiї, де передбачене його подання;

     мiж Україною та вiдповiдною iноземною юрисдикцiєю розташування материнської компанiї мiжнародної групи компанiй або iншого учасника цiєї групи, уповноваженого материнською компанiєю такої групи на подання звiту у розрiзi країн, пiдписаний мiжнародний договiр, що передбачає можливiсть здiйснення обмiну податковою iнформацiєю, але не набув чинностi порядок обмiну звiтами у розрiзi країн або наявнi факти систематичного невиконання такого порядку. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, оприлюднює перелiк таких iноземних юрисдикцiй на своєму офiцiйному веб-порталi не пiзнiше нiж за 60 календарних днiв до граничного строку подання звiту про контрольованi операцiї за вiдповiдний звiтний рiк.

     39.4.11. Звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй мiстить iнформацiю в розрiзi кожної юрисдикцiї, у якiй зареєстрований учасник мiжнародної групи компанiй або в якiй мiжнародна група компанiй здiйснює свою дiяльнiсть, зокрема, але не виключно:

     а) назву держави (територiї), вiдповiдно до законодавства якої учасник мiжнародної групи компанiй заснований, та держави (територiї), резидентом якої вiн є;

     б) загальну суму доходiв (виручки) за фiнансовий рiк, за який складається звiт у розрiзi країн, у тому числi з розбивкою на суму доходiв (виручки) вiдповiдно до угод, укладених учасниками цiєї мiжнародної групи компанiй i пов'язаними особами, та суму доходiв (виручки) за угодами з непов'язаними особами;

     в) суму прибутку (збитку) до оподаткування за фiнансовий рiк, за який складається звiт у розрiзi країн;

     г) суму сплаченого податку на прибуток пiдприємств (корпоративного податку) або його аналога у фiнансовому роцi, за який складається звiт у розрiзi країн;

     ґ) суму нарахованого податку на прибуток пiдприємств (корпоративного податку) або його аналога за фiнансовий рiк, за який складається звiт у розрiзi країн;

     д) розмiр статутного капiталу (зареєстрованого статутного капiталу) на дату закiнчення фiнансового року, за який складається звiт у розрiзi країн;

     е) суму нерозподiленого (накопиченого) прибутку на дату закiнчення фiнансового року, за який складається звiт у розрiзi країн;

     є) чисельнiсть працiвникiв за фiнансовий рiк, за який складається звiт у розрiзi країн;

     ж) балансову вартiсть матерiальних активiв на дату закiнчення фiнансового року, за який складається звiт у розрiзi країн;

     з) основнi види дiяльностi, що здiйснюються учасниками мiжнародної групи компанiй.

     Форма звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй складається за фiнансовий рiк, встановлений материнською компанiєю мiжнародної групи компанiй, що може не збiгатися з календарним роком, та подається протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення такого фiнансового року (у разi вiдсутностi вiдомостей про встановлений материнською компанiєю мiжнародної групи компанiй фiнансовий рiк - протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення календарного року).

     39.4.12. Звiт у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, поданий платником податкiв вiдповiдно до пiдпункту 39.4.10 цього пiдпункту, є об'єктом автоматичного обмiну податковою та фiнансовою iнформацiєю.

     39.4.13. Iнформацiя звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, який отримано центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, вiд платника податкiв вiдповiдно до пiдпункту 39.4.10 цього пiдпункту та/або в рамках мiжнародних угод щодо автоматичного обмiну податковою та фiнансовою iнформацiєю, використовується для цiлей оцiнки ризикiв трансфертного цiноутворення пiд час проведення монiторингу контрольованих операцiй та не може бути самостiйною пiдставою для проведення коригування обсягу оподатковуваного прибутку платника податкiв.

     39.4.14. Iнформацiя звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, отриманого центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, в рамках мiжнародних угод щодо автоматичного обмiну податковою та фiнансовою iнформацiєю, є iнформацiєю з обмеженим доступом з урахуванням вимог статтi 22 Конвенцiї про взаємну адмiнiстративну допомогу в податкових справах.

     39.4.15. Для цiлей пiдпунктiв 39.4.7 i 39.4.10 цього пiдпункту розрахунок сукупного консолiдованого доходу мiжнародної групи компанiй здiйснюється вiдповiдно до офiцiйного курсу гривнi щодо євро (середнiй за перiод) за календарний рiк, що передує звiтному року";

     4) у пунктi 39.5:

     у пiдпунктi 39.5.1.1 пiдпункту 39.5.1:

     в абзацi першому слова i цифри "отриманих, зокрема, на пiдставi запитiв, надiсланих вiдповiдно до пiдпунктiв 39.4.4 та 39.4.8 пункту 39.4 цiєї статтi" замiнити словами "глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла) та звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй";

     абзац другий пiсля слiв "документацiї з трансфертного цiноутворення" доповнити словами "та/або глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла)";

     у пiдпунктi 39.5.2:

     пiдпункт 39.5.2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "39.5.2.1. Перевiрка з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" може бути проведена контролюючим органом у разi:

     надання платником податкiв документацiї з трансфертного цiноутворення вiдповiдно до пiдпункту 39.4.4 пункту 39.4 цiєї статтi;

     неподання платником податкiв чи подання з порушенням вимог пункту 39.4 цiєї статтi звiту про контрольованi операцiї, документацiї з трансфертного цiноутворення, глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла), звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй;

     подання платником податкiв заяви про намiр провести пропорцiйне коригування";

     абзац другий пiдпункту 39.5.2.3 замiнити дев'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "У разi необхiдностi отримання пiд час проведення перевiрки додаткових документiв та/або iнформацiї щодо:

     здiйснення фiнансово-господарських операцiй, пов'язаних iз контрольованою операцiєю;

     господарських операцiй iз непов'язаними особами, що можуть визнаватись зiставними з контрольованою операцiєю;

     пiдтвердження або спростування iнформацiї, наведеної платником у поданому звiтi про контрольованi операцiї, документацiї з трансфертного цiноутворення, глобальнiй документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файла);

     даних, зазначених у звiтi у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, до якої входить платник податкiв;

     iнших документiв та iнформацiї, необхiдних для встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки";

     зазначенi документи та/або iнформацiя надаються платником податкiв протягом 15 робочих днiв з дати отримання запиту вiд посадових (службових) осiб контролюючого органу, якi проводять перевiрку.

     Посадовi (службовi) особи контролюючого органу, якi проводять перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", мають право отримувати вiд платника податкiв або його законних представникiв копiї документiв, що належать до предмета перевiрки. Такi копiї повиннi бути засвiдченi пiдписом платника податкiв або його посадової особи.

     У разi якщо документи, що належать до предмета перевiрки, створювалися платником податкiв в електроннiй формi, платник податкiв має право надати копiї таких документiв засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     у пiдпунктi 39.5.2.4 цифри "78.1.11" виключити;

     у пiдпунктi 39.5.2.13:

     абзац перший пiдпункту "а" замiнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "а) надсилати запити про надання документiв (iнформацiї) щодо контрольованої операцiї iншим платникам податкiв вiдповiдно до пункту 73.3 статтi 73 цього Кодексу, якi:

     є сторонами контрольованої операцiї, що перевiряється, або

     були задiянi в ланцюгу постачання товарiв (робiт, послуг, iнших об'єктiв цивiльних прав), що є предметом контрольованої операцiї, або

     з урахуванням iнформацiї, отриманої вiд платника податкiв та/або вiд iнших суб'єктiв iнформацiйних вiдносин, володiють iнформацiєю, необхiдною для визначення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу "витягнутої руки".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим;

     у пiдпунктi "г" слово "методологiї" замiнити словом "методiв";

     доповнити пiдпунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) вiдвiдувати та проводити з дозволу платника податкiв огляд примiщень, об'єктiв та споруд, де провадиться дiяльнiсть платника податкiв, пов'язана з проведенням контрольованої операцiї";

     абзац перший пiдпункту 39.5.4.1 пiсля слiв "принципу "витягнутої руки" доповнити словами "та/або не вiдповiдають розумнiй економiчнiй причинi (дiловiй метi)";

     у пiдпунктi 39.5.5:

     включити пiдпункти 39.5.5.2 i 39.5.5.3 такого змiсту:

     "39.5.5.2. Право на звернення щодо проведення пропорцiйного коригування виникає у платника податкiв на пiдставi чинного мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування пiсля отримання вiд пов'язаної особи сторони контрольованої операцiї, яка є резидентом держави, з якою укладено вiдповiдний мiжнародний договiр, повiдомлення про фактичне проведення цiєю особою коригування податкових зобов'язань виходячи з умов, що вiдповiдають принципу "витягнутої руки".

     На пiдставi отриманого повiдомлення платник податкiв має право звернутися до контролюючого органу iз заявою про намiр провести пропорцiйне коригування у звiтному перiодi або перiодах, протягом яких здiйснювалися такi контрольованi операцiї. До заяви додаються розрахунок суми пропорцiйного коригування для кожного звiтного перiоду, iншi документи, якi стали пiдставою для проведення коригування iншою стороною контрольованої операцiї, та документацiя з трансфертного цiноутворення.

     Контролюючий орган розглядає заяву платника податкiв протягом 30 робочих днiв з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рiшень:

     надiслати повiдомлення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування;

     повнiстю або частково вiдмовити у проведеннi пропорцiйного коригування у разi необґрунтованостi такого коригування або вiдсутностi необхiдних документiв - з обов'язковим обґрунтуванням пiдстав такої вiдмови платнику податкiв;

     призначити перевiрку з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки" для вивчення пiдстав для проведення пропорцiйного коригування. Перевiрка здiйснюється у порядку, визначеному пiдпунктом 39.5.2 цiєї статтi. За результатами перевiрки контролюючий орган приймає рiшення про можливiсть проведення пропорцiйного коригування або повну чи часткову вiдмову у проведеннi пропорцiйного коригування.

     39.5.5.3. У разi повної або часткової вiдмови контролюючим органом у проведеннi пропорцiйного коригування платник податкiв має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про усунення подвiйного оподаткування";

     пiдпункт 39.5.5.11 виключити.

     14. Роздiл I доповнити статтею 392 такого змiсту:

     "Стаття 392. Контрольованi iноземнi компанiї

     392.1. Визначення контрольованої iноземної компанiї

     392.1.1. Контрольованою iноземною компанiєю визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в iноземнiй державi або територiї, яка визнається такою, що знаходиться пiд контролем фiзичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України вiдповiдно до правил, визначених цим Кодексом.

     Юридичною особою може визнаватися корпоративне утворення (об'єднання) або органiзацiя, надiлена правом володiти активами, мати права та обов'язки та здiйснювати дiяльнiсть вiд власного iменi та незалежно вiд засновникiв, учасникiв або форми власностi. Наявнiсть у контрольованої iноземної компанiї статусу юридичної особи визнається вiдповiдно до законодавства її реєстрацiї.

     У випадках, передбачених цiєю статтею, до контрольованої iноземної компанiї може прирiвнюватися iноземне утворення без статусу юридичної особи.

     Утворенням без статусу юридичної особи визнається утворення, створене на пiдставi правочину або зареєстроване вiдповiдно до законодавства iноземної держави (територiї) без створення юридичної особи, яке вiдповiдно до законодавства та/або документiв, що регулюють її дiяльнiсть (особистого закону), має право здiйснювати дiяльнiсть, спрямовану на отримання доходу (прибутку) в iнтересах своїх учасникiв, партнерiв, засновникiв, довiрителiв або iнших вигодоотримувачiв.

     Утворення без статусу юридичної особи можуть включати, зокрема, але не виключно, партнерства, трасти, фонди, iншi установи та органiзацiї, створенi на пiдставi правочину або закону iноземної держави (територiї). До утворень без статусу юридичної особи прирiвнюються особи - нерезиденти, органiзацiйно-правова форма яких включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, якi вiдповiдно до особистого закону не є юридичними особами.

     392.1.2. З урахуванням положень цiєї статтi контролюючою особою є фiзична особа або юридична особа - резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої iноземної компанiї.

     Зокрема, iноземна компанiя визнається контрольованою iноземною компанiєю, якщо фiзична особа - резидент України або юридична особа - резидент України (далi - контролююча особа):

     а) володiє часткою в iноземнiй юридичнiй особi у розмiрi бiльше нiж 50 вiдсоткiв, або

     б) володiє часткою в iноземнiй юридичнiй особi у розмiрi бiльше нiж 10 вiдсоткiв, за умови що декiлька фiзичних осiб - резидентiв України та/або юридичних осiб - резидентiв України володiють частками в iноземнiй юридичнiй особi, розмiр яких у сукупностi становить 50 i бiльше вiдсоткiв, або

     в) окремо або разом з iншими резидентами України - пов'язаними особами здiйснює фактичний контроль над iноземною юридичною особою.

     Фiзична особа - резидент України або юридична особа - резидент України не визнаються контролюючими особами, якщо їх володiння часткою у контрольованiй iноземнiй компанiї реалiзовано через пряме або опосередковане володiння в iншiй юридичнiй особi - резидентi України, за умови якщо остання визнається контролюючою особою згiдно з цим пунктом та на неї покладається зобов'язання щодо оподаткування скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї.

     392.1.3. Пiд часткою в iноземнiй юридичнiй особi розумiються корпоративнi права, права в утвореннi без статусу юридичної особи, до активiв якої входить частка у юридичнiй особi, чи будь-якi iншi аналогiчнi права та/або правомочностi, що надають фiзичнiй або юридичнiй особi право:

     а) впливу на вiдповiдну частку голосiв у вищому органi управлiння iноземної юридичної особи (загальних зборах акцiонерiв, учасникiв або iншому аналогiчному органi), та/або

     б) на отримання вiдповiдної частини прибутку iноземної юридичної особи, та/або

     в) блокування рiшення про розподiл частини прибутку iноземної юридичної особи, та/або

     г) на отримання вiдповiдної частини активiв iноземної юридичної особи у разi її лiквiдацiї або припинення.

     У разi якщо вiдповiдно до належного фiзичнiй особi розмiру частки обсяги прав, передбаченi пiдпунктами "а" - "в" цього пiдпункту, є рiзними, для цiлей цього Кодексу приймається найбiльше значення такої частки.

     392.1.4. Для цiлей визначення володiння фiзичною або юридичною особою вiдповiдною часткою в iноземнiй юридичнiй особi усi права, що належать такiй фiзичнiй або юридичнiй особi, вважаються сумою часток, якi:

     належать такiй фiзичнiй або юридичнiй особi безпосередньо або опосередковано через iнших осiб, у тому числi через утворення без статусу юридичної особи;

     належать будь-яким пов'язаним особам такої фiзичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через iнших осiб.

     Розмiр частки опосередкованого володiння розраховується:

     у разi володiння через один ланцюг осiб, якi володiють частками одна в iншiй, - шляхом множення часток;

     у разi володiння через кiлька ланцюгiв осiб, якi володiють частками одна в iншiй, - шляхом пiдсумовування часток у кожному такому ланцюгу.

     При цьому для цiлей розрахунку опосередкованого володiння, у разi якщо особа фактично володiє часткою в розмiрi понад 50 вiдсоткiв (через один або кiлька ланцюгiв) над юридичною особою у ланцюгу, вважається, що фiзична особа володiє часткою в такiй юридичнiй особi у розмiрi 100 вiдсоткiв.

     У разi якщо особа здiйснює фактичний контроль над наступною юридичною особою у ланцюгу, вважається, що така особа володiє часткою в наступнiй юридичнiй особi у розмiрi 100 вiдсоткiв.

     Особа вважається такою, що володiє часткою в iншiй юридичнiй особi, у разi:

     володiння на пiдставi права власностi, або

     якщо право власностi на вiдповiдну частку юридично належить iншим особам, якi дiють в iнтересах такої особи.

     392.1.5. Особа вважається такою, що володiє часткою в iншiй юридичнiй особi, у разi, якщо така особа є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, до активiв якого входить зазначена частка, або учасником (партнером з повною або обмеженою вiдповiдальнiстю) партнерства, до активiв якого входить частка в юридичнiй особi.

     392.1.5.1. Засновник трасту, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, до активiв якого входить зазначена частка в юридичнiй особi, не вважається таким, що володiє цiєю часткою, якщо додержуються одночасно такi умови:

     а) така особа не має права надавати прямо або опосередковано розпорядження про виплату на її користь прибутку або доходу такого утворення без статусу юридичної особи;

     б) така особа не має права розпоряджатися прямо або опосередковано прибутком або доходом такого утворення без статусу юридичної особи;

     в) така особа не має права на повернення їй майна, що входить до складу активiв утворення без статусу юридичної особи (майно передано на умовах безвiдкличностi). Умова, встановлена цим пiдпунктом, вважається виконаною, якщо засновник такого утворення без статусу юридичної особи не має права на повернення майна, що входить до активiв такого утворення, як протягом iснування такого утворення, так i у разi його лiквiдацiї (припинення);

     г) така особа, дiючи окремо або спiльно з iншими бенефiцiарами чи вигодонабувачами такого утворення без статусу юридичної особи, не має права припинення такого утворення без статусу юридичної особи, зокрема, але не виключно шляхом лiквiдацiї, розiрвання договору трастового управлiння;

     ґ) така особа не здiйснює фактичний контроль над утворенням без статусу юридичної особи, у розумiннi, передбаченому пiдпунктом 392.1.6 пункту 392.1 цiєї статтi.

     392.1.5.2. Особа, яка не є засновником трасту, установи, утворення без статусу юридичної особи, до активiв якого входить частка особи в юридичнiй особi, вважається такою, що володiє цiєю часткою, у разi додержання хоча б однiєї з таких умов:

     а) така особа має (юридично або фактично) право вимагати нарахування та виплати доходу (прибутку) такого утворення без статусу юридичної особи;

     б) така особа має право (прямо або опосередковано) розпоряджатися майном, що входить до складу активiв такого утворення без статусу юридичної особи;

     в) така особа має право отримати майно, що входить до активiв такого утворення без статусу юридичної особи у разi його лiквiдацiї (припинення), крiм випадкiв отримання майна у разi лiквiдацiї (припинення) такого утворення без волевиявлення цiєї особи;

     г) така особа здiйснює фактичний контроль над утворенням без статусу юридичної особи у розумiннi, передбаченому пiдпунктом 392.1.6 пункту 392.1 цiєї статтi.

     392.1.5.3. Особа, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, разом iз повiдомленням про заснування утворення без статусу юридичної особи має право надати пiдтвердження про вiдповiднiсть її вимогам пiдпункту 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi.

     На пiдтвердження вiдповiдностi особи, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, вимогам пiдпункту 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi, такою особою повиннi надаватися такi документи:

     1) повiдомлення особи, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи (зокрема, але не виключно, трастового керуючого), що повинно мiстити:

     а) твердження про вiдсутнiсть прав, зазначених у пiдпунктi 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi, у засновника згiдно з договором та/або особистим законом, та/або установчими документами такого iноземного утворення без статусу юридичної особи;

     б) твердження про регулювання та/або лiцензування особи, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи, щодо її управлiння таким утворенням вiдповiдно до договору та/або особистого закону, та/або установчих документiв такого iноземного утворення або у разi, якщо така особа, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи, не є регульованою та/або лiцензованою, твердження, що вона адмiнiструється адмiнiстратором, що регулюється та/або лiцензується вiдповiдно до особистого закону;

     в) нотарiально засвiдчений пiдпис особи, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи, а у разi якщо така особа не є регульованою та/або лiцензованою, то нотарiально засвiдчений пiдпис адмiнiстратора такої особи, що регулюється та /або лiцензується вiдповiдно до особистого закону. Документ повинен бути належним чином легалiзований вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України; або

     2) витяг з трастової угоди у виглядi iнформацiї щодо iменi засновника трасту, трастового керуючого, протектора (якщо призначений), бенефiцiара/бенефiцiарiв (якщо призначений/призначенi) та вiдомостей, зазначених у пiдпунктi 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi, за нотарiально засвiдченим пiдписом особи, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридичної особи, а у разi, якщо така особа не є регульованою та/або лiцензованою, то нотарiально засвiдченим пiдписом адмiнiстратора такої особи, що регулюється та/або лiцензується вiдповiдно до особистого закону. Витяг повинен бути належним чином легалiзований вiдповiдно до вимог законодавства України; або

     3) юридичний висновок, адресований засновнику, за законодавством країни заснування дiскрецiйного безвiдкличного трасту, пiдтверджуючий вiдомостi, зазначенi в пiдпунктi 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi, наданий юридичною фiрмою або iншою особою, яка має право надавати юридичнi або адвокатськi послуги, дiяльнiсть якої пiдлягає обов'язковому лiцензуванню або регулюванню вiдповiдно до особистого закону. Пiдписи осiб мають бути нотарiально засвiдченi та документ повинен бути належним чином легалiзований вiдповiдно до вимог законодавства України.

     Особа, що здiйснює управлiння та/або контроль iноземного утворення без статусу юридично) особи, щорiчно надає засновнику письмове пiдтвердження щодо вiдповiдностi цього засновника умовам, передбаченим пiдпунктом 392.1.5.1 пiдпункту 392.1.5 пункту 392.1 цiєї статтi.

     У подальшому таке письмове пiдтвердження не надсилається контролюючому органу, але має бути надане особою, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, контролюючому органу на його вимогу в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Обов'язок доведення невiдповiдностi засновника умовам, передбаченим цим пiдпунктом, покладається на контролюючий орган.

     392.1.6. Особа вважається такою, що здiйснює фактичний контроль над юридичною особою, у разi, якщо така особа має можливiсть здiйснювати суттєвий або вирiшальний вплив на рiшення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення дiяльностi незалежно вiд юридичного оформлення такого впливу.

     Для цiлей цiєї статтi фактичний контроль встановлюється на пiдставi, зокрема, але не виключно, хоча б однiєї з таких обставин:

     а) надання особою зобов'язуючих вказiвок органам управлiння юридичної особи;

     б) ведення особою перемовин щодо укладення правочинiв юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинiв, якi в подальшому лише формально затверджуються органами управлiння юридичної особи або виконуються органами управлiння юридичної особи без подальшого додаткового затвердження;

     в) наявнiсть у особи довiреностi на здiйснення суттєвих правочинiв вiд iменi юридичної особи, що видана на термiн бiльш нiж один рiк, та не передбачає попереднього погодження таких правочинiв органами управлiння юридичної особи;

     г) здiйснення особою операцiй за банкiвськими рахунками юридичної особи або наявнiсть можливостi блокувати операцiї за такими рахунками;

     ґ) зазначення особи в якостi засновника (бенефiцiара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи пiд час вiдкриття рахункiв такою юридичною особою, крiм випадкiв, якщо активи такої юридичної особи є частиною активiв трасту, фонду, установи, iншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефiцiаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа.

     Здiйсненням фактичного контролю над iноземним утворенням без статусу юридичної особи в цiлях застосування цiєї статтi визнається здiйснення або можливiсть здiйснення вирiшального впливу на рiшення особи чи осiб, якi здiйснюють управлiння активами такого утворення, прийняття рiшень або можливiсть прийняття рiшень про замiну осiб, якi здiйснюють управлiння активами такого утворення, а також здiйснення або можливiсть здiйснення вирiшального впливу на рiшення щодо розподiлу прибутку вiдповiдно до особистого закону та/або установчих документiв такого утворення.

     Положення цього пiдпункту не застосовуються до фiзичної особи, яка виконує посадовi обов'язки директора чи iншої посадової особи юридичної особи вiдповiдно до її статутних документiв, та/або до фахiвцiв у галузi права, аудиту, бухгалтерського облiку, довiрчого управлiння власнiстю, якi дiють на користь та в iнтересах такої юридичної особи з дотриманням належних професiйних стандартiв (зокрема, але не виключно, адвокати, аудитори, трастовi керуючi, протектори, гарантори, енфорсери, менеджери фондiв, страховщики). У разi якщо зазначенi в цьому абзацi особи дiють на користь та в iнтересах фiзичної особи, вважається, що така фiзична особа здiйснює фактичний контроль над юридичною особою.

     У разi нарахування грошових зобов'язань з податку на доходи фiзичних осiб та/або штрафних санкцiй на пiдставi визнання контролюючим органом фiзичної особи такою, що здiйснює фактичний контроль над юридичною особою, фiзична особа має право оскаржити таке рiшення в адмiнiстративному або судовому порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обов'язок доведення, що фiзична особа здiйснює фактичний контроль над юридичною особою, покладається на контролюючий орган.

     392.2. Оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї

     392.2.1. Платником податку щодо прибутку контрольованої iноземної компанiї є контролююча особа.

     Якщо одна фiзична або юридична особа володiє часткою або контролює частку в розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв у контрольованiй iноземнiй компанiї спiльно з iншими фiзичними та/або юридичними особами, та при цьому жодна з осiб самостiйно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмiрi, вважається, що всi зазначенi особи є контролюючими особами для контрольованої iноземної компанiї у рiвних частках (незалежно вiд того, чи досягає розмiр частки кожного з них 25 вiдсоткiв).

     392.2.2. Об'єктом оподаткування для податку на доходи фiзичних осiб (податку на прибуток пiдприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї, пропорцiйна частцi, якою володiє або яку контролює така фiзична (юридична) особа на останнiй день вiдповiдного звiтного перiоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї, що обчислюється вiдповiдно до правил, визначених цiєю статтею. Зазначена частина прибутку контрольованої iноземної компанiї:

     включається до складу загального рiчного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 170.13 статтi 170 цього Кодексу, або

     за результатами звiтного податкового року збiльшує об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств контролюючої особи в порядку, визначеному роздiлом III цього Кодексу.

     392.2.3. Скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї, який було включено до об'єкта оподаткування однiєї контролюючої особи в порядку, передбаченому цим Кодексом, не може бути повторно включено до об'єкта оподаткування iншої контролюючої особи або контролюючих осiб.

     392.3. Порядок обчислення скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї, що оподатковується в Українi.

     392.3.1. Для цiлей цiєї статтi скоригованим прибутком контрольованої iноземної компанiї визнається прибуток контрольованої iноземної компанiї до оподаткування вiдповiдно до даних її неконсолiдованої фiнансової звiтностi, складеної за звiтний календарний рiк (якщо звiтний рiк не вiдповiдає календарному року - за перiоди, що закiнчуються у вiдповiдному календарному роцi) вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що застосовуються контрольованою iноземною компанiєю, та строкiв для пiдготовки такої звiтностi у вiдповiднiй iноземнiй юрисдикцiї.

     У разi якщо згiдно iз законодавством iноземної юрисдикцiї податкового резидентства контрольованої iноземної компанiї не передбачено обов'язку складання фiнансової звiтностi, контролююча особа повинна забезпечити складання фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     У разi наявностi у контролюючого органу сумнiвiв щодо достовiрностi поданої фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї контролюючий орган має право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанiї, що пiдтверджує фiнансову звiтнiсть контрольованої iноземної компанiї, не ранiше нiж через 12 мiсяцiв пiсля завершення звiтного перiоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї.

     Такий письмовий висновок має надаватися аудиторською компанiєю, що має право на проведення аудиту фiнансової звiтностi у вiдповiднiй iноземнiй юрисдикцiї, та не може мiстити негативний висновок або вiдмову вiд надання висновку.

     392.3.2. При розрахунку скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї враховуються такi особливостi:

     392.3.2.1. фiнансовий результат вiд операцiй контрольованої iноземної компанiї з цiнними паперами, iншими корпоративними правами, деривативами розраховується з урахуванням особливостей, передбачених цим пiдпунктом.

     Якщо за результатами звiтного перiоду контрольованою iноземною компанiєю отримано вiд'ємний загальний фiнансовий результат вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав (загальна сума збиткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй та/або вiд'ємного загального результату переоцiнки цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав, не врахованих у попереднiх податкових перiодах, перевищує загальну суму прибуткiв вiд таких операцiй), сума такого вiд'ємного значення загального фiнансового результату за операцiями з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав зменшує загальний фiнансовий результат контрольованої iноземної компанiї вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав наступних податкових (звiтних) перiодiв, що настають за податковим (звiтним) перiодом виникнення зазначеного вiд'ємного значення фiнансового результату.

     Якщо за результатами звiтного перiоду контрольованою iноземною компанiєю отримано позитивний загальний фiнансовий результат вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав (загальна сума прибуткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав перевищує загальну суму збиткiв вiд таких операцiй з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй та/або вiд'ємного загального результату переоцiнки цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав, не врахованих у попереднiх податкових перiодах), сума позитивного загального фiнансового результату вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав збiльшує фiнансовий результат до оподаткування податкового (звiтного) перiоду контрольованої iноземної компанiї.

     Пiд час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї не враховуються:

     сума уцiнки, врахована у фiнансовому результатi до оподаткування у поточному податковому (звiтному) перiодi на iнструменти власного капiталу, перекласифiкованi у фiнансовi зобов'язання вiдповiдно до стандартiв фiнансової звiтностi, якi застосовує контрольована iноземна компанiя;

     втрати вiд iнвестицiй в асоцiйованi, дочiрнi та спiльнi пiдприємства, розрахованi за методом участi в капiталi або методом пропорцiйної консолiдацiї;

     сума вiд'ємного загального результату переоцiнки цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав (загальна сума уцiнок цiнних паперiв та/або iнших корпоративних прав перевищує загальну суму їх дооцiнок за податковий (звiтний) перiод) (крiм державних цiнних паперiв або облiгацiй мiсцевих позик), вiдображена у складi фiнансового результату до оподаткування звiтного перiоду вiдповiдно до стандартiв фiнансової звiтностi, що застосовує контрольована iноземна компанiя;

     392.3.2.2. витрати контрольованої iноземної компанiї вiд уцiнки необоротних активiв (основних фондiв та нематерiальних активiв) визнаються виключно в момент реалiзацiї (вiдчуження) таких необоротних активiв або у разi проведення дооцiнки таких необоротних активiв у межах суми проведеної дооцiнки;

     392.3.2.3. витрати контрольованої iноземної компанiї на нарахування процентiв за борговими зобов'язаннями враховуються у сумi, що не перевищує 30 вiдсоткiв суми фiнансового результату до оподаткування, фiнансових витрат та суми амортизацiйних вiдрахувань контрольованої iноземної компанiї за даними фiнансової звiтностi звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснюється нарахування таких процентiв.

     Пiд час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї не враховуються витрати на формування резервiв за сумнiвною заборгованiстю, iншою дебiторською заборгованiстю, а також доходи вiд розформування зазначених резервiв.

     Витрати на списання безнадiйної заборгованостi враховуються виключно у випадку, якщо така заборгованiсть вiдповiдає ознакам, передбаченим пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     392.3.2.4. доходи i витрати контрольованої iноземної компанiї за операцiями з нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстрованi у державах (на територiях), що включенi до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, органiзацiйно-правова форма яких включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, визначаються з дотриманням принципу витягнутої руки".

     У разi якщо доходи контрольованої iноземної компанiї за такими операцiями є нижчими рiвня доходiв, розрахованих за принципом "витягнутої руки" вiдповiдно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, доходи контрольованої iноземної компанiї збiльшуються на таку рiзницю. Якщо контрагентом контрольованої iноземної компанiї при здiйсненнi зазначених операцiй була iнша контрольована iноземна компанiя, така iнша контрольована iноземна компанiя має право на пропорцiйне коригування фiнансового результату за такою операцiєю на таку рiзницю у бiк зменшення.

     У разi якщо витрати контрольованої iноземної компанiї за такими операцiями є вищими рiвня витрат, розрахованих за принципом "витягнутої руки" вiдповiдно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї збiльшується на таку рiзницю. Якщо контрагентом контрольованої iноземної компанiї при здiйсненнi зазначених операцiй була iнша контрольована iноземна компанiя, така iнша контрольована iноземна компанiя має право на пропорцiйне коригування фiнансового результату за такою операцiєю на таку рiзницю у бiк зменшення.

     Контролюючий орган може зобов'язати контролюючу особу надати документацiю з трансфертного цiноутворення, складену вiдповiдно до вимог статтi 39 цього Кодексу, щодо операцiй контрольованої iноземної компанiї iз будь-якою особою, зазначеною в цьому пiдпунктi, у разi, якщо загальний обсяг операцiй контрольованої iноземної компанiї з такою особою перевищує 10 мiльйонiв гривень за календарний рiк, а загальний дохiд такої контрольованої iноземної компанiї перевищує 150 мiльйонiв гривень за календарний рiк. Зазначена документацiя разом iз копiями первинних документiв контрольованої iноземної компанiї має бути подана протягом 60 календарних днiв з дня отримання такої вимоги.

     У разi якщо контролююча особа не подає документацiю з трансфертного цiноутворення та/або копiї первинних документiв, контролюючий орган збiльшує розмiр прибутку контрольованої iноземної компанiї до оподаткування на 30 вiдсоткiв вартостi доходiв або витрат, щодо яких не було подано документацiю з трансфертного цiноутворення та/або копiї первинних документiв.

     У разi якщо контролюючий орган встановлює невiдповiднiсть поданої документацiї з трансфертного цiноутворення вимогам статтi 39 цього Кодексу, контролюючий орган має право самостiйно визначити розмiр доходiв та витрат контрольованої iноземної компанiї за такими операцiями вiдповiдно до вимог статтi 39 цього Кодексу та вiдповiдним чином збiльшити розмiр прибутку контрольованої iноземної компанiї до оподаткування.

     У звiтi про контрольованi iноземнi компанiї вiдображається перелiк операцiй iз нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстрованi у державах (на територiях), що включенi до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, органiзацiйно-правова форма яких включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу;

     392.3.2.5. у разi якщо контрольована iноземна компанiя володiє часткою в iншiй iноземнiй юридичнiй особi, яка визнається контрольованою iноземною компанiєю для тiєї самої контролюючої особи, скоригований прибуток першої контрольованої iноземної компанiї зменшується на суму нарахованих доходiв вiд участi в капiталi в iншiй контрольованiй iноземнiй компанiї та на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, що виплачуються або пiдлягають виплатi на користь першої компанiї вiд другої компанiї, часткою у якiй вона володiє.

     Для цiлей цiєї статтi термiн "дивiденди" використовується у значеннi, визначеному стандартами фiнансової звiтностi, якi застосовуються при складаннi фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї, прибуток якої пiдлягає зменшенню за правилами цього пiдпункту;

     392.3.2.6. у разi якщо контрольована iноземна компанiя прямо або опосередковано отримує дохiд через постiйне представництво на територiї України, скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї пiдлягає коригуванню шляхом зменшення на суму прибутку, отриманого через таке постiйне представництво;

     392.3.2.7. у разi якщо контрольована iноземна компанiя прямо або опосередковано володiє частками в юридичних особах, зареєстрованих в Українi, скоригований прибуток такої контрольованої iноземної компанiї зменшується на суму нарахованих доходiв вiд участi в капiталi в таких юридичних особах, зареєстрованих в Українi, та на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, що виплачуються або пiдлягають виплатi на користь контрольованої iноземної компанiї вiд юридичної особи, зареєстрованої в Українi.

     392.3.3. Скоригований прибуток кожної контрольованої iноземної компанiї визначається окремо. У разi якщо скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї звiтного року має вiд'ємне значення, такий збиток не зменшує прибуток до оподаткування iнших контрольованих iноземних компанiй звiтного року, однак може бути врахований у зменшення прибутку до оподаткування цiєї самої контрольованої iноземної компанiї у майбутнiх звiтних роках.

     392.3.4. Скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї, визначений в iноземнiй валютi, пiдлягає перерахунку в гривню за середньозваженим офiцiйним курсом Нацiонального банку України за звiтний (податковий) перiод.

     392.3.5. Контролююча особа самостiйно здiйснює розрахунок скоригованого прибутку кожної контрольованої iноземної компанiї на пiдставi фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї iз застосуванням особливостей, встановлених пiдпунктом 392.3.2 цього пункту, та визначає частку скоригованого прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в Українi, пропорцiйно частцi у цiй контрольованiй iноземнiй компанiї, якою вона володiє.

     392.3.6. У разi якщо дохiд (прибуток) контрольованої iноземної компанiї до оподаткування згiдно з фiнансовою звiтнiстю буде в подальшому скоригований контролюючими органами юрисдикцiї фактичного мiсцезнаходження (реєстрацiї) контрольованої iноземної компанiї, контролююча особа зобов'язана зробити перерахунок скоригованого прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в Українi, та подати уточнюючу податкову декларацiю без застосування будь-яких фiнансових санкцiй, передбачених цим Кодексом.

     Контролюючий орган має право направити контролюючiй особi запит щодо надання документального пiдтвердження фактiв коригування контролюючими органами юрисдикцiї фактичного мiсцезнаходження (реєстрацiї) контрольованої iноземної компанiї доходу (прибутку) такої контрольованої iноземної компанiї. Платник податкiв протягом 15 робочих днiв з дня отримання запиту зобов'язаний надати належним чином засвiдченi копiї документiв.

     392.3.7. У разi якщо пiд час проведення перевiрки контролюючий орган встановлює, що контролююча особа розрахувала скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї з порушенням вимог цiєї статтi, контролюючий орган самостiйно здiйснює перерахунок скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до вимог цiєї статтi.

     392.4. Звiльнення вiд оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї

     392.4.1. Скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї не пiдлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток пiдприємств контролюючої особи у разi додержання таких умов:

     а) мiж Україною та iноземною юрисдикцiєю мiсцезнаходження (реєстрацiї) контрольованої iноземної компанiї є чинний договiр про уникнення подвiйного оподаткування або про обмiн податковою iнформацiєю та

     б) виконується будь-яка з таких умов:

     контрольована iноземна компанiя фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток пiдприємств в Українi, визначену пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу, або є меншою за таку ставку не бiльше нiж на п'ять вiдсоткових пунктiв, або

     частка пасивних доходiв контрольованої iноземної компанiї становить не бiльше 50 вiдсоткiв загальної суми доходiв контрольованої iноземної компанiї iз всiх джерел.

     У разi якщо частка пасивних доходiв контрольованої iноземної компанiї становить бiльше 50 вiдсоткiв загальної суми доходiв контрольованої iноземної компанiї iз всiх джерел, для цiлей застосування цiєї статтi такi доходи визнаються активними, за умови що контрольована iноземна компанiя:

     фактично виконує суттєвi функцiї, несе ризики та використовує активи в операцiях, що призводять до отримання вiдповiдних активних доходiв;

     має необхiднi ресурси для виконання зазначених функцiй, управлiння ризиками та використання активiв (квалiфiкований персонал, основнi фонди у власностi або користуваннi, достатнiй власний капiтал тощо).

     Для цiлей цiєї статтi ефективна ставка податку на прибуток пiдприємств розраховується шляхом дiлення суми витрат зi сплати податку на прибуток пiдприємств на суму прибутку до оподаткування за даними фiнансової звiтностi за вiдповiдний календарний рiк та множення на 100 вiдсоткiв.

     392.4.2. Незалежно вiд виконання умов, передбачених пiдпунктом 392.4.1 пункту 392.4 цiєї статтi, скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї не пiдлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток пiдприємств контролюючої особи у разi, якщо виконується будь-яка з таких умов:

     392.4.2.1. загальний сукупний дохiд усiх контрольованих iноземних компанiй однiєї контролюючої особи iз всiх джерел за даними фiнансової звiтностi не перевищує еквiвалент 2 мiльйони євро на кiнець звiтного перiоду;

     392.4.2.2. контрольована iноземна компанiя є публiчною компанiєю, акцiї (частки) якої перебувають в обiгу на визнанiй фондовiй бiржi. Перелiк бiрж та вимоги до визнання акцiй (часток) публiчних компанiй такими, що перебувають в обiгу на зазначенiй фондовiй бiржi, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Таке звiльнення поширюється на всi контрольованi iноземнi компанiї, включенi до консолiдованої фiнансової звiтностi такої публiчної контрольованої iноземної компанiї, а також на iншi iноземнi компанiї, пов'язанi з публiчною контрольованою iноземною компанiєю в частинi дивiдендiв, якi походять вiд такої публiчної контрольованої iноземної компанiї.

     У разi якщо контрольована iноземна компанiя, на яку поширюється таке звiльнення, виплачує дивiденди на користь контрольованої iноземної компанiї, яка не є публiчною компанiєю, такi дивiденди враховуються при розрахунку скоригованого прибутку такої контрольованої iноземної компанiї на загальних пiдставах;

     392.4.2.3. контрольована iноземна компанiя є органiзацiєю, яка вiдповiдно до законодавства вiдповiдної iноземної юрисдикцiї здiйснює благодiйну дiяльнiсть та не розподiляє доходи на користь її засновникiв (учасникiв).

     392.4.3. У разi якщо прибуток контрольованої iноземної компанiї звiльняється вiд оподаткування вiдповiдно до положень цього пункту, контролююча особа звiльняється вiд обов'язку розраховувати скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до положень пiдпункту 392.3.2 цього Кодексу.

     392.4.4. Контролююча особа має право добровiльно вiдмовитися вiд звiльнення вiд оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до положень пiдпункту 392.4.1 або 392.4.2 цього Кодексу та прийняти рiшення про оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї шляхом подання вiдповiдної заяви у довiльнiй формi одночасно з поданням звiту про контрольованi iноземнi компанiї.

     392.5. Складання та подання звiту про контрольованi iноземнi компанiї та повiдомлень про набуття або припинення участi у контрольованих iноземних компанiях

     392.5.1. Для цiлей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої iноземної компанiї звiтним (податковим) перiодом є календарний рiк або iнший звiтний перiод контрольованої iноземної компанiї, що закiнчується протягом календарного року.

     392.5.2. Контролюючi особи зобов'язанi подавати звiт про контрольованi iноземнi компанiї до контролюючого органу одночасно з поданням рiчної декларацiї про майновий стан i доходи або податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за вiдповiдний календарний рiк засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та квалiфiкованого електронного пiдпису.

     До звiту про контрольованi iноземнi компанiї в обов'язковому порядку додаються завiренi належним чином копiї фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї, що пiдтверджують розмiр прибутку контрольованої iноземної компанiї за звiтний (податковий) рiк. Якщо граничнi строки пiдготовки фiнансової звiтностi у вiдповiднiй iноземнiй юрисдикцiї спливають пiзнiше граничних строкiв подання рiчної декларацiї про майновий стан i доходи або податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств, такi копiї фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї подаються разом iз рiчною декларацiєю про майновий стан i доходи або податковою декларацiєю з податку на прибуток пiдприємств за наступний звiтний (податковий) перiод.

     392.5.3. У звiтi про контрольованi iноземнi компанiї зазначаються:

     а) найменування контрольованої iноземної компанiї, її адреса, органiзацiйно-правова форма, номери податкової реєстрацiї (за наявностi), номери державної реєстрацiї;

     б) розмiр частки, якою володiє контролююча особа в контрольованiй iноземнiй компанiї;

     в) структура володiння часткою в контрольованiй iноземнiй компанiї у разi опосередкованого володiння такою часткою;

     г) iнформацiя про розмiр доходу (виручки) вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) контрольованої iноземної компанiї, прибутку вiд операцiйної дiяльностi та прибутку до оподаткування вiдповiдно до даних фiнансової звiтностi;

     ґ) розрахунок скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до вимог цiєї статтi, розмiру такого прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи;

     д) iнформацiя про пiдстави звiльнення вiд оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до положень цiєї статтi;

     е) суми дивiдендiв, отриманих контрольованою iноземною компанiєю безпосередньо або опосередковано через ланцюг пiдконтрольних юридичних осiб вiд українських юридичних осiб;

     є) суми прибутку контрольованої iноземної компанiї, що були фактично виплаченi на користь контролюючої особи;

     ж) перелiк операцiй контрольованої iноземної компанiї iз нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстрованi у державах (на територiях), що включенi до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, органiзацiйно-правова форма яких включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу;

     з) кiлькiсть працiвникiв контрольованої iноземної компанiї станом на кiнець звiтного (податкового) року;

     и) iнформацiя про суму прибутку контрольованої iноземної компанiї, отриманого вiд постiйного представництва в Українi.

     392.5.4. У разi якщо контролююча особа не має можливостi забезпечити складання фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї та/або здiйснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї до дати граничного строку подання рiчної декларацiї про майновий стан i доходи або податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств, така контролююча особа подає звiт про контрольованi iноземнi компанiї за скороченою формою, який мiстить лише вiдомостi, передбаченi пiдпунктами "а" - "в" пiдпункту 392.5.3 цього пункту.

     Контролююча особа зобов'язана подати повний звiт про контрольованi iноземнi компанiї до кiнця календарного року, наступного за звiтним (податковим) роком. У разi якщо вiдповiдно до такого звiту загальний оподатковуваний дохiд, об'єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств контролюючої особи збiльшується, така особа до кiнця календарного року, наступного за звiтним (податковим) роком, подає уточнюючу рiчну декларацiю про майновий стан i доходи або податкову декларацiю з податку на прибуток пiдприємств. При цьому штрафнi санкцiї та/або пеня не застосовуються.

     392.5.5. Фiзична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов'язана повiдомляти контролюючий орган про:

     кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в iноземнiй юридичнiй особi або початок здiйснення фактичного контролю над iноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фiзичної (юридичної) особи контролюючою особою вiдповiдно до вимог цiєї статтi;

     заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

     кожне вiдчуження частки в iноземнiй юридичнiй особi або припинення здiйснення фактичного контролю над iноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фiзичної (юридичної) особи контролюючою особою вiдповiдно до вимог цiєї статтi;

     лiквiдацiю або вiдчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

     Повiдомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днiв з дня такого набуття (початку здiйснення фактичного контролю) або вiдчуження (припинення фактичного контролю). Форма i порядок надсилання такого повiдомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Вимоги цього пiдпункту не застосовуються, якщо контрольована iноземна компанiя є публiчною компанiєю, вимоги до якої встановленi пiдпунктом 392.4.2.2 пiдпункту 392.4.2 пункту 392.4 цiєї статтi.

     392.5.6. Форма звiту про контрольованi iноземнi компанiї, скорочена форма звiту про контрольованi iноземнi компанiї та порядок їх заповнення i подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     392.5.7. Контролююча особа зобов'язана забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами за партнерство, траст чи iнше утворення без статусу юридичної особи, частка у якому їй належить, та розраховувати скоригований прибуток, що пiдлягає оподаткуванню за правилами, визначеними для контрольованих iноземних компанiй щодо такого утворення, крiм таких випадкiв:

     а) контролююча особа особисто набула майновi права на частку в активах, доходах чи прибутку трасту, фонду чи iншого утворення без статусу юридичної особи та вiдображає доходи, отриманi через таке утворення, у власнiй декларацiї про майновий стан i доходи (податковiй декларацiї з податку на прибуток пiдприємств), або

     б) безпосереднiм власником частки у партнерствi, трастi, фондi або iншому утвореннi без статусу юридичної особи є контрольована iноземна компанiя, яка враховує прибуток, отриманий через або вiд такого утворення, при складаннi власної фiнансової звiтностi.

     Якщо вiдповiдно до положень цього пiдпункту контролююча особа зобов'язана складати фiнансову звiтнiсть за партнерство, траст чи iнше утворення без статусу юридичної особи, вiдповiдне утворення прирiвнюється з метою оподаткування до контрольованої iноземної компанiї.

     Об'єктом оподаткування для податку на доходи фiзичних осiб (податку на прибуток пiдприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку вiдповiдного утворення без статусу юридичної особи, пропорцiйна частцi, якою володiє або яку контролює така фiзична (юридична) особа, що обчислюється вiдповiдно до правил, визначених цiєю статтею для контрольованих iноземних компанiй.

     392.6. Податковий контроль за контрольованими iноземними компанiями

     392.6.1. Контролюючий орган має право направити платнику податкiв запит про надання додаткових пояснень щодо контрольованої iноземної компанiї, якщо є податкова iнформацiя про те, що:

     а) платник податкiв є контролюючою особою та не подав звiт про контрольованi iноземнi компанiї, та/або

     б) вiдомостi, зазначенi платником податкiв у звiтi про контрольованi iноземнi компанiї, не вiдповiдають дiйсностi або мiстять помилки.

     392.6.2. На запит контролюючого органу платник податкiв протягом двох мiсяцiв з дня отримання запиту зобов'язаний надати вiдповiдь з поясненням фактiв, викладених у такому запитi з належним чином засвiдченими копiями вiдповiдних документiв.

     392.6.3. У разi якщо будь-який контролюючий орган, iнший орган державної влади, банк або фiнансова установа виявили факти, що свiдчать про володiння фiзичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в iноземнiй юридичнiй особi, такий орган, банк або фiнансова установа надсилають повiдомлення про це центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику. Повiдомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня виявлення зазначених фактiв.

     392.6.4. Перевiрка контролюючої особи проводиться вiдповiдно до положень глави 8 роздiлу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цiєю статтею.

     392.6.4.1. Пiдставами для перевiрки контролюючої особи є:

     а) отримання контролюючим органом податкової iнформацiї, що свiдчить про неподання платником податкiв або подання з порушенням вимог статтi 392 цього Кодексу звiту про контрольованi iноземнi компанiї;

     б) ненадання контролюючому органу вiдповiдi згiдно з пiдпунктом 392.6.2 цього пункту.

     392.6.4.2. Порядок проведення перевiрки контролюючої особи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     392.6.4.3. Пiд час проведення перевiрки контролююча особа зобов'язана забезпечити надання контролюючому органу за його запитом копiй первинних документiв щодо окремих або всiх операцiй контрольованої iноземної компанiї. Документи подаються протягом одного мiсяця з дати отримання платником податку вiдповiдного запиту в засвiдчених копiях. У разi подання документiв англiйською мовою переклад українською мовою не вимагається.

     У разi необхiдностi отримання додаткових документiв, що пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй контрольованої iноземної компанiї пiд час проведення перевiрки, вони надаються платником податкiв протягом 30 календарних днiв з дати отримання додаткового запиту контролюючого органу.

     У разi наявностi сумнiвiв щодо достовiрностi або повноти наданих документiв або ненадання повного комплекту документiв контролюючий орган може вимагати вiд контролюючої особи надання аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi контрольованої iноземної компанiї, який не може мiстити вiдмову вiд надання висновку або негативного висновку.

     При наданнi контролюючою особою аудиторського висновку аудиторської компанiї, що має право на проведення аудиту фiнансової звiтностi у вiдповiднiй iноземнiй юрисдикцiї, що пiдтверджує фiнансовi результати контрольованої iноземної компанiї, такий аудиторський висновок є достатнiм документом, на основi якого визначається прибуток контрольованої iноземної компанiї до оподаткування та обчислюється скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї. Подання контролюючою особою такого аудиторського висновку не потребує надання нею додаткових документiв для пiдтвердження прибутку контрольованої iноземної компанiї до оподаткування.

     392.6.4.4. Контролюючий орган не має права проводити бiльше однiєї перевiрки контролюючої особи протягом двох календарних рокiв.

     392.6.4.5. Проведення перевiрки контролюючої особи не перешкоджає проведенню перевiрок, визначених статтею 75 цього Кодексу.

     392.6.4.6. Строк проведення перевiрки контролюючої особи обчислюється з дня прийняття рiшення про її проведення до дня складення довiдки (акта) про проведення такої перевiрки. Тривалiсть перевiрки контролюючої особи не повинна перевищувати шiсть мiсяцiв.

     У разi необхiдностi отримання iнформацiї вiд компетентних органiв iноземних держав проведення експертизи та/або перекладу українською мовою документiв, необхiдних для дослiдження вiдповiдностi умов дiяльностi контрольованої iноземної компанiї та/або її контролюючої особи правилам цього Кодексу про контрольованi iноземнi компанiї, строк проведення перевiрки за рiшенням керiвника (заступника керiвника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, може бути продовжений на строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв.

     392.6.4.7. Посадовi особи контролюючого органу, якi проводять перевiрку додержання правил про контрольованi iноземнi компанiї, мають право надiслати особам, якi є сторонами операцiй iноземної юридичної особи та/або iншими учасниками iноземної юридичної особи, запит про надання документiв (iнформацiї) та/або провести зустрiчну звiрку в порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу, та/або провести опитування посадових осiб або iнших працiвникiв iноземної особи та/або пов'язаних iз нею юридичних осiб.

     Платник податкiв зобов'язаний сприяти посадовим особам, якi проводять перевiрку контролюючої особи, у забезпеченнi можливостi проведення опитування вiдповiдних посадових осiб або працiвникiв контрольованої iноземної компанiї. За вiдсутностi можливостi проведення опитування на територiї України дане опитування може бути проведене шляхом вiдеоконференцiй, що можуть забезпечуватися платником податкiв.

     392.6.4.8. Результати перевiрки контролюючої особи оформляються у формi акта (довiдки), що складається у двох примiрниках, пiдписується посадовими особами, якi проводили перевiрку, та контролюючою особою або її представником.

     Форма акта (довiдки) про результати перевiрки контролюючої особи та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Акт (довiдка) про результати перевiрки контролюючої особи повинен бути вручений протягом двох робочих днiв з дати його складення контролюючiй особi, стосовно якої проводилася перевiрка, або її представнику, що засвiдчується пiдписом вiдповiдної особи.

     У разi вiдмови контролюючої особи або її представника вiд пiдписання акта (довiдки) про результати перевiрки контролюючої особи посадовими особами контролюючого органу складається вiдповiдний акт, що засвiдчує факт такої вiдмови.

     392.6.4.9. У разi незгоди контролюючої особи або її представника з висновками перевiрки або фактами та даними, викладеними в актi про результати перевiрки, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 календарних днiв з дня отримання акта. При цьому контролююча особа має право подати разом iз запереченнями або пiсля подання заперечень у строк, узгоджений з контролюючим органом, документи (їх завiренi копiї), що пiдтверджують обґрунтованiсть заперечень.

     Такi заперечення розглядаються протягом 30 робочих днiв, що настають за днем їх отримання, а платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень.

     392.6.4.10. Прийняття податкового повiдомлення-рiшення за результатами перевiрки контролюючої особи здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу, але не ранiше закiнчення термiну для надання платником заперечень, визначеного пiдпунктом 392.6.4.9 цього пункту.

     392.6.4.11. Оскарження податкових повiдомлень-рiшень, прийнятих за результатами перевiрки контролюючої особи, здiйснюється вiдповiдно до статтi 56 цього Кодексу".

     15. Статтю 41 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 41. Контролюючi органи та органи стягнення

     41.1. Контролюючими органами є:

     41.1.1. податковi органи (центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальнi органи) - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крiм випадкiв, визначених пiдпунктом 41.1.2 цього пункту), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання iншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, чи його територiальнi органи;

     41.1.2. митнi органи (центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, його територiальнi органи) - щодо дотримання законодавства з питань митної справи та оподаткування митом, акцизним податком, податком на додану вартiсть, iншими податками та зборами, якi вiдповiдно до податкового, митного та iншого законодавства справляються у зв'язку iз ввезенням (пересиланням) товарiв на митну територiю України або територiю вiльної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарiв з митної територiї України або територiї вiльної митної зони.

     41.2. Порядок обмiну iнформацiєю мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальними органами та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, його територiальними органами для цiлей виконання функцiй контролюючих органiв визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     41.3. Державнi податковi iнспекцiї є структурними пiдроздiлами територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та дiють на пiдставi положень про такi територiальнi органи, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, в межах функцiй, визначених статтею 193 цього Кодексу.

     41.4. Органами стягнення є виключно контролюючi органи, визначенi пiдпунктом 41.1.1 цього пункту, уповноваженi здiйснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зi сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державнi виконавцi в межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зi сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотарiусiв не дозволяється.

     41.5. Повноваження i функцiї контролюючих органiв визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та законами України.

     Розмежування повноважень i функцiональних обов'язкiв контролюючих органiв визначається законодавством України.

     41.6. Iншi державнi органи не мають права проводити перевiрки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв, у тому числi на запит правоохоронних органiв".

     16. У статтi 42:

     1) пункт 42.1 пiсля слiв "iншi документи" доповнити словами

     "з питань адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв, податкового контролю, у тому числi з питань проведення перевiрок, звiрок";

     2) пункт 42.4 викласти в такiй редакцiї:

     "42.4. Платники податкiв, якi подають звiтнiсть в електроннiй формi та/або пройшли електронну iдентифiкацiю онлайн в електронному кабiнетi, можуть здiйснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     Листування контролюючих органiв з платниками податкiв, зазначеними в абзацi першому цього пункту, якi подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабiнет, здiйснюється засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" шляхом надiслання документа в електронний кабiнет з одночасним надiсланням платнику податкiв на його електронну адресу (адреси) iнформацiї про вид документа, дату та час його надiслання в електронний кабiнет.

     Документ, надiсланий контролюючим органом в електронний кабiнет, вважається врученим платнику податкiв, якщо вiн сформований з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" та є доступним в електронному кабiнетi.

     Датою вручення платнику податкiв документа є дата, зазначена у квитанцiї про доставку у текстовому форматi, що вiдправляється з електронного кабiнету автоматично та свiдчить про дату та час доставки документа платнику податкiв. У разi якщо доставка документа вiдбулася пiсля 18 години, датою вручення документа платнику податкiв вважається наступний робочий день. Якщо доставка вiдбулася у вихiдний чи святковий день, датою вручення документа платнику податкiв вважається перший робочий день, що настає за вихiдним або святковим днем.

     У разi неотримання контролюючим органом квитанцiї про доставку документа в електронний кабiнет протягом двох робочих днiв з дня його надiслання такий документ у паперовiй формi на третiй робочий день з дня вiдправлення з електронного кабiнету надсилається за адресою (мiсцезнаходженням, податковою адресою) платника податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або особисто вручається платнику податкiв (його представнику).

     При цьому строк доставки документа в електронний кабiнет, визначений абзацом п'ятим цього пункту, не зараховується до строку надiслання документiв, визначеного цим Кодексом.

     Платник податкiв один раз протягом року може надiслати контролюючому органу через електронний кабiнет заяву про вiдмову отримувати документи через електронний кабiнет. Датою завершення листування платника податкiв через електронний кабiнет є дата, зазначена у квитанцiї про доставку контролюючому органу заяви про вiдмову отримувати документ через електронний кабiнет";

     3) доповнити пунктом 42.5 такого змiсту:

     "42.5. У разi якщо платник податкiв не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабiнет, листування з платником податкiв здiйснюється шляхом надiслання за адресою (мiсцезнаходженням, податковою адресою) платника податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або особисто вручаються платнику податкiв (його представнику).

     У разi якщо пошта не може вручити платнику податкiв документ у зв'язку з вiдсутнiстю за мiсцезнаходженням посадових осiб платника податкiв, їхньою вiдмовою прийняти документ, незнаходження фактичного мiсця розташування (мiсцезнаходження) платника податкiв або з iнших причин, документ вважається врученим платнику податкiв у день, зазначений поштовою службою в повiдомленнi про вручення iз зазначенням причини невручення.

     На вимогу платника податкiв, який отримав документ в електроннiй формi, контролюючий орган надає такому платнику податкiв вiдповiдний документ у паперовiй формi протягом трьох робочих днiв з дня надходження вiдповiдної вимоги (у паперовiй або електроннiй формi) платника податкiв".

     17. У статтi 421:

     1) у пунктi 421.2:

     абзаци перший i другий викласти в такiй редакцiї:

     "421.2. Електронний кабiнет забезпечує можливiсть реалiзацiї платниками податкiв прав та обов'язкiв, визначених цим Кодексом та iншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на пiдставi та на виконання цього Кодексу та iнших законiв, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи, в тому числi, шляхом:

     перегляду в режимi реального часу iнформацiї про платника податкiв, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з облiком платникiв податкiв та адмiнiструванням податкiв, зборiв, митних платежiв, єдиного внеску, здiйсненням податкового контролю, у тому числi данi оперативного облiку податкiв, зборiв, єдиного внеску (у тому числi данi iнтегрованих карток платникiв податкiв), данi системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, данi системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового, а також одержання такої iнформацiї у виглядi документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження вiдповiдної iнформацiї з електронного кабiнету iз накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису посадової особи контролюючого органу та квалiфiкованої електронної печатки контролюючого органу iз застосуванням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису чи печатки, якi мають вбудованi апаратно-програмнi засоби, що забезпечують захист записаних на них даних вiд несанкцiонованого доступу, вiд безпосереднього ознайомлення iз значенням параметрiв особистих ключiв та їх копiювання";

     абзац четвертий доповнити словами "в тому числi шляхом подачi заяви про повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та/або пенi";

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "отримання платниками податкiв копiй наказiв про проведення перевiрок, повiдомлень про проведення перевiрок, актiв (довiдок) перевiрок, вiдповiдних запитiв та iнших документiв, складених у зв'язку з проведенням та за результатами перевiрок i звiрок, передбачених цим Кодексом, а також у зв'язку з розглядом заперечень платникiв податкiв до результатiв перевiрок та/або пояснень платника податкiв";

     доповнити абзацом двадцять першим такого змiсту:

     "подання звернення на отримання iндивiдуальної податкової консультацiї в електроннiй формi. У разi необхiдностi платники податкiв можуть прикрiпити до звернення копiї необхiдних документiв";

     2) у пунктi 421.5:

     абзац шостий замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Платник податкiв шляхом надсилання через електронний кабiнет вiдповiдного повiдомлення з документальним пiдтвердженням фактiв, викладених у ньому (у виглядi електронного документа з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" або скан-копiї вiдповiдних документiв), має право виправити неточну, неповну чи застарiлу iнформацiю про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабiнет (крiм вiдомостей, якi контролюючi органи отримують з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань").

     Контролюючий орган зобов'язаний внести вiдповiднi виправлення до iнформацiйних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, пiсля встановлення достовiрностi та/або верифiкацiї даних, протягом двох робочих днiв з моменту отримання повiдомлення. Контролюючий орган звiльняється вiд такого обов'язку у випадках, якщо платником податкiв не було надано пiдтвердження фактiв, викладених у повiдомленнi";

     3) пункт 421.10 викласти в такiй редакцiї:

     "421.10. У разi якщо у роботi електронного кабiнету виявлена технiчна та/або методологiчна помилка чи технiчнi збої i така помилка/збої визнанi технiчним адмiнiстратором та/або методологом електронного кабiнету або згiдно з повiдомленням на офiцiйному веб-порталi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або її iснування пiдтверджено рiшенням суду, пiдстави для притягнення платника податкiв та/або його посадових осiб до адмiнiстративної, кримiнальної вiдповiдальностi за порушення податкового законодавства, що були зумовленi виключно технiчною та/або методологiчною помилкою чи технiчним збоєм у роботi електронного кабiнету, вiдсутнi";

     4) у другому реченнi пункту 421.11 слова "можуть бути спричиненi" замiнити словами "були зумовленi".

     18. У статтi 43:

     1) пункт 43.3 викласти в такiй редакцiї:

     "43.3. Обов'язковою умовою для здiйснення повернення сум грошового зобов'язання та пенi є подання платником податкiв заяви про таке повернення (крiм повернення надмiру утриманих (сплачених) сум податку з доходiв фiзичних осiб, якi повертаються контролюючим органом на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк за результатами проведення перерахунку його загального рiчного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днiв вiд дня виникнення помилково та/або надмiру сплаченої суми та/або пенi";

     2) пункт 43.41 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Повернення у випадках, визначених законодавством, сум податку на додану вартiсть, контроль за справлянням яких покладено на контролюючий орган, визначений пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, при ввезеннi товарiв на митну територiю України здiйснюється в частинi, що не перевищує суму, обчислену вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу на момент оформлення митної декларацiї/аркуша коригування, на пiдставi яких здiйснюватиметься таке повернення";

     3) у пунктi 43.5:

     в абзацi першому слово "вiдповiдних" замiнити словом "належних";

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо повернення сум податку на доходи фiзичних осiб, якi повертаються контролюючим органом на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк за результатами проведення перерахунку його загального рiчного оподатковуваного доходу, вiдповiдне повiдомлення надсилається контролюючим органом до органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення шiстдесятиденного строку з дня отримання вiдповiдної податкової декларацiї".

     У зв'язку з цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм та четвертим.

     19. У статтi 44:

     1) назву доповнити словами "а також документального пiдтвердження виконання вимог податкового та iншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючi органи";

     2) в абзацi третьому пункту 44.2 слова "державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "державну фiнансову полiтику";

     3) у пунктi 44.3:

     в абзацi першому:

     пiсля слова "протягом" доповнити словами "визначених законодавством термiнiв, але" та доповнити словами та цифрами "та документiв, пов'язаних з виконанням вимог iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, - не менш як 1095 днiв з дня здiйснення вiдповiдної господарської операцiї (для вiдповiдних дозвiльних документiв - не менш як 1095 днiв з дня завершення термiну їх дiї)";

     слова та цифри "до статтi 39 цього Кодексу" замiнити словами та цифрами "до статей 39 та 392 цього Кодексу";

     в абзацi другому слова та цифри "до статтi 39 цього Кодексу" замiнити словами та цифрами "до статей 39 та 392 цього Кодексу";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Передбаченi цим пунктом термiни зберiгання документiв продовжуються на перiод зупинення вiдлiку строку давностi у випадках, передбачених пунктом 102.3 статтi 102 цього Кодексу";

     4) у пунктi 44.5:

     в абзацi першому:

     пiсля слiв "письмово повiдомити" доповнити словами "(iз наданням оформлених вiдповiдно до законодавства документiв, пiдтверджуючих настання подiї, що призвела до такої втрат, пошкодження або дострокового знищення документiв)";

     доповнити словами "надано авторизацiю вiдповiдно до Митного кодексу України або дозвiл на застосування спецiальних (у тому числi транзитних) спрощень";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "У разi надання платником податкiв у порядку та строки, визначенi абзацом першим цього пiдпункту, повiдомлення та неможливостi проведення перевiрки платника податкiв у зв'язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податкiв документiв строки проведення таких перевiрок переносяться до дати вiдновлення та надання документiв до перевiрки в межах визначених цим пiдпунктом строкiв, але на строк не бiльше нiж 120 днiв";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "У разi не вiдновлення документiв, зазначених у пунктах 44.1 i 44.3 цiєї статтi, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що вiдбулися пiсля використання платником податкiв права на їх вiдновлення у порядку, передбаченому цим пунктом, вважається, що такi документи були вiдсутнi у такого платника податкiв на час складення такої звiтностi або на час виконання ним вимог митного, валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи";

     5) у пунктi 44.6:

     в абзацi першому слова та цифри "абзацi другому пункту 44.7 цiєї статтi" замiнити словами та цифрами "пунктi 86.7 статтi 86 цього Кодексу";

     в абзацi другому пiсля слiв "такої перевiрки надає" доповнити словами та цифрами "в порядку пункту 86.7 статтi 86 цього Кодексу", а слова та цифри "(у випадках, передбачених абзацами другим i четвертим пункту 44.7 цiєї статтi)" виключити;

     6) у пунктi 44.7:

     абзац другий виключити;

     в абзацi четвертому слова "або у разi надання таких документiв вiдповiдно до абзацу другого цього пункту" виключити.

     20. В абзацi першому пункту 45.2 статтi 45 слова "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     21. У статтi 46:

     1) у пунктi 46.1:

     в абзацi першому слова "контролюючому органу" замiнити словами "контролюючим органам", а пiсля слiв "та/або сплата" доповнити словами "грошового зобов'язання, у тому числi";

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Розрахунки (у тому числi розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку), якi подаються до контролюючих органiв вiдповiдно до iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, прирiвнюються до податкової декларацiї".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     2) пункт 46.2 викласти в такiй редакцiї:

     "46.2. Платник податку на прибуток (крiм платникiв податку на прибуток, якi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" зобов'язанi оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть разом з аудиторським звiтом) подає разом з вiдповiдною податковою декларацiєю квартальну або рiчну фiнансову звiтнiсть у порядку, передбаченому для подання податкової декларацiї з урахуванням вимог статтi 137 цього Кодексу.

     Платники податку на прибуток, якi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" зобов'язанi оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть разом з аудиторським звiтом, подають разом з податковою декларацiєю за вiдповiдний податковий (звiтний) перiод звiт про фiнансовий стан (баланс) та звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати), складенi до перевiрки фiнансової звiтностi аудитором. Звiт про фiнансовий стан (баланс) та звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати) подаються платниками податку згiдно з цим абзацом за формою, визначеною згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", у порядку, передбаченому для подання податкової декларацiї з урахуванням вимог статтi 137 цього Кодексу.

     Фiнансова звiтнiсть або звiт про фiнансовий стан (баланс) та звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати), що подаються вiдповiдно до абзацiв першого та другого цього пункту, є додатком до податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств (звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку) та її невiд'ємною частиною.

     Платники податку на прибуток, якi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" зобов'язанi оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть разом з аудиторським звiтом, подають контролюючому органу рiчну фiнансову звiтнiсть, яка пiдлягає оприлюдненню разом з аудиторським звiтом у строк не пiзнiше 10 червня року, наступного за звiтним. У разi неподання (несвоєчасного подання) рiчної фiнансової звiтностi, яка пiдлягає оприлюдненню разом з аудиторським звiтом, застосовується вiдповiдальнiсть, передбачена пунктом 120.1 статтi 120 цього Кодексу, для подання податкових декларацiй (розрахункiв).

     Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звiтними) перiодами є календарнi: квартал, пiврiччя, три квартали, рiк. Для господарських товариств, корпоративнi права яких частково належать державi, та господарських товариств, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв, що не прийняли рiшення про нарахування дивiдендiв до 1 травня року, який настає за звiтним, податковим (звiтним) перiодом є календарний рiк.

     При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку складається наростаючим пiдсумком та подається до контролюючих органiв разом з фiнансовою звiтнiстю у строки, передбаченi статтею 49 цього Кодексу.

     Платники податку на прибуток - виробники сiльськогосподарської продукцiї, якi обрали рiчний податковий (звiтний) перiод вiдповiдно до пiдпункту 137.4.1 пункту 137.4 статтi 137 цього Кодексу, складають та подають з вiдповiдною податковою декларацiєю фiнансову звiтнiсть за перше пiврiччя минулого звiтного року, за минулий звiтний рiк та за перше пiврiччя поточного звiтного року.

     Платники частини чистого прибутку (доходу) та/або дивiдендiв на державну частку, визначенi Законом України "Про управлiння об'єктами державної власностi", подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та фiнансову звiтнiсть.

     Неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, визначенi пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, подають звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та рiчну фiнансову звiтнiсть";

     3) в абзацi першому пункту 46.5 слова "державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "державну фiнансову полiтику";

     4) у пунктi 46.6:

     в абзацi першому слова "що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в абзацi третьому слова "що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     22. В абзацi першому пiдпункту 47.1.1 пункту 47.1 статтi 47 слова "постiйнi представництва нерезидентiв" замiнити словами "резиденти або нерезидент України".

     23. Пункт 48.4 статтi 48 доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "код нерезидента, що присвоєно державою, резидентом якої вiн є".

     24. У статтi 49:

     1) в абзацi другому пункту 49.2 цифри "43" замiнити цифрами "44";

     2) в абзацi п'ятому пункту 49.3 слова "вiдмови у прийняттi" замiнити словом "неприйняття", а слово "i" - словами "мiстить достовiрнi обов'язковi реквiзити та";

     3) пункт 49.4 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Фiнансова звiтнiсть, звiт про фiнансовий стан (баланс) та звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати), що подаються згiдно з вимогами абзацiв першого та другого пункту 46.2 статтi 46 цього Кодексу, подаються в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" до контролюючих органiв платниками податку на прибуток пiдприємств та неприбутковими пiдприємствами, установами, органiзацiями, якi подають податкову звiтнiсть в електроннiй формi".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим;

     4) в абзацi першому пункту 49.6 друге речення виключити;

     5) у пiдпунктi 49.9.1 пункту 49.9 слова "квитанцiї про отримання" замiнити словами "квитанцiї про прийняття";

     6) в абзацi першому пункту 49.11 слова "цього Кодексу, такий" замiнити словами та цифрами "а також недотримання вимог абзацiв першого - третього пункту 49.4 статтi 49 цього Кодексу";

     7) пункт 49.15 викласти в такiй редакцiї:

     "49.15. Податкова декларацiя вважається неподаною за умови порушення норм пунктiв 48.3 i 48.4 статтi 48, абзацiв першого - третього пункту 49.4 статтi 49 цього Кодексу та надання або надсилання контролюючим органом платнику податкiв повiдомлення про вiдмову у прийняттi його податкової декларацiї, зокрема засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" для податкових декларацiй, поданих у такий спосiб";

     8) у пунктi 49.18:

     пiдпункт 49.18.6 викласти в такiй редакцiї:

     "49.18.6. календарному року для платникiв податку на прибуток (у тому числi платникiв частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку), для податкової декларацiї (у тому числi розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку), яка розраховується наростаючим пiдсумком за рiк, - протягом 60 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) року";

     доповнити пiдпунктами 49.18.7 i 49.18.8 такого змiсту:

     "49.18.7. календарному року для платникiв дивiдендiв на державну частку (у тому числi господарських товариств, корпоративнi права яких частково належать державi, та господарських товариств, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нарахування дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним) для розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку - до 1 липня року, що настає за звiтним;

     49.18.8. якщо платник податкiв лiквiдується чи реорганiзується (у тому числi до закiнчення податкового (звiтного) перiоду), декларацiя з рентної плати, екологiчного податку, мiсцевих податкiв i зборiв може подаватися за податковий (звiтний) перiод, на який припадає дата лiквiдацiї чи реорганiзацiї, до закiнчення такого звiтного перiоду";

     9) у пунктi 49.19:

     в абзацi першому слова "яка розраховується наростаючим пiдсумком за рiк" замiнити словами "та розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку, якi розраховуються наростаючим пiдсумком за рiк";

     пiсля абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Для платникiв частини чистого прибутку (доходу) податковими (звiтними) перiодами є календарнi: квартал, пiврiччя, три квартали, рiк. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку складається наростаючим пiдсумком та подається до контролюючих органiв разом з фiнансовою звiтнiстю у строки, передбаченi пунктом 49.18.2 статтi 49 цього Кодексу (крiм платникiв, визначених пiдпунктом 49.18.7 пункту 49.18 статтi 49 цього Кодексу).

     Для платникiв дивiдендiв на державну частку (господарськi товариства, корпоративнi права яких частково належать державi, та господарськi товариства, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв), податковими (звiтними) перiодами є календарний рiк. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку складається та подається до контролюючих органiв разом з фiнансовою звiтнiстю до 1 липня року, що настає за звiтним.

     Господарськi товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, та господарськi товариства, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв, якi не прийняли рiшення про нарахування дивiдендiв до 1 травня року, що настає за звiтним, подають один раз на рiк до 1 липня року, що настає за звiтним, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивiдендiв на державну частку, складений за пiдсумками року, що передує звiтному".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим.

     25. У статтi 50:

     1) пункт 50.1 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо показники оприлюдненої разом з аудиторським звiтом рiчної фiнансової звiтностi зазнали змiн порiвняно з показниками звiту про фiнансовий стан (баланс) та звiту про прибути та збитки та iнший сукупний дохiд (звiту про фiнансовi результати), що подаються разом з податковою декларацiєю згiдно з абзацом другим пункту 46.2 статтi 46 цього Кодексу, та такi змiни вплинули на показники ранiше поданої рiчної податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за вiдповiдний податковий (звiтний) перiод, платники податку на прибуток, якi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" зобов'язанi оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть разом з аудиторським звiтом, подають уточнюючий розрахунок до рiчної податкової декларацiї у строк не пiзнiше 10 червня року наступного за звiтним".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим;

     2) пункт 50.2 викласти в такiй редакцiї:

     "50.2. Платник податкiв пiд час проведення документальних планових та позапланових перевiрок (з урахуванням термiнiв продовження, зупинення або перенесення термiнiв її проведення) не має права подавати уточнюючi податковi декларацiї (розрахунки) до поданих ним ранiше податкових декларацiй з вiдповiдного податку i збору за звiтний (податковий) перiод, який перевiряється контролюючим органом.

     Це правило не поширюється на випадки, встановленi абзацом третiм пункту 50.1 статтi 50 цього Кодексу";

     3) доповнити пунктом 50.4 такого змiсту:

     "50.4. Якщо платник мiсцевих податкiв (у частинi податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, плати за землю та єдиного податку четвертої групи) пiсля закiнчення граничного строку подання звiтної декларацiї подає декларацiю у зв'язку зi змiнами об'єкта та/або бази оподаткування (на пiдставi даних, внесених до вiдповiдних державних реєстрiв), то штрафи не застосовуються".

     26. У статтi 52:

     1) у пунктi 52.1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "52.1. За зверненням платникiв податкiв у паперовiй або електроннiй формi контролюючий орган, визначений пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, надає їм безоплатно iндивiдуальнi податковi консультацiї з питань практичного застосування окремих норм податкового та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, протягом 25 календарних днiв, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом";

     в абзацi другому слова "в письмовiй формi" замiнити словами "у паперовiй або електроннiй формi";

     абзаци п'ятий i шостий викласти в такiй редакцiї:

     "зазначення, в чому полягає практична необхiднiсть отримання податкової консультацiї (наведення фактичних обставин);

     пiдпис платника податкiв або квалiфiкований електронний пiдпис";

     в абзацi сьомому слово "пiдписання" виключити;

     в абзацi восьмому слова "податкова консультацiя не надається, а надсилається вiдповiдь" замiнити словами "iндивiдуальна податкова консультацiя не надається, а надсилається вiдповiдь за пiдписом керiвника (заступника керiвника або уповноваженої особи) у паперовiй або електроннiй формi";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, може прийняти рiшення про продовження строку розгляду звернення на отримання iндивiдуальної податкової консультацiї понад 25-денний строк, але не бiльше 15 календарних днiв, та письмово повiдомити про це платнику податкiв у паперовiй або електроннiй формi до закiнчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту";

     доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "На iндивiдуальну податкову консультацiю або вiдповiдь, що надається контролюючим органом в електроннiй формi, накладається електронний пiдпис уповноваженої посадової особи контролюючого органу з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     2) пункт 52.3 i 52.4 викласти в такiй редакцiї:

     "52.3. За вибором платника податкiв iндивiдуальна податкова консультацiя надається в уснiй, у паперовiй або електроннiй формi. Iндивiдуальна податкова консультацiя, надана у паперовiй або електроннiй формi, обов'язково повинна мiстити назву - iндивiдуальна податкова консультацiя, реєстрацiйний номер в єдиному реєстрi iндивiдуальних податкових консультацiй, опис питань, що порушуються платником податкiв, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненнi платника податкiв, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

     52.4. Iндивiдуальнi податковi консультацiї надаються:

     в уснiй формi - контролюючим органом, визначеним пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, а також державними податковими iнспекцiями;

     у паперовiй та електроннiй формах - контролюючим органом, визначеним пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, крiм державних податкових iнспекцiй.

     Iндивiдуальна податкова консультацiя, надана у паперовiй або електроннiй формi, пiдлягає реєстрацiї в єдиному реєстрi iндивiдуальних податкових консультацiй та розмiщенню на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, без зазначення найменування (прiзвища, iм'я, по батьковi) платника податкiв, коду згiдно з ЄДРПОУ (реєстрацiйного номера облiкової картки) та його податкової адреси.

     Доступ до зазначених даних єдиного реєстру iндивiдуальних податкових консультацiй та офiцiйного веб-сайту є безоплатним та вiльним. Порядок ведення та форма єдиного реєстру iндивiдуальних податкових консультацiй визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     3) у пунктi 52.5:

     абзаци перший, другий i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "52.5. Територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, зобов'язаний надiслати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iндивiдуальну податкову консультацiю протягом 15 календарних днiв, що настають за днем отримання звернення платника податкiв на отримання iндивiдуальної податкової консультацiї, для розгляду питання про внесення вiдомостей про таку консультацiю до єдиного реєстру iндивiдуальних податкових консультацiй, про що повiдомляє платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, отримавши iндивiдуальну податкову консультацiю вiд територiального органу (вiдокремленого пiдроздiлу) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, протягом 15 календарних днiв, що настають за днем отримання такої консультацiї, але не бiльше 40 календарних днiв, що настають за днем отримання контролюючим органом вiдповiдного звернення платникiв податкiв, приймає одне iз таких рiшень";

     "про вiдмову у внесеннi вiдомостей до єдиного реєстру iндивiдуальних податкових консультацiй, з одночасним наданням платнику податкiв вiд свого iменi iндивiдуальної податкової консультацiї та внесенням вiдомостей про таку консультацiю до зазначеного реєстру, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення територiальний орган (вiдокремлений пiдроздiл) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та платника податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "про вiдмову у внесеннi вiдомостей до єдиного реєстру iндивiдуальних податкових консультацiй у разi, якщо в єдиному реєстрi iндивiдуальних податкових консультацiй уже мiститься аналогiчна iндивiдуальна податкова консультацiя, надана такому платнику податкiв з цих самих питань, якi зазначенi у запитi такого платника податкiв, про що повiдомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рiшення контролюючий орган, який йому пiдпорядковується, та платника податкiв".

     27. У статтi 53:

     1) абзаци перший та другий пункту 53.1 виключити;

     2) в абзацi першому пункту 53.2 слова "надану йому iндивiдуальну податкову консультацiю як правовий акт iндивiдуальної дiї, викладенi в письмовiй формi" замiнити словами "надану йому у паперовiй або електроннiй формi iндивiдуальну податкову консультацiю як правовий акт iндивiдуальної дiї".

     28. У пунктi 54.3 статтi 54:

     1) абзац перший пiсля слiв "iншим законодавством" доповнити словами "або зменшення суми податку на доходи фiзичних осiб, задекларовану до повернення з бюджету у зв'язку iз використанням платником податку права на податкову знижку";

     2) пiдпункт 54.3.2 пiсля слiв "завищення суми його податкових зобов'язань" доповнити словами "та/або iншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи", а пiсля слiв "податку на додану вартiсть платника податкiв" - словами "або завищення суми податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає поверненню з бюджету у зв'язку iз використанням платником податку права на податкову знижку";

     3) у пiдпунктi 54.3.3 слова "застосування штрафних (фiнансових) санкцiй та пенi" замiнити словами "та/або iншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи, застосування штрафних (фiнансових) санкцiй та нарахування пенi".

     29. Пункт 55.2 статтi 55 викласти в такiй редакцiї:

     "55.2. Контролюючими органами вищого рiвня для цiлей цього Кодексу є:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, - для територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, їх структурних пiдроздiлiв (у тому числi для державних податкових iнспекцiй);

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, - для територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику".

     30. У статтi 56:

     1) пункти 56.2 i 56.3 викласти в такiй редакцiї:

     "56.2. У разi якщо платник податкiв вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке iнше рiшення, що суперечить законодавству або виходить за межi повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або iншими законами України, такий платник має право звернутися iз скаргою про перегляд цього рiшення до контролюючого органу вищого рiвня.

     56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рiвня у письмовiй формi (за потреби - з належним чином засвiдченими копiями документiв, розрахунками та доказами, якi платник податкiв вважає за потрiбне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статтi 44 цього Кодексу) протягом 10 робочих днiв, що настають за днем отримання платником податкiв податкового повiдомлення-рiшення або iншого рiшення контролюючого органу, що оскаржується.

     Протягом шести мiсяцiв з дати закiнчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту, платник податкiв має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адмiнiстративному порядку та копiями пiдтверджуючих документiв поважностi причин його пропуску (за наявностi). У скарзi може мiститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адмiнiстративному порядку. Контролюючий орган вищого рiвня, розглядаючи клопотання платника податкiв, поновлює пропущений строк на подання скарги в адмiнiстративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

     Скарги на рiшення територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     Скарги на рiшення територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, в частинi виконання функцiй контролюючого органу вiдповiдно до пiдпункту 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     2) доповнити пунктом 56.31 такого змiсту:

     "56.31. До контролюючого органу, який прийняв оскаржуванi рiшення, протягом строкiв, визначених пунктом 56.3 цiєї статтi, можуть бути оскарженi прийнятi контролюючим органом щодо нерезидентiв, якi здiйснюють в Українi дiяльнiсть через вiдокремленi пiдроздiли, у тому числi постiйнi представництва:

     а) рiшення про взяття на податковий облiк нерезидента;

     б) податкове повiдомлення-рiшення, винесене у зв'язку з визначенням грошового зобов'язання у порядку, передбаченому пiдпунктом 141.4.2 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу;

     в) податкове повiдомлення-рiшення, винесене у зв'язку з визначенням грошового зобов'язання у порядку, передбаченому пунктами 117.1 та 117.4 статтi 117 цього Кодексу;

     г) податкове повiдомлення-рiшення, винесене у зв'язку з визначенням грошового зобов'язання, передбаченого пунктом 133.3 статтi 133 цього Кодексу.

     Контролюючий орган, який прийняв оскаржуванi рiшення, повинен розглянути скаргу нерезидента в порядку, визначеному для контролюючого органу вищого рiвня.

     Рiшення про вiдмову в задоволеннi скарги щодо нерезидентiв можуть бути оскарженi до контролюючого органу вищого рiвня в порядку, передбаченому цiєю статтею";

     3) пункт 56.6 виключити;

     4) пункти 56.7, 56.10 i 56.15 викласти в такiй редакцiї:

     "56.7. У разi прийняття контролюючим органом вищого рiвня рiшення про вiдмову платнику податкiв у поновленнi пропущеного строку на подання скарги в адмiнiстративному порядку або порушення платником податкiв вимог пункту 56.3 цiєї статтi (крiм випадкiв, коли платником податкiв було подано клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адмiнiстративному порядку), поданi платником податкiв скарги не розглядаються та повертаються йому iз зазначенням причин повернення";

     "56.10. Рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, прийнятi за розглядом скарги платника податкiв, є остаточними i не пiдлягають подальшому адмiнiстративному оскарженню, але можуть бути оскарженi в судовому порядку";

     "56.15. Скарга, подана iз дотриманням строкiв, визначених абзацом першим пункту 56.3 цiєї статтi, зупиняє виконання платником податкiв грошових зобов'язань, визначених у податковому повiдомленнi-рiшеннi (рiшеннi), на строк вiд дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закiнчення процедури адмiнiстративного оскарження.

     Протягом зазначеного строку податковi вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою";

     5) у пунктi 56.17:

     пiдпункти 56.17.1 i 56.17.3 викласти в такiй редакцiї:

     "56.17.1. днем, наступним за останнiм днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повiдомлення-рiшення або будь-яке iнше рiшення вiдповiдного контролюючого органу у разi, коли така скарга не була подана у строк, передбачений абзацом першим пункту 56.3 цiєї статтi";

     "56.17.3. днем отримання платником податкiв рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     доповнити пiдпунктом 56.17.31 такого змiсту:

     "56.17.31. днем отримання платником податкiв рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику";

     в абзацi сьомому слова "вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податкiв" замiнити словами i цифрами "вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податкiв, крiм випадку, передбаченого пiдпунктом 1081.2.2 пункту 1081.2 статтi 1081 цього Кодексу";

     6) в абзацi першому пункту 56.22 слова "рiшеннi контролюючого органу до" замiнити словами "рiшеннi до";

     7) у пiдпунктах 56.23.1 - 56.23.3 пункту 56.23 слова "i митну" виключити.

     31. У статтi 57:

     1) пункт 57.1 доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "Якщо граничний строк сплати податкового зобов'язання припадає на вихiдний або святковий день, останнiм днем сплати податкового зобов'язання вважається операцiйний (банкiвський) день, що настає за вихiдним або святковим днем";

     2) у пунктi 57.3 слово "календарних" замiнити словом "робочих";

     3) в абзацi першому пункту 57.5 слова "та поштовi вiддiлення" замiнити словами "або вiддiлення операторiв поштового зв'язку".

     32. Пункти 58.1 - 58.3 статтi 58 викласти в такiй редакцiї:

     "58.1. Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податкiв податкове повiдомлення-рiшення, якщо сума грошового зобов'язання платника податкiв, передбаченого податковим або iншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, розраховується контролюючим органом вiдповiдно до статтi 54 цього Кодексу (крiм декларування товарiв, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевiрки контролюючим органом встановлено факт:

     невiдповiдностi суми бюджетного вiдшкодування сумi, заявленiй у податковiй декларацiї;

     завищення розмiру задекларованого вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть, розрахованої платником податкiв вiдповiдно до роздiлу V цього Кодексу;

     заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковiй (митнiй) декларацiї, або суми податкового кредиту, заявленої у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесеннi iнших податкових повiдомлень-рiшень за результатами перевiрки;

     завищення сум податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає поверненню з бюджету, заявлених у податкових декларацiях, зокрема при використаннi права на податкову знижку вiдповiдно до роздiлу IV цього Кодексу;

     наявностi помилок при визначеннi обов'язкових реквiзитiв податкової накладної та/або вiдсутностi реєстрацiї податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної протягом граничних строкiв, передбачених цим Кодексом.

     58.1.1. Податкове повiдомлення-рiшення мiстить:

     1) суму та пiдставу для визначення (нарахування/зменшення) грошового зобов'язання та/або податкового зобов'язання, що повинен сплатити платник податкiв, та/або суму та пiдставу для зменшення бюджетного вiдшкодування та/або зменшення вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть, та/або зменшення податку на доходи фiзичних осiб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використаннi права на податкову знижку, та/або збiльшення/зменшення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковiй декларацiї, або суми податкового кредиту, заявленої у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть, та посилання на норми цього Кодексу та/або iншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючi органи, вiдповiдно до яких здiйснено їх розрахунок;

     2) попередження про необхiднiсть складення та реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної / розрахунку коригування до неї або про необхiднiсть виправлення помилок, допущених пiд час зазначення реквiзитiв податкової накладної (у випадках, передбачених цим Кодексом);

     3) граничнi строки сплати грошового зобов'язання та/або строки виправлення платником податкiв показникiв податкової звiтностi та/або реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної / розрахунку коригування до неї або виправлення помилок, допущених пiд час зазначення реквiзитiв податкової накладної;

     4) попередження про наслiдки невиконання податкового повiдомлення-рiшення в установлений строк;

     5) граничнi строки, передбаченi цим Кодексом для оскарження податкового повiдомлення-рiшення.

     У податковому повiдомленнi-рiшеннi зазначається або додається до нього детальний розрахунок податкового зобов'язання (за наявностi) та штрафних фiнансових санкцiй.

     58.1.2. У разi якщо податкове повiдомлення-рiшення прийнято за результатами документальної перевiрки та є процесуальною пiдставою притягнення особи до фiнансової вiдповiдальностi за вчинення податкового правопорушення, воно додатково до iнформацiї, наведеної у пунктi 58.1.1 цiєї статтi, повинно мiстити:

     1) обґрунтовану пiдставу для визначення (нарахування/зменшення) грошового зобов'язання та/або податкового зобов'язання, що повинен сплатити платник податкiв, та/або зменшення суми бюджетного вiдшкодування та/або зменшення вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть, та/або зменшення податку на доходи фiзичних осiб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використаннi права на податкову знижку, та/або заниження чи завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковiй декларацiї, або суми податкового кредиту, заявленої у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть у виглядi фактичної пiдстави, а саме викладення стислого змiсту щодо виявлених перевiркою порушень вимог податкового, валютного та iншого законодавства з наведенням iнформацiї щодо:

     обставин вчинених правопорушень, якi вiдображенi в актi перевiрки, а також встановленi при розглядi наданих платником податкiв вiдповiдно до пiдпункту 16.1.5 пункту 16.1 статтi 16 та пункту 86.7 статтi 86 роздiлу I цього Кодексу письмових пояснень та їх документального пiдтвердження (зокрема щодо обставин, що стосуються подiї правопорушення, та вжитих платником податкiв заходiв щодо дотримання правил та норм законодавства, з посиланням на документи та iншi фактичнi данi, що пiдтверджують зазначенi обставини);

     перiоду (календарний день або мiсяць, квартал, пiврiччя, три квартали, рiк) фiнансово-господарської дiяльностi платника податкiв, при здiйсненнi якої вчинено цi порушення;

     розрахунку суми податкового зобов'язання, що повинен сплатити платник податкiв, та/або зменшення бюджетного вiдшкодування та/або зменшення вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть, та/або зменшення суми податку на доходи фiзичних осiб, задекларованої до повернення з бюджету при використаннi права на податкову знижку, та/або заниження чи завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковiй декларацiї, або суми податкового кредиту, заявленої у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть;

     у разi якщо перевiркою виявлено факти заниження (ненарахування та/або неутримання) платником податкiв, у тому числi податковим агентом, податкових зобов'язань - додатково зазначається граничний строк сплати таких податкових зобов'язань, у тому числi за вiдповiднi податковi (звiтнi) перiоди, по яких виявлено таке заниження (ненарахування та/або неутримання);

     надання або ненадання платником податкiв заперечень, письмових пояснень та додаткових документiв, зокрема щодо обставин виявлених порушень, наданої платником податкiв iнформацiї, яка спростовує наявнiсть його вини, наявностi пом'якшуючих обставин або обставин, що звiльняють вiд фiнансової вiдповiдальностi вiдповiдно до цього Кодексу;

     нормативної пiдстави - посилання на норму цього Кодексу та/або iншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючi органи, вiдповiдно до якої було зроблено розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податкiв;

     2) посилання на акт документальної перевiрки;

     3) детальний розрахунок штрафних санкцiй (фiнансових санкцiй, штрафiв), у тому числi штрафних санкцiй або пенi, за порушення iншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючi органи, а також посилання на норми цього Кодексу та/або iншого законодавства, вiдповiдно до якого було зроблено такий розрахунок;

     4) iнформацiю щодо наявностi обставин, якi вiдповiдно до цього Кодексу пом'якшують, обтяжують або звiльняють вiд фiнансової вiдповiдальностi.

     58.2. Форма та порядок надiслання податкового повiдомлення-рiшення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Податкове повiдомлення-рiшення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом iз штрафними санкцiями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фiнансовою) санкцiєю за порушення норм iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строкiв розрахункiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     У разi зменшення (збiльшення) контролюючим органом суми бюджетного вiдшкодування та/або зменшення вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть платнику податкiв надсилаються (вручаються) окремi податковi повiдомлення-рiшення.

     Контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повiдомлень-рiшень щодо платникiв податкiв.

     У Єдиному реєстрi податкових повiдомлень-рiшень контролюючих органiв, надiсланих (вручених) платникам податкiв, мiститься iнформацiя про:

     1) дати складання, надiслання (вручення) та отримання платником податкiв податкового повiдомлення-рiшення;

     2) дату вiдкликання або змiни податкового повiдомлення-рiшення;

     3) визначену суму (нарахування/зменшення) грошового зобов'язання та/або податкового зобов'язання, що повинен сплатити платник податкiв, та/або зменшення суми бюджетного вiдшкодування та/або зменшення вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть, та/або зменшення податку на доходи фiзичних осiб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використаннi права на податкову знижку, та/або заниження чи завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковiй декларацiї, або суми податкового кредиту, заявленої у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть, та дати настання граничного строку їх сплати;

     4) стан узгодження сум, зазначених у пунктi 3 цiєї частини;

     5) строки сплати сум, зазначених у пунктi 3 цiєї частини;

     6) виникнення податкового боргу платника податкiв, дату та номер податкової вимоги;

     7) оскарження податкового повiдомлення-рiшення в адмiнiстративному або судовому порядку.

     У Єдиному реєстрi податкових повiдомлень-рiшень контролюючих органiв, надiсланих (вручених) платникам податкiв, може мiститися iнша iнформацiя.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, є технiчним адмiнiстратором Єдиного реєстру податкових повiдомлень-рiшень контролюючих органiв, надiсланих (вручених) платникам податкiв.

     Для цiлей внесення вiдомостей до Єдиного реєстру податкових повiдомлень-рiшень контролюючих органiв, надiсланих (вручених) платникам податкiв, технiчним адмiнiстратором надається доступ центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, його територiальним органам до Єдиного реєстру податкових повiдомлень-рiшень контролюючих органiв, надiсланих (вручених) платникам податкiв.

     Порядок iнформацiйної взаємодiї мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальними органами та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, його територiальними органами щодо надання доступу до Єдиного реєстру податкових повiдомлень-рiшень контролюючих органiв, надiсланих (вручених) платникам податкiв, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     58.3. Податкове повiдомлення-рiшення надсилається (вручається) платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".

     33. В абзацi другому пункту 59.3 статтi 59 слова "грошового зобов'язання" замiнити словами "податкового боргу".

     34. У статтi 63:

     1) абзац другий пункту 63.2 пiсля слiв "вiдокремлених пiдроздiлiв" доповнити словами "у тому числi юридичних осiб - нерезидентiв, якi вiдкривають рахунки у банках України";

     2) абзац другий пункту 63.3 викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, може прийняти рiшення про змiну основного та неосновного мiсця облiку великого платника податкiв, у тому числi визначити, що облiк такого платника податкiв здiйснює територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, який здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, та його структурнi пiдроздiли в разi створення";

     3) у пунктi 63.13:

     в абзацi першому слова "i митну" виключити, а пiсля слiв "фiзичних осiб - пiдприємцiв" доповнити словами "та громадських формувань";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "вiдомостi про надiслання вiдповiдним контролюючим органом до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей у зв'язку з припиненням юридичної особи, що передбаченi законодавством";

     4) доповнити пунктом 63.14 такого змiсту:

     "63.14. Для цiлей цiєї глави датою отримання документiв (вiдомостей, заяв, запитiв та iнших документiв) є:

     для поданих у паперовому виглядi - дата надходження до вiдповiдного контролюючого органу;

     для поданих у електронному виглядi - час та дата надходження такого електронного документа, що зазначенi в електронному повiдомленнi (квитанцiї), сформованому програмним забезпеченням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, у форматi, затвердженому в установленому законодавством порядку.

     Якщо документ, поданий у електронному виглядi, надiйшов пiзнiше 16 години робочого (операцiйного) дня, датою його отримання вважається наступний пiсля нього робочий (операцiйний) день".

     35. У статтi 64:

     1) пункт 64.1 викласти в такiй редакцiї:

     "64.1. Взяття на облiк за основним мiсцем облiку юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв та зборiв у контролюючих органах здiйснюється на пiдставi вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, наданих згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", у день отримання зазначених вiдомостей контролюючими органами.

     Данi про взяття на облiк юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв i зборiв у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у день взяття на облiк юридичної особи та/або вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи в порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     2) у пунктi 64.2 слова "не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд них" замiнити словами "у день отримання";

     3) пункти 64.3 i 64.5 викласти в такiй редакцiї:

     "64.3. Взяття на облiк юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв i зборiв у контролюючих органах згiдно з пунктом 64.1 цiєї статтi пiдтверджується вiдомостями, оприлюдненими на порталi електронних сервiсiв вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     У разi взяття на облiк юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв i зборiв у контролюючих органах згiдно з пунктом 64.2 цiєї статтi цим юридичним особам та вiдокремленим пiдроздiлам юридичних осiб не пiзнiше наступного робочого дня з дня взяття на облiк за основним мiсцем облiку надсилається (видається) довiдка про взяття на облiк";

     "64.5. Нерезиденти (iноземнi юридичнi компанiї, органiзацiї), якi здiйснюють в Українi дiяльнiсть через вiдокремленi пiдроздiли, у тому числi постiйнi представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майновi права на таке майно в Українi, або вiдкривають рахунки в банках України вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", зобов'язанi стати на облiк у контролюючих органах.

     Взяття на облiк у контролюючому органi нерезидента здiйснюється при настаннi першої iз подiй, визначеної в абзацi першому цього пункту, не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд нерезидента вiдповiдної заяви, яку вiн зобов'язаний подати:

     у десятиденний строк пiсля акредитацiї (реєстрацiї, легалiзацiї) на територiї України вiдокремленого пiдроздiлу - до контролюючого органу за мiсцезнаходженням вiдокремленого пiдроздiлу;

     до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Українi - до контролюючого органу за мiсцезнаходженням нерухомого майна;

     до вiдкриття рахунку в Українi - до контролюючого органу за мiсцезнаходженням установи (вiддiлення) банку або iншої фiнансової установи, в яких вiдкривається рахунок.

     До заяви додаються копiї таких документiв (з пред'явленням оригiналiв):

     витягу з вiдповiдного бiзнес-реєстру (торговельного, банкiвського або iншого реєстру, в якому фiксується факт державної реєстрацiї компанiї, органiзацiї), виданого в країнi реєстрацiї iноземної компанiї, органiзацiї та легалiзованого в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотарiально засвiдченим перекладом українською мовою;

     документа, що пiдтверджує присвоєння iдентифiкацiйного (реєстрацiйного, облiкового) номера (коду) нерезидента в країнi його реєстрацiї, якщо у витягу з вiдповiдного бiзнес-реєстру не зазначенi вiдомостi про такий номер (код), що супроводжується нотарiально засвiдченим перекладом українською мовою;

     документа, яким пiдтверджуються повноваження представника нерезидента. У разi якщо такий документ виданий в країнi реєстрацiї нерезидента, вiн повинен бути легалiзований в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотарiально засвiдченим перекладом українською мовою;

     документа про акредитацiю (реєстрацiю, легалiзацiю) вiдокремленого пiдроздiлу iноземної компанiї, органiзацiї на територiї України, якщо нерезидент здiйснює в Українi дiяльнiсть через вiдокремлений пiдроздiл.

     У разi акредитацiї (реєстрацiї, легалiзацiї) на територiї України вiдокремленого пiдроздiлу iноземної компанiї, органiзацiї, у тому числi постiйного представництва, одночасно iз взяттям на облiк нерезидента здiйснюється взяття на облiк вiдокремленого пiдроздiлу такого нерезидента.

     У разi встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ознак ведення нерезидентом господарської дiяльностi на територiї України, зазначеної в абзацах третьому - п'ятому цього пункту, без взяття на податковий облiк нерезидента, зокрема здiйснення резидентом дiяльностi в iнтересах нерезидента через вiдокремленi пiдроздiли, у тому числi, що має ознаки постiйного представництва, контролюючим органом призначається перевiрка такої дiяльностi. Порядок проведення перевiрки для цiлей цього пункту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, з урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом.

     Якщо перевiркою встановлено ведення нерезидентом дiяльностi через вiдокремленi пiдроздiли, у тому числi постiйне представництво в Українi без взяття на податковий облiк, контролюючий орган складає акт перевiрки, який надсилається нерезиденту в порядку, визначеному пунктом 86.13 статтi 86 цього Кодексу. На пiдставi акта перевiрки контролюючим органом може бути прийнято рiшення про взяття на облiк такого нерезидента в Українi без заяви нерезидента та отримання заперечення до акта перевiрки.

     Порядок взяття на облiк нерезидентiв у контролюючих органах встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Порядок повiдомлення нерезидентiв про взяття на облiк як платникiв податкiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) абзац п'ятий пункту 64.6 виключити;

     5) у пунктi 64.7:

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Пiсля включення платника податкiв до Реєстру великих платникiв податкiв та отримання повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, про таке включення платник податкiв зобов'язаний стати на облiк за основним мiсцем облiку в територiальному органi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, який здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, з початку податкового перiоду (календарного року), на який сформовано Реєстр, та за неосновним мiсцем облiку в такому територiальному органi центрального органу виконавчої влади або його структурних пiдроздiлах щодо наявних у межах населеного пункту за мiсцезнаходженням територiального органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, який здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, об'єктiв оподаткування або об'єктiв, якi пов'язанi з оподаткуванням за перелiком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, або через якi провадиться дiяльнiсть такого великого платника податкiв.

     Щодо великих платникiв податкiв, якi самостiйно не стали на облiк у територiальному органi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, який здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, або його структурних пiдроздiлах, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, приймає рiшення про змiну основного та неосновного мiсця облiку таких великих платникiв податкiв та переведення їх на облiк у територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, який здiйснює супроводження великих платникiв податкiв, або його структурнi пiдроздiли";

     абзац п'ятий виключити;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi прийняття рiшення про переведення великого платника податкiв на облiк у територiальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, який здiйснює супроводження великих платникiв податкiв чи iнший контролюючий орган, вiдповiднi контролюючi органи зобов'язанi протягом 20 календарних днiв пiсля прийняття такого рiшення здiйснити взяття на облiк / зняття з облiку такого платника податкiв";

     в абзацi сьомому слова "i митну" виключити.

     36. Пункти 65.5, 65.9 i 65.10 статтi 65 викласти в такiй редакцiї:

     "65.5. Взяття на облiк самозайнятої особи здiйснюється контролюючим органом у день отримання вiдповiдних вiдомостей вiд державного реєстратора (для фiзичних осiб - пiдприємцiв) або прийняття заяви (для осiб, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть).

     Данi про взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у день взяття на облiк у порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця пiдтверджується вiдомостями, оприлюдненими на порталi електронних сервiсiв вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     "65.9. Якщо фiзична особа зареєстрована як пiдприємець та при цьому така особа провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, така фiзична особа облiковується у контролюючих органах як фiзична особа - пiдприємець з ознакою провадження незалежної професiйної дiяльностi.

     65.10. Внесення до Державного реєстру запису про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця чи незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи здiйснюється у разi:

     65.10.1. внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи пiдприємця - з дати державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     65.10.2. припинення або зупинення незалежної професiйної дiяльностi або змiни органiзацiйної форми вiдповiдної дiяльностi з незалежної (iндивiдуальної) на iншу - з дати прийняття уповноваженим органом вiдповiдного рiшення або iншої дати, визначеної законом, що регулює реєстрацiю вiдповiдної незалежної професiйної дiяльностi, датою припинення, зупинення або змiни органiзацiйної форми вiдповiдної дiяльностi з незалежної (iндивiдуальної) на iншу;

     65.10.3. закiнчення строку дiї свiдоцтва про реєстрацiю чи iншого документа (дозволу, сертифiката тощо) - з дати закiнчення такого строку;

     65.10.4. анулювання чи скасування згiдно iз законодавством свiдоцтва про реєстрацiю чи iншого документа (дозволу, сертифiката тощо), що пiдтверджує право фiзичної особи на провадження незалежної професiйної дiяльностi, або скасування реєстрацiйної дiї щодо державної реєстрацiї фiзичної особи пiдприємцем - з дати такого анулювання чи скасування.

     Державна реєстрацiя (реєстрацiя) припинення пiдприємницької чи незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої дiяльностi фiзичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли пiд час провадження пiдприємницької чи незалежної професiйної дiяльностi, та не змiнює строкiв, порядкiв виконання таких зобов'язань та застосування штрафних санкцiй i нарахування пенi за їх невиконання.

     У разi якщо пiсля внесення до Державного реєстру запису про припинення пiдприємницької чи незалежної професiйної дiяльностi фiзична особа продовжує провадити таку дiяльнiсть, вважається, що вона розпочала таку дiяльнiсть без взяття її на облiк як самозайнятої особи".

     37. У статтi 67:

     1) у пiдпунктi 67.1.1 пункту 67.1 слово "закриття" виключити;

     2) в абзацi третьому пункту 67.2 слово "вiдмiни" замiнити словом "скасування";

     3) пункт 67.4 доповнити словами "а також у разi втрати ознак платника податку, якi визначенi цим Кодексом";

     4) доповнити пунктом 67.5 такого змiсту:

     "67.5. Нерезиденти, визначенi у пунктi 64.5 статтi 64 цього Кодексу, знiмаються з облiку у контролюючих органах пiсля вiдчуження нерухомого майна та/або закриття всiх рахункiв у банках та iнших фiнансових установах України та/або закриття на територiї України вiдокремлених пiдроздiлiв, у тому числi постiйних представництв, за умови вiдсутностi на територiї України iнших об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням.

     Порядок зняття з облiку нерезидентiв у контролюючих органах встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     38. Пункт 68.1 статтi 68 викласти в такiй редакцiї:

     "68.1. Технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань в день проведення реєстрацiйної дiї повинен передати до iнформацiйних систем контролюючих органiв вiдомостi, документи, запити, передбаченi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     39. У статтi 69:

     1) абзац перший пункту 69.2 пiсля слiв "платника податкiв - юридичної особи" доповнити словами "(резидента i нерезидента)";

     2) пункт 69.6 виключити.

     40. У статтi 70:

     1) в абзацi першому пункту 70.1 слова "i митну" виключити;

     2) абзац перший пункту 70.8 викласти в такiй редакцiї:

     "70.8. Про проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - платника податкiв у Державному реєстрi та внесення змiн до даних, якi мiстяться у Державному реєстрi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iнформує територiальний орган".

     41. В абзацi двадцять другому пункту 73.3 статтi 73 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     42. У статтi 74:

     1) абзац четвертий пункту 74.1 викласти в такiй редакцiї:

     "Внесення iнформацiї до баз даних Iнформацiйних систем та її опрацювання здiйснюються контролюючим органом, визначеним пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, а також контролюючим органом, визначеним пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, в порядку iнформацiйної взаємодiї вiдповiдно до пункту 41.2 статтi 41 цього Кодексу";

     2) у текстi слова "та митну" i "та митної" виключити.

     43. Пункт 75.1 статтi 75 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Види документальних перевiрок, порядок планування, проведення та оформлення їх результатiв, що проводяться контролюючим органом, визначеним пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, встановлюються Митним кодексом України".

     44. У статтi 77:

     1) у пунктi 77.2:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок формування, затвердження плану-графiка та внесення змiн до нього, а також перелiк ризикiв та їх подiл за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     пiсля абзацу третього доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Внесення змiн до плану-графiка проведення документальних планових перевiрок на поточний рiк допускається не частiше одного разу в першому та одного разу в другому кварталi такого року, крiм випадкiв коли змiни пов'язанi iз змiнами найменування платника податкiв, що вже був включений до плану-графiка, та/або виправлення технiчних помилок.

     Документальна перевiрка платника податкiв, який був включений до плану-графiка проведення документальних планових перевiрок на поточний рiк внаслiдок внесення змiн у такому роцi (iнших нiж змiни найменування платника податкiв, що вже був включений до плану-графiка, та/або виправлення технiчних помилок), може бути розпочата не ранiше 1 липня поточного року в разi внесення змiн до плану-графiка проведення документальних перевiрок на поточний рiк у першому кварталi такого року i не ранiше 1 жовтня поточного року в разi внесення змiн до плану-графiка проведення документальних перевiрок на поточний рiк у другому кварталi такого року.

     Оновлений план-графiк оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, до 30 числа останнього мiсяця кварталу (у випадках змiн найменування платника податкiв, що вже був включений до плану-графiка, та/або виправлення технiчних помилок - до 30 числа мiсяця, що передує мiсяцю, в якому будуть проводитися такi документальнi плановi перевiрки)".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;

     в абзацi сьомому цифри "43" замiнити цифрами "44";

     2) абзац другий пункту 77.4 викласти в такiй редакцiї:

     "Право на проведення документальної планової перевiрки платника податкiв надається лише у випадку, коли йому (його представнику) не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до дня проведення зазначеної перевiрки надiслано (вручено) у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копiю наказу про проведення документальної планової перевiрки та письмове повiдомлення iз зазначенням дати початку проведення такої перевiрки".

     45. У статтi 78:

     1) у пунктi 78.1:

     пiдпункт 78.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "78.1.2. платником податкiв не подано в установлений законом строк податкову декларацiю, розрахунки, звiтнiсть для податкового контролю за трансфертним цiноутворенням вiдповiдно до пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу, якщо їх подання передбачено законом";

     у пiдпунктi 78.1.5:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "78.1.5. платником податкiв подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевiрки в порядку, визначеному пунктом 86.7 статтi 86 цього Кодексу, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повiдомлення-рiшення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатiв вiдповiдної перевiрки або скасування прийнятого за її результатами податкового повiдомлення-рiшення у разi якщо платник податкiв у своїй скарзi (запереченнях) посилається на обставини, що не були дослiдженi пiд час перевiрки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевiрки. Така перевiрка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження";

     в абзацi третьому слова "та/або додаткових документiв у порядку, визначеному пунктом 44.7 статтi 44 цього Кодексу" виключити;

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "На пiдставi зазначеного у цьому пунктi наказу контролюючим органом, якому доручено здiйснення перевiрки додатково видається наказ у порядку, передбаченому пунктом 81.1 статтi 81 цього Кодексу";

     пiдпункт 78.1.11 виключити;

     у пiдпунктi 78.1.12:

     в абзацi другому слова "службове розслiдування" замiнити словами "дисциплiнарне провадження";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "На пiдставi такого наказу контролюючим органом, якому доручено здiйснення перевiрки додатково видається наказ у порядку, передбаченому пунктом 81.1 статтi 81 цього Кодексу";

     доповнити пiдпунктами 78.1.21 i 78.1.22 такого змiсту:

     "78.1.21. контролюючим органом пiсля проведення документальної планової перевiрки або документальної позапланової перевiрки отримано iнформацiю та/або документи вiд iноземних державних органiв, якi стосуються питань, що були охопленi пiд час попереднiх перевiрок платника податкiв та свiдчать про порушення платником податкiв податкового, валютного та iншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючi органи. Така перевiрка проводиться виключно щодо питань, що стали пiдставою для проведення такої перевiрки;

     78.1.22. у разi отримання iнформацiї, що свiдчить про ведення нерезидентом господарської дiяльностi через постiйне представництво на територiї України, вiдповiдно до вимог пiдпункту 14.1.193 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, без взяття на податковий облiк";

     2) в абзацi першому пункту 78.2 слова "платника податкiв, або перевiрки, що проводяться у межах кримiнального провадження" замiнити словами "платника податкiв";

     3) абзац другий пункту 78.4 пiсля слiв "платника податкiв" доповнити словами та цифрами "(крiм перевiрок, передбачених пiдпунктом 78.1.21 пункту 78.1 цiєї статтi)".

     46. У статтi 80:

     1) пiдпункт 80.2.5 пункту 80.2 викласти в такiй редакцiї:

     "80.2.5. у разi наявностi та/або отримання в установленому законодавством порядку iнформацiї про порушення вимог законодавства в частинi виробництва, облiку, зберiгання та транспортування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та цiльового використання спирту платниками податкiв, обладнання акцизних складiв витратомiрами-лiчильниками та/або рiвномiрами-лiчильниками, а також здiйснення функцiй, визначених законодавством у сферi виробництва i обiгу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, пального";

     2) у пунктi 80.3 слово "обставини" замiнити словом "пiдстави".

     47. У статтi 81:

     1) абзац четвертий пункту 81.1 пiсля слiв "службового посвiдчення осiб" доповнити словами (належним чином оформленого вiдповiдним контролюючим органом документа, що засвiдчує посадову (службову) особу)";

     2) у пунктi 81.2:

     абзац перший пiсля слiв "невiдкладно складається" доповнити словами "та реєструється в контролюючому органi не пiзнiше наступного робочого дня";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "У разi вiдмови платника податкiв та/або його посадових (службових) осiб (представникiв або осiб, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) пiдписати акт, що засвiдчує факт вiдмови у допуску до проведення перевiрки, та/або у разi вiдмови отримати примiрник цього акта чи надати письмовi пояснення до нього, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвiдчує такий факт, та реєструється в контролюючому органi не пiзнiше наступного робочого дня";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "У разi якщо при органiзацiї документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевiрки встановлено неможливiсть її проведення, посадовими (службовими) особами контролюючого органу невiдкладно складається та пiдписується акт про неможливiсть проведення перевiрки, який не пiзнiше наступного робочого дня реєструється в контролюючому органi. До такого акта додаються матерiали, що пiдтверджують факти, наведенi в такому актi. Зазначений акт та матерiали надсилаються контролюючим органом платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".

     48. У статтi 82:

     1) пункт 82.2 доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "У разi якщо пiд час проведення перевiрки платник податкiв надає документи менше нiж за три робочi днi до дня її завершення або якщо надiсланi у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 44.7 статтi 44 роздiлу I цього Кодексу, документи надiйшли до контролюючого органу менше нiж за три робочi днi до дня завершення перевiрки, проведення перевiрки може бути додатково продовжено до строкiв, встановлених цим пунктом на строк три робочi днi";

     2) абзаци перший i другий пункту 82.4 викласти в такiй редакцiї:

     "82.4. Проведення документальної планової та позапланової перевiрки платника податкiв може бути зупинено за рiшенням керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що оформляється наказом, копiя якого не пiзнiше наступного робочого дня вручається платнику податкiв чи його уповноваженому представнику пiд розписку або надсилається платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

     Зупинення документальної планової, позапланової перевiрки перериває перебiг строку проведення перевiрки в разi вручення платнику податкiв або його уповноваженому представнику в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту, наказу про зупинення такої перевiрки";

     3) доповнити пунктом 82.5 такого змiсту:

     "82.5. У разi порушення посадовими (службовими особами) контролюючого органу строку, визначеного абзацом другим пункту 85.4 статтi 85 цього Кодексу, за заявою платника податкiв проведення документальної виїзної планової та позапланової перевiрки повинно бути зупинено на строк не менше нiж п'ять робочих днiв".

     49. Пiдпункт 83.1.3 пункту 83.1 статтi 83 викласти в такiй редакцiї:

     "83.1.3. експертнi висновки, наданi вiдповiдно до статтi 84 цього Кодексу та iнших законiв України".

     50. У статтi 85:

     1) у пунктi 85.2:

     в абзацi другому слова "в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї квалiфiкованого електронного пiдпису пiдзвiтних осiб" замiнити словами "засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     в абзацi третьому слова "iнформацiю в електроннiй формi" замiнити словами "iнформацiю в електронному виглядi";

     в абзацi четвертому слова "в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї квалiфiкованого електронного пiдпису пiдзвiтних осiб" замiнити словами "засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     2) пункт 85.4 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вiдповiдний запит на отримання копiй документiв повинен бути поданий посадовою (службовою) особою контролюючого органу не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати закiнчення перевiрки".

     51. У статтi 86:

     1) пункт 86.1 викласти в такiй редакцiї:

     "86.1. Результати перевiрок (крiм камеральних та електронних перевiрок) оформлюються у формi акта або довiдки, якi пiдписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податкiв або їх законними представниками (у разi наявностi). У разi встановлення пiд час перевiрки порушень складається акт. Якщо такi порушення вiдсутнi, складається довiдка.

     Акт (довiдка), складений за результатами перевiрки та пiдписаний посадовими особами, якi проводили перевiрку, або особами, уповноваженими на це у встановленому порядку, у строки, визначенi цим Кодексом, надається платнику податкiв або його законному представнику, який зобов'язаний його пiдписати.

     Акт перевiрки - документ, який складається у передбачених цим Кодексом випадках, пiдтверджує факт проведення перевiрки та вiдображає її результати.

     Акт перевiрки не може розглядатися як заява або повiдомлення про вчинення кримiнального правопорушення щодо ухилення вiд сплати податкiв.

     Довiдка перевiрки - документ який складається у передбачених цим Кодексом випадках, пiдтверджує факт проведення перевiрки та вiдображає її результати i є носiєм доказової iнформацiї про невстановлення фактiв порушень вимог податкового, валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи.

     Строк складення акта (довiдки) про результати перевiрки не зараховується до строку проведення перевiрки, встановленого цим Кодексом (з урахуванням його продовження).

     У разi незгоди платника податкiв з висновками акта (довiдки) такий платник зобов'язаний пiдписати такий акт (довiдку) перевiрки iз запереченнями, якi вiн має право надати разом з пiдписаним примiрником акта (довiдки) або окремо у строки, передбаченi цим Кодексом.

     Матерiали перевiрки - це:

     акт (довiдка) перевiрки з iнформативними додатками, якi є його невiд'ємною частиною;

     заперечення, наданi платником податкiв до акта (довiдки) перевiрки (у разi їх наявностi на час розгляду);

     пояснення та їх документальне пiдтвердження, якi наданi платником податкiв вiдповiдно до пiдпункту 16.1.15 пункту 16.1 статтi 16 та вiдповiдно до абзацу другого пiдпункту 17.1.6 пункту 17.1 статтi 17 роздiлу I цього Кодексу.

     Порядок оформлення результатiв перевiрок, що проводяться контролюючими органами, визначеними пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, та надання заперечень до них визначається Митним кодексом України";

     2) у пунктi 86.3:

     абзац другий доповнити словами i цифрами "у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi вiдмови платника податкiв або його законних представникiв вiд отримання примiрника акта або довiдки про результати перевiрки або неможливостi його вручення та пiдписання у зв'язку з вiдсутнiстю платника податкiв або його законних представникiв за мiсцезнаходженням такий акт або довiдка надсилається платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу. У зазначених у цьому абзацi випадках контролюючим органом складається вiдповiдний акт";

     3) пункти 86.7 i 86.8 викласти в такiй редакцiї:

     "86.7. У разi незгоди платника податкiв або його представникiв з висновками перевiрки чи фактами i даними, викладеними в актi (довiдцi) перевiрки (крiм документальної позапланової перевiрки, проведеної у порядку, встановленому пiдпунктом 78.1.5 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу), вони мають право подати свої заперечення та додатковi документи i пояснення, зокрема, але не виключно, документи, що пiдтверджують вiдсутнiсть вини, наявнiсть пом'якшуючих обставин або обставин, що звiльняють вiд фiнансової вiдповiдальностi вiдповiдно до цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевiрку платника податкiв, протягом 10 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання акта (довiдки).

     Такi заперечення, додатковi документи i пояснення є невiд'ємною частиною матерiалiв перевiрки.

     86.7.1. Акт перевiрки, заперечення до акта перевiрки та/або додатковi документи i пояснення, у разi їх подання платником податку у визначеному цим пунктом порядку (далi - матерiали перевiрки), розглядаються комiсiєю такого контролюючого органу з питань розгляду заперечень та пояснень до актiв перевiрок (далi - комiсiя з питань розгляду заперечень), яка є постiйно дiючим колегiальним органом контролюючого органу. Склад комiсiї та порядок її роботи затверджуються наказом керiвника контролюючого органу.

     Розгляд матерiалiв перевiрки здiйснюється комiсiєю з питань розгляду заперечень контролюючого органу протягом 10 робочих днiв, що настають за днем отримання заперечень до акта перевiрки та/або додаткових документiв i пояснень вiдповiдно до цього пункту (днем завершення перевiрки, проведеної у зв'язку з необхiднiстю з'ясування обставин, що не були дослiдженi пiд час перевiрки та зазначенi у запереченнях, додаткових документах та поясненнях), та платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

     86.7.2. У разi отримання вiд платника податкiв у визначеному цим пунктом порядку заперечень до акта перевiрки та/або додаткових документiв i пояснень, контролюючий орган зобов'язаний повiдомити платника податкiв про мiсце i час проведення розгляду матерiалiв перевiрки. Таке повiдомлення надсилається платнику податкiв протягом двох робочих днiв з дня отримання вiд нього заперечень та/або додаткових документiв i пояснень, але не пiзнiше нiж за чотири робочi днi до дня їх розгляду.

     86.7.3. Платник податкiв має право брати участь у процесi розгляду матерiалiв перевiрки особисто або через свого представника. Безпосередньо пiд час розгляду матерiалiв перевiрки платник податку має право надавати письмовi та/або уснi пояснення з приводу предмета розгляду.

     Вiдсутнiсть платника податку або його представника, повiдомленого в передбаченому цiєю статтею порядку про час i мiсце розгляду матерiалiв перевiрки, не є перешкодою для розгляду матерiалiв перевiрки.

     86.7.4. Пiд час розгляду матерiалiв перевiрки комiсiя з питань розгляду заперечень:

     встановлює, чи вчинив платник податку, щодо якого було складено акт перевiрки, порушення податкового, валютного та/або iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи;

     розглядає обставини вчинених правопорушень, якi вiдображенi в актi перевiрки, а також встановленi при розглядi наданих платником податкiв вiдповiдно до цього пункту письмових пояснень та їх документального пiдтвердження (зокрема щодо обставин, що стосуються подiї правопорушення, та вжитих платником податкiв заходiв щодо дотримання правил та норм законодавства, з посиланням на документи та iншi фактичнi данi, що пiдтверджують зазначенi обставини);

     дослiджує питання наявностi або вiдсутностi обставин, що виключають вину у вчиненнi правопорушення (крiм правопорушень, вiдповiдальнiсть за якi настає незалежно вiд наявностi вини), пом'якшують або звiльняють вiд вiдповiдальностi;

     дослiджує питання щодо необхiдностi проведення перевiрки у порядку, встановленому пiдпунктом 78.1.5 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу;

     визначає розмiр грошових зобов'язань та/або суму зменшення бюджетного вiдшкодування та/або зменшення вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть, та/або суму зменшення податку на доходи фiзичних осiб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використаннi права на податкову знижку, та/або заниження чи завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковiй декларацiї, або суми податкового кредиту, заявленої у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть, а також необхiднiсть надсилання (вручення) платнику податкiв вiдповiдного податкового повiдомлення-рiшення у випадках, передбачених цим Кодексом.

     При розглядi матерiалiв перевiрки контролюючим органом дослiджуються всi наявнi фактичнi данi, що стосуються предмета розгляду, у тому числi документи, наданi платником податкiв або витребуванi у нього, письмовi та уснi пояснення платника податку, iншi фактичнi данi, що наявнi або доступнi контролюючому органу.

     За результатами розгляду матерiалiв перевiрки комiсiя з розгляду заперечень приймає висновок, що є невiд'ємною частиною матерiалiв перевiрки.

     У разi встановлення необхiдностi проведення позапланової документальної перевiрки у порядку, встановленому пiдпунктом 78.1.5 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу, висновок за результатами розгляду матерiалiв перевiрки приймається комiсiєю з питань розгляду заперечень пiсля проведення такої перевiрки з урахуванням її результатiв.

     У разi незгоди платника податкiв або його представникiв з висновками перевiрки чи фактами i даними, викладеними в актi (довiдцi) перевiрки, проведеної на пiдставi пiдпункту 78.1.5 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу у зв'язку з розглядом наданих у порядку, визначеному цим пунктом, заперечень до акта (довiдки) перевiрки, або розглядом скарги на прийняте контролюючим органом податкове повiдомлення-рiшення, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу, який проводив таку перевiрку, протягом п'яти робочих днiв з дня, наступного за днем отримання акта (довiдки). Розгляд таких заперечень окремо не здiйснюється. Такi заперечення долучаються до матерiалiв перевiрки або матерiалiв щодо розгляду скарги, а наведенi в них факти та данi враховуються контролюючим органом при формуваннi у передбаченому цим пiдпунктом порядку висновку за результатами розгляду матерiалiв перевiрки або пiд час розгляду скарги на прийняте податкове повiдомлення-рiшення у порядку, встановленому статтею 56 цього Кодексу.

     86.7.5. Податкове повiдомлення-рiшення приймається керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу на пiдставi висновку комiсiї контролюючого органу з питань розгляду заперечень протягом п'яти робочих днiв, наступних за днем прийняття такого висновку комiсiєю i надання (надсилання) письмової вiдповiдi платнику податкiв, у порядку, визначеному пiдпунктом 86.7.1 цього пункту.

     Контролюючим та iншим державним органам забороняється використовувати акт перевiрки як пiдставу для висновкiв стосовно взаємовiдносин платника податкiв з його контрагентами, якщо за результатами складання акта перевiрки податкове повiдомлення-рiшення не надiслано (не вручено) платнику податкiв або воно вважається вiдкликаним вiдповiдно до пiдпунктiв 60.1.2 та 60.1.4 пункту 60.1 статтi 60 цього Кодексу.

     86.8. Податкове повiдомлення-рiшення приймається в порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом п'ятнадцяти робочих днiв з дня, наступного за днем вручення платнику податкiв, його представнику або особi, яка здiйснювала розрахунковi операцiї, акта перевiрки, та надсилається (вручається) платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

     За наявностi заперечень посадових осiб платника податкiв до акта перевiрки та додаткових документiв i пояснень, зокрема документiв, що пiдтверджують вiдсутнiсть вини, наявнiсть пом'якшуючих обставин або обставин, що звiльняють вiд фiнансової вiдповiдальностi вiдповiдно до цього Кодексу, поданих у порядку, встановленому цiєю статтею, податкове повiдомлення-рiшення приймається в порядку та строки, визначенi пунктом 86.7 цiєї статтi";

     4) доповнити пунктом 86.13 такого змiсту:

     "86.13. Акт (довiдка) за результатами перевiрки дiяльностi нерезидента через вiдокремленi пiдроздiли, у тому числi постiйне представництво в Українi без взяття на облiк у контролюючому органi, надсилається нерезиденту в порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, або надається уповноваженому представнику нерезидента чи надсилається до компетентного органу держави, резидентом якої є нерезидент. У разi отримання вiд нерезидента письмових заперечень на акт (довiдку) такi заперечення розглядаються у порядку, визначеному цим Кодексом.

     52. Пункт 87.10 статтi 87 викласти в такiй редакцiї:

     "87.10. З моменту винесення судом ухвали про порушення провадження у справi про банкрутство платника податкiв порядок погашення грошових зобов'язань, якi включенi до конкурсних кредиторських вимог контролюючих органiв до такого боржника, визначається згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства без застосування норм цього Кодексу".

     53. У пунктi 93.1 статтi 93:

     1) пiдпункт 93.1.1 пiсля слiв "повного погашення суми податкового боргу" доповнити словами "та/або розстрочених (вiдстрочених) грошових зобов'язань та процентiв за користування розстроченням (вiдстроченням)";

     2) пiдпункт 93.1.4 викласти в такiй редакцiї:

     "93.1.4. отримання платником податкiв внаслiдок проведення процедури адмiнiстративного або судового оскарження або в iнших випадках, передбачених статтею 55 цього Кодексу, рiшення вiдповiдного органу про визнання протиправними та/або скасування ранiше прийнятих рiшень щодо нарахування суми грошового зобов'язання";

     3) доповнити пiдпунктом 93.1.6 такого змiсту:

     "93.1.6. отримання платником податкiв згоди контролюючого органу на вiдчуження майна, що перебуває у податковiй заставi, вiдповiдно до статтi 92 цього Кодексу".

     54. Пункт 94.2 статтi 94 доповнити пiдпунктом 94.2.9 такого змiсту:

     "94.2.9. нерезидент розпочинає та/або здiйснює господарську дiяльнiсть через постiйне представництво на територiї України без взяття на податковий облiк, що пiдтверджується актом перевiрки".

     55. У статтi 95:

     1) у пунктi 95.2 цифри "60" замiнити цифрами "30";

     2) у пунктi 95.5:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "95.5. Вилученi вiдповiдно до цiєї статтi готiвковi кошти вносяться посадовою особою контролюючого органу до банку в день їх стягнення для перерахування до вiдповiдного бюджету чи державного цiльового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника податкiв, а у разi погашення податкового боргу з податку на додану вартiсть за задекларованими до сплати податковими зобов'язаннями за перiоди, починаючи з 1 липня 2015 року, визначеними платником податкiв у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть або уточнюючому розрахунку, такi кошти вносяться на рахунок платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть. У разi неможливостi внесення зазначених коштiв протягом того самого дня їх необхiдно внести в банк наступного робочого дня. Забезпечення збереження зазначених коштiв до моменту їх внесення в банк здiйснюється вiдповiдним контролюючим органом";

     в абзацi другому слова "грошового зобов'язання та/або пенi, визначених платником податкiв у податковiй декларацiї або уточнюючому розрахунку, що подається" замiнити словами "грошових зобов'язань та/або пенi, визначених платником податкiв у податкових декларацiях або уточнюючих розрахунках, що подаються";

     3) у пунктi 95.12 слова "двох мiсяцiв" замiнити словами "одного мiсяця".

     56. У пiдпунктi 98.1.1 пункту 98.1 статтi 98 слова "Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України" замiнити словами "Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     57. В абзацi другому пункту 100.9 статтi 100 цифру та слово "1 мiльйон" замiнити цифрами та словом "10 мiльйонiв".

     58. У пунктi 101.2 статтi 101:

     1) пiдпункти 101.2.3 i 101.2.5 викласти в такiй редакцiї:

     "101.2.3. податковий борг платника податкiв, у тому числi податкового агента, стосовно якого минув строк давностi, встановлений пунктом 102.4 статтi 102 цього Кодексу";

     "101.2.5. податковий борг платника податкiв, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на пiдставi рiшення суду";

     2) доповнити пiдпунктом 101.2.6 такого змiсту:

     "101.2.6. податковий борг банку, щодо якого наявне рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про затвердження звiту про завершення лiквiдацiї банку або рiшення Нацiонального банку України про затвердження лiквiдацiйного балансу, ухвалення остаточного звiту лiквiдатора i завершення лiквiдацiйної процедури".

     59. У статтi 102:

     1) пункт 102.1 викласти в такiй редакцiї:

     "102.1. Контролюючий орган, крiм випадкiв, визначених пунктом 102.2 цiєї статтi, має право провести перевiрку та самостiйно визначити суму грошових зобов'язань платника податкiв у випадках, визначених цим Кодексом, не пiзнiше закiнчення 1095 дня (2555 дня - у разi проведення перевiрки операцiї вiдповiдно до статей 39 i 392 цього Кодексу та/або перевiрки податкових зобов'язань податкових агентiв щодо податку на доходи фiзичних осiб, вiйськового збору при виплатi заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi нараховуються (виплачуються, надаються) фiзичнiй особi у зв'язку з трудовими вiдносинами), що настає за останнiм днем граничного строку подання податкової декларацiї, звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї, визначеної пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларацiя була надана пiзнiше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податкiв вважається вiльним вiд такого грошового зобов'язання (в тому числi вiд нарахованої пенi), а спiр стосовно такої декларацiї та/або податкового повiдомлення не пiдлягає розгляду в адмiнiстративному або судовому порядку.

     У разi подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларацiї або уточнюючої декларацiї контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов'язань в межах поданих уточнень, за такою податковою декларацiєю протягом 1095 днiв (2555 дня - у разi проведення перевiрки вiдповiдно до статей 39 i 392 цього Кодексу) з дня подання уточнюючого розрахунку (декларацiї).

     У разi виявлення за результатами перевiрки порушень iнших вимог податкового законодавства, безпосередньо не пов'язаних з декларуванням податкових зобов'язань платником податкiв, а також порушень вимог iншого, крiм податкового, законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, контролюючий орган, крiм випадкiв, визначених пунктом 102.2 цiєї статтi, має право самостiйно визначити суму штрафних санкцiй (фiнансових санкцiй, штрафiв) платника податкiв не пiзнiше 1095 дня з дня вчинення вiдповiдного правопорушення.

     З мiсцевих податкiв та/або зборiв, за якими передбачено подання рiчної податкової декларацiї, контролюючий орган, крiм випадкiв, визначених пунктом 102.2 цiєї статтi, має право за результатами перевiрки самостiйно визначити суму грошових зобов'язань, у разi виявлення ним за результатами перевiрки заниження суми визначеного платником податкiв податкового зобов'язання з цих податкiв, не пiзнiше закiнчення 1095 дня, що настає за останнiм днем граничного строку сплати цих податкiв, визначених вiдповiдними роздiлами цього Кодексу";

     2) пункт 102.3 викласти в такiй редакцiї:

     "102.3. Вiдлiк строку давностi зупиняється на будь-який перiод, протягом якого:

     102.3.1. платник податкiв перебуває поза межами України, якщо таке перебування є безперервним та дорiвнює чи є бiльшим за 183 днi;

     102.3.2. контролюючому органу згiдно iз законом та/або рiшенням суду заборонено проводити перевiрку (перевiрки) платника податкiв;

     102.3.3. контролюючим органом зупинено продовжено, перенесено строки проведення перевiрки у порядку, передбаченому статтями 44, 82 та 85 цього Кодексу або Митним кодексом України;

     102.3.4. контролюючий орган не може провести перевiрку та самостiйно визначити суму грошових зобов'язань платника податкiв у зв'язку iз:

     складанням акта про неможливiсть проведення перевiрки (крiм випадку визнання незаконними дiй iз складання такого акта);

     недопущенням платником податкiв посадових осiб контролюючого органу до перевiрки при дотриманнi умов контролюючим органом:

     а) визначеним пiдпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, передбачених статтею 81 цього Кодексу;

     б) визначеним пiдпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статтi 41 цього Кодексу, передбачених статтею 349 Митного кодексу України;

     оскарженням платником податкiв у судовому порядку рiшення контролюючого органу про проведення перевiрки (крiм випадкiв визнання протиправним та/або скасування такого рiшення);

     102.3.5. здiйснюється адмiнiстративне або судове оскарження платником податкiв рiшення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання";

     3) у пунктi 102.5 слово "здiйснення" замiнити словом "виникнення";

     4) абзац перший пункту 102.6 викласти в такiй редакцiї:

     "102.6. Граничнi строки для подання податкової декларацiї, скарги про перегляд рiшень контролюючого органу, заяви про повернення надмiру сплачених грошових зобов'язань пiдлягають продовженню керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу за письмовою заявою платника податкiв, якщо такий платник податкiв протягом зазначених строкiв".

     60. У статтi 103:

     1) у пунктi 103.2:

     абзац перший пiсля слiв "якщо такий нерезидент є бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу" доповнити словами "(якщо вiдповiдна умова передбачена мiжнародним договором)";

     доповнити абзацами третiм - шостим такого змiсту:

     "Податковi вигоди у виглядi звiльнення вiд оподаткування або застосування пониженої ставки податку, передбаченi мiжнародним договором, не надаються стосовно вiдповiдного виду доходу або прибутку, якщо головною або переважною метою здiйснення вiдповiдної господарської операцiї нерезидента з резидентом України було безпосереднє або опосередковане отримання переваг, якi надаються мiжнародним договором у виглядi звiльнення вiд оподаткування або застосування пониженої ставки податку. Ця норма не застосовується, якщо буде встановлено, що отримання таких переваг вiдповiдає об'єкту та цiлям мiжнародного договору України. У разi якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж передбаченi цим пунктом, застосовуються вiдповiднi правила мiжнародного договору.

     У разi якщо отримувач доходу є нерезидентом, який не є бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, дозволяється застосування мiжнародного договору України з країною, резидентом якої є вiдповiдний бенефiцiарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу, в частинi звiльнення вiд оподаткування або застосування пониженої ставки податку, за умови надання особi (податковому агенту) таких документiв:

     а) вiд отримувача доходу - заяви у довiльнiй формi про вiдсутнiсть у нього статусу бенефiцiарного (фактичного) отримувача (власника) доходу, а також про наявнiсть такого статусу у нерезидента, який надав документи, зазначенi у пiдпунктi "б" цього пункту;

     б) вiд бенефiцiарного (фактичного) отримувача (власника) доходу - заяви у довiльнiй формi про наявнiсть у такого нерезидента статусу бенефiцiарного (фактичного) отримувача (власника) доходу та документiв, якi пiдтверджують такий статус (зокрема, але не виключно, лiцензiї, договори, офiцiйнi листи компетентних органiв), а також документа, який пiдтверджує статус податкового резидента згiдно з вимогами пункту 103.4 цiєї статтi";

     2) пункт 103.3 викласти в такiй редакцiї:

     "103.3. Бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цiлей застосування пониженої ставки податку згiдно з правилами мiжнародного договору України до дивiдендiв, процентiв, роялтi, винагород тощо нерезидента, отриманих iз джерел в Українi (якщо вiдповiдна умова передбачена мiжнародним договором), вважається особа, що має право на отримання таких доходiв та є вигодоотримувачем щодо них (має право фактично розпоряджатися таким доходом).

     При цьому бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не є юридична або фiзична особа, навiть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номiнальним утримувачем (номiнальним власником) або виконує лише посередницькi функцiї щодо такого доходу, про що, зокрема, можуть свiдчити такi ознаки:

     зазначена особа не має достатньо повноважень або у випадку, пiдтвердженому фактами та обставинами, не має права користуватися та розпоряджатися таким доходом, та/або зазначена особа передає отриманий дохiд або переважну його частину на користь iншої особи незалежно вiд способу оформлення такої передачi та зазначена особа не виконує суттєвих функцiй, не використовує значнi активи та не несе суттєвi ризики в операцiї з такої передачi, та/або зазначена особа не має вiдповiдних ресурсiв (квалiфiкованого персоналу, основних засобiв у володiннi або користуваннi, достатнього власного капiталу тощо), необхiдних для фактичного виконання функцiй, використання активiв та управлiння ризиками, пов'язаних з отриманням вiдповiдного виду доходу, якi лише формально покладаються (використовуються, приймаються) на зазначену особу у зв'язку iз здiйсненням операцiї з такої передачi.

     Якщо нерезидент - безпосереднiй отримувач доходу з джерелом походження з України не є бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) такого доходу, пiд час виплати такого доходу застосовуються положення мiжнародного договору України з країною, резидентом якої є вiдповiдний бенефiцiарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу. У випадку, передбаченому цим абзацом, обов'язок доведення того, що нерезидент є бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) такого доходу покладається на такого нерезидента або на нерезидента, який звертається iз заявою до контролюючого органу про повернення зайво утриманого податку.

     Для цiлей застосування цього пункту у випадках, коли резиденти - суб'єкти кiнематографiї України сплачують роялтi нерезидентам за сублiцензiйними договорами за використання або за надання права на використання аудiовiзуальних творiв (у тому числi фiльмiв), а також об'єктiв авторського права та/або сумiжних прав, що використовуються при виробництвi (створеннi) аудiовiзуальних творiв (у тому числi фiльмiв), такi нерезиденти вважаються бенефiцiарними (фактичними) отримувачами (власниками) щодо таких роялтi".

     61. Главу 10 роздiлу II доповнити статтею 1081 такого змiсту:

     "Стаття 1081. Порядок проведення процедури взаємного узгодження

     1081.1. Процедура взаємного узгодження.

     1081.1.1. Якщо особа вважає, що в результатi дiї або рiшення контролюючого органу України або вiдповiдного органу влади iншої країни вона пiддається чи пiддаватиметься оподаткуванню, що не вiдповiдає положенням мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування, вона може, незалежно вiд засобiв правового захисту, передбачених цим Кодексом, подати заяву про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження в порядку, визначеному цiєю статтею.

     1081.1.2. Право на подання заяви про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, передбаченою цiєю статтею, мають особи (резиденти або нерезиденти), якщо таке право передбачене чинним мiжнародним договором України про уникнення подвiйного оподаткування.

     1081.1.3. Заява про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження подається платником податкiв до компетентного органу України.

     Для цiлей цiєї статтi компетентним органом України є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України про уникнення подвiйного оподаткування, або уповноважений ним iнший орган.

     У разi якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України про уникнення подвiйного оподаткування, рiшення щодо делегування повноважень стосовно проведення процедури взаємного узгодження iншому органу приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Якщо компетентний орган України уповноважив iнший орган проводиш процедуру взаємного узгодження, вiдповiдний уповноважений компетентний орган невiдкладно повiдомляє компетентний орган iншої країни, з якою укладено мiжнародний договiр, про отримання вiдповiдних повноважень.

     1081.1.4. Вимоги до заяви про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження та порядок розгляду заяви (справи) встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     1081.1.5. З метою забезпечення однозначностi або усунення розбiжностей у тлумаченнi та/або застосуваннi положень мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування або з метою проведення консультацiй щодо уникнення подвiйного оподаткування у випадках, не охоплених безпосередньо положеннями мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування, процедура взаємного узгодження може бути iнiцiйована контролюючим органом.

     1081.2. Заява про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження.

     1081.2.1. Заява про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження подається платником податкiв до компетентного органу до початку або пiсля проведення податкової перевiрки, у тому числi перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки", з описом обставин, якi свiдчать про можливiсть порушення прав платника податкiв, що випливають з мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування.

     Заява про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження подається платником податкiв за результатами проведення податкової перевiрки пiсля отримання рiшення за результатами оскарження результатiв податкової перевiрки в адмiнiстративному порядку протягом 10 робочих днiв.

     Платник податкiв одночасно з такою заявою письмово повiдомляє контролюючий орган про подання заяви про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження щодо обставин, викладених в актi перевiрки, на пiдставi якого видано податкове повiдомлення-рiшення.

     1081.2.2. У разi отримання контролюючим органом вiд платника податкiв повiдомлення про подану заяву про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, рiшення контролюючого органу про визначення грошових зобов'язань з питань, порушених у заявi, вважається неузгодженим до дня завершення розгляду заяви (справи) за процедурою взаємного узгодження або, якщо у прийняттi заяви вiдмовлено, до дати направлення повiдомлення про вiдмову.

     1081.2.3. Платник податкiв має право подати заяву про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження не пiзнiше 1095 календарних днiв з дати узгодження грошового зобов'язання, визначеного за результатами податкової перевiрки, у тому числi перевiрки з питань дотримання платником податкiв принципу "витягнутої руки".

     1081.2.4. Особа, яка є резидентом України та вважає, що в результатi дiї або рiшення органу державної влади iноземної держави вона пiддається чи пiддаватиметься оподаткуванню, яке не вiдповiдає положенням мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування, має право подати заяву про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження до компетентного органу України протягом 1095 календарних днiв з дати отримання повiдомлення про вчинення дiї або прийняття рiшення вiдповiдним органом iноземної держави.

     1081.3. Розгляд заяви у справi за процедурою взаємного узгодження.

     1081.3.1. Компетентний орган України здiйснює розгляд заяви платника податкiв та встановлює, чи пiдлягає справа розгляду за процедурою взаємного узгодження.

     Пiд час розгляду заяви компетентний орган України здiйснює перевiрку документiв, наданих платником податкiв, на вiдповiднiсть вимогам до заяви про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, встановленою вiдповiдно до пiдпункту 1081.1.4 пункту 1081.1 цiєї статтi, та перевiряє наявнiсть пiдстав для розгляду або вiдмови у розглядi справи за процедурою взаємного узгодження згiдно з мiжнародним договором України про уникнення подвiйного оподаткування, на пiдставi якого подано заяву.

     1081.3.2. Пiд час розгляду заяви компетентний орган України має право запитувати у платника податкiв додатковi документи та пояснення, що стосуються обставин, викладених у заявi, або вимагати усунення порушень, допущених платником податкiв пiд час складання документiв.

     1081.3.3. За результатами розгляду заяви яка вiдповiдає вимогам, встановленим пiдпунктом 1081.1.4 пункту 1081.1 цiєї статтi, компетентний орган України не пiзнiше 60 робочих днiв з дати отримання заяви вiд платника податкiв повiдомляє платника податкiв у письмовiй формi про початок розгляду або вiдмову в розглядi справи за процедурою взаємного узгодження iз зазначенням причини вiдмови.

     1081.4. Пiдставами для вiдмови у прийняттi заяви до розгляду за процедурою взаємного узгодження є:

     подання платником податкiв заяви, яка не вiдповiдає вимогам цiєї статтi, або неусунення платником податкiв порушень, допущених при складаннi заяви, на письмову вимогу компетентного органу України у строки, визначенi у вимозi;

     ненадання платником податкiв документiв або обґрунтованих пояснень на письмовий запит компетентного органу України або ненадання пояснень про причину неможливостi надання таких документiв чи iнформацiї;

     вiдсутнiсть порушення прав платника податкiв, передбачених мiжнародним договором України про уникнення подвiйного оподаткування;

     наявнiсть розпочатого, але не закiнченого оскарження в адмiнiстративному або судовому порядку з тих самих питань, щодо яких подана заява про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження;

     судове рiшення стосовно тих самих питань, щодо яких подана заява про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження.

     Вiдмова платника податкiв вiд участi у консультацiях з компетентним органом iноземної держави пiд час розгляду справи вiдповiдно до пiдпункту 1081.5.2 пункту 1081.5 цiєї статтi не є пiдставою для вiдмови у задоволеннi його заяви.

     1081.5. Розгляд справи за процедурою взаємного узгодження.

     108.5.1. Датою початку розгляду справи за процедурою взаємного узгодження вважається дата повiдомлення направленого платнику податкiв вiдповiдно до пiдпункту 1081.3.3 пункту 108.3 цiєї статтi, якщо iнше не встановлено положеннями чинного мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування.

     1081.5.2. Компетентний орган України звертається до компетентного органу держави, з якою укладено мiжнародний договiр, на пiдставi якого подано заяву про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження.

     Пiд час розгляду справи у разi необхiдностi компетентний орган України має право залучати представникiв платника податкiв до консультацiй з компетентним органом iншої країни. Участь платника податкiв на етапi розгляду справи за процедурою взаємного узгодження не є обов'язковою.

     1081.5.3. За результатами проведення консультацiй з компетентним органом iншої країни за процедурою взаємного узгодження компетентний орган України повiдомляє платника податкiв та контролюючий орган у письмовiй формi про результати розгляду справи.

     1081.5.4. Процедура взаємного узгодження може бути припинена у будь-який момент на пiдставi заяви платника податкiв про її припинення.

     1081.6. Особливостi проведення процедури взаємного узгодження у разi нарахування податкових зобов'язань контролюючими органами України.

     1081.6.1. Компетентний орган повiдомляє контролюючий орган про результати розгляду заяви (справи) не пiзнiше п'яти робочих днiв, що настають за днем прийняття вiдповiдного рiшення. Контролюючi органи не мають права приймати будь-якi рiшення, якi протирiчать домовленостям, досягнутим у рамках процедури взаємного узгодження, та мають забезпечити реалiзацiю таких досягнутих домовленостей, у тому числi шляхом перегляду узгоджених податкових зобов'язань в адмiнiстративному порядку.

     1081.6.2. Якщо компетентнi органи досягли домовленостей, якими визнано повнiстю або частково, що платник податку пiддавався або пiддається оподаткуванню, яке не вiдповiдає умовам мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування, контролюючий орган у разi, якщо податковi повiдомлення-рiшення за результатами перевiрки були прийнятi - скасовує цi податковi повiдомлення-рiшення i направляє платнику податкiв новi податковi повiдомлення-рiшення в межах суми, обґрунтованiсть нарахування якої була визнана в межах домовленостей мiж компетентними органами.

     1081.6.3. При проведеннi процедури взаємного узгодження платник податкiв зобов'язаний:

     пiдтримувати актуальнiсть iнформацiї, матерiалiв та документiв, наданих компетентним органам для проведення процедури взаємного узгодження;

     iнформувати про будь-якi змiни у фактах чи обставинах, якi зумовили виникнення пiдстав для проведення процедури взаємного узгодження.

     1081.6.4. Процедура взаємного узгодження не може проводитися одночасно з оскарженням в адмiнiстративному або судовому порядку щодо того самого рiшення контролюючого органу.

     Рiшення контролюючого органу не може бути оскаржене в адмiнiстративному порядку пiсля досягнення домовленостей за результатами його розгляду за процедурою взаємного узгодження.

     Якщо платник податку не згоден з результатами домовленостей, досягнутих мiж компетентними органами за процедурою взаємного узгодження, вiн має право оскаржити рiшення контролюючого органу в судовому порядку вiдповiдно до пункту 56.18 статтi 56 цього Кодексу".

     62. У статтi 109:

     1) пункт 109.1 викласти в такiй редакцiї:

     "109.1. Податковим правопорушенням є протиправне, винне (у випадках, прямо передбачених цим Кодексом) дiяння (дiя чи бездiяльнiсть) платника податку (в тому числi осiб, прирiвняних до нього), контролюючих органiв та/або їх посадових (службових) осiб, iнших суб'єктiв у випадках, прямо передбачених цим Кодексом.

     Дiяння вважаються вчиненими умисно, якщо iснують доведенi контролюючим органом обставини, якi свiдчать, що платник податкiв удавано, цiлеспрямовано створив умови, якi не можуть мати iншої мети, крiм як невиконання або неналежне виконання вимог, установлених цим Кодексом та iншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи";

     2) у пунктi 109.2 слова "Вчинення платниками податкiв, їх посадовими особами та посадовими особами контролюючих органiв порушень законiв з питань оподаткування" замiнити словами "Порушення податкового законодавства";

     3) доповнити пунктами 109.3 i 109.4 такого змiсту:

     "109.3. У випадках, визначених пунктом 119.3 статтi 119, пунктами 123.2 - 123.5 статтi 123, пунктами 124.2 124.3 статтi 124, пунктами 1251.2 - 1251.4 статтi 1251 цього Кодексу, необхiдною умовою притягнення особи до фiнансової вiдповiдальностi за вчинення податкового правопорушення є встановлення контролюючими органами вини особи.

     109.4. Контролюючi органи несуть вiдповiдальнiсть за вчинення податкових правопорушень незалежно вiд наявностi вини".

     63. Статтю 110 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 110. Суб'єкти, якi притягаються до вiдповiдальностi за вчинення податкових правопорушень

     110.1. Платники податкiв, податковi агенти, а також iншi суб'єкти у випадках, прямо передбачених цим Кодексом, несуть фiнансову вiдповiдальнiсть за вчинення податкових правопорушень.

     110.2. Фiзична особа - платник податку несе фiнансову вiдповiдальнiсть за умови наявностi на момент вчинення податкового правопорушення повної цивiльної дiєздатностi.

     110.3. Контролюючi органи несуть вiдповiдальнiсть у виглядi вiдшкодування шкоди особi, стосовно якої було вчинено податкове правопорушення, вiдповiдно до положень статтi 114 цього Кодексу. Контролюючi органи несуть вiдповiдальнiсть за вчинення податкових правопорушень посадовими (службовими) особами таких контролюючих органiв.

     110.4. Законнi представники платникiв податкiв - фiзичних осiб згiдно зi статтею 242 Цивiльного кодексу України у разi невиконання обов'язкiв, визначених цим Кодексом, несуть фiнансову вiдповiдальнiсть, встановлену для платникiв податкiв.

     110.5. Юридична особа - платник податку несе фiнансову вiдповiдальнiсть за вчинення податкових правопорушень її вiдокремленими пiдроздiлами".

     64. У статтi 111:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 111. Вiдповiдальнiсть за порушення законiв з питань оподаткування та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи";

     2) у пунктi 111.2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "111.2. Фiнансова вiдповiдальнiсть за порушення законiв з питань оподаткування та iншого законодавства встановлюється та застосовується згiдно з цим Кодексом та iншими законами. Фiнансова вiдповiдальнiсть, що встановлюється згiдно з цим Кодексом, застосовується у виглядi штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв)";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Фiнансова вiдповiдальнiсть, що встановлюється згiдно з iншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючi органи, може застосовуватися у виглядi штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) та/або пенi";

     3) доповнити пунктами 111.3 - 111.5 такого змiсту:

     "111.3. Притягнення фiзичної або юридичної особи до фiнансової вiдповiдальностi за податкове правопорушення не звiльняє фiзичну особу чи посадових (службових) осiб/юридичної особи у передбачених законом випадках вiд юридичної вiдповiдальностi iнших видiв.

     111.4. Особа вважається такою, що вчинила правопорушення повторно, якщо вона була притягнута до вiдповiдальностi у встановленому цим Кодексом порядку.

     111.5. Триваюче правопорушення - безперервне невиконання норм цього Кодексу платником податкiв, який вчинив певнi дiї чи допустив бездiяльнiсть i не вчиняв подальших дiй для його усунення до моменту виявлення такого правопорушення контролюючим органом".

     65. Статтю 112 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 112. Загальнi умови притягнення до фiнансової вiдповiдальностi за вчинення податкових правопорушень та порушення iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи

     112.1. Особа може бути притягнута до фiнансової вiдповiдальностi за вчинення податкового правопорушення за умови наявностi в її дiяннi (дiї або бездiяльностi) вини, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом.

     112.2. Особа вважається винною у вчиненнi правопорушення, якщо буде встановлено, що вона мала можливiсть для дотримання правил та норм, за порушення яких цим Кодексом передбачена вiдповiдальнiсть, проте не вжила достатнiх заходiв щодо їх дотримання.

     Вжитi платником податкiв заходи щодо дотримання правил та норм податкового законодавства вважаються достатнiми, якщо контролюючий орган не доведе, що, вчиняючи певнi дiї або допускаючи бездiяльнiсть, за якi передбачена вiдповiдальнiсть, платник податкiв дiяв нерозумно, недобросовiсно та без належної обачностi.

     112.3. Особа не може бути притягнута до фiнансової вiдповiдальностi за вчинення податкового правопорушення iнакше, як на пiдставах i в порядку, передбачених цим Кодексом.

     112.4. Особа не може бути притягнута двiчi до вiдповiдальностi одного виду за вчинення одного i того самого податкового правопорушення.

     112.5. Пiдставою для притягнення особи до фiнансової вiдповiдальностi за вчинення податкового правопорушення та стягнення штрафу є податкове повiдомлення-рiшення, що вiдповiдає вимогам, визначеним пунктом 58.1 статтi 58 цього Кодексу.

     112.6. Притягнення або звiльнення особи вiд фiнансової вiдповiдальностi за вчинення податкового правопорушення не звiльняє її вiд виконання податкового обов'язку.

     112.7. У разi якщо контролюючий орган не доведе, що платник податкiв мав можливiсть для дотримання правил та норм, за порушення яких цим Кодексом передбачена вiдповiдальнiсть, проте не вжив достатнiх заходiв щодо їх дотримання, платник податкiв не може бути притягнутий до вiдповiдальностi за таке порушення. Положення цього пункту застосовуються виключно в разi, якщо умовою притягнення до фiнансової вiдповiдальностi за податкове правопорушення є наявнiсть вини платника податкiв.

     Порядок доведення обставин, за яких особа може бути притягнута до фiнансової вiдповiдальностi за вчинене податкове правопорушення, в межах судового провадження визначається процесуальним законодавством.

     Усi сумнiви щодо наявностi обставин, за яких особа може бути притягнута до вiдповiдальностi за порушення податкового законодавства та iншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючий орган, трактуються на користь такої особи.

     112.8. Обставинами, що звiльняють вiд фiнансової вiдповiдальностi за вчинення податкових правопорушень та порушення iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, є:

     112.8.1. сплив строкiв давностi застосування штрафiв за вчинення податкового правопорушення;

     112.8.2. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) особою, яка дiяла у вiдповiдностi до iндивiдуальної податкової консультацiї, наданої такому платнику податкiв у паперовiй або електроннiй формi, за умови, що така консультацiя зареєстрована в єдиному реєстрi iндивiдуальних податкових консультацiй, або до узагальнюючої податкової консультацiї та/або до висновку об'єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду щодо застосування норми права, вiд якого в подальшому було вiдступлено;

     112.8.3. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) особою, яка дiяла у вiдповiдностi до правових висновкiв Верховного Суду, викладених у рiшеннi за результатами розгляду зразкової справи, якi в подальшому було змiнено за наслiдками перегляду Великою Палатою Верховного Суду;

     112.8.4. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) внаслiдок незаконних рiшень, дiй або бездiяльностi контролюючих органiв;

     112.8.5. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) з вини банку, органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, установи - учасника платiжної системи, еквайрiя (щодо податкових правопорушень, передбачених статтями 124 i 1251 цього Кодексу);

     112.8.6. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) з вини оператора поштового зв'язку, iнформацiя про якого мiститься в Єдиному державному реєстрi операторiв поштового зв'язку, за умови виконання обов'язку, визначеного абзацом другим пункту 49.6 статтi 49 цього Кодексу;

     112.8.7. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) внаслiдок виявлення в роботi електронного кабiнету технiчної та/або методологiчної помилки чи технiчного збою в роботi електронного кабiнету i визнання такої помилки/збою технiчним адмiнiстратором та/або методологом електронного кабiнету або згiдно з повiдомленням на офiцiйному вебсайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або пiдтвердження її/його iснування рiшенням суду, якщо порушення були зумовленi виключно технiчною та/або методологiчною помилкою чи технiчним збоєм у роботi електронного кабiнету.

     Ненарахування штрафiв та/або пенi за порушення, що були зумовленi виключно технiчною та/або методологiчною помилкою чи технiчним збоєм у роботi електронного кабiнету, закрiплюється (реалiзується) у програмному забезпеченнi, яке застосовується для автоматичного розрахунку штрафiв та/або пенi за порушення податкового законодавства;

     112.8.8. самостiйне виправлення платником податкiв з дотриманням порядку, вимог та обмежень, передбачених статтею 50 цього Кодексу, помилок, що мiстяться у ранiше поданих ним податкових декларацiях та розрахунках (уточнюючих податкових декларацiях та розрахунках), за умови сплати самостiйно донарахованих податкових зобов'язань та штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв), передбачених пунктом 50.1 статтi 50 цього Кодексу (щодо правопорушення, передбаченого пунктом 123.1 статтi 123 цього Кодексу).

     Невиконання платником податкiв вимог, передбачених абзацами третiм - п'ятим пункту 50.1 статтi 50 цього Кодексу, в частинi самостiйного нарахування та сплати штрафу, передбаченого цим пунктом, тягне за собою накладення штрафу вiдповiдно до пункту 120.2 статтi 120 цього Кодексу;

     112.8.9. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) внаслiдок обставин непереборної сили (форс-мажору);

     112.8.10. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) особою, яка дiяла вiдповiдно до консультацiї з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань митної справи, наданої в письмовiй або електроннiй формi, а також до узагальнюючої консультацiї, зокрема на пiдставi того, що у подальшому такi консультацiї були змiненi або скасованi;

     112.8.11. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) особою, яка дiяла вiдповiдно до наданого попереднього рiшення митного органу про застосування окремих положень законодавства України з питань митної справи, у тому числi в разi, якщо таке рiшення в подальшому було вiдкликано з причин, встановлених пунктами 2, 3 частини сьомої статтi 23 Митного кодексу України;

     112.8.12. iншi випадки звiльнення вiд фiнансової вiдповiдальностi, передбаченi цим Кодексом або Митним кодексом України".

     66. Доповнити статтею 1121 такого змiсту:

     "Стаття 1121. Обставини, що пом'якшують вiдповiдальнiсть особи

     1121.1. До обставин, що пом'якшують вiдповiдальнiсть особи за вчинення правопорушень, належать:

     1121.1.1. вчинення дiяння пiд впливом погрози, примусу або через матерiальну, службову чи iншу залежнiсть;

     1121.1.2. вчинення дiяння при збiгу тяжких особистих чи сiмейних обставин;

     1121.1.3. самостiйне повiдомлення платником податкiв про вчинене ним правопорушення (крiм складiв правопорушень, передбачених статтями 123 та 1251 цього Кодексу).

     1121.2. Контролюючий орган може визнати обставинами що пом'якшують вiдповiдальнiсть особи, також i iншi обставини, не передбаченi пунктом 1121.1 цiєї статтi".

     67. У статтi 113:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 113. Штрафнi (фiнансовi) санкцiї (штрафи)";

     2) пункти 113.1 - 113.3 викласти в такiй редакцiї:

     "113.1. Граничнi строки застосування штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) до платникiв податкiв вiдповiдають строкам давностi для нарахування грошових зобов'язань, визначеним статтею 102 цього Кодексу.

     113.2. Перебiг строку давностi для застосування штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) зупиняється у випадках, визначених пунктом 102.3 статтi 102 цього Кодексу.

     113.3. У разi вчинення платником податкiв двох або бiльше порушень iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, штрафнi (фiнансовi) санкцiї (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо";

     3) доповнити пунктами 113.5 - 113.8 такого змiсту:

     "113.5. Перебiг строку давностi для застосування штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) вiдновлюється з дня, наступного за днем усунення передбачених пунктом 102.3 статтi 102 цього Кодексу обставин, що були пiдставою для зупинення його вiдлiку (перебiгу).

     113.6. У разi наявностi хоча б однiєї обставини, що пом'якшує вiдповiдальнiсть, розмiр штрафу становить 50 вiдсоткiв вiд розмiру, встановленого вiдповiдною статтею цього Кодексу.

     113.7. У разi застосування контролюючими органами до платника податкiв штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) за порушення законiв з питань оподаткування та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, такому платнику податкiв надсилаються (вручаються) податковi повiдомлення-рiшення.

     113.8. За одне податкове правопорушення контролюючий орган може застосувати тiльки один вид штрафної (фiнансової) санкцiї (штрафу), передбаченої цим Кодексом та iншими законами України".

     68. Статтю 114 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 114. Вiдшкодування шкоди, заподiяної протиправними рiшеннями дiями чи бездiяльнiстю контролюючих органiв

     114.1. Особа, чиї права та/або законнi iнтереси порушено, має право на вiдшкодування шкоди, заподiяної протиправними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю контролюючих органiв, їх посадових (службових) осiб.

     Шкода, заподiяна протиправними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю контролюючих органiв, їх посадових (службових) осiб, вiдшкодовується державою за рахунок коштiв державного бюджету незалежно вiд вини контролюючого органу, його посадових (службових) осiб.

     114.2. Шкода, заподiяна протиправними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю контролюючих органiв, їх посадових (службових) осiб, що визнаються податковими правопорушеннями вiдповiдно до цього Кодексу, вiдшкодовується в повному обсязi в порядку, передбаченому законодавством про вiдшкодування шкоди.

     Особа, чиї права порушенi, за наявностi обставин, передбачених пунктом 128.2 статтi 128 цього Кодексу, має право заявити вимоги про вiдшкодування шкоди, заподiяної протиправними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю контролюючих органiв, їх посадових (службових) осiб, у розмiрi однiєї мiнiмальної заробiтної плати, встановленої станом на дату визнання таких рiшень, дiй чи бездiяльностi незаконними, у порядку, передбаченому законодавством. У такому разi доведенню пiдлягає лише протиправнiсть рiшень, дiй чи бездiяльностi стосовно особи.

     У передбачених абзацом другим цього пункту випадках шкода понад встановлений розмiр вiдшкодуванню не пiдлягає.

     114.3. Шкода, заподiяна протиправними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю контролюючих органiв, їх посадових (службових) осiб, може включати:

     114.3.1. вартiсть втраченого, пошкодженого або знищеного майна платника податкiв, визначена вiдповiдно до вимог законодавства;

     114.3.2. додатковi витрати, понесенi платником податку внаслiдок протиправних рiшень, дiй чи бездiяльностi контролюючих органiв, їх посадових (службових) осiб (штрафнi санкцiї, сплаченi контрагентам платника податку, вартiсть додаткових робiт, послуг, додатково витрачених матерiалiв тощо);

     114.3.3. документально пiдтвердженi витрати, пов'язанi з адмiнiстративним та/або судовим оскарженням (крiм сум, що пiдлягають вiдшкодуванню в порядку розподiлу судових витрат згiдно iз процесуальним законодавством) незаконних (протиправних) рiшень дiй або бездiяльностi контролюючих органiв, їх посадових (службових) осiб (юридичний супровiд, не пов'язаний iз захистом, наданим адвокатом, вiдрядження працiвникiв або представникiв платника податку, залучення експертiв, отримання необхiдних доказiв, виготовлення копiй документiв тощо). Сума такого вiдшкодування не повинна перевищувати 50 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня календарного року, в якому приймається вiдповiдне судове рiшення або рiшення iншого органу, у передбачених законом випадках.

     114.4. Шкода, заподiяна платнику податкiв внаслiдок податкового правопорушення контролюючого органу, вiдшкодовується за рiшенням суду".

     69. Статтю 115 виключити.

     70. Статтю 116 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 116. Вiдчуження майна, що перебуває в податковiй заставi, без згоди контролюючого органу

     116.1. Вiдчуження платником податкiв майна, що перебуває в податковiй заставi, без попередньої згоди контролюючого органу, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згiдно з цим Кодексом, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вартостi вiдчуженого майна".

     71. У статтi 117:

     1) у пунктi 117.1:

     в абзацi другому цифри "170" i "510" замiнити вiдповiдно цифрами "340" i "1020";

     в абзацi четвертому цифри "340" i "1020" замiнити вiдповiдно цифрами "680" i "2040";

     2) доповнити пунктом 117.4 такого змiсту:

     "117.4. Ведення нерезидентом (iноземною юридичною компанiєю, органiзацiєю) дiяльностi через вiдокремлений пiдроздiл, у тому числi постiйне представництво, без взяття на податковий облiк у порядку, передбаченому цим Кодексом, -

     тягне за собою накладення штрафу на нерезидента в розмiрi 100000 гривень".

     72. У статтi 118:

     1) в абзацi другому пункту 118.1 цифри "340" замiнити цифрами "680";

     2) в абзацi другому пункту 118.2 цифри "850" замiнити цифрами "1700";

     3) в абзацi другому пункту 118.3 цифри "340" замiнити цифрами "680".

     73. Статтю 119 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 119. Порушення платником податкiв порядку подання iнформацiї про фiзичних осiб - платникiв податкiв

     119.1. Неподання, подання з порушенням встановлених строкiв, подання не в повному обсязi, з недостовiрними вiдомостями або з помилками податкової звiтностi про суми доходiв, нарахованих (сплачених) на користь платника податкiв, суми утриманого з них податку, а також суми, нарахованi (виплаченi) фiзичним особам за товари (роботи, послуги), якщо такi недостовiрнi вiдомостi або помилки призвели до зменшення та/або збiльшення податкових зобов'язань платника податку та/або до змiни платника податку, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 1020 гривень.

     Тi самi дiї, вчиненi платником податкiв, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi 2040 гривень.

     Передбаченi цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, якщо недостовiрнi вiдомостi або помилки в податковiй звiтностi про суми доходiв, нарахованi (сплаченi) на користь платника податкiв, суми утриманого з них податку, а також суми, нарахованi (виплаченi) фiзичним особам за товари (роботи, послуги), виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статтi 169 цього Кодексу та були виправленi вiдповiдно до вимог статтi 50 цього Кодексу.

     119.2. Оформлення документiв, що мiстять iнформацiю про об'єкти оподаткування фiзичних осiб або про сплату податкiв без зазначення реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, у випадку, коли законодавство вимагає вiд особи-резидента отримання такого номера, або з використанням недостовiрного реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, крiм випадкiв, визначених пунктом 119.1 цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 340 гривень.

     119.3. Штрафи, передбаченi пунктами 119.1 i 119.2 цiєї статтi, не застосовуються у випадках, якщо помилки щодо реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв у податковiй звiтностi про суми доходiв, нарахованi (сплаченi) на користь платника податкiв, суми утриманого з них податку були виправленi податковими агентами самостiйно, у тому числi протягом 30 календарних днiв з дня надходження повiдомлень про помилки, виявленi контролюючим органом".

     74. Доповнити статтею 1191 такого змiсту:

     "Стаття 1191. Порушення порядку подання iнформацiї контролюючим органам про угоди щодо оренди об'єктiв нерухомостi

     1191.1. Порушення нотарiусом порядку та/або строкiв подання iнформацiї щодо посвiдчення договорiв оренди об'єктiв нерухомостi в разi вчинення такої нотарiальної дiї -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 680 гривень за кожне таке порушення.

     1191.2. Порушення суб'єктом господарювання, який провадить посередницьку дiяльнiсть, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомостi (рiєлтером), порядку та/або строкiв подання iнформацiї про укладенi за його посередництвом цивiльно-правовi договори (угоди) про оренду нерухомостi -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 680 гривень за кожне таке порушення.

     1191.3. Дiї, передбаченi пунктами 1191.1 i 1191.2 цiєї статтi, вчиненi суб'єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 1360 гривень за кожне таке порушення".

     75. У статтi 120:

     1) у пунктi 120.1:

     абзац перший пiсля слiв "i сплачувати податки та збори" доповнити словами "платежi, контроль за сплатою яких покладено на контролюючi органи";

     в абзацi другому цифри "170" замiнити цифрами "340";

     2) пункти 120.2 - 120.4 викласти в такiй редакцiї:

     "120.2. Невиконання платником податкiв вимог, передбачених абзацами третiм - п'ятим пункту 50.1 статтi 50 цього Кодексу, щодо умов самостiйного внесення змiн до податкової звiтностi в частинi самостiйного нарахування та сплати штрафу, передбаченого цим пунктом, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 5 вiдсоткiв вiд суми самостiйно нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати) та/або iншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи.

     При самостiйному донарахуваннi платником податкiв з дотриманням порядку, вимог та обмежень, передбачених статтею 50 цього Кодексу, суми податкових зобов'язань та/або iншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи, штрафи, передбаченi статтею 123 цього Кодексу, не застосовуються.

     120.3. Неподання платником податкiв звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення, та/або глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файлу), та/або звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, та/або повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй вiдповiдно до вимог статтi 39 цього Кодексу -

     тягне за собою накладення штрафу (штрафiв) у розмiрi:

     300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, - у разi неподання звiту про контрольованi операцiї;

     З вiдсоткiв суми контрольованих операцiй, щодо яких не була подана документацiя, визначена пiдпунктами 39.4.6 та 39.4.9 пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу, але не бiльше 200 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року;

     300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, - у разi неподання глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файлу), визначеної пiдпунктами 39.4.7 та 39.4.9 пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу;

     1000 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, - у разi неподання звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй;

     50 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, - у разi неподання повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй.

     Сплата таких фiнансових санкцiй (штрафiв) не звiльняє платника податкiв вiд обов'язку подання звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення, та/або глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файлу), та/або звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, та/або повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй.

     Неподання платником податкiв звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення, та/або глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файлу), та/або звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, та/або повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй пiсля спливу 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати штрафу (штрафiв), передбаченого цим пунктом, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 5 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожен календарний день неподання звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення, та/або глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файлу), та/або звiту в розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, та/або повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй, але не бiльше 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року.

     120.4. Невключення до поданого звiту про контрольованi операцiї iнформацiї про всi здiйсненi протягом звiтного перiоду контрольованi операцiї та/або невключення до поданого звiту в розрiзi країн мiжнародної групи компанiй iнформацiї вiдповiдно до вимог статтi 39 цього Кодексу -

     тягне за собою накладення штрафу (штрафiв) у розмiрi:

     1 вiдсотка суми контрольованих операцiй, незадекларованих у поданому звiтi про контрольованi операцiї, але не бiльше 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за всi незадекларованi контрольованi операцiї, здiйсненi у вiдповiдному звiтному роцi;

     1 вiдсотка суми доходу (виручки) учасника мiжнародної групи компанiй, iнформацiя про якого в порушення вимог цього Кодексу не вiдображена у звiтi в розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, але не бiльше 1000 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року.

     Неподання платником податкiв уточнюючого звiту про контрольованi операцiї пiсля спливу 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати штрафу (штрафiв), передбаченого цим пунктом, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi одного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожен календарний день неподання уточнюючого звiту про контрольованi операцiї, але не бiльше 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року";

     3) доповнити пунктами 120.5 - 120.7 такого змiсту:

     "120.5. Надання недостовiрної iнформацiї в повiдомленнi про участь у мiжнароднiй групi компанiй та/або у звiтi в розрiзi країн мiжнародної групи компанiй -

     тягне за собою накладення штрафу (штрафiв) у розмiрi:

     50 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, - у разi надання недостовiрної iнформацiї в повiдомленнi про участь у мiжнароднiй групi компанiй;

     200 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, - у разi надання недостовiрної iнформацiї у звiтi в розрiзi країн мiжнародної групи компанiй щодо учасника мiжнародної групи компанiй.

     120.6. Несвоєчасне подання платником податкiв звiту про контрольованi операцiї та/або документацiї з трансфертного цiноутворення, та/або глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файлу), та/або звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, та/або повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй або несвоєчасне декларування контрольованих операцiй у поданому звiтi вiдповiдно до вимог пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу -

     тягне за собою накладення штрафу (штрафiв) у розмiрi:

     одного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звiту про контрольованi операцiї, але не бiльше 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року;

     одного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцiй в поданому звiтi про контрольованi операцiї в разi подання уточнюючого звiту, але не бiльше 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року;

     двох розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання документацiї з трансфертного цiноутворення, визначеної пiдпунктами 39.4.6 i 39.4.9 пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу, але не бiльше 200 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року;

     трьох розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення, визначеної пiдпунктами 39.4.7 i 39.4.9 пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу, але не бiльше 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року;

     десяти розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звiту в розрiзi країн мiжнародної групи компанiй, але не бiльше 1000 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року;

     одного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй, але не бiльше 100 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року.

     120.7. Неподання контролюючою особою звiту про контрольованi iноземнi компанiї -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 100 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року.

     Несвоєчасне подання контролюючою особою звiту про контрольованi iноземнi компанiї -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi одного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожен календарний день неподання, але не бiльше 50 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року.

     Невiдображення контролюючою особою у звiтi про контрольованi iноземнi компанiї вiдомостей щодо наявних контрольованих iноземних компанiй та/або невiдображення iнформацiї, визначеної пiдпунктами "г" - "з" пiдпункту 392.5.3 пункту 392.5 статтi 392 цього Кодексу, щодо наявних контрольованих iноземних компанiй -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 3 вiдсоткiв суми доходу контрольованих iноземних компанiй або 25 вiдсоткiв скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї за вiдповiдний рiк, не вiдображених у звiтi про контрольованi iноземнi компанiї, залежно вiд того, яке з таких значень є бiльшим, але не бiльше 1000 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожен факт невiдображення контрольованої iноземної компанiї та/або за всi невiдображенi суми.

     Неповiдомлення контролюючою особою контролюючого органу про набуття частки в iноземнiй юридичнiй особi, утвореннi без статусу юридичної особи, або про початок здiйснення фактичного контролю за iноземною юридичною особою, або про вiдчуження частки в iноземнiй юридичнiй особi, або про припинення здiйснення фактичного контролю над iноземною юридичною особою у строки, передбаченi пiдпунктом 392.5.5 пункту 392.5 статтi 392 цього Кодексу, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожний такий факт.

     Неподання або подання не в повному обсязi контролюючою особою документацiї з трансфертного цiноутворення, iнших копiй первинних документiв щодо контрольованої iноземної компанiї на запит контролюючого органу у випадках, передбачених статтею 392 цього Кодексу, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми доходу контрольованої iноземної компанiї, щодо яких не було подано документацiю та/або копiї первинних документiв, але не бiльше 1000 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року.

     Сплата таких фiнансових санкцiй (штрафiв) не звiльняє платника податку вiд обов'язку подання звiту про контрольованi iноземнi компанiї та пiдтверджувальних документiв, передбачених статтею 392 цього Кодексу.

     Неподання звiту про контрольованi iноземнi компанiї протягом 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати фiнансових санкцiй (штрафiв), передбачених цим пунктом, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi п'яти розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за кожен календарний день неподання звiту про контрольованi iноземнi компанiї, але не бiльше 300 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року".

     76. У статтi 1201:

     1) у пунктi 1201.1:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1201.1. Порушення платниками податку на додану вартiсть граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрацiї податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних (крiм податкової накладної / розрахунку коригування, складеної на операцiї з постачання товарiв/послуг, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть; податкової накладної / розрахунку коригування, складеної на операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою; податкової накладної, складеної вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу у разi здiйснення операцiй, визначених пiдпунктами "а" - "г" цього пункту, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної; податкової накладної, складеної вiдповiдно до статтi 199 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної; податкової накладної, складеної вiдповiдно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статтi 201 цього Кодексу) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартiсть, на якого вiдповiдно до вимог статей 192 i 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрацiї, штрафу в розмiрi";

     пiсля абзацу шостого доповнити шiстьма новими абзацами такого змiсту:

     "У разi порушення платниками податку на додану вартiсть граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрацiї податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних тягне за собою накладення на платника податку на додану вартiсть, на якого вiдповiдно до вимог статей 192 i 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрацiї, штрафу в розмiрi 2 вiдсоткiв обсягу постачання (без податку на додану вартiсть), але не бiльше 1020 гривень, при реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних:

     податкової накладної / розрахунку коригування, складеної на операцiї з постачання товарiв/послуг, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть;

     податкової накладної / розрахунку коригування, складеної на операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою;

     податкової накладної, складеної вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу у разi здiйснення операцiй, визначених пiдпунктами "а" - "г" пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної;

     податкової накладної, складеної вiдповiдно до статтi 199 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної;

     податкової накладної, складеної вiдповiдно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статтi 201 цього Кодексу".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим i чотирнадцятим;

     в абзацi тринадцятому слова та цифри "згiдно з пiдпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статтi 201 цього Кодексу" виключити;

     2) у пунктi 1201.2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1201.2. Вiдсутнiсть реєстрацiї протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних (крiм податкової накладної / розрахунку коригування, складеної на операцiї з постачання товарiв/послуг, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть; податкової накладної / розрахунку коригування, складеної на операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою, податкової накладної, складеної вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу у разi здiйснення операцiй, визначених пiдпунктами "а" - "г" пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної, податкової накладної, складеної вiдповiдно до статтi 199 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної, податкової накладної складеної вiдповiдно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статтi 201 цього Кодексу), що зазначена в податковому повiдомленнi-рiшеннi, складеному за результатами перевiрки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв суми податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть, зазначеної у такiй податковiй накладнiй та/або розрахунку коригування до податкової накладної, або вiд суми податку на додану вартiсть, нарахованого за операцiєю з постачання товарiв/послуг, якщо податкову накладну на таку операцiю не складено. У разi зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних згiдно з пунктом 201.16 статтi 201 цього Кодексу штрафнi санкцiї, передбаченi цим пунктом, не застосовуються на перiод зупинення такої реєстрацiї до прийняття вiдповiдного рiшення щодо вiдновлення реєстрацiї таких податкових накладних / розрахункiв коригування";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "У разi вiдсутностi реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкової накладної / розрахунку коригування, складеної на операцiї з постачання товарiв/послуг, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, та/або податкової накладної/розрахунку коригування, складеної на операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою податкової накладної, складеної вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу у разi здiйснення операцiй, визначених пiдпунктами "а" - "г" пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної, податкової накладної, складеної вiдповiдно до статтi 199 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної, податкової накладної, складеної вiдповiдно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статтi 201 цього Кодексу, протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрацiї податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних, що зазначена в податковому повiдомленнi-рiшеннi, складеному за результатами перевiрки контролюючого органу - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмiрi 5 вiдсоткiв обсягу постачання (без податку на додану вартiсть), але не бiльше 3400 гривень".

     77. У пунктi 121.1 статтi 121:

     в абзацi другому цифри "510" замiнити цифрами "1020";

     в абзацi четвертому цифри "1020" замiнити цифрами "2040".

     78. Пункт 122.1 статтi 122 пiсля слiв "Несплата (неперерахування)" доповнити словами "або сплата (перерахування) не в повному обсязi".

     79. Статтi 123, 124, 126 i 128 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 123. Штрафнi (фiнансовi) санкцiї (штрафи) у разi визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання та/або iншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи, зменшення бюджетного вiдшкодування або виявлення фактiв використання податкових пiльг не за цiльовим призначенням чи всупереч умовам чи цiлям їх надання

     123.1. Вчинення платником податкiв дiянь, що зумовили визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання та/або iншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи, зменшення суми бюджетного вiдшкодування та/або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть платника податкiв на пiдставах, визначених пiдпунктами 54.3.1, 54.3.2 (крiм випадкiв зменшення суми податку на доходи фiзичних осiб, задекларованої до повернення з бюджету у зв'язку iз використанням права на податкову знижку), 54.3.6 пункту 54.3 статтi 54 цього Кодексу, -

     тягне за собою накладення на платника податкiв штрафу в розмiрi 10 вiдсоткiв суми визначеного податкового зобов'язання та/або iншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи, завищеної суми бюджетного вiдшкодування.

     123.2. Дiяння, передбаченi пунктом 123.1 цiєї статтi, вчиненi умисно, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 25 вiдсоткiв вiд суми визначеного податкового зобов'язання та/або iншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи, завищеної суми бюджетного вiдшкодування.

     123.3. Дiяння, передбаченi пунктом 123.2 цiєї статтi, вчиненi повторно протягом 1095 календарних днiв, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв суми визначеного податкового зобов'язання та/або iншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи, завищеної суми бюджетного вiдшкодування.

     123.4. Використання платником податкiв (посадовими особами платника податкiв) сум, що не сплаченi до бюджету внаслiдок отримання (застосування) податкової пiльги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цiлям її надання згiдно iз законом з питань вiдповiдного податку, збору, платежу, крiм iншої вiдповiдальностi, визначеної цим Кодексом, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi сум, що були використанi не за призначенням та/або всупереч умовам чи цiлям надання таких пiльг.

     123.5. Дiяння передбаченi пунктом 123.4 цiєї статтi, вчиненi умисно, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у подвiйному розмiрi сум, що були використанi не за призначенням та/або всупереч умовам чи цiлям надання таких пiльг.

     123.6. Сплата штрафу не звiльняє таких осiб вiд вiдповiдальностi за умисне ухилення вiд оподаткування.

     Стаття 124. Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання

     124.1. У разi якщо платник податкiв не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання (крiм грошового зобов'язання у виглядi штрафних (фiнансових) санкцiй, застосованих до нього на пiдставi цього Кодексу чи iншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючi органи, а також пенi, застосованої до нього на пiдставi цього Кодексу чи iншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючi органи) протягом строкiв, визначених цим Кодексом, такий платник податкiв притягується до вiдповiдальностi у виглядi штрафу в таких розмiрах:

     при затримцi до 30 календарних днiв включно, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмiрi 5 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу;

     при затримцi бiльше 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмiрi 10 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу.

     Якщо зарахування коштiв з електронного рахунку в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть в оплату узгодженої суми грошового зобов'язання, визначеного в уточнюючому розрахунку до податкової декларацiї, здiйснюється на наступний операцiйний (банкiвський) день, штрафи, визначенi у цьому пунктi, не застосовуються.

     124.2. Дiяння, передбаченi пунктом 124.1 цiєї статтi вчиненi умисно, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 25 вiдсоткiв вiд суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання.

     124.3. Дiяння, передбаченi пунктом 124.2 цiєї статтi, вчиненi повторно протягом 1095 календарних днiв або якi призвели до прострочення сплати грошового зобов'язання на строк бiльше 90 календарних днiв, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв вiд суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання.

     124.4. За порушення строку зарахування податкiв до бюджетiв або державних цiльових фондiв, установлених Законом України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", з вини банку, органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, установи - учасника платiжної системи, еквайрiя такий банк/орган сплачує штрафи в розмiрах, встановлених пунктом 124.1 цiєї статтi".

     "Стаття 126. Порушення порядку подання банками чи iншими фiнансовими установами податкової iнформацiї контролюючим органам

     126.1. Неподання або подання податкової iнформацiї банками чи iншими фiнансовими установами з порушенням строку, визначеного цим Кодексом, контролюючим органам -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 680 гривень.

     Тi самi дiяння вчиненi протягом року пiсля застосування штрафу, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 1360 гривень";

     "Стаття 128. Податковi правопорушення контролюючих органiв

     128.1. Податковими правопорушеннями контролюючих органiв є протиправнi рiшення, дiї або бездiяльнiсть контролюючих органiв, їх посадових (службових) осiб, вчинення яких є пiдставою для вiдшкодування шкоди особi, чиї права порушенi, вiдповiдно до закону.

     128.2. Податковими порушеннями, вiдшкодування шкоди за вчинення яких згiдно з пунктом 114.2 статтi 114 цього Кодексу допускається внаслiдок доведення лише факту його вчинення, є:

     128.2.1. прийняття незаконного рiшення, а так само вчинення незаконних дiянь (дiй або бездiяльностi) контролюючим органом та/або його посадовими (службовими) особами, що призвели до безпiдставної вiдмови в набуттi, а так само до безпiдставної втрати особою статусу платника податку або платника одного з податкiв, набуття та/або анулювання (втрата) якого вiдбувається за рiшенням контролюючого органу;

     128.2.2. невнесення або несвоєчасне внесення контролюючим органом даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування та/або порушення строкiв початку проведення камеральної перевiрки, передбаченої пунктом 200.10 статтi 200 цього Кодексу, а у випадках, визначених пунктом 200.11 статтi 200 цього Кодексу, перевiрки, зазначеної у такому пунктi, якщо за результатами таких протиправних дiянь було порушено строки повернення сум бюджетного вiдшкодування;

     128.2.3. прийняття посадовими (службовими) особами контролюючого органу рiшення про використання майна, визначеного пунктом 87.3 статтi 87 цього Кодексу, як джерела погашення грошового зобов'язання або податкового боргу платника податкiв;

     128.2.4. перешкоджання посадовими (службовими) особами контролюючого органу звiльненню майна особи з-пiд режиму тимчасового затримання;

     128.2.5. незаконне застосування посадовими (службовими) особами контролюючого органу арешту майна або коштiв на рахунках;

     128.2.6. безпiдставне внесення посадовими (службовими) особами контролюючого органу даних про наявнiсть податкового боргу платника податкiв або несвоєчасне внесення чи невнесення даних про вiдсутнiсть податкового боргу платника податкiв".

     80. Доповнити статтею 1251 такого змiсту:

     "Стаття 1251. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податкiв у джерела виплати

     1251.1. Ненарахування та/або неутримання, та/або несплата (неперерахування), та/або нарахування, сплата (перерахування) не в повному обсязi податкiв платником податкiв, у тому числi податковим агентом, до або пiд час виплати доходу на користь нерезидента або iншого платника податкiв, а також нерезидентом, на якого покладено обов'язок сплачувати податок у порядку, встановленому роздiлом III цього Кодексу, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 10 вiдсоткiв суми податку, що пiдлягає нарахуванню та/або сплатi до бюджету.

     1251.2. Тi самi дiї, вчиненi умисно, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 25 вiдсоткiв суми податку, що пiдлягає нарахуванню та/або сплатi до бюджету.

     1251.3. Дiяння, передбаченi пунктом 1251.2 цiєї статтi, вчиненi повторно протягом 1095 календарних днiв, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв суми податку, що пiдлягає нарахуванню та/або сплатi до бюджету.

     1251.4. Дiяння, передбаченi пунктом 1251.2 цiєї статтi, вчиненi протягом 1095 днiв втретє та бiльше, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 75 вiдсоткiв суми податку, що пiдлягає нарахуванню та/або сплатi до бюджету.

     Вiдповiдальнiсть за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслiдок вчинення таких дiй, та обов'язок щодо погашення такого податкового боргу, у тому числi пенi, покладається на податкового агента. При цьому платник податку отримувач таких доходiв звiльняється вiд обов'язку погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу, крiм випадкiв, встановлених роздiлом IV цього Кодексу.

     Податковий агент звiльняється вiд вiдповiдальностi вiдповiдно до цього пункту, якщо ненарахування, неутримання та/або неперерахування податку на доходи фiзичних осiб самостiйно виявляється податковим агентом при проведеннi перерахунку цього податку, передбаченого пунктом 169.4 статтi 169 цього Кодексу, та виправляється в наступних податкових перiодах протягом податкового (звiтного) року згiдно з нормами цього Кодексу".

     81. У статтi 129:

     1) у пунктi 129.1:

     пiдпункти 129.1.1 i 129.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "129.1.1. при нарахуваннi контролюючим органом податкового зобов'язання у встановлених цим Кодексом випадках, не пов'язаних з проведенням перевiрки, або при нарахуваннi контролюючим органом грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевiрки, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнiм днем граничного строку сплати платником податкiв такого зобов'язання, визначеного в податковому повiдомленнi-рiшеннi згiдно iз цим Кодексом;

     129.1.2. при нарахуваннi контролюючим органом за результатами перевiрки податкового зобов'язання та/або iншого зобов'язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючi органи, у разi виявлення його заниження - на суму такого заниження, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнiм днем граничного строку сплати платником податкiв цього зобов'язання за вiдповiдний податковий (звiтний) перiод, щодо якого виявлено заниження, та за весь перiод заниження (у тому числi за перiод адмiнiстративного та/або судового оскарження)";

     у пiдпунктi 129.1.3 слова "податкового зобов'язання" замiнити словами "грошового зобов'язання", а цифри i слова "(270 календарних днiв у разi здiйснення платником податкiв самостiйного коригування вiдповiдно до пiдпункту 39.5.4 пункту 39.5 статтi 39 цього Кодексу)" виключити;

     доповнити пiдпунктами 129.1.4 i 129.1.5 такого змiсту:

     "129.1.4. при виявленнi контролюючим органом за результатами перевiрки заниження податковим агентом податкового зобов'язання при нарахуваннi (виплатi) оподатковуваного доходу на користь нерезидентiв або iнших платникiв податкiв та/або несвоєчасної сплати несплати (неперерахування) податковим агентом утриманих (нарахованих) податкiв до або пiд час виплати оподатковуваного доходу на користь нерезидента або iншого платника податкiв - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнiм днем граничного строку сплати податковим агентом суми податкового зобов'язання, визначеного цим Кодексом;

     129.1.5. у випадку несвоєчасного повернення надмiру/помилково сплачених платежiв, а також несвоєчасного вiдшкодування сум податку на додану вартiсть - починаючи з першого дня, наступного за останнiм днем граничного строку повернення таких коштiв";

     2) у пунктi 129.2 слова "у порядку адмiнiстративного та/або судового оскарження пеня за перiод заниження такого грошового зобов'язання (його частини) скасовується" замiнити словами "у порядку адмiнiстративного та/або судового оскарження пеня, нарахована на таке грошове зобов'язання (його частину) або на виявлене заниження податкового зобов'язання, скасовується";

     3) у пунктi 129.3:

     абзац перший доповнити словами i цифрами "(крiм пенi, передбаченої пiдпунктами 129.1.2, 129.1.4 пункту 129.1 цiєї статтi)";

     в абзацi другому слова "бюджетних коштiв" замiнити словами "бюджетних коштiв на вiдповiдний рахунок платника податкiв";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити п'ятьма новими абзацами такого змiсту:

     "129.3.41. Нарахування пенi, передбаченої пiдпунктом 129.1.2 пункту 129.1 цiєї статтi, закiнчується в день настання строку погашення грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за результатами перевiрки. Така пеня нараховується в день закiнчення її нарахування за весь перiод заниження податкового зобов'язання, починаючи з дня, визначеного пiдпунктом 129.1.2 пункту 129.1 цiєї статтi, по день закiнчення.

     Нарахування пенi, передбаченої пiдпунктом 129.1.4 пункту 129.1 цiєї статтi, закiнчується:

     у разi виявлення контролюючим органом факту несвоєчасної сплати, несплати (неперерахування) визначених податковим агентом сум податкових зобов'язань - у день сплати (погашення) податковим агентом цих сум податкових зобов'язань;

     у разi виявлення контролюючим органом факту заниження податковим агентом податкових зобов'язань при нарахуваннi (виплатi) оподатковуваного доходу на користь нерезидентiв або iнших платникiв податкiв - у день настання строку погашення податкового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за результатами перевiрки. Для податкових агентiв, якi занизили податковi зобов'язання при нарахуваннi (виплатi) оподатковуваного доходу на користь нерезидентiв, така пеня нараховується в день закiнчення її нарахування за весь перiод заниження податкового зобов'язання, починаючи з дня, визначеного пiдпунктом 129.1.4 пункту 129.1 цiєї статтi, по день закiнчення.

     Для податкових агентiв, якi виплачують оподатковуванi доходи на користь iнших платникiв податкiв, така пеня нараховується за весь перiод заниження податкового зобов'язання, починаючи з дня, визначеного пiдпунктом 129.1.4 пункту 129.1 цiєї статтi, по день настання строку погашення визначеного контролюючим органом податкового зобов'язання".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом одинадцятим;

     4) пункт 129.4 викласти в такiй редакцiї:

     "129.4. На суми грошового зобов'язання, визначеного пiдпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цiєї статтi (включаючи суму штрафних санкцiй за їх наявностi та без урахування суми пенi) та в iнших випадках визначення пенi вiдповiдно до вимог цього Кодексу, якщо її розмiр не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов'язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на кожний такий день.

     На суми заниження податкового зобов'язання, визначеного пiдпунктами 129.1.2 та 129.1.4 пункту 129.1 цiєї статтi, нараховується пеня за кожний календарний день заниження податкового зобов'язання, включаючи день настання строку погашення податкового зобов'язання, визначеного контролюючим органом, з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на кожний такий день.

     На суми грошового зобов'язання, визначеного пiдпунктом 129.1.3 пункту 129.1 цiєї статтi (включаючи суму штрафних санкцiй за їх наявностi та без урахування суми пенi), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнiм днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, включаючи день погашення, iз розрахунку 100 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на кожний такий день.

     На суми несвоєчасно сплачених та/або несплачених (неперерахованих) податковим агентом визначених податкових зобов'язань вiдповiдно до пiдпункту 129.1.4 пункту 129.1 цiєї статтi контролюючим органом нараховується пеня за кожний календарний день такої несплати (неперерахування), включаючи день погашення податкового зобов'язання, з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на кожний такий день";

     5) пункт 129.5 пiсля слiв "Зазначений розмiр пенi застосовується щодо" доповнити словами "всiх платникiв та";

     6) пункт 129.6 викласти в такiй редакцiї:

     "129.6. За порушення строку зарахування податкiв до бюджетiв або державних цiльових фондiв, установлених Законом України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", з вини банку, органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, установи - учасника платiжної системи, еквайрiя такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафи у розмiрах, встановлених цим Кодексом";

     7) абзац перший пункту 129.7 доповнити словами "крiм випадкiв, коли банк повернув платiжнi доручення без виконання або платник податкiв звернувся до банку, що вiднесений до категорiї неплатоспроможних, та iнiцiювання сплати коштiв не було завершене";

     8) включити пункт 129.9 такого змiсту:

     "129.9. Пеня не нараховується, а нарахована пеня пiдлягає анулюванню в таких випадках:

     129.9.1. закiнчення 1095 дня, що настає за днем, коли у контролюючого органу вiдповiдно до цього Кодексу виникло право нарахувати пеню платнику податкiв;

     129.9.2. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) особою, що дiяла у вiдповiдностi до iндивiдуальної чи узагальнюючої податкової консультацiї та/або висновку про застосування норми права Верховного Суду України;

     129.9.3. вчинення дiяння (дiї або бездiяльностi) внаслiдок незаконних рiшень, дiй або бездiяльностi контролюючих органiв, визнаних такими у встановленому законом порядку;

     129.9.4. вчинення дiяння (дiї чи бездiяльностi) з вини банку, органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, установи учасника платiжної системи, еквайрiя;

     129.9.5. виявлення в роботi електронного кабiнету технiчної та/або методологiчної помилки чи технiчного збою i визнання такої помилки/збою технiчним адмiнiстратором та/або методологом електронного кабiнету або згiдно з повiдомленням на офiцiйному вебсайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або пiдтвердження її iснування рiшенням суду, якщо порушення були зумовленi виключно технiчною та/або методологiчною помилкою чи технiчним збоєм у роботi електронного кабiнету;

     129.9.6. протягом строку прийняття спадщини на грошовi зобов'язання та/або податковий борг спадкодавцiв;

     129.9.7. в iнших випадках, передбачених цим Кодексом".

     82. Пункт 130.1 статтi 130 викласти в такiй редакцiї:

     "130.1. У разi якщо в межах процедури адмiнiстративного оскарження було прийнято рiшення про продовження строкiв розгляду скарги платника податкiв понад строки, визначенi цим Кодексом, пеня не нараховується протягом таких додаткових строкiв незалежно вiд результатiв адмiнiстративного оскарження".

     83. У статтi 131:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 131. Порядок сплати пенi";

     2) у пунктi 131.3 слова "або державних цiльових фондiв" виключити;

     3) доповнити пунктом 131.4 такого змiсту:

     "131.4. Нарахованi суми пенi на користь платника податку виплачуються йому в порядку, передбаченому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     84. У статтi 133:

     1) у пунктi 133.1:

     пiдпункт 133.1.1 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання юридичнi особи, що обрали спрощену систему оподаткування, є платниками податку при виплатi доходiв (прибуткiв) нерезиденту iз джерелом їх походження з України в порядку, визначеному пунктом 141.4 статтi 141 цього Кодексу. При цьому платники єдиного податку четвертої групи не є платниками податку при виплатi доходiв, визначених абзацами четвертим - шостим пiдпункту 14.1.49 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу.

     Суб'єкти господарювання юридичнi особи, що обрали спрощену систему оподаткування, є платниками податку при отриманнi скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї, що оподатковується в порядку, визначеному статтею 392 та цим роздiлом";

     доповнити пiдпунктами 133.1.4 та 133.1.5 такого змiсту:

     "133.1.4. фiзичнi особи пiдприємцi, у тому числi такi, що обрали спрощену систему оподаткування, та фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, щодо виплачених нерезиденту доходiв (прибуткiв) iз джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку, визначеному пунктом 141.4 статтi 141 цього Кодексу;

     133.1.5. юридичнi особи, що утворенi вiдповiдно до законодавства iнших країн (iноземнi компанiї) та мають мiсце ефективного управлiння на територiї України.

     Мiсцем ефективного управлiння вважається Україна, якщо дотримується одна або декiлька з таких умов щодо iноземної компанiї чи її видiв дiяльностi:

     а) проведення зборiв виконавчого органу iноземної компанiї регулярнiше в Українi, нiж у будь-якiй iншiй країнi;

     б) прийняття управлiнських рiшень i здiйснення iншої поточної (операцiйної) дiяльностi iноземної компанiї її посадовими особами переважно здiйснюється з України;

     в) фактичне управлiння дiяльнiстю iноземної компанiї переважно здiйснюється з України, незалежно вiд наявностi в осiб, якi здiйснюють таке управлiння, формальних (юридичних) повноважень для такого управлiння.

     У разi якщо iноземна компанiя може бути визнана такою, що має мiсце ефективного управлiння в iншiй iноземнiй державi, мiсцем управлiння такої iноземної компанiї визначається Україна, якщо в Українi виконується хоча б одна з таких умов:

     управлiння банкiвськими рахунками iноземної компанiї;

     ведення бухгалтерського або управлiнського облiку iноземної компанiї;

     управлiння персоналом iноземної компанiї.

     Iноземна компанiя має право самостiйно визнати себе податковим резидентом України з 1 сiчня календарного року, в якому вiдповiдну заяву за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, подано до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     У разi якщо iноземною компанiєю буде подано заяву про визнання податковим резидентом України в перiод з 1 до 31 грудня календарного року, першим податковим (звiтним) перiодом буде рiк, наступний за роком, в якому була подана заява.

     Iноземна компанiя має право вiдмовитися вiд статусу податкового резидента України на пiдставi вiдповiдної заяви до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та за результатами вiдповiдної перевiрки контролюючого органу. Вiдмова iноземною компанiєю вiд податкового резидентства прирiвнюється до лiквiдацiї юридичної особи. Оподаткування доходу, що виплачується у зв'язку з вiдмовою iноземною компанiєю вiд податкового резидентства, здiйснюється на рiвнi акцiонерiв або iнших осiб, якi мають право на отримання такого доходу.

     Порядок взяття на облiк та зняття з облiку iноземної компанiї, а також порядок проведення перевiрки контролюючого органу у зв'язку з вiдмовою iноземною компанiєю вiд податкового резидентства встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Iноземна компанiя, що отримала статус платника податку - резидента, не визнається контрольованою iноземною компанiєю.

     Юридична особа, визнана нерезидентом України вiдповiдно до мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування, автоматично визнається платником податку нерезидентом";

     2) пiдпункт 133.2.2 пункту 133.2 викласти в такiй редакцiї:

     "133.2.2. нерезиденти, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво та/або отримують доходи iз джерелом походження з України, та iншi нерезиденти, на яких покладено обов'язок сплачувати податок у порядку, встановленому цим роздiлом";

     3) абзац четвертий пiдпункту 133.4.1 пункту 133.4 доповнити словами "та житлово-будiвельнi кооперативи";

     4) пункт 133.5 доповнити словами i цифрами "крiм випадкiв, передбачених абзацами другим та третiм пiдпункту 133.1.1 та пiдпункту 133.1.4 пункту 133.1 цiєї статтi".

     85. У пунктi 134.1 статтi 134:

     у пiдпунктi 134.1.1:

     слова "звiтний (податковий) перiод" замiнити словами "звiтний перiод";

     слова "двадцять мiльйонiв гривень" у всiх вiдмiнках замiнити словами "сорок мiльйонiв гривень" у вiдповiдному вiдмiнку;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Для платникiв податку, визначених пiдпунктом 133.1.5 пункту 133.1 статтi 133 цього Кодексу, не є об'єктом оподаткування прибуток iз джерелом походження за межами України";

     доповнити пiдпунктами 134.1.6 та 134.1.7 такого змiсту:

     "134.1.6. дохiд, отриманий вiд азартних iгор з використанням гральних автоматiв, що пiдлягає оподаткуванню згiдно з пунктом 141.5 статтi 141 цього Кодексу;

     134.1.7. скоригований прибуток контрольованої iноземної компанiї, визначений вiдповiдно до статтi 392 цього Кодексу.

     Такий об'єкт оподаткування визначається окремо вiд об'єктiв оподаткування, визначених пiдпунктами 134.1.1 - 134.1.6 цього пункту.

     У разi наявностi декiлькох контрольованих iноземних компанiй об'єкт оподаткування визначається окремо по кожнiй такiй компанiї".

     86. У статтi 136:

     1) у пунктi 136.3 цифри i слово "0, 4, 6, 12, 15 i 20" замiнити цифрами i словом "0, 4, 5, 6, 12, 15, 18 i 20";

     2) у пунктi 136.6 слово i цифри "пункту 47" замiнити словом i цифрами "пункту 48";

     3) доповнити пунктом 136.7 такого змiсту:

     "136.7. До об'єкта оподаткування, визначеного пiдпунктом 134.1.7 пункту 134.1 статтi 134 цього Кодексу, застосовується базова (основна) ставка податку".

     87. У статтi 137:

     1) у пiдпунктi 137.4.1 пункту 137.4 слова i цифри "визначеної статтею 209 цього Кодексу" виключити;

     2) у пунктi 137.5:

     у пiдпунктi "в" слова "звiтний (податковий) перiод" замiнити словами "звiтний перiод", а цифри i слово "20 мiльйонiв" - цифрами i словом "40 мiльйонiв";

     доповнити пiдпунктами "г" - "д" такого змiсту:

     "г) фiзичних осiб - пiдприємцiв, у тому числi таких, якi обрали спрощену систему оподаткування, та фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, щодо виплачених нерезиденту доходiв (прибуткiв) iз джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку, визначеному пунктом 141.4 статтi 141 цього Кодексу;

     ґ) суб'єктiв господарювання юридичних осiб, якi обрали спрощену систему оподаткування, щодо виплачених нерезиденту доходiв (прибуткiв) iз джерелом їх походження з України, що оподатковуються в порядку, визначеному пунктом 141.4 статтi 141 цього Кодексу;

     д) суб'єктiв господарювання юридичних осiб, якi обрали спрощену систему оподаткування, щодо отриманого скоригованого прибутку контрольованої iноземної компанiї, що оподатковується в порядку, визначеному статтею 392 та цим роздiлом";

     3) доповнити пунктом 137.9 такого змiсту:

     "137.9. Сума податку на прибуток пiдприємств, що пiдлягає сплатi до бюджету контролюючою особою iз прибутку контрольованої iноземної компанiї, зменшується на суму корпоративного податку або аналогiчного податку, що стягується згiдно iз законодавством iноземних держав, фактично сплаченого контрольованою iноземною компанiєю, включаючи податки, утриманi у джерела виплати iз суми доходу, отриманого контрольованою iноземною компанiєю. Сума, на яку може бути зменшений податок на прибуток пiдприємства, визначається як загальна сума податку, що фактично сплачена контрольованою iноземною компанiєю за результатами вiдповiдного податкового (звiтного) перiоду, пропорцiйна частцi контролюючої особи в такiй контрольованiй iноземнiй компанiї, вiдображенiй у звiтi про контрольованi iноземнi компанiї.

     Сума зменшення податку на прибуток пiдприємств не може перевищувати суму податкового зобов'язання юридичної особи щодо прибутку такої контрольованої iноземної компанiї".

     88. У статтi 138:

     1) в абзацах другому, п'ятому пункту 138.1 i абзацах другому, шостому пункту 138.2 слова "основних засобiв або" замiнити словами "основних засобiв та/або";

     2) у пунктi 138.3:

     у пiдпунктi 138.3.1:

     в абзацi першому слова "основних засобiв або нематерiальних активiв" замiнити словами "основних засобiв та нематерiальних активiв", а слова "крiм "виробничого" методу" виключити;

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Амортизацiя не нараховується за перiод невикористання (експлуатацiї) основних засобiв у господарськiй дiяльностi у зв'язку з їх модернiзацiєю, реконструкцiєю, добудовою, дообладнанням та консервацiєю";

     пiдпункт 138.3.2 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Для цiлей розрахунку рiзницi, на яку збiльшується фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдно до пункту 140.2 статтi 140 цього Кодексу, платник податкiв зобов'язаний вести окремий облiк процентiв, що були капiталiзованi (пiдлягали включенню до собiвартостi необоротного активу) вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     у пiдпунктi 138.3.3:

     абзац перший пiсля слова "активiв" доповнити словами "(крiм випадку застосування виробничого методу нарахування амортизацiї)";

     слова i цифри "перевищує 6000 гривень" замiнити словами i цифрами "перевищує 20000 гривень".

     89. Пункт 139.2 статтi 139 викласти в такiй редакцiї:

     "139.2. Резерв сумнiвних боргiв або резерв очiкуваних кредитних збиткiв (зменшення корисностi активiв).

     139.2.1. Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується:

     на суму витрат на формування резерву сумнiвних боргiв або резерв очiкуваних кредитних збиткiв (зменшення корисностi активiв) вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму витрат вiд списання дебiторської заборгованостi понад суму резерву сумнiвних боргiв або понад резерв очiкуваних кредитних збиткiв (зменшення корисностi активiв).

     139.2.2. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується:

     на суму коригування (зменшення) резерву сумнiвних боргiв або резерв очiкуваних кредитних збиткiв (зменшення корисностi активiв), на яку збiльшився фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму списаної дебiторської заборгованостi (у тому числi за рахунок створеного резерву сумнiвних боргiв або резерв очiкуваних кредитних збиткiв (зменшення корисностi активiв), що вiдповiдає ознакам, визначеним пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу".

     90. У статтi 140:

     1) пункт 140.1 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Капiталiзованi проценти, що збiльшили собiвартiсть необоротних активiв вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi враховуються при розрахунку суми перевищення вiдповiдно до пункту 140.2 цiєї статтi у перiодi нарахування амортизацiї вiдповiдних об'єктiв основних засобiв";

     2) пункти 140.2 i 140.4 викласти в такiй редакцiї:

     "140.2. Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених пунктом 140.1 цiєї статтi, що виникли за операцiями з нерезидентами, перевищує суму власного капiталу бiльше нiж у 3,5 раза, фiнансовий результат до оподаткування збiльшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському облiку процентiв за кредитами, позиками та iншими борговими зобов'язаннями (крiм процентiв, що пiдлягають капiталiзацiї вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi до моменту введення вiдповiдного активу в експлуатацiю) понад 30 вiдсоткiв суми розрахованого об'єкта оподаткування податком на прибуток звiтного (податкового) перiоду, в якому здiйснюється нарахування таких процентiв, збiльшеного на суму фiнансових витрат за даними фiнансової звiтностi та суми амортизацiйних вiдрахувань за даними податкової звiтностi того самого звiтного (податкового) перiоду.

     Для цiлей цього пункту об'єкт оподаткування визначається згiдно iз статтею 134 цього Кодексу з коригуванням фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень цього роздiлу, крiм:

     вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв;

     рiзницi, визначеної цим пунктом.

     Якщо у звiтному (податковому) перiодi показник, розрахований вiдповiдно до абзацу першого цього пункту, має вiд'ємне значення, фiнансовий результат до оподаткування збiльшується на всю суму процентiв, нарахованих у цьому звiтному (податковому) перiодi.

     Для цiлей цього пункту до суми процентних витрат, нарахованих протягом звiтного (податкового) перiоду, додається частка амортизацiйних вiдрахувань, що припадає на суму процентних витрат, капiталiзованих у складi вартостi необоротного активу до моменту введення його в експлуатацiю. Платник податку в кожному окремому звiтному (податковому) перiодi визначає частку амортизацiйних вiдрахувань iз вартостi вiдповiдного необоротного активу, що припадає на суму капiталiзованих процентiв, виходячи iз застосовного методу амортизацiї та строку корисного використання вiдповiдного необоротного активу.

     У разi перевищення суми процентних витрат за контрольованими операцiями над рiвнем, визначеним вiдповiдно до принципу "витягнутої руки", положення цього пункту застосовуються до суми процентних витрат, що вiдповiдають принципу витягнутої руки". Положення цього абзацу застосовуються за наслiдками звiтного (податкового) року.

     Норми цього пункту не застосовуються та фiнансовий результат до оподаткування не збiльшується на суму процентiв, що пiдлягають капiталiзацiї вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та не впливають на фiнансовий результат до оподаткування платника податкiв у звiтному (податковому) перiодi, до моменту введення вiдповiдного необоротного активу в експлуатацiю.

     Коригування, передбаченi цим пунктом, не здiйснюються щодо суми процентiв, визнаних такими, що не вiдповiдають принципу "витягнутої руки" згiдно iз статтею 39 цього Кодексу.

     Норми цього пункту не застосовуються до фiнансових установ та компанiй, що займаються виключно лiзинговою дiяльнiстю";

     "140.4. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується:

     140.4.1. на суму нарахованих доходiв вiд участi в капiталi iнших платникiв податку на прибуток пiдприємств, платникiв єдиного податку та на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, що пiдлягають виплатi на його користь вiд iнших платникiв цього податку (крiм iнститутiв спiльного iнвестування та платникiв, прибуток яких звiльняється вiд оподаткування вiдповiдно до положень цього Кодексу, у розмiрi прибутку, звiльненого вiд оподаткування);

     140.4.2. на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, що пiдлягає виплатi на його користь вiд контрольованої iноземної компанiї в межах, що не перевищує суму, на яку збiльшувався об'єкт оподаткування вiдповiдно до пiдпункту 134.1.7 пункту 134.1 статтi 134 цього Кодексу.

     Норми цього пiдпункту застосовуються за результатами податкового (звiтного) року.

     У разi якщо платник податку зобов'язаний зменшити фiнансовий результат до оподаткування на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, зазначених у цьому пiдпунктi, а також вiдповiдно до положень пiдпункту 140.4.3 цього пункту, коригування вiдповiдно до положень цього пiдпункту не здiйснюється;

     140.4.3. на суму нарахованих доходiв вiд участi в капiталi нерезидентiв (у тому числi контрольованих iноземних компанiй) та на суму нарахованих доходiв у виглядi дивiдендiв, що пiдлягають виплатi на його користь вiд такого нерезидента, за умови, що доля участi в капiталi нерезидента становить щонайменше 10 вiдсоткiв протягом календарного року та такий нерезидент не входить до перелiку держав (територiй), визначених вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу (крiм держав (територiй), з якими є чиннi мiжнароднi договори України про уникнення подвiйного оподаткування доходiв).

     Якщо у попереднiх податкових (звiтних) перiодах (з урахуванням строкiв, встановлених статтею 102 цього Кодексу) дивiденди фактично сплачувалися нерезидентом на користь резидента в перiод до досягнення таким резидентом календарного року безперервного володiння участю в капiталi нерезидента i такий дохiд пiдлягав оподаткуванню, резидент має право подати уточнюючу податкову декларацiю за вiдповiднi попереднi податковi (звiтнi) перiоди та застосувати положення цього пiдпункту пiсля досягнення одного року безперервного володiння часткою в капiталi вiдповiдного нерезидента, якщо виконуються iншi умови, за яких дозволяється коригування шляхом зменшення фiнансового результату до оподаткування на суму нарахованого доходу у виглядi дивiдендiв;

     140.4.4. на суму вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв. Положення цього пiдпункту застосовуються з урахуванням пункту 3 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу;

     140.4.5. платником податку правонаступником на суму вiд'ємного значення об'єкта оподаткування платника податку, що реорганiзується шляхом:

     приєднання, злиття, перетворення у перiодi затвердження передавального акта;

     подiлу, видiлу у перiодi затвердження розподiльчого балансу пропорцiйно до отриманої частки майна згiдно з розподiльчим балансом.

     При проведеннi реорганiзацiї вiд'ємне значення об'єкта оподаткування податкового (звiтного) перiоду, що облiковувалося у платника податку, що припиняється, на дату затвердження передавального акта або розподiльчого балансу, зменшує фiнансовий результат до оподаткування платника податку правонаступника в сумi, що не перевищує суму власного капiталу платника податку, що припиняється, станом на кiнець попереднього податкового (звiтного) року та за умови, що платник податку, що припиняється, та платник податку - правонаступник були пов'язаними особами бiльше нiж вiсiмнадцять послiдовних мiсяцiв до дати завершення приєднання (злиття);

     140.4.6. на суму уцiнки, врахованої у фiнансовому результатi до оподаткування в поточному податковому (звiтному) перiодi на iнструменти власного капiталу, перекласифiкованi у фiнансовi зобов'язання вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     140.4.7. на суму субсидiй, отриманих платником податку суб'єктом кiнематографiї України для повернення частини квалiфiкованих витрат вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку кiнематографiї в Українi", здiйснених при виробництвi (створеннi) фiльму та включених до складу доходiв звiтного перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     3) у пунктi 140.5:

     пiдпункт 140.5.4 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Норми цього пiдпункту застосовуються за результатами податкового (звiтного) року";

     доповнити пiдпунктом 140.5.51 такого змiсту:

     "140.5.51. на суму 30 вiдсоткiв вартостi товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг (крiм операцiй, визнаних контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу), реалiзованих на користь:

     нерезидентiв зареєстрованих у державах (на територiях), включених до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу;

     нерезидентiв, органiзацiйно-правова форма яких включена до перелiку затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "ґ" пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, якi не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числi податок з доходiв, отриманих за межами держави реєстрацiї таких нерезидентiв, та/або не є податковими резидентами держави, в якiй вони зареєстрованi як юридичнi особи.

     Вимоги цього пiдпункту не застосовуються платником податку, якщо операцiя не є контрольованою та сума таких доходiв пiдтверджується платником податку за цiнами, визначеними за принципом "витягнутої руки" вiдповiдно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звiту.

     При цьому, якщо цiна реалiзацiї товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг є нижчою за цiну, визначену вiдповiдно до принципу "витягнутої руки", встановленого статтею 39 цього Кодексу, коригування фiнансового результату до оподаткування здiйснюється на розмiр рiзницi мiж вартiстю, визначеною виходячи з рiвня цiни, визначеної за принципом "витягнутої руки", та вартiстю реалiзацiї.

     Норми цього пiдпункту застосовуються за результатами податкового (звiтного) року";

     пiдпункт 140.5.6 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Норми цього пiдпункту застосовуються за результатами податкового (звiтного) року";

     у пiдпунктi 140.5.9:

     в абзацi першому цифри "140.5.13" замiнити цифрами "140.5.14";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вимоги цього пiдпункту не поширюються на сплату банком обов'язкових зборiв вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", а також на сплату платниками податку iнших платежiв, здiйснення яких є обов'язковою умовою для проведення професiйної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України";

     в абзацi першому пiдпункту 140.5.10 слова "(крiм фiзичних осiб)" замiнити словами "(крiм фiзичних осiб, якi є платниками податку на доходи фiзичних осiб)";

     пiдпункт 140.5.11 викласти в такiй редакцiї:

     "140.5.11. на суму витрат вiд визнаних штрафiв, пенi, неустойок, вiдшкодування збиткiв, компенсацiї неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих вiдповiдно до цивiльного законодавства та цивiльно-правових договорiв, у тому числi у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, на користь осiб, якi не є платниками податку (крiм фiзичних осiб, якi є платниками податку на доходи фiзичних осiб), та на користь платникiв податку, якi оподатковуються за ставкою 0 вiдсоткiв вiдповiдно до пункту 44 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу, а також на суму штрафiв, пенi, нарахованих контролюючими органами та iншими органами державної влади за порушення вимог законодавства";

     пiдпункт 140.5.12 виключити;

     доповнити пiдпунктом 140.5.15 такого змiсту:

     "140.5.15. на суму витрат, понесених платником податкiв при здiйсненнi операцiй з нерезидентами, якщо такi операцiї не мають дiлової мети.

     Обов'язок доведення обставин, передбачених цим пiдпунктом, покладається на контролюючий орган.

     У разi якщо платник податку зобов'язаний збiльшити фiнансовий результат до оподаткування на вартiсть витрат, зазначених у цьому пiдпунктi, а також вiдповiдно до положень iнших пiдпунктiв цiєї статтi, такi iншi коригування вiдповiдно до положень iнших пiдпунктiв цiєї статтi не здiйснюються".

     91. У статтi 141:

     1) у пунктi 141.2:

     в абзацах другому i третьому пiдпункту 141.2.1 i абзацi другому пiдпункту 141.2.2 слова "податковий (звiтний) перiод" у всiх вiдмiнках замiнити словами "звiтний перiод" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пiдпунктах 141.2.4 i 141.2.5 слова "податкових перiодах" замiнити словами "податкових (звiтних) перiодах";

     2) у пунктi 141.4:

     у пiдпунктi 141.4.1:

     у пiдпунктi "ґ" слова "або постiйними представництвами" виключити;

     у пiдпунктi "д" слова "у тому числi майна постiйного представництва нерезидента" виключити;

     пiдпункти "е", "з", "й" викласти в такiй редакцiї:

     "е) прибуток вiд здiйснення операцiй з продажу або iншого вiдчуження наступних iнвестицiйних активiв:

     цiнних паперiв, деривативiв або iнших корпоративних прав у статутному капiталi юридичних осiб резидентiв, крiм тих, що знаходяться в обiгу на фондовiй бiржi, що входить до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "а" пiдпункту 141.4.11 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу;

     акцiй, корпоративних прав, часток в iноземних компанiях, органiзацiях, утворених вiдповiдно до законодавства iнших держав (iноземнi юридичнi особи), крiм тих, що знаходяться в обiгу на фондовiй бiржi, що входить до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту "а пiдпункту 141.4.11 пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу, що вiдповiдають таким умовам:

     а) у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, вартiсть акцiй, часток, корпоративних або iнших аналогiчних прав iноземної юридичної особи на 50 i бiльше вiдсоткiв утворюється за рахунок акцiй, часток в українськiй юридичнiй особi, якi належать зазначенiй iноземнiй юридичнiй особi прямо або опосередковано, та

     б) у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, вартiсть акцiй, часток в українськiй юридичнiй особi на 50 i бiльше вiдсоткiв утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Українi та належить такiй українськiй юридичнiй особi або використовується такою українською юридичною особою на пiдставi договору довгострокової оренди, фiнансового лiзингу чи аналогiчного договору.

     Вартiсть акцiй, часток, корпоративних або iнших аналогiчних прав (для цiлей пiдпункту "а" цього пiдпункту) та нерухомого майна (для цiлей пiдпункту "б" цього пiдпункту) визначається на пiдставi балансової (залишкової) вартостi за даними бухгалтерського облiку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днiв, що передують продажу або iншому вiдчуженню, та пiдлягає порiвнянню з вартiстю iншого майна (активiв) згiдно з балансовою (залишковою) вартiстю за даними бухгалтерського облiку такої юридичної особи";

     "з) брокерська, комiсiйна або агентська винагорода, отримана вiд резидентiв або постiйних представництв iнших нерезидентiв щодо брокерських, комiсiйних або агентських послуг, наданих нерезидентом на територiї України на користь резидентiв";

     "й) доходи вiд вiдчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мiнеральних джерел та iнших природних ресурсiв, розташованих на територiї України, що належать нерезиденту";

     доповнити пiдпунктом "к" такого змiсту:

     "к) iншi доходи вiд провадження нерезидентом господарської дiяльностi на територiї України, крiм доходiв у виглядi виручки або iнших видiв компенсацiї вартостi товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту (постiйному представництву iншого нерезидента) вiд такого нерезидента, у тому числi вартостi послуг iз мiжнародного зв'язку чи мiжнародного iнформацiйного забезпечення";

     пiдпункт 141.4.2 викласти в такiй редакцiї:

     "141.4.2. Резидент, у тому числi фiзична особа пiдприємець, фiзична особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, або суб'єкт господарювання (юридична особа чи фiзична особа пiдприємець), який обрав спрощену систему оподаткування, або iнший нерезидент, який провадить господарську дiяльнiсть через постiйне представництво на територiї України, якi здiйснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом (у тому числi на рахунки нерезидента, що ведуться в нацiональнiй валютi), утримують податок з таких доходiв, зазначених у пiдпунктi 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмiрi 15 вiдсоткiв (крiм доходiв, зазначених у пiдпунктах 141.4.4 - 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, що сплачується до бюджету пiд час такої виплати, якщо iнше не передбачено положеннями мiжнародних договорiв України з країнами резиденцiї осiб, на користь яких здiйснюються виплати, що набрали чинностi. Вимоги цього абзацу не застосовуються до доходiв нерезидентiв, що отримуються ними через їх постiйнi представництва на територiї України.

     У разi якщо резидент (крiм платникiв єдиного податку четвертої групи) здiйснює на користь нерезидента виплату доходiв, зазначених в абзацах четвертому шостому пiдпункту 14.1.49 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, у сумi, що перевищує суму, що вiдповiдає принципу "витягнутої руки", або виплачує iншi доходи, прирiвнянi згiдно з цим Кодексом до дивiдендiв, такий резидент має утримати з суми такого перевищення та з таких iнших доходiв податок на доходи нерезидента за ставкою в розмiрi 15 вiдсоткiв (якщо iнша ставка не встановлена мiжнародним договором, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України). Такий податок має бути сплачений до граничної дати подання звiту про контрольованi операцiї за вiдповiдний звiтний (податковий) рiк.

     Якщо дохiд виплачується нерезиденту у будь-якiй формi, вiдмiннiй вiд грошової, або якщо податок на доходи нерезидента не було утримано з вiдповiдного доходу пiд час виплати (у тому числi пiд час виплат доходiв, прирiвняних за цим Кодексом до дивiдендiв), такий податок пiдлягає нарахуванню та сплатi виходячи з такого розрахунку:

     Пс = СД * 100 / (100 - СП) - СД, де:

     Пс - сума податку до сплати;

     СД - сума виплаченого доходу;

     СП - ставка податку, встановлена цим пiдпунктом.

     Нерезидент, який набуває право власностi на iнвестицiйний актив, визначений абзацами третiм п'ятим пiдпункту "е" пiдпункту 141.4.1 цього пункту, у iншого нерезидента, який не має в Українi зареєстрованого постiйного представництва, зобов'язаний утримувати податок з прибутку вiд вiдчуження такого iнвестицiйного активу, виплаченого на користь такого iншого нерезидента, за ставкою в розмiрi 15 вiдсоткiв та за рахунок такого iншого нерезидента, та перераховувати до бюджету пiд час такої виплати, якщо iнше не передбачено положеннями мiжнародних договорiв України з країною резиденцiї особи, на користь яких здiйснюються виплати, що набрали чинностi.

     У разi якщо нерезидент набуває право власностi на iнвестицiйний актив, визначений абзацами третiм - п'ятим пiдпункту "е" пiдпункту 141.4.1 цього пункту, у iншого нерезидента, який не має постiйного представництва в Українi вiдповiдно до норм цього пункту, нерезидент, який набуває право власностi, зобов'язаний утримати податок з прибутку вiд вiдчуження iнвестицiйного активу, виплаченого на користь iншого нерезидента, за ставкою в розмiрi 15 вiдсоткiв та за його рахунок, задекларувати та перераховувати до бюджету України податок пiд час такої виплати, якщо iнше не передбачено положеннями мiжнародних договорiв України з країною резиденцiї особи, на користь яких здiйснюється виплата, що набрали чинностi.

     Такий нерезидент - покупець зобов'язаний не пiзнiше дати здiйснення першої оплати за iнвестицiйний актив, що придбавається, стати на облiк у контролюючому органi за мiсцезнаходженням української юридичної особи, акцiї, корпоративнi права якої формують вартiсть iнвестицiйного активу, що є предметом такого правочину. Взяття на облiк таких нерезидентiв здiйснюється в порядку, встановленому пунктом 64.5 статтi 64 цього Кодексу.

     Прибуток вiд здiйснення операцiй, визначених у пiдпунктi "е" пiдпункту 141.4.1 цього пункту, визначається як позитивна рiзниця мiж доходом, отриманим вiд продажу або iншого вiдчуження iнвестицiйного активу, та документально пiдтвердженими витратами на придбання такого активу. Якщо на вимогу особи, яка вiдповiдно до цього пiдпункту є вiдповiдальною за сплату податку з прибутку вiд здiйснення такої операцiї, нерезидент, який вiдчужує iнвестицiйний актив, не надає документи, що пiдтверджують витрати на придбання такого активу, базою оподаткування податком на такий прибуток є вартiсть операцiї з вiдчуження iнвестицiйного активу";

     абзац перший пiдпункту 141.4.4 викласти в такiй редакцiї:

     "141.4.4. Сума фрахту, що сплачується нерезиденту резидентом, у тому числi фiзичною особою - пiдприємцем, фiзичною особою, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, або суб'єктом господарювання (юридичною особою чи фiзичною особою пiдприємцем), який обрав спрощену систему оподаткування, або iншим нерезидентом, який провадить господарську дiяльнiсть через постiйне представництво за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 вiдсоткiв у джерела виплати таких доходiв за рахунок цих доходiв. При цьому";

     у пiдпунктi 141.4.5:

     абзац перший пiсля слiв "Страховики або iншi резиденти" доповнити словами "у тому числi фiзичнi особи - пiдприємцi, фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, або суб'єкти господарювання (юридичнi особи чи фiзичнi особи - пiдприємцi), якi обрали спрощену систему оподаткування, iнший нерезидент, який провадить господарську дiяльнiсть через постiйне представництво";

     в абзацах третьому та п'ятому слово "пункту" замiнити словом "пiдпункту";

     пiдпункт 141.4.6 пiсля слова "Резиденти" доповнити словами "у тому числi фiзичнi особи - пiдприємцi, фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, або суб'єкти господарювання (юридичнi особи чи фiзичнi особи - пiдприємцi), якi обрали спрощену систему оподаткування";

     абзаци другий i третiй пiдпункту 141.4.7 викласти в такiй редакцiї:

     "Постiйне представництво визначає обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого протягом звiтного (податкового) перiоду, вiдповiдно до принципу "витягнутої руки". Оподатковуваний прибуток постiйного представництва має вiдповiдати прибутку незалежного пiдприємства, що здiйснює таку саму або аналогiчну дiяльнiсть у таких самих або аналогiчних умовах i дiє в повнiй незалежностi вiд нерезидента, постiйним представництвом якого воно є.

     Обсяг оподатковуваного прибутку постiйного представництва розраховується вiдповiдно до положень статтi 39 цього Кодексу";

     пiдпункт 141.4.8 виключити;

     абзац перший пiдпункту 141.4.9 виключити;

     пiдпункт 141.4.10 викласти в такiй редакцiї:

     "141.4.10. Не пiдлягають оподаткуванню доходи, отриманi нерезидентами у виглядi процентiв або доходу (дисконту) або прибутку вiд здiйснення операцiй з продажу або iншого вiдчуження державних цiнних паперiв або облiгацiй мiсцевих позик, або боргових цiнних паперiв, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або мiсцевими гарантiями (крiм прибутку нерезидентiв, зареєстрованих у державах (на територiях) включених до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, вiд здiйснення операцiй з продажу або iншого вiдчуження державних цiнних паперiв або облiгацiй мiсцевих позик, або боргових цiнних паперiв, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або мiсцевими гарантiями), або у виглядi iнших доходiв за державними цiнними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, або у виглядi процентiв, сплачених нерезидентам за отриманi державою або до бюджету Автономної Республiки Крим чи мiського бюджету позики (кредити або зовнiшнi запозичення), що вiдображаються в Державному бюджетi України або мiсцевих бюджетах чи вiднесенi до витрат Нацiонального банку України, або за кредити (позики), що отриманi суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або мiсцевими гарантiями".

     92. В абзацi другому пункту 142.2 i абзацi другому пункту 142.3 статтi 142 слова "податкового перiоду" замiнити словами "податкового (звiтного) перiоду".

     93. У статтi 164:

     1) у пунктi 164.2:

     друге речення пiдпункту 164.2.2 виключити;

     пiдпункт "а" пiдпункту 164.2.14 доповнити словами "а також вiдшкодувань моральної шкоди в розмiрi, визначеному рiшенням суду, але не вище чотирикратного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, або в розмiрi, визначеному законом";

     у пiдпунктi "д" пiдпункту 164.2.17:

     в абзацi другому слова "нарахованої на суму боргу (кредиту та/або вiдсоткiв)" замiнити словами "нарахованого на основну суму боргу (кредиту) платника податку";

     в абзацi третьому слова "згiдно з документами щодо суми прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або вiдсоткiв)" замiнити словами "згiдно з документами щодо основної суми прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту)", а слова "що мiстить фактичнi данi про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або вiдсоткiв)" замiнити словами "що мiстить фактичнi данi про основну суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту)";

     пiдпункт 164.2.19 виключити;

     2) у пунктi 164.6:

     в абзацi першому слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" виключити;

     абзац другий виключити.

     94. У пунктi 165.1 статтi 165:

     1) у пiдпунктi "е" пiдпункту 165.1.1 слова "крiм випадку, визначеного пiдпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статтi 164 цього Кодексу" виключити;

     2) у пiдпунктi 165.1.2 слово "кошторисi" замiнити словами "вiднесенi до витрат";

     3) абзац перший i пiдпункт "в" пiдпункту 165.1.27 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.27. сума страхової виплати, страхового вiдшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування вiд страховика-резидента або страховика-нерезидента, iншого нiж довгострокове страхування життя (у тому числi страхування довiчних пенсiй) та недержавне пенсiйне забезпечення, та сума страхових (регламентних) виплат, страхових вiдшкодувань, що здiйснюються Моторним (транспортним) страховим бюро України вiдповiдно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв", у разi виконання таких умов";

     "в) пiд час страхування цивiльної вiдповiдальностi сума страхового вiдшкодування, а пiд час страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв - сума страхових (регламентних) виплат, страхових вiдшкодувань, що здiйснюються Моторним (транспортним) страховим бюро України вiдповiдно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв", не може перевищувати розмiр шкоди, фактично заподiяної вигодонабувачу (бенефiцiару), що визначається за звичайними цiнами на дату такої страхової виплати;

     4) пiдпункт 165.1.54 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.54. сума (вартiсть) благодiйної допомоги:

     а) виплаченої (наданої) благодiйниками, у тому числi благодiйниками - фiзичними особами, якi внесенi до Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС), в порядку, визначеному Законом України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї", на користь:

     учасникiв бойових дiй - вiйськовослужбовцiв (резервiстiв, вiйськовозобов'язаних) та працiвникiв Збройних Сил України, Нацiональної гвардiї України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної прикордонної служби України, осiб рядового, начальницького складу, вiйськовослужбовцiв, працiвникiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, якi захищають (захищали) незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України, беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв; працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення, у забезпеченнi здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членiв сiмей таких учасникiв бойових дiй, якi пiд час участi в антитерористичнiй операцiї, участi в забезпеченнi її проведення, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв, зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров'я, загинули, померли внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, отриманих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у перiод здiйснення зазначених заходiв, чи визнанi безвiсно вiдсутнiми в установленому порядку;

     учасникiв масових акцiй громадського протесту в Українi, якi зазнали поранення контузiї чи iншого ушкодження здоров'я пiд час участi в цих акцiях у перiод з 21 листопада 2013 року до 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в мiстi Одесi, або на користь членiв сiмей таких учасникiв, якi загинули чи померли внаслiдок отриманих у цей перiод поранень, контузiї чи iншого ушкодження здоров'я або визнанi безвiсно вiдсутнiми в установленому порядку;

     фiзичних осiб, якi мешкають (мешкали) на територiї населених пунктiв, де проводиться (проводилася) антитерористична операцiя, та/або вимушено покинули мiсце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї в таких населених пунктах;

     фiзичних осiб, якi мешкали на територiї Автономної Республiки Крим та вимушено покинули мiсце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацiєю територiї України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України";

     б) отриманої благодiйниками - фiзичними особами, якi внесенi до Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС) в порядку, визначеному Законом України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї", для надання благодiйної допомоги на користь осiб, визначених у пiдпунктi "а" цього пiдпункту (безпосередньо таким особам або через Мiнiстерство оборони України, Головне управлiння Нацiональної гвардiї України, Службу безпеки України, Службу зовнiшньої розвiдки України, Адмiнiстрацiю Державної прикордонної служби України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони України, Адмiнiстрацiю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, через органи управлiння iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, їх з'єднання, вiйськовi частини, пiдроздiли, установи або органiзацiї, що утримуються за рахунок коштiв державного бюджету), у розмiрi, фактично використаному на такi цiлi, та на вiдшкодування документально пiдтверджених витрат таких благодiйникiв, пов'язаних iз наданням зазначеної благодiйної допомоги. Положення цього пiдпункту застосовуються також до благодiйної допомоги, отриманої зазначеними благодiйниками - фiзичними особами у звiтному податковому роцi, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС).

     Для цiлей цього пiдпункту до членiв сiмей учасникiв бойових дiй та/або учасникiв масових акцiй громадського протесту в Українi належать: дружина, чоловiк, якi не одружилися вдруге, батьки, дiд та баба (якщо батьки померли), неповнолiтнi дiти, повнолiтнi дiти з iнвалiднiстю.

     Зазначенi у цьому пiдпунктi доходи не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платникiв податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)".

     95. У пунктi 166.2 статтi 166:

     1) пiдпункт 166.2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "166.2.1. До податкової знижки включаються фактично здiйсненi протягом звiтного податкового року платником податку витрати, пiдтвердженi вiдповiдними платiжними та розрахунковими документами, зокрема квитанцiями, фiскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що iдентифiкують продавця товарiв (робiт, послуг) i особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копiями договорiв за їх наявностi в яких обов'язково повинно бути вiдображено вартiсть таких товарiв (робiт, послуг) i строк оплати за такi товари (роботи, послуги)";

     2) у пiдпунктi 166.2.2:

     слова i цифри "оригiнали зазначених у пiдпунктi 166.2.1 цього пункту документiв" замiнити словами i цифрами "копiї зазначених у пiдпунктi 166.2.1 цього пункту документiв (крiм електронних розрахункових документiв) надаються разом з податковою декларацiєю, а оригiнали цих документiв";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi якщо вiдповiднi витрати пiдтвердженi електронним розрахунковим документом, платник податкiв зазначає в податковiй декларацiї лише реквiзити електронного розрахункового документа".

     96. У статтi 168:

     1) пiдпункт 168.4.9 пункту 168.4 пiсля слiв "нарахованi податковим агентом з доходiв" доповнити словами "або фiзичною особою, яка отримує доходи вiд особи, яка не є податковим агентом", а пiсля слiв "сплачуються таким податковим агентом" - словами "або такою фiзичною особою";

     2) у пунктi 168.5 пiсля слiв "податкової мiлiцiї" доповнити словами "а також визначених Законом України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" членами сiм'ї, батьками, утриманцями загиблого (померлого) вiйськовослужбовця", а слова "несення служби" замiнити словами "пiд час проходження служби".

     97. В абзацi першому пiдпункту 169.4.2 пункту 169.4 статтi 169 слова "з урахуванням положень абзацу другого пункту 167.1 статтi 167 цього Кодексу" виключити.

     98. У статтi 170:

     1) у пунктi 170.1:

     у пiдпунктi 170.1.5:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "170.1.5. Якщо орендар є фiзичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, вiдповiдальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець";

     у пiдпунктi "б" слова "передбачену законом за порушення порядку та/або строкiв подання податкової звiтностi" замiнити словами i цифрами "передбачену статтею 1191 цього Кодексу";

     в абзацi другому пiдпункту 170.1.6 слова "передбачену законом за порушення порядку та/або строкiв подання податкової звiтностi" замiнити словами i цифрами "передбачену статтею 1191 цього Кодексу";

     2) у пунктi 170.2:

     у пiдпунктi 170.2.2:

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "повернення платнику податку коштiв або майна (майнових прав), попередньо внесених ним (або особою, у якої iнвестицiйний актив був придбаний прямо чи опосередковано) до статутного капiталу емiтента корпоративних прав, у разi виходу такого платника податку з числа засновникiв (учасникiв) такого емiтента, зменшення статутного капiталу такого емiтента чи лiквiдацiї такого емiтента";

     доповнити абзацами тринадцятим - шiстнадцятим такого змiсту:

     "У разi продажу або придбання платником податку iнвестицiйних активiв до/у нерезидентiв - пов'язаних осiб або нерезидентiв, зареєстрованих у державах (на територiях), що включенi до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до пiдпункту 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу, доходи та витрати за такими операцiями визначаються:

     у розмiрi не нижче звичайної цiни у разi продажу платником податку iнвестицiйного активу;

     у розмiрi не вище звичайної цiни у разi придбання платником податку iнвестицiйного активу.

     Положення абзацiв тринадцять - п'ятнадцять цього пiдпункту не застосовуються, якщо покупцем iнвестицiйного активу є прямо або опосередковано контрольована iноземна компанiя, у якої продавець iнвестицiйного активу є контролюючою особою та яка залишається власником зазначеного iнвестицiйного активу станом на кiнець звiтного перiоду, у якому вiдбулося вiдчуження iнвестицiйного активу";

     у пiдпунктi 170.2.6:

     в абзацi третьому слова "крiм фiнансових результатiв, зазначених в абзацi першому пункту 29 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу" виключити;

     абзац п'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо протягом звiтного перiоду платником податку понесенi (нарахованi) витрати, пов'язанi з придбанням цiнних паперiв та деривативiв, емiтенти яких на момент укладання вiдповiдного договору включенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку до списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, такi витрати не враховуються при визначеннi фiнансового результату за операцiями з цiнними паперами або деривативами";

     3) пiдпункти 170.5.3 i 170.5.4 пункту 170.5 викласти в такiй редакцiї:

     "170.5.3. Дивiденди, нарахованi платнику податку за акцiями або iншими корпоративними правами, що мають статус привiлейованих, або iнший статус, що передбачає виплату фiксованого розмiру дивiдендiв чи суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку iншу акцiю (корпоративне право), емiтовану таким платником податку згiдно з пiдпунктом 57.11.4 пункту 57.11 статтi 57 цього Кодексу, для цiлей оподаткування прирiвнюються до виплати заробiтної плати з вiдповiдним оподаткуванням.

     170.5.4. Доходи, зазначенi в цьому пунктi, остаточно оподатковуються податковим агентом пiд час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною пiдпунктами 167.5.1, 167.5.2 i 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу";

     4) пiдпункт 170.11.1 пункту 170.11 викласти в такiй редакцiї:

     "170.11.1. У разi якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходiв є iноземним, сума такого доходу включається до загального рiчного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати рiчну податкову декларацiю, та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статтi 167 цього Кодексу, крiм доходiв, визначених пiдпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу, що оподатковуються за ставкою, визначеною пiдпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу, крiм прибутку вiд операцiй з iнвестицiйними активами, що оподатковується в порядку, визначеному пунктом 170.2 статтi 170 цього Кодексу, та крiм прибутку контрольованих iноземних компанiй, що оподатковується в порядку, визначеному пунктом 170.13 цiєї статтi";

     5) доповнити пунктами 170.13 i 170.131 такого змiсту:

     "170.13. Оподаткування прибутку контрольованих iноземних компанiй.

     170.13.1. Платник податку - резидент, що визнається контролюючою особою щодо контрольованої iноземної компанiї, зобов'язаний визначити частину прибутку контрольованої iноземної компанiї вiдповiдно до положень статтi 392 цього Кодексу та включити її до загального оподатковуваного доходу, що вiдображається в рiчнiй податковiй декларацiї та оподатковується за ставкою визначеною пунктом 167.1 статтi 167 цього Кодексу.

     170.13.2. У разi якщо контрольована iноземна компанiя розподiляє прибуток або його частину на користь контролюючої особи, i така особа фактично отримує розподiленi кошти (як безпосередньо, так i через ланцюг опосередкованого володiння), застосовуються такi правила:

     170.13.2.1. у разi розподiлу контролюючою особою прибутку контрольованої iноземної компанiї (його частини) до моменту подання звiту про контрольованi iноземнi компанiї та включення зазначеної частини прибутку контрольованої iноземної компанiї до загального оподатковуваного доходу, що вiдображається в рiчнiй податковiй декларацiї, до такого фактично отриманого (розподiленого) доходу застосовується ставка податку, визначена пiдпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу.

     При цьому вiдповiдна частина прибутку контрольованої iноземної компанiї не пiдлягає повторному включенню до загального оподатковуваного доходу пiсля подання звiту про контрольованi iноземнi компанiї;

     170.13.2.2. у разi розподiлу контролюючою особою прибутку контрольованої iноземної компанiї (його частини) пiсля подання звiту про контрольованi iноземнi компанiї та включення зазначеної частини прибутку контрольованої iноземної компанiї до загального оподатковуваного доходу, що вiдображається в рiчнiй податковiй декларацiї, але до закiнчення другого календарного року, наступного за звiтним, здiйснюється перерахунок податку iз прибутку контрольованої iноземної компанiї, вiдображеного в податковiй декларацiї, iз застосуванням ставки податку визначеної пiдпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу. Контролююча особа - резидент України має право подати уточнюючу рiчну податкову декларацiю, що вiдображає результати такого перерахунку. При цьому отримана частина прибутку контрольованої iноземної компанiї не пiдлягає повторному включенню до загального оподатковуваного доходу в календарному роцi, в якому вона фактично отримана (розподiлена);

     170.13.2.3. у разi розподiлу контролюючою особою прибутку контролюючої iноземної компанiї (його частини) пiсля моменту подання звiту про контрольованi iноземнi компанiї та включення зазначеної частини прибутку контрольованої iноземної компанiї до загального оподатковуваного доходу, що вiдображається в рiчнiй податковiй декларацiї, пiсля закiнчення календарного другого року, наступного за звiтним, перерахунок податку не здiйснюється. При цьому отримана частина прибутку контрольованої iноземної компанiї не пiдлягає повторному включенню до загального оподатковуваного доходу в календарному роцi, в якому вона фактично отримана (розподiлена);

     170.13.2.4. сума податку на доходи фiзичних осiб, що пiдлягає сплатi з прибутку контрольованої iноземної компанiї (як розподiленого, так i не розподiленого), зменшується на суму корпоративного податку або iншого аналогiчного податку, що стягується згiдно iз законодавством iноземних держав, та фактично сплаченого контрольованою iноземною компанiєю, включаючи податки, що були утриманi у джерела виплати iз суми доходу, отриманого контрольованою iноземною компанiєю.

     Сума такого податку визначається як загальна сума податку, що була фактично сплачена контрольованою iноземною компанiєю за результатами вiдповiдного звiтного (податкового) перiоду (корпоративного податку або iншого аналогiчного податку, що стягується згiдно iз законодавством iноземних держав, - сплачена протягом звiтного перiоду) пропорцiйна частцi контролюючої особи в такiй контрольованiй iноземнiй компанiї, вiдображенiй у звiтi про контрольованi iноземнi компанiї.

     Платник податкiв має право скористатися таким зменшенням за умови документального пiдтвердження фактичної сплати. Копiї документiв, що пiдтверджують факт такої сплати, подаються платником податкiв разом iз податковою декларацiєю.

     При цьому сума зменшення податку на доходи фiзичних осiб, визначеного абзацом першим цього пiдпункту, не може перевищувати суму податкового зобов'язання фiзичної особи щодо прибутку такої контрольованої iноземної компанiї.

     170.13.3. Сума прибутку контрольованої iноземної компанiї, отримана у виглядi дивiдендiв вiд юридичних осiб України (як безпосередньо, так i опосередковано через ланцюг пiдконтрольних юридичних осiб) вiдповiдно до пiдпункту 392.3.2.7 пiдпункту 392.3.2 пункту 392.3 статтi 392 цього Кодексу вважається сумою дивiдендiв, отриманих вiд українських юридичних осiб безпосередньо контролюючою особою.

     Така сума включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи звiтного перiоду, протягом якого контрольованою iноземною компанiєю отримано дивiденди, i пiдлягає оподаткуванню:

     отримана вiд юридичних осiб України - платникiв податку на прибуток (крiм iнститутiв спiльного iнвестування) за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статтi 167 цього Кодексу;

     отримана вiд iнститутiв спiльного iнвестування, суб'єктiв господарювання, якi не є платниками податку на прибуток, за ставкою, визначеною пiдпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статтi 167 цього Кодексу.

     При цьому така сума не враховується пiд час визначення частини прибутку контрольованої iноземної компанiї згiдно з пiдпунктом 392.3.2.7 пiдпункту 392.3.2 пункту 392.3 статтi 392 цього Кодексу, а також не пiдлягає подальшому оподаткуванню пiд час її фактичної виплати на користь контролюючої особи вiдповiдно до пiдпункту 170.13.2 пункту 170.13 статтi 170 цього Кодексу.

     170.131. Оподаткування доходiв контрольованих iноземних компанiй.

     Не пiдлягають оподаткуванню:

     дивiденди отриманi платником податку в порядку, визначеному пiдпунктом 170.13.3 пункту 170.13 статтi 170 цього Кодексу, ранiше оподаткованi на рiвнi української компанiї;

     доходи у грошовiй та/або натуральнiй формi, що не є розподiлом прибутку, отриманi платником податкiв - акцiонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) вiд iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, у тому числi при лiквiдацiї (припиненнi) такої iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, у межах вартостi грошових коштiв та/або майна, ранiше внесеного таким платником податку (членами його сiм'ї першого та другого ступенiв спорiднення) i облiкованого у якостi капiталу iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансового облiку;

     доходи у грошовiй та/або натуральнiй формi, отриманi при лiквiдацiї (припиненнi) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи платником податкiв - акцiонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, у разi дотримання усiх таких умов:

     а) процедура лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не ранiше 1 сiчня 2020 року та завершена не пiзнiше 31 грудня 2020 року (не пiзнiше 31 грудня 2021 року - у разi, якщо рiшення акцiонерiв або iнших уповноважених осiб про лiквiдацiю (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи прийняте не пiзнiше 30 червня 2020 року).

     У разi якщо рiшення акцiонерiв або iнших уповноважених осiб про лiквiдацiю (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи прийнято до 1 липня 2020 року, однак процедура лiквiдацiї (припинення) не може бути завершена до 31 грудня 2020 року у зв'язку з обмеженнями та/або вимогами, встановленими особистим законом iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, чи у зв'язку з участю iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи в судовому спорi, умова щодо строкiв завершення процедури лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи вважається виконаною якщо процедура лiквiдацiї (припинення) завершена протягом 365 послiдовних календарних днiв пiсля дати завершення дiї таких обмежень та/або завершення судового спору.

     У разi якщо особистим законом iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи передбачено вимоги щодо мiнiмального перiоду володiння платником податкiв акцiями (частками, паями) цiєї iноземної юридичної особи та/або її дочiрньої органiзацiї та/або iноземного утворення без статусу юридичної особи, при недотриманнi яких у такого платника податкiв виникає обов'язок сплатити вiдповiдну суму iноземного податку, i при цьому початок такого перiоду припадає на перiод до 1 сiчня 2020 року, а закiнчення такого перiоду припадає на дату пiсля 31 грудня 2020 року, умова щодо строкiв завершення процедури лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи є виконаною, якщо Процедура лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи завершена протягом 365 послiдовних календарних днiв вiд дати завершення перiоду мiнiмального володiння акцiями (частками, паями);

     б) платник податкiв подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацiєю складену в довiльнiй формi заяву про звiльнення таких доходiв вiд оподаткування iз зазначенням характеристик отриманого майна та лiквiдованої (припиненої) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, а також документи, що мiстять вiдомостi про вартiсть отриманого майна, вiдповiдно до фiнансової звiтностi iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансового облiку, на дату прийняття рiшення про розподiл майна у якостi виплати доходу у зв'язку з лiквiдацiєю (припиненням) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи".

     99. У статтi 172:

     1) абзац перший пункту 172.1 пiсля слова "включаючи" доповнити словами "об'єкт незавершеного будiвництва таких об'єктiв";

     2) пункт 172.2 викласти в такiй редакцiї:

     "172.2. Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу протягом звiтного податкового року бiльш як одного з об'єктiв нерухомостi, зазначених у пунктi 172.1 цiєї статтi, або вiд продажу об'єкта нерухомостi, не зазначеного в пунктi 172.1 цiєї статтi, пiдлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статтi 167 цього Кодексу.

     Дохiд вiд продажу (обмiну) об'єкта незавершеного будiвництва оподатковується у порядку, визначеному цiєю статтею для об'єктiв нерухомого майна";

     3) абзац перший пункту 172.3 пiсля слiв "в договорi купiвлi-продажу" доповнити словом "(мiни)";

     4) у пунктi 172.7 слова "фiзична особа - пiдприємець" замiнити словами "самозайнята особа".

     100. У статтi 173:

     1) у пунктi 173.2:

     в абзацi другому слова "двох та бiльше об'єктiв" замiнити словами "другого об'єкта";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу (обмiну) протягом звiтного (податкового) року третього та наступних об'єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля та/або мотоцикла, та/або мопеда або iншого транспортного засобу пiдлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статтi 167 цього Кодексу";

     2) в абзацi першому пункту 173.3 слова "фiзична особа - пiдприємець" замiнити словами "самозайнята особа".

     101. В абзацi другому пункту 174.6 статтi 174 слова "фiзичною особою - пiдприємцем" замiнити словами "самозайнятою особою".

     102. У статтi 177:

     1) у пунктi 177.4:

     пiдпункт 177.4.3 викласти в такiй редакцiї:

     "177.4.3. суми податкiв, зборiв, пов'язаних з проведенням господарської дiяльностi такої фiзичної особи - пiдприємця (крiм податку на додану вартiсть для фiзичної особи - пiдприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартiсть, та акцизного податку, податку на доходи фiзичних осiб з доходу вiд господарської дiяльностi, податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, з об'єктiв житлової нерухомостi); суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у розмiрах i порядку, встановлених законом; платежi, сплаченi за одержання лiцензiй на провадження певних видiв господарської дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, одержання дозволу, iншого документа дозвiльного характеру, пов'язаних з господарською дiяльнiстю фiзичної особи - пiдприємця";

     в абзацi четвертому пiдпункту 177.4.5 слова "подвiйного призначення" виключити, а слова "цiєю статтею" замiнити словами "абзацами восьмим - десятим пiдпункту 177.4.6 цього пункту;

     у пiдпунктi 177.4.6:

     абзац третiй доповнити словами "реконструкцiю, модернiзацiю та iншi види полiпшення основних засобiв (крiм поточного ремонту)";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї "проведення поточного ремонту";

     в абзацi сьомому слова "подвiйного призначення" виключити;

     в абзацi десятому слова "та вантажнi" виключити;

     2) пiдпункт 177.5.2 пункту 177.5 викласти в такiй редакцiї:

     "177.5.2. Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi зареєстрованi протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, або перейшли iз спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi, подають податкову декларацiю за результатами звiтного року, в якому розпочата така дiяльнiсть або вiдбувся перехiд на (перехiд iз) спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi. Платники податку розраховують та сплачують авансовi платежi у строки, визначенi пiдпунктом 177.5.1 пункту 177.5 цiєї статтi, що настануть у звiтному податковому роцi";

     3) в абзацi другому пункту 177.10 слова "податкову i митну" замiнити словом "фiнансову";

     4) в абзацi другому пункту 177.11 слова "протягом 30 календарних днiв з дня проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi" замiнити словами "у строки, встановленi цим Кодексом для мiсячного податкового перiоду";

     5) доповнити пунктом 177.13 такого змiсту:

     "177.13. Фiзична особа - пiдприємець, який здiйснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крiм Постiйного представництва на територiї України) будь-якi виплата з доходiв iз джерелом їх походження з України, здiйснює нарахування та сплату податку на прибуток пiдприємств iз доходiв (прибуткiв) нерезидентiв у порядку, розмiрi та строки, встановленi роздiлом III цього Кодексу".

     103. У статтi 178:

     1) пункт 178.3 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Для приватних виконавцiв оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохiд, тобто рiзниця мiж доходом, що складається iз сум винагороди, отриманої вiдповiдно до Закону України "Про органи та осiб, якi здiйснюють примусове виконання судових рiшень i рiшень iнших органiв", i документально пiдтвердженими витратами, необхiдними для провадження незалежної професiйної дiяльностi";

     2) пункт 178.4 викласти в такiй редакцiї:

     "178.4. Фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, а також iноземцi та особи без громадянства, якi стали на облiк у контролюючих органах як самозайнятi особи та є резидентами, подають податкову декларацiю за результатами звiтного року вiдповiдно до цього роздiлу у строки, передбаченi для платникiв податку на доходи фiзичних осiб, в якiй поряд з доходами вiд провадження незалежної професiйної дiяльностi мають зазначати iншi доходи з джерел їх походження з України та iноземнi доходи";

     3) в абзацi другому пункту 178.6 слова "податкову i митну" замiнити словом "фiнансову";

     4) доповнити пунктом 178.8 такого змiсту:

     "178.8. Фiзична особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть та здiйснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крiм постiйного представництва на територiї України) будь-якi виплата з доходiв iз джерелом їх походження iз України, здiйснює нарахування та сплату податку на прибуток пiдприємств з доходiв (прибуткiв) нерезидентiв у порядку, розмiрi та у строки, встановленi роздiлом III цього Кодексу".

     104. У статтi 179:

     1) абзац четвертий пункту 179.2 викласти в такiй редакцiї:

     "вiд операцiй продажу (обмiну) майна, дарування, дохiд вiд яких вiдповiдно до цього роздiлу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотарiальному посвiдченнi договорiв, за якими був сплачений податок вiдповiдно до цього роздiлу";

     2) у пунктi 179.11 слова "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Про запобiгання корупцiї".

     105. У статтi 183:

     1) у пунктi 183.3 цифри "20" замiнити цифрами "10";

     2) в абзацi другому пункту 183.4 цифри 15" замiнити цифрами "10", а слово "кварталу - словом "мiсяця";

     3) в абзацi другому пункту 183.5 слово "кварталу" замiнити словом "мiсяця";

     4) у пунктi 183.7:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "183.7. Заява про реєстрацiю особи як платника податку подається до контролюючого органу засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     абзац другий виключити;

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти господарювання (новостворенi) можуть заявити про своє бажання добровiльно зареєструватися як платник податку пiд час державної реєстрацiї створення юридичної особи або державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця. Вiдповiдна заява або вiдомостi передаються до контролюючих органiв у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Щодо таких заяв або вiдомостей перебiг триденного строку їх розгляду контролюючими органами розпочинається з дати їх надходження до контролюючого органу, правила, порядок та строки розгляду є такими самими, як i для реєстрацiйних заяв, поданих згiдно з абзацом першим цього пункту";

     5) у пунктi 183.9:

     в абзацi третьому цифри "20" замiнити цифрами "10", а пiсля слiв "пiсля подання реєстрацiйної заяви до контролюючого органу" доповнити словами "або державному реєстратору";

     в абзацi четвертому слова "або змiни ставки єдиного податку" виключити;

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "з бажаного (запланованого) дня, що вiдповiдає першому числу календарного мiсяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартiсть, у разi змiни ставки єдиного податку третьої групи".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим та сьомим;

     6) у пунктi 183.13:

     абзац перший пiсля слiв "веб-порталi юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв" доповнити словами "та громадських формувань";

     абзац другий пiдпункту 183.13.2 викласти в такiй редакцiї:

     "За запитом в електроннiй формi платникiв податку, якi подають податковi декларацiї засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги", контролюючi органи надають безоплатно протягом п'яти робочих днiв вiд дати надходження такого запиту iнформацiю, що оприлюднюється вiдповiдно до цього пункту";

     7) у пунктi 183.15:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi перетворення юридичної особи - платника податку або змiни даних про платника податку, якi стосуються податкового номера та/або найменування (прiзвища, iменi та по батьковi) платника податку i не пов'язанi з лiквiдацiєю або реорганiзацiєю платника податку, а також встановлення розбiжностей чи помилок у записах реєстру платникiв податку проводиться перереєстрацiя платника податку";

     доповнити абзацами четвертим - шостим такого змiсту:

     "Для перереєстрацiї платник податку подає вiдповiдно до пункту 183.7 цiєї статтi заяву протягом 10 робочих днiв, що настають за днем, коли змiнилися данi про платника податку або виникли iншi пiдстави для перереєстрацiї.

     Перереєстрацiя у зв'язку iз змiною найменування (крiм перетворення) (прiзвища, iменi та по батьковi) платника податку, який включений до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, здiйснюється контролюючим органом без подання заяви платником податку на пiдставi вiдомостей з цього Єдиного державного реєстру.

     Якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала у встановлений строк заяви для перереєстрацiї, її реєстрацiя платником податку анулюється вiдповiдно до статтi 184 цього Кодексу".

     106. У статтi 184:

     1) у пунктi 184.2:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Якщо щодо особи, зареєстрованої платником податку до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, внесено запис про державну реєстрацiю припинення юридичної особи (крiм перетворення) або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця або якщо до реєстру платникiв єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартiсть, анулювання реєстрацiї проводиться контролюючим органом автоматично на пiдставi вiдповiдних вiдомостей, отриманих згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" або за даними реєстру платникiв єдиного податку.

     У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим;

     пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "державної реєстрацiї припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

     2) пункт 184.10 викласти в такiй редакцiї:

     "184.10. Контролюючий орган, який прийняв самостiйне рiшення про анулювання реєстрацiї платника податку, зобов'язаний письмово повiдомити особу протягом трьох робочих днiв пiсля дня анулювання такої реєстрацiї".

     107. У пiдпунктi "є" пункту 186.3 статтi 186 слово "пiдпунктi" замiнити словом "пунктi".

     108. В абзацi четвертому пункту 187.1 статтi 187 слова "дiяльностi можуть" замiнити словами "дiяльностi (пiдрядники та субпiдрядники) можуть".

     109. У пунктi 188.1 статтi 188:

     1) пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "електричної енергiї, цiна на яку склалася на ринку електричної енергiї".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим;

     2) абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "До складу договiрної (контрактної) вартостi включаються будь-якi суми коштiв, вартiсть матерiальних i нематерiальних активiв, що передаються платнику податкiв безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацiєю вартостi товарiв/послуг. До складу договiрної (контрактної) вартостi не включаються суми неустойки (штрафiв та/або пенi), три проценти рiчних вiд простроченої суми та iнфляцiйнi витрати, вiдшкодування шкоди, у тому числi вiдшкодування упущеної вигоди за рiшеннями мiжнародних комерцiйних та iнвестицiйних арбiтражiв або iноземних судiв, що отриманi платником податку внаслiдок невиконання або неналежного виконання договiрних зобов'язань".

     110. У статтi 189:

     1) в абзацi першому пункту 189.4 слова "цих товарiв" замiнити словами "цих товарiв/послуг";

     2) доповнити пунктом 189.17 такого змiсту:

     "189.17. Базою оподаткування для операцiй з вивезення товарiв за межi митної територiї України є договiрна (контрактна) вартiсть таких товарiв, зазначена в митнiй декларацiї, оформленiй вiдповiдно до вимог Митного кодексу України".

     111. У пунктi 196.1 статтi 196:

     1) в абзацi першому пiдпункту 196.1.5 слова "надання послуг платiжних органiзацiй платiжних систем, пов'язаних з переказом коштiв, з iнкасацiї" замiнити словами "надання послуг, пов'язаних з переказом коштiв, що надаються учасниками платiжних систем та платiжними органiзацiями платiжних систем, надання послуг з iнкасацiї";

     2) доповнити пiдпунктом 196.1.20 такого змiсту:

     "196.1.20. передачi майна (конфiскованого майна, знахiдок, майна, визнаного безхазяйним скарбiв, майна, за яким не звернувся власник до кiнця строку зберiгання (у тому числi майна, визначеного у статтi 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на iнших законних пiдставах переходить у власнiсть держави, у розпорядження державних установ або органiзацiй, уповноважених здiйснювати їх збереження або постачання згiдно iз законодавством, а також операцiї з безоплатної передачi зазначеного в цьому пунктi майна у випадках, визначених законодавством, у володiння i користування державних органiв, установ (органiзацiй), якi утримуються за рахунок бюджетних коштiв, а також закладiв, в яких виховуються дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомних сiмей".

     112. У статтi 197:

     1) у пунктi 197.1:

     у пiдпунктi 197.1.2:

     у пiдпунктi "б" слова "дошкiльних навчальних закладах" замiнити словами "закладах дошкiльної освiти";

     у пiдпунктi "в" слова "загальноосвiтнiми навчальними закладами" замiнити словами "закладами загальної середньої освiти";

     у пiдпунктi "г" слова "професiйно-технiчними навчальними закладами" замiнити словами "закладами професiйної (професiйно-технiчної) освiти";

     у пiдпунктi "ґ" слова "вищими навчальними закладами" замiнити словами "закладами вищої освiти";

     пiдпункти 197.1.22 i 197.1.23 викласти в такiй редакцiї:

     "197.1.22. постачання послуг з фундаментальних дослiджень, науково-дослiдних i дослiдницько-конструкторських робiт, якщо такi послуги та/або роботи постачаються особою, яка безпосередньо отримує оплату їх вартостi з рахунка органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв;

     197.1.23. безкоштовної передачi приладiв, обладнання, матерiалiв, крiм пiдакцизних, науковим установам та науковим органiзацiям, вищим навчальним закладам, внесеним до Державного реєстру наукових установ, яким надається пiдтримка держави";

     пiдпункт 197.1.26 виключити;

     2) у пунктi 197.2:

     абзац перший доповнити словами "та/або правил мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана у встановленому законодавством порядку";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У порядку, встановленому абзацом першим цього пункту, також звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з постачання товарiв/послуг на митнiй територiї України, передбачених для надання гуманiтарної допомоги в Українi дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав i представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi згiдно з нормами Закону України "Про гуманiтарну допомогу";

     3) у пунктi 197.18 слова "суб'єктами спецiального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 цього Кодексу" замiнити словами "сiльськогосподарськими товаровиробниками.

     113. У статтi 198:

     1) у пунктi 198.6:

     абзаци перший i п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "198.6. Не вiдносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарiв/послуг, не пiдтвердженi зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не пiдтвердженi митними декларацiями (тимчасовими, додатковими та iншими видами митних декларацiй, за якими сплачуються суми податку до бюджету при ввезеннi товарiв на митну територiю України), iншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статтi 201 цього Кодексу";

     Суми податку, сплаченi (нарахованi) у зв'язку з придбанням товарiв/послуг, зазначенi в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних з порушенням строку реєстрацiї, включаються до податкового кредиту за звiтний податковий перiод, в якому зареєстровано податковi накладнi / розрахунки коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, але не пiзнiше нiж через 1095 календарних днiв з дати складення податкових накладних / розрахункiв коригування до таких податкових накладних";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Платники податку, якi застосовують касовий метод податкового облiку, суми податку, зазначенi в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних, та не включенi до податкового кредиту протягом перiоду 1095 календарних днiв з дати складення таких податкових накладних / розрахункiв коригування до таких податкових накладних у зв'язку з вiдсутнiстю фактiв списання коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або надання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому товарiв/послуг, мають право на включення таких сум до податкового кредиту у звiтному податковому перiодi, в якому вiдбулося списання коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або надання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому товарiв/послуг, але не пiзнiше нiж через 60 календарних днiв з дата такого списання, надання iнших видiв компенсацiй".

     У зв'язку з цим абзаци шостий i сьомий вважати вiдповiдно абзацами сьомим i восьмим.

     114. Пункт 200.11 статтi 200 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У визначенi цим пунктом термiни проводяться також документальнi перевiрки, передбаченi пiдпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

     115. У статтi 2001:

     1) у пунктi 2001.3:

     абзац сьомий замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Пiд час розрахунку показника SПопРах враховується сума коштiв:

     а) вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку у системi електронного адмiнiстрування податку вiдповiдно до статтi 95 цього Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартiсть по задекларованих до сплати податкових зобов'язаннях за перiоди починаючи з 1 липня 2015 року, визначених платником податкiв у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть або уточнюючому розрахунку;

     б) у разi проведення органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, розрахункiв платника податку з погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, опалення та постачання гарячої води, послуги з централiзованого водопостачання, водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або iншим пiдприємствам централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї та послуг з централiзованого водопостачання, водовiдведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування, за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштiв вiдповiдно до Закону України про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованостi з податку. При цьому для поповнення рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку враховується в межах проведених розрахункiв з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов'язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що облiковується органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, до виконання в повному обсязi за коригуючими реєстрами".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами десятим - двадцять шостим;

     доповнити абзацами двадцять сьомим i двадцять восьмим такого змiсту:

     "У разi внесення за рiшенням контролюючого органу або рiшенням суду, яке набрало законної сили, до реєстру платникiв податку на додану вартiсть змiн щодо скасування (вiдмiни) анулювання реєстрацiї платника податку на додану вартiсть, SНакл такого платника пiдлягає перерахунку за звiтний (податковий) перiод, в якому вiдбулося анулювання реєстрацiї платника податку, яке скасоване (вiдмiнене).

     Такий перерахунок здiйснюється контролюючим органом протягом трьох робочих днiв, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платникiв податку на додану вартiсть змiн щодо скасування анулювання реєстрацiї такого платника, крiм випадкiв, коли на момент скасування рiшення про анулювання реєстрацiї особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату податку на додану вартiсть, або повторна реєстрацiя (наступна за вiдмiненою) платником податку такої особи є анульованою з пiдстав, передбачених пунктом 184.1 статтi 184 цього Кодексу";

     2) пункт 2001.4 доповнити пiдпунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) вилученi контролюючим органом вiдповiдно до статтi 95 цього Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартiсть по задекларованих до сплати податкових зобов'язаннях за перiоди починаючи з 1 липня 2015 року, визначених платником податкiв у податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть або уточнюючому розрахунку";

     3) в абзацi другому пункту 2001.9 слова "податковi накладнi" замiнити словами "податковi накладнi / розрахунки коригування до таких податкових накладних".

     116. Пункт 201.10 статтi 201 пiсля абзацу шiстнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "для зведених податкових накладних та/або розрахункiв коригування до таких зведених податкових накладних, складених за операцiями, визначеними пунктом 198.5 статтi 198 та пунктом 199.1 статтi 199 цього Кодексу, - протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем мiсяця, в якому вони складенi".

     У зв'язку з цим абзаци сiмнадцятий - двадцять шостий вважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим - двадцять сьомим.

     117. У статтi 202:

     1) в абзацi першому пункту 202.1 слова "а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал" виключити;

     2) пункт 202.2 виключити.

     118. Пункти 208.1 та 208.4 статтi 208 викласти в такiй редакцiї:

     "208.1. Цiєю статтею встановлюються правила оподаткування в разi постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг, мiсце постачання яких розташоване на митнiй територiї України, особi, яку зареєстровано як платника податку, чи будь-якiй iншiй особi-резиденту - суб'єкту господарювання";

     "208.4. Якщо отримувача послуг не зареєстровано як платника податку, то податкова накладна не складається. Форма розрахунку податкових зобов'язань такого отримувача послуг затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     119. У пунктi 212.1 статтi 212:

     1) пiдпункт 212.1.12 виключити;

     2) пiдпункт 212.1.13 викласти в такiй редакцiї:

     "212.1.13. Виробники електричної енергiї, якi мають лiцензiю на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з виробництва електричної енергiї i продають її на ринку електричної енергiї".

     120. У статтi 213:

     1) у пунктi 213.1:

     пiдпункт 213.1.2 доповнити другим реченням такого змiсту:

     "Ця норма не поширюється на операцiї з передачi в межах одного пiдприємства електричної енергiї (за кодом 2716 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), виробленої на об'єктах електроенергетики";

     пiдпункт 213.1.10 виключити;

     2) пункт 213.2 доповнити пiдпунктом 213.2.9 такого змiсту:

     "213.2.9. передача для власного споживання в межах одного пiдприємства електричної енергiї (за кодом 2716 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД), виробленої на цьому пiдприємствi";

     3) пiдпункт 213.3.4 пункту 213.3 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "безоплатної передачi у володiння i користування Збройним Силам України та iншим вiйськовим формуванням, утвореним вiдповiдно до законiв України, органам Служби безпеки України, органам внутрiшнiх справ конфiскованих пiдакцизних товарiв, визначених пiдпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу (далi для цього пункту - транспортнi засоби); транспортних засобiв, визнаних безхазяйними; транспортних засобiв, за якими не звернувся власник до кiнця строку зберiгання; транспортних засобiв, що за правом успадкування чи на iнших законних пiдставах перейшли у власнiсть держави.

     У разi реалiзацiї на митнiй територiї України транспортних засобiв, операцiї з безоплатної передачi яких звiльняються вiд оподаткування вiдповiдно до цього пiдпункту, податок сплачується особами, якi реалiзують або передають у володiння, користування чи розпорядження такi транспортнi засоби, не пiзнiше дати такої реалiзацiї одночасно iз сплатою податку на додану вартiсть за ставками, що дiяли на момент безоплатної передачi таких пiдакцизних транспортних засобiв".

     121. Пiдпункт 214.1.3 пункту 214.1 статтi 214 викласти в такiй редакцiї:

     "214.1.3. вартiсть реалiзованої виробленої виробником електричної енергiї, обчислена на пiдставi цiн, що склалися на ринку електричної енергiї в звiтному (податковому) перiодi без урахування податку на додану вартiсть та акцизного податку, визначеного за ставкою, встановленою пiдпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу.

     Вартiсть реалiзованої виробленої виробником електричної енергiї дорiвнює частцi обсягу реалiзованої виробленої ним електричної енергiї у загальному обсязi реалiзацiї електричної енергiї виробника вiд загальної вартостi реалiзованої виробником електричної енергiї у такому звiтному перiодi".

     122. У статтi 215:

     1) пункт 215.1 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "рiдини, що використовуються в електронних сигаретах".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим;

     2) у пунктi 215.3:

     у пiдпунктi 215.3.2:

     цифри та слова:

"2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2836,08"

     замiнити цифрами та словами:

"2402 10 00 10 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2836,08
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну гривень за 1000 штук 2257,4";

     цифри та слова:

"2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва;
тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений";
тютюновi екстракти та есенцiї
гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2836,08"

     замiнити цифрами та словами:

"2403 (крiм 2403 99 90 10 - тютюновмiснi вироби для електричного нагрiвання (ТВЕН) за допомогою пiдiгрiвача з електронним управлiнням) Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва;
тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений";
тютюновi екстракти та есенцiї
гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2836,08
2403 99 90 10 Тютюновмiснi вироби для електричного нагрiвання (ТВЕН) за допомогою пiдiгрiвала з електронним управлiнням гривень за 1000 3019,85";

     слова:

     "* Вагою нетто вважається вага товару (продукцiї) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разi якщо складовими частинами (елементами) пiдакцизного товару (продукцiї) є сукупно пiдакцизнi товари (продукцiя) та iншi види продукцiї, для цiлей оподаткування акцизним податком врахуванню пiдлягає лише вага тих складових частин (елементiв), якi належать до пiдакцизних товарiв (продукцiї)"

     замiнити словами:

     "* Вагою нетто вважається вага товару (продукцiї) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки";

     пiдпункт 215.3.21 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.21. сигарети та цигарки, сигарили:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром вiдсоткiв 12
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну вiдсоткiв 12";

     пiдпункт 215.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.3. мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв:

Код товару (продукцiї) згiдно 3 УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставка податку
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 3019,85
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 3019,85
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну гривень за 1000 штук 3019,85, але не менше 2836,08 гривень за 1 кг нетто";

     доповнити пiдпунктом 215.3.31 такого змiсту:

     "215.3.31. рiдини, що використовуються в електронних сигаретах:

Код товару (продукцiї) згiдно 3 УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставка податку
3824 90 97 20 Рiдини, що використовуються в електронних сигаретах гривень за 1 лiтр 3000";

     пiдпункт 215.3.4 доповнити цифрами та словами:

"2710 19 62 00 - 2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00
Палива рiдкi, на основi газойлiв (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурi 350° C (за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86), крiм палива пiчного побутового євро за 1000 лiтрiв 213,50
3814 00 90 90 Тiльки розчинники або розрiджувачi на основi метанолу;
iншi готовi сумiшi на основi метанолу
євро за 1000 лiтрiв 245,50";

     123. Пункт 220.2 статтi 220 викласти в такiй редакцiї:

     "220.2. Декларацiя про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю) (далi - декларацiя), встановленi виробником або iмпортером товарiв (продукцiї), подається до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, засобами електронного зв'язку в електроннiй формi, визначенiй центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законами України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     124. Пункт 221.2 статтi 221 пiсля слова "сигарети" доповнити словами "цигарки, сигарили".

     125. У пiдпунктi 222.1.2 пункту 222.1 статтi 222:

     1) пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Суми податку з рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, сплачуються виробниками таких рiдин до бюджету протягом 15 робочих днiв з дня отримання марок акцизного податку. Якщо зазначений строк припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується виробникам рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, до закiнчення бюджетного року, в якому отриманi марки".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     2) в абзацi четвертому слова "абзацом другим" замiнити словами "абзацами другим i третiм", а пiсля слiв "тютюнових виробiв" доповнити словами "та виробникiв рiдин, що використовуються в електронних сигаретах".

     126. У статтi 226:

     1) у назвi статтi, пунктах 226.1, 226.3 та абзацi першому пункту 226.12 слова "алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     2) у пунктi 226.2 слова "пляшцi (упаковцi) алкогольного напою та пачцi (упаковцi) тютюнового виробу" замiнити словами "пляшцi (упаковцi) алкогольного напою, пачцi (упаковцi) тютюнового виробу чи ємностi (упаковцi) з рiдиною, що використовується в електронних сигаретах";

     3) у пунктах 226.5 та 226.11 слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     4) у пунктi 226.8:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "На марку акцизного податку на сигарети, цигарки та сигарили додатково наноситься кiлькiсть штук у пачцi (упаковцi)".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     доповнити абзацами четвертим i п'ятим такого змiсту:

     "Кожна марка акцизного податку на рiдини, що використовуються в електронних сигаретах, повинна мати окремий номер та позначення про квартал i рiк випуску марки.

     Виробники та iмпортери рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, ведуть облiк та звiтують про використання марок акцизного податку за видами марок (РI - "рiдина iмпортна", РВ - "рiдина вiтчизняна") у кiлькiсному виразi";

     5) у пунктi 226.9:

     в абзацi другому слова "алкогольнi напої та тютюновi вироби" замiнити словами "алкогольнi напої, тютюновi вироби та рiдини, що використовуються в електронних сигаретах";

     в абзацi третьому слова "алкогольнi напої та тютюновi вироби" замiнити словами "алкогольнi напої, тютюновi вироби та рiдини, що використовуються в електронних сигаретах", а слова "алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     доповнити абзацами шостим i сьомим такого змiсту:

     "сигарети, цигарки та сигарили, що виробленi пiсля 1 сiчня 2021 року, в яких кiлькiсть одиниць у пачцi (упаковцi) не вiдповiдає кiлькостi одиниць, зазначенiй на марках акцизного податку;

     рiдини, що використовуються в електронних сигаретах, вироблених до 1 сiчня 2021 року".

     127. У статтi 227:

     1) у назвi слова "алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     2) у пунктi 227.1 слова "алкогольнi напої i тютюновi вироби" у всiх вiдмiнках замiнити словами "алкогольнi напої, тютюновi вироби та рiдини, що використовуються в електронних сигаретах" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у пунктах 227.2, 227.4, 227.5 та 227.6 слова "алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та рiдин, що використовуються в електронних сигаретах".

     128. У статтi 228:

     1) назву пiсля слiв "тютюнових виробiв" доповнити словами "рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     2) у пунктi 228.1 слова "алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     3) у пунктi 228.2 слова "на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв i на пачках (упаковках) тютюнових виробiв" замiнити словами "на пачках (упаковках) тютюнових виробiв та на ємностях (упаковках) з рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах";

     4) в абзацi першому пункту 228.3 та пунктi 228.4 слова "алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах";

     5) пункт 228.6 викласти в такiй редакцiї:

     "228.6. Вилученi в дохiд держави (конфiскованi) спирт етиловий та алкогольнi напої пiдлягають знищенню в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) пункт 228.7 пiсля слiв "тютюновi вироби" доповнити словами "та рiдини, що використовуються в електронних сигаретах";

     7) у пунктах 228.8 та 228.9 слова "алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, тютюнових виробiв i рiдин, що використовуються в електронних сигаретах".

     129. Пiдпункт "а" пункту 230.13 статтi 230 викласти в такiй редакцiї:

     "а) бере участь у роботi комiсiї з приймання спирту етилового та здiйснює у журналi реєстрацiї отримання спирту етилового запис про кiлькiсть отриманого спирту, час в'їзду та показники пробiгу транспортного засобу".

     130. У статтi 252:

     1) пiдпункти 252.4.1 та 252.4.8 пункту 252.4 викласти в такiй редакцiї:

     "252.4.1. не включенi до державного балансу запасiв корисних копалин кориснi копалини мiсцевого значення i торф, видобутi землевласниками або землекористувачами у межах своїх земельних дiлянок для забезпечення власних потреб домогосподарств";

     "252.4.8. обсяг газу (метану) дегазацiї вугiльних родовищ, який затвердженими кондицiями на мiнеральну сировину дiлянки надр визначений таким, що не вiдповiдає або не може бути приведеним до вимог документiв iз стандартизацiї щодо якостi природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання";

     2) пункт 252.8 пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "При здiйсненнi контрольованих операцiй у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу, фактична цiна реалiзацiї вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) не може бути менше цiни, визначеної за принципом витягнутої руки".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

     3) у пунктi 252.20 слова та цифри:

"чорних металiв (крiм залiзної руди), кольорових та легувальних металiв 5,00
залiзна руда 8,00"

     замiнити словами та цифрами:

"чорних металiв (крiм руд залiза), кольорових та легувальних металiв 6,25
руди залiза 12,00, якщо середня вартiсть залiзної руди за iндексом IODEX 58 % FE CFR China, то офiцiйно визначений свiтовим iнформацiйним агентством Platts, за податковий (звiтний) перiод становить 70 i бiльше доларiв США;
11,00, якщо середня вартiсть залiзної руди за iндексом IODEX 58 % FE CFR China, що офiцiйно визначений свiтовим iнформацiйним агентством Platts, за податковий (звiтний) перiод становить менше 70 доларiв США4";

     доповнити примiткою 4 такого змiсту:

     "4 Iнформацiя щодо застосування вiдповiдної ставки для руд залiза розмiщується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, на своєму офiцiйному веб-сайтi до 10 числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом";

     4) пункт 252.22 викласти в такiй редакцiї:

     "252.22. До ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючi коефiцiєнти, що визначаються залежно вiд виду корисної копалини (мiнеральної сировини) та умов її видобування:

Критерiї застосування коефiцiєнта Величина коефiцiєнта
Видобування запасiв (ресурсiв) корисних копалин з техногенних родовищ 0,50
Видобування пiщано-гравiйної сировини в межах акваторiї морiв, водосховищ, у рiчках та їх заплавах (крiм видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищення фарватерiв рiчок) 2,00
Видобування вуглекислих мiнеральних пiдземних вод (гiдрокарбонатних) iз свердловин, що не обладнанi стацiонарними газовiддiлювачами 0,85
Видобування запасiв з родовищ, якi в установленому законодавством порядку визнанi як дотацiйнi запаси 0,01
Видобування запасiв корисних копалин дiлянки надр iз дотримання кондицiй мiнеральної сировини дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштiв не ранiше нiж за 5 рокiв до звiтного податкового перiоду, крiм вуглеводневої сировини 0,95
Видобування позабалансових запасiв природного газу, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi* 0,79
Видобування позабалансових запасiв природного газу, з покладiв на дiлянках надр та/або виключної (морської) економiчної зони України, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi* 0,61
Видобування позабалансових запасiв природного газу, що не вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi* 0,96
Видобування запасiв природного газу, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштiв 0,88
Видобування запасiв природного газу з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключно (морської) економiчної зони України, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштiв 0,77
Видобування запасiв природного газу, що не вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштiв 0,97
Видобування пiдземним шахтним способом з глибини понад 300 метрiв руди залiза для збагачення iз вмiстом магнетитового залiза менше 35 вiдсоткiв 0,25

____________
     * За умови, що запаси корисних копалин вiднесено до такої категорiї за результатами геолого-економiчної оцiнки, проведеної не ранiш як за 10 рокiв до виникнення податкових зобов'язань";

     5) у пунктi 252.24:

     абзац другий доповнити словами "що не можуть бути бiльше нормативних обсягiв виробничо-технологiчних витрат";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Перелiк та порядок визначення розмiрiв нормативних виробничо-технологiчних витрат природного газу на технiчнi операцiї з видобування та пiдготовки до транспортування встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах".

     131. У пунктi 254.4 статтi 254:

     1) у пiдпунктi 11 цифри та абревiатури "2300 - 2400 МГц 2500 - 2690 МГц" замiнити цифрами та абревiатурами "2510 - 2545 МГц 2565 - 2570 МГц 2630 - 2665 МГц 2685 - 2690 МГц";

     2) у пiдпунктi 12 цифри та абревiатури "2 7 ГГц" замiнити цифрами та абревiатурами "2000 - 2300 МГц 2400 - 2510 МГц 2545 - 2565 МГц 2570 - 2575 МГц 2610 - 2630 МГц 2665 - 2685 МГц 2690 - 3400 МГц 3800 - 7000 МГц";

     3) доповнити пiдпунктом 161 такого змiсту:

"161. Види радiозв'язку (незалежно вiд служби, системи, радiотехнологiї, радiоелектронних засобiв, випромiнювальних пристроїв) 2300 - 2400 МГц
2575 - 2610 МГц
3400 - 3800 МГц
3000,00";

     4) у пiдпунктi 17 цифри "16" замiнити цифрами "161";

     5) примiтку доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "Щомiсяця, до 10 числа мiсяця, наступного за звiтним, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, на своєму офiцiйному веб-сайтi оприлюднює, а також надає центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iнформацiю про виданi лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України iз зазначенням смуг радiочастот та з урахуванням радiотехнологiї i технологiчних особливостей використання таких смуг щодо кожного платника рентної плати за користування радiочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати вiдповiдно до позицiї 11 пункту 254.4 цiєї статтi, в обсягах, необхiдних для визначення потреби застосування коефiцiєнтiв до ставок рентної плати за користування радiочастотним ресурсом, передбачених цими примiтками, за формою, затвердженою нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     132. У статтi 256:

     1) пункт 256.3 викласти в такiй редакцiї:

     "256.3. Ставки рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв встановлюються у таких розмiрах:

     256.3.1. за заготiвлю деревини основних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Станка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Сосна 266,03 171,35 66,08 7,20
Модрина 118,40 102,35 38,93 8,99
Ялина, ялиця 244,79 209,43 80,16 9,06
Дуб (крiм дуба коркового) 699,03 334,04 112,28 11,76
Ясен, клен (крiм явора) 262,11 222,75 112,28 11,76
Бук 502,47 321,92 107,76 9,98
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа 38,03 33,98 25,79 8,99
Осика, вiльха сiра, тополя 23,13 19,01 15,02 6,35
Другий пояс лiсiв
Сосна 223,61 144,75 56,12 6,35
Модрина 102,35 86,54 33,47 8,18
Ялина, ялиця 206,81 176,55 68,55 7,74
Дуб (крiм дуба коркового) 590,37 285,26 94,11 8,99
Ясен, клен (крiм явора) 221,36 190,14 94,11 8,99
Бук 426,50 273,02 91,47 8,18
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа 32,61 27,20 21,72 7,20
Осика, вiльха сiра, тополя 19,01 17,66 13,59 5,42;

     256.3.2. за заготiвлю деревини неосновних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної (з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Самшит 1223,63 1045,74 522,41 1 1,76
Бархат, горiх 761,94 651,90 325,98 11,76
Груша, кизил, явiр 611,18 522,90 261,65 11,76
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня 456,35 389,79 194,70 11,76
Каштан, дуб корковий 381,60 325,98 162,96 11,76
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина 304,22 260,78 130,37 11,76
Акацiя, бруслина, бирючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха 228,17 195,57 97,82 11,76
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях) 76,04 65,21 32,61 6,35
Другий пояс лiсiв
Самшит 1036,26 885,48 443,67 8,99
Бархат, горiх 649,14 554,16 277,08 8,99
Груша, кизил, явiр 518,76 442,76 221,84 8,99
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня 388,44 332,75 166,53 8,99
Каштан, дуб корковий 324,56 278,43 138,53 8,99
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина 259,47 221,36 110,43 8,99
Акацiя, бруслина, бирючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха 194,21 165,72 83,30 8,99
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях) 65,21 55,62 28,10 5,42";

     2) у пунктi 256.5 слова "i розрядами" виключити;

     3) пункти 256.7 та 256.8 виключити.

     133. У статтi 266:

     1) пiдпункти "е" та "є" пiдпункту 266.2.2 пункту 266.2 викласти в такiй редакцiї:

     е) об'єкти нежитлової нерухомостi, якi використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бiзнесу, що провадять свою дiяльнiсть у тимчасових спорудах для здiйснення пiдприємницької дiяльностi та/або в малих архiтектурних формах та на ринках;

     є) будiвлi промисловостi, вiднесенi до групи "Будiвлi промисловi та склади" (код 125) Державного класифiкатора будiвель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарськiй дiяльностi суб'єктiв господарювання, основна дiяльнiсть яких класифiкується у секцiях B - F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лiзинг, позичку";

     2) абзац четвертий пiдпункту 266.4.2 пункту 266.4 виключити;

     3) у пунктi 266.7:

     пiдпункт "ґ" пiдпункту 266.7.1 виключити;

     доповнити пiдпунктом 266.7.1" такого змiсту:

     "266.7.11. За наявностi у власностi платника податку об'єкта (об'єктiв) житлової нерухомостi, у тому числi його частки, що перебуває у власностi фiзичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрiв (для квартири) та/або 500 квадратних метрiв (для будинку), сума податку, розрахована вiдповiдно до пiдпунктiв "а" - "г" пiдпункту 266.7.1 цього пункту, збiльшується на 25000 гривень на рiк за кожен такий об'єкт житлової нерухомостi (його частку)";

     в абзацi першому пiдпункту 266.7.2 слова "надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за мiсцем його податкової адреси (мiсцем реєстрацiї)" замiнити словами i цифрами "надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";

     у пiдпунктi 266.7.3 слова "за мiсцем проживання (реєстрацiї)" замiнити словами за своєю податковою адресою";

     пiдпункт 266.7.4 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, вiдомостi про яке вiдсутнi у базi даних iнформацiйних систем центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, сплата податку фiзичними особами здiйснюється на пiдставi поданих платником податку вiдомостей до отримання контролюючим органом вiдомостей вiд органiв державної реєстрацiї прав на нерухоме майно про перехiд права власностi на об'єкт оподаткування";

     у пiдпунктi 266.7.5 слова i цифри "до 20 лютого" замiнити словами i цифрами "не пiзнiше 20 лютого".

     134. У пунктi 267.6 статтi 267:

     1) у пiдпунктi 267.6.1 слова "мiсцем реєстрацiї платника податку" замiнити словами "податковою адресою (мiсцем реєстрацiї) платника податку, зазначеною в реєстрацiйних документах на об'єкт оподаткування";

     2) у пiдпунктi 267.6.2:

     в абзацi першому слова "надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за мiсцем його реєстрацiї" замiнити словами i цифрами "надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу";

     абзац третiй виключити;

     3) в абзацi першому пiдпункту 267.6.4 слова i цифри "до 20 лютого" замiнити словами i цифрами "не пiзнiше 20 лютого";

     4) в абзацi першому пiдпункту 267.6.10 слова "за мiсцем своєї реєстрацiї" замiнити словами "за своєю податковою адресою (мiсцем реєстрацiї)".

     135. У статтi 281:

     1) пункт 281.4 викласти в такiй редакцiї:

     "281.4. Якщо фiзична особа, визначена у пунктi 281.1 цiєї статтi, станом на 1 сiчня поточного року має у власностi декiлька земельних дiлянок одного виду використання, площа яких перевищує межi граничних норм, визначених пунктом 281.2 цiєї статтi, така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довiльнiй формi до контролюючого органу за мiсцем знаходження будь-якої земельної дiлянки про самостiйне обрання/змiну земельних дiлянок для застосування пiльги (далi - заява про застосування пiльги).

     Пiльга починає застосовуватися до обраних земельних дiлянок з базового податкового (звiтного) перiоду, в якому подано таку заяву, та дiє до початку мiсяця, що настає за мiсяцем подання нової заяви про застосування пiльги.

     У разi подання фiзичною особою, яка станом на 1 сiчня поточного року має у власностi декiлька земельних дiлянок одного виду використання, заяви про застосування пiльги пiсля 1 травня поточного року, пiльга починає застосовуватися до обраних земельних дiлянок з наступного податкового (звiтного) перiоду";

     2) доповнити пунктом 281.5 такого змiсту:

     "281.5. Якщо право на пiльгу у фiзичної особи, яка має у власностi декiлька земельних дiлянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та/або фiзична особа, визначена у пунктi 281.1 цiєї статтi, набуває право власностi на земельну дiлянку/земельнi дiлянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пiльги до контролюючого органу за мiсцем знаходження будь-якої земельної дiлянки протягом 30 календарних днiв з дня набуття такого права на пiльгу та/або права власностi.

     Пiльга починає застосовуватися до обраних земельних дiлянок з урахуванням вимог пункту 284.2 статтi 284 цього Кодексу та дiє до початку мiсяця, що настає за мiсяцем подання нової заяви про застосування пiльги.

     У разi недотримання фiзичною особою вимог абзацу першого цього пункту пiльга починає застосовуватися до обраних земельних дiлянок з наступного податкового (звiтного) перiоду".

     136. У пунктi 284.1 статтi 284:

     абзац другий виключити;

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Новi змiни до рiшень щодо наданих пiльг зi сплати земельного податку надаються вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельно) дiлянки до 1 числа першого мiсяця кварталу, що настає за звiтним кварталом, у якому вiдбулися зазначенi змiни".

     137. У статтi 286:

     1) пункт 286.1 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У разi подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документiв на земельну дiлянку, вiдомостi про яку вiдсутнi у базах даних iнформацiйних систем центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, сплата податку фiзичними та юридичними особами здiйснюється на пiдставi поданих платником податку вiдомостей до отримання контролюючим органом iнформацiї про перехiд права власностi на об'єкт оподаткування";

     2) пункти 286.2 i 286.5 викласти в такiй редакцiї:

     "286.2. Платники плати за землю (крiм фiзичних осiб) самостiйно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 сiчня i не пiзнiше 20 лютого поточного року подають до вiдповiдного контролюючого органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки податкову декларацiю на поточний рiк за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою рiчної суми рiвними частками за мiсяцями. Подання такої декларацiї звiльняє вiд обов'язку подання щомiсячних декларацiй. При поданнi першої декларацiї (фактичного початку дiяльностi як платника плати за землю) разом з нею подається витяг iз технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку земельної дiлянки, а надалi такий витяг подається у разi затвердження нової нормативної грошової оцiнки землi";

     "286.5. Нарахування фiзичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за мiсцем знаходження земельної дiлянки), якi надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня поточного року податкове повiдомлення-рiшення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

     У разi переходу права власностi на земельну дiлянку вiд одного власника - юридичної або фiзичної особи до iншого протягом календарного року податок сплачується попереднiм власником за перiод з 1 сiчня цього року до початку того мiсяця, в якому припинилося його право власностi на зазначену земельну дiлянку, а новим власником - починаючи з мiсяця, в якому вiн набув право власностi.

     У разi переходу права власностi на земельну дiлянку вiд одного власника - фiзичної особи до iншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повiдомлення-рiшення новому власнику пiсля отримання iнформацiї про перехiд права власностi.

     Якщо такий перехiд вiдбувається пiсля 1 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним).

     У разi якщо платник податкiв має у власностi декiлька земельних дiлянок, щодо яких необхiдно провести звiрку даних, для її проведення такий платник податкiв має право звернутися до контролюючого органу за мiсцем знаходження будь-якої з таких земельних дiлянок.

     Платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем знаходження земельних дiлянок для проведення звiрки даних щодо:

     розмiру площ та кiлькостi земельних дiлянок, що перебувають у власностi та/або користуваннi платника податку;

     права на користування пiльгою зi сплати податку з урахуванням положень пунктiв 281.4 та 281.5 цiєї статтi;

     розмiру ставки земельного податку;

     нарахованої суми плати за землю.

     У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником плати за землю на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi, користування пiльгою а також у разi змiни розмiру ставки плати за землю контролюючий орган (контролюючi органи) за мiсцем знаходження кожної iз земельних дiлянок проводить (проводять) протягом десяти робочих днiв перерахунок суми податку i надсилає (вручає) / надсилають (вручають) йому нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним)".

     138. У пунктi 287.9 статтi 287 слова "цiєю статтею" замiнити словами i цифрами "статтею 286 цього Кодексу".

     139. У статтi 289:

     1) абзац перший пункту 289.1 доповнити словами "з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного вiдповiдно до законодавства";

     2) у пунктi 289.2:

     в абзацi першому слова "сiльськогосподарських угiдь, земель населених пунктiв та iнших земель несiльськогосподарського призначення за станом" замiнити словами "земель i земельних дiлянок";

     абзац п'ятий пiсля слiв "проведення нормативної грошової оцiнки земель" доповнити словами "зазначеної в технiчнiй документацiї з нормативної грошової оцiнки земель та земельних дiлянок".

     140. У статтi 291:

     1) у пунктi 291.4:

     пiдпункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) перша група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi не використовують працю найманих осiб, здiйснюють виключно роздрiбний продаж товарiв з торговельних мiсць на ринках та/або провадять господарську дiяльнiсть з надання побутових послуг населенню i обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень";

     абзац третiй пiдпункту 2 викласти в такiй редакцiї:

     "обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень";

     пiдпункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) третя група - фiзичнi особи - пiдприємцi якi не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, не обмежена та юридичнi особи суб'єкти господарювання будь-якої органiзацiйно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000000 гривень";

     2) у пiдпунктi 291.4.3:

     в абзацi першому слово "приєднання" виключити;

     в абзацi другому слова "або приєднуються" виключити;

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Якщо сiльськогосподарський товаровиробник реорганiзується шляхом приєднання згiдно з вiдповiдними нормами Цивiльного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сiльськогосподарського товаровиробництва, яка дорiвнює 75 вiдсоткiв за попереднiй податковий (звiтний) рiк, поширюється на усiх учасникiв такої реорганiзацiї";

     3) пiдпункт 291.4.4 викласти в такiй редакцiї:

     "291.4.4. Сiльськогосподарськi товаровиробники, утворенi шляхом злиття, можуть бути платниками податку в рiк утворення, якщо частка сiльськогосподарського товаровиробництва, отримана за попереднiй податковий (звiтний) рiк всiма товаровиробниками, якi брали участь у їх утвореннi та були припиненi в результатi злиття, дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв".

     141. Пункт 2921.2 статтi 2921 викласти в такiй редакцiї:

     "2921.2. Базою оподаткування податком для платникiв єдиного податку четвертої групи для сiльськогосподарських товаровиробникiв є нормативна грошова оцiнка 1 гектара сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних насаджень) з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного станом на 1 сiчня базового податкового (звiтного) року вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю.

     У разi якщо нормативна грошова оцiнка земельної дiлянки не проведена, базою оподаткування податком для платникiв єдиного податку четвертої групи для сiльськогосподарських товаровиробникiв є нормативна грошова оцiнка одиницi площi рiллi в Автономнiй Республiцi Крим або областi.

     Базою оподаткування податком для платникiв єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрiшнiх водойм, озер ставкiв, водосховищ) є нормативна грошова оцiнка рiллi в Автономнiй Республiцi Крим або областi з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного станом на 1 сiчня базового податкового (звiтного) року вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю".

     142. У статтi 293:

     1) у пунктi 293.2 слова "у межах до" замiнити словами "не бiльше";

     2) пiдпункт "б" пiдпункту 4 пункту 293.8 викласти в такiй редакцiї:

     "б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмiрi 5 вiдсоткiв, у разi добровiльної змiни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо змiни ставки єдиного податку не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрацiї такого платника єдиного податку платником податку на додану вартiсть у порядку, встановленому роздiлом V цього Кодексу".

     143. Абзац другий пункту 294.1 статтi 294 доповнити словами i цифрами "(крiм податкового перiоду для податкової звiтностi з податку на додану вартiсть, визначеного пунктом 202.1 статтi 202 цього Кодексу)".

     144. У пiдпунктi 295.9.3 пункту 295.9 статтi 295 слова "утворенi протягом року шляхом злиття, приєднання" замiнити словами "реорганiзованi шляхом приєднання або утворенi протягом року шляхом злиття".

     145. У статтi 297:

     1) у пунктi 297.1:

     пiдпункт 1 доповнити словами i цифрами "крiм випадкiв, передбачених абзацами другим i третiм пiдпункту 133.1.1 та пiдпунктом 133.1.4 пункту 133.1 статтi 133 цього Кодексу";

     пiдпункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) податку на майно в частинi земельного податку за земельнi дiлянки, що використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської дiяльностi (крiм дiяльностi з надання земельних дiлянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних дiлянках, в оренду (найм, позичку) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сiльськогосподарського товаровиробництва";

     2) пункт 297.3 викласти в такiй редакцiї:

     "297.3. Платник єдиного податку виконує передбаченi цим Кодексом функцiї податкового агента у разi нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фiзичних осiб доходiв на користь фiзичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивiльно-правових вiдносинах";

     3) доповнити пунктом 297.6 такого змiсту:

     "297.6. Платник єдиного податку - юридична особа, що визнається контролюючою особою над контрольованими iноземними компанiями вiдповiдно до статтi 392 цього Кодексу, здiйснює нарахування та сплату податку на прибуток пiдприємств у порядку, розмiрi та строки, встановленi роздiлом III цього Кодексу".

     146. У статтi 298:

     1) у пiдпунктi 298.1.1 пункту 298.1:

     абзац перший пiсля слiв "контролюючого органу" доповнити словами "за мiсцем податкової адреси";

     пiдпункти 3 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3) засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги";

     4) державному реєстратору пiд час державної реєстрацiї створення юридичної особи або державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця. Вiдповiдна заява або вiдомостi передаються до контролюючих органiв у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     2) пiдпункт 8 пiдпункту 298.2.3 пункту 298.2 пiсля слiв "податкового боргу" доповнити словами i цифрами "у розмiрi, що перевищує суму, визначену абзацом третiм пункту 59.1 статтi 59 цього Кодексу";

     3) пункт 298.6 викласти в такiй редакцiї:

     "298.6. У разi змiни податкової адреси суб'єкта господарювання, мiсця провадження господарської дiяльностi заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пiзнiше останнього дня кварталу, в якому вiдбулися такi змiни.

     У разi змiни ставки єдиного податку заява подається платником єдиного податку третьої групи не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка";

     в абзацi першому пiдпункту 298.8.1 слова i цифри "до 20 лютого" замiнити словами i цифрами "не пiзнiше 20 лютого";

     пiдпункт 298.8.7 пiсля слiв "у якому подано вiдповiдну заяву" доповнити словами "у порядку згiдно з пунктом 298.2 статтi 298 цього Кодексу".

     147. У статтi 299:

     1) пiдпункт 4 пункту 299.7 виключити;

     2) пункт 299.9 викласти в такiй редакцiї:

     "299.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно у контролюючому органi за мiсцем податкової адреси отримати (у тому числi в електронному виглядi) витяг з реєстру платникiв єдиного податку. Строк надання витягу з реєстру платникiв єдиного податку для зареєстрованих платникiв єдиного податку не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту, а для суб'єктiв господарювання, якi подали заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування, - двох робочих днiв з дня надходження запиту. Витяг дiє до внесення змiн до реєстру";

     3) пiдпункт 5 пункту 299.10 пiсля слiв i цифр "пiдпунктом 295.9.1 пункту 295.9 статтi 295" доповнити словами i цифрами та пiдпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статтi 298";

     4) в абзацi першому пункту 299.13 слова "фiзичних осiб пiдприємцiв та" доповнити словами "громадських формувань i".

     148. У статтi 343:

     1) пункт 343.1 викласти в такiй редакцiї:

     "343.1. Посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальних органiв та державних податкових iнспекцiй присвоюються такi спецiальнi звання:

     головний державний радник податкової служби;

     державний радник податкової служби I рангу;

     державний радник податкової служби II рангу;

     державний радник податкової служби III рангу;

     радник податкової служби I рангу;

     радник податкової служби II рангу;

     радник податкової служби III рангу;

     iнспектор податкової служби I рангу;

     iнспектор податкової служби II рангу;

     iнспектор податкової служби III рангу;

     iнспектор податкової служби IV рангу;

     молодший iнспектор податкової служби";

     2) доповнити пунктом 343.21 такого змiсту:

     "343.21. Посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальних органiв та державних податкових iнспекцiй до виплат, передбачених Законом України "Про державну службу" можуть здiйснюватися додатковi виплати, розмiр та порядок встановлення яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     149. Роздiл XVIII1 доповнити статтею 3461 такого змiсту:

     "Стаття 3461. Оплата працi працiвникiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальних органiв та державних податкових iнспекцiй

     1. Держава забезпечує достатнiй рiвень оплати працi державних службовцiв та iнших працiвникiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальних органiв та державних податкових iнспекцiй з метою створення матерiальних умов для незалежного i сумлiнного виконання ними обов'язкiв.

     2. Заробiтна плата державних службовцiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальних органiв та державних податкових iнспекцiй складається з:

     1) посадового окладу;

     2) надбавки за вислугу рокiв;

     3) надбавки за ранг державного службовця або за спецiальне звання;

     4) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язкiв тимчасово вiдсутнього державного службовця у розмiрi 50 вiдсоткiв посадового окладу тимчасово вiдсутнього державного службовця;

     5) надбавки за iнтенсивнiсть працi;

     6) надбавки за виконання особливо важливої роботи;

     7) надбавки за персональну квалiфiкацiю;

     8) надбавки за виконання особистих ключових показникiв ефективностi;

     9) премiї.

     3. Схема посадових окладiв державних службовцiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальних органiв та державних податкових iнспекцiй визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України та не включається до загальної схеми посадових окладiв державних службовцiв. Порядок встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок, зазначених у пунктах 5 - 8 частини другої цiєї статтi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для iнших категорiй працiвникiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальних органiв та державних податкових iнспекцiй умови оплати працi визначаються законодавством, що встановлює умови оплати працi для вiдповiдних категорiй працiвникiв".

     150. Абзац четвертий пункту 348.2 статтi 348 виключити.

     151. У статтi 350:

     1) пiдпункт 350.1.9 пункту 350.1 виключити;

     2) у пунктi 350.2 слова "органу внутрiшнiх справ" замiнити словами "територiальному органу полiцiї".

     152. У пунктi 351.1 статтi 351:

     1) в абзацi першому слова i цифри "пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статтi 11, статтями 12 - 151 Закону України "Про мiлiцiю" замiнити словами i цифрами "статтями 32 - 34, пунктом 3, пунктом 5 частини першої, частиною другою статтi 35, статтями 36 - 37, пунктом 2 частини першої, частинами другою i третьою статтi 38, статтями 42 - 46 Закону України "Про Нацiональну полiцiю";

     2) в абзацi другому слова i цифри "статтями 3 i 5 Закону України "Про мiлiцiю" замiнити словами i цифрами "статтями 6 - 12 Закону України "Про Нацiональну полiцiю".

     153. У пунктi 353.7 статтi 353 слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     154. У пунктi 356.1 статтi 356 слова i цифри "статтями 20 - 23 Закону України "Про мiлiцiю" замiнити словами "Законом України "Про Нацiональну полiцiю".

     155. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) у пiдроздiлi 2:

     в абзацi п'ятому пункту 38 слова "Законом України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "Законом України "Про публiчнi закупiвлi";

     абзац перший пункту 44 викласти в такiй редакцiї:

     "44. Тимчасово, до 1 сiчня 2022 року, платники податку, якi здiйснюють постачання, передачу, розподiл електричної та/або теплової енергiї, надають послуги iз забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї", постачання вугiлля та/або продуктiв його збагачення товарних позицiй 2701, 2702 та товарної пiдпозицiї 2704 00 згiдно з УКТ ЗЕД, надають послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом";

     пункт 63 виключити;

     пункт 64 викласти в такiй редакцiї:

     "64. Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї iз ввезення на митну територiю України та з постачання на митнiй територiї України транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що зазначенi у товарнiй пiдкатегорiї 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД (в тому числi вироблених в Українi)";

     в абзацi першому пункту 65:

     цифри i слово "2020 року" замiнити цифрами i словом "2022 року";

     доповнити цифрами "8517 61 00 00; 8517 62 00 00; 8517 70 90 00; 8517 70 19 90; 8507 20 80 90; 8471 41 00 00; 8471 49 00 00; 8471 70 50 00; 8504 40 30 00";

     доповнити пунктами 71, 72 i 73 такого змiсту:

     "71. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з безоплатної передачi у володiння i користування транспортних засобiв товарних позицiй 8702 та 8703 згiдно з УКТ ЗЕД для осiб з iнвалiднiстю, у тому числi дiтей з iнвалiднiстю, та iнших пiльгових категорiй населення, визначених законодавством України, за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також транспортнi засоби спецiального призначення (швидка медична допомога та для потреб центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи, пожежної i техногенної безпеки).

     У разi порушення цiльового використання таких транспортних засобiв або їх вiдчуження на митнiй територiї України платник податкiв зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент безоплатної передачi таких транспортних засобiв, а також сплатити пеню вiдповiдно до закону.

     Порядок облiку безоплатно переданих транспортних засобiв та контролю за їх цiльовим використанням встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     72. Установити, що у перiод з 1 сiчня 2016 року по 1 лютого 2020 року до операцiй з постачання товарiв/послуг на митнiй територiї України, передбачених для гуманiтарної допомоги, наданої в Українi дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав i представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi згiдно iз Законом України "Про гуманiтарну допомогу", застосовується порядок звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть, встановлений пунктом 197.2 статтi 197 цього Кодексу.

     73. Штрафи за порушення платниками податку на додану вартiсть граничного строку для реєстрацiї податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, за операцiями, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, операцiями, що оподатковуються податком на додану вартiсть за нульовою ставкою, операцiями, що не передбачають надання податкової накладної отримувачу (покупцю), а також податкової накладної, складеної вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу у разi здiйснення операцiй, визначених пiдпунктами "а" - "г" пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної, податкової накладної, складеної вiдповiдно до статтi 199 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної, податкової накладної, складеної вiдповiдно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статтi 201 цього Кодексу нарахованi платникам податкiв протягом перiоду з 1 сiчня 2017 року до 31 грудня 2019 року, грошовi зобов'язання за якими неузгодженi (вiдповiднi податковi повiдомлення-рiшення знаходяться в процедурi адмiнiстративного або судового оскарження та грошовi зобов'язання за ними не сплачено) станом на дату набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi", застосовуються в розмiрi 2 вiдсоткiв обсягу постачання (без податку на додану вартiсть), але не бiльше 1020 гривень.

     Штрафи, застосованi через вiдсутнiсть реєстрацiї протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних за операцiями, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, операцiями, що оподатковуються податком на додану вартiсть за нульовою ставкою, операцiями, що не передбачають надання податкової накладної отримувачу (покупцю), а також податкової накладної, складеної вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу у разi здiйснення операцiй, визначених пiдпунктами "а" - "г" пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної, податкової накладної, складеної вiдповiдно до статтi 199 цього Кодексу, та розрахунку коригування, складеного до такої податкової накладної, податкової накладної, складеної вiдповiдно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статтi 201 цього Кодексу нарахованi платникам податкiв протягом перiоду з 1 сiчня 2017 року до 31 грудня 2019 року, грошовi зобов'язання за якими неузгодженi (вiдповiднi податковi повiдомлення-рiшення знаходяться в процедурi адмiнiстративного або судового оскарження та грошовi зобов'язання за ними не сплачено) станом на дату набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi", застосовуються в розмiрi 5 вiдсоткiв обсягу постачання (без податку на додану вартiсть), але не бiльше 3400 гривень.

     Контролюючий орган за мiсцем реєстрацiї платника податку здiйснює перерахунок суми штрафу i надсилає (вручає) такому платнику нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним)";

     2) у пiдроздiлi 4:

     доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41. Фiнансовий результат до оподаткування податкового (звiтного) перiоду збiльшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), вiдвантаженi (наданi) пiд час перебування на спрощенiй системi оподаткування. Положення цього пiдпункту не поширюються на платникiв податкiв, якi були платниками єдиного податку четвертої групи";

     пункт 15 виключити;

     пункт 38 такого змiсту:

     "Тимчасово, на перiод реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Проект), звiльняється вiд оподаткування прибуток (дохiд) японських суб'єктiв з реалiзацiї Проекту, за умови що такий прибуток (дохiд) отриманий у рамках реалiзацiї Проекту.

     Термiн "японський суб'єкт з реалiзацiї Проекту" вживається у значеннi наведеному у пiдпунктах "а" - "в" пункту 9 пiдроздiлу 1 цього роздiлу" вважати пунктом 381;

     доповнити пунктом 431 такого змiсту:

     "431. При визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств на перiод з 1 сiчня 2020 року до 31 грудня 2030 року платники податку на прибуток мають право пiд час розрахунку амортизацiї щодо основних засобiв:

     четвертої групи (машини та обладнання) та п'ятої групи використовувати мiнiмально допустимий строк амортизацiї, який дорiвнює два роки;

     третьої групи (передавальнi пристрої) та дев'ятої групи використовувати мiнiмально допустимий строк амортизацiї, який дорiвнює п'ять рокiв.

     Мiнiмально допустимi строки амортизацiї основних засобiв, визначенi цим пунктом, використовуються незалежно вiд строкiв амортизацiї, визначених у бухгалтерському облiку.

     Основнi засоби мають одночасно вiдповiдати таким вимогам:

     введенi в експлуатацiю платником податкiв в межах одного з податкових (звiтних) перiодiв, з 1 сiчня 2020 року до 31 грудня 2030 року;

     не були у використаннi.

     При цьому такi основнi засоби повиннi використовуватися у власнiй господарськiй дiяльностi та не можуть продаватися або надаватися в оренду iншим особам (крiм платникiв податкiв, основним видом дiяльностi яких є послуги з надання в оренду майна).

     У разi недотримання визначених вимог до закiнчення перiоду нарахування амортизацiї з використанням мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї, визначених у цьому пунктi, починаючи з дати введення їх в експлуатацiю, платник податку у податковому (звiтному) перiодi, в якому вiдбувся факт невикористання основних засобiв у власнiй господарськiй дiяльностi або їх продаж, зобов'язаний:

     збiльшити фiнансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до цього пункту протягом податкових (звiтних) перiодiв, в яких здiйснювалося нарахування амортизацiї iз застосуванням мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї основних засобiв, визначених у цьому пунктi;

     зменшити фiнансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизацiї таких основних засобiв вiдповiдно до пункту 138.3 статтi 138 цього Кодексу за вiдповiднi податковi (звiтнi) перiоди.

     При застосуваннi положень цього пункту норми пункту 138.3 статтi 138 цього Кодексу не застосовуються в частинi нарахування амортизацiї вiдповiдно до встановлених мiнiмально допустимих строкiв амортизацiї основних засобiв та методiв її нарахування";

     доповнити пунктами 52 i 53 такого змiсту:

     "52. Платники податку на прибуток можуть прийняти рiшення про застосування з II - IV кварталу 2020 року "виробничого" методу нарахування амортизацiї при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток до основних засобiв, амортизацiю яких розпочато за iншим методом. Такi платники податку зобов'язанi провести iнвентаризацiю цих об'єктiв основних засобiв станом на перше число податкового (звiтного) перiоду 2020 року, в якому прийнято рiшення про застосування "виробничого" методу.

     Якщо загальна балансова вартiсть (без урахування переоцiнки) основних засобiв за даними бухгалтерського облiку менша, нiж балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв, розрахована вiдповiдно до вимог роздiлу III цього Кодексу, рiзниця, що виникає в результатi такого порiвняння, амортизується як окремий об'єкт основних засобiв iз застосуванням "прямолiнiйного" методу нарахування амортизацiї протягом двадцяти податкових (звiтних) кварталiв та зменшує фiнансовий результат до оподаткування за вiдповiдний податковий (звiтний) перiод.

     Якщо балансова вартiсть (без урахування переоцiнки) основних засобiв за даними бухгалтерського облiку бiльша, нiж балансова (залишкова) вартiсть таких основних засобiв, розрахована вiдповiдно до вимог роздiлу III цього Кодексу, при змiнi методу нарахування амортизацiї на "виробничий" метод при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток застосовується балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв, розрахована вiдповiдно до вимог роздiлу III цього Кодексу.

     53. Правила облiку процентiв, передбаченi абзацом першим пункту 140.2 статтi 140 цього Кодексу, застосовуються з 1 сiчня 2021 року до всiх кредитiв, позик та iнших боргових зобов'язань, що облiковуються на балансi платника податкiв станом на 1 сiчня 2021 року";

     3) у пiдроздiлi 5:

     пункт 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17. Тимчасово, з 1 сiчня 2021 року до 31 грудня 2024 року включно, встановити ставки акцизного податку на такi товари:

     1) тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2401 Тютюнова сировина Тютюновi вiдходи гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1367,71 1641,26 1969,51 2363,4
2402 10 00 10 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1367,71 1641,26 1969,51 2363,4
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну гривень за 1000 штук 1088,64 1306,37 1567,64 1881,17
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 1088,64 1306,37 1567,64 1881,17
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 1088,64 1306,37 1567,64 1881,17
2403 (крiм 2403 99 90 10 - тютюновмiснi вироби для електричного нагрiвання (ТВЕН) за допомогою пiдiгрiвача з електронним управлiнням) Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва;
тютюн "гомогенiзований'' або "вiдновлений";
тютюновi екстракти та есенцiї
гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1367,71 1641,26 1969,51 2363,40
2403 99 90 10 Тютюновмiснi вироби для електричного нагрiвання (ТВЕН) за допомогою пiдiгрiвача з електронним управлiнням гривень за 1000 штук 1456,33 1747,60 2097,12 2516,54;

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром вiдсоткiв 12
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну вiдсоткiв 12;

     2) мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку
з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року з 1 сiчня 2022 року по 31 грудня 2022 року з 1 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року з 1 сiчня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 1456,33 1747,6 2097,12 2516,54
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1000 штук 1456,33 1747,6 2097,12 2516,54
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з вiдрiзаними кiнцями, з вмiстом тютюну гривень за 1000 штук 1456,33, але не менше 1367,71 гривень за 1 кiлограм (нетто)* 1747,6, але не менше 1641,26 гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2097,12, але не менше 1969,51 гривень за 1 кiлограм (нетто)* 2516,54, але не менше 2363,4 гривень за 1 кiлограм (нетто)*;

     доповнити пунктами 30 i 31 такого змiсту:

     "30. Марки акцизного податку, надрукованi до 1 сiчня 2021 року, на яких не позначено кiлькiсть одиниць у пачцi (упаковцi), повиннi бути використанi до 1 липня 2021 року, а маркованi такими марками тютюновi вироби знаходяться в обiгу до їх повної реалiзацiї в межах термiну придатностi для споживання.

     31. Тимчасово, на перiод проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв в забезпечення проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС) звiльняються вiд оподаткування акцизним податком операцiї з безоплатної передачi у володiння i користування суб'єктам, що беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькiй та Луганськiй областях конфiскованих пiдакцизних товарiв, визначених пiдпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу (далi для цього пункту - транспортнi засоби); транспортних засобiв, визнаних безхазяйними; транспортних засобiв, за якими не звернувся власник до кiнця строку зберiгання; транспортних засобiв, що за правом успадкування чи на iнших законних пiдставах перейшли у власнiсть держави.

     У разi реалiзацiї на митнiй територiї України транспортних засобiв, операцiї з безоплатної передачi яких звiльняються вiд оподаткування вiдповiдно до цього пункту, податок сплачується особами, що реалiзують або передають у володiння, користування чи розпорядження такi транспортнi засоби, не пiзнiше дати такої реалiзацiї одночасно iз сплатою податку на додану вартiсть за ставками, що дiяли на момент безоплатної передачi таких пiдакцизних транспортних засобiв";

     4) пiдроздiл 6 доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10. У разi якщо органи мiсцевого самоврядування населених пунктiв на лiнiї зiткнення не прийняли рiшення про встановлення ставок земельного податку (крiм земель сiльськогосподарського призначення) на 2020 рiк, такий податок до прийняття вiдповiдного рiшення сплачується вiдповiдно до норм цього Кодексу iз застосуванням ставки у розмiрi 0,01 вiдсотка нормативно грошової оцiнки земельної дiлянки";

     5) доповнити пiдроздiлом 93 такого змiсту:

     "Пiдроздiл 93. Особливостi справляння рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України

     1. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року включно, ставка рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України за види радiозв'язку, передбаченi пiдпунктом 161 пункту 254.4 статтi 254 цього Кодексу, встановлюється в розмiрi 458,30 гривнi на мiсяць за 1 мегагерц смуги радiочастот";

     6) у пiдроздiлi 10:

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Встановити, що стягнення заборгованостi з частини чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань здiйснюється у порядку, визначеному статтями 59, 60 глави 4, статтями 87 - 101 глави 9 роздiлу II цього Кодексу";

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12. Норми статтi 69 цього Кодексу не поширюються на депозитарнi установи при вiдкриттi ними рахункiв у цiнних паперах власникам для облiку прав на належнi цим власникам дематерiалiзованi цiннi папери вiдповiдно до договорiв з емiтентами цих цiнних паперiв про вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв. Зобов'язання, передбаченi статтею 69 цього Кодексу, мають бути виконанi депозитарною установою у разi звернення осiб, зазначених у цiй статтi, в день укладення ними договору про обслуговування рахунка у цiнних паперах";

     в абзацi першому пiдпункту 1.7 пункту 161 слова i цифри "крiм доходiв, зазначених у пiдпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу" виключити;

     у пунктi 38:

     у пiдпунктi 38.6:

     в абзацi першому слова "та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення" виключити;

     пiсля абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомостi, розташованi на територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, якi перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, вiдповiдно до статтi 266 цього Кодексу у перiод з 14 квiтня 2014 року до 29 лютого 2020 року включно.

     У зв'язку з цим платники податкiв - юридичнi особи, об'єкти оподаткування яких розташованi на територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, починаючи з 1 березня 2020 року самостiйно обчислюють суму податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, i подають до 20 квiтня 2020 року контролюючому органу за мiсцем реєстрацiї об'єкта оподаткування декларацiю за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою рiчної суми рiвними частками поквартально починаючи з 1 березня 2020 року".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

     в абзацi четвертому слова "та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення" виключити;

     у пiдпунктi 38.7:

     в абзацi другому слова i цифри "по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операцiї та/або операцiї Об'єднаних сил (ООС)" замiнити словами i цифрами "до 29 лютого 2020 року включно";

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У зв'язку з цим платники податкiв - юридичнi особи, об'єкти оподаткування яких розташованi на територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, починаючи з 1 березня 2020 року самостiйно обчислюють суму податку плати за землю (земельний податок та орендна плата за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi) за земельнi дiлянки (крiм земель сiльськогосподарського призначення) i подають до 20 квiтня 2020 року контролюючому органу за мiсцем реєстрацiї об'єкта оподаткування декларацiю за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою рiчної суми рiвними частками за мiсяцями починаючи з 1 березня 2020 року".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     в абзацi четвертому слова "та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення" виключити;

     пiдпункт 38.9 викласти в такiй редакцiї:

     "38.9. Пiд час нарахування (виплати) фiзичним особам - пiдприємцям, мiсцезнаходженням або мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя (незалежно вiд системи оподаткування), доходу вiд здiйснення ними пiдприємницької дiяльностi суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) такий дохiд, зобов'язанi утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осiб не поширюється дiя пункту 177.8 статтi 177 та пiдпункту 2 пункту 297.1 статтi 297 цього Кодексу.

     Доходи вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi, оподаткованi вiдповiдно до цього пiдпункту, не включаються до загального оподатковуваного доходу фiзичної особи - пiдприємця та/або доходу фiзичної особи пiдприємця платника єдиного податку";

     доповнити пiдпунктами 38.12 i 38.13 такого змiсту:

     "38.12. Тимчасово, на перiод з початку проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС) до 1 липня 2020 року, звiльняються вiд оподаткування акцизним податком та податком на додану вартiсть операцiї з безоплатної передачi пiдакцизних товарiв, визначених пiдпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, якi є конфiскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кiнця строку зберiгання (у тому числi майном, визначеним у статтi 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на iнших законних пiдставах переходить у власнiсть держави, у розпорядження Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, iнших суб'єктiв, що беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС), органiв прокуратури у Донецькiй та Луганськiй областях.

     Перелiк товарiв, зазначених у цьому пунктi, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     38.13. Виданi в перiод з початку проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС) та до дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" податковi повiдомлення-рiшення з акцизного податку та податку на додану вартiсть, якими визначено грошовi зобов'язання у зв'язку з оподаткуванням операцiй з безоплатної передачi пiдакцизних товарiв, визначених пiдпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, якi є конфiскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кiнця строку зберiгання (у тому числi майном, визначеним у статтi 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на iнших законних пiдставах перейшло у власнiсть держави, у розпорядження Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, iнших суб'єктiв, що беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС), органiв прокуратури у Донецькiй та Луганськiй областях, вважаються скасованими (вiдкликаними) з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi", а податковий борг (у тому числi пеня та штрафнi санкцiї) за такими податковими повiдомленнями-рiшеннями, пiдлягає списанню у порядку, визначеному цим Кодексом для безнадiйного податкового боргу";

     доповнити пунктами 53 - 60 такого змiсту:

     "53. Норми пункту 39.4 статтi 39 цього Кодексу щодо:

     подання платниками податкiв звiту у розрiзi країн мiжнародної групи компанiй вперше застосовуються щодо фiнансового року, який закiнчується у 2021 роцi, але не ранiше нiж у рiк, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмiн мiждержавними звiтами (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports);

     запиту контролюючих органiв до платникiв податкiв про подання глобальної документацiї з трансфертного цiноутворення (майстер-файлу) - вперше застосовуються щодо фiнансового року, який закiнчується у 2021 роцi;

     подання платниками податкiв повiдомлення про участь у мiжнароднiй групi компанiй - вперше застосовуються у 2021 роцi за 2020 рiк.

     54. Встановити такi особливостi застосування положень про оподаткування прибутку контрольованої iноземної компанiї протягом перехiдного перiоду:

     пiдпункт "б" пiдпункту 392.1.2 пункту 392.1 статтi 392 цього Кодексу протягом 2021 - 2022 рокiв застосовується в такiй редакцiї:

     "б) володiє часткою в iноземнiй юридичнiй особi у розмiрi 25 i бiльше вiдсоткiв за умови, що декiлька фiзичних осiб - резидентiв України та/або юридичних осiб резидентiв України володiють частками в iноземнiй юридичнiй особi, розмiр яких у сукупностi становить 50 i бiльше вiдсоткiв, або";

     пiдпункти 392.3.2.1 - 392.3.2.6 пiдпункту 392.3.2 пункту 392.3 статтi 392 цього Кодексу застосовуються щодо звiтних перiодiв, що розпочинаються пiсля 1 сiчня 2022 року;

     штрафнi санкцiї та пеня за порушення вимог статтi 392 цього Кодексу пiд час визначення та обчислення прибутку контрольованої iноземної компанiї не застосовуються за результатами 2021 - 2022 звiтних (податкових) рокiв;

     до платника податкiв та/або його посадових осiб не застосовується за результатами 2021 - 2022 звiтних (податкових) рокiв адмiнiстративна та кримiнальна вiдповiдальнiсть за будь-якi порушення, пов'язанi iз застосуванням норм статтi 392 цього Кодексу.

     55. Вiдшкодування шкоди особi, права якої порушенi, завданої податковими правопорушеннями контролюючих органiв, що були вчиненi контролюючими органами до 1 сiчня 2021 року, або податковими правопорушеннями контролюючих органiв у виглядi протиправних рiшень контролюючих органiв, прийнятих за результатами податкових перевiрок, що були розпочатi до 1 сiчня 2021 року, здiйснюється за правилами цього Кодексу, що дiяли до 1 сiчня 2021 року.

     56. Проведення перевiрок, що були розпочатi до 1 сiчня 2021 року, розгляд заперечень платникiв податкiв до актiв (довiдок) таких перевiрок, прийняття за їх результатами податкових повiдомлень-рiшень, а також їх оскарження здiйснюються за правилами цього Кодексу, що дiяли до 1 сiчня 2021 року.

     57. Установити, що спецiальнi звання податкової служби, встановленi цим Кодексом, присвоюються посадовим особам контролюючих органiв, яким ранiше було присвоєно спецiальнi звання податкової та митної служби, за таким спiввiдношенням незалежно вiд займаних посад:

Спецiальнi звання органiв доходiв i зборiв Спецiальнi звання органiв державної податкової служби
головний державний радник податкової та митної справи головний державний радник податкової служби;
державний радник податкової та митної справи I рангу державний радник податкової служби I рангу
державний радник податкової та митної справи II рангу державний радник податкової служби II рангу;
державний радник податкової та митної справи III рангу державний радник податкової служби III рангу;
радник податкової та митної справи I рангу радник податкової служби I рангу;
радник податкової та митної справи II рангу радник податкової служби II рангу;
радник податкової та митної справи III рангу радник податкової служби III рангу;
iнспектор податкової та митної справи I рангу iнспектор податкової служби I ранту;
iнспектор податкової та митної справи II рангу iнспектор податкової служби II рангу;
iнспектор податкової та митної справи III рангу iнспектор податкової служби III рангу;
iнспектор податкової та митної справи IV рангу iнспектор податкової служби IV рангу;
молодший iнспектор податкової та митної справи молодший iнспектор податкової служби

     Перiод роботи (служби) зазначених осiб (у тому числi тих, яким присвоювалися спецiальнi та/або персональнi звання) у контролюючих органах зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, вiднесених до категорiй посад державних службовцiв, що дає право на призначення пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" незалежно вiд мiсця роботи на час досягнення вiку, передбаченого зазначеним Законом.

     58. Установити, що у 2020 роцi до прийнятих рiшень органiв мiсцевого самоврядування, населених пунктiв на лiнiї зiткнення про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв, якi прийнятi на виконання цього Кодексу, не застосовуються вимоги пiдпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статтi 4 пiдпункту 12.3.4 пункту 12.3, пiдпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статтi 12 цього Кодексу та Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     59. У разi якщо органи мiсцевого самоврядування населених пунктiв на лiнiї зiткнення не прийняли рiшень про встановлення ставок на об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомостi на 2020 рiк, такий податок до прийняття вiдповiдного рiшення сплачується виходячи з норм цього Кодексу iз застосуванням їх ставки у розмiрi 0,5 вiдсотка розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня 2020 року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

     60. Нерезиденти (iноземнi компанiї, органiзацiї), якi здiйснюють господарську дiяльнiсть на територiї України та/або якi до набрання чинностi цим Законом належно акредитували (зареєстрували, легалiзували) на територiї України вiдокремленi пiдроздiли, у тому числi постiйнi представництва, i станом на 1 липня 2020 року не перебувають на облiку в контролюючих органах, зобов'язанi протягом трьох мiсяцiв подати до контролюючих органiв документи для взяття їх на облiк у порядку, встановленому пунктом 64.5 статтi 64 цього Кодексу.

     Перевiрки щодо нерезидентiв (iноземних компанiй, органiзацiй), якi здiйснюють господарську дiяльнiсть на територiї України та якi повиннi були стати на облiк у порядку, встановленому пунктом 64.5 статтi 64 цього Кодексу, та якими не були виконанi вимоги абзацу першого цього пункту, та щодо їх вiдокремлених пiдроздiлiв, у тому числi постiйних представництв, що перебувають на облiку, можуть бути призначенi з 1 сiчня 2021 року.

     За результатами перевiрки, проведеної вiдповiдно до абзацу другого цього пункту, контролюючий орган:

     бере на облiк нерезидента на пiдставi акта перевiрки, якщо за результатами перевiрки пiдтверджено ведення нерезидентом господарської дiяльностi через постiйне представництво в Українi;

     вживає заходiв щодо зняття з облiку вiдокремленого пiдроздiлу, у тому числi постiйного представництва, нерезидента, якщо за результатами перевiрки пiдтверджено припинення здiйснення нерезидентом дiяльностi на територiї України, вiдсутнiсть на територiї України об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням у такого нерезидента, та вiдокремленим пiдроздiлом або постiйним представництвом нерезидента виконанi обов'язки платника податкiв, визначенi статтею 16 цього Кодексу".

     156. У текстi Кодексу, крiм роздiлу XVIII2 "Податкова мiлiцiя":

     слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     змiн до пiдпункту 14.1.54 пункту 14.1 статтi 14, абзацiв десятого, двадцять першого пункту 421.2, абзацiв сьомого, восьмого пункту 421.5 статтi 421, пункту 64.5 статтi 64, пiдпункту 78.1.21 пункту 78.1, пункту 78.4 статтi 78, пiдпункту "е" пiдпункту 141.4.1, абзацiв восьмого - одинадцятого пiдпункту 141.4.2 пункту 141.4 статтi 141, статтi 256, пiдпункту 4 пункту 297.1 статтi 297 Податкового кодексу України, що набирають чинностi з 1 липня 2020 року;

     змiн до пiдпунктiв 14.1.49, 14.1.162, 14.1.265 пункту 14.1 статтi 14, пiдпункту 17.1.16 пункту 17.1 статтi 17, пiдпункту 39.2.1.1 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2, пiдпункту 39.4.7 пункту 39.4 статтi 39, пунктiв 44.6, 44.7 статтi 44, абзацiв першого та другого пункту 53.1 статтi 53, пунктiв 58.1, 58.2 статтi 58, пiдпункту 78.1.5 пункту 78.1 статтi 78, пунктiв 86.7, 86.8 статтi 86, статей 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, пiдпункту 133.1.5 пункту 133.1 статтi 133, пiдпункту 134.1.7 пункту 134.1 статтi 134, пiдпунктiв "в" - "д" пункту 137.5, пункту 137.9 статтi 137, пунктiв 140.1, 140.2 статтi 140, пiдпункту 140.4.2 пункту 140.4 статтi 140, пунктiв 170.13, 170.131 статтi 170, пункту 277.1 статтi 277, пiдпункту 1 пункту 297.1, пункту 297.6 статтi 297 Податкового кодексу України, що набирають чинностi з 1 сiчня 2021 року;

     доповнення Податкового кодексу України статтями 392, 1121, 1251, що набирають чинностi з 1 сiчня 2021 року;

     змiн до пiдпунктiв 14.1.563, 14.1.564, 14.1.107, 14.1.109, 14.1.114, 14.1.148, 14.1.190, 14.1.212 пункту 14.1 статтi 14, пiдпунктiв 191.1.13, 191.1.16 - 191.1.18 пункту 191.1 статтi 19, пiдпункту 80.2.5 пункту 80.2 статтi 80, пункту 215.1, пiдпунктiв 215.3.2, 215.3.21, 215.3.3, 215.3.31 пункту 215.3 статтi 215, пункту 221.2 статтi 221, пiдпункту 222.1.2 пункту 222.1 статтi 222, статей 226 i 227, назви та пунктiв 228.1 - 228.4, 228.7 - 228.9 статтi 228, пункту 17 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, що набирають чинностi з 1 сiчня 2021 року.

     2. Установити, що у 2020 роцi порядок iнформацiйної взаємодiї мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його територiальними органами та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, його територiальними органами щодо внесення iнформацiї до iнформацiйної системи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, що вiдображає iнформацiю про складенi податковi повiдомлення-рiшення, про їх надсилання (вручення) платнику податкiв, а також про отримання скарги або заяви у разi його адмiнiстративного або судового оскарження та прийнятi рiшення за результатами таких оскаржень, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 сiчня 2020 року
N 466-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.