ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до законiв України такi змiни:

     1. У Законi України "Про пiдтвердження вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 169):

     у статтi 13:

     частину першу доповнити абзацами такого змiсту:

     "надавати постачальнику iнформацiю про сертифiкацiю продукцiї шляхом зазначення реєстрацiйних номерiв сертифiкатiв вiдповiдностi в документах, згiдно з якими передається вiдповiдна продукцiя;

     надавати постачальнику iнформацiю про декларування вiдповiдностi, якщо це встановлено технiчним регламентом з пiдтвердження вiдповiдностi на вiдповiдний вид продукцiї, шляхом зазначення реєстрацiйних номерiв декларацiї про вiдповiднiсть у документах, згiдно з якими передається вiдповiдна продукцiя;

     надавати на вмотивовану вимогу органiв, яким вiдповiдно до законiв України належать повноваження щодо перевiрки якостi та безпеки продукцiї, завiренi виробником або iмпортером копiї сертифiкатiв вiдповiдностi або свiдоцтв про визнання вiдповiдностi та/або декларацiї про вiдповiднiсть, якщо її наявнiсть у виробника передбачена технiчним регламентом з пiдтвердження вiдповiдностi на вiдповiдний вид продукцiї";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "реалiзовувати продукцiю за умови наявностi у документах, згiдно з якими йому передано вiдповiдну продукцiю, реєстрацiйних номерiв сертифiката вiдповiдностi чи свiдоцтва про визнання, вiдповiдностi та/або декларацiї про вiдповiднiсть, якщо це встановлено технiчним регламентом з пiдтвердження вiдповiдностi на вiдповiдний вид продукцiї".

     2. Статтю 10 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26, ст. 175) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї

     Спирт етиловий, коньячний i плодовий, спирт етиловий ректифiкований виноградний, спирт етиловий ректифiкований плодовий, алкогольнi напої та тютюновi вироби пiдлягають пiдтвердженню вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi шляхом сертифiкацiї.

     Вiдповiднiсть спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв пiдтверджується сертифiкатом вiдповiдностi у їх виробника або свiдоцтвом про визнання вiдповiдностi у їх iмпортера.

     Реєстрацiйнi номери сертифiкатiв вiдповiдностi або свiдоцтв про визнання вiдповiдностi, виданих на спирт етиловий, коньячний i плодовий, спирт етиловий ректифiкований виноградний, спирт етиловий ректифiкований плодовий, алкогольнi напої та тютюновi вироби, зазначаються у документах, згiдно з якими передається вiдповiдна продукцiя.

     Завiренi виробником або iмпортером копiї сертифiкатiв вiдповiдностi або свiдоцтв про визнання вiдповiдностi, виданих на спирт етиловий, коньячний i плодовий, спирт етиловий ректифiкований виноградний, спирт етиловий ректифiкований плодовий, алкогольнi напої та тютюновi вироби, надаються виробником або iмпортером виключно на вмотивовану вимогу органiв, яким вiдповiдно до законiв України належать повноваження щодо перевiрки якостi та безпеки продукцiї.

     Не пiдлягає пiдтвердженню вiдповiдностi (в тому числi сертифiкацiї) сировина, яка використовується у виробництвi спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.

     Не пiдлягають пiдтвердженню вiдповiдностi (в тому числi сертифiкацiї) зразки спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, який має лiцензiю на право виробництва вiдповiдної продукцiї, для проведення дослiджень чи випробувань в акредитованiй лабораторiї, що належить такому суб'єкту пiдприємницької дiяльностi".

     3. Абзац шостий частини першої статтi 20 Закону України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98; 2002 р., N 48, ст. 359) доповнити другим новим реченням такого змiсту: "У разi маркування виробником або iмпортером кожної одиницi харчового продукту знаком вiдповiдностi на пiдставах та в порядку, передбачених законами України, наявнiсть сертифiкатiв вiдповiдностi або свiдоцтв про визнання вiдповiдностi є обов'язковою лише для самого виробника або iмпортера харчових продуктiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв та iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
21 жовтня 2004 року
N 2116-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.