ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо забезпечення безпечної експлуатацiї сiльськогосподарської технiки

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У статтi 35 Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2012 р., N 5, ст. 34):

     1) частину другу доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) технiчнi засоби для агропромислового комплексу, визначенi Законом України "Про систему iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу України";

     2) частини тринадцяту - п'ятнадцяту виключити.

     2. Пункт 6 частини першої статтi 21 Закону України "Про систему iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2010 р., N 38, ст. 511; 2011 р., N 29, ст. 272; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 червня 2014 року
N 1303-VII

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.