ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо особливостей фiнансового контролю окремих категорiй посадових осiб

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "державний орган - орган державної влади, в тому числi колегiальний державний орган, iнший суб'єкт публiчного права, незалежно вiд наявностi статусу юридичної особи, якому згiдно iз законодавством наданi повноваження здiйснювати вiд iменi держави владнi управлiнськi функцiї, юрисдикцiя якого поширюється на всю територiю України або на окрему адмiнiстративно-територiальну одиницю".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - сiмнадцятим;

     в абзацi п'ятнадцятому слова i цифру "пiдпунктi "а" пункту 2" замiнити словами i цифрами "пiдпунктах "а" i "в" пункту 2, пунктах 4 i 5";

     2) у частинi першiй статтi 3:

     пiдпункт "г" пункту 1 доповнити словами "курсантiв вищих вiйськових навчальних закладiв, курсантiв вищих навчальних закладiв, якi мають у своєму складi вiйськовi iнститути, курсантiв факультетiв, кафедр та вiддiлень вiйськової пiдготовки";

     у пунктi 2:

     пiдпункт "а" доповнити словами "особи, якi входять до складу наглядової ради державного банку, державного пiдприємства або державної органiзацiї, що має на метi одержання прибутку";

     пiдпункт "в" пiсля слiв "експертiв вiдповiдної квалiфiкацiї" доповнити словами "iншi особи", а пiсля слiв "Закону України "Про державну службу" - словами "Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", Громадської ради доброчесностi, утвореної вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв", громадських рад, рад громадського контролю, що утворенi при державних органах та беруть участь у пiдготовцi рiшень з кадрових питань, пiдготовцi, монiторингу, оцiнцi виконання антикорупцiйних програм, i при цьому не є особами, зазначеними у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої цiєї статтi";

     доповнити пунктами 4 i 5 такого змiсту:

     "4) кандидати у народнi депутати України, зареєстрованi у порядку, встановленому Законом України "Про вибори народних депутатiв України", кандидати на пост Президента України, зареєстрованi у порядку, встановленому Законом України "Про вибори Президента України", кандидати в депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мiських, районних у мiстах, сiльських, селищних рад, кандидати на посади сiльських, селищних, мiських голiв та старост;

     5) фiзичнi особи, якi:

     отримують кошти, майно в рамках реалiзацiї в Українi програм (проектiв) технiчної або iншої, в тому числi безповоротної, допомоги у сферi запобiгання, протидiї корупцiї (як безпосередньо, так i через третiх осiб або будь-яким iншим способом, передбаченим вiдповiдною програмою (проектом);

     систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо iмплементацiї стандартiв у сферi антикорупцiйної полiтики, монiторингу антикорупцiйної полiтики в Українi, пiдготовки пропозицiй з питань формування, реалiзацiї такої полiтики, - якщо фiнансування (оплата) таких робiт, послуг здiйснюється безпосередньо або через третiх осiб за рахунок технiчної або iншої, в тому числi безповоротної, допомоги у сферi запобiгання, протидiї корупцiї;

     є керiвниками або входять до складу вищого органу управлiння, iнших органiв управлiння громадських об'єднань, iнших непiдприємницьких товариств, що здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану iз запобiганням, протидiєю корупцiї, iмплементацiєю стандартiв у сферi антикорупцiйної полiтики, монiторингом антикорупцiйної полiтики в Українi, пiдготовкою пропозицiй з питань формування, реалiзацiї такої полiтики, та/або беруть участь, залучаються до здiйснення заходiв, пов'язаних iз запобiганням, протидiєю корупцiї";

     доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Особи, визначенi в пiдпунктi "г" частини першої пункту 1 цiєї статтi, звiльняються вiд обов'язку подання декларацiї за умови неперебування на iнших посадах, визначених у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону";

     3) у статтi 45:

     у частинi першiй слова i цифру "пiдпунктi "а" пункту 2" замiнити словами i цифрами "пiдпунктах "а" i "в" пункту 2, пунктi 5";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова i цифру "пiдпунктi "а" пункту 2" замiнити словами i цифрами "пiдпунктах "а" i "в" пункту 2, пунктi 5";

     абзац другий пiсля слiв "або мiсцевого самоврядування" доповнити словами i цифрами "або iншу дiяльнiсть, зазначену у пiдпунктах "а" i "в" пункту 2, пунктi 5 частини першої статтi 3";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, та особа, зазначена у пунктi 4 частини першої статтi 3 цього Закону, до призначення або обрання на вiдповiдну посаду, подає в установленому цим Законом порядку декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiї держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк.

     Особи, зазначенi у пунктi "в" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк у разi входження до складу конкурсної комiсiї, утвореної вiдповiдно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", Громадської ради доброчесностi, утвореної вiдповiдно до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв", вiдповiдної громадської ради, ради громадського контролю, утвореної при державних органах, - протягом десяти календарних днiв пiсля входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу вiдповiдно конкурсної комiсiї, Громадської ради доброчесностi, громадської ради, ради громадського контролю.

     Особи, зазначенi в абзацах четвертому та п'ятому пункту 5 частини першої статтi 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк у разi зайняття посади керiвника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управлiння, iнших органiв управлiння вiдповiдного громадського об'єднання, iншого непiдприємницького товариства - протягом десяти календарних днiв пiсля зайняття посади керiвника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управлiння, iнших органiв управлiння громадського об'єднання, iншого непiдприємницького товариства";

     у частинi п'ятiй:

     абзац перший доповнити словами "вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу, а також вiйськових посадових осiб з числа вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за контрактом осiб рядового складу, вiйськової служби за контрактом осiб сержантського i старшинського складу, вiйськовослужбовцiв молодшого офiцерського складу вiйськової служби за контрактом осiб офiцерського складу, крiм вiйськовослужбовцiв, якi проходять вiйськову службу у вiйськових комiсарiатах";

     доповнити абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "Суб'єкти декларування, якi не мали можливостi до 1 квiтня за мiсцем вiйськової служби подати декларацiю осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк у зв'язку з виконанням завдань в iнтересах оборони України пiд час дiї особливого перiоду, безпосередньою участю у веденнi воєнних (бойових) дiй, у тому числi на територiї проведення антитерористичної операцiї, направленням до iнших держав для участi в мiжнародних операцiях з пiдтримання миру i безпеки у складi нацiональних контингентiв або нацiонального персоналу, подають таку декларацiю за звiтний рiк протягом 90 календарних днiв iз дня прибуття до мiсця проходження вiйськової служби чи дня закiнчення проходження вiйськової служби, визначеного частиною другою статтi 24 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу".

     Особи, визначенi абзацом другим частини п'ятої цiєї статтi, звiльняються вiд обов'язку подання декларацiї, за умови неперебування на iнших посадах, визначених у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону";

     4) у статтi 46:

     пункт 1 частини першої доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Вiйськовослужбовцi рядового, сержантського i старшинського складу, молодшого та старшого офiцерського складу не зазначають вiдомостi про мiсце роботи (проходження служби) або мiсце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду;

     особи, зазначенi у пiдпунктi "в" пункту 2 частини першої статтi 3 цього Закону, також вiдомостi про назву конкурсної комiсiї, до складу якої вони входять (входили), або iнформацiю про те, чи входять (входили) вони до складу Громадської ради доброчесностi, громадських рад, рад громадського контролю, утворених при органах державної влади, а особи, зазначенi у пунктi 5 частини першої статтi 3 цього Закону, - також вiдомостi про назву програми (проекту) технiчної або iншої допомоги у сферi запобiгання та протидiї корупцiї, назву громадського об'єднання або iншого непiдприємницького товариства та його органу управлiння";

     частину четверту доповнити словами i цифрами "а також у декларацiях, що подаються вiдповiдно до абзацiв другого i третього частини третьої статтi 45 цього Закону";

     5) у статтi 49:

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слово "(працювали)" замiнити словами "(працювали або входять чи входили до складу утвореної в органi конкурсної комiсiї, до складу Громадської ради доброчесностi, вiдповiдних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах)";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Нацiональне агентство перевiряє факт подання вiдповiдно до цього Закону декларацiй особами, зазначеними у пунктi 5 частини першої статтi 3 цього Закону";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "Одночасно Нацiональне агентство письмово повiдомляє про факт неподання декларацiї спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї, а також керiвнику державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публiчного права, вищому органу управлiння вiдповiдного громадського об'єднання, iншого непiдприємницького товариства про факт неподання декларацiї вiдповiдним суб'єктом декларування";

     6) у статтi 60:

     абзац перший частини першої пiсля цифри "2" доповнити цифрами i словом "4 i 5";

     у частинi другiй:

     пункт 1 пiсля слова i цифри "пунктi 1" доповнити словами i цифрами "пiдпунктах "а" i "в" пункту 2 та пунктах 4 i 5";

     пункт 2 пiсля слiв "з бюджету" доповнити словами "або за рахунок технiчної або iншої допомоги в рамках реалiзацiї в Українi програм (проектiв) у сферi запобiгання, протидiї корупцiї", а слова i цифру "у пунктi 1" замiнити словами i цифрами "у пунктi 1, пунктах "а" i "в" пункту 2 та пунктах 4 i 5".

     2. У Законi України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 20:

     в абзацi першому частини п'ятої слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi шостiй:

     абзац перший замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "6. Вiйськовi посадовi особи, крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби, курсантiв вищих вiйськових навчальних закладiв, курсантiв вищих навчальних закладiв, якi мають у своєму складi вiйськовi iнститути, курсантiв факультетiв, кафедр та вiддiлень вiйськової пiдготовки, вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу, а також вiйськових посадових осiб з числа вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за контрактом осiб рядового складу, вiйськової служби за контрактом осiб сержантського i старшинського складу, вiйськовослужбовцiв молодшого офiцерського складу вiйськової служби за контрактом осiб офiцерського складу, зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в порядку та на умовах, встановлених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     Звiльнення осiб вiд подання щорiчної декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, передбачене абзацом першим цiєї частини, не поширюється на вiйськовослужбовцiв, якi проходять вiйськову службу у вiйськових комiсарiатах".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     в абзацi третьому слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     у примiтцi слова "Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     2) у примiтцi до статтi 201 слова "Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законi України "Про запобiгання корупцiї";

     3) у пунктi "i" частини шостої та у пунктi "з" частини сьомої статтi 26 слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     3. У Законi України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 14:

     у частинi другiй слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     у частинi третiй слова "декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за формою i в порядку, що встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в порядку та на умовах, що встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     частини сьому i восьму замiнити трьома новими частинами такого змiсту:

     "На вiйськовослужбовцiв Державної прикордонної служби України, крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби, курсантiв вiйськових навчальних закладiв, курсантiв факультетiв, кафедр та вiддiлень вiйськової пiдготовки, поширюються iншi вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     Вiйськовослужбовцi Державної прикордонної служби України, крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби, курсантiв вiйськових навчальних закладiв, курсантiв факультетiв, кафедр та вiддiлень вiйськової пiдготовки, вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу, а також вiйськових посадових осiб з числа вiйськовослужбовцiв вiйськової служби за контрактом осiб рядового складу, вiйськової служби за контрактом осiб сержантського i старшинського складу, вiйськовослужбовцiв молодшого офiцерського складу вiйськової служби за контрактом осiб офiцерського складу, зобов'язанi подавати щороку до 1 квiтня декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в порядку та на умовах, що встановленi Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     Звiльнення вiд подання щорiчної декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, передбачених цiєю частиною, не поширюється на вiйськовослужбовцiв, якi проходять вiйськову службу у пiдроздiлах комплектування Державної прикордонної служби України".

     У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою;

     у частинi десятiй слова "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законом України "Про запобiгання корупцiї";

     2) у примiтцi до статтi 141 слова "Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Законi України "Про запобiгання корупцiї".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Особи, яких цим Законом вiднесено до суб'єктiв декларування, подають у встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї" порядку першу декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, у 2018 роцi за перiод з дня набрання чинностi цим Законом до 31 грудня 2017 року.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї у двотижневий строк привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом та здiйснити iншi заходи, що випливають iз цього Закону.

     5. Особи, якi звiльнилися або звiльняються згiдно з цим Законом вiд виконання обов'язку подати вiдповiдну декларацiю осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, декларацiю, що охоплює перiод до набрання чинностi цим Законом, не подають та до вiдповiдальностi не притягуються.

     6. Роздiл XIII "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51. Продовжити до 1 травня 2017 року строк подання щорiчної декларацiї для осiб, якi вiдповiдно до цього Закону подають таку декларацiю вперше".

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 березня 2017 року
N 1975-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.