ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) частину першу статтi 18 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) адмiнiстративнi справи щодо примусового повернення в країну походження або третю країну та примусового видворення iноземцiв та осiб без громадянства за межi територiї України";

     2) частини першу, другу i четверту статтi 1835 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Позовнi заяви iноземцiв та осiб без громадянства щодо оскарження рiшень про їх примусове повернення в країну походження або третю країну, а також позовнi заяви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї, органiв охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення iноземцiв та осiб без громадянства за межi територiї України подаються до адмiнiстративного суду за мiсцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї, органу охорони державного кордону чи Служби безпеки України або за мiсцезнаходженням пункту тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно перебувають на територiї України.

     2. Адмiнiстративнi справи, передбаченi частиною першою цiєї статтi, розглядаються судом у п'ятиденний строк з дня надходження позовної заяви";

     "4. Копiї судових рiшень у визначених цiєю статтею адмiнiстративних справах невiдкладно видаються особам, якi брали участь у справi";

     3) у статтi 256:

     пункт 9 частини першої виключити;

     частину другу доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) про примусове видворення iноземця чи особи без громадянства".

     2. Пункт 13 статтi 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2003 р., N 27, ст. 209, N 29, ст. 236; 2004 р., N 32, ст. 394) доповнити словами "приймати рiшення про заборону в'їзду в Україну iноземцю або особi без громадянства, про скорочення строку тимчасового перебування iноземця та особи без громадянства на територiї України, про примусове повернення iноземця або особи без громадянства в країну походження або третю країну".

     3. У Законi України "Про iммiграцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197; 2012 р., N 19 - 20, ст. 173):

     1) абзаци шостий - восьмий статтi 1 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "довгострокова вiза - наданий уповноваженим органом України в установленiй законодавством формi дозвiл, необхiдний для в'їзду iноземця та особи без громадянства на постiйне мiсце проживання в Україну".

     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом сьомим;

     2) пункт 7 частини другої статтi 4 виключити;

     3) у пунктi 3 статтi 7 слово "iммiграцiйнi" замiнити словом "довгостроковi";

     4) у частинi сьомiй статтi 9:

     пункт 7 виключити;

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) для осiб, зазначених у пунктi 3 частини третьої статтi 4 цього Закону, - документи, що пiдтверджують право особи на набуття громадянства України за територiальним походженням вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про громадянство України";

     доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) для осiб, зазначених у пунктi 5 частини третьої статтi 4 цього Закону, - документи, що пiдтверджують отримання статусу закордонних українцiв, або копiї документiв, що засвiдчують їх родиннi стосунки iз закордонними українцями";

     5) у статтi 11:

     перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Особi, яка постiйно проживає за межами України i отримала дозвiл на iммiграцiю, дипломатичне представництво чи консульська установа України за її зверненням оформляють довгострокову вiзу";

     у другому реченнi частини другої слово "iммiграцiйною" замiнити словом "довгостроковою";

     6) у другому реченнi частини третьої статтi 13 слова "мала до його надання статус бiженця" замiнити словами "була до його надання визнана бiженцем".

     4. У статтi 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2008 р., N 26, ст. 243; 2009 р., N 24, ст. 298; 2010 р., N 6, ст. 46; 2011 р., N 32, ст. 316, N 51, ст. 577):

     пункт 6 доповнити словами "а також здiйснення фiксацiї бiометричних даних iноземцiв та осiб без громадянства пiд час здiйснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон";

     пункт 15 викласти в такiй редакцiї:

     "15) прийняття в установленому порядку рiшень про примусове повернення в країну походження або третю країну iноземцiв та осiб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районiв пiд час спроби або пiсля незаконного перетинання державного кордону України, з подальшим повiдомленням протягом 24 годин прокурора про пiдстави прийняття такого рiшення";

     доповнити пунктами 151 i 152 такого змiсту:

     "151) прийняття в установленому порядку рiшень про розмiщення iноземцiв та осiб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районiв пiд час спроби або пiсля незаконного перетинання державного кордону України, у пунктах тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно перебувають на територiї України, з подальшим повiдомленням протягом 24 годин прокурора;

     152) виконання рiшень адмiнiстративного суду про примусове видворення iноземцiв та осiб без громадянства, затриманих в межах контрольованих прикордонних районiв пiд час спроби або пiсля незаконного перетинання державного кордону України".

     5. Пункти 3 i 20 частини першої статтi 1 Закону України "Про прикордонний контроль" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 6, ст. 46) викласти в такiй редакцiї:

     "3) вiза - наданий уповноваженим органом України в установленiй законодавством формi дозвiл, необхiдний для в'їзду на територiю України або для транзитного проїзду через її територiю протягом вiдповiдного строку";

     "20) строк перебування на територiї України - визначений вiзою, законодавством України чи мiжнародними договорами України строк, протягом якого iноземець чи особа без громадянства може на законних пiдставах перебувати в Українi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм абзацу другого пункту 4 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з початком функцiонування нацiональної системи бiометричної верифiкацiї та iдентифiкацiї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5453-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.