ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реалiзацiї державної антикорупцiйної полiтики

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Пункт 71 частини першої статтi 36 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     2. У Кодексi цивiльного захисту України:

     1) у частинi п'ятiй статтi 101 слова "рядового i" виключити;

     2) у статтi 106:

     у пунктi 8 частини другої слова "або судовим рiшенням, вiдповiдно до якого особу притягнуто до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення" виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу звiльняються iз служби цивiльного захисту також у зв'язку з набранням законної сили судовим рiшенням, вiдповiдно до якого особу притягнуто до вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У випадках, передбачених пунктом 8 частини другої та частиною третьою цiєї статтi, вiдповiднi особи пiдлягають звiльненню з посад у триденний строк з дня отримання вiдповiдним органом або пiдроздiлом цивiльного захисту копiї вiдповiдного судового рiшення, яке набрало законної сили";

     3) частину четверту статтi 107 пiсля слiв "резерву служби цивiльного захисту" доповнити словами "i за умовами, визначеними контрактом, прийматимуться на час мобiлiзацiї на службу цивiльного захисту для виконання обов'язкiв осiб начальницького складу";

     4) частину двадцять восьму статтi 129 пiсля слiв "адмiнiстративне корупцiйне правопорушення" доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     3. У частинi п'ятнадцятiй статтi 18 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "злочину або" виключити, а пiсля слiв "адмiнiстративного корупцiйного правопорушення" доповнити словами "пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", або кримiнального правопорушення".

     4. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 462:

     пункт 7 частини другої доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     у частинi третiй слова "злочину або" виключити, а пiсля слiв "адмiнiстративного корупцiйного правопорушення" доповнити словами "пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", або кримiнального правопорушення";

     2) у частинi одинадцятiй статтi 501 слова "умисний злочин, вчинений" замiнити словами "умисне кримiнальне правопорушення, вчинене", а пiсля слiв "вчиненням корупцiйного правопорушення" доповнити словами "пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї". У таких випадках пенсiя прокурорам i слiдчим призначається на загальних пiдставах".

     5. Абзац перший пункту 2 статтi 8, абзац перший пункту 15 статтi 101 i абзац третiй пункту 2 статтi 15 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 iз наступними змiнами) пiсля слiв "корупцiйне правопорушення" доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     6. У частинi дев'ятiй статтi 19 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "злочину або" виключити, а пiсля слiв "адмiнiстративного корупцiйного правопорушення" доповнити словами "пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", або кримiнального правопорушення".

     7. Частину третю статтi 9 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318; 2007 р., N 33, ст. 442; 2013 р., N 14, ст. 89) пiсля слiв "адмiнiстративне корупцiйне правопорушення" доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     8. Пункт 81 статтi 30 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2013 р., N 14, ст. 89) доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     9. У частинi дванадцятiй статтi 37 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "умисний злочин, вчинений" замiнити словами "умисне кримiнальне правопорушення, вчинене", а слова "до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного правопорушення" замiнити словами "до вiдповiдальностi за вчинення адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     10. В абзацi четвертому частини п'ятої статтi 55, абзацi четвертому частини четвертої статтi 56 та у пунктi 31 частини першої статтi 79 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 19, ст. 260; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "адмiнiстративної вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення" замiнити словами "вiдповiдальностi за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     11. У частинi восьмiй статтi 16 Закону України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236; 2013 р., N 14, ст. 89) слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення", а пiсля слiв "адмiнiстративного корупцiйного правопорушення" доповнити словами "пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     12. Частину другу статтi 20 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2013 р., N 14, ст. 89) пiсля слiв "корупцiйнi правопорушення" доповнити словами "пов'язанi з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     13. У Законi України "Про статус депутатiв мiсцевих рад" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 40, ст. 290; 2013 р., N 14, ст. 89):

     1) пункт 7 частини першої статтi 5 доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) частину третю статтi 8 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Депутати мiсцевих рад зобов'язанi щороку до 1 квiтня подавати декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою, що додається до Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", за мiсцем роботи (служби), крiм самозайнятих осiб, безробiтних або пенсiонерiв, якi подають зазначенi декларацiї до апаратiв вiдповiдних мiсцевих рад або їх виконавчих комiтетiв".

     14. У частинi дев'ятiй статтi 14 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "злочину або" виключити, а пiсля слiв "адмiнiстративного корупцiйного правопорушення" доповнити словами "пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", або кримiнального правопорушення".

     15. У частинi чотирнадцятiй статтi 5 Закону України "Про Державну спецiальну службу транспорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; 2013 р., N 14, ст. 89) слова "злочину або" виключити, а пiсля слiв "адмiнiстративного корупцiйного правопорушення" доповнити словами "пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", або кримiнального правопорушення".

     16. У Законi України "Про Центральну виборчу комiсiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2013 р., N 14, ст. 89):

     1) пункт 10 частини четвертої статтi 30 доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) частину п'яту статтi 37 пiсля цифри "8" доповнити цифрами "10".

     17. Абзац п'ятий частини восьмої статтi 14 Закону України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2013 р., N 14, ст. 89) пiсля слiв "корупцiйнi правопорушення" доповнити словами "пов'язанi з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     18. Пункт 8 частини першої статтi 28 Дисциплiнарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України "Про Дисциплiнарний статут митної служби України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 42, ст. 467; 2013 р., N 14, ст. 89), доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     19. Пункт 10 частини другої статтi 12 Закону України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2013 р., N 14, ст. 89) доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     20. У Законi України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2008 р., N 24, ст. 234; 2011 р., N 45, ст. 487; 2013 р., N 14, ст. 89):

     1) частину десяту статтi 25 пiсля букви "ж" доповнити буквою "i";

     2) пункт "i" частини шостої та пункт "з" частини сьомої статтi 26 доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     21. Частину п'яту статтi 127 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529) доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) здiйснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi суддiв Конституцiйного Суду України та суддiв судiв загальної юрисдикцiї, Голови та членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Голови Державної судової адмiнiстрацiї України та його заступникiв".

     22. У частинi шостiй статтi 6 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314; 2013 р., N 14, ст. 89) слова i цифру "у пунктi 7 примiтки додатка до" замiнити словами i цифрами "в абзацi другому частини другої статтi 12".

     23. У Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; 2013 р., N 2, ст. 4; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 липня 2012 року N 5083-VI):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "близькi особи - чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням, а також особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом i мають взаємнi права та обов'язки iз суб'єктом, зазначеним у частинi першiй статтi 4 цього Закону, в тому числi особи, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi;

     конфлiкт iнтересiв - суперечнiсть мiж особистими майновими, немайновими iнтересами особи чи близьких їй осiб та її службовими повноваженнями, наявнiсть якої може вплинути на об'єктивнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, а також на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання наданих їй службових повноважень";

     пiсля абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "суб'єкти декларування - особи, зазначенi в пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, якi зобов'язанi подавати декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру;

     уповноваженi пiдроздiли - уповноваженi пiдроздiли (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї, якi утворюються (визначаються) в державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим, їх апаратах, органах мiсцевого самоврядування та юридичних особах публiчного права за рiшенням керiвника органу або юридичної особи публiчного права в порядку, визначеному законодавством".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;

     в абзацi десятому пiсля слiв "якi перебувають у шлюбi" доповнити словами "а також", а пiсля слiв "їхнi дiти" доповнити словами "в тому числi повнолiтнi, батьки";

     2) у частинi першiй статтi 4:

     у пунктi 1:

     пiдпункт "г" доповнити словами "крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби";

     у пiдпунктi "д" слова "органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту" виключити, а пiсля слiв "податкової мiлiцiї" доповнити словами "особи начальницького складу органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту";

     у пiдпунктi "ж" слова "органiв державної влади" замiнити словами "державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим";

     у пiдпунктi "а" пункту 2 слова "але одержують заробiтну плату за рахунок державного чи мiсцевого бюджету" виключити;

     у пунктi 3 слова "обов'язкiв, або особи" замiнити словами "обов'язкiв, або";

     3) у статтi 5:

     у частинi четвертiй слова "органами виконавчої влади" та "i дiє вiдповiдно до вимог, встановлених законом" виключити;

     в абзацi другому частини п'ятої слова "податкової мiлiцiї" та "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України, пiдроздiли внутрiшньої безпеки митних органiв" виключити;

     у частинi сьомiй слова "органiв державної влади" замiнити словами "державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим", а пiсля слiв "юридичних осiб" доповнити словами "публiчного права";

     4) у частинi першiй статтi 7:

     у пунктi 1 слова "або пiдприємницькою дiяльнiстю" виключити, а слово "якщо" замiнити словами "або пiдприємницькою дiяльнiстю, якщо";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) входити до складу правлiння, iнших виконавчих чи контрольних органiв, чи наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку (крiм випадкiв, коли особи здiйснюють функцiї з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi чи територiальнiй громадi, та представляють iнтереси держави чи територiальної громади в радi (спостережнiй радi), ревiзiйнiй комiсiї господарської органiзацiї), якщо iнше не передбачено Конституцiєю або законами України";

     5) у частинi першiй статтi 9:

     в абзацi другому слова "Особи, зазначенi" замiнити словами "Особи, якi претендують на зайняття посад, зазначених";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) осiб, якi працюють у сiльських населених пунктах (крiм тих, що є районними центрами), а також гiрських населених пунктах";

     пункт 4 доповнити словами "соцiального захисту, крiм державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування";

     пункт 5 виключити;

     6) у частинi першiй статтi 10:

     в абзацi першому слово "посади" замiнити словами "роботи (служби)";

     пункт 1 пiсля слiв "незалежно вiд форми власностi" доповнити словами "або фiзичними особами - пiдприємцями", а пiсля слiв "дiяльностi цих пiдприємств, установ чи органiзацiй" - словами "або фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     7) у статтi 11:

     частину першу доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змiсту:

     "Спецiальна перевiрка не проводиться щодо кандидата на посаду, який перебуває на посадi в державному органi, органi мiсцевого самоврядування та призначається в порядку переведення на посаду в iншому державному органi, органi мiсцевого самоврядування.

     Кандидат на посаду, стосовно якого спецiальна перевiрка вже проводилася, при призначеннi, переведеннi на посаду до iншого державного органу, органу мiсцевого самоврядування, повiдомляє про це вiдповiдний орган, який в установленому порядку запитує iнформацiю щодо її результатiв";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Спецiальна перевiрка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує п'ятнадцяти календарних днiв з дня надання згоди на проведення спецiальної перевiрки.

     У разi ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.

     Порядок проведення спецiальної перевiрки затверджується Президентом України.

     У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки факту розбiжностей у поданих претендентом на посаду автобiографiї та/або декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк посадовою особою (органом), яка (який) проводить спецiальну перевiрку, надається можливiсть претенденту на посаду протягом п'яти робочих днiв надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбiжнiсть.

     У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки вiдомостей про претендента на посаду, якi не вiдповiдають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здiйснює призначення (обрання) на цю посаду, вiдмовляє претенденту у призначеннi (обраннi) на посаду.

     У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним пiдроблених документiв або неправдивих вiдомостей, посадова особа (орган), яка (який) здiйснює призначення (обрання) на цю посаду, повiдомляє протягом трьох робочих днiв про виявлений факт правоохороннi органи та вiдмовляє претенденту у призначеннi (обраннi) на посаду.

     Рiшення про вiдмову у призначеннi (обраннi) на посаду може бути оскаржено до суду";

     8) у статтi 12:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону" замiнити словами "Суб'єкти декларування";

     у першому реченнi абзацу другого слово "Особи" замiнити словами "Суб'єкти декларування";

     друге речення абзацу другого замiнити двома реченнями такого змiсту: "Суб'єкти декларування, якi звiльняються або iншим чином припиняють дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, подають декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за перiод, не охоплений ранiше поданими декларацiями. Суб'єкти декларування, якi звiльнилися або iншим чином припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, зобов'язанi протягом одного року подавати за своїм останнiм мiсцем роботи (служби) декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк за формою i в порядку, визначеними цим Законом";

     у частинi другiй:

     слова "керiвникiв iнших органiв державної влади та їх заступникiв, членiв колегiальних органiв державної влади (комiсiй, рад), керiвникiв органiв мiсцевого самоврядування та їх заступникiв, пiдлягають оприлюдненню протягом 30 днiв з дня їх подання шляхом опублiкування в офiцiйних друкованих виданнях вiдповiдних органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування" замiнити словами "перших заступникiв та заступникiв мiнiстрiв, заступникiв мiнiстрiв - керiвникiв апаратiв, керiвникiв iнших державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим та їх заступникiв, членiв колегiальних державних органiв (комiсiй, рад), сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її утворення), районної, обласної ради та їх заступникiв, керiвникiв виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах (у разi їх утворення) рад та їх заступникiв, секретаря сiльської, селищної, мiської ради пiдлягають оприлюдненню протягом 30 днiв з дня їх подання шляхом розмiщення на офiцiйних веб-сайтах або опублiкування в офiцiйних друкованих виданнях вiдповiдних державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування. Вiдповiднi вiдомостi, розмiщеннi на офiцiйних веб-сайтах державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, оприлюднюються на термiн не менше одного року";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вiдомостi щодо реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв або серiї та номера паспорта громадянина України, а також реєстрацiї мiсця проживання, дати народження декларанта, мiсцезнаходження об'єктiв, якi наводяться в декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, є iнформацiєю з обмеженим доступом та оприлюдненню не пiдлягають";

     у частинi третiй слова "У разi вiдкриття особою, зазначеною у пунктi 1 та пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону" замiнити словами "У разi вiдкриття суб'єктом декларування або членом його сiм'ї", а слово "вона" замiнити словами "така особа";

     доповнити частинами шостою - десятою такого змiсту:

     "6. З метою забезпечення вiдкритостi та прозоростi дiяльностi осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, уповноваженими пiдроздiлами проводяться:

     1) перевiрка фактiв своєчасностi подання декларацiй;

     2) перевiрка декларацiй на наявнiсть конфлiкту iнтересiв;

     3) логiчний та арифметичний контроль декларацiй.

     7. Перевiрка факту своєчасностi подання декларацiї здiйснюється протягом п'ятнадцяти робочих днiв з дня, у який така декларацiя повинна бути подана.

     8. Перевiрка декларацiї на наявнiсть конфлiкту iнтересiв суб'єкта декларування здiйснюється протягом тридцяти днiв з дня подання декларацiї i полягає у порiвняннi службових обов'язкiв суб'єкта декларування з його та членiв його сiм'ї фiнансовими iнтересами.

     9. Логiчний та арифметичний контроль декларацiї здiйснюється протягом тридцяти днiв з дня подання декларацiї у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, вiдповiдальним за формування державної податкової полiтики, та Мiнiстерством юстицiї України.

     У разi виявлення пiд час перевiрки декларацiї арифметичних або логiчних помилок уповноважений пiдроздiл невiдкладно письмово повiдомляє про це вiдповiдного суб'єкта декларування, який має право протягом п'яти днiв з дня отримання такого повiдомлення подати уповноваженому пiдроздiлу письмове пояснення та/або виправлену декларацiю.

     У зв'язку з проведенням логiчного та арифметичного контролю декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру суб'єкта декларування уповноважений пiдроздiл має право робити запити до державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi щодо зазначених вiдомостей.

     Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, яким надiслано запит уповноваженого пiдроздiлу, зобов'язанi не пiзнiше десяти робочих днiв з дня отримання запиту подати копiї необхiдних документiв або вiдповiдну iнформацiю.

     10. У разi встановлення за результатами передбачених цiєю статтею перевiрок ознак правопорушення уповноважений пiдроздiл письмово повiдомляє керiвника вiдповiдного державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, його апарату, органу мiсцевого самоврядування, юридичної особи публiчного права та правоохороннi органи";

     9) у статтi 14:

     у пунктi 2 частини першої слова "повiдомляти невiдкладно" замiнити словами "невiдкладно у письмовiй формi повiдомляти";

     доповнити частинами третьою - сьомою такого змiсту:

     "3. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону зобов'язанi протягом десяти днiв пiсля призначення (обрання) на посаду передати в управлiння iншiй особi належнi їм пiдприємства та корпоративнi права у порядку, встановленому законом.

     У такому випадку особам, зазначеним у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, забороняється передавати в управлiння належнi їм пiдприємства та корпоративнi права на користь членiв своєї сiм'ї.

     4. Методичне забезпечення дiяльностi уповноважених пiдроздiлiв з питань запобiгання, виявлення та урегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної служби.

     5. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi суддiв Конституцiйного Суду України та суддiв судiв загальної юрисдикцiї, Голови та членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Голови Державної судової адмiнiстрацiї України та його заступникiв здiйснюється Радою суддiв України.

     6. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi Голови Верховної Ради України та народних депутатiв України здiйснюється комiтетом, визначеним Верховною Радою України.

     7. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв осiб, зазначених у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 цього Закону, за винятком осiб, зазначених у частинах п'ятiй i шостiй цiєї статтi, здiйснюється уповноваженими пiдроздiлами";

     10) статтю 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Антикорупцiйна експертиза нормативно-правових актiв

     1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актiв факторiв, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень, розроблення рекомендацiй стосовно їх усунення проводиться антикорупцiйна експертиза.

     Порядок i методологiя проведення антикорупцiйної експертизи та порядок оприлюднення її результатiв визначаються Мiнiстерством юстицiї України.

     2. Антикорупцiйна експертиза здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України, крiм антикорупцiйної експертизи проектiв нормативно-правових актiв, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здiйснюється комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належить питання боротьби з корупцiєю.

     3. Обов'язковiй антикорупцiйнiй експертизi пiдлягають проекти законiв України, актiв Президента України, iнших нормативно-правових актiв, що розробляються Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади.

     Результати антикорупцiйної експертизи проекту нормативно-правового акта пiдлягають обов'язковому розгляду пiд час прийняття рiшення щодо видання (прийняття) вiдповiдного нормативно-правового акта.

     4. Антикорупцiйна експертиза нормативно-правових актiв здiйснюється щодо законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно iз щорiчним планом, що затверджується Мiнiстерством юстицiї України, у таких сферах:

     1) прав та свобод людини i громадянина;

     2) повноважень органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     3) надання адмiнiстративних послуг;

     4) розподiлу та витрачання коштiв державного бюджету та мiсцевих бюджетiв;

     5) конкурсних (тендерних) процедур.

     Антикорупцiйна експертиза нормативно-правових актiв державних органiв, нормативно-правовi акти яких пiдлягають державнiй реєстрацiї, здiйснюється пiд час такої реєстрацiї.

     5. Результати антикорупцiйної експертизи у разi виявлення факторiв, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень, пiдлягають обов'язковому оприлюдненню.

     6. Результати антикорупцiйної експертизи чинних нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади пiдлягають обов'язковому розгляду суб'єктом їх видання (прийняття).

     7. За iнiцiативою фiзичних осiб, громадських об'єднань, юридичних осiб може проводитися громадська антикорупцiйна експертиза чинних нормативно-правових актiв та проектiв нормативно-правових актiв.

     Проведення громадської антикорупцiйної експертизи чинних нормативно-правових актiв, проектiв нормативно-правових актiв, а також оприлюднення її результатiв здiйснюються за рахунок вiдповiдних фiзичних осiб, громадських об'єднань, юридичних осiб або iнших джерел, не заборонених законодавством";

     11) статтю 20 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Особа не може бути звiльнена чи примушена до звiльнення, притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi чи пiддана з боку керiвника або роботодавця iншим негативним заходам впливу (переведення, атестацiя, змiна умов працi тощо) у зв'язку з повiдомленням нею про порушення вимог цього Закону iншою особою";

     12) у статтi 21:

     назву i частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Види вiдповiдальностi та систематизацiя вiдомостей про корупцiйнi правопорушення";

     "2. Вiдомостi про осiб, яких притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних правопорушень, крiм вiдомостей про особовий склад органiв, що провадять оперативно-розшукову або розвiдувальну чи контррозвiдувальну дiяльнiсть, вносяться до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, що формується та ведеться Мiнiстерством юстицiї України.

     Положення про Єдиний державний реєстр осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Мiнiстерством юстицiї України.

     Вiдомостi про осiб, яких притягнуто до кримiнальної, адмiнiстративної або цивiльно-правової вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, протягом трьох робочих днiв з дня надходження з Державної судової адмiнiстрацiї України до Мiнiстерства юстицiї України електронної копiї рiшення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рiшень.

     Вiдомостi про накладення дисциплiнарного стягнення за корупцiйне правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, протягом трьох робочих днiв з дня надходження до Мiнiстерства юстицiї України вiд кадрової служби державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування, а також пiдприємства, установи та органiзацiї, посадовi особи яких є суб'єктами вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, електронної та завiреної в установленому порядку паперової копiї наказу про накладення дисциплiнарного стягнення";

     доповнити частинами третьою та четвертою такого змiсту:

     "3. Iнформацiя з Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, про внесення вiдомостей про особу до зазначеного Реєстру або про вiдсутнiсть вiдомостей про таку особу подається:

     на запит державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування з метою проведення спецiальної перевiрки вiдомостей про осiб, якi претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     на запит правоохоронних органiв у разi необхiдностi отримання такої iнформацiї в рамках кримiнального або адмiнiстративного провадження або на запит прокурора в рамках здiйснення нагляду за додержанням вимог i застосуванням законiв;

     пiд час звiряння перелiку осiб, звiльнених з посад у зв'язку з притягненням до вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, з вiдомостями, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення;

     у разi звернення фiзичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання вiдомостей про себе.

     4. Мiнiстерство юстицiї України забезпечує оприлюднення на своєму офiцiйному веб-сайтi вiдомостей з Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення, протягом трьох робочих днiв пiсля їх внесення до реєстру. Вiдкритими для безоплатного цiлодобового доступу є такi вiдомостi про особу, яку притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного правопорушення:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi;

     2) мiсце роботи, посада на час вчинення корупцiйного правопорушення;

     3) склад корупцiйного правопорушення;

     4) вид покарання (стягнення);

     5) спосiб вчинення дисциплiнарного проступку;

     6) вид дисциплiнарного стягнення";

     13) у статтi 22:

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слiв "до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення" доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом";

     в абзацi другому слова "вiдповiдних посад" замiнити словами "роботи (служби)";

     у частинi третiй слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби" i "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби" замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної служби" i "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної служби";

     14) у додатку до Закону:

     назву графи "Прiзвище, iнiцiали" позицiї 4 роздiлу I доповнити словами "дата народження";

     у примiтцi:

     у пунктi 6 слово "дев'ятого" замiнити словом "десятого";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37, 38, 42 i 43";

     у пунктi 11 слово i цифри "та 59" замiнити цифрами i словом "59 i 62", а цифри "150" замiнити цифрами "80";

     доповнити пунктом 111 такого змiсту:

     "111. У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45 - 64 зазначається повне найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств, пiдприємств, органiзацiй тощо, з якими у декларанта чи членiв його сiм'ї наявнi вiдповiднi вiдносини".

     24. У Законi України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413):

     1) у статтi 98:

     частину другу доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) вживати заходiв до недопущення будь-якої можливостi виникнення конфлiкту iнтересiв та невiдкладно повiдомляти суду про наявнiсть такого конфлiкту";

     пiсля частини третьої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "4. Пiд час реалiзацiї своїх прав та обов'язкiв арбiтражний керуючий зобов'язаний додержуватися вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомiрної вигоди або прийняття пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб, одержання дарункiв (пожертв).

     5. Порушення арбiтражним керуючим вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", а також виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час здiйснення його повноважень є пiдставою для усунення його вiд виконання обов'язкiв арбiтражного керуючого пiд час провадження у справi про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу".

     У зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою;

     2) у статтi 114:

     частину другу пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "4) якi мають конфлiкт iнтересiв (особи, у яких виникає суперечнiсть мiж власними чи їх близьких осiб майновими, немайновими iнтересами та повноваженнями арбiтражного керуючого)".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     частину третю пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "6) наявностi конфлiкту iнтересiв".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

     25. У статтi 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133):

     частину першу пiсля слiв "вимогам закону, цього Регламенту та прийнятих вiдповiдно до них нормативно-правових актiв" доповнити словами "комiтет, до предмета вiдання якого належить питання боротьби з корупцiєю, для пiдготовки експертного висновку щодо його вiдповiдностi вимогам антикорупцiйного законодавства";

     частину третю пiсля слiв "вiдповiдно регламенту" доповнити словами "боротьби з корупцiєю".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 2, який набирає чинностi з 1 липня 2013 року, абзацiв одинадцятого - двадцять другого пiдпункту 8 та абзацiв третього - дев'ятого пiдпункту 9, абзацiв чотирнадцятого - двадцятого пiдпункту 12 та абзацу сьомого пiдпункту 14 пункту 23 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2014 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
14 травня 2013 року
N 224-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.