ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адмiнiстративної реформи в Українi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 1.1 статтi 1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Цим Кодексом визначаються функцiї та правовi основи дiяльностi органiв державної податкової служби".

     2. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) у пiдпунктi 14.1.60 слова "центральним органом державної податкової служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     2) у пiдпунктi 14.1.139 цифри "3" i "5" замiнити вiдповiдно цифрами та словом "3 або 7" i "5 або 10";

     3) в абзацi першому пiдпункту 14.1.216 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi нафтогазовидобування" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у нафтогазовому комплексi";

     4) у пiдпунктi 14.1.223 слова "дозвiл спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi поводження з вiдходами" замiнити словами "дозволи уповноважених органiв";

     5) у пiдпунктi 14.1.227 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi статистики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики";

     6) в абзацi другому пiдпункту 14.1.243 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президентом України".

     3. У пiдпунктi 17.1.1 пункту 17.1 статтi 17 слова "органах митної служби" замiнити словами "митних органах".

     4. Доповнити статтею 191 такого змiсту:

     "191. Функцiї органiв державної податкової служби

     191.1. Органи державної податкової служби виконують такi функцiї:

     191.1.1. здiйснюють контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою нарахування i сплати податкiв та зборiв, установлених цим Кодексом;

     191.1.2. здiйснюють контроль за своєчаснiстю подання передбаченої законом звiтностi (податкових декларацiй, розрахункiв та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням податкiв та зборiв), а також перевiряють достовiрнiсть цих документiв щодо правильностi визначення об'єктiв оподаткування i обчислення податкiв та зборiв;

     191.1.3. здiйснюють контроль за встановленими законом строками здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, за додержанням порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), проведенням розрахункових операцiй, а також за наявнiстю лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, наявнiстю торгових патентiв;

     191.1.4. здiйснюють контроль за додержанням виконавчими комiтетами сiльських i селищних рад порядку прийняття та облiку податкiв i зборiв вiд платникiв податкiв, своєчаснiстю i повнотою перерахування цих сум до бюджету;

     191.1.5. здiйснюють контроль за правомiрнiстю бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть;

     191.1.6. реєструють та ведуть облiк платникiв податкiв, облiк об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням, проводять диференцiацiю платникiв податкiв;

     191.1.7. формують та ведуть Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиний банк даних про платникiв податкiв - юридичних осiб та iншi реєстри, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;

     191.1.8. забезпечують ведення облiку податкiв та зборiв, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та складання звiтностi щодо стану розрахункiв платникiв з бюджетом;

     191.1.9. здiйснюють лiцензування дiяльностi суб'єктiв господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, оптової торгiвлi спиртом, оптової та роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями i тютюновими виробами;

     191.1.10. здiйснюють контроль за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв та забезпечують мiжгалузеву координацiю у цiй сферi;

     191.1.11. здiйснюють контроль у сферi виробництва, обiгу та реалiзацiї пiдакцизних товарiв;

     191.1.12. здiйснюють контроль за цiльовим використанням пiдакцизних товарiв (продукцiї), якi не пiдлягають оподаткуванню або звiльняються вiд оподаткування, або оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку;

     191.1.13. приймають декларацiї про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю), встановленi виробником або iмпортером, та узагальнюють вiдомостi таких декларацiй для органiзацiї роботи та здiйснення контролю за повнотою обчислення та сплати акцизного податку;

     191.1.14. проводять роботи iз запобiгання та боротьби з незаконним виробництвом i обiгом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

     191.1.15. здiйснюють контроль за погашенням податкового боргу з податкiв та зборiв платникiв податкiв, у тому числi тих, майно яких перебуває у податковiй заставi;

     191.1.16. здiйснюють контроль за виявленням, облiком, зберiганням, оцiнкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власнiсть держави;

     191.1.17. здiйснюють контроль за забезпеченням стягнення заборгованостi суб'єктiв господарювання за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, позиками;

     191.1.18. здiйснюють контроль за вiдстроченням, розстроченням та реструктуризацiєю грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадiйного податкового боргу;

     191.1.19. органiзовують роботу та здiйснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податкiв, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцiй на його рахунках у банку;

     191.1.20. органiзовують роботу, пов'язану iз замовленням марок акцизного податку, їх зберiганням, продажем, вiдбором зразкiв з метою проведення експертизи щодо їх автентичностi та здiйсненням контролю за наявнiстю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями i на пачках (упаковках) тютюнових виробiв пiд час їх транспортування, зберiгання i реалiзацiї;

     191.1.21. здiйснюють контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, якi провадять роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, максимальних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених виробниками або iмпортерами таких виробiв;

     191.1.22. органiзовують роботу iз здiйснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, якi провадять оптову або роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, встановлених мiнiмальних оптово-вiдпускних або роздрiбних цiн на такi напої;

     191.1.23. розробляють форми податкових розрахункiв, звiтiв, декларацiй та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням податкiв та зборiв;

     191.1.24. розробляють пропозицiї до проектiв мiжнародних договорiв з питань оподаткування та забезпечують їх виконання;

     191.1.25. прогнозують, аналiзують надходження податкiв та зборiв, джерел податкових надходжень, вивчають вплив макроекономiчних показникiв i податкового законодавства на надходження податкiв та зборiв, розробляють пропозицiї щодо їх збiльшення та зменшення втрат бюджету;

     191.1.26. органiзовують iнформацiйно-аналiтичне забезпечення процесiв адмiнiстрування та їх автоматизацiю;

     191.1.27. надають податковi консультацiї вiдповiдно до норм цього Кодексу;

     191.1.28. забезпечують iнформування громадськостi про реалiзацiю державної полiтики у вiдповiднiй сферi;

     191.1.29. надають iнформацiйно-довiдковi послуги платникам податкiв з питань оподаткування та iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;

     191.1.30. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, вiдповiднi звiти та iнформацiю про надходження податкiв та зборiв;

     191.1.31. здiйснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненнi податкового боргу в мiжнародних правовiдносинах за запитами компетентних органiв iноземних держав;

     191.1.32. забезпечують iншим державним органам доступ до iнформацiї з баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, згiдно iз законом та обмiн податковою iнформацiєю з компетентними органами iноземних держав вiдповiдно до мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     191.1.33. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом випадках сум податкових та грошових зобов'язань платникiв податкiв, застосування i своєчасне стягнення сум штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв), передбачених цим Кодексом та законами України, за порушення податкового, валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

     191.1.34. вживають заходiв щодо виявлення, аналiзу та перевiрки фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, щодо вiдповiдностi законодавству;

     191.1.35. здiйснюють внутрiшнiй контроль та аудит стану додержання законодавства, виконання посадових (службових) обов'язкiв в органах державної податкової служби, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, що належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику;

     191.1.36. забезпечують виконання завдань та повноважень, покладених на податкову мiлiцiю;

     191.1.37. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, розробляють пропозицiї щодо вдосконалення законодавчих актiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативно-правових актiв мiнiстерств та в установленому порядку подають їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики;

     191.1.38. здiйснюють iншi функцiї, визначенi законами України".

     5. У статтi 20:

     1) у пунктi 20.1:

     у пiдпунктi 20.1.29 слова "документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону" виключити;

     у пiдпунктi 20.1.30 слова "органiв внутрiшнiх справ", "вiддiлiв державної реєстрацiї актiв цивiльного стану" замiнити вiдповiдно словами "органiв, що здiйснюють реєстрацiю фiзичних осiб", "органiв державної реєстрацiї актiв цивiльного стану";

     у пiдпунктi 20.1.31 слова "погодженою з Державною податковою адмiнiстрацiєю України" замiнити словами "встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     2) у пунктi 20.2 слово "головам" замiнити словом "керiвникам", а слово "начальникам" виключити.

     6. У пунктi 39.16 статтi 39 слова "центральний орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної податкової полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. У пунктi 41.3 статтi 41 слова "спiльним рiшенням центрального органу державної податкової служби та спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     8. У пунктi 43.5 статтi 43:

     в абзацi другому слова "Державним казначейством України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     в абзацi третьому слова "Державному казначейству України" замiнити словами "органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв".

     9. В абзацi другому пункту 44.7 статтi 44 слово "трьох" замiнити словом "п'яти".

     10. У статтi 46:

     1) в абзацi першому пункту 46.4 слова "центральним контролюючим органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     2) в абзацi першому пункту 46.5 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     3) в абзацi третьому пункту 46.6 слова "центральний орган державної податкової служби повинен здiйснити заходи, пов'язанi з оприлюдненням та застосуванням таких змiн" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, повинен здiйснити заходи, пов'язанi з оприлюдненням таких змiн, а центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, - заходи, пов'язанi iз застосуванням таких змiн".

     11. У пунктi 49.17 статтi 49:

     1) в абзацi першому слова "вiдповiдальний за процеси iнформатизацiї в Українi" замiнити словами "що реалiзує державну полiтику у сферi iнформатизацiї, формування i використання нацiональних електронних iнформацiйних ресурсiв";

     2) в абзацi третьому слова "Мiнiстерства фiнансiв України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику".

     12. У пунктi 52.4 статтi 52, пунктах 220.4, 220.6 - 220.10 статтi 220 слова "центральний орган державної податкової служби або спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" у вiдповiдному вiдмiнку.

     13. У пунктi 52.6 статтi 52 слова "Центральний орган контролюючого органу" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, чи центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи".

     14. Пункт 55.2 статтi 55 викласти в такiй редакцiї:

     "55.2. Контролюючими органами вищого рiвня є:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, - для органiв державної податкової служби, якi йому пiдпорядковуються;

     органи державної податкової служби в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, округах (на два i бiльше регiони) - для державних податкових iнспекцiй, якi їм пiдпорядковуються;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи, - для iнших митних органiв".

     15. У статтi 56:

     1) абзаци другий i третiй пункту 56.3 викласти в такiй редакцiї:

     "Скарги на рiшення державних податкових iнспекцiй подаються до державних податкових служб в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, округах (на два i бiльше регiони).

     Скарги на рiшення державних податкових служб в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, округах (на два i бiльше регiони) подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     2) у пунктi 56.10 слова "Державної податкової адмiнiстрацiї України та спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи";

     3) у пiдпунктi 56.17.3 пункту 56.17 слова "Державної податкової адмiнiстрацiї України або спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи";

     4) у пунктi 56.20 слова "центральним органом державної податкової служби або спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи в межах їх повноважень" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     16. Пункт 57.1 статтi 57 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Платники податку на прибуток (крiм новостворених, виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, неприбуткових установ (органiзацiй) та платникiв податкiв, у яких доходи, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування, за останнiй рiчний звiтний податковий перiод не перевищують 10 мiльйонiв гривень) щомiсяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку i в строки, якi встановленi для мiсячного податкового перiоду, у розмiрi не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попереднiй звiтний (податковий) рiк без подання податкової декларацiї.

     Платники податку, якi зареєстрованi протягом звiтного (податкового) року (новостворенi), сплачують податок на прибуток на пiдставi рiчної податкової декларацiї за перiод дiяльностi у звiтному (податковому) роцi без подання податкової декларацiї за звiтнi (податковi) перiоди (календарний квартал, пiврiччя та дев'ять мiсяцiв) та не сплачують авансового внеску.

     Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування, за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищують 10 мiльйонiв гривень, та неприбутковi установи (органiзацiї) сплачують податок на прибуток на пiдставi податкової декларацiї, яку подають до органiв державної податкової служби за звiтний (податковий) рiк i не сплачують авансових внескiв.

     У разi якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за пiдсумками першого кварталу звiтного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, вiн має право подати податкову декларацiю та фiнансову звiтнiсть за перший квартал. Такий платник податку авансових внескiв у другому - четвертому кварталах звiтного (податкового) року не здiйснює, а податковi зобов'язання визначає на пiдставi податкової декларацiї за пiдсумками першого пiврiччя, трьох кварталiв та за рiк, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.

     Платник податку, який за пiдсумками минулого звiтного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податковi зобов'язання не нараховував i не мав базового показника для визначення авансових внескiв у наступному роцi, а за пiдсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацiю за перше пiврiччя, три квартали звiтного (податкового) року та за звiтний (податковий) рiк для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

     У складi рiчної податкової декларацiї платником податку подається розрахунок щомiсячних авансових внескiв, якi мають сплачуватися у наступнi дванадцять мiсяцiв. Визначена в розрахунку сума авансових внескiв вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

     При цьому дванадцятимiсячний перiод для сплати авансових внескiв визначається починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому визначено граничний строк подачi рiчної податкової декларацiї за попереднiй звiтний (податковий) рiк, до мiсяця подання податкової декларацiї за поточний звiтний (податковий) рiк.

     Форма розрахунку, передбачена у цьому пунктi, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом".

     17. В абзацi четвертому пункту 58.1 статтi 58 слова "центральним контролюючим органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     18. В абзацi другому пункту 63.3 статтi 63 слова "Центральний орган державної податкової служби" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     19. В абзацах третьому, четвертому, п'ятому i сьомому пункту 64.7 статтi 64 слова "центральний орган державної податкової служби" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку.

     20. У статтi 70:

     1) в абзацi першому пункту 70.1 слова "Центральний орган державної податкової служби" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     2) абзац перший пункту 70.6 пiсля слiв "органи внутрiшнiх справ" доповнити словами "органи, що здiйснюють реєстрацiю фiзичних осiб";

     3) у пунктi 70.8 слова "центральний орган державної податкової служби" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     4) у пунктi 70.16:

     пiдпункт 70.16.2 викласти в такiй редакцiї:

     "70.16.2. органи внутрiшнiх справ - про транспортнi засоби, щодо яких у фiзичних осiб виникає або припиняється право власностi, щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця";

     пiдпункт 70.16.4 пiсля слiв "(для закриття облiкових карток)" доповнити словами "а також про змiну фiзичними особами прiзвища, iменi, по батьковi, дати i мiсця народження";

     доповнити пiдпунктом 70.16.71 такого змiсту:

     "70.16.71. органи, що здiйснюють реєстрацiю фiзичних осiб, - про фiзичних осiб, якi зареєстрували своє мiсце проживання у вiдповiдному населеному пунктi чи мiсце проживання яких знято з реєстрацiї в такому населеному пунктi, щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця, а також про втраченi, викраденi паспорти громадянина України у п'ятиденний строк з дня надходження вiдповiдних заяв фiзичних осiб та про паспорти громадянина України померлих громадян щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця".

     21. В абзацi першому пiдпункту 73.2.4 пункту 73.2 статтi 73 слова "центрального органу державної податкової служби України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     22. В абзацi другому пункту 74.1 статтi 74 слова "центральним органом державної податкової служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     23. В абзацi першому пiдпункту 75.1.3 пункту 75.1 статтi 75, пiдпунктах 80.2.1 та 80.2.2 пункту 80.2 статтi 80, пiдпунктi 94.19.8 пункту 94.19 статтi 94 слова "документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону" виключити.

     24. В абзацi третьому пункту 77.2 статтi 77 слова "центральним органом державної податкової служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     25. У пiдпунктi 94.2.4 пункту 94.2 статтi 94 слова "документи, що пiдтверджують державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону" виключити.

     26. Пункт 95.23 статтi 95 виключити.

     27. Друге речення пункту 96.6 статтi 96 виключити.

     28. У статтi 100:

     1) у пунктi 100.9 слова "центрального контролюючого органу за узгодженням з Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     2) у пунктi 100.10 слова "центральним контролюючим органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи";

     3) у пунктi 100.13 слова "центральним органом державної податкової служби або спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи в межах їх повноважень" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     29. У пунктi 102.8 статтi 102 слова "центральними контролюючими органами вiдповiдно до їх повноважень" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     30. В абзацi другому пункту 103.6 статтi 103 слова "центральним органом державної податкової служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     31. Абзац перший пункту 126.1 статтi 126 пiсля слiв "грошового зобов'язання" доповнити словами "та/або авансових внескiв з податку на прибуток пiдприємств".

     32. У пiдпунктi 129.3.1 пункту 129.3 статтi 129 слова "Державного казначейства України" замiнити словами "органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв".

     33. У статтi 133:

     1) в абзацi першому пункту 133.3 слова "центральним податковим органом України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     2) у пунктi 133.5 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi виконання кримiнальних покарань".

     34. Пiдпункт 136.1.16 пункту 136.1 статтi 136 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "у разi отримання пiдприємствами залiзничного транспорту загального користування основних засобiв транспортної iнфраструктури, що перебували на балансi iнших пiдприємств, утримувалися за їх рахунок та переданi для експлуатацiї пiдприємствам залiзничного транспорту за рiшенням таких пiдприємств".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

     35. Пункт 137.17 статтi 137 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "безоплатно отриманих пiдприємствами залiзничного транспорту загального користування основних засобiв транспортної iнфраструктури, що перебували на балансi iнших пiдприємств".

     36. У пiдпунктi 138.10.6 пункту 138.10 статтi 138:

     1) у пiдпунктi "є" слова "органу, уповноваженого Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "уповноваженого органу";

     2) у пiдпунктi "ж" слова "зокрема в органах мiсцевого самоврядування, їх виконавчих органах, у тому числi" виключити.

     37. У статтi 140:

     1) у пунктi 140.1:

     в абзацi сьомому пiдпункту 140.1.2 слова "спецiально уповноваженого органу, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     в абзацах п'ятому i шостому пiдпункту 140.1.3 слова "центрального органу виконавчої влади в галузi освiти" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти";

     2) в абзацi першому пункту 140.3 слова "або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади" виключити.

     38. Пункт 144.1 статтi 144 пiсля абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вартiсть безоплатно отриманих для експлуатацiї пiдприємствами залiзничного транспорту загального користування основних засобiв транспортної iнфраструктури, що перебували на балансi iнших пiдприємств".

     У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.

     39. У пунктi 148.3 статтi 148 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики в нафтогазовому комплексi за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у торфодобувному та нафтогазовому комплексах, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     40. Абзаци другий i третiй пункту 152.3 статтi 152 виключити.

     41. У пiдпунктi "г" пiдпункту 153.3.5 пункту 153.3, пiдпунктi 153.13.9 пункту 153.13, пiдпунктi 153.14.6 пункту 153.14 статтi 153 слова "центральним податковим органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     42. У статтi 154:

     1) в абзацi другому пункту 154.1 слова "Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв" замiнити словами "уповноваженим органом";

     2) у пунктi 154.8:

     в абзацi другому слова "органом, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики i на ринку природного газу" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     в абзацi четвертому слова "органом, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики i на ринку природного газу" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики", а слова "або уповноваженим ним органом" виключити;

     3) у пунктi 154.9 слова "державним органом, що здiйснює" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює".

     43. В абзацi чотирнадцятому пiдпункту 156.1.2 пункту 156.1 статтi 156 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi екологiї та природних ресурсiв".

     44. У статтi 157:

     1) в абзацi першому пункту 157.12 слова "центральний орган державної податкової служби" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     2) у пунктi 157.14:

     у першому реченнi слова "Центральний орган державної податкової служби" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики", а слова "та вирiшує" - словами "а центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, вирiшує";

     у четвертому реченнi слова "центрального органу державної податкової служби" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     45. У пунктi 158.2 статтi 158:

     1) в абзацi другому i другому реченнi абзацу третього слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження";

     2) в абзацi другому слова "такого органу" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження";

     3) у першому реченнi абзацу третього слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження".

     46. У пунктi 164.2 статтi 164:

     1) у пiдпунктi "в" пiдпункту 164.2.16 слова та цифри "сума, визначена абзацом першим пiдпункту 169.4.1 пункту 169.4 статтi 169 цього Кодексу" замiнити словами "п'яти розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк";

     2) у пiдпунктi 164.2.18 слова "чорних та/або" виключити.

     47. У пунктi 165.1 статтi 165:

     1) у пiдпунктi 165.1.2 слова "Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику";

     2) у пiдпунктi "а" пiдпункту 165.1.22 слова "вiдповiдними територiальними управлiннями з питань працi та соцiального захисту населення" замiнити словами "вiдповiдним структурним пiдроздiлом мiсцевої державної адмiнiстрацiї";

     3) пiдпункт 165.1.25 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.25. сума доходу, отримана платником податку за зданi (проданi) ним вторинну сировину, побутовi вiдходи, брухт кольорових металiв, включаючи використанi (виснаженi) акумулятори електричнi свинцево-кислотнi (код 8548 10 21 00 згiдно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторiв iз вмiстом свинцю (код 8548 10 91 00 згiдно з УКТ ЗЕД), та брухт дорогоцiнних металiв, проданий Нацiональному банку України";

     4) в абзацi другому пiдпункту 165.1.28 слова "центральним органом виконавчої влади, який здiйснює контроль за небанкiвськими фiнансовими установами вiдповiдно до закону" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг";

     5) пiдпункт 165.1.52 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.52. iнвестицiйний прибуток вiд операцiй з борговими зобов'язаннями Нацiонального банку України та казначейськими зобов'язаннями України, емiтованими центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику, у тому числi вiд змiни курсу iноземної валюти".

     48. У пунктi 166.5 статтi 166 слова "Центральний орган державної податкової служби" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     49. У статтi 167:

     1) пункт 167.2 пiсля абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "дохiд у виглядi iнвестицiйного прибутку вiд операцiй з облiгацiями внутрiшнiх державних позик, у тому числi вiд змiни курсу iноземної валюти".

     У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

     2) у пунктi 167.4 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту".

     50. В абзацi третьому пiдпункту 168.4.4 пункту 168.4 статтi 168 слова "Територiальнi управлiння Державного казначейства України" замiнити словами "Органи, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв".

     51. У статтi 170:

     1) у пiдпунктi 170.2.9 пункту 170.2:

     абзац перший доповнити словами та цифрами "(крiм операцiй з цiнними паперами, визначеними у пiдпунктi 165.1.52 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу)";

     в абзацi другому слова "центральним органом виконавчої влади, який здiйснює державне регулювання ринку цiнних паперiв" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     2) пiдпункт 170.11.1 пункту 170.11 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Суми доходу у виглядi дивiдендiв з iноземним джерелом їх виплат включаються до загального рiчного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати рiчну податкову декларацiю, та оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статтi 167 цього Кодексу".

     52. У статтi 183:

     1) в абзацi другому пункту 183.4 i пункту 183.5 цифру i слово "3 вiдсотки" замiнити цифрами та словами "3 або 7 вiдсоткiв";

     2) у пунктi 183.12 слова "Центральний орган державної податкової служби" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     3) у пунктi 183.13 слова "центральний орган державної податкової служби" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     53. Пiдпункт 195.1.3 пункту 195.1 статтi 195 доповнити пiдпунктом "г" такого змiсту:

     "г) послуги з перевезення пасажирiв швидкiсними поїздами Iнтерсiтi+".

     54. У пунктi 196.1 статтi 196:

     1) в абзацi першому пiдпункту 196.1.1 слова "Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику";

     2) в абзацi першому пiдпункту 196.1.5 слова "Державною податковою службою України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     55. У статтi 197:

     1) у пунктi 197.1:

     в абзацi дванадцятому пiдпункту 197.1.15 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi статистики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики";

     у пiдпунктi 197.1.22 слова "Державного казначейства України" замiнити словами "органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв";

     2) в абзацi третьому пункту 197.6 слова "рiшення мiжвiдомчої Комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв i вiдповiдної заяви платника податку про бажання отримати таку пiльгу" замiнити словами "вiдповiдної заяви платника податку про бажання отримати таку пiльгу i рiшення уповноваженого органу".

     56. Пункт 200.19 статтi 200 доповнити пiдпунктом 200.19.8 такого змiсту:

     "200.19.8. великий платник податкiв не декларував вiд'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за пiдсумками останнього звiтного (податкового) року".

     57. У статтi 201:

     1) пункт 201.1 доповнити пiдпунктом "ї" такого змiсту:

     "ї) номер та дата митної декларацiї, за якою було здiйснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територiю України";

     2) в абзацi четвертому пункту 201.10 слова "Державної податкової адмiнiстрацiї України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     58. У пiдпунктi 213.3.1 пункту 213.3 статтi 213 слова "пiдроздiлiв центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи, пожежної i техногенної безпеки".

     59. У пiдпунктi "б" пункту 216.3 статтi 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "уповноваженим центральним органом виконавчої влади".

     60. У статтi 220:

     1) у пунктi 220.2 слова "центральному органу державної податкової служби або спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузi митної справи у формi, визначенiй такими органами" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи, у формi, визначенiй центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     2) в абзацi третьому пункту 220.5 слова "центральним органом державної податкової служби та спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     61. В абзацi четвертому пункту 226.12 статтi 226 слова "центральним органом податкової служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     62. У пунктi 227.2 статтi 227 слова "центральним органом державної податкової служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     63. У статтi 250:

     1) у пунктi 250.3 слова "Орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, територiальнi органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї";

     2) у пунктi 250.4 слова "Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади у сферi використання ядерної енергiї, забезпечення додержання вимог ядерної та радiацiйної безпеки" замiнити словами "Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки", слова "подають до органiв" - словами "подає до органу", а слово "направляють" - словом "направляє";

     3) у пунктi 250.5 слова "територiальних органах Державного казначейства, якi здiйснюють" замiнити словами "органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, якi забезпечують";

     4) у пунктi 250.7 слова "територiальними закладами державної санiтарно-епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров'я України та територiальними органами центрального органу виконавчої влади у сферi використання ядерної енергiї, забезпечення додержання вимог ядерної та радiацiйної безпеки" замiнити словами "органом державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки";

     5) у пунктi 250.11 слова "органами центрального органу виконавчої влади у сферi використання ядерної енергiї, забезпечення додержання вимог ядерної та радiацiйної безпеки та державної санiтарно-епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки та органом державної санiтарно-епiдемiологiчної служби";

     6) у пунктi 250.12:

     в абзацi першому слова "органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим та спецiальних пiдроздiлiв центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     в абзацi другому слова "територiальнi заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та територiальнi органи центрального органу виконавчої влади у сферi використання ядерної енергiї, забезпечення додержання вимог ядерної та радiацiйної безпеки" замiнити словами "працiвникiв органу державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки".

     64. У пунктi 258.4 статтi 258:

     1) у пiдпунктi 258.4.2 слова "центрального органу виконавчої влади з питань економiки i торгiвлi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку";

     2) у пiдпунктi 258.4.3 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань економiки i торгiвлi" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку".

     65. У статтi 259:

     1) у пунктi 259.1:

     в абзацi третьому слова i цифру "iз значенням 1 (одиниця)" замiнити словами "iз обчисленим значенням";

     в абзацi четвертому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної економiчної полiтики" та "Мiнiстерству фiнансiв України та центральному органу державної податкової служби" замiнити вiдповiдно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку" та "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     2) у пунктi 259.2:

     в абзацi першому слова "Мiнiстерством фiнансiв України за даними центрального органу державної митної служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи";

     в абзацi четвертому слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної економiчної полiтики" та "центральному органу державної податкової служби" замiнити вiдповiдно словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку" та "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     66. В абзацi другому пункту 260.3 статтi 260 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання державного регулювання нафтогазової галузi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у нафтогазовому комплексi".

     67. У пунктi 261.3 статтi 261 слова "органами державного геологiчного контролю та державного гiрничого нагляду" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi державного гiрничого нагляду, а також у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр".

     68. У статтi 263:

     1) у пунктi 263.6:

     в абзацi третьому пiдпункту 263.6.1 слова "крiм нафти, конденсату" замiнити словами "крiм вуглеводневої сировини";

     у пiдпунктi 263.6.2:

     третє речення абзацу першого виключити;

     пiсля абзацу першого доповнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "Фактичною цiною реалiзацiї для газу природного вважається:

     для газу природного, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5 пункту 263.11 цiєї статтi, - закупiвельна цiна, встановлена нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, для кожного суб'єкта господарювання, який вiдповiдає критерiям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функцiонування ринку природного газу";

     для iншого газу природного, видобутого iншими, нiж визначенi статтею 10 Закону України "Про засади функцiонування ринку природного газу" категорiї газовидобувникiв, - середня митна вартiсть iмпортного природного газу, що склалася у процесi його митного оформлення пiд час ввезення на територiю України за податковий (звiтний) перiод. Середня митна вартiсть iмпортного природного газу, що склалася у процесi його митного оформлення пiд час ввезення на територiю України за податковий (звiтний) перiод, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та передається ним до 5 числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, до 10 числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, розмiщує визначену цiну реалiзацiї вiдповiдної вуглеводневої сировини на своєму офiцiйному веб-сайтi у спецiальному роздiлi та повiдомляє центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим;

     у пiдпунктi 263.6.9 пункту 263.6 слова "Державною комiсiєю України по запасах корисних копалин" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     2) у пiдпунктi 263.9.1 пункту 263.9:

     у рядку таблицi слова "Газ горючий природний" замiнити словами "Газ природний";

     рядки таблицi:

"

- з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв тис. куб. метрiв   17** 594,64**
- природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, видобутий з покладiв до 5000 метрiв - " -   28 101,30
- з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв - " -   9** 318,34**
- природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, видобутий з покладiв понад 5000 метрiв - " -   25 89,45
- з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України - " -   15** 53,90**

"

     замiнити рядками такого змiсту:

"

- природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, видобутий з покладiв до 5000 метрiв тис. куб. метрiв   20  
- природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, видобутий з покладiв понад 5000 метрiв - " -   14  
- з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України - " -   11**  
- з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв - " -   25**  
- з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв - " -   14**  

";

     у примiтках слова "решта плати за користування надрами враховується при визначеннi частин розподiлу продукцiї мiж iнвестором i державою" виключити;

     3) у пунктi 263.10:

     в абзацi першому слова "крiм ставок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числi газу, розчиненого у нафтi (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторiв щiльних порiд" виключити;

     таблицю та примiтку до таблицi викласти в такiй редакцiї:

"

Критерiї застосування коефiцiєнта Величина коефiцiєнта
Видобування позабалансових запасiв корисних копалин, крiм вуглеводневої сировини* 0,50
Видобування позабалансових запасiв природного газу, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5* 0,79
Видобування позабалансових запасiв природного газу, з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5* 0,61
Видобування позабалансових запасiв природного газу, що не вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5* 0,96
Видобування позабалансових запасiв нафти i конденсату* 0,95
Видобування запасiв (ресурсiв) корисних копалин з техногенних родовищ 0,50
Видобування пiщано-гравiйної сировини в межах акваторiї морiв, водосховищ, у рiчках та їх заплавах (крiм видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищення фарватерiв рiчок) 2,0
Видобування вуглекислих мiнеральних пiдземних вод (гiдрокарбонатних) iз свердловин, що не обладнанi стацiонарними газовiддiлювачами 0,85
Видобування запасiв з родовищ, якi у порядку, визначеному законодавством, визнанi як дотацiйнi запаси 0,01
Видобування платником запасiв корисних копалин дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане ним за власнi кошти, крiм вуглеводневої сировини 0,70
Видобування платником запасiв природного газу, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане ним за власнi кошти 0,88
Видобування платником запасiв природного газу, з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане ним за власнi кошти 0,77
Видобування платником запасiв природного газу, що не вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане ним за власнi кошти 0,97
Видобування платником запасiв нафти i конденсату дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане ним за власнi кошти 0,96

____________
     * За умови, що запаси корисних копалин вiднесено до такої категорiї за результатами геолого-економiчної оцiнки, проведеної не ранiш як за 10 рокiв до виникнення податкових зобов'язань";

     4) у пунктi 263.11:

     абзац перший пiдпункту 263.11.1 пiсля слiв "календарного кварталу" доповнити словами "а при видобуваннi вуглеводневої сировини, що дорiвнює календарному мiсяцю";

     у пiдпунктах 263.11.3 i 263.11.4 слова "починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом" замiнити словами "починаючи з календарного кварталу, а при видобуваннi вуглеводневої сировини з календарного мiсяця, що настає за кварталом/мiсяцем";

     у пiдпунктi 263.11.5 пiсля слiв "виробничо-технологiчних витрат природного газу" доповнити словами "на технiчнi операцiї з видобування та пiдготовки до транспортування";

     5) у пунктi 263.12:

     в абзацi першому пiдпункту 263.12.1 слова "з урахуванням фактичних сплачених авансових внескiв" виключити;

     пiдпункт 263.12.2 виключити;

     6) у пунктi 263.13:

     в абзацi третьому пiдпункту 263.13.1 слова "органи державного геологiчного контролю i державного гiрничого нагляду" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi державного гiрничого нагляду, а також у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     у пiдпунктi 263.13.2 слова "центральний орган державної податкової служби" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику", а слова "спецiально уповноваженим" виключити;

     у пiдпунктi 263.13.5 слова "Органи центрального органу виконавчої влади з питань геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр", а слово "надсилають" - словом "надсилає".

     69. У пiдпунктi 264.6.1 пункту 264.6 статтi 264:

     1) в абзацi третьому слова "здiйснюють органи державного гiрничого нагляду" замiнити словами "здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного гiрничого нагляду";

     2) в абзацi четвертому слова "Органи державного гiрничого нагляду" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного гiрничого нагляду", а слово "подають" - словом "подає".

     70. У пiдпунктi 267.2.2 пункту 267.2 статтi 267:

     1) у пiдпунктi "а" слова "центрального органу виконавчої влади у галузi транспорту та зв'язку" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi надання послуг поштового зв'язку";

     2) у пiдпунктi "б" слова "центральним органом виконавчої влади у сферi культури" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi культури".

     71. У пiдпунктi "д" пiдпункту 268.2.2 пункту 268.2 статтi 268 слова "Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я".

     72. Пункт 276.3 статтi 276 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Дiя цього пункту не застосовується до земельних дiлянок, на яких розташованi дипломатичнi представництва, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв (угод), згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, користуються примiщеннями та прилеглими до них земельними дiлянками на платнiй основi".

     73. В абзацi другому пiдпункту 282.1.7 пункту 282.1 статтi 282 слова "Комiсiєю з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв" замiнити словами "уповноваженим органом".

     74. Пiдпункт 283.1 статтi 283 доповнити пiдпунктом 283.1.7 такого змiсту:

     "283.1.7. земельнi дiлянки, на яких розташованi дипломатичнi представництва, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв (угод), згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, користуються примiщеннями та прилеглими до них земельними дiлянками на безоплатнiй основi".

     75. В абзацi другому пункту 286.1 статтi 286 слова "Вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади з питань земельних ресурсiв та державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно" замiнити словами "Центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi земельних вiдносин та у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно".

     76. У пунктi 289.3 статтi 289 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" та "центрального органу державної податкової служби" замiнити вiдповiдно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин" та "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     77. У пунктi 291.4 статтi 291:

     друге речення абзацу четвертого пiдпункту 2 викласти в такiй редакцiї: "Такi фiзичнi особи - пiдприємцi належать виключно до третьої або п'ятої групи платникiв єдиного податку, якщо вiдповiдають вимогам, встановленим для таких груп";

     доповнити пiдпунктами 5 i 6 такого змiсту:

     "5) п'ята група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi протягом календарного року вiдповiдають сукупностi таких критерiїв:

     не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, одночасно не перевищує 20 осiб;

     обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

     6) шоста група - юридичнi особи - суб'єкти господарювання будь-якої органiзацiйно-правової форми, якi протягом календарного року вiдповiдають сукупностi таких критерiїв:

     середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв не перевищує 50 осiб;

     обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень".

     78. У статтi 292:

     1) в абзацах третьому та четвертому пункту 292.3 слова "четвертої групи" замiнити словами "четвертої та шостої груп";

     2) в абзацах першому та другому пункту 292.6 слова "четвертої групи" замiнити словами "четвертої та шостої груп";

     3) в абзацi другому пункту 292.16 слова "першої i другої" замiнити словами "першої - третьої", а слово i цифру "пiдпунктом 3" замiнити словом i цифрою "пiдпунктом 5".

     79. У статтi 293:

     1) пункт 293.3 викласти в такiй редакцiї:

     "293.3. Вiдсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмiрi:

     293.3.1. Для третьої i четвертої груп платникiв єдиного податку:

     1) 3 вiдсотки доходу - у разi сплати податку на додану вартiсть згiдно з цим Кодексом;

     2) 5 вiдсоткiв доходу - у разi включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку.

     293.3.2. Для п'ятої i шостої груп платникiв єдиного податку:

     1) 7 вiдсоткiв доходу - у разi сплати податку на додану вартiсть згiдно з цим Кодексом;

     2) 10 вiдсоткiв доходу - у разi включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку.

     Для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi здiйснюють дiяльнiсть з виробництва, постачання, продажу (реалiзацiї) ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, ставка єдиного податку встановлюється у розмiрi, визначеному пiдпунктом 2 пiдпункту 293.3.1 або пiдпунктом 2 пiдпункту 293.3.2 пункту 293.3 цiєї статтi";

     2) у пунктi 293.4:

     в абзацi першому слова "першої, другої i третьої" замiнити словами "першої - третьої i п'ятої";

     у пiдпунктi 1 слово i цифри "пiдпунктах 1, 2 i 3" замiнити словом i цифрами "пiдпунктах 1, 2, 3 i 5";

     3) у пунктi 293.5:

     в абзацi першому слова "четвертої групи" замiнити словами "четвертої та шостої груп";

     у пiдпунктi 1 слова та цифру "у пiдпунктi 4" замiнити словами та цифрами "у пiдпунктах 4 i 6";

     4) у пунктi 293.8:

     в абзацi першому пiдпунктiв 1 i 2 пiсля слова "третьої" доповнити словами "або п'ятої";

     пiдпункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) платники єдиного податку третьої групи, якi перевищили у податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу, у наступному податковому (звiтному) кварталi за поданою ними заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платникiв єдиного податку п'ятої групи, або вiдмовляються вiд застосування спрощеної системи оподаткування.

     Такi платники до суми перевищення зобов'язанi застосувати ставку єдиного податку у розмiрi 15 вiдсоткiв.

     Заява подається не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

     Платники єдиного податку четвертої та шостої груп, якi перевищили у податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвiйному розмiрi ставок, визначених пунктом 293.3 цiєї статтi для четвертої та шостої груп. Платники четвертої групи в наступному податковому (звiтному) кварталi мають право за поданою ними заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платникiв податку шостої групи, або вiдмовитися вiд застосування спрощеної системи оподаткування у порядку, встановленому цiєю главою. Платники шостої групи зобов'язанi у порядку, встановленому цiєю главою, перейти на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом.

     Платники єдиного податку п'ятої групи, якi перевищили у податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмiрi 15 вiдсоткiв, а також зобов'язанi у порядку, встановленому цiєю главою, перейти на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом";

     у пiдпунктi 4:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "4) ставка єдиного податку, визначена для третьої i четвертої груп у розмiрi 3 вiдсотки, а для п'ятої i шостої групи у розмiрi 7 вiдсоткiв, може бути обрана";

     у пiдпунктi "б" цифру та слово "5 вiдсоткiв" замiнити цифрами та словами "5 або 10 вiдсоткiв";

     у пiдпунктi 5 слова та цифру "за ставкою у розмiрi 5" замiнити словами та цифрами "за ставкою у розмiрi 5 або 10".

     80. У статтi 294:

     1) в абзацi другому пункту 294.1 слова "другої - четвертої" замiнити словами "другої - шостої";

     2) в абзацi другому пункту 294.4 слова "третьої або четвертої" замiнити словами "третьої - шостої".

     У пунктi 295.3 статтi 295 слова "третьої i четвертої" замiнити словами "третьої - шостої".

     81. У статтi 296:

     1) абзац перший пiдпункту 296.1.1 та пiдпункт 296.1.2 пункту 296.1 пiсля слова "третьої" доповнити словами "та п'ятої";

     2) у пiдпунктi 296.1.3 слова "четвертої групи" замiнити словами "четвертої та шостої груп";

     3) у пунктi 296.3 слова "другої - четвертої" замiнити словами "другої - шостої";

     4) у пунктi 296.5:

     в абзацi першому пiдпункту 296.5.1 слова "другої або третьої" замiнити словами "другої, третьої або п'ятої";

     абзац перший пiдпункту 296.5.3 пiсля слова "третьої" доповнити словами "або п'ятої";

     пiдпункт 296.5.4 викласти в такiй редакцiї:

     "296.5.4. Платники єдиного податку четвертої та шостої груп у податковiй декларацiї окремо вiдображають:

     1) обсяг доходу, що оподаткований за вiдповiдною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платникiв пунктом 293.3 статтi 293 цього Кодексу;

     2) обсяг доходу, що оподаткований за подвiйною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платникiв пунктом 293.3 статтi 293 цього Кодексу (у разi перевищення обсягу доходу)".

     82. У пiдпунктi 3 пункту 297.1 статтi 297 слова та цифри "визначену пiдпунктом 1 пункту 293.3" замiнити словами та цифрами "визначену пiдпунктом 1 пiдпункту 293.3.1 пункту 293.3 або пiдпунктом 1 пiдпункту 293.3.2 пункту 293.3".

     83. У статтi 298:

     1) у пунктi 298.1:

     абзац другий пiдпункту 298.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "Зареєстрованi в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворенi), якi протягом 10 днiв з дня державної реєстрацiї подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрацiї";

     пiдпункт 298.1.5 пiсля слова "третьої" доповнити словами "та п'ятої";

     2) у пiдпунктi 298.2.3 пункту 298.2:

     у пiдпунктi 1 слова "першої i другої" замiнити словами "першої - третьої";

     у пiдпунктi 2 слово та цифру "пiдпунктом 3" замiнити словом та цифрою "пiдпунктом 5", а слова "першої i другої груп, якi використали право на застосування iнших ставок, встановлених для третьої групи" замiнити словами "першої - третьої груп, якi використали право на застосування iнших ставок, встановлених для п'ятої групи";

     пiдпункт 2 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "у разi перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пiдпунктом 4 пункту 291.4 статтi 291, платниками єдиного податку четвертої групи, якi використали право на застосування iншої ставки, встановленої для шостої групи, - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому вiдбулося таке перевищення";

     у пiдпунктi 3 слова "третьої i четвертої" замiнити словами "п'ятої i шостої";

     3) у пунктi 298.6 слова "третьої i четвертої" замiнити словами "третьої - шостої".

     84. В абзацi четвертому пункту 308.1 статтi 308 слова "центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної полiтики за погодженням з центральним органом державної податкової служби" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     85. В абзацi другому пункту 313.5 статтi 313 слова "орган державного регулювання дiяльностi в електроенергетицi" замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики".

     86. У пунктi 321.2 статтi 321 слова "центральному органу державної податкової служби, центральним органом з регулювання у сферi телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку", "центральним органом державної податкової служби" замiнити вiдповiдно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     87. В абзацi першому пункту 322.2 статтi 322 слова "центрального органу з регулювання у сферi телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї".

     88. У пунктi 332.1 статтi 332 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань лiсового господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства".

     89. Доповнити роздiлами XVIII1 та XVIII2 такого змiсту:

"Роздiл XVIII1
ПОСАДОВI ОСОБИ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ I СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

     Стаття 341. Служба в податкових органах

     341.1. Служба в податкових органах України є професiйною дiяльнiстю придатних до неї за станом здоров'я, освiтнiм рiвнем та вiком громадян України, що пов'язана з пiдготовкою пропозицiй щодо формування єдиної державної податкової полiтики та полiтики у сферi контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, забезпеченням їх реалiзацiї, а також iз здiйсненням контролю за додержанням податкового та iншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.

     Стаття 342. Посадовi особи органiв державної податкової служби

     342.1. Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освiту за фахом та вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, якщо iнше не передбачено законом.

     342.2. У разi прийняття на роботу посадовiй особi може бути встановлено випробувальний термiн вiдповiдно до Закону України "Про державну службу".

     342.3. На роботу до органiв державної податкової служби не можуть бути прийнятi особи, щодо яких встановлено обмеження законами України "Про державну службу" i "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     342.4. Посадовi особи органiв державної податкової служби є державними службовцями.

     342.5. Посадовi особи органiв державної податкової служби України, якi вперше зараховуються на службу до податкових органiв i ранiше не перебували на державнiй службi, складають присягу вiдповiдно до Закону України "Про державну службу".

     342.6. Правовий статус посадових осiб органiв державної податкової служби, їх права та обов'язки визначаються Конституцiєю України, цим Кодексом, а в частинi, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу" та iншими законами.

     342.7. Посадовим особам i працiвникам органiв державної податкової служби видається службове посвiдчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     342.8. Покладення на посадових осiб органiв державної податкової служби обов'язкiв, не передбачених цим Кодексом та законами, забороняється.

     Стаття 343. Спецiальнi звання

     343.1. Посадовим особам органiв державної податкової служби присвоюються спецiальнi звання:

     головний державний радник податкової служби;

     державний радник податкової служби I рангу;

     державний радник податкової служби II рангу;

     державний радник податкової служби III рангу;

     радник податкової служби I рангу;

     радник податкової служби II рангу;

     радник податкової служби III рангу;

     iнспектор податкової служби I рангу;

     iнспектор податкової служби II рангу;

     iнспектор податкової служби III рангу.

     343.2. Положення про спецiальнi звання та порядок їх присвоєння, спiввiдношення з рангами державних службовцiв, розмiр надбавок за спецiальне звання затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi присвоєння посадовiй особi спецiального звання вiдповiдно до пункту 343.1 цiєї статтi надбавка за ранг державного службовця не виплачується.

     343.3. Спецiальнi звання податкової служби присвоюються довiчно. Позбавлення спецiальних звань здiйснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримiнальним кодексом України.

     Стаття 344. Пенсiйне забезпечення посадових осiб органiв державної податкової служби

     344.1. Пенсiйне забезпечення посадових осiб органiв державної податкової служби України здiйснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".

     При цьому перiод роботи зазначених осiб (у тому числi тих, яким присвоєнi спецiальнi звання) в органах державної податкової служби зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, вiднесених до категорiй посад державних службовцiв, що дає право на призначення пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" незалежно вiд мiсця роботи на час досягнення вiку, передбаченого Законом України "Про державну службу".

     Стаття 345. Захист особистих i майнових прав посадових осiб органiв державної податкової служби

     345.1. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честi, гiдностi та майна посадових осiб органiв державної податкової служби та членiв їхнiх сiмей вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй.

     345.2. Образа посадової особи органу державної податкової служби, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькi дiї щодо посадової особи органу державної податкової служби, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та iншi протиправнi дiї тягнуть за собою встановлену законом вiдповiдальнiсть.

     Стаття 346. Вiдшкодування державою шкоди, завданої посадовiй особi органу державної податкової служби

     346.1. Працiвники органiв державної податкової служби України пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, якi спричинили втрату працездатностi, в порядку, встановленому законом.

     346.2. У разi загибелi посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв сiм'ї загиблого або особам, якi перебували на його утриманнi, виплачується одноразова допомога в розмiрi десятирiчної заробiтної плати загиблого за його останньою посадою, яку вiн обiймав, за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

     346.3. У разi заподiяння посадовiй особi органу державної податкової служби тяжких тiлесних ушкоджень пiд час виконання нею службових обов'язкiв, що перешкоджають надалi займатися професiйною дiяльнiстю, їй виплачується одноразова допомога у розмiрi п'ятирiчної заробiтної плати за останньою посадою за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

     346.4. У разi заподiяння посадовiй особi органу державної податкової служби легких чи середньої тяжкостi тiлесних ушкоджень пiд час виконання нею службових обов'язкiв їй виплачується одноразова допомога в розмiрi однорiчної заробiтної плати за останньою посадою за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

     346.5. Рiшення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за мiсцем роботи потерпiлого на пiдставi обвинувального вироку суду або постанови слiдчих органiв чи прокурора про закриття кримiнального провадження за нереабiлiтуючими пiдставами.

     346.6. Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членiв її сiм'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язкiв, вiдшкодовується в повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

     346.7. Вiдшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членiв її сiм'ї, проводиться на пiдставi рiшення або вироку суду.

     346.8. Для облiку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та вiдшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членiв її сiм'ї, для органiв державної податкової служби в установах банкiв вiдкриваються спецiальнi рахунки.

     Стаття 347. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осiб органiв державної податкової служби

     347.1. Посадовi особи органiв державної податкової служби пiдлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштiв державного бюджету на випадок загибелi або смертi на суму десятирiчної заробiтної плати за останньою посадою, а у разi поранення, контузiї, травми або калiцтва, захворювання чи iнвалiдностi, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, - у розмiрi вiд шестимiсячної до п'ятирiчної заробiтної плати за останньою посадою (залежно вiд ступеня втрати працездатностi).

     347.2. Порядок та умови страхування посадових осiб органiв державної податкової служби встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл XVIII2
ПОДАТКОВА МIЛIЦIЯ

     Стаття 348. Податкова мiлiцiя та її завдання

     348.1. Податкова мiлiцiя складається iз спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з податковими правопорушеннями, що дiють у складi вiдповiдних органiв державної податкової служби, i здiйснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримiнально-процесуальну та охоронну функцiї.

     348.2. Завданнями податкової мiлiцiї є:

     запобiгання кримiнальним та iншим правопорушенням у сферi оподаткування та бюджетнiй сферi, їх розкриття, розслiдування та провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення;

     розшук осiб, якi переховуються вiд слiдства та суду за кримiнальнi та iншi правопорушення у сферi оподаткування та бюджетнiй сферi;

     запобiгання i протидiя корупцiї в органах державної податкової служби та виявлення її фактiв;

     забезпечення безпеки дiяльностi працiвникiв органiв державної податкової служби, захисту їх вiд протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язкiв.

     Стаття 349. Структура податкової мiлiцiї

     349.1. До складу податкової мiлiцiї належать:

     головнi управлiння (управлiння, вiддiли, сектори) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику;

     управлiння (вiддiли, сектори) податкової мiлiцiї вiдповiдних державних податкових служб в Автономнiй Республiцi Крим, областях, округах (на два i бiльше регiони), мiстах Києвi та Севастополi;

     головнi вiддiли (вiддiли, сектори) податкової мiлiцiї вiдповiдних державних податкових iнспекцiй у районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах, мiжрайонних, об'єднаних та спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй.

     У складi податкової мiлiцiї дiє спецiальний пiдроздiл, який проводить роботу по боротьбi з незаконним обiгом алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.

     349.2. Податкову мiлiцiю очолює Перший заступник керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику - начальник податкової мiлiцiї.

     Податкову мiлiцiю в державних податкових службах в Автономнiй Республiцi Крим, областях, округах (на два i бiльше регiони), мiстах Києвi та Севастополi очолюють начальники управлiнь податкової мiлiцiї - першi заступники голiв вiдповiдних державних податкових служб.

     Стаття 350. Повноваження податкової мiлiцiї

     350.1. Податкова мiлiцiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:

     350.1.1. приймає i реєструє заяви, повiдомлення та iншу iнформацiю про кримiнальнi та iншi правопорушення, вiднесенi законом до компетенцiї податкової мiлiцiї, здiйснює в установленому порядку їх перевiрку i приймає щодо них передбаченi законом рiшення;

     350.1.2. проводить вiдповiдно до закону оперативно-розшукову дiяльнiсть, а також досудове розслiдування в межах наданої законом компетенцiї, вживає заходiв щодо вiдшкодування завданих державi збиткiв;

     350.1.3. здiйснює розшук осiб, якi переховуються вiд слiдства та суду за кримiнальнi та iншi правопорушення у сферi оподаткування та бюджетнiй сферi;

     350.1.4. вживає заходiв щодо виявлення i розслiдування злочинiв, пов'язаних з вiдмиванням, легалiзацiєю, розкраданням коштiв та iншими незаконними фiнансовими операцiями;

     350.1.5. виявляє причини i умови, що сприяли вчиненню злочинiв та iнших правопорушень у сферi оподаткування та бюджетнiй сферi, вживає заходiв до їх усунення;

     350.1.6. у разi виявлення фактiв, що свiдчать про органiзовану злочинну дiяльнiсть, або дiй, що створюють умови для такої дiяльностi, направляє матерiали з цих питань вiдповiдним спецiальним органам по боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

     350.1.7. передає вiдповiдним правоохоронним органам матерiали за фактами правопорушень, за якi законом передбачено кримiнальну вiдповiдальнiсть, якщо їх розслiдування не належить до компетенцiї податкової мiлiцiї;

     350.1.8. забезпечує безпеку дiяльностi органiв державної податкової служби та їх працiвникiв, а також захист працiвникiв вiд протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язкiв;

     350.1.9. здiйснює заходи щодо запобiгання i протидiї корупцiї в органах державної податкової служби та виявлення фактiв корупцiї, а також усунення наслiдкiв корупцiйних правопорушень;

     350.1.10. складає протоколи та розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом;

     350.1.11. збирає, аналiзує, узагальнює iнформацiю щодо порушень у сферi оподаткування та бюджетнiй сферi, прогнозує тенденцiї розвитку негативних процесiв кримiнального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

     350.2. Особа начальницького чи рядового складу податкової мiлiцiї незалежно вiд займаної посади, мiсцезнаходження i часу у разi звернення до неї громадян або посадових осiб iз заявою чи повiдомленням про загрозу особистiй чи громадськiй безпецi або у разi безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходiв щодо запобiгання правопорушенню i його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, якi її потребують, встановлення i затримання осiб, якi вчинили правопорушення, охорони мiсця подiї i повiдомити про це найближчому органу внутрiшнiх справ.

     Стаття 351. Права податкової мiлiцiї

     351.1. Посадовим особам податкової мiлiцiї для виконання покладених на них обов'язкiв надаються права, передбаченi пiдпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 пункту 20.1 статтi 20 цього Кодексу, а також пунктами 1 - 4, абзацами другим, третiм пункту 5, пунктами 6 - 12, 14, пiдпунктами "а" i "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 з дотриманням правил проведення податкових перевiрок, встановлених цим Кодексом, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статтi 11, статтями 12 - 151 Закону України "Про мiлiцiю".

     На податкову мiлiцiю поширюються вимоги, встановленi статтями 3 i 5 Закону України "Про мiлiцiю".

     Стаття 352. Прийняття на службу до податкової мiлiцiї

     352.1. На службу до податкової мiлiцiї приймаються на контрактнiй основi громадяни України, якi мають вiдповiдну освiту, здатнi за своїми особистими, дiловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки вiдповiдно до покладених на податкову мiлiцiю завдань.

     На службу до податкової мiлiцiї не може бути прийнято особу, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимiсть за вчинення злочину, крiм реабiлiтованої, або на яку протягом останнього року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення.

     352.2. Стосовно осiб, якi претендують на службу в податковiй мiлiцiї, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка у порядку, встановленому Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     352.3. Особи, якi претендують на службу в податковiй мiлiцiї, зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органi близьких їм осiб.

     352.4. Громадяни України, якi вперше зараховуються на службу до податкової мiлiцiї на посади начальницького i рядового складу, складають присягу такого змiсту:

     "Я, (прiзвище, iм'я, по батьковi), вступаючи на службу до податкової мiлiцiї, присягаю на вiрнiсть Українському народовi. Присягаю додержуватися Конституцiї i законiв України, захищати права людини i громадянина, сумлiнно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним i мужнiм, пильно стояти на сторожi економiчних iнтересiв Вiтчизни, суворо зберiгати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести вiдповiдальнiсть, встановлену законом України".

     Особа начальницького чи рядового складу податкової мiлiцiї пiдписує текст присяги, який зберiгається в її особовiй справi.

     Стаття 353. Служба в податковiй мiлiцiї

     353.1. Особи начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ.

     353.2. Особи, прийнятi на службу до податкової мiлiцiї, у тому числi слухачi та курсанти навчальних закладiв за спецiальностями з пiдготовки кадрiв податкової мiлiцiї, якi перебувають на вiйськовому облiку вiйськовозобов'язаних, на час служби знiмаються з нього i перебувають у кадрах податкової мiлiцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     353.3. Особи, якi закiнчили вищi навчальнi заклади центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, i яким присвоєно спецiальне звання начальницького складу податкової мiлiцiї, звiльняються вiд призову на строкову вiйськову службу.

     353.4. Особам, яких прийнято на службу до податкової мiлiцiї на посади начальницького i рядового складу, присвоюються такi спецiальнi звання:

     353.4.1. вищий начальницький склад:

     генерал-полковник податкової мiлiцiї;

     генерал-лейтенант податкової мiлiцiї;

     генерал-майор податкової мiлiцiї;

     353.4.2. старший начальницький склад:

     полковник податкової мiлiцiї;

     пiдполковник податкової мiлiцiї;

     майор податкової мiлiцiї;

     353.4.3. середнiй начальницький склад:

     капiтан податкової мiлiцiї;

     старший лейтенант податкової мiлiцiї;

     лейтенант податкової мiлiцiї;

     353.4.4. молодший начальницький склад:

     старший прапорщик податкової мiлiцiї;

     прапорщик податкової мiлiцiї;

     353.4.5. рядовий склад:

     рядовий податкової мiлiцiї.

     353.5. Порядок присвоєння спецiальних звань молодшого начальницького та рядового складу податкової мiлiцiї визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     Спецiальнi звання старшого i середнього начальницького складу податкової мiлiцiї присвоюються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Спецiальнi звання вищого начальницького складу податкової мiлiцiї вiдповiдно до Конституцiї України присвоює Президент України за поданням керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     353.6. Особи начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї мають формений одяг та знаки розрiзнення i забезпечуються ними безкоштовно.

     Опис та зразки форменого одягу, знакiв розрiзнення начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     353.7. На посадових i службових осiб податкової мiлiцiї поширюються вимоги та обмеження, встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Стаття 354. Заохочення та вiдповiдальнiсть посадових i службових осiб податкової мiлiцiї

     354.1. Посадова чи службова особа податкової мiлiцiї у межах повноважень, наданих цим Кодексом та iншими законами, самостiйно приймає рiшення i несе за свої протиправнi дiї або бездiяльнiсть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно iз Дисциплiнарним статутом органiв внутрiшнiх справ або iншу передбачену законом вiдповiдальнiсть.

     354.2. У разi порушення посадовою чи службовою особою податкової мiлiцiї прав i законних iнтересiв громадянина вiдповiдний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходiв до поновлення цих прав, вiдшкодування завданих матерiальних збиткiв та на вимогу громадянина публiчно вибачитися.

     354.3. Посадова чи службова особа податкової мiлiцiї, яка виконує свої обов'язки вiдповiдно до наданих законом повноважень та у межах закону, не несе вiдповiдальностi за завданi збитки. Такi збитки компенсуються за рахунок держави.

     354.4. Посадова чи службова особа податкової мiлiцiї, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе вiдповiдальнiсть у встановленому законом порядку.

     354.5. Дiї або рiшення податкової мiлiцiї, її посадових та службових осiб можуть бути оскарженi у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

     354.6. До посадових чи службових осiб податкової мiлiцiї можуть застосовуватися заходи заохочення згiдно з Дисциплiнарним статутом органiв внутрiшнiх справ або iншими нормативно-правовими актами керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та керiвниками державних податкових служб в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, округах.

     354.7. Посадова чи службова особа податкової мiлiцiї, яка повiдомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншою посадовою чи службовою особою, не може бути звiльнена з роботи чи змушена до звiльнення або притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з таким повiдомленням.

     Рiшення про звiльнення або притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi такої особи оскаржується в установленому законом порядку.

     Стаття 355. Врегулювання конфлiкту iнтересiв

     355.1. У разi виникнення конфлiкту iнтересiв пiд час виконання службових повноважень посадова чи службова особа податкової мiлiцiї зобов'язана негайно доповiсти про це своєму безпосередньому керiвниковi. Безпосереднiй керiвник посадової особи чи службової особи податкової мiлiцiї зобов'язаний вжити всiх необхiдних заходiв, спрямованих на запобiгання конфлiкту iнтересiв, шляхом доручення виконання вiдповiдного службового завдання iншiй посадовiй особi, особистого виконання службового завдання чи в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Стаття 356. Правовий та соцiальний захист осiб начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї

     356.1. Держава гарантує правовий та соцiальний захист осiб начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї та членiв їхнiх сiмей. На них поширюються гарантiї соцiального i правового захисту, передбаченi статтями 20 - 23 Закону України "Про мiлiцiю" та Законом України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист".

     Стаття 357. Матерiальне та соцiально-побутове забезпечення осiб начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї

     357.1. Форми та розмiр матерiального забезпечення осiб начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     357.2. Пенсiйне забезпечення осiб начальницького складу податкової мiлiцiї здiйснюється у порядку, встановленому законом для осiб начальницького складу органiв внутрiшнiх справ".

     90. Абзац восьмий пункту 4 роздiлу XIX "Прикiнцевi положення" виключити.

     91. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) у пiдроздiлi 2:

     у пунктi 1:

     в абзацi першому пiдпункту 6 слова "органi державної казначейської служби" замiнити словами "органi, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв";

     в абзацi другому пiдпункту 10 слова "територiального органу Державного казначейства" замiнити словами "органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв";

     в абзацi четвертому пiдпункту 11 та абзацi третьому пiдпункту 12 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства України" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     в абзацi першому пiдпункту "а" пункту 3 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в галузi космiчної дiяльностi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi космiчної дiяльностi";

     в абзацi третьому пункту 8 слова "позитивного рiшення мiжвiдомчої Комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв та вiдповiдної заяви платника податку про бажання отримати таку пiльгу" замiнити словами "вiдповiдної заяви платника податку про бажання отримати таку пiльгу та позитивного рiшення уповноваженого органу";

     абзац перший пункту 15 доповнити словами "а також крiм постачання таких зернових та технiчних культур Аграрним фондом у разi їх придбання з податком на додану вартiсть";

     2) в абзацi другому пункту 9 пiдроздiлу 3 слова "центральним митним органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     3) у пiдроздiлi 4:

     пункт 2 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Платники податку на прибуток пiдприємств, якi починаючи з 2013 року подають рiчну податкову декларацiю вiдповiдно до пункту 57.1 статтi 57 цього Кодексу, сплачують у сiчнi - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмiрi 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковiй звiтностi за дев'ять мiсяцiв 2012 року, протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця";

     в абзацi шостому пункту 3 слова та цифри "за 2010 податковий рiк" замiнити словами та цифрами "станом на 1 сiчня 2011 року";

     в абзацi десятому слова "не пiдлягає" замiнити словом "пiдлягає" та доповнити словами "до повного погашення такого вiд'ємного значення".

     92. У текстi Кодексу:

     слова "центральний орган державної податкової служби", "центральний орган державної податкової служби України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "Мiнiстерство фiнансiв України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "орган Державного казначейства України", "орган Державного казначейства" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     слова "орган державної митної служби" в усiх вiдмiнках замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної економiчної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     абзацу двадцять шостого пункту 89 роздiлу I цього Закону (щодо абзацу першого пункту 343.2 статтi 343 Податкового кодексу України про встановлення спiввiдношення спецiальних звань посадових осiб органiв державної податкової служби з рангами державних службовцiв), який набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року, але не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про державну службу";

     пункту 16 (щодо змiн до пункту 57.1 статтi 57), пiдпункту 2 пункту 46 (щодо змiн до пiдпункту 164.2.18 пункту 164.2 статтi 164), пiдпункту 3 пункту 47 (щодо змiн до пiдпункту 165.1.25 пункту 165.1 статтi 165), пiдпункту 1 (щодо змiн до пiдпунктiв 263.6.1 i 263.6.2 пункту 263.6 статтi 263), пiдпункту 2 (щодо змiн до пiдпункту 263.9.1 пункту 263.9 статтi 263), пiдпункту 3 (щодо змiн до пункту 263.10 статтi 263), пiдпункту 4 (щодо змiн до пункту 263.11 статтi 263), пiдпункту 5 (щодо змiн до пункту 263.12 статтi 263) пункту 68 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року;

     абзацу сорокового (щодо пункту 346.5 статтi 346), абзацiв п'ятдесят першого i п'ятдесят другого (щодо абзацiв другого i третього пункту 348.2 статтi 348), абзацiв шiстдесят п'ятого - шiстдесят сьомого (щодо пiдпунктiв 350.1.1 - 350.1.3 пункту 350.1 статтi 350) пункту 89 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з дня набрання чинностi Кримiнальним процесуальним кодексом України;

     пiдпункту 1 пункту 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572):

     у частинi другiй статтi 29:

     у пунктi 4 слова "в межах континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони" замiнити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";

     пункт 18 виключити;

     у пунктi 4 частини першої статтi 64 слова "в межах континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони" замiнити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";

     у пунктi 4 частини першої статтi 66 слова "в межах континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони" замiнити словами "для видобування нафти, природного газу та газового конденсату";

     у частинi четвертiй статтi 108 цифри "18" виключити;

     2) у статтi 2 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315, ст. 316; 2001 р., N 7, ст. 34; 2011 р., N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 24 травня 2012 року N 4834-VI):

     в абзацi десятому слова "якi вiдповiдають вимогам нормативних актiв України, сертифiкованi у державнiй системi сертифiкацiї на вiдповiднiсть вимогам дiючих державних технiчних регламентiв та стандартiв i дозволенi для застосування у сферi, визначенiй цим Законом" замiнити словами "якi мають пiдтвердження вiдповiдностi вимогам дiючих державних технiчних регламентiв та стандартiв згiдно iз Законом України "Про пiдтвердження вiдповiдностi", а також вiдповiдають вимогам нормативних актiв України, i такi реєстратори розрахункових операцiй дозволенi для застосування у сферi, визначенiй цим Законом";

     абзац двадцять п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "контрольна стрiчка - копiї розрахункових документiв послiдовно сформованих реєстратором розрахункових операцiй, що надрукованi або створенi в електроннiй формi таким реєстратором, а також копiї фiскальних звiтних чекiв у разi створення контрольної стрiчки в електроннiй формi";

     3) у Законi України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 iз наступними змiнами):

     частину другу статтi 27 пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi укладення договорiв купiвлi-продажу пiд iнвестицiйнi зобов'язання такi договори можуть мiстити умови щодо недопущення виникнення податкового боргу до виконання зобов'язань у визначенi договором строки. Умови щодо недопущення податкового боргу обов'язково включаються до договорiв купiвлi-продажу пiд iнвестицiйнi зобов'язання у випадках наявностi у покупця чи отримання ним в результатi приватизацiї вирiшального впливу на управлiння чи дiяльнiсть юридичної особи".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим;

     частину п'яту статтi 29 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "у разi невиконання покупцем умов договору купiвлi-продажу майна (акцiй, часток, паїв) пiдприємства щодо виникнення податкового боргу, покупець сплачує штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд суми податкового боргу".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим;

     4) у пiдпунктi "д" пункту 1 частини першої статтi 4 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404) слова "особи начальницького складу" виключити;

     5) пункт 65 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Кримiнального процесуального кодексу України" вiд 13 квiтня 2012 року виключити;

     6) пункт 32 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" вiд 24 травня 2012 року виключити.

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст. 37 iз наступними змiнами), крiм частини четвертої статтi 17, абзацiв другого i третього частини другої статтi 19, пунктiв 1 i 2 частини першої статтi 21 цього Закону, якi втрачають чиннiсть з дня набрання чинностi Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5083-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.