ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункт 9.1.8 пункту 9.1 статтi 9 виключити.

     2. У пунктi 14.1 статтi 14:

     пiдпункт 14.1.25 виключити;

     пiдпункт 14.1.30 доповнити словами та цифрами "та Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв". Для роздiлу IV цього Кодексу - у визначеннi Господарського кодексу України";

     у пiдпунктi 14.1.35 слова "(у тому числi нафтовий (попутний) газ), газовий конденсат" замiнити словами "(у тому числi нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугiльних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторiв щiльних порiд), газовий конденсат";

     абзац сьомий пiдпункту 14.1.97 викласти в такiй редакцiї:

     "об'єкт лiзингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 вiдсоткiв його первiсної вартостi, а орендар зобов'язаний на пiдставi лiзингового договору та протягом строку його дiї придбати об'єкт лiзингу з наступним переходом права власностi вiд орендодавця до орендаря за цiною, визначеною у такому лiзинговому договорi";

     абзаци другий - п'ятий пiдпункту 14.1.139 замiнити десятьма абзацами такого змiсту:

     "а) юридична особа, створена вiдповiдно до закону у будь-якiй органiзацiйно-правовiй формi, у тому числi пiдприємство з iноземними iнвестицiями, яка:

     або є платником податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, крiм єдиного податку;

     або є платником єдиного податку за ставкою у розмiрi 3 вiдсотки;

     або є платником єдиного податку за ставкою у розмiрi 5 вiдсоткiв i добровiльно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмiрi 3 вiдсотки;

     б) фiзична особа - пiдприємець, яка:

     або є платником податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, крiм єдиного податку;

     або є платником єдиного податку за ставкою у розмiрi 3 вiдсотки;

     або є платником єдиного податку за ставкою у розмiрi 5 вiдсоткiв i добровiльно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмiрi 3 вiдсотки;

     в) юридична особа, фiзична особа, фiзична особа - пiдприємець, яка ввозить товари на митну територiю України;

     г) представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим;

     пiдпункт "ґ" пiдпункту 14.1.191 виключити;

     пiдпункт 14.1.205 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.205. прибудинкова територiя - територiя навколо багатоквартирного будинку, визначена на пiдставi вiдповiдної мiстобудiвної та землевпорядної документацiї в межах вiдповiдної земельної дiлянки, на якiй розташованi багатоквартирний будинок i належнi до нього будiвлi i споруди, та необхiдна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соцiальних i побутових потреб власникiв (спiввласникiв) та наймачiв (орендарiв) квартир, а також нежитлових примiщень, розташованих у багатоквартирному будинку";

     пiдпункт 14.1.214 виключити;

     у пiдпунктi 14.1.223 слова "зберiгання (тимчасове розмiщення до утилiзацiї чи видалення) та" замiнити словами "постiйне (остаточне) перебування або";

     у пiдпунктi 14.1.227 слова та цифри "для цiлей роздiлу III та глави 1 роздiлу XIV цього Кодексу" виключити.

     3. Пiдпункт 17.1.6 пункту 17.1 статтi 17 пiсля слiв "бути присутнiм пiд час проведення перевiрок" доповнити словами "та надавати пояснення з питань, що виникають пiд час таких перевiрок".

     4. У статтi 20:

     у пунктi 20.1:

     у пiдпунктi 20.1.2 слова "та пояснень з питань, що виникають пiд час перевiрок та стосуються реалiзацiї повноважень органiв державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та iншими законами України" виключити;

     доповнити пiдпунктом 20.1.41 такого змiсту:

     "20.1.41. отримувати безоплатно вiд органiв, якi забезпечують ведення вiдповiдних державних реєстрiв (кадастрiв), iнформацiю, необхiдну для здiйснення повноважень органiв державної податкової служби щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податкiв.

     Строк надання iнформацiйних довiдок цими органами на письмовi запити органiв державної податкової служби не може перевищувати п'яти робочих днiв з дня отримання таких запитiв";

     пункт 20.2 пiсля цифр "20.1.29 - 20.1.31" доповнити цифрами "20.1.41".

     5. У пунктi 34.1 статтi 34 пiдпункти 34.1.3 - 34.1.5 замiнити пiдпунктами 34.1.3 - 34.1.6 такого змiсту:

     "34.1.3. календарнi три квартали;

     34.1.4. календарний квартал;

     34.1.5. календарний мiсяць;

     34.1.6. календарний день".

     6. В абзацi першому пункту 45.2 статтi 45 слова "пiдприємств та органiзацiй України" замiнити словами "юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     7. В абзацi другому пункту 46.6 статтi 46 слова "з податкового перiоду" замiнити словами "за податковий перiод".

     8. У статтi 48:

     абзац одинадцятий пункту 48.3 пiсля слова "карток" доповнити словами "або iншi вiдомостi, визначенi в абзацi сьомому цього пункту";

     в абзацi першому пiдпункту 48.5.1 пункту 48.5 слова "та особою, яка вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку" виключити.

     9. У статтi 52:

     у пунктi 52.4 слова "Консультацiї надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податкiв перебуває на облiку" замiнити словами "Консультацiї надаються органом державної податкової служби, в якому платник податкiв перебуває на облiку, або митним органом за мiсцем митного оформлення товарiв";

     пункт 52.6 доповнити словами "у тому числi за допомогою Iнтернет-ресурсiв".

     10. Абзац другий пункту 55.1 статтi 55 виключити.

     11. В абзацi першому пункту 58.3 статтi 58 слова "юридичнiй особi" та "такої юридичної особи" замiнити вiдповiдно словами "платнику податкiв" та "такого платника податкiв".

     12. У статтi 59:

     абзац другий пункту 59.1 викласти в такiй редакцiї:

     "Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податкiв не перевищує двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. У разi збiльшення загальної суми податкового боргу до розмiру, що перевищує двадцять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, орган державної податкової служби надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податкiв";

     пункт 59.4 пiсля слiв "Податкова вимога надсилається" доповнити словом "(вручається)";

     пункт 59.5 викласти в такiй редакцiї:

     "59.5. У разi якщо у платника податкiв, якому надiслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збiльшується (зменшується), погашенню пiдлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що iснує на день погашення.

     У разi якщо пiсля направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змiнилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязi, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається)".

     13. Пункт 60.6 статтi 60 пiсля слiв "ранiше надiслане" доповнити словом "(вручене)", а пiсля слiв "вимога не надсилається" - словами "(не вручається)".

     14. У статтi 64:

     пункт 64.1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Данi про взяття на облiк юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв i зборiв в органах державної податкової служби передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв у день взяття на облiк юридичної особи та вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи в порядку, встановленому спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     у пунктi 64.2 слова "пiдприємств та органiзацiй України" замiнити словами "юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     пункт 64.3 викласти в такiй редакцiї:

     "64.3. Взяття на облiк юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв i зборiв в органах державної податкової служби згiдно з пунктом 64.1 цiєї статтi пiдтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та вiдокремленим пiдроздiлам юридичних осiб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     У разi взяття на облiк юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв як платникiв податкiв i зборiв в органах державної податкової служби згiдно з пунктом 64.2 цiєї статтi цим юридичним особам та вiдокремленим пiдроздiлам юридичних осiб наступного робочого дня з дня взяття на облiк за основним мiсцем облiку надсилається (видається) довiдка про взяття на облiк";

     у пунктi 64.6:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "64.6. На облiку в органах державної податкової служби повиннi перебувати угоди про розподiл продукцiї, договори управлiння майном (крiм договорiв щодо операцiй, визначених у пiдпунктi 153.13.10 пункту 153.13 статтi 153 або у другому реченнi абзацу другого пiдпункту 5 пункту 180.1 статтi 180 цього Кодексу) та договори про спiльну дiяльнiсть на територiї України без створення юридичних осiб, на якi поширюються особливостi податкового облiку та оподаткування дiяльностi за такими договорами (угодами), визначенi цим Кодексом";

     абзац третiй виключити;

     в абзацi четвертому слова "такого учасника" замiнити словами "управителя майна, учасника договору про спiльну дiяльнiсть або угоди про розподiл продукцiї";

     абзац перший пункту 64.7 доповнити словами "з урахуванням критерiїв, визначених цим Кодексом для великих платникiв податкiв".

     15. У пунктi 65.5 статтi 65:

     пiсля абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Данi про взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв у день взяття на облiк у порядку, встановленому спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця пiдтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, яка надсилається (видається) фiзичнiй особi - пiдприємцю у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

     в абзацi четвертому слова "фiзичнiй особi - пiдприємцю або" виключити.

     16. Назву статтi 66 доповнити словами "крiм фiзичних осiб, якi не зареєстрованi пiдприємцями та не провадять незалежну професiйну дiяльнiсть".

     17. Пункт 67.4 статтi 67 пiсля слiв "про спiльну дiяльнiсть" доповнити словами "договори управлiння майном та угоди про розподiл продукцiї", а слова "такого договору" виключити.

     18. Пункт 68.2 статтi 68 виключити.

     19. Пункт 69.1 статтi 69 викласти в такiй редакцiї:

     "69.1. Банки та iншi фiнансовi установи вiдкривають поточнi та iншi рахунки платникам податкiв - юридичним особам (резидентам i нерезидентам) незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, вiдокремленим пiдроздiлам та представництвам юридичних осiб, для яких законом установленi особливостi їх державної реєстрацiї та якi не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, фiзичним особам, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, за наявностi документiв, виданих органами державної податкової служби, що пiдтверджують взяття їх на облiк у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (для осiб, взяття на облiк яких в органах державної податкової служби здiйснюється на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором згiдно iз Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв")".

     20. У пiдпунктi 72.1.2.3 пiдпункту 72.1.2 пункту 72.1 статтi 72 слова "фiнансових звiтiв" виключити.

     21. Абзац другий пiдпункту 75.1.3 пункту 75.1 статтi 75 виключити.

     22. У пунктi 78.1 статтi 78:

     в абзацi першому слово "виїзна" виключити;

     в абзацi другому пiдпункту 78.1.8 слово "виїзна" виключити.

     23. Пункт 79.2 статтi 79 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Виконання умов цiєї статтi надає посадовим особам органу державної податкової служби право розпочати проведення документальної невиїзної перевiрки".

     24. В абзацi першому пункту 80.2 статтi 80 пiсля слiв "уповноваженому представнику" доповнити словами "або особам, якi фактично проводять розрахунковi операцiї".

     25. Абзац п'ятий пункту 81.1 статтi 81 пiсля слiв "його посадовим (службовим) особам" доповнити словами "або його уповноваженому представнику".

     26. У статтi 86:

     перше речення абзацу другого пункту 86.4 викласти в такiй редакцiї:

     "Акт (довiдка) документальної невиїзної перевiрки пiсля його реєстрацiї вручається особисто платнику податкiв чи його законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повiдомленням про вручення";

     у пунктi 86.5:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо платник податкiв (його вiдокремленi пiдроздiли) здiйснює свою дiяльнiсть не за основним мiсцем облiку платника податкiв, орган державної податкової служби, який проводив перевiрку, не пiзнiше трьох робочих днiв з дня реєстрацiї акта (довiдки) в цьому органi направляє акт (довiдку) до органу державної податкової служби за основним мiсцем облiку платника податкiв. Копiя акта (довiдки) перевiрки з вiдмiткою про реєстрацiю в журналi реєстрацiї актiв (довiдок) перевiрок зберiгається в органi державної податкової служби, який проводив перевiрку".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     в абзацi третьому слова "платником податкiв та" замiнити словами "платником податкiв та/або", а слова "(у разi наявностi)" виключити;

     перше речення абзацу першого пункту 86.7 викласти в такiй редакцiї:

     "86.7. У разi незгоди платника податкiв або його законних представникiв з висновками перевiрки чи фактами i даними, викладеними в актi (довiдцi) перевiрки, вони мають право подати свої заперечення до органу державної податкової служби за основним мiсцем облiку такого платника податкiв протягом п'яти робочих днiв з дня отримання акта (довiдки)";

     пункт 86.8 пiсля слiв "податкових повiдомлень-рiшень" доповнити словами "(за результатами фактичної перевiрки - з дня реєстрацiї (надходження) акта такої перевiрки до органу державної податкової служби за основним мiсцем облiку платника податкiв)".

     27. Абзац перший пункту 87.9 статтi 87 доповнити реченням другим такого змiсту: "У такому ж порядку вiдбувається зарахування коштiв, що надiйдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податкiв вiдповiдно до статтi 95 цього Кодексу або за рiшенням суду у випадках, передбачених законом".

     28. У статтi 89:

     пункт 89.2 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податкiв не перевищує двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     друге i трете речення абзацу третього пункту 89.4 замiнити одним реченням такого змiсту: "Податковий керуючий не пiзнiше робочого дня, що настає за днем складення цих актiв, зобов'язаний надiслати банкам, iншим фiнансовим установам, а також платнику податкiв рiшення про складення актiв, яке є пiдставою для поновлення видаткових операцiй та скасування заборони на вiдчуження майна".

     29. У статтi 93:

     пiдпункт 93.1.3 пункту 93.1 викласти в такiй редакцiї:

     "93.1.3. набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства";

     у пунктi 93.2 слова "державних реєстрiв застав рухомого або нерухомого майна" замiнити словами "вiдповiдних державних реєстрiв";

     доповнити пунктом 93.4 такого змiсту:

     "93.4. У разi продажу майна, що перебуває у податковiй заставi, вiдповiдно до статтi 95 цього Кодексу таке майно звiльняється з податкової застави (iз внесенням змiн до вiдповiдних державних реєстрiв) з дня отримання органом державної податкової служби пiдтвердження про надходження коштiв до бюджету вiд такого продажу".

     30. У статтi 94:

     у пiдпунктi 94.2.4 пункту 94.2 слова "сертифiкати вiдповiдностi реєстраторiв розрахункових операцiй" замiнити словами "а також у разi вiдсутностi реєстраторiв розрахункових операцiй, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крiм випадкiв, визначених законодавством";

     у пiдпунктi 94.19.8 пункту 94.19 слова "сертифiкатiв вiдповiдностi реєстраторiв розрахункових операцiй" замiнити словами "а також документа, що пiдтверджує реєстрацiю реєстраторiв розрахункових операцiй, здiйснену в установленому законодавством порядку, крiм випадкiв, визначених законодавством".

     31. У статтi 95:

     пункт 95.2 пiсля слiв "з дня надiслання" доповнити словом "(вручення)";

     друге речення пункту 95.16 викласти в такiй редакцiї: "Компенсацiя витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням торгiв з продажу майна платника податкiв, що перебуває у податковiй заставi, та оплата банкiвських послуг за перерахування коштiв до вiдповiдного бюджету здiйснюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв, отриманих вiд реалiзацiї такого майна, та за рахунок стягнутих коштiв";

     доповнити пунктами 95.23 i 95.24 такого змiсту:

     "95.23. Платник податкiв має право самостiйно здiйснити вiдчуження майна, що перебуває у податковiй заставi, за умови наявностi вiдповiдної згоди органу державної податкової служби та спрямування коштiв, отриманих вiд такого продажу, в рахунок погашення податкового боргу такого платника податкiв.

     Для узгодження окремої операцiї з вiдчуження майна на пiдставi вiдповiдної цивiльно-правової угоди платник податкiв надає податковому керуючому звернення, в якому визначаються змiст такої операцiї та фiнансово-економiчнi наслiдки її проведення. Податковий керуючий має право не надати згоду на здiйснення такої операцiї, якщо, за його висновками, цiновi умови та/або форми розрахунку за такою операцiєю призведуть до зменшення спроможностi платника податкiв вчасно або в повному обсязi погасити податковий борг. Зазначена згода надається вiдповiдно до статтi 92 цього Кодексу.

     95.24. У разi якщо сума коштiв, отримана в результатi продажу майна платника податкiв, є недостатньою для погашення податкового боргу платника податкiв, податковий керуючий здiйснює додатковий опис майна у податкову заставу в порядку, визначеному статтею 89 цього Кодексу".

     32. Статтю 126 доповнити пунктом 126.2 такого змiсту:

     "126.2. Несплата авансових внескiв з плати за користування надрами для видобування корисних копалин в порядку та у строки, визначенi пiдпунктом 263.12.2 пункту 263.12 статтi 263, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв суми податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, визначених за податковий (звiтний) перiод, у якому такi аванси були не сплаченi".

     33. Пункт 135.5 статтi 135 пiсля пiдпункту 135.5.13 доповнити новим пiдпунктом такого змiсту:

     "135.5.14. суми коштiв (iнших видiв компенсацiї), отриманi платником податку як оплата товарiв (виконаних робiт, наданих послуг), вiдвантажених у перiод перебування такого платника на спрощенiй системi оподаткування, облiку та звiтностi, з яких не був сплачений єдиний податок, включаються до доходу (без урахування сум податку на додану вартiсть, що надiйшли у вартостi таких товарiв (виконаних робiт, наданих послуг) у звiтному податковому перiодi отримання таких коштiв (iнших видiв компенсацiї)".

     У зв'язку з цим пiдпункт 135.5.14 вважати пiдпунктом 135.5.15.

     34. У пунктi 136.1 статтi 136:

     пiдпункт 136.1.13 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "кошти або майно, внесенi до статутного капiталу, якi не повернутi власнику корпоративних прав, емiтованих платником податку, або не повернутi учаснику господарського товариства у зв'язку з недостатнiстю або вiдсутнiстю активiв внаслiдок погашення зобов'язань при припиненнi дiяльностi такого платника шляхом лiквiдацiї юридичної особи";

     абзац другий пiдпункту 136.1.16 доповнити словами "або рiшень мiсцевих органiв виконавчої влади чи органiв мiсцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень".

     35. У статтi 137:

     абзаци другий та третiй пункту 137.9 виключити;

     пункт 137.17 викласти в такiй редакцiї:

     "137.17. Доходи платника податку у виглядi вартостi основних засобiв, отриманих з метою здiйснення їх експлуатацiї, якi не врахованi у складi доходу пiд час їх зарахування на баланс платника податку вiдповiдно до цього Кодексу, з метою оподаткування визнаються доходами в сумi, що дорiвнює сумi амортизацiї вiдповiдних активiв, нарахованої у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизацiї у разi:

     безоплатно отриманих об'єктiв енергопостачання, газо- i теплозабезпечення, водопостачання, каналiзацiйних мереж, побудованих споживачами на вимогу спецiалiзованих експлуатуючих пiдприємств згiдно з технiчними умовами на приєднання до зазначених мереж;

     безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштiв бюджету або кредитiв, залучених Кабiнетом Мiнiстрiв України чи пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України, у разi виконання зобов'язань за гарантiєю Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пунктами 137.20 i 137.21 такого змiсту:

     "137.20. Доходи платника податку - лiцензiата з постачання природного газу за регульованим тарифом (гарантований постачальник), який визначається вiдповiдно до Закону України "Про засади функцiонування ринку природного газу" (далi - гарантований постачальник), врахованi для визначення об'єкта оподаткування вiдповiдно до норм цiєї статтi, зменшуються на суму нарахованих але не отриманих у звiтному перiодi коштiв з бюджету за програмою фiнансування пiльг та житлових субсидiй окремим категорiям населення на оплату окремих видiв енергiї, товарiв та послуг.

     Сума заборгованостi бюджету з оплати пiльг та житлових субсидiй, погашеної з бюджету, у наступному звiтному (податковому) перiодi включається до суми доходу, визначеної як об'єкт оподаткування.

     137.21. Якщо позичальник (дебiтор) затримує сплату процентiв (комiсiйних), кредитор урегульовує таку заборгованiсть згiдно з пунктом 159.1 статтi 159 цього Кодексу.

     При цьому метод нарахування процентiв (комiсiйних) за таким кредитом не застосовується до повного погашення позичальником (дебiтором) заборгованостi або списання заборгованостi, яка визнана безнадiйною згiдно iз статтею 159 цього Кодексу".

     36. У статтi 138:

     у пунктi 138.4 слова "наданих послуг, визнаються" замiнити словами "наданих послуг, крiм нерозподiльних постiйних загальновиробничих витрат, якi включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї в перiодi їх виникнення, визнаються";

     пункт 138.8 доповнити пiдпунктом 138.8.6 такого змiсту:

     "138.8.6. витрати з придбання природного газу, що формують собiвартiсть послуг гарантованого постачальника з постачання природного газу споживачам за регульованим тарифом у звiтному податковому перiодi, визначаються в розмiрi суми коштiв, що перерахованi власнику природного газу з вiдкритого у банку вiдповiдно до закону гарантованим постачальником поточного рахунку iз спецiальним режимом використання для зарахування коштiв, що надходять за спожитий природний газ вiд усiх категорiй споживачiв.

     Пiсля оформлення акта приймання-передачi природного газу мiж власником природного газу та гарантованим постачальником витрати, включенi до собiвартостi постачання природного газу, пiдлягають коригуванню (у сторону збiльшення чи зменшення) вiдповiдно до суми вартостi придбаного природного газу гарантованим постачальником, визначеної в актi приймання-передачi природного газу за звiтний податковий перiод".

     37. Абзац перший пiдпункту 139.1.13 пункту 139.1 статтi 139 доповнити словами та цифрою "а для банкiв - в обсязi, що перевищує 4 вiдсотки доходу вiд операцiйної дiяльностi (за вирахуванням податку на додану вартiсть) за рiк, що передує звiтному".

     38. У статтi 140:

     у пунктi 140.1:

     абзац перший пiдпункту 140.1.1 доповнити словами "та/або галузевими нормами безплатної видачi працiвникам спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту";

     абзац третiй пiдпункту 140.1.2 пiсля слiв "що передує звiтному" доповнити словами та цифрою "а для банкiв - в обсязi, що перевищує 4 вiдсотки доходу вiд операцiйної дiяльностi (за вирахуванням податку на додану вартiсть) за рiк, що передує звiтному";

     в абзацi третьому пункту 140.2 слова "як такого, що порушує публiчний порядок, є фiктивним" виключити.

     39. У пунктi 144.1 статтi 144:

     в абзацi третьому слова "виготовлення основних засобiв вирощування" замiнити словами "виготовлення (створення) основних засобiв, нематерiальних активiв, вирощування", а слова "таких основних засобiв" - словами "(створеннi) основних засобiв та нематерiальних активiв";

     пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вартiсть основних засобiв, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштiв бюджету або кредитiв, залучених Кабiнетом Мiнiстрiв України чи пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України, у разi виконання зобов'язань за гарантiєю Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим.

     40. У статтi 146:

     у пунктi 146.12 слова "вiдноситься до витрат того звiтного податкового перiоду, в якому такий ремонт та полiпшення були здiйсненi" замiнити словами "вiдноситься платником податку до складу витрат";

     абзац шостий пiдпункту 146.17.2 пункту 146.17 доповнити словами "а також рухомого складу за рiшенням Укрзалiзницi".

     41. У статтi 152:

     у пунктi 152.4:

     в абзацi другому слова "до бюджетiв територiальних громад" та "до бюджету територiальної громади" виключити;

     абзац сьомий виключити;

     в абзацi восьмому слова "територiальної громади" виключити;

     пункт 152.9 доповнити реченням такого змiсту: "Базовим податковим (звiтним) перiодом для цiлей цього роздiлу є календарний квартал".

     42. У статтi 153:

     у пунктi 153.1:

     у пiдпунктi 153.1.4:

     в абзацi першому слова "або вартiстю на дату здiйснення операцiї, якщо вона була проведена пiсля дати звiтного балансу" виключити;

     абзац четвертий доповнити словами "або на дату здiйснення операцiї залежно вiд того, яка дата настала пiзнiше";

     абзац п'ятий виключити;

     пiдпункт 153.1.6 пiсля слiв "технiчної допомоги" доповнити словами "а також у виглядi грантiв (субгрантiв) вiдповiдно до програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi, затверджених законом";

     у першому реченнi абзацу третього пiдпункту 153.3.2 пункту 153.3 слова та цифри "(крiм платникiв цього податку, якi пiдпадають пiд дiю пункту 156.1 статтi 156 цього Кодексу)" виключити.

     43. У статтi 157:

     у пунктi 157.1:

     пiдпункт "а" пiсля слiв "органами мiсцевого самоврядування" доповнити словами "Нацiональною академiєю наук України";

     пiдпункт "є" викласти в такiй редакцiї:

     "є) професiйними спiлками, їх об'єднаннями та органiзацiями профспiлок, утвореними в порядку, визначеному законом";

     доповнити пiдпунктами "ж" i "з" такого змiсту:

     "ж) органiзацiями роботодавцiв та їх об'єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом;

     з) садiвничими та гаражними кооперативами або товариствами, створеними в порядку, визначеному законом";

     пункт 157.9 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у пiдпунктi "ж" пункту 157.1 цiєї статтi, отриманi у виглядi вступних, членських та цiльових внескiв, безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань i пасивних доходiв.

     Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, визначених у пiдпунктi "з" пункту 157.1 цiєї статтi, отриманi у виглядi разових та перiодичних внескiв, безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань i пасивних доходiв".

     44. У статтi 160:

     у пунктi 160.2 цифри "160.3 - 160.6" замiнити цифрами "160.3 - 160.7";

     в абзацi п'ятому пункту 160.6 слово "виплат" замiнити словами "платежiв (виплат)";

     у пунктi 160.7 слова "про такого резидента" виключити.

     45. У пунктi 164.2 статтi 164:

     пiдпункт 164.2.9 викласти в такiй редакцiї:

     "iнвестицiйний прибуток вiд проведення платником податку операцiй з цiнними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в iнших, нiж цiннi папери, формах, крiм доходу вiд операцiй, зазначених у пiдпунктах 165.1.2, 165.1.40 i 165.1.52 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу";

     пiдпункт 164.2.14 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "ґ) виплати з державного бюджету, пов'язанi з виконанням рiшень закордонних юрисдикцiйних органiв, у тому числi Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслiдками розгляду справ проти України".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

     у пiдпунктi 164.2.17:

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) вартостi використання житла, iнших об'єктiв матерiального або нематерiального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсацiї вартостi такого використання, крiм випадкiв, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функцiї вiдповiдно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або вiдповiдно до закону в установлених ними межах";

     друге речення пiдпункту "д" пiсля слiв "платника податку - боржника" доповнити словами "рекомендованим листом з повiдомленням про вручення".

     46. У пунктi 165.1 статтi 165:

     пiдпункт "є" пiдпункту 165.1.1 пiсля слiв "сума пенсiй" доповнити словами "(включаючи суму її iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону)";

     пiдпункт 165.1.9 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.9. вартiсть безоплатного лiкувально-профiлактичного харчування, молока або рiвноцiнних йому харчових продуктiв, газованої солоної води, мийних i знешкоджувальних засобiв, а також спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку вiдповiдно до Закону України "Про охорону працi", спецiального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових вiдносинах. Порядок забезпечення, перелiк та граничнi строки використання спецiального (у тому числi форменого) одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України та/або галузевими нормами безоплатної видачi працiвникам спецiального (форменого) одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту.

     Норми забезпечення лiкувально-профiлактичним харчуванням, молоком або рiвноцiнними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     пiдпункт 165.1.11 доповнити словами "а також суми компенсацiйних виплат в iноземнiй валютi, що виплачуються вiдповiдно до закону працiвникам дипломатичної служби, направленим у довготермiнове вiдрядження";

     пiдпункт 165.1.47 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.47. сума виплат чи вiдшкодувань (крiм заробiтної плати чи iнших виплат та вiдшкодувань за цивiльно-правовими договорами), що здiйснюються за рiшенням професiйної спiлки, її об'єднання та/або органiзацiї професiйної спiлки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професiйної спiлки протягом року сукупно у розмiрi, що не перевищує суми граничного розмiру доходу, визначеного згiдно з абзацом першим пiдпункту 169.4.1 пункту 169.4 статтi 169 цього Кодексу";

     доповнити пiдпунктами 165.1.51 i 165.1.52 такого змiсту:

     "165.1.51. доходи вiд операцiй з валютними цiнностями (крiм цiнних паперiв), пов'язаних з переходом права власностi на такi валютнi цiнностi, за виключенням доходiв, оподаткування яких прямо передбачено iншими нормами цього роздiлу;

     165.1.52. iнвестицiйний прибуток вiд операцiй з борговими зобов'язаннями Нацiонального банку України".

     47. В абзацi третьому пункту 167.1 статтi 167 слова та цифри "пiдпунктом "є" пункту 176.1 статтi 176" виключити.

     48. У пунктi 168.4 статтi 168:

     у пiдпунктi 168.4.3 слово "мiсцевого" замiнити словом "вiдповiдного";

     у пiдпунктi 168.4.4 слово "мiсцевих" виключити.

     49. В абзацi першому пiдпункту 169.4.2 пункту 169.4 статтi 169 слово "третього" замiнити словом "другого".

     50. У статтi 170:

     у пунктi 170.2:

     абзац сьомий пiдпункту 170.2.2 пiсля слiв "зворотного викупу" доповнити словами "або погашення";

     у пiдпунктi "б" пiдпункту 170.2.8 слова та цифри "пiдпунктом 165.1.40" замiнити словами та цифрами "пiдпунктами 165.1.40 та 165.1.52";

     у пiдпунктi "ґ" пiдпункту 170.7.4 пункту 170.7 слова "закладам соцiального захисту для бездомних громадян" замiнити словами "закладам соцiального захисту для бездомних осiб".

     51. У статтi 173:

     пункт 173.5 виключити;

     пункт 173.8 доповнити реченням такого змiсту: "Норми цiєї статтi не застосовуються до операцiй з валютними цiнностями, якi оподатковуються вiдповiдно до пiдпункту 165.1.51 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу".

     52. Абзац перший пункту 174.5 статтi 174 виключити.

     53. У пунктi 177.8 статтi 177 слова "вiд операцiй, здiйснюваних у межах обраних ним видiв дiяльностi, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохiд, не утримує" замiнити словами "вiд здiйснення нею пiдприємницької дiяльностi, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) такий дохiд, не утримують".

     54. У пунктi 179.2 статтi 179:

     абзац п'ятий доповнити словами та цифрами "та/або з яких сплачено податок вiдповiдно до пункту 174.3 статтi 174 цього Кодексу";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "зазначенi у пунктах 167.2 - 167.4 статтi 167 цього Кодексу, крiм випадкiв, коли декларування таких доходiв прямо передбачено вiдповiдними нормами цього роздiлу;

     зазначенi у пiдпунктi "є" пункту 176.1 статтi 176 цього Кодексу вiд двох i бiльше податкових агентiв, i при цьому загальна рiчна сума оподатковуваних доходiв, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами не перевищує ста двадцяти розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного податкового року".

     55. У пунктi 182.1 статтi 182:

     в абзацi першому слова та цифри "та обсяги постачання товарiв/послуг iншим платникам податку за останнi 12 календарних мiсяцiв сукупно становлять не менше 50 вiдсоткiв загального обсягу постачання" виключити;

     абзац другий виключити.

     56. У статтi 183:

     абзац другий пункту 183.4 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi змiни ставки єдиного податку вiдповiдно до пiдпункту "б" пiдпункту 4 пункту 293.8 статтi 293 цього Кодексу реєстрацiйна заява подається не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмiрi 3 вiдсотки";

     у пунктi 183.5:

     в абзацi першому слова та цифри "пунктах 183.3 та 183.4 цiєї статтi (у разi добровiльної реєстрацiї)" замiнити словами та цифрами "пунктi 183.3 цiєї статтi";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Реєстрацiя осiб, зазначених в абзацi другому пункту 183.4 цiєї статтi, дiє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмiрi 3 вiдсотки";

     у пунктi 183.9 цифри "10" замiнити цифрою "5";

     пункт 183.15 доповнити абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "У разi змiни даних про платника податку, якi зазначаються у свiдоцтвi про реєстрацiю, а також у разi встановлення розбiжностей чи помилок у записах свiдоцтва про реєстрацiю та/або реєстру платникiв податку, втрати або непридатностi свiдоцтва для користування платник податку подає реєстрацiйну заяву до органу державної податкової служби протягом 10 робочих днiв, що настають за днем, коли змiнилися данi про платника податку або виникли iншi пiдстави для перереєстрацiї та замiни свiдоцтва про реєстрацiю.

     Орган державної податкової служби видає платнику податку нове свiдоцтво замiсть старого з дотриманням правил та у строки, визначенi цiєю статтею для реєстрацiї платникiв податку".

     57. У статтi 184:

     у пунктi 184.1:

     у пiдпунктi "б" слова "лiквiдацiйний або передавальний баланс щодо своєї дiяльностi" замiнити словами "лiквiдацiйний баланс, передавальний акт або розподiльчий баланс";

     пiдпункт "и" виключити;

     у пунктi 184.2:

     у першому реченнi слова та цифри "пiдпунктах "б" - "и" пункту 184.1" замiнити словами та цифрами "пiдпунктах "б" - "з" пункту 184.1";

     друге речення виключити;

     доповнити п'ятьма абзацами такого змiсту:

     "Анулювання реєстрацiї здiйснюється на дату:

     подання заяви платником податку або прийняття рiшення органом державної податкової служби про анулювання реєстрацiї, якщо у свiдоцтвi про реєстрацiю платника податку не було визначено граничний строк дiї;

     зазначену в судовому рiшеннi;

     закiнчення строку дiї свiдоцтва про реєстрацiю платника податку;

     що передує дню втрати особою статусу платника податку на додану вартiсть";

     пункти 184.7 та 184.8 викласти в такiй редакцiї:

     "184.7. Якщо товари/послуги, необоротнi активи, суми податку по яких були включенi до складу податкового кредиту, не були використанi в оподатковуваних операцiях у межах господарської дiяльностi, такий платник податку в останньому звiтному (податковому) перiодi не пiзнiше дати анулювання його реєстрацiї як платника податку зобов'язаний визначити податковi зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи iз звичайної цiни вiдповiдних товарiв/послуг чи необоротних активiв, крiм випадкiв анулювання реєстрацiї як платника податку внаслiдок реорганiзацiї платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, подiлу та видiлення вiдповiдно до закону.

     184.8. У разi якщо платник податку, реєстрацiя якого анулюється, має податковi зобов'язання за результатами останнього податкового перiоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного вiдшкодування, а в разi його вiдсутностi у строки, визначенi цим Кодексом, платник зобов'язаний погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявностi, незалежно вiд того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми податку чи нi".

     58. Абзац перший пункту 187.10 статтi 187 викласти в такiй редакцiї:

     "187.10. Платники податку, якi постачають теплову енергiю, газ природний (крiм скрапленого), у тому числi надають послуги з його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовiдведення чи послуги, вартiсть яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фiзичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатацiйним конторам, квартирно-експлуатацiйним частинам, об'єднанням спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, iншим платникам податку, якi здiйснюють збiр коштiв вiд зазначених покупцiв з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарiв (надавачам послуг) у рахунок компенсацiї їх вартостi, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом".

     59. У пунктi 188.1 статтi 188:

     абзац третiй пiсля слова "ввезених" доповнити словом "платником";

     в абзацi шостому слова "(за виключенням суми компенсацiї на покриття рiзницi мiж фактичними витратами та регульованими цiнами (тарифами) у виглядi виробничої дотацiї з бюджету)" замiнити словами "(за виключенням суми компенсацiї на покриття рiзницi мiж фактичними витратами та регульованими цiнами (тарифами) у виглядi виробничої дотацiї з бюджету та/або суми вiдшкодування орендодавцю - бюджетнiй установi витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна та комунальних послуг i енергоносiїв)".

     60. У статтi 189:

     пункт 189.1 викласти в такiй редакцiї:

     "189.1. У разi здiйснення операцiй вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартостi, що склалася станом на початок звiтного (податкового) перiоду, протягом якого здiйснюються такi операцiї (у разi вiдсутностi облiку необоротних активiв - виходячи iз звичайної цiни), а за товарами/послугами - виходячи з вартостi їх придбання";

     пункт 189.11 виключити;

     доповнити пунктом 189.13 такого змiсту:

     "189.13. У разi постачання вiдповiдно до Закону України "Про автомобiльний транспорт" квиткiв на проїзд в автобусах та на перевезення багажу базою оподаткування є винагорода, що включає автостанцiйний збiр. До бази оподаткування не включається вартiсть перевезення, що перераховується перевiзнику, та сума витрат на страхування пасажирiв, яка перераховується страховiй компанiї".

     61. В абзацi першому пiдпункту 196.1.1 пункту 196.1 статтi 196 слова "на iншi цiннi папери" замiнити словами "на iншi цiннi папери, корпоративнi права, вираженi в iнших, нiж цiннi папери, формах".

     62. У статтi 197:

     у пунктi 197.1:

     у пiдпунктi 197.1.7:

     у пiдпунктi "в" слова "бездомним громадянам" замiнити словами "бездомним особам", а слова "закладах соцiального захисту для бездомних громадян" - словами "закладах соцiального захисту для бездомних осiб";

     у пiдпунктi "д" слова "закладах соцiального захисту для бездомних громадян" замiнити словами "закладах соцiального захисту для бездомних осiб";

     у пiдпунктi 197.1.17 слова "центрiв реiнтеграцiї бездомних громадян" замiнити словами "центрiв реiнтеграцiї бездомних осiб";

     у пiдпунктi 197.1.19 слово "громадянського" замiнити словом "цивiльного";

     доповнити пiдпунктом 197.1.29 такого змiсту:

     "197.1.29. безоплатної передачi у державну або комунальну власнiсть вiдповiдних територiальних громад трамвайних вагонiв (товарна позицiя згiдно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусiв (товарна позицiя згiдно з УКТ ЗЕД 8702 90 90 10), автобусiв (товарна позицiя згiдно з УКТ ЗЕД 8702) для перевезення громадян на маршрутах (лiнiях) вiдповiдно до вимог життєзабезпечення населених пунктiв. У разi нецiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент iмпорту (постачання) таких товарiв, а також сплатити пеню вiдповiдно до закону";

     в абзацi першому пункту 197.6 слова "постачання пiдакцизних товарiв, отриманих у межах договорiв" замiнити словами "постачання товарiв, отриманих у межах договорiв".

     63. У статтi 198:

     в абзацi четвертому пункту 198.2 слова та цифри "Для операцiй iз ввезення на митну територiю України товарiв датою виникнення права на вiднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями згiдно з пунктом 187.8 статтi 187 цього Кодексу" замiнити словами та цифрами "Для операцiй iз ввезення на митну територiю України товарiв датою виникнення права на вiднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згiдно з пунктом 187.8 статтi 187 цього Кодексу";

     пункт 198.5 викласти в такiй редакцiї:

     "198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податковi зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної вiдповiдно до пункту 189.1 статтi 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, пiд час придбання або виготовлення яких суми податку були включенi до складу податкового кредиту, у разi якщо такi товари/послуги, необоротнi активи починають використовуватися:

     а) в операцiях, що не є об'єктом оподаткування (крiм випадкiв проведення операцiй, передбачених пiдпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статтi 196 цього Кодексу);

     б) в операцiях, звiльнених вiд оподаткування вiдповiдно до цього Кодексу, мiжнародних договорiв (угод) (крiм випадкiв проведення операцiй, передбачених пiдпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статтi 197 цього Кодексу);

     в) в операцiях, що здiйснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числi передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активiв до складу невиробничих необоротних активiв;

     г) в операцiях, що не є господарською дiяльнiстю платника податку.

     Платник податку може включити на пiдставi бухгалтерської довiдки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної вiдповiдно до пункту 189.1 статтi 189 цього Кодексу, суми податку, сплаченi (нарахованi) у вартостi товарiв/послуг, необоротних активiв, що не були включенi до складу податкового кредиту при придбаннi або виготовленнi таких товарiв/послуг, необоротних активiв, та/або з яких були визначенi податковi зобов'язання вiдповiдно до цього пункту, у разi якщо такi товари/послуги, необоротнi активи починають використовуватися в оподатковуваних операцiях у межах господарської дiяльностi, у тому числi переведення невиробничих необоротних активiв до складу виробничих необоротних активiв.

     З метою застосування цього пункту податковi зобов'язання i податковий кредит визначаються на дату початку фактичного використання товарiв/послуг, необоротних активiв, визначену в первинних документах, складених вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi";

     в абзацi третьому пункту 198.6 слово "виписки" замiнити словом "складання".

     64. У статтi 199:

     у пунктi 199.1 слова "товари/послуги" замiнити словами "товари/послуги, необоротнi активи", а слова "товарiв/послуг" замiнити словами "товарiв/послуг, необоротних активiв";

     у пунктi 199.2 слова "Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) мiж оподатковуваними та неоподатковуваними операцiями" замiнити словами "Частка використання товарiв/послуг, необоротних активiв в оподатковуваних операцiях";

     у пунктi 199.3:

     в абзацi першому слова "частки використання придбаних товарiв/послуг мiж оподатковуваними та неоподатковуваними операцiями" замiнити словами "частки використання товарiв/послуг, необоротних активiв в оподатковуваних операцiях";

     в абзацi другому слова "частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) мiж оподатковуваними та неоподатковуваними операцiями" замiнити словами "частки використання товарiв/послуг, необоротних активiв в оподатковуваних операцiях";

     у пунктi 199.4:

     абзац перший пiсля слiв "товарiв/послуг" доповнити словами "та необоротних активiв";

     в абзацi другому слова та цифри "результатами 12, 24 i 36 мiсяцiв їх використання" замiнити словами "пiдсумками одного, двох i трьох календарних рокiв, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введенi в експлуатацiю)";

     у пунктi 199.5 слова "Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами мiж оподатковуваними та неоподатковуваними операцiями" замiнити словами "Частка використання товарiв/послуг, необоротних активiв в оподатковуваних операцiях";

     пункт 199.6 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "проведення операцiй, передбачених пiдпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статтi 197 цього Кодексу".

     65. У статтi 200:

     пiдпункт "а" пункту 200.4 пiсля слова "попереднiх" доповнити словами "та звiтному";

     у пунктi 200.19:

     у пiдпунктi 200.19.4 слова та цифри "за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попереднiх звiтних перiодiв (кварталу), не перевищує 10 вiдсоткiв заявленої платником податкiв суми бюджетного вiдшкодування" замiнити словами та цифрами "що виникла протягом попереднiх трьох послiдовних календарних мiсяцiв, не перевищує 10 вiдсоткiв заявленої платником податкiв суми бюджетного вiдшкодування".

     66. У статтi 201:

     у пунктi 201.1:

     в абзацi першому слова "у якiй зазначаються в окремих рядках такi обов'язковi реквiзити" замiнити словами "складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способiв";

     пiсля абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "а) у паперовому виглядi;

     б) в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї у порядку, визначеному законодавством, електронного пiдпису уповноваженої платником особи та умови реєстрацiї податкової накладної у Єдиному реєстрi податкових накладних. У такому разi складання податкової накладної у паперовому виглядi не є обов'язковим".

     У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - п'ятнадцятим;

     абзац четвертий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "У податковiй накладнiй зазначаються в окремих рядках такi обов'язковi реквiзити:

     а) порядковий номер податкової накладної".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - шiстнадцятим;

     пункт 201.4 викласти в такiй редакцiї:

     "201.4. Податкова накладна складається у двох примiрниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примiрник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разi складання податкової накладної у паперовому виглядi покупцю видається оригiнал, а копiя залишається у продавця";

     в абзацi першому пункту 201.7 слово "виписується" замiнити словом "складається";

     у пунктi 201.9 слово "виписана" замiнити словом "складена";

     у пунктi 201.10:

     в абзацi другому слова "пiсля реєстрацiї" замiнити словами "та зареєструвати її";

     в абзацi сьомому слово "двадцяти" замiнити словом "п'ятнадцяти", а слово "виписки" замiнити словом "складання";

     в абзацi дев'ятому слова "та порушення" замiнити словами "та/або порушення".

     67. У статтi 207:

     у пунктi 207.5 слово "комiсiйна" виключити;

     пункт 207.6 викласти в такiй редакцiї:

     "207.6. Суми податку, сплаченi (нарахованi) при придбаннi товарiв/послуг, якi включаються у вартiсть туристичного продукту (туристичної послуги), не вiдносяться до податкового кредиту та не включаються до бази оподаткування туристичного оператора.

     Суми податку, сплаченi (нарахованi) при придбаннi товарiв/послуг, якi не включаються у вартiсть туристичного продукту (туристичної послуги), включаються до податкового кредиту в порядку, визначеному цим Кодексом.

     Датою виникнення податкових зобов'язань у туристичного оператора при постачаннi туристичного продукту (туристичної послуги) є дата оформлення документа, що засвiдчує факт постачання туристичного продукту (туристичної послуги).

     Датою виникнення права на вiднесення сум податку до податкового кредиту туристичного оператора при придбаннi товарiв/послуг, якi не включаються у вартiсть туристичного продукту (туристичної послуги), є дата отримання товарiв/послуг, пiдтверджена податковою накладною".

     68. У статтi 209:

     абзац другий пункту 209.2 пiсля слiв "вiдкритих в установах банкiв" доповнити словами "та/або в органах, якi здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв";

     у пунктi 209.6:

     в абзацi першому слова "виробничих потужностях" замiнити словами "основних фондах";

     в абзацi четвертому слова "капiтальних активiв" замiнити словами "основних фондiв";

     у пiдпунктi "а" пiдпункту 209.15.1 пункту 209.15:

     в абзацi другому слова "виходячи з частки використання таких товарiв/послуг, основних фондiв в операцiях сiльськогосподарського виробництва та вiдповiдно в iнших операцiях" замiнити словами та цифрами "виходячи з питомої ваги вартостi сiльськогосподарських товарiв/послуг у загальнiй вартостi усiх товарiв/послуг, поставлених за 12 попереднiх послiдовних звiтних (податкових) перiодiв";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У разi змiни напряму використання товарiв/робiт, основних фондiв платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартостi придбання товарiв/послуг, балансової (залишкової) вартостi основних фондiв, що склалася станом на початок звiтного (податкового) перiоду, протягом якого здiйснено змiну напряму використання".

     69. В абзацi другому пункту 214.6 статтi 214 та у пiдпунктi "б" пункту 216.3 статтi 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     70. Пiдпункт 234.1.6 пункту 234.1 статтi 234 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Збiр за першу реєстрацiю транспортного засобу для вантажопасажирських автомобiлiв сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобiлiв".

     71. Пункт 239.5 статтi 239 викласти в такiй редакцiї:

     "239.5. Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують здiйснення облiку та реєстрацiї транспортних засобiв, зобов'язанi повiдомляти центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, про зареєстрованi транспортнi засоби, про осiб, на яких вони зареєстрованi, а також знятi з реєстрацiї такi транспортнi засоби. Форма та порядок подання iнформацiї затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     72. У статтi 240:

     пiдпункт 240.1.3 пункту 240.1 викласти в такiй редакцiї:

     "240.1.3. розмiщення вiдходiв (крiм розмiщення окремих видiв (класiв) вiдходiв як вторинної сировини, що розмiщуються на власних територiях (об'єктах) суб'єктiв господарювання)";

     пункт 240.5 викласти в такiй редакцiї:

     "240.5. Не є платниками податку за розмiщення вiдходiв суб'єкти господарювання, якi розмiщують на власних територiях (об'єктах) виключно вiдходи як вторинну сировину".

     73. Пiдпункт 242.1.3 пункту 242.1 статтi 242 викласти в такiй редакцiї:

     "242.1.3. обсяги та види (класи) розмiщених вiдходiв, крiм обсягiв та видiв (класiв) вiдходiв як вторинної сировини, що розмiщуються на власних територiях (об'єктах) суб'єктiв господарювання".

     74. Статтю 256 доповнити пунктом 256.2 такого змiсту:

     "256.2. Платником рентної плати пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один iз учасникiв такого договору про спiльну дiяльнiсть, на якого згiдно з умовами договору про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи покладено обов'язок нарахування, утримання та внесення податкiв i зборiв до бюджету з єдиного поточного рахунку спiльної дiяльностi (далi - уповноважена особа), та за умови, що один з учасникiв договору про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи має вiдповiдний спецiальний дозвiл на користування надрами для видобування корисних копалин. Облiк результатiв спiльної дiяльностi ведеться окремо вiд облiку господарської дiяльностi цього учасника. Такий учасник додатково береться на облiк як платник рентної плати у порядку, визначеному цим Кодексом".

     75. Пiдпункти 258.4.1 i 258.4.5 пункту 258.4 статтi 258 викласти в такiй редакцiї:

     "258.4.1. Перелiк дiлянок надр та/або об'єктiв дiлянок надр, на яких реалiзуються iнвестицiйнi проекти (програми), визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у нафтогазовому комплексi";

     "258.4.5. Додатковi обсяги вуглеводневої сировини, видобутi на окремих дiючих свердловинах пiсля капiтального ремонту, що розташованi на дiлянках надр, визначаються як рiзниця фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини за звiтний податковий перiод та середньомiсячного фактичного обсягу видобутку на таких об'єктах дiлянок надр протягом останнiх 12 мiсяцiв, що передували початку капiтального ремонту".

     76. Пункт 260.4 статтi 260 викласти в такiй редакцiї:

     "260.4. Податковi розрахунки з рентної плати подаються платником податкiв починаючи з календарного мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому такий платник отримав спецiальний дозвiл для видобування корисних копалин на здiйснення видобутку вуглеводневої сировини.

     260.4.1. Податковi розрахунки з рентної плати пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть подаються уповноваженою особою починаючи з календарного мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому такий договiр про спiльну дiяльнiсть зареєстровано в органах державної податкової служби".

     77. У статтi 263:

     пункт 263.1 доповнити пiдпунктом 263.1.4 такого змiсту:

     "263.1.4. Платником плати за користування надрами для видобування корисних копалин пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один з учасникiв такого договору про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи, на якого згiдно з умовами договору про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи покладено обов'язок нарахування, утримання та внесення податкiв i зборiв до бюджету з єдиного поточного рахунку спiльної дiяльностi (далi - уповноважена особа), та за умови, що один з учасникiв договору про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи має вiдповiдний спецiальний дозвiл";

     абзац третiй пiдпункту 263.6.1 пункту 263.6 доповнити словами "крiм нафти, конденсату";

     абзац перший пiдпункту 263.6.2 пункту 263.6 доповнити двома реченнями такого змiсту: "Фактична цiна реалiзацiї для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, за податковий (звiтний) перiод як середня цiна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривнi за тонну за курсом Нацiонального банку України станом на 1 число мiсяця, що настає за податковим (звiтним) перiодом, яка склалася на момент завершення проведення торгiв нафтою на Лондонськiй бiржi протягом такого податкового (звiтного) перiоду. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, до 15 числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, розмiщує визначену цiну реалiзацiї нафти на своєму офiцiйному веб-сайтi у спецiальному роздiлi та повiдомляє центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     в абзацi п'ятому пiдпункту 263.7.1 пункту 263.7 слова та цифри "корисних копалин, встановлена у пунктi 263.9 цiєї статтi" замiнити словами та цифрами "корисних копалин (у вiдсотках), встановлена у пунктi 263.9 цiєї статтi";

     пункт 263.9 викласти в такiй редакцiї:

     "263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин

     263.9.1. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у таких розмiрах:

Назва корисної копалини Одиниця вимiру За одиницю видобутих корисних копалин, гривень Вiд вартостi видобутих корисних копалин
вiдсоткiв але не менше нiж гривень за одиницю видобутих корисних копалин
1 2 3 4 5
Кориснi копалини загальнодержавного значення
Антрацит тонн   0,5 5,33
Вугiлля буре - " -   1 0,57
Вугiлля кам'яне:
вугiлля енергетичне, окиснене; - " -   0,4 3,51
вугiлля коксiвне - " -   0,4 3,51
Торф, сапропель - " -   1 0,59
Металiчнi руди:
залiзна руда для збагачення - " -   2,7 3,64
залiзна руда для збагачення з вмiстом магнетитового залiза менше 20 вiдсоткiв - " -   1,5 0,89
залiзна багата - " -   3,5 11,45
марганцева - " -   5 21,70
титанова (розсипних родовищ) - " -   5 3,99
титано-цирконiєва (розсипних родовищ) - " -   5 7,40
нiкелева (силiкатна) - " -   3,5 9,72
хромова - " -   3,5 10,98
ртутна - " -   3,5 0,59
уранова - " -   3,5 3,19
золота - " -   5 15,98
ванадiю - " -   3,5 6,12
гафнiю - " -   3,5 9,46
бариту - " -   3,5 6,45
Горючi кориснi копалини:
нафта, конденсат:
- з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв тонн   39*  
- з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв - " -   17*  
Газ горючий природний:
газ природний, у тому числi газ, розчинений у нафтi (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугiльних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторiв щiльних порiд:
- з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв тис. куб. метрiв   17** 594,64**
- природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, видобутий з покладiв до 5000 метрiв - " -   28 101,30
- з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв - " -   9** 318,34**
- природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5, видобутий з покладiв понад 5000 метрiв - " -   25 89,45
- з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України - " -   15** 53,90**
Глинистi породи:
глина тугоплавка тонн   5  
каолiн первинний - " -   5  
глина вогнетривка - " -   5  
каолiн вторинний - " -   5  
сировина керамзитова - " -   5  
Сировина формувальна та для огрудкування залiзорудних концентратiв - глина бентонiтова - " -   5 3,59
Сировина вогнетривка:
доломiт - " -   7,5 11,30
кварцит та пiсок кварцовий для металургiї - " -   7,5  
пiсок формувальний - " -   7,5 25,24
кварцит для виробництва кремнiю - " -   2 2,64
сировина високоглиноземна, крiм глин (кiанiт (дистен), силiманiт, ставролiт) куб. метрiв   3,5 1,23
Сировина флюсова - вапняк (флюсовий) тонн   5 11,30
Сировина хiмiчна:
сiрчана руда - " -   3 6,50
сiль кам'яна (галiт) - " -   2,5 5,85
сiль кам'яна (галiт) для харчової промисловостi - " -   2,5 5,85
сiль калiйно-магнiєва - " -   3  
крейда для виробництва соди - " -   7,5 25,78
вапняк для цукрової промисловостi - " -   7,5 25,51
крейда для хiмiчної промисловостi - " -   7,5 25,67
Сировина агрохiмiчна - фосфорити (агроруди) - " -   2 2,30
Сировина для мiнеральних пiгментiв - " -   5,5 6,07
Електро- та радiотехнiчна сировина:
графiтова руда тонн   5 3,87
пiрофiлiт - " -   5 34,08
озокерит - " -   5 34,51
Сировина оптична та п'єзооптична кiлограмiв   5 13,62
Сировина адсорбцiйна - бентонiт, палигорскiт, цеолiт, сапонiт тонн   5 3,66
Сировина абразивна - " -   5 2,09
Сировина ювелiрна (дорогоцiнне камiння) - бурштин, топаз, морiон, берил тощо кiлограмiв, грамiв, каратiв   5  
Сировина ювелiрно-виробна (напiвдорогоцiнне камiння) кiлограмiв   4  
Сировина виробна тонн, куб. метрiв   4  
Сировина для облицювальних матерiалiв (декоративне камiння) куб. метрiв   3  
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:
польовий шпат (пегматит) тонн   5  
пiсок для виробництва скла - " -   7,5  
Сировина цементна - " -   5 16,99
Сировина для пиляних стiнових матерiалiв куб. метрiв   3  
Сировина петрургiйна та для легких заповнювачiв бетону:
перлiт тонн   5,5 3,53
сировина для виробництва мiнеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт) - " -   7,5  
Сировина для покриття дорiг - бiтуми - " -   5 8,44
Пiдземнi води:
мiнеральнi для промислового розливу куб. метрiв 39,30    
мiнеральнi (лiкувальнi та лiкувально-столовi питнi) для внутрiшнього використання лiкувальними закладами - " - 14,18    
мiнеральнi (лiкувальнi) для зовнiшнього використання лiкувальними закладами - " - 9,47    
промисловi (розсiл) - " - 0,92    
теплоенергетичнi (термальнi) - " - 0,77    
прiснi пiдземнi води 100 куб. метрiв 8,95    
Поверхневi води - ропа (лiкувальна, промислова) куб. метрiв 0,86    
Грязi лiкувальнi - " - 10,24    
Кориснi копалини мiсцевого значення
Сировина для будiвельного вапна та гiпсу:
крейда i вапняк на вапно, крейда будiвельна тонн   7,5 25,24
гiпс - " -   7,5 25,73
Сировина для хiмiчних мелiорантiв ґрунтiв - вапняк - " -   7,5 16,73
Сировина для бутового (будiвельного) каменю (всi види гiрських порiд, придатнiсть яких визначається державними стандартами, в тому числi для щебеневої продукцiї) - " -   7,5  
Сировина пiщано-гравiйна:
сировина пiщано-гравiйна тонн   5  
сировина пiщано-глиниста для закладки вироблених просторiв, будiвництва дорожнiх насипiв, дамб тощо куб. метрiв   5 1,37
Сировина цегельно-черепична тонн   5  

____________
     * В умовах дiї угоди про розподiл продукцiї для нафти та конденсату, видобутих в межах територiї України, континентального шельфу, виключної (морської) економiчної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється iз застосуванням ставки у розмiрi 2 вiдсотки вiд вартостi видобутих корисних копалин, решта плати за користування надрами враховується при визначеннi частин розподiлу продукцiї мiж iнвестором i державою.
     ** В умовах дiї угоди про розподiл продукцiї для газу природного, у тому числi газу, розчиненого у нафтi (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугiльних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторiв щiльних порiд, видобутих в межах територiї України, континентального шельфу, виключної (морської) економiчної зони України, плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється iз застосуванням ставки у розмiрi 1,25 вiдсотка вiд вартостi видобутих вiдповiдних корисних копалин, решта плати за користування надрами враховується при визначеннi частин розподiлу продукцiї мiж iнвестором i державою.

     263.9.2. Додатковi обсяги вуглеводневої сировини, видобутi внаслiдок виконання дiючих або нових iнвестицiйних проектiв (програм, договорiв), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на дiлянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погiршеними гiрничо-геологiчними умовами (важковидобувнi) або виснаженiстю в процесi розробки в попереднiх перiодах, на окремих дiючих свердловинах пiсля капiтального ремонту, свердловинах, що вiдновлюються з числа лiквiдованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташованi на таких дiлянках надр, оподатковуються за ставкою 2 вiдсотки вiд вартостi додаткового видобутку вiдповiдної вуглеводневої сировини.

     Порядок вiдбору та затвердження нових iнвестицiйних проектiв (програм, договорiв), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, порядок визначення додаткових обсягiв вуглеводневої сировини, а також порядок контролю за виконанням таких iнвестицiйних проектiв (програм), визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику економiчного розвитку.

     Перелiк дiлянок надр та/або об'єктiв дiлянок надр, на яких реалiзуються новi iнвестицiйнi проекти (програми, договори), визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у нафтогазовому комплексi.

     Норми цього пiдпункту поширюються на:

     пiдприємства, частка держави у статутному капiталi яких 25 вiдсоткiв та бiльше;

     господарськi товариства, 25 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, контрольним пакетом акцiй яких володiє держава;

     дочiрнi пiдприємства, представництва та фiлiї таких пiдприємств i товариств;

     учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть, вiдповiдно до яких вартiсть вкладу пiдприємств, частка держави у статутному капiталi яких 25 вiдсоткiв та бiльше, господарських товариств, 25 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, контрольним пакетом акцiй яких володiє держава, а також дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй таких пiдприємств i товариств становить 25 вiдсоткiв та бiльше загальної вартостi вкладiв учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть";

     абзац перший пункту 263.10 пiсля слiв "корисних копалин" доповнити словами "крiм ставок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числi газу, розчиненого у нафтi (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторiв щiльних порiд";

     пункти 263.11 i 263.12 викласти в такiй редакцiї:

     "263.11. Порядок подання податкових розрахункiв

     263.11.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена вiдповiдно до пiдпункту 263.1.4 пункту 263.1 статтi 263 цього Кодексу, до закiнчення граничного строку подання податкових розрахункiв, визначеного роздiлом II цього Кодексу, та за формою, встановленою вiдповiдно до статтi 46 цього Кодексу, подають за податковий (звiтний) перiод, що дорiвнює календарному кварталу, податковi розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин до органу державної податкової служби:

     за мiсцезнаходженням дiлянки надр, з якої видобутi кориснi копалини, у разi розмiщення такої дiлянки надр у межах територiї України;

     за мiсцем облiку платника у разi розмiщення дiлянки надр, з якої видобуто кориснi копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України.

     263.11.2. У разi якщо мiсце облiку платника плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноваженої особи, визначеної вiдповiдно до пiдпункту 263.1.4 пункту 263.1 статтi 263 цього Кодексу, не збiгається з мiсцезнаходженням у межах територiї України дiлянки надр, з якої видобуто кориснi копалини, таким платником та уповноваженою особою подається копiя податкового розрахунку до органу державної податкової служби за мiсцем облiку такого платника та уповноваженої особи.

     263.11.3. Податковi розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спецiальний дозвiл.

     263.11.4. Податковi розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою, визначеною вiдповiдно до пiдпункту 263.1.4 пункту 263.1 статтi 263 цього Кодексу, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договiр про спiльну дiяльнiсть зареєстровано в органах державної податкової служби.

     263.11.5. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин або уповноважена особа, визначена вiдповiдно до пiдпункту 263.1.4 пункту 263.1 статтi 263 цього Кодексу, якi у податковому (звiтному) перiодi видобули природний газ (у тому числi нафтовий (попутний) газ) та реалiзували суб'єкту, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, для формування ресурсу природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, у податковому розрахунку визначають податковi зобов'язання з урахуванням обсягiв, визначених в актах приймання-передачi, та обсягiв виробничо-технологiчних витрат природного газу. Акти приймання-передачi оформляються вiдповiдно до типових договорiв, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у нафтогазовому комплексi, про реалiзацiю природного газу у податковому (звiтному) перiодi, коли такий газ був видобутий, та не пiзнiше 8 числа мiсяця, що настає за податковим (звiтним) перiодом, пiдписуються платником або уповноваженою особою та уповноваженим суб'єктом на пiдставi укладених ними господарських договорiв.

     Обсяги виробничо-технологiчних витрат природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзацi першому цього пiдпункту, визначаються пропорцiйно до питомої ваги обсягiв такого природного газу, реалiзованого уповноваженому суб'єкту, в загальному обсязi природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), що пiдлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологiчних витрат такого природного газу.

     263.12. Порядок сплати податкових зобов'язань

     263.12.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена вiдповiдно до пiдпункту 263.1.4 пункту 263.1 статтi 263 цього Кодексу, протягом десяти календарних днiв пiсля закiнчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звiтний) перiод сплачують податковi зобов'язання у сумi, визначенiй в розрахунку з плати, з урахуванням фактично сплачених авансових внескiв, поданому ними органу державної податкової служби:

     за мiсцезнаходженням дiлянки надр, з якої видобутi кориснi копалини, у разi розмiщення такої дiлянки надр у межах територiї України;

     за мiсцем облiку платника у разi розмiщення дiлянки надр, з якої видобуто кориснi копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України.

     263.12.2. Платник плати та уповноважена особа, визначена вiдповiдно до пiдпункту 263.1.4 пункту 263.1 статтi 263 цього Кодексу, якi здiйснюють видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числi газу, розчиненого у нафтi (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, сплачують авансовi внески з плати за користування надрами у податковому (звiтному) перiодi до 30 числа кожного мiсяця (у лютому - до 28 або 29 числа) поточного кварталу. Розмiр таких авансових внескiв складається з однiєї третини суми податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, визначеної у податковому розрахунку з плати за попереднiй податковий (звiтний) перiод".

     78. Пiдпункт 266.5.1 пункту 266.5 статтi 266 викласти в такiй редакцiї:

     "266.5.1. Сума збору за мiсця для паркування транспортних засобiв, обчислена вiдповiдно до податкової декларацiї за звiтний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звiтного (податкового) перiоду строк, за мiсцезнаходженням об'єкта оподаткування".

     79. Пiдпункт 268.7.1 пункту 268.7 статтi 268 викласти в такiй редакцiї:

     "268.7.1. Сума туристичного збору, обчислена вiдповiдно до податкової декларацiї за звiтний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звiтного (податкового) перiоду строк, за мiсцезнаходженням податкових агентiв".

     80. Статтю 271 доповнити пунктом 271.2 такого змiсту:

     "271.2. Рiшення рад щодо нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок офiцiйно оприлюднюється вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцiнки земель або змiн (плановий перiод). В iншому разi норми вiдповiдних рiшень застосовуються не ранiше початку бюджетного перiоду, що настає за плановим перiодом".

     81. У пунктi 274.1 статтi 274 слово та цифри "i 278" виключити.

     82. Пункт 275.3 статтi 275 доповнити пiдпунктом 275.3.1 такого змiсту:

     "275.3.1. рiшення рад щодо затвердження ставок податку за земельнi дiлянки набирають чинностi у строки, встановленi вiдповiдно до пункту 271.2 статтi 271 цього Кодексу".

     83. Назву статтi 277 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 277. Ставки податку за земельнi дiлянки несiльськогосподарських угiдь та садiвницьких товариств, розташованi за межами населених пунктiв, нормативну грошову оцiнку яких не проведено".

     84. Назву статтi 278 доповнити словами "нормативну грошову оцiнку яких не проведено".

     85. У статтi 286:

     у пунктi 286.3 слово "нову" виключити;

     пункт 286.4 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi змiни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацiю протягом 20 календарних днiв мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому вiдбулися такi змiни".

     86. У статтi 291:

     перше речення абзацу четвертого пiдпункту 2 пункту 291.4 доповнити словами "а також здiйснюють дiяльнiсть з виробництва, постачання, продажу (реалiзацiї) ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння";

     у пунктi 291.5:

     у пiдпунктi 291.5.1:

     пiдпункт 4 доповнити словами "(крiм виробництва, постачання, продажу (реалiзацiї) ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння)";

     пiдпункт 5 доповнити словами "крiм реалiзацiї корисних копалин мiсцевого значення";

     пiдпункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) дiяльнiсть з надання послуг пошти (крiм кур'єрської дiяльностi) та зв'язку (крiм дiяльностi, що не пiдлягає лiцензуванню)";

     пiдпункт 291.5.3 пiсля слiв "житловi примiщення" доповнити словами "та/або їх частини".

     87. Пункти 292.3 i 292.6 статтi 292 викласти в такiй редакцiї:

     "292.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартiсть безоплатно отриманих протягом звiтного перiоду товарiв (робiт, послуг).

     Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), наданi платнику єдиного податку згiдно з письмовими договорами дарування та iншими письмовими договорами, укладеними згiдно iз законодавством, за якими не передбачено грошової або iншої компенсацiї вартостi таких товарiв (робiт, послуг) чи їх повернення, а також товари, переданi платнику єдиного податку на вiдповiдальне зберiгання i використанi таким платником єдиного податку.

     До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартiсть, та платника єдиного податку четвертої групи за звiтний перiод також включається сума кредиторської заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi.

     До суми доходу платника єдиного податку четвертої групи за звiтний перiод включається вартiсть реалiзованих протягом звiтного перiоду товарiв (робiт, послуг), за якi отримана попередня оплата (аванс) у перiод сплати iнших податкiв i зборiв, визначених цим Кодексом";

     "292.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштiв платнику єдиного податку у грошовiй (готiвковiй або безготiвковiй) формi, дата пiдписання платником єдиного податку акта приймання-передачi безоплатно отриманих товарiв (робiт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартiсть, та платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi.

     Для платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу також є дата вiдвантаження товарiв (виконання робiт, надання послуг), за якi отримана попередня оплата (аванс) у перiод сплати iнших податкiв i зборiв, визначених цим Кодексом".

     88. У статтi 293:

     пункт 293.3 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi здiйснюють дiяльнiсть з виробництва, постачання, продажу (реалiзацiї) ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, ставка єдиного податку встановлюється у розмiрi, визначеному абзацом третiм цього пункту";

     у пiдпунктi 4 пункту 293.8:

     у пiдпунктi "б" слова та цифру "зареєстрований платником податку на додану вартiсть вiдповiдно до роздiлу V цього Кодексу" замiнити словами та цифрою "обрав ставку єдиного податку в розмiрi 5 вiдсоткiв" та доповнити словами та цифрою "та реєстрацiї такого платника єдиного податку платником податку на додану вартiсть у порядку, встановленому роздiлом V цього Кодексу";

     пiдпункт "г" виключити.

     89. В абзацi першому пункту 297.2 статтi 297 слова "в порядку та розмiрах, встановлених" замiнити словами "в порядку, розмiрах та у строки, встановленi".

     90. У статтi 298:

     у пунктi 298.1:

     у абзацi першому пiдпункту 298.1.4 слова "один раз протягом календарного року" виключити та доповнити реченням такого змiсту: "Такий суб'єкт господарювання може здiйснити перехiд на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року";

     доповнити пiдпунктом 298.1.5 такого змiсту:

     "298.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостiйно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для iнших груп платникiв єдиного податку, шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартiсть, анулюється свiдоцтво платника податку на додану вартiсть у порядку, встановленому цим Кодексом";

     у пiдпунктi 4 пiдпункту 298.2.3 пункту 298.2 цифри "291.7" замiнити цифрами "291.6";

     у пунктi 298.3:

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "5) обранi фiзичною особою - пiдприємцем першої та другої груп види господарської дiяльностi згiдно з КВЕД ДК 009:2010";

     у пiдпунктi 298.3.1:

     пiдпункт 3 пiсля слова "змiну" доповнити словом "мiсця";

     доповнити пiдпунктом 8 такого змiсту:

     "8) змiну групи та ставки платника єдиного податку".

     91. У статтi 299:

     у пунктi 299.6 слово i цифри "пунктом 298.1.2" замiнити словами i цифрами "пiдпунктом 298.1.2 пункту 298.1";

     пiдпункт 3 пункту 299.9 викласти в такiй редакцiї:

     "3) недотримання вимог пiдпункту 298.1.4 пункту 298.1 статтi 298 цього Кодексу";

     пiдпункт 5 пункту 299.11 викласти в такiй редакцiї:

     "5) обранi фiзичною особою - пiдприємцем першої та другої груп види господарської дiяльностi згiдно з КВЕД ДК 009:2010";

     у пiдпунктi 3 пункту 299.12 слово "провадження" замiнити словами "мiсця провадження";

     у пунктi 299.15:

     в абзацi першому слова "анулюється органом" замiнити словами "анулюється за рiшенням органу";

     у пiдпунктi 7 цифри "291.7" замiнити цифрами "291.6";

     у пунктi 299.16 слова "анулюється на пiдставi" замiнити словами "анулюється за рiшенням органу державної податкової служби на пiдставi".

     92. У статтi 308:

     в абзацi першому пункту 308.1 слова та цифру "подають до 1 лютого поточного року" замiнити словами та цифрами "щороку, до 20 лютого, подають станом на 1 сiчня поточного року";

     абзаци третiй i четвертий пункту 308.4 доповнити словами "або орендованих виробничих потужностях".

     93. В абзацi першому пункту 318.1 статтi 318 слова "якi користуються" замiнити словами "яким надано право користуватися".

     94. Статтю 323 доповнити пунктом 323.2 такого змiсту:

     "323.2. Не є платниками збору водокористувачi, якi використовують воду виключно для задоволення питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб населення (сукупностi людей, якi знаходяться на данiй територiї в той чи iнший перiод часу, незалежно вiд характеру та тривалостi проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних дiлянок), у тому числi для задоволення виключно власних питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та платникiв єдиного податку.

     Для цiлей цього роздiлу пiд термiном "санiтарно-гiгiєнiчнi потреби" слiд розумiти використання води в туалетних, душових, ванних кiмнатах i умивальниках та використання для утримання примiщень у належному санiтарно-гiгiєнiчному станi".

     95. Пiдпункт 324.4.1 пункту 324.4 статтi 324 доповнити словами "у тому числi для задоволення виключно власних питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та платникiв єдиного податку".

     96. В абзацi дев'ятому пункту 1 роздiлу XIX "Прикiнцевi положення" слова та цифри "з 1 липня 2012 року" замiнити словами та цифрами "з 1 сiчня 2013 року".

     97. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     у пiдроздiлi 2:

     у пунктi 1:

     в абзацi першому слова та цифру "сiльськогосподарськими товаровиробниками, визначеними роздiлом V Кодексу, i фiзичними особами" замiнити словами та цифрою "сiльськогосподарськими пiдприємствами, визначеними роздiлом V Кодексу, iншими юридичними i фiзичними особами, у тому числi фiзичними особами - пiдприємцями";

     у пiдпунктi 1 слова та цифру "сiльськогосподарських товаровиробникiв, визначених роздiлом V Кодексу, i фiзичних осiб" замiнити словами та цифрою "сiльськогосподарських пiдприємств, визначених роздiлом V Кодексу, iнших юридичних i фiзичних осiб, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     в абзацi першому пункту 8 слова "постачання пiдакцизних товарiв, отриманих у межах договорiв" замiнити словами "постачання товарiв, отриманих у межах договорiв";

     пункт 15 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "При формуваннi податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, якi одночасно використовуються в оподатковуваних i не оподатковуваних податком на додану вартiсть операцiях, зазначених у абзацах першому та другому цього пункту, норми статтi 199 цього Кодексу не застосовуються, сплаченi (нарахованi) суми податку на додану вартiсть по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     пункт 22 виключити;

     абзац перший пункту 23 доповнити реченням такого змiсту: "Перелiки таких вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пунктом 26 такого змiсту:

     "26. Тимчасово, на перiод виконання програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi, що виконуються вiдповiдно до закону, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з:

     ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв (крiм пiдакцизних), якщо такi товари оплачуються за рахунок грантiв (субгрантiв), наданих вiдповiдно до програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi, що виконуються вiдповiдно до закону. Порядок ввезення зазначених товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi нецiльового використання зазначених товарiв платник податку збiльшує податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент iмпорту таких товарiв, а також зобов'язаний сплатити пеню вiдповiдно до цього Кодексу;

     постачання на митнiй територiї України товарiв (крiм пiдакцизних) та надання послуг, якщо такi товари/послуги оплачуються за рахунок грантiв (субгрантiв), наданих вiдповiдно до програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi, що виконуються вiдповiдно до закону. Порядок здiйснення таких операцiй визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пiльгу, вважається таким, що умисно ухиляється вiд оподаткування, i до такого платника застосовуються штрафнi (фiнансовi) санкцiї, встановленi цим Кодексом";

     у пiдроздiлi 4:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Пункт 150.1 статтi 150 Кодексу застосовується:

     у 2011 роцi з урахуванням такого:

     якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентiв за пiдсумками першого кварталу 2011 року є вiд'ємне значення, то сума такого вiд'ємного значення пiдлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

     Розрахунок об'єкта оподаткування за наслiдками другого, другого i третього кварталiв, другого - четвертого кварталiв 2011 року здiйснюється з урахуванням вiд'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складi витрат таких податкових перiодiв наростаючим пiдсумком до повного погашення такого вiд'ємного значення;

     у 2012 - 2015 роках таким чином:

     якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентiв платникiв з доходом за 2011 рiк 1 мiльйон гривень та бiльше станом на 1 сiчня 2012 року є вiд'ємне значення (з урахуванням вiд'ємного значення об'єкта оподаткування за 2010 податковий рiк), то сума цього значення пiдлягає включенню до витрат:

     звiтних (податкових) перiодiв починаючи з I пiврiччя i наступних звiтних перiодiв 2012 року у розмiрi 25 вiдсоткiв суми такого вiд'ємного значення. У разi якщо 25 вiдсоткiв суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом цього i за наслiдками наступних податкових перiодiв 2012 року, то непогашена сума пiдлягає врахуванню при визначеннi податкових зобов'язань у наступних податкових перiодах;

     звiтних (податкових) перiодiв 2013 року у розмiрi 25 вiдсоткiв суми такого вiд'ємного значення та сум вiд'ємного значення, не погашених за 2012 податковий рiк. У разi якщо 25 вiдсоткiв суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом вiдповiдних звiтних (податкових) перiодiв 2013 року, то непогашена сума пiдлягає врахуванню при визначеннi податкових зобов'язань у наступних перiодах;

     звiтних (податкових) перiодiв 2014 року у розмiрi 25 вiдсоткiв суми такого вiд'ємного значення та сум вiд'ємного значення, не погашених за 2013 податковий рiк. У разi якщо 25 вiдсоткiв суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом вiдповiдних звiтних (податкових) перiодiв 2014 року, то непогашена сума пiдлягає врахуванню при визначеннi податкових зобов'язань у наступних перiодах;

     звiтних (податкових) перiодiв 2015 року у розмiрi 25 вiдсоткiв суми такого вiд'ємного значення та сум вiд'ємного значення, не погашених за 2014 податковий рiк. У разi якщо 25 вiдсоткiв суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом вiдповiдних звiтних (податкових) перiодiв 2015 року, то непогашена сума не пiдлягає врахуванню при визначеннi податкових зобов'язань у наступних перiодах.

     При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облiк показника вiд'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 сiчня 2012 року та включається до витрат наступних податкових перiодiв i сум, не погашених протягом 2012 - 2015 рокiв. Таке вiд'ємне значення погашається в першу чергу. В другу чергу погашається вiд'ємне значення об'єкта оподаткування, що виникло пiсля 31 грудня 2011 року.

     Для пiдприємств з доходом за 2011 рiк менше 1 мiльйона гривень пункт 150.1 статтi 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:

     якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку за наслiдками 2011 податкового року є вiд'ємне значення, то сума такого значення пiдлягає включенню до витрат звiтного (податкового) перiоду I пiврiччя 2012 року та наступних звiтних (податкових) перiодiв до повного погашення такого вiд'ємного значення";

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12. Норми абзацу другого пункту 137.21 статтi 137 цього Кодексу застосовуються до 1 сiчня 2014 року";

     абзац третiй пункту 15 пiсля слiв "електричної i теплової енергiї" доповнити словами "з використанням бiологiчних видiв палива";

     пiдроздiл 8 доповнити пунктами 2 i 3 такого змiсту:

     "2. Установити, що норми пiдпункту 2 пункту 293.4 статтi 293 та пiдпункту 7 пiдпункту 298.2.3 пункту 298.2 статтi 298 цього Кодексу у 2012 роцi не застосовуються.

     3. Не є пiдставою для прийняття органом державної податкової служби у 2012 роцi рiшення про вiдмову у видачi фiзичнiй особi - пiдприємцю свiдоцтва платника єдиного податку наявнiсть у такої особи на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування податкового боргу з єдиного i фiксованого податкiв, який виник за наслiдками облiку в податкових органах у лютому 2011 року, а також податкового боргу, який виник з єдиного податку за сiчень 2012 року";

     у пiдроздiлi 10:

     пункт 7 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Штрафнi санкцiї до платникiв єдиного податку за порушення у 2012 роцi порядку обчислення, правильностi заповнення податкових декларацiй платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються";

     пункт 8 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Положення пiдпункту 1.20.10 пункту 1.20 статтi 1 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" щодо донарахування податкових зобов'язань платнику податку податковим органом внаслiдок визначення звичайних цiн за процедурою, встановленою законом для нарахування податкових зобов'язань за непрямими методами, не застосовується";

     доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14. Установити, що до 1 сiчня 2014 року не застосовуються штрафнi санкцiї за неподання або порушення строку подання фiзичними особами до органiв державної податкової служби вiдомостей про змiну даних, якi вносяться до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 липня 2012 року, крiм змiн до Податкового кодексу України, що вносяться:

     пунктом 1 (щодо виключення пiдпункту 9.1.8 пункту 9.1 статтi 9), абзацом другим (щодо виключення пiдпункту 14.1.25 пункту 14.1 статтi 14), абзацом двадцять другим (щодо виключення пiдпункту 14.1.214 пункту 14.1 статтi 14), абзацом двадцять третiм (щодо змiни до пiдпункту 14.1.223 пункту 14.1 статтi 14) пункту 2, пунктом 32 (щодо доповнення статтi 126 пунктом 126.2), пунктом 72 (щодо змiн до статтi 240), пунктом 73 (щодо змiн до пiдпункту 242.1.3 пункту 242.1 статтi 242) роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року;

     пунктом 77 роздiлу I цього Закону до окремих норм статтi 263: пiдпунктiв 263.6.1, 263.6.2 пункту 263.6, пiдпункту 263.9.2 пункту 263.9, пункту 263.10, пiдпункту 263.11.5 пункту 263.11, пiдпункту 263.12.2 пункту 263.12, а також рядкiв таблицi до пiдпункту 263.9.1 пункту 263.9 щодо ставок плати за нафту, конденсат, газ горючий природний (за винятком газу (метану) вугiльних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторiв щiльних порiд), примiтки до таблицi щодо встановлення ставок в умовах дiї угоди про розподiл продукцiї (за винятком газу (метану) вугiльних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторiв щiльних порiд), якi набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року;

     абзацами другим та третiм (щодо змiн до пункту 64.1 статтi 64), абзацами п'ятим - сьомим (щодо змiн до пункту 64.3 статтi 64) пункту 14, пунктом 15 (щодо змiн до пункту 65.5 статтi 65) та пунктом 19 (щодо змiни до пункту 69.1 статтi 69) роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi одночасно з набранням чинностi законом про внесення змiн до деяких законiв України щодо взяття на облiк юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     абзацом сьомим пункту 42 (щодо доповнення пiдпункту 153.1.6 пункту 153.1 статтi 153), абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим пункту 97 (щодо доповнення пунктом 26 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення") роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi одночасно з набранням чинностi законом про виконання програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi.

     2. Роздiл X "Рентна плата за нафту, природний газ i газовий конденсат, що видобуваються в Українi" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112; 2012 р., N 6, ст. 50) з урахуванням змiн, внесених цим Законом до статей 256 - 260 Податкового кодексу України, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2013 року.

     3. Установити, що з 1 сiчня 2013 року платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена вiдповiдно до пiдпункту 263.1.4 пункту 263.1 статтi 263 Податкового кодексу України, якi здiйснюють видобуток нафти, конденсату, газу природного, у тому числi газу, розчиненого у нафтi (нафтовому (попутному) газi), етанi, пропанi, бутанi, подають податковi розрахунки та сплачують податковi зобов'язання iз плати за користування надрами для видобування корисних копалин у порядку та на умовах, передбачених пунктом 77 роздiлу I цього Закону в частинi змiн до пiдпунктiв 263.11.1 - 263.11.4 пункту 263.11 статтi 263, пiдпункту 263.12.1 пункту 263.12 статтi 263 Податкового кодексу України.

     4. Установити, що адмiнiстративнi стягнення (штрафи), передбаченi статтею 1641 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення за неправильнiсть заповнення у 2012 роцi платниками єдиного податку книги облiку доходiв та книги облiку доходiв i витрат, не застосовуються.

     5. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315, ст. 316; 2001 р., N 7, ст. 34; 2011 р., N 23, ст. 160):

     у статтi 2:

     абзац дев'ятий доповнити словами "та створює контрольну стрiчку в електронному виглядi";

     в абзацi десятому слова "дiючих державних стандартiв" замiнити словами "дiючих державних технiчних регламентiв та стандартiв";

     роздiл II "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9. До 1 сiчня 2013 року виконання вимог, установлених абзацами другим i третiм пункту 7 статтi 3 цього Закону, здiйснюється суб'єктами господарювання на добровiльних засадах";

     2) у частинi восьмiй статтi 35 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; 2011 р., N 31, ст. 296) слова "що не пiдлягають оподаткуванню" виключити;

     3) статтю 23 Закону України "Про оцiнку земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Рiшення рад, зазначених у цiй статтi, щодо технiчної документацiї з нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок набирають чинностi у строки, встановленi вiдповiдно до пункту 271.2 статтi 271 Податкового кодексу України";

     4) у роздiлi II Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 6, ст. 50) цифри i слово "1 липня 2012" замiнити цифрами i словом "1 липня 2013".

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
N 4834-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.