ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо приведення нацiонального законодавства у вiдповiднiсть iз стандартами Кримiнальної конвенцiї про боротьбу з корупцiєю

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтi 1722 i 1723 виключити;

     2) у статтi 221, частинi другiй статтi 250, абзацi другому, абзацi "органiв Служби безпеки України (стаття 164 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi господарської дiяльностi, лiцензiї на проведення якої видає ця Служба), статтi 1722 - 1729, 1955, 2122 (крiм пункту 9 частини першої), 2125 i 2126)", абзацi "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1722 - 1729, 1772)", абзацi "органiв управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчиненi вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов'язаними та резервiстами пiд час проходження зборiв, а також працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв - стаття 44, частини друга i третя статтi 123, статтi 1722 - 1729, 173, 174, 178, 182, 1841, 185 i 1857)", пунктi 11 частини першої статтi 255 та частинi другiй статтi 268 цифри "1722" замiнити цифрами "1724".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтю 354 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 354. Пiдкуп працiвника державного пiдприємства, установи чи органiзацiї

     1. Пропозицiя чи обiцянка працiвнику державного пiдприємства, установи чи органiзацiї, який не є службовою особою, надати йому або третiй особi неправомiрну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення працiвником будь-яких дiй з використанням становища, яке вiн займає, в iнтересах того, хто пропонує, обiцяє чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи -

     караються штрафом вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до ста годин.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     караються штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста до двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв.

     3. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання працiвником державного пiдприємства, установи чи органiзацiї, який не є службовою особою, неправомiрної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-яких дiй з використанням становища, яке вiн займає на пiдприємствi, в установi чи органiзацiї, в iнтересах того, хто пропонує, обiцяє чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи -

     караються штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста до двохсот годин.

     4. Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи поєднанi з вимаганням неправомiрної вигоди, -

     караються штрафом вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста шiстдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк вiд одного до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     5. Особа, яка пропонувала, обiцяла або надала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї були вчиненi дiї щодо вимагання неправомiрної вигоди i пiсля пропозицiї, обiцянки чи надання неправомiрної вигоди вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого надiлена законом правом повiдомляти про пiдозру.

     Примiтка. 1. У цiй статтi пiд неправомiрною вигодою слiд розумiти грошовi кошти чи iнше майно, переваги, пiльги, послуги, що перевищують 0,5 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, або нематерiальнi активи, якi пропонують, обiцяють, надають чи одержують без законних на те пiдстав.

     2. Повторним у статтях 354, 368, 3683, 3684 та 369 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених зазначеними статтями.

     3. У статтях 354, 368, 3683 та 3684 пiд вимаганням неправомiрної вигоди слiд розумiти вимогу щодо надання неправомiрної вигоди з погрозою вчинення дiй або бездiяльностi з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає неправомiрну вигоду, або умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомiрну вигоду з метою запобiгання шкiдливим наслiдкам щодо своїх прав i законних iнтересiв";

     2) примiтку до статтi 3641 викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. У статтях 3641, 3652, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692 та 370 цього Кодексу пiд неправомiрною вигодою слiд розумiти грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи, якi пропонують, обiцяють, надають або одержують без законних на те пiдстав";

     3) статтю 368 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 368. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання неправомiрної вигоди службовою особою

     1. Прийняття службовою особою пропозицiї чи обiцянки надати їй або третiй особi неправомiрну вигоду за вчинення чи невчинення такою службовою особою в iнтересах того, хто пропонує або обiцяє неправомiрну вигоду, чи в iнтересах третьої особи будь-якої дiї з використанням наданої їй влади чи службового становища -

     караються штрафом вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк вiд одного до двох рокiв.

     2. Одержання службовою особою неправомiрної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення в iнтересах того, хто надає неправомiрну вигоду, чи в iнтересах третьої особи будь-якої дiї з використанням наданої їй влади чи службового становища -

     карається штрафом вiд однiєї тисячi до тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Дiяння, передбачене частиною другою цiєї статтi, предметом якого була неправомiрна вигода у значному розмiрi, -

     карається штрафом вiд тисячi п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     4. Дiяння, передбачене частиною другою або третьою цiєї статтi, предметом якого була неправомiрна вигода у великому розмiрi або вчинене службовою особою, яка займає вiдповiдальне становище, або за попередньою змовою групою осiб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомiрної вигоди, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     5. Дiяння, передбачене частиною другою, третьою або четвертою цiєї статтi, предметом якого була неправомiрна вигода в особливо великому розмiрi, або вчинене службовою особою, яка займає особливо вiдповiдальне становище, -

     карається позбавленням волi на строк вiд восьми до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. 1. Неправомiрною вигодою в значному розмiрi вважається вигода, що в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, у великому розмiрi - така, що у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, в особливо великому розмiрi - така, що у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     2. Службовими особами, якi займають вiдповiдальне становище, у статтях 368, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначенi у пунктi 1 примiтки до статтi 364, посади яких згiдно iз статтею 25 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорiй, а також суддi, прокурори i слiдчi, керiвники, заступники керiвникiв органiв державної влади та управлiння, органiв мiсцевого самоврядування, їх структурних пiдроздiлiв та одиниць. Службовими особами, якi займають особливо вiдповiдальне становище, у статтях 368, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначенi у частинi першiй статтi 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згiдно iз статтею 25 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до першої та другої категорiй";

     4) в абзацi першому частини першої статтi 3682 слово "хабарництва" замiнити словами i цифрами "зазначених у статтi 368 цього Кодексу";

     5) у статтi 3683:

     у назвi слова "Комерцiйний пiдкуп" замiнити словом "Пiдкуп";

     абзац перший частини першої, абзац перший частини третьої та частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пропозицiя службовiй особi юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми надати їй або третiй особi неправомiрну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення зазначеною службовою особою дiй чи її бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи";

     "3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми неправомiрної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дiй або бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи";

     "5. Особа, яка пропонувала або надала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї були вчиненi дiї щодо вимагання неправомiрної вигоди i пiсля пропозицiї чи надання неправомiрної вигоди вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згiдно iз законом має право повiдомляти про пiдозру";

     примiтку до статтi виключити;

     6) абзац перший частини першої, абзац перший частини третьої та частину п'яту статтi 3684 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пропозицiя аудитору, нотарiусу, оцiнювачу, iншiй особi, яка не є державним службовцем, посадовою особою мiсцевого самоврядування, але здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, у тому числi послуг експерта, арбiтражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбiтражу, третейського суддi (пiд час виконання цих функцiй), надати йому/їй або третiй особi неправомiрну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення особою, яка надає публiчнi послуги, дiй або її бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи";

     "3. Одержання аудитором, нотарiусом, експертом, оцiнювачем, третейським суддею або iншою особою, яка провадить професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, а також незалежним посередником чи арбiтром пiд час розгляду колективних трудових спорiв неправомiрної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дiй або бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи";

     "5. Особа, яка пропонувала або надала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї були вчиненi дiї щодо вимагання неправомiрної вигоди i пiсля пропозицiї чи надання неправомiрної вигоди вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згiдно iз законом має право повiдомляти про пiдозру";

     7) статтю 369 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 369. Пропозицiя або надання неправомiрної вигоди службовiй особi

     1. Пропозицiя службовiй особi надати їй або третiй особi неправомiрну вигоду за вчинення чи невчинення службовою особою в iнтересах того, хто пропонує або обiцяє неправомiрну вигоду, чи в iнтересах третьої особи будь-якої дiї з використанням наданої їй влади чи службового становища -

     карається штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста шiстдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     2. Надання службовiй особi або третiй особi неправомiрної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в iнтересах того, хто надає неправомiрну вигоду, чи в iнтересах третьої особи будь-якої дiї з використанням наданої їй влади чи службового становища -

     карається штрафом вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     3. Дiяння, передбачене частиною другою цiєї статтi, вчинене повторно, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв iз штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та з конфiскацiєю майна або без такої.

     4. Дiяння, передбачене частиною другою або третьою цiєї статтi, якщо неправомiрна вигода надавалася службовiй особi, яка займає вiдповiдальне становище, або вчинене за попередньою змовою групою осiб, -

     карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     5. Дiяння, передбачене частиною другою, третьою або четвертою цiєї статтi, якщо неправомiрна вигода надавалася службовiй особi, яка займає особливо вiдповiдальне становище, або вчинене органiзованою групою осiб чи її учасником, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     6. Особа, яка пропонувала, обiцяла чи надала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї були вчиненi дiї щодо вимагання неправомiрної вигоди i пiсля пропозицiї, обiцянки чи надання неправомiрної вигоди вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згiдно iз законом має право повiдомляти про пiдозру";

     8) у статтi 3692:

     у частинi першiй:

     абзац перший пiсля слова "вигоду" доповнити словами "або за надання такої вигоди третiй особi";

     в абзацi другому слово "карається" замiнити словом "караються";

     абзац перший частини другої i абзац перший частини третьої пiсля слiв "неправомiрної вигоди" доповнити словами "для себе чи третьої особи";

     9) назву та абзац перший частини першої статтi 370 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 370. Провокацiя пiдкупу

     1. Провокацiя пiдкупу, тобто свiдоме створення службовою особою обставин i умов, що зумовлюють пропонування, обiцянку чи надання неправомiрної вигоди або прийняття пропозицiї, обiцянки чи одержання такої вигоди, щоб потiм викрити того, хто пропонував, обiцяв, надав неправомiрну вигоду або прийняв пропозицiю, обiцянку чи одержав таку вигоду".

     3. У третьому реченнi частини третьої статтi 23 Закону України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999 р., N 26, ст. 213; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 23, ст. 320; 2005 р., N 16, ст. 263; 2010 р., N 46, ст. 539) слово "хабарництво" замiнити словами "одержання неправомiрної вигоди".

     4. В абзацi дев'ятому статтi 7 Закону України "Про основи нацiональної безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351) слово "хабарництва" виключити.

     5. У Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404):

     1) абзац сьомий частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "неправомiрна вигода - грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи, якi обiцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те пiдстав";

     2) пункт 4 частини першої статтi 4 замiнити двома пунктами такого змiсту:

     "4) посадовi особи та працiвники юридичних осiб - у разi одержання ними неправомiрної вигоди, або одержання вiд них особами, зазначеними у пунктах 1 i 2 частини першої цiєї статтi, або за участю цих осiб iншими особами неправомiрної вигоди;

     5) фiзичнi особи - у разi одержання вiд них особами, зазначеними у пунктах 1 - 4 частини першої цiєї статтi, або за участю цих осiб iншими особами неправомiрної вигоди".

     6. У частинi другiй статтi 4 Закону України "Про застосування амнiстiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 580) слово "хабара" замiнити словами "неправомiрної вигоди службовою особою".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти та забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади України у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Рекомендувати Генеральнiй прокуратурi України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 квiтня 2013 року
N 221-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.