ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо виконання Плану дiй щодо лiбералiзацiї Європейським Союзом вiзового режиму для України стосовно вiдповiдальностi юридичних осiб

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 15 квiтня 2014 року N 1207-VII

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Загальну частину Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити роздiлом XIV1 такого змiсту:

"Роздiл XIV1
ЗАХОДИ КРИМIНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСIБ

     Стаття 963. Пiдстави для застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру

     1. Пiдставами для застосування до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою або за дорученням чи наказом, за змовою та в спiвучастi, або iншим шляхом:

     1) вiд iменi та в iнтересах юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 209, 306, частинами першою i другою статтi 3683, частинами першою i другою статтi 3684, статтями 369, 3692 цього Кодексу;

     2) вiд iменi юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 258 - 2585 цього Кодексу;

     3) вiд iменi та в iнтересах юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

     Примiтка 1. Пiд уповноваженими особами юридичної особи слiд розумiти службових осiб юридичної особи, а також iнших осiб, якi вiдповiдно до закону, установчих документiв юридичної особи чи договору мають право дiяти вiд iменi юридичної особи.

     2. Злочини, передбаченi статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою i другою статтi 3683, частинами першою i другою статтi 3684, статтями 369, 3692, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в iнтересах юридичної особи, якщо вони спрямованi на отримання нею неправомiрної вигоди або створення умов для отримання такої вигоди, а так само на ухилення вiд передбаченої законом вiдповiдальностi.

     Стаття 964. Юридичнi особи, до яких застосовуються заходи кримiнально-правового характеру

     1. Заходи кримiнально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктом 1 частини першої статтi 963 цього Кодексу, можуть бути застосованi судом до пiдприємства, установи чи органiзацiї, крiм державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, органiзацiй, створених ними у встановленому порядку, що повнiстю утримуються за рахунок вiдповiдно державного чи мiсцевого бюджетiв, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, а також мiжнародних органiзацiй.

     2. Заходи кримiнально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 2 i 3 частини першої статтi 963 цього Кодексу, можуть бути застосованi судом до суб'єктiв приватного та публiчного права резидентiв та нерезидентiв України, включаючи пiдприємства, установи чи органiзацiї, державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, органiзацiї, створенi ними у встановленому порядку, фонди, а також мiжнароднi органiзацiї, iншi юридичнi особи, що створенi у вiдповiдностi до вимог нацiонального чи мiжнародного права.

     Якщо держава або суб'єкт державної власностi володiє часткою бiльше 25 вiдсоткiв в юридичнiй особi або юридична особа знаходиться пiд ефективним контролем держави чи суб'єкта державної власностi, то дана юридична особа несе цивiльну вiдповiдальнiсть у повному обсязi за неправомiрно отриману вигоду та шкоду, заподiяну злочином, що вчинений державою, суб'єктами державної власностi або державного управлiння.

     Стаття 965. Пiдстави для звiльнення юридичної особи вiд застосування заходiв кримiнально-правового характеру

     1. Юридична особа звiльняється вiд застосування до неї заходiв кримiнально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого злочину, зазначеного у статтi 963 цього Кодексу, i до дня набрання вироком законної сили минули такi строки:

     1) три роки - у разi вчинення злочину невеликої тяжкостi;

     2) п'ять рокiв - у разi вчинення злочину середньої тяжкостi;

     3) десять рокiв - у разi вчинення тяжкого злочину;

     4) п'ятнадцять рокiв - у разi вчинення особливо тяжкого злочину.

     2. Перебiг давностi застосування до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру зупиняється, якщо її уповноважена особа, яка вчинила будь-який злочин, зазначений у статтi 963 цього Кодексу, переховується вiд органiв досудового слiдства та суду з метою ухилення вiд кримiнальної вiдповiдальностi та її мiсцезнаходження невiдоме. У таких випадках перебiг давностi вiдновлюється з дня встановлення мiсцезнаходження цiєї уповноваженої особи.

     3. Перебiг давностi застосування до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру переривається, якщо до закiнчення передбачених у частинах першiй та другiй цiєї статтi строкiв її уповноважена особа повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у статтi 963 цього Кодексу.

     4. Обчислення давностi в цьому разi починається з дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у статтi 963 цього Кодексу. При цьому строки давностi обчислюються окремо за кожний злочин.

     Стаття 966. Види заходiв кримiнально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осiб

     1. До юридичних осiб судом можуть бути застосованi такi заходи кримiнально-правового характеру:

     1) штраф;

     2) конфiскацiя майна;

     3) лiквiдацiя.

     2. До юридичних осiб штраф та лiквiдацiя можуть застосовуватися лише як основнi заходи кримiнально-правового характеру, а конфiскацiя майна - лише як додатковий. При застосуваннi заходiв кримiнально-правового характеру юридична особа зобов'язана вiдшкодувати нанесенi збитки та шкоду в повному обсязi, а також розмiр отриманої неправомiрної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

     Стаття 967. Штраф

     1. Суд може застосувати до юридичної особи штраф у розмiрi вiд п'яти тисяч до сiмдесяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     2. Залежно вiд ступеня тяжкостi злочину, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, суд застосовує штраф у таких розмiрах:

     за злочин невеликої тяжкостi - вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     за злочин середньої тяжкостi - вiд десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     за тяжкий злочин - вiд двадцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     за особливо тяжкий злочин - вiд п'ятдесяти тисяч до сiмдесяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може призначити штраф iз розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох рокiв.

     Стаття 968. Конфiскацiя майна

     1. Конфiскацiя майна полягає у примусовому безоплатному вилученнi у власнiсть держави майна юридичної особи i застосовується судом у разi лiквiдацiї юридичної особи згiдно з цим Кодексом.

     Стаття 969. Лiквiдацiя

     1. Лiквiдацiя юридичної особи застосовується судом у разi вчинення її уповноваженою особою будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258 - 2585, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

     Стаття 9610. Загальнi правила застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру

     1. При застосуваннi до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру судом враховуються ступiнь тяжкостi вчиненого її уповноваженою особою злочину, ступiнь здiйснення злочинного намiру, розмiр завданої шкоди, характер та розмiр неправомiрної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, вжитi юридичною особою заходи для запобiгання злочину.

     Стаття 9611. Застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру за сукупнiстю злочинiв

     1. За сукупнiстю злочинiв в межах одного провадження суд, застосувавши до юридичної особи заходи кримiнально-правового характеру за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний захiд шляхом поглинення менш суворого заходу бiльш суворим.

     2. При застосуваннi до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру за злочин за наявностi невиконаного заходу за попереднiм вироком (вироками) суду кожне з них виконується самостiйно, крiм випадкiв застосування судом лiквiдацiї юридичної особи згiдно з цим Кодексом".

(пункт 1 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     2. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) пункти 25 i 26 частини першої статтi 3 пiсля слiв "та його представник" доповнити словами "представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     2) перше речення частини четвертої статтi 29 пiсля слова "характеру" доповнити словами "а також представнику юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     3) доповнити статтею 641 такого змiсту:

     "Стаття 641. Представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження

     1. Представником юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, може бути:

     особа, яка у кримiнальному провадженнi має право бути захисником;

     керiвник чи iнша особа, уповноважена законом або установчими документами;

     працiвник юридичної особи.

     2. Повноваження представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, на участь у провадженнi пiдтверджуються:

     1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, якщо представником є особа, яка має право бути захисником у кримiнальному провадженнi;

     2) копiєю установчих документiв юридичної особи, якщо представником є керiвник юридичної особи чи iнша уповноважена законом або установчими документами особа;

     3) довiренiстю, якщо представником є працiвник юридичної особи.

     3. Протягом кримiнального провадження представник юридичної особи має право:

     1) знати, у зв'язку iз вчиненням якого кримiнального правопорушення здiйснюється провадження щодо юридичної особи, та давати пояснення з цього приводу;

     2) користуватися правовою допомогою;

     3) збирати i подавати слiдчому, прокурору, слiдчому суддi, суду докази;

     4) брати участь у проведеннi процесуальних дiй;

     5) пiд час проведення процесуальних дiй ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дiй, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слiдчих (розшукових) та iнших процесуальних дiй, виконаних за його участi;

     6) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технiчнi засоби пiд час проведення процесуальних дiй, в яких вiн бере участь. Слiдчий, прокурор, слiдчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технiчних засобiв пiд час проведення окремої процесуальної дiї чи на певнiй стадiї провадження з метою нерозголошення вiдомостей, якi мiстять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються iнтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

     7) заявляти клопотання про проведення процесуальних дiй, про забезпечення безпеки щодо себе, членiв своєї сiм'ї, близьких родичiв, майна, житла тощо;

     8) заявляти вiдводи;

     9) одержувати копiї процесуальних документiв та письмовi повiдомлення;

     10) оскаржувати рiшення, дiї та бездiяльнiсть слiдчого, прокурора, слiдчого суддi в порядку, передбаченому цим Кодексом;

     11) користуватися рiдною мовою, отримувати копiї процесуальних документiв рiдною або iншою мовою, якою вiн володiє, та в разi необхiдностi користуватися послугами перекладача.

     4. Пiд час досудового розслiдування представник юридичної особи має право:

     1) брати участь у слiдчих (розшукових) та iнших процесуальних дiях, пiд час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дiї, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слiдчих (розшукових) та iнших процесуальних дiй, виконаних за його участi;

     2) ознайомлюватися з матерiалами досудового розслiдування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати вiдкриття матерiалiв згiдно iз статтею 290 цього Кодексу.

     5. Пiд час судового провадження представник юридичної особи має право:

     1) бути завчасно поiнформованим про час i мiсце судового розгляду;

     2) брати участь у судовому провадженнi;

     3) виступати в судових дебатах;

     4) ознайомлюватися з журналом судового засiдання та технiчним записом судового процесу, якi йому зобов'язанi надати уповноваженi працiвники суду, i подавати щодо них свої зауваження;

     5) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судовi рiшення та iнiцiювати їх перегляд, знати про поданi на них апеляцiйнi та касацiйнi скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення.

     6. Представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, має також iншi процесуальнi права, передбаченi цим Кодексом.

     7. Представник юридичної особи зобов'язаний:

     1) прибути за викликом до слiдчого, прокурора, слiдчого суддi, суду, а в разi неможливостi своєчасного прибуття - завчасно повiдомити про це, а також про причини неможливостi прибуття;

     2) не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримiнального правопорушення;

     3) не розголошувати без дозволу слiдчого, прокурора, суду вiдомостi, якi стали йому вiдомi у зв'язку з участю у кримiнальному провадженнi i якi становлять охоронювану законом таємницю";

     4) пункт 1 частини другої статтi 65 пiсля слiв "цивiльного вiдповiдача" доповнити словами "юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     5) частину третю статтi 89, частину першу, абзац перший та перше речення абзацу другого частини третьої статтi 93, частину восьму статтi 95, перше речення частини третьої i частину шосту статтi 99, перше речення частини другої статтi 140 та перше речення частини першої статтi 221 пiсля слова "потерпiлий" в усiх вiдмiнках доповнити словами "представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) частину першу статтi 91 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) обставини, що є пiдставою для застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру";

     7) частину першу статтi 98 доповнити словами "або отриманi юридичною особою внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення";

     8) пункт 6 частини дев'ятої статтi 100 викласти в такiй редакцiї:

     "6) грошi, цiнностi та iнше майно, що одержанi фiзичною або юридичною особою внаслiдок вчинення кримiнального правопорушення та/або є доходами вiд нього, а також майно, в яке їх було повнiстю або частково перетворено, конфiскуються";

     9) частину другу статтi 120 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Витрати, пов'язанi з оплатою допомоги представника потерпiлого, цивiльного позивача, цивiльного вiдповiдача та юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, якi надають правову допомогу за договором, несе вiдповiдно потерпiлий, цивiльний позивач, цивiльний вiдповiдач, юридична особа, щодо якої здiйснюється провадження";

     10) у першому реченнi частини другої статтi 122, абзацi першому частини першої статтi 139 та другому реченнi частини першої статтi 351 слова "цивiльний вiдповiдач" в усiх вiдмiнках замiнити словами "цивiльний вiдповiдач, представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     11) у статтi 170:

     перше речення частини першої пiсля слова "дiяння" доповнити словами "а також юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, у разi якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захiд кримiнально-правового характеру у виглядi конфiскацiї майна";

     частину третю пiсля слiв "юридичних осiб" доповнити словами "а також якi перебувають у власностi юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     12) абзац перший частини третьої статтi 171 пiсля слова "обвинуваченого" доповнити словами "юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     13) у статтi 172:

     перше речення частини першої доповнити словами "представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     частину другу пiсля слiв "законного представника" доповнити словами "представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     14) частину сьому статтi 173 пiсля слова "обвинуваченому" доповнити словами "представнику юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     15) у частинi першiй статтi 174:

     перше речення абзацу першого пiсля слiв "володiлець майна" доповнити словами "представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     абзац другий пiсля слiв "володiльця майна" доповнити словами "представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     16) статтю 214 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Вiдомостi про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримiнально-правового характеру, вносяться слiдчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслiдувань негайно пiсля вручення особi повiдомлення про пiдозру у вчиненнi вiд iменi та в iнтересах такої юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою i другою статтi 3683, частинами першою i другою статтi 3684, статтями 369, 3692, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримiнального кодексу України, або вiд iменi такої юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 258 - 2585 Кримiнального кодексу України. Про внесення вiдомостей слiдчий або прокурор не пiзнiше наступного робочого дня письмово повiдомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здiйснюється одночасно з вiдповiдним кримiнальним провадженням, у якому особi повiдомлено про пiдозру";

(пiдпункт 16 пункту 2 роздiлу I у редакцiї Закону України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     17) частину першу статтi 220 пiсля слiв "законного представника" доповнити словами "представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     18) абзац перший частини шостої статтi 223 пiсля слова "потерпiлого" доповнити словами "представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     19) у першому реченнi частини першої статтi 225 пiсля слiв "сторона кримiнального провадження" доповнити словами "представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження", а слово "має" замiнити словом "мають";

     20) друге речення частини четвертої статтi 280 пiсля слова "потерпiлому" доповнити словами "представнику юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     21) частину першу статтi 282 доповнити словами "представнику юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     22) у статтi 284:

     назву доповнити словами "та провадження щодо юридичної особи";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Провадження щодо юридичної особи пiдлягає закриттю у разi встановлення вiдсутностi пiдстав для застосування до неї заходiв кримiнально-правового характеру, закриття кримiнального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи.

     Про закриття провадження щодо юридичної особи прокурор приймає постанову, а суд зазначає про це у виправдувальному вироку або постановляє ухвалу. Рiшення про закриття провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом".

     У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати вiдповiдно частинами четвертою - дев'ятою;

     абзац другий частини шостої викласти в такiй редакцiї:

     "Копiя постанови прокурора про закриття кримiнального провадження та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, потерпiлому, його представнику, пiдозрюваному, захиснику, представнику юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

(пiдпункт 22 пункту 2 роздiлу I у редакцiї Закону України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     23) частини сьому, дев'яту, перше i друге речення частини десятої статтi 290 пiсля слова "потерпiлий" в усiх вiдмiнках доповнити словами "представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження" у вiдповiдному вiдмiнку;

     24) у статтi 291:

     частину другу доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) пiдстави застосування заходiв кримiнально-правового характеру щодо юридичної особи, якi прокурор вважає встановленими";

     частину четверту доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) довiдка про юридичну особу, щодо якої здiйснюється провадження, у якiй зазначаються: найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, iдентифiкацiйний код, дата i мiсце державної реєстрацiї";

     25) частину першу статтi 293 доповнити реченням такого змiсту: "Якщо провадження здiйснюється щодо юридичної особи, копiї обвинувального акта та реєстру матерiалiв досудового розслiдування надаються також представнику такої юридичної особи";

     26) у статтi 302:

     у частинi першiй пiсля слова "потерпiлий" доповнити словами "представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження", а слова "не заперечує" замiнити словами "не заперечують";

     у частинi другiй:

     перше речення пiсля слова "потерпiлому" доповнити словами "представнику юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     у другому реченнi слова "пiдозрюваного та потерпiлого" замiнити словами "пiдозрюваного, потерпiлого та представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     пункт 2 частини третьої пiсля слова "потерпiлого" доповнити словами "представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     27) у частинi першiй статтi 303:

     пункт 1 пiсля слiв "його захисником чи законним представником" доповнити словами "представником юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     пункт 2 доповнити словами "представником юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) рiшення прокурора про закриття кримiнального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпiлим, його представником чи законним представником, пiдозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     28) в абзацi другому частини другої статтi 305 слово "п'ятою" замiнити словом "шостою";

     29) перше речення частини другої статтi 314 пiсля слiв "та його представника" доповнити словами "представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     30) у статтi 326:

     назву доповнити словами "представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Якщо в судове засiдання не прибув за викликом представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, суд, заслухавши думку учасникiв судового провадження, залежно вiд того, чи можливо за його вiдсутностi з'ясувати обставини, що стосуються застосування до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру, вирiшує питання про проведення судового розгляду без нього або про вiдкладення судового розгляду. Суд має право накласти грошове стягнення на представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, в порядку, передбаченому главою 12 цього Кодексу";

     31) частину другу статтi 337 доповнити словами "розпочати провадження щодо юридичної особи";

     32) друге речення частини другої статтi 338 доповнити словами "а також представнику юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     33) у статтi 339:

     назву доповнити словами "початок провадження щодо юридичної особи пiд час судового розгляду";

     частину першу пiсля слiв "розгляд неможливий" доповнити словами "а так само встановлення наявностi пiдстав для застосування кримiнально-правових заходiв до юридичної особи", а пiсля слiв "первiсним обвинуваченням" - словами "та/або про початок провадження щодо юридичної особи";

     у частинi другiй:

     перше речення пiсля слова "обвинувачення" доповнити слонами "або пiдготовки представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, до судового розгляду";

     друге речення пiсля слiв "сторони захисту" доповнити словами "або представника юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження", а пiсля слова "обвинувачення" - словами "або провадження щодо юридичної особи";

     частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Нове дослiдження доказiв, якi вже були дослiдженi судом до початку провадження щодо юридичної особи, здiйснюється за клопотанням представника такої юридичної особи тiльки у разi визнання судом такої необхiдностi";

     34) частину першу статтi 340 доповнити словами "а також представнику юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     35) у статтi 341:

     у назвi слова "та вiдмови вiд пiдтримання державного обвинувачення" замiнити словами "вiдмови вiд пiдтримання державного обвинувачення та початку провадження щодо юридичної особи пiд час судового розгляду";

     у першому реченнi частини першої слова "або висунути додаткове обвинувачення" замiнити словами "висунути додаткове обвинувачення або розпочати провадження щодо юридичної особи";

     перше речення частини другої пiсля слiв "додаткового обвинувачення" доповнити словами "чи початок провадження щодо юридичної особи";

     36) частину одинадцяту статтi 352 та друге речення частини другої статтi 356 пiсля слiв "законними представниками" доповнити словами "представником юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     37) частину першу статтi 364 доповнити словами "представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     38) частину першу статтi 368 доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) чи є пiдстави для застосування до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру";

     39) у частинi четвертiй статтi 374:

     пункт 1 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "рiшення про закриття провадження щодо юридичної особи".

     У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим;

     пункт 2 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "рiшення про застосування до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - вiсiмнадцятим;

     40) у статтi 376:

     перше речення частини третьої пiсля слiв "його представнику" доповнити словами "представнику юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     перше речення частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. Якщо обвинувачений, представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, не володiють державною мовою, то пiсля проголошення вироку перекладач роз'яснює їм змiст резолютивної частини судового рiшення";

     друге речення частини шостої пiсля слова "обвинуваченому" доповнити словами "представнику юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження";

     41) частину першу статтi 393 доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, - у частинi, що стосується iнтересiв юридичної особи";

     42) частину першу статтi 425 доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження, - у частинi, що стосується iнтересiв юридичної особи";

     43) у статтi 469:

     частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Укладення угоди про примирення у кримiнальному провадженнi щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримiнальне правопорушення, у зв'язку з яким здiйснюється провадження щодо юридичної особи, не допускається";

     друге речення частини четвертої викласти в такiй редакцiї: "Укладення угоди про визнання винуватостi у кримiнальному провадженнi щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримiнальне правопорушення, у зв'язку з яким здiйснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримiнальному провадженнi, в якому бере участь потерпiлий, не допускається".

     3. Статтю 2 Закону України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI) доповнити пунктом "г1" такого змiсту:

     "г1) представник юридичної особи, щодо якої здiйснюється провадження".

     4. Закон України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; 2013 р., N 2, ст. 4; iз змiнами, внесеними законами України вiд 5 липня 2012 року N 5083-VI та вiд 18 квiтня 2013 року N 221-VII) доповнити статтею 171 такого змiсту:

     "Стаття 171. Застосування до юридичних осiб заходiв кримiнально-правового характеру

     1. У разi вчинення вiд iменi та в iнтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостiйно або у спiвучастi до юридичної особи у випадках, визначених Кримiнальним кодексом України, застосовуються заходи кримiнально-правового характеру".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з моменту набрання чинностi Законом України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України".

(пункт 1 роздiлу II у редакцiї Закону України вiд 15.04.2014р. N 1207-VII)

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади.

     3. Рекомендувати Генеральнiй прокуратурi України протягом шести мiсяцiв з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону, привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 травня 2013 року
N 314-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.