ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у сферi державної антикорупцiйної полiтики у зв'язку з виконанням Плану дiй щодо лiбералiзацiї Європейським Союзом вiзового режиму для України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 1726:

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Подання завiдомо недостовiрних вiдомостей у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     примiтку викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, якi вiдповiдно до частини першої статтi 12 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" зобов'язанi подавати декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру";

     2) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     абзац "органiв доходiв i зборiв (статтi 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1724 - 1729, 1772)" викласти в такiй редакцiї:

     "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1772)";

     в абзацi "органiв управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчиненi вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов'язаними та резервiстами пiд час проходження зборiв, а також працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв - стаття 44, частини друга i третя статтi 123, статтi 1724 - 1729, 173, 174, 178, 182, 1841, 185 i 1857)" цифри "1724 - 1729" виключити.

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) у статтi 8:

     у частинi першiй слово "Iноземцi" замiнити цифрою i словом "1. Iноземцi";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Iноземцi або особи без громадянства, що не проживають постiйно в Українi, також пiдлягають в Українi вiдповiдальностi згiдно з цим Кодексом, якщо вони за межами України вчинили у спiвучастi iз службовими особами, якi є громадянами України, будь-який iз злочинiв, передбачених у статтях 368, 3683, 3684, 369 i 3692 цього Кодексу, або якщо вони пропонували, обiцяли, надали неправомiрну вигоду таким службовим особам, або прийняли пропозицiю, обiцянку неправомiрної вигоди чи одержали вiд них таку вигоду";

     2) статтю 961 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 961. Спецiальна конфiскацiя

     1. Спецiальна конфiскацiя полягає у примусовому безоплатному вилученнi за рiшенням суду у власнiсть держави грошей, цiнностей та iншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочину, передбаченого статтею 354 та статтями 364, 3641, 3652, 368 - 3692 роздiлу XVII Особливої частини цього Кодексу, або суспiльно небезпечного дiяння, що пiдпадає пiд ознаки дiяння, передбаченого зазначеними статтями";

     3) частини третю i четверту статтi 962 замiнити частинами третьою - п'ятою такого змiсту:

     "3. Спецiальна конфiскацiя застосовується також у разi, коли особа не пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi у зв'язку з недосягненням вiку, з якого може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть, або неосуднiстю, або звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi чи покарання з пiдстав, передбачених цим Кодексом, крiм звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку iз закiнченням строкiв давностi.

     4. Грошi, цiнностi та iнше майно, зазначенi в цiй статтi, переданi особою, яка вчинила злочин або суспiльно небезпечне дiяння, що мiстить ознаки злочину, передбаченого цим Кодексом, iншiй фiзичнiй або юридичнiй особi, пiдлягають спецiальнiй конфiскацiї, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслiдок вчинення злочину, передбаченого статтею 354 та статтями 364, 3641, 3652, 368 - 3692 роздiлу XVII Особливої частини цього Кодексу, або суспiльно небезпечного дiяння, що пiдпадає пiд ознаки дiяння, передбаченого зазначеними статтями.

     5. Спецiальна конфiскацiя не застосовується до грошей, цiнностей та iншого майна, зазначених у цiй статтi, якi згiдно iз законом пiдлягають поверненню власнику (законному володiльцю) або призначенi для вiдшкодування шкоди, завданої злочином";

     4) у статтi 963:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiдставами для застосування до юридичної особи заходiв кримiнально-правового характеру є:

     1) вчинення її уповноваженою особою вiд iменi та в iнтересах юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених у статтях 209 i 306, частинах першiй i другiй статтi 3683, частинах першiй i другiй статтi 3684, статтях 369 i 3692 цього Кодексу;

     2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов'язкiв щодо вжиття заходiв iз запобiгання корупцiї, що призвело до вчинення будь-якого iз злочинiв, передбачених у статтях 209 i 306, частинах першiй i другiй статтi 3683, частинах першiй i другiй статтi 3684, статтях 369 i 3692 цього Кодексу;

     3) вчинення її уповноваженою особою вiд iменi юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених у статтях 258 - 2585 цього Кодексу;

     4) вчинення її уповноваженою особою вiд iменi та в iнтересах юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених у статтях 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу";

     у пунктi 2 примiтки слова "спрямованi на отримання нею неправомiрної вигоди або створення умов для отримання такої вигоди, а так само" замiнити словами "призвели до отримання нею неправомiрної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямованi";

     5) у статтi 964:

     у частинi першiй слово та цифру "пунктом 1" замiнити словами та цифрами "пунктами 1 i 2";

     у частинi другiй слова та цифри "пунктами 2 i 3" замiнити словами та цифрами "пунктами 3 i 4";

     6) статтю 967 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 967. Штраф

     1. Штраф - це грошова сума, що сплачується юридичною особою на пiдставi судового рiшення.

     Суд застосовує штраф виходячи з двократного розмiру незаконно одержаної неправомiрної вигоди.

     2. У разi коли неправомiрну вигоду не було одержано, або її розмiр неможливо обчислити, суд, залежно вiд ступеня тяжкостi злочину, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, застосовує штраф у таких розмiрах:

     за злочин невеликої тяжкостi - вiд п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     за злочин середньої тяжкостi - вiд десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     за тяжкий злочин - вiд двадцяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     за особливо тяжкий злочин - вiд п'ятдесяти до сiмдесяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може застосувати штраф iз розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох рокiв";

     7) статтю 354 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 354. Пiдкуп працiвника пiдприємства, установи чи органiзацiї

     1. Пропозицiя чи обiцянка працiвниковi пiдприємства, установи чи органiзацiї, який не є службовою особою, або особi, яка працює на користь пiдприємства, установи чи органiзацiї, надати йому (їй) або третiй особi неправомiрну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення працiвником будь-яких дiй з використанням становища, яке вiн займає, або особою, яка працює на користь пiдприємства, установи чи органiзацiї, в iнтересах того, хто пропонує, обiцяє чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи -

     караються штрафом вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк до ста годин, або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, iз спецiальною конфiскацiєю.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     караються штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста до двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, iз спецiальною конфiскацiєю.

     3. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання працiвником пiдприємства, установи чи органiзацiї, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь пiдприємства, установи чи органiзацiї, неправомiрної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-яких дiй з використанням становища, яке займає працiвник на пiдприємствi, в установi чи органiзацiї, або у зв'язку з дiяльнiстю особи на користь пiдприємства, установи чи органiзацiї, в iнтересах того, хто пропонує, обiцяє чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи -

     караються штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста до двохсот годин, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, iз спецiальною конфiскацiєю.

     4. Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи поєднанi з вимаганням неправомiрної вигоди, -

     караються штрафом вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста шiстдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, iз спецiальною конфiскацiєю.

     5. Особа, яка пропонувала, обiцяла або надала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї були вчиненi дiї щодо вимагання неправомiрної вигоди i пiсля пропозицiї, обiцянки чи надання неправомiрної вигоди вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згiдно iз законом надiлена правом повiдомляти про пiдозру.

     Примiтка. 1. Пiд особою, яка працює на користь пiдприємства, установи, органiзацiї, слiд розумiти особу, яка виконує роботу та перебуває з таким пiдприємством, установою, органiзацiєю у трудових вiдносинах.

     2. У цiй статтi пiд неправомiрною вигодою слiд розумiти грошовi кошти чи iнше майно, переваги, пiльги, послуги, що перевищують 1,5 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, або нематерiальнi активи, якi пропонують, обiцяють, надають чи одержують без законних на те пiдстав.

     3. Пiд пропозицiєю у статтях 354, 368, 3683 - 370 слiд розумiти висловлення працiвнику пiдприємства, установи чи органiзацiї, особi, яка надає публiчнi послуги, або службовiй особi намiру про надання неправомiрної вигоди, а пiд обiцянкою - висловлення такого намiру з повiдомленням про час, мiсце, спосiб надання неправомiрної вигоди.

     4. Повторним у статтях 354, 368, 3683, 3684 i 369 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених зазначеними статтями.

     5. У статтях 354, 368, 3683 i 3684 цього Кодексу пiд вимаганням неправомiрної вигоди слiд розумiти вимогу щодо надання неправомiрної вигоди з погрозою вчинення дiй або бездiяльностi з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає неправомiрну вигоду, або умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомiрну вигоду з метою запобiгання шкiдливим наслiдкам щодо своїх прав i законних iнтересiв";

     8) у статтi 364:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, iз штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та зi спецiальною конфiскацiєю";

     пункти 3 i 4 примiтки викласти в такiй редакцiї:

     "3. Iстотною шкодою у статтях 364, 3641, 365, 3652, 367 вважається така шкода, яка в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     4. Тяжкими наслiдками у статтях 364 - 367 вважаються такi наслiдки, якi у двiстi п'ятдесят i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     9) у статтi 3641:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до трьох мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв та зi спецiальною конфiскацiєю";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi спецiальною конфiскацiєю";

     у примiтцi цифри "3682" замiнити цифрами "3682 - 3684";

     10) у статтi 3652:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "карається арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi спецiальною конфiскацiєю";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi спецiальною конфiскацiєю";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна або без такої та зi спецiальною конфiскацiєю";

     11) в абзацi другому частин першої i другої статтi 366 слова "та зi спецiальною конфiскацiєю" виключити;

     12) статтю 368 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 368. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання неправомiрної вигоди службовою особою

     1. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання службовою особою неправомiрної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в iнтересах того, хто пропонує, обiцяє чи надає неправомiрну вигоду, чи в iнтересах третьої особи будь-якої дiї з використанням наданої їй влади чи службового становища -

     карається штрафом вiд однiєї тисячi до тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi спецiальною конфiскацiєю.

     2. Дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi, предметом якого була неправомiрна вигода у значному розмiрi, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi спецiальною конфiскацiєю.

     3. Дiяння, передбачене частиною першою або другою цiєї статтi, предметом якого була неправомiрна вигода у великому розмiрi або вчинене службовою особою, яка займає вiдповiдальне становище, або за попередньою змовою групою осiб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомiрної вигоди, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна та зi спецiальною конфiскацiєю.

     4. Дiяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, предметом якого була неправомiрна вигода в особливо великому розмiрi, або вчинене службовою особою, яка займає особливо вiдповiдальне становище, -

     карається позбавленням волi на строк вiд восьми до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна та зi спецiальною конфiскацiєю.

     Примiтка. 1. Неправомiрною вигодою в значному розмiрi вважається вигода, що в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, у великому розмiрi - така, що у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, в особливо великому розмiрi - така, що у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     2. Службовими особами, якi займають вiдповiдальне становище, у статтях 368, 369 i 382 цього Кодексу є особи, зазначенi у пунктi 1 примiтки до статтi 364, посади яких згiдно iз статтею 25 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорiй, а також суддi, прокурори i слiдчi, керiвники, заступники керiвникiв органiв державної влади та управлiння, органiв мiсцевого самоврядування, їх структурних пiдроздiлiв та одиниць. Службовими особами, якi займають особливо вiдповiдальне становище, у статтях 368, 369 i 382 цього Кодексу є особи, зазначенi у частинi першiй статтi 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згiдно iз статтею 25 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до першої та другої категорiй";

     13) статтi 3683 i 3684 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3683. Пiдкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми

     1. Пропозицiя чи обiцянка службовiй особi юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми надати їй або третiй особi неправомiрну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною службовою особою дiй чи її бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто пропонує, обiцяє чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи -

     караються штрафом вiд ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста до двохсот годин, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, iз спецiальною конфiскацiєю.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи органiзованою групою, -

     караються штрафом вiд трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, iз спецiальною конфiскацiєю.

     3. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми неправомiрної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дiй або бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто пропонує, обiцяє чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи -

     караються штрафом вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв та зi спецiальною конфiскацiєю.

     4. Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи поєднанi з вимаганням неправомiрної вигоди, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна та зi спецiальною конфiскацiєю.

     5. Особа, яка пропонувала, обiцяла або надала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї були вчиненi дiї щодо вимагання неправомiрної вигоди i пiсля пропозицiї, обiцянки чи надання неправомiрної вигоди вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згiдно iз законом має право повiдомляти про пiдозру.

     Примiтка. У статтях 3683 i 3684 цього Кодексу пiд неправомiрною вигодою слiд розумiти грошовi кошти чи iнше майно, переваги, пiльги, послуги, що перевищують 1,5 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, або нематерiальнi активи, якi пропонують, обiцяють, надають чи одержують без законних на те пiдстав.

     Стаття 3684. Пiдкуп особи, яка надає публiчнi послуги

     1. Пропозицiя чи обiцянка аудитору, нотарiусу, оцiнювачу, iншiй особi, яка не є державним службовцем, посадовою особою мiсцевого самоврядування, але провадить професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, у тому числi послуг експерта, арбiтражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбiтражу, третейського суддi (пiд час виконання цих функцiй), надати йому/їй або третiй особi неправомiрну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення особою, яка надає публiчнi послуги, дiй або її бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто пропонує, обiцяє чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи -

     караються штрафом вiд ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста до двохсот годин, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, iз спецiальною конфiскацiєю.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи органiзованою групою, -

     караються штрафом вiд трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, iз спецiальною конфiскацiєю.

     3. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання аудитором, нотарiусом, експертом, оцiнювачем, третейським суддею або iншою особою, яка провадить професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, а також незалежним посередником чи арбiтром пiд час розгляду колективних трудових спорiв неправомiрної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дiй або бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто пропонує, обiцяє чи надає таку вигоду, або в iнтересах третьої особи -

     караються штрафом вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк вiд одного до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та iз спецiальною конфiскацiєю.

     4. Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи поєднанi з вимаганням неправомiрної вигоди, -

     караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна та iз спецiальною конфiскацiєю.

     5. Особа, яка пропонувала, обiцяла або надала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї були вчиненi дiї щодо вимагання неправомiрної вигоди i пiсля пропозицiї, обiцянки чи надання неправомiрної вигоди вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згiдно iз законом має право повiдомляти про пiдозру";

     14) статтю 369 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 369. Пропозицiя, обiцянка або надання неправомiрної вигоди службовiй особi

     1. Пропозицiя чи обiцянка службовiй особi надати їй або третiй особi неправомiрну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в iнтересах того, хто пропонує, обiцяє чи надає таку вигоду, чи в iнтересах третьої особи будь-якої дiї з використанням наданої їй влади чи службового становища -

     караються штрафом вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, iз спецiальною конфiскацiєю.

     2. Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi повторно, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв iз штрафом вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з конфiскацiєю майна або без такої та iз спецiальною конфiскацiєю.

     3. Дiяння, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, якщо неправомiрна вигода надавалася службовiй особi, яка займає вiдповiдальне становище, або вчиненi за попередньою змовою групою осiб, -

     караються позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої та iз спецiальною конфiскацiєю.

     4. Дiяння, передбаченi частиною першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо неправомiрна вигода надавалася службовiй особi, яка займає особливо вiдповiдальне становище, або вчиненi органiзованою групою осiб чи її учасником, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої та iз спецiальною конфiскацiєю.

     5. Особа, яка пропонувала, обiцяла чи надала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї були вчиненi дiї щодо вимагання неправомiрної вигоди i пiсля пропозицiї, обiцянки чи надання неправомiрної вигоди вона до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi нею злочину добровiльно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згiдно iз законом має право повiдомляти про пiдозру";

     15) частини першу - третю статтi 3692 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пропозицiя, обiцянка або надання неправомiрної вигоди особi, яка пропонує чи обiцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третiй особi вплинути на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, -

     караються штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв, iз спецiальною конфiскацiєю.

     2. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання неправомiрної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, або пропозицiя чи обiцянка здiйснити вплив за надання такої вигоди -

     караються штрафом вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, iз спецiальною конфiскацiєю.

     3. Прийняття пропозицiї, обiцянки або одержання неправомiрної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна та iз спецiальною конфiскацiєю".

     3. Частину першу статтi 60 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) доповнити абзацом такого змiсту:

     "У справах щодо звiльнення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi чи застосування до працiвника з боку керiвника або роботодавця заходiв впливу (переведення, атестацiя, змiна умов працi тощо) у зв'язку з повiдомленням таким працiвником про порушення вимог Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" iншою особою обов'язок доказування правомiрностi прийнятих при цьому рiшень, вчинених дiй покладається на вiдповiдача".

     4. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) частину другу статтi 242 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) визначення розмiру матерiальних збиткiв, шкоди немайнового характеру, шкоди довкiллю, заподiяної кримiнальним правопорушенням";

     2) частину першу статтi 505 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) обставини, що пiдтверджують, що грошi, цiнностi та iнше майно, якi пiдлягають спецiальнiй конфiскацiї, одержанi внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного дiяння або кримiнального правопорушення та/або є доходами вiд такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення суспiльно небезпечного дiяння або кримiнального правопорушення, фiнансування та/або матерiального забезпечення суспiльно небезпечного дiяння або кримiнального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом суспiльно небезпечного дiяння або кримiнального правопорушення, в тому числi пов'язаного з їх незаконним обiгом, або пiдшуканi, виготовленi, пристосованi або використанi як засоби чи знаряддя вчинення суспiльно небезпечного дiяння або кримiнального правопорушення".

     5. Статтю 12 Закону України "Про звернення громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256; 1999 р., N 26, ст. 219; 2004 р., N 13, ст. 181; 2012 р., N 27, ст. 276; 2014 р., N 12, ст. 178) доповнити словами "Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     6. У статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     1) пункт 4 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "4) центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику:

     а) на його письмову вимогу щодо наявностi банкiвських рахункiв;

     б) при поданнi банками у встановленому порядку податкового розрахунку сум доходу у виглядi процентiв, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичної особи;

     в) за рiшенням суду щодо вiдомостей, зазначених у декларацiях про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, у зв'язку з проведенням перевiрки їх достовiрностi";

     2) у частинi шостiй слова "на органи доходiв i зборiв" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     3) у частинi дванадцятiй слова "органам доходiв i зборiв" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику".

     7. У Законi України "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225; 2013 р., N 14, ст. 89, N 21, ст. 208, N 37, ст. 490; 2014 р., N 12, ст. 178):

     1) у статтi 1 слова "для виявлення, припинення корупцiйних правопорушень, вчинених вiйськовими посадовими особами Збройних Сил України, та здiйснення провадження у справах про адмiнiстративнi корупцiйнi правопорушення" виключити;

     2) абзац шостий частини першої статтi 3, абзац сьомий пункту 2 частини п'ятої статтi 5 та пункту 51 статтi 8 виключити.

     8. У Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 11:

     абзац четвертий пiсля слiв "в порядку переведення на посаду" доповнити словами "в межах того ж або";

     в абзацi п'ятому слово "переведеннi" замiнити словами "в порядку переведення";

     2) у статтi 12:

     пункт 3 частини шостої виключити;

     частини дев'яту i десяту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Перевiрка достовiрностi зазначених у декларацiї вiдомостей здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, у порядку, визначеному цим органом.

     Для здiйснення перевiрки достовiрностi зазначених у декларацiї вiдомостей державний орган, орган влади Автономної Республiки Крим, орган мiсцевого самоврядування, iнша юридична особа публiчного права протягом десяти днiв з дня одержання декларацiї вiд суб'єкта декларування надсилає її копiю центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, пiд час проведення перевiрки достовiрностi зазначених у декларацiї вiдомостей має право одержувати вiд державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, iнших юридичних осiб публiчного права та пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi iнформацiю або копiї необхiдних документiв щодо зазначених вiдомостей в межах своїх повноважень.

     10. У разi встановлення за результатами передбачених цiєю статтею перевiрок ознак правопорушення уповноважений пiдроздiл письмово повiдомляє керiвнику вiдповiдного державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, його апарату, органу мiсцевого самоврядування, юридичної особи публiчного права та спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї.

     У разi встановлення за результатами перевiрки недостовiрностi вiдомостей, зазначених у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, письмово повiдомляє про це спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї, а також керiвнику органу, в якому працює вiдповiдний суб'єкт декларування.

     Виявлення недостовiрних вiдомостей, зазначених у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, не звiльняє суб'єкта декларування вiд обов'язку подати декларацiю з достовiрними вiдомостями. У такому разi декларацiя з достовiрними вiдомостями пiдлягає оприлюдненню на замiну ранiше оприлюдненої декларацiї у порядку, встановленому цим Законом.

     Подання завiдомо недостовiрних вiдомостей в декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру є пiдставою для притягнення суб'єкта декларування до дисциплiнарної, адмiнiстративної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону";

     3) доповнити статтею 141 такого змiсту:

     "Стаття 141. Запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичних осiб

     Юридичнi особи забезпечують розроблення та вжиття заходiв iз запобiгання корупцiї, якi є необхiдними та обґрунтованими для запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичної особи та заохочення її працiвникiв дiяти вiдповiдно до закону, нормативно-правових актiв та встановлених пiдприємством правил та процедур щодо виявлення та запобiгання корупцiї у дiяльностi юридичної особи";

     4) у статтi 15:

     абзац другий частини першої виключити;

     частину другу доповнити абзацом такого змiсту:

     "Мiнiстерство юстицiї України визначає порядок i методологiю проведення ним антикорупцiйної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатiв";

     5) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Державний захист осiб, якi надають допомогу в запобiганнi i протидiї корупцiї

     1. Особа, яка надає допомогу в запобiганнi i протидiї корупцiї (викривач), - особа, яка добросовiсно (за вiдсутностi корисливих мотивiв, мотивiв неприязних стосункiв, помсти, iнших особистих мотивiв) повiдомляє про порушення вимог цього Закону iншою особою.

     2. Особи, якi надають допомогу в запобiганнi i протидiї корупцiї, перебувають пiд захистом держави. За наявностi загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осiб, якi надають допомогу в запобiганнi i протидiї корупцiї, або їх близьких осiб, у зв'язку iз здiйсненим повiдомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосованi правовi, органiзацiйно-технiчнi та iншi спрямованi на захист вiд протиправних посягань заходи, передбаченi Законом України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi".

     3. Особа не може бути звiльнена чи примушена до звiльнення, притягнута до дисциплiнарної вiдповiдальностi чи пiддана з боку керiвника або роботодавця iншим негативним заходам впливу (переведення, атестацiя, змiна умов працi тощо) у зв'язку з повiдомленням нею про порушення вимог цього Закону iншою особою.

     4. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування забезпечують умови для повiдомлень їх працiвниками про порушення вимог цього Закону iншою особою, зокрема через спецiальнi телефоннi лiнiї, офiцiйнi веб-сайти, засоби електронного зв'язку.

     5. Повiдомлення про порушення вимог цього Закону може бути здiйснене працiвником вiдповiдного органу без зазначення авторства (анонiмно).

     Вимоги до анонiмних повiдомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.

     Анонiмне повiдомлення про порушення вимог цього Закону пiдлягає розгляду, якщо наведена у ньому iнформацiя стосується конкретної особи, мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

     Анонiмне повiдомлення про порушення вимог цього Закону пiдлягає перевiрцi у строк не бiльше п'ятнадцяти днiв вiд дня його отримання. Якщо у зазначений строк перевiрити iнформацiю, що мiститься в повiдомленнi, неможливо, керiвник вiдповiдного органу або його заступник продовжують строк розгляду повiдомлення до тридцяти днiв вiд дня його отримання.

     У разi пiдтвердження викладеної у повiдомленнi iнформацiї про порушення вимог цього Закону керiвник вiдповiдного органу вживає заходiв до припинення виявленого порушення, усунення його наслiдкiв та притягнення винних осiб до дисциплiнарної вiдповiдальностi, а у разi виявлення ознак кримiнального або адмiнiстративного правопорушення також iнформує спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 2 пункту 8 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2015 року.

     Дiя цього Закону поширюється на злочини та суспiльно небезпечнi дiяння, що пiдпадають пiд ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною Кримiнального кодексу України, якi були вчиненi пiсля набрання чинностi цим Законом.

     Заходи кримiнально-правового характеру, передбаченi цим Законом, в тому числi змiни до статей 961, 962 Кримiнального кодексу України, не мають зворотної дiї i не поширюються на злочини та суспiльно небезпечнi дiяння, що пiдпадають пiд ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною Кримiнального кодексу України, вчиненi до набрання чинностi цим Законом.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
13 травня 2014 року
N 1261-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.