ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо запобiгання i протидiї полiтичнiй корупцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi третiй статтi 38 слова i цифри "правопорушення, передбаченого статтею 16414" замiнити словами i цифрами "правопорушень, передбачених статтями 16414, 21215, 21221";

     2) статтю 21215 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 21215. Порушення порядку надання або отримання внеску на пiдтримку полiтичної партiї, порушення порядку надання або отримання державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї, порушення порядку надання або отримання фiнансової (матерiальної) пiдтримки для здiйснення передвиборної агiтацiї або агiтацiї з всеукраїнського або мiсцевого референдуму

     Порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на пiдтримку полiтичної партiї, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фiнансової (матерiальної) пiдтримки для здiйснення передвиборної агiтацiї, агiтацiї з всеукраїнського або мiсцевого референдуму -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд сiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд ста до ста тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю суми внеску на пiдтримку полiтичної партiї, наданої або отриманої з порушенням закону";

     3) главу 15-А доповнити статтею 21221 такого змiсту:

     "Стаття 21221. Порушення порядку подання фiнансового звiту про надходження i використання коштiв виборчого фонду, звiту партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру

     Порушення встановленого порядку або строкiв подання фiнансового звiту про надходження i використання коштiв виборчого фонду, звiту полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру або подання фiнансового звiту, оформленого з порушенням встановлених вимог, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) у статтi 221 цифри "2122 - 21220" замiнити цифрами "2122 - 21221";

     5) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     абзац другий пiсля цифр "21214" доповнити цифрами "21219";

     абзац "Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, її представники в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi (стаття 1646 - в частинi демонстрування i розповсюдження фiльмiв без державного посвiдчення на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв на каналах мовлення телебачення України; стаття 1647 - в частинi порушення умов розповсюдження i демонстрування фiльмiв, передбачених державним посвiдченням на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв на каналах мовлення телебачення України; стаття 1648 - в частинi недотримання квоти демонстрування нацiональних фiльмiв при використаннi нацiонального екранного часу на каналах мовлення телебачення України, стаття 2129 - в частинi порушення порядку ведення передвиборної агiтацiї, агiтацiї пiд час пiдготовки i проведення референдуму, порядку участi в iнформацiйному забезпеченнi виборiв з використанням електронних (аудiовiзуальних) засобiв масової iнформацiї)" доповнити словами i цифрами "стаття 21211 - в частинi ненадання можливостi оприлюднити вiдповiдь щодо iнформацiї, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу електронним (аудiовiзуальним) засобом масової iнформацiї";

     абзац "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi телебачення i радiомовлення, iнформацiйнiй та видавничiй сферах (стаття 1867 - у частинi недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примiрника видань, стаття 2129 - в частинi порушення порядку ведення передвиборної агiтацiї, агiтацiї пiд час пiдготовки i проведення референдуму, порядку участi в iнформацiйному забезпеченнi виборiв з використанням друкованих засобiв масової iнформацiї та iнформацiйних агентств)" доповнити словами i цифрами "стаття 21211 - в частинi ненадання можливостi оприлюднити вiдповiдь щодо iнформацiї, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу друкованим засобом масової iнформацiї чи iнформацiйним агентством";

     абзац "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (стаття 18846)" викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (статтi 1724 - 1729, 18846, 21215, 21221)".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) у статтi 961 слова i цифри "статтею 354 та статтями 364" замiнити словом i цифрами "статтями 1591, 354, 364";

     2) у статтi 963:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) вчинення її уповноваженою особою вiд iменi та в iнтересах юридичної особи будь-якого iз злочинiв, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статтi 1591, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу";

     пункт 2 примiтки пiсля цифр "147" доповнити словами та цифрами "частинами другою - четвертою статтi 1591, статтями";

     3) статтю 1591 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1591. Порушення порядку фiнансування полiтичної партiї, передвиборної агiтацiї, агiтацiї з всеукраїнського або мiсцевого референдуму

     1. Подання завiдомо недостовiрних вiдомостей у звiтi партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру або у фiнансовому звiтi про надходження та використання коштiв виборчого фонду партiї, мiсцевої органiзацiї партiї, кандидата на виборах -

     карається штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Умисне здiйснення внеску на пiдтримку полiтичної партiї особою, яка не має на те права, або вiд iменi юридичної особи, яка не має на те права, умисне здiйснення внеску на користь полiтичної партiї фiзичною особою або вiд iменi юридичної особи у великому розмiрi, умисне надання фiнансової (матерiальної) пiдтримки для здiйснення передвиборної агiтацiї, агiтацiї з всеукраїнського або мiсцевого референдуму фiзичною особою або вiд iменi юридичної особи у великому розмiрi чи особою, яка не має на те права, або вiд iменi юридичної особи, яка не має на те права, а так само умисне отримання внеску на користь партiї вiд особи, яка не має права здiйснювати такий внесок, або у великому розмiрi, умисне отримання у великому розмiрi фiнансової (матерiальної) пiдтримки у здiйсненнi передвиборної агiтацiї, агiтацiї з всеукраїнського або мiсцевого референдуму, умисне отримання такої фiнансової (матерiальної) пiдтримки вiд особи, яка не має права надавати таку фiнансову (матерiальну) пiдтримку, -

     караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та iз спецiальною конфiскацiєю.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно, -

     караються штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв iз спецiальною конфiскацiєю.

     4. Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, органiзованою групою або поєднанi з вимаганням внеску чи фiнансової (матерiальної) пiдтримки у здiйсненнi передвиборної агiтацiї, агiтацiї з всеукраїнського або мiсцевого референдуму, -

     караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та iз спецiальною конфiскацiєю.

     Примiтка. Великим розмiром у цiй статтi визнається розмiр суми грошових коштiв, вартiсть майна, пiльг, послуг, позик, переваг, нематерiальних активiв, будь-яких iнших вигод нематерiального чи негрошового характеру, що у два чи бiльше разiв перевищує встановлений законом максимальний розмiр внеску на пiдтримку полiтичної партiї чи максимальний розмiр фiнансової (матерiальної) пiдтримки на здiйснення передвиборної агiтацiї або агiтацiї з референдуму".

     3. У Законi України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 8:

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) джерела матерiальної та фiнансової пiдтримки полiтичної партiї, її мiсцевих органiзацiй, порядок здiйснення витрат полiтичної партiї";

     доповнити пунктами 81 та 82 такого змiсту:

     "81) порядок здiйснення внутрiшньопартiйного фiнансового контролю (аудиту) за надходженнями i витратами полiтичної партiї, її мiсцевих органiзацiй, а також порядок утворення (призначення на посаду та звiльнення з посади), повноваження i термiн повноважень органiв чи посадових осiб, вiдповiдальних за здiйснення такого контролю (аудиту);

     82) порядок залучення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього незалежного фiнансового аудиту звiтностi про доходи, майно, витрати i фiнансовi зобов'язання полiтичної партiї, її мiсцевих органiзацiй";

     2) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Кошти та iнше майно полiтичних партiй

     Держава гарантує полiтичним партiям право на кошти та iнше майно для здiйснення своїх статутних завдань.

     Полiтичнi партiї є неприбутковими органiзацiями. Полiтичнi партiї для здiйснення своїх статутних завдань мають право володiти, користуватися та розпоряджатися рухомим i нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України. Полiтичнi партiї можуть орендувати (мати на iншому правi користування) необхiдне рухоме та нерухоме майно.

     Надання матерiальної та фiнансової пiдтримки полiтичним партiям здiйснюється у формi:

     1) внескiв на пiдтримку партiй;

     2) державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй у порядку, встановленому цим та iншими законами України.

     Внеском на пiдтримку полiтичної партiї є грошовi кошти чи iнше майно, переваги, пiльги, послуги, позики (кредити), нематерiальнi активи, будь-якi iншi вигоди нематерiального або негрошового характеру, у тому числi членськi внески членiв полiтичної партiї, спонсорство третiми особами заходiв чи iншої дiяльностi на пiдтримку полiтичної партiї, товари, роботи, послуги, наданi або отриманi безоплатно чи на пiльгових умовах (за цiною, нижчою за ринкову вартiсть iдентичних або подiбних робiт, товарiв та послуг на вiдповiдному ринку), отриманi полiтичною партiєю, її зареєстрованою в установленому порядку мiсцевою органiзацiєю, пов'язаною особою полiтичної партiї чи її мiсцевої органiзацiї, висунутим полiтичною партiєю чи її мiсцевою органiзацiєю кандидатом на виборах народних депутатiв України, виборах Президента України, мiсцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на вiдповiдних виборах) або наданi полiтичнiй партiї, зареєстрованiй в установленому порядку мiсцевiй органiзацiї полiтичної партiї, пов'язанiй особi полiтичної партiї чи її мiсцевої органiзацiї, висунутому полiтичною партiєю чи її мiсцевою органiзацiєю кандидату на виборах народних депутатiв України, виборах Президента України, мiсцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на вiдповiдних виборах).

     Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї встановлює визначення термiнiв "пов'язанi особи", "спонсорство", "третi особи", що вживаються в цьому Законi.

     Полiтична партiя, а також мiсцева органiзацiя полiтичної партiї, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, зобов'язанi вiдкрити рахунки в установах банкiв України, на якi перераховуватимуться всi кошти у безготiвковiй формi, якi набуватимуться полiтичною партiєю чи її мiсцевою органiзацiєю. Реквiзити банкiв, в яких вiдкритi рахунки полiтичної партiї та її мiсцевих органiзацiй, якi в установленому порядку набули статусу юридичної особи, i банкiвськi реквiзити таких рахункiв оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi полiтичної партiї (за наявностi) та зазначаються у звiтi про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру полiтичної партiї. Про вiдкриття та закриття таких рахункiв вiдповiднi установи банкiв України повiдомляють Рахункову палату та Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї протягом трьох банкiвських днiв у порядку, встановленому Нацiональним банком України за погодженням з Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї.

     Полiтична партiя, мiсцева органiзацiя полiтичної партiї, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, вiдкривають рахунки в установах банкiв України виключно в нацiональнiй валютi України.

     Грошовi внески на користь полiтичної партiї, мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, здiйснюються через банкiвськi операцiї.

     З метою iдентифiкацiї громадянина України, який здiйснює грошовий внесок на користь полiтичної партiї без вiдкриття рахунка, установа банку чи вiддiлення зв'язку, до яких звернувся такий громадянин, встановлюють прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв, номер та (за наявностi) серiю паспорта громадянина України, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд одержання iдентифiкацiйного номера чи номера паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України в електронному безконтактному носiї, дату i мiсце народження";

     3) статтю 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Обмеження у здiйсненнi внескiв на пiдтримку полiтичних партiй

     Не допускається здiйснення внескiв на пiдтримку полiтичних партiй:

     1) органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування;

     2) державними та комунальними пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти вiдсоткiв статутного капiталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державi, органам мiсцевого самоврядування чи нерезидентам або кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     3) iноземними державами, iноземними юридичними особами, iноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами) яких є iноземцi чи особи без громадянства;

     4) незареєстрованими громадськими об'єднаннями, благодiйними та релiгiйними об'єднаннями (органiзацiями);

     5) громадянами України, якi не досягли 18-рiчного вiку, громадянами України, яких судом визнано недiєздатними, а також анонiмними особами або пiд псевдонiмом;

     6) iншими полiтичними партiями;

     7) фiзичними та юридичними особами, з якими укладено договiр про закупiвлю робiт, товарiв чи послуг для забезпечення потреб держави або територiальної громади згiдно iз Законом України "Про здiйснення державних закупiвель", - протягом строку дiї такого договору та протягом одного року пiсля припинення його, крiм випадкiв, якщо загальна сума коштiв, отримана за таким договором протягом строку дiї договору та протягом двох рокiв пiсля припинення його дiї, не перевищує 10 вiдсоткiв загальної суми доходу фiзичної або юридичної особи за вiдповiдний перiод;

     8) фiзичними та юридичними особами, якi мають непогашений податковий борг.

     Загальний розмiр (сума) внеску (внескiв) на пiдтримку полiтичної партiї вiд громадянина України протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня року, в якому здiйснювалися внески.

     Загальний розмiр (сума) внеску (внескiв) на пiдтримку полiтичної партiї вiд юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня року, в якому здiйснювалися внески.

     Якщо фiзична або юридична особа здiйснює або може здiйснювати вирiшальний вплив на дiяльнiсть однiєї або кiлькох юридичних осiб (зокрема, є кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фiзичної або юридичної особи i пiдконтрольних їй юридичних осiб вважаються внеском однiєї особи i обмежуються загальним розмiром (сумою) внеску (внескiв), встановленим цiєю статтею. Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї встановлює визначення термiнiв "вирiшальний вплив", "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)", що вживаються в цьому Законi та законодавствi України про вибори.

     Розмiр (сума) внеску у формi робiт, товарiв або послуг визначається на основi ринкової вартостi iдентичних або подiбних робiт, товарiв та послуг на вiдповiдному ринку за методологiєю, розробленою та затвердженою Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Разом з платiжним документом на здiйснення грошового внеску на пiдтримку полiтичної партiї до установи банку України чи вiддiлення зв'язку подається письмова заява про вiдсутнiсть обставин, передбачених частинами першою - третьою цiєї статтi, наявнiсть яких є пiдставою для вiдмови у прийняттi платiжного документа на здiйснення грошового внеску. Така заява подається за формою, затвердженою Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї. Без подання такої заяви платiжний документ на здiйснення грошового внеску не приймається.

     Полiтична партiя, її мiсцева органiзацiя, розпорядник виборчого фонду полiтичної партiї, її мiсцевої органiзацiї чи кандидата вiд полiтичної партiї (мiсцевої органiзацiї партiї) зобов'язанi вiдмовитися вiд внеску особи, яка вiдповiдно до закону не має права здiйснювати такий внесок, або якщо розмiр внеску (сумарний розмiр внескiв) особи (групи осiб) перевищує встановлений законом розмiр, протягом трьох днiв вiд дня, коли уповноваженiй особi полiтичної партiї, мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї чи розпоряднику коштiв виборчого фонду стало вiдомо про це. На пiдставi заяви про вiдмову вiд внеску чи його вiдповiдної частини з цiєї причини за пiдписом керiвника полiтичної партiї, мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї, розпорядника виборчого фонду полiтичної партiї, мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї чи кандидата вiд полiтичної партiї (мiсцевої органiзацiї партiї) на вiдповiдних виборах та платiжного документа установа банку, в якiй вiдкрито рахунок, на який зараховано внесок, повертає такий внесок або його вiдповiдну частину особi, яка його внесла, а в разi неможливостi повернення перераховує такий внесок чи його вiдповiдну частину до державного бюджету. Порядок повернення добровiльного внеску чи його частини з пiдстав, зазначених у цiй частинi, та з iнших встановлених законом пiдстав визначає Нацiональний банк України";

     4) статтю 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Фiнансова звiтнiсть полiтичної партiї

     Полiтичнi партiї, мiсцевi органiзацiї полiтичних партiй ведуть бухгалтерську звiтнiсть у встановленому порядку, проводять щорiчний внутрiшнiй фiнансовий аудит своєї дiяльностi, а також проходять зовнiшнiй незалежний фiнансовий аудит у випадках, передбачених цим Законом.

     Щорiчний внутрiшнiй фiнансовий аудит дiяльностi полiтичної партiї, її мiсцевої органiзацiї, яка у встановленому законом порядку набула статусу юридичної особи, здiйснюється органом (посадовою особою) вiдповiдної полiтичної партiї, мiсцевої органiзацiї полiтичної партiї, уповноваженим здiйснювати внутрiшньопартiйний фiнансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами полiтичної партiї (мiсцевої органiзацiї партiї).

     Полiтична партiя, яка була суб'єктом виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатiв України або брала участь у чергових чи позачергових мiсцевих виборах, а також полiтична партiя, яка отримує державне фiнансування, зобов'язанi пройти зовнiшнiй незалежний фiнансовий аудит звiтностi про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру в рiк, наступний за роком проведення таких виборiв чи отримання державного фiнансування.

     Зовнiшнiй незалежний фiнансовий аудит, зазначений у частинi третiй цiєї статтi, проводиться аудиторською фiрмою, що вiдповiдає таким критерiям:

     1) аудиторська фiрма включена до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв;

     2) аудиторська фiрма має досвiд надання аудиторських послуг суб'єктам господарювання, зокрема виконала не менше двох завдань з аудиту або iнших аудиторських послуг для суб'єктiв господарювання протягом останнiх трьох рокiв;

     3) у складi аудиторської фiрми наявнi не менш як десять працiвникiв, якi безпосередньо залученi до надання аудиторських послуг i працюють на умовах повної зайнятостi та з якими укладено трудовий договiр;

     4) не менш як три працiвники аудиторської фiрми мають сертифiкат, що визначає їхню квалiфiкацiйну придатнiсть на заняття аудиторською дiяльнiстю на територiї України;

     5) щорiчний дохiд аудиторської фiрми протягом останнiх трьох рокiв становить не менше трьох мiльйонiв гривень;

     6) аудиторська фiрма уклала договiр страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (щодо вiдшкодування можливих збиткiв у зв'язку з провадженням професiйної дiяльностi) на суму не менш як десять мiльйонiв гривень. При цьому договiр страхування повинен дiяти протягом усього перiоду надання аудиторських послуг.

     Полiтичнi партiї, мiсцевi органiзацiї полiтичних партiй зобов'язанi надавати аудиторськiй фiрмi, що проводить їх зовнiшнiй незалежний фiнансовий аудит, iнформацiю (документи), необхiдну для проведення такого аудиту.

     Полiтична партiя має право укладати договiр на проведення аудиту з тiєю самою аудиторською фiрмою не бiльш як три роки поспiль.

     Полiтична партiя щоквартально, не пiзнiше нiж на сороковий день пiсля закiнчення звiтного кварталу, зобов'язана подати до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї у паперовiй формi (за пiдписом керiвника полiтичної партiї, засвiдченим печаткою полiтичної партiї), а також на електронному носiї звiт полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за вiдповiдний квартал, а також оприлюднює такий звiт на своєму офiцiйному веб-сайтi (за наявностi) у цей самий строк. У звiтi полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру обов'язковому оприлюдненню пiдлягають прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання фiзичної особи. Iншi вiдомостi про фiзичну особу, вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом, оприлюдненню не пiдлягають.

     Форма звiту полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру затверджується Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї з урахуванням вимог цього Закону.

     Звiт полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру повинен мiстити iнформацiю про:

     1) майно полiтичної партiї, її кожної мiсцевої органiзацiї, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, вартiсть такого майна станом на кiнець вiдповiдного звiтного кварталу. Цi вiдомостi включають данi про об'єкти нерухомостi, рухоме майно, цiннi папери, нематерiальнi активи, грошовi кошти. Данi про об'єкти нерухомостi та рухоме майно зазначаються, якщо вони належать полiтичнiй партiї, її мiсцевiй органiзацiї на правi власностi або використовуються ними на правi користування. Данi про рухоме майно (крiм транспортних засобiв) зазначаються, якщо вартiсть такого майна перевищує п'ятдесят розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня звiтного року;

     2) дату здiйснення кожного внеску на користь полiтичної партiї, її мiсцевої органiзацiї, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, а також до виборчого фонду полiтичної партiї, її мiсцевої органiзацiї чи кандидата вiд полiтичної партiї (мiсцевої органiзацiї партiї) на вiдповiдних загальнодержавних або мiсцевих виборах (у разi проведення виборiв), розмiр (суму) отриманого внеску, найменування, мiсцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв юридичної особи, яка здiйснила внесок, прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), мiсце проживання та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi) фiзичної особи, яка здiйснила внесок на пiдтримку полiтичної партiї;

     3) суму отриманих протягом звiтного перiоду коштiв з державного бюджету, видiлених на фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї та, окремо, на вiдшкодування витрат, пов'язаних з фiнансуванням передвиборної агiтацiї (у разi отримання полiтичною партiєю таких коштiв);

     4) дату здiйснення кожного платежу з рахункiв полiтичної партiї, її мiсцевої органiзацiї, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, рахунку (рахункiв) виборчого фонду полiтичної партiї, її мiсцевої органiзацiї, кандидата вiд полiтичної партiї (мiсцевої органiзацiї партiї) на вiдповiдних загальнодержавних або мiсцевих виборах (у разi проведення виборiв), отримувача вiдповiдного платежу (iз зазначенням вiдомостей, передбачених пунктом 2 цiєї частини для осiб, якi здiйснюють внески на пiдтримку полiтичної партiї), цiльове призначення та розмiр кожного платежу;

     5) дату виникнення, припинення, суму (вартiсть) кожного фiнансового зобов'язання (станом на кiнець звiтного перiоду) полiтичної партiї, її мiсцевої органiзацiї, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, та особу, на користь якої фiнансове зобов'язання пiдлягає виконанню (iз зазначенням вiдомостей про таку особу, передбачених пунктом 2 цiєї частини для осiб, якi здiйснюють внески на пiдтримку полiтичної партiї).

     Вiдомостi, зазначенi у частинi дев'ятiй цiєї статтi, вiдображаються у звiтi полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру наростаючим пiдсумком на кiнець року окремо щодо кожної полiтичної партiї, її мiсцевої органiзацiї, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, кандидатiв на вiдповiдних виборах (у разi проведення виборiв).

     До звiту полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за четвертий квартал звiтного року додаються висновки щорiчного внутрiшнього аудиту та незалежного зовнiшнього фiнансового аудиту полiтичної партiї (якщо його проведення є обов'язковим вiдповiдно до цього Закону), якi є невiд'ємними частинами такого звiту.

     До звiту полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру додаються копiї документiв, що пiдтверджують вiдображенi у звiтi вiдомостi (у тому числi копiї платiжних документiв, довiдок установ банкiв про рух коштiв на рахунках).

     Звiт полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї, у тому числi у формi вiдкритих даних, не пiзнiше нiж на десятий день з дня його надходження та розмiщується у вiдкритому доступi впродовж не менше п'яти рокiв. У звiтi полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру обов'язковому оприлюдненню пiдлягають прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання фiзичної особи. Iншi вiдомостi про фiзичну особу, вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом, оприлюдненню не пiдлягають.

     Аналiз звiту полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, пiдготовка i затвердження висновку за результатами такого аналiзу здiйснюються Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї у строк, що не перевищує двох мiсяцiв з дня його надходження. Результати такого аналiзу оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї не пiзнiш як на п'ятий день з дня затвердження висновку за результатами аналiзу звiту.

     Аналiз звiту полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру передбачає встановлення вiдповiдностi оформлення звiту, включених до нього звiтних даних вимогам законодавства, своєчасностi подання звiту, повноти та достовiрностi вiдображеної у звiтi iнформацiї, встановлення наявностi або вiдсутностi порушень законодавства щодо фiнансування полiтичних партiй або передвиборної агiтацiї.

     У разi виявлення пiд час аналiзу звiту полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру чи пiд час перевiрки iнформацiї про порушення законодавства у сферi фiнансування полiтичних партiй або передвиборної агiтацiї ознак порушення вимог законодавства, якi є пiдставою для притягнення до адмiнiстративної, кримiнальної чи iншої передбаченої законом вiдповiдальностi, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї у п'ятиденний строк з дня виявлення вiдповiдних ознак письмово повiдомляє про це органи (посадових осiб), уповноваженi забезпечити притягнення осiб, якi вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом вiдповiдальностi, та надсилає вiдповiдним органам (посадовим особам) матерiали, що пiдтверджують факт вчинення вiдповiдного правопорушення, або забезпечує притягнення вiдповiдних осiб до такої вiдповiдальностi в межах своїх повноважень, а також оприлюднює iнформацiю про це на своєму офiцiйному веб-сайтi";

     5) включити роздiл IV1 такого змiсту:

"Роздiл IV1
ДЕРЖАВНЕ ФIНАНСУВАННЯ ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ

     Стаття 171. Форми державного фiнансування полiтичних партiй

     За рахунок коштiв державного бюджету:

     1) фiнансується статутна дiяльнiсть полiтичних партiй, не пов'язана з їхньою участю у виборах народних депутатiв України, виборах Президента України i мiсцевих виборах, у тому числi оплата працi працiвникiв статутних органiв полiтичної партiї, її мiсцевих органiзацiй в порядку, передбаченому законодавством;

     2) вiдшкодовуються витрати полiтичних партiй, пов'язанi з фiнансуванням їхньої передвиборної агiтацiї пiд час чергових та позачергових виборiв народних депутатiв України.

     У разi подiлу державного бюджету на загальний та спецiальний фонди витрати, передбаченi частиною першою цiєї статтi, провадяться iз загального фонду державного бюджету.

     Стаття 172. Щорiчний обсяг державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй

     Щорiчний обсяг державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй, якi вiдповiдно до цього Закону мають право на таке фiнансування, становить двi сотих розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленого на 1 сiчня року, що передує року видiлення коштiв державного бюджету, помноженого на загальну кiлькiсть виборцiв, якi взяли участь у голосуваннi у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузi на останнiх чергових або позачергових виборах народних депутатiв України. Загальна кiлькiсть виборцiв, якi взяли участь у голосуваннi у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузi, визначається на пiдставi даних протоколу Центральної виборчої комiсiї про результати останнiх чергових або позачергових виборiв народних депутатiв України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузi.

     Стаття 173. Пiдстави та порядок отримання полiтичною партiєю права на державне фiнансування її статутної дiяльностi

     Полiтична партiя має право на отримання державного фiнансування її статутної дiяльностi, якщо на останнiх чергових або позачергових виборах народних депутатiв України її виборчий список кандидатiв у народнi депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузi отримав не менше 2 вiдсоткiв голосiв виборцiв вiд загальної кiлькостi голосiв виборцiв, поданих за всi виборчi списки кандидатiв у народнi депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузi.

     Для отримання коштiв з державного бюджету, що видiляються на державне фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї, полiтична партiя зобов'язана вiдкрити окремий рахунок у нацiональнiй валютi України в установi банку України. Кошти, отриманi полiтичною партiєю з державного бюджету на фiнансування її статутної дiяльностi, зараховуються виключно на такий окремий рахунок. Зарахування на такий рахунок iнших коштiв, нiж кошти державного бюджету, видiленi на фiнансування статутної дiяльностi партiї, забороняється.

     Рiшення про надання полiтичнiй партiї державного фiнансування її статутної дiяльностi або про вiдмову у наданнi такого фiнансування приймається вiдповiдно до цього Закону Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї на пiдставi результатiв останнiх чергових або позачергових виборiв народних депутатiв України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузi у п'ятиденний строк з дня офiцiйного оприлюднення результатiв виборiв народних депутатiв України за умови подання керiвником або iншою уповноваженою особою партiї довiдки установи банку України про вiдкриття окремого рахунку партiї в нацiональнiй валютi України. Полiтична партiя має право подати до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї заяву про вiдмову вiд державного фiнансування її статутної дiяльностi.

     Копiя протоколу Центральної виборчої комiсiї про результати чергових або позачергових виборiв народних депутатiв України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузi в день офiцiйного оприлюднення результатiв чергових або позачергових виборiв народних депутатiв України подається Центральною виборчою комiсiєю центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, та Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї.

     Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї приймає рiшення про ненадання полiтичнiй партiї державного фiнансування її статутної дiяльностi у разi вiдсутностi у полiтичної партiї права на отримання державного фiнансування її статутної дiяльностi, а також за наявностi обставин, передбачених статтею 178 цього Закону.

     Рiшення Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї про вiдмову у наданнi полiтичнiй партiї державного фiнансування має мiстити обґрунтування та перелiк пiдстав для вiдмови i може бути оскаржене партiєю до суду в порядку та строки, встановленi Кодексом адмiнiстративного судочинства України.

     Стаття 174. Вiдшкодування витрат полiтичної партiї, пов'язаних з фiнансуванням її передвиборної агiтацiї на виборах народних депутатiв України

     Полiтична партiя має право на вiдшкодування витрат, пов'язаних з фiнансуванням своєї передвиборної агiтацiї на виборах народних депутатiв України, якщо на останнiх чергових або позачергових виборах народних депутатiв України така партiя взяла участь у розподiлi депутатських мандатiв.

     Вiдшкодування витрат, пов'язаних з фiнансуванням передвиборної агiтацiї полiтичної партiї на виборах народних депутатiв України, здiйснюється у розмiрi фактично здiйснених полiтичною партiєю витрат, але не бiльше максимального розмiру виборчого фонду полiтичної партiї, кандидати у народнi депутати України вiд якої зареєстрованi у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузi, встановленого Законом України "Про вибори народних депутатiв України".

     Центральна виборча комiсiя на пiдставi остаточного фiнансового звiту про надходження та використання коштiв виборчого фонду полiтичної партiї, поданого в порядку, встановленому Законом України "Про вибори народних депутатiв України", не пiзнiш як у шестидесятиденний строк з дня офiцiйного оприлюднення результатiв виборiв приймає рiшення про вiдшкодування полiтичнiй партiї витрат, пов'язаних з фiнансуванням її передвиборної агiтацiї, або про вiдмову в такому вiдшкодуваннi.

     Пiдставами для вiдмови у вiдшкодуваннi полiтичнiй партiї витрат, пов'язаних з фiнансуванням її передвиборної агiтацiї, є встановлення Центральною виборчою комiсiєю, Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї або судом у передбаченому законом порядку факту неподання промiжного та/або остаточного фiнансового звiту про надходження i використання коштiв виборчого фонду полiтичної партiї у передбачений законом строк, подання неповних звiтiв чи включення до таких звiтiв завiдомо недостовiрної iнформацiї.

     Рiшення Центральної виборчої комiсiї про вiдшкодування полiтичнiй партiї витрат, пов'язаних з фiнансуванням її передвиборної агiтацiї, або про вiдмову у такому вiдшкодуваннi повiдомляється вiдповiднiй полiтичнiй партiї не пiзнiш як на п'ятий день пiсля його прийняття.

     Рiшення Центральної виборчої комiсiї про вiдмову у вiдшкодуваннi полiтичнiй партiї витрат, пов'язаних з фiнансуванням її передвиборної агiтацiї, може бути оскаржене до суду в порядку та строки, встановленi Кодексом адмiнiстративного судочинства України.

     Кошти для вiдшкодування полiтичним партiям витрат, пов'язаних з фiнансуванням їхньої передвиборної агiтацiї, передбачаються законом про Державний бюджет України на рiк, наступний за роком проведення виборiв народних депутатiв України. Головним розпорядником коштiв для вiдшкодування полiтичним партiям витрат, пов'язаних з фiнансуванням їхньої передвиборної агiтацiї, є Центральна виборча комiсiя.

     Для отримання вiдшкодування витрат, пов'язаних з фiнансуванням своєї передвиборної агiтацiї, полiтична партiя зобов'язана вiдкрити окремий рахунок у нацiональнiй валютi України в установi банку України.

     Кошти для вiдшкодування полiтичнiй партiї витрат, пов'язаних з фiнансуванням її передвиборної агiтацiї, на пiдставi вiдповiдного рiшення Центральної виборчої комiсiї перераховуються Центральною виборчою комiсiєю на спецiально вiдкритий рахунок вiдповiдної полiтичної партiї не пiзнiш як на тридцятий день з дня набрання чинностi законом про Державний бюджет України, у якому передбачаються кошти на вiдшкодування полiтичним партiям витрат, пов'язаних з фiнансуванням їхньої передвиборної агiтацiї.

     Стаття 175. Порядок видiлення та розподiлу мiж полiтичними партiями коштiв на фiнансування їхньої статутної дiяльностi

     Кошти, видiленi з державного бюджету на фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй, розподiляються Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї мiж полiтичними партiями у такому порядку:

     1) сума в розмiрi 10 вiдсоткiв щорiчного обсягу державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй, передбаченого статтею 172 цього Закону, розподiляється порiвну мiж полiтичними партiями, якi отримали право на таке фiнансування згiдно з цим Законом, якщо за результатами останнiх чергових чи позачергових виборiв народних депутатiв України кiлькiсть представникiв однiєї статi серед обраних вiд вiдповiдних полiтичних партiй народних депутатiв України, якi набули своїх повноважень, не перевищує двох третин вiд загальної кiлькостi народних депутатiв України, обраних вiд цiєї полiтичної партiї;

     2) сума в розмiрi 100 вiдсоткiв щорiчного обсягу державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй, передбаченого статтею 172 цього Закону, розподiляється мiж полiтичними партiями, якi мають право на отримання такого фiнансування згiдно з цим Законом, пропорцiйно до кiлькостi дiйсних голосiв виборцiв, поданих за списки кандидатiв у народнi депутати України вiд таких полiтичних партiй у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузi на виборах народних депутатiв України.

     Якщо жодна з полiтичних партiй, якi отримали право на державне фiнансування своєї статутної дiяльностi згiдно з цим Законом, не вiдповiдає вимогам пункту 1 частини першої цiєї статтi, кошти державного бюджету, передбаченi пунктом 1 частини першої цiєї статтi, з державного бюджету не надаються, про що Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї приймає вiдповiдне рiшення.

     Полiтичнi партiї, зазначенi у статтi 173 цього Закону, отримують право на державне фiнансування їхньої статутної дiяльностi з дня, наступного за днем вiдкриття першого засiдання Верховної Ради України нового скликання.

     Право на державне фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй припиняється з дня вiдкриття першого засiдання Верховної Ради України нового скликання, крiм випадку, якщо такi полiтичнi партiї за результатами виборiв народних депутатiв України отримали це право повторно.

     Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї забезпечує щоквартальне перерахування коштiв, видiлених з державного бюджету на фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй, на окремi рахунки вiдповiдних полiтичних партiй, зазначених у статтi 173 цього Закону.

     Кошти, видiленi з державного бюджету на фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй, перераховуються на зазначенi рахунки полiтичних партiй у розмiрi 25 вiдсоткiв загального розмiру щорiчного державного фiнансування для кожної полiтичної партiї на початку кожного кварталу.

     Фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй у перший рiк нового скликання Верховної Ради України починається з 1 сiчня з одночасним видiленням коштiв, на якi полiтичнi партiї мають право, за час, що минув з дня, наступного за днем вiдкриття першого засiдання Верховної Ради України нового скликання.

     Стаття 176. Пiдстави та порядок повернення полiтичною партiєю коштiв, отриманих на фiнансування її статутної дiяльностi

     Полiтична партiя має право використати кошти, отриманi на фiнансування її статутної дiяльностi, протягом одного календарного року з дня першого перерахування таких коштiв на рахунок полiтичної партiї, зазначений у частинi другiй статтi 173 цього Закону, у вiдповiдному календарному роцi.

     Якщо пiсля завершення календарного року кошти, отриманi протягом року на фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї, не були використанi, полiтична партiя зобов'язана перерахувати залишки невикористаних коштiв до державного бюджету.

     Стаття 177. Зупинення державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї

     Державне фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї зупиняється за рiшенням Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї у разi:

     1) неподання полiтичною партiєю звiту про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру у встановлений цим Законом строк;

     2) подання полiтичною партiєю звiту про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, оформленого з грубим порушенням встановлених вимог, або звiту, який мiстить недостовiрнi вiдомостi про майно полiтичної партiї чи кошти або витрати полiтичної партiї в розмiрi бiльше двадцяти розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня вiдповiдного календарного року.

     Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї приймає рiшення про зупинення державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї до усунення полiтичною партiєю причин, що зумовили зупинення державного фiнансування її статутної дiяльностi.

     У разi усунення полiтичною партiєю причин, якi зумовили зупинення державного фiнансування її статутної дiяльностi, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї не пiзнiш як через п'ять днiв пiсля отримання звiту полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру з усунутими недолiками розглядає питання про вiдновлення державного фiнансування статутної дiяльностi вiдповiдної полiтичної партiї. Державне фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї вiдновлюється з початку кварталу, наступного за кварталом, в якому прийнято рiшення про вiдновлення державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї.

     Кошти, не отриманi полiтичною партiєю внаслiдок зупинення державного фiнансування її статутної дiяльностi, вiдшкодуванню або поверненню полiтичнiй партiї не пiдлягають.

     Стаття 178. Припинення державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї

     Пiдставами для припинення державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї є:

     1) застосування до полiтичної партiї заходiв кримiнально-правового характеру, передбачених Кримiнальним кодексом України, у встановленому законом порядку;

     2) повторне протягом року вчинення будь-якого з таких порушень: неподання полiтичною партiєю до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї у встановлений цим Законом строк звiту полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру; подання полiтичною партiєю до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї звiту полiтичної партiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, оформленого з грубим порушенням встановлених вимог, або звiту, який мiстить недостовiрнi вiдомостi про майно полiтичної партiї чи кошти або витрати полiтичної партiї в розмiрi бiльше двадцяти розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня вiдповiдного календарного року; умисне отримання полiтичною партiєю внеску, отриманого вiд особи, яка не мала права здiйснювати такий внесок, або в розмiрi, що перевищує встановлений цим Законом розмiр;

     3) реорганiзацiя (крiм злиття i приєднання до iнших полiтичних партiй), лiквiдацiя (саморозпуск) полiтичної партiї;

     4) заборона дiяльностi полiтичної партiї, анулювання реєстрацiйного свiдоцтва полiтичної партiї в порядку, встановленому законом;

     5) встановлення судом за позовом Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї або Рахункової палати фактiв, якi свiдчать про те, що кошти, видiленi з державного бюджету на фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї, використанi полiтичною партiєю на фiнансування її участi у виборах народних депутатiв України, виборах Президента України, мiсцевих виборах або на цiлi, не пов'язанi iз здiйсненням її статутної дiяльностi;

     6) невикористання коштiв, отриманих на фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї, протягом одного року з дня, коли такi кошти вперше були зарахованi на окремий рахунок полiтичної партiї в установi банку;

     7) повторне протягом року зарахування на окремий рахунок полiтичної партiї, вiдкритий в установi банку України для зарахування коштiв державного бюджету на фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї, коштiв, якi заборонено зараховувати на такий рахунок вiдповiдно до цього Закону;

     8) подання полiтичною партiєю до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї заяви про вiдмову вiд державного фiнансування.

     Рiшення про припинення державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї приймається Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї на пiдставi документiв, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, протягом п'яти днiв з дня отримання Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї вiдповiдних документiв.

     Обставини, передбаченi пунктами 1, 4, 5 частини першої цiєї статтi, встановлюються рiшенням суду, що набрало законної сили. Обставини, передбаченi пунктами 2, 6, 7, 8 частини першої цiєї статтi, встановлюються Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї. Обставини, передбаченi пунктом 3 частини першої цiєї статтi, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань. Орган, який встановив наявнiсть вiдповiдних обставин, зобов'язаний надiслати засвiдчену ним копiю документа, яким встановлено наявнiсть таких обставин, до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї у п'ятиденний строк з дня встановлення вiдповiдних обставин.

     У разi реорганiзацiї полiтичної партiї, яка вiдповiдно до цього Закону має право на державне фiнансування статутної дiяльностi, шляхом злиття або приєднання до iнших полiтичних партiй полiтична партiя - правонаступник полiтичної партiї, що припинила свою дiяльнiсть, отримує право на державне фiнансування статутної дiяльностi у межах коштiв, якi видiлялися з державного бюджету на фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї, що припинила свою дiяльнiсть шляхом злиття або приєднання до iнших полiтичних партiй.

     Стаття 179. Державний контроль за цiльовим використанням полiтичною партiєю коштiв, видiлених з державного бюджету на фiнансування її статутної дiяльностi

     Державний контроль за законним та цiльовим використанням полiтичними партiями коштiв, видiлених з державного бюджету на фiнансування їхньої статутної дiяльностi, здiйснюють Рахункова палата та Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї.

     У разi виявлення Рахунковою палатою чи Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї фактiв, якi свiдчать про те, що кошти, видiленi з державного бюджету на фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї, використанi нею на фiнансування участi у виборах народних депутатiв України, виборах Президента України, мiсцевих виборах або на цiлi, не пов'язанi iз статутною дiяльнiстю, Рахункова палата чи Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї невiдкладно звертається до суду з позовом про встановлення вiдповiдних фактiв";

     6) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Органи, що здiйснюють державний контроль за дiяльнiстю полiтичних партiй

     Державний контроль за дiяльнiстю полiтичних партiй здiйснюють:

     1) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань, - за додержанням полiтичною партiєю вимог Конституцiї та законiв України, а також статуту полiтичної партiї, крiм випадкiв, коли здiйснення такого контролю законом вiднесено до повноважень iнших органiв державної влади;

     2) Центральна виборча комiсiя, окружнi виборчi комiсiї, територiальнi виборчi комiсiї на вiдповiдних мiсцевих виборах - за додержанням полiтичними партiями встановленого порядку участi у виборчому процесi, а також, у межах визначених законом повноважень, за своєчаснiстю подання до вiдповiдних виборчих комiсiй промiжних та остаточних фiнансових звiтiв про надходження i використання коштiв виборчих фондiв на виборах, вiдповiднiстю їх оформлення встановленим вимогам, достовiрнiстю включених до них вiдомостей;

     3) Рахункова палата - за цiльовим використанням полiтичними партiями коштiв, видiлених з державного бюджету на фiнансування їхньої статутної дiяльностi;

     4) Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї - за додержанням встановлених законом обмежень щодо фiнансування полiтичних партiй, передвиборної агiтацiї, агiтацiї з всеукраїнського та мiсцевого референдуму, законним та цiльовим використанням полiтичними партiями коштiв, видiлених з державного бюджету на фiнансування їхньої статутної дiяльностi, своєчаснiстю подання звiтiв партiй про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, звiтiв про надходження i використання коштiв виборчих фондiв на загальнодержавних та мiсцевих виборах, повнотою таких звiтiв, вiдповiднiстю їх оформлення встановленим вимогам, достовiрнiстю включених до них вiдомостей.

     Полiтичнi партiї зобов'язанi подавати на вимогу контролюючих органiв необхiднi документи та пояснення. Рiшення контролюючих органiв можуть бути оскарженi у встановленому законом порядку";

     7) у статтю 19 включити частину другу такого змiсту:

     "Зупинення або припинення державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї у порядку, встановленому цим Законом, не може бути пiдставою для застосування заходiв, передбачених частиною першою цiєї статтi";

     8) у частинi другiй статтi 24 слова "Верховного Суду України" замiнити словом "суду".

     4. У Законi України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 20 - 21, ст. 291; 2009 р., N 50, ст. 754; 2014 р., N 16, ст. 582):

     1) частину восьму статтi 41 пiсля слiв "Центральну виборчу комiсiю" доповнити словами "та Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї";

     2) статтi 42 i 43 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 42. Розпорядники рахункiв виборчого фонду

     1. Кандидат на пост Президента України призначає з числа своїх довiрених осiб не бiльше двох розпорядникiв накопичувального рахунку виборчого фонду, якi мають виключне право на розпорядження згiдно iз законом коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язанi вести облiк надходження та розподiлу коштiв, що надходять на накопичувальний рахунок виборчого фонду, мiж поточними рахунками.

     2. Кандидат на пост Президента України призначає по одному розпоряднику поточного рахунку виборчого фонду у вiдповiдному територiальному окрузi, який має виключне право на розпорядження коштами з вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду. Розпорядники поточних рахункiв забезпечують додержання фiнансової дисциплiни та цiльове використання коштiв виборчого фонду, ведуть облiк використання коштiв вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду.

     3. Установа банку, в якiй вiдкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядниковi та Центральнiй виборчiй комiсiї потижнево або за зверненням вiдомостi про розмiри та джерела внескiв, що надiйшли на рахунки виборчого фонду, рух коштiв, а також їх залишки на рахунках.

     4. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний за вiсiм днiв до дня виборiв подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду промiжний фiнансовий звiт про використання коштiв вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду за перiод з дня вiдкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня виборiв. У разi призначення Центральною виборчою комiсiєю повторного голосування розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний за шiсть днiв до дня повторного голосування подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду промiжний фiнансовий звiт про використання коштiв вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду за перiод з дня прийняття рiшення про включення кандидата на пост Президента України до виборчого бюлетеня для повторного голосування до сьомого дня до дня повторного голосування.

     Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пiзнiш як на сьомий день пiсля дня виборiв (у разi включення кандидата на пост Президента України до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пiзнiш як на сьомий день пiсля дня повторного голосування) подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду остаточний фiнансовий звiт про використання коштiв вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду.

     5. Розпорядник коштiв накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний за п'ять днiв до дня виборiв подати до партiї (крiм випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комiсiї та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї промiжний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду за перiод з дня вiдкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до дванадцятого дня до дня виборiв (на паперових носiях та в електронному виглядi), який оприлюднюється на офiцiйних веб-сайтах партiї (за наявностi), Центральної виборчої комiсiї та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї не пiзнiше дня, наступного за днем його надходження. У разi призначення Центральною виборчою комiсiєю повторного голосування розпорядник коштiв накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний за чотири днi до дня повторного голосування подати до партiї (крiм випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комiсiї та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї промiжний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду за перiод з дня прийняття рiшення про включення кандидата на пост Президента України до виборчого бюлетеня для повторного голосування до сьомого дня до дня повторного голосування (на паперових носiях та в електронному виглядi), який оприлюднюється на офiцiйних веб-сайтах партiї (за наявностi), Центральної виборчої комiсiї та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї не пiзнiше дня, наступного за днем його надходження.

     Розпорядник коштiв накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пiзнiш як на п'ятнадцятий день пiсля дня виборiв (у разi включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пiзнiш як на п'ятнадцятий день пiсля дня повторного голосування) подати до партiї (крiм випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комiсiї та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї остаточний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду (на паперових носiях та в електронному виглядi), який оприлюднюється на офiцiйних веб-сайтах партiї (за наявностi), Центральної виборчої комiсiї та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї не пiзнiше дня, наступного за днем його надходження.

     У фiнансових звiтах, передбачених цiєю частиною, обов'язковому оприлюдненню пiдлягають прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання фiзичної особи. Iншi вiдомостi про фiзичну особу, вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом, оприлюдненню не пiдлягають.

     6. Аналiз фiнансових звiтiв, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, здiйснюється Центральною виборчою комiсiєю та Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї i полягає у встановленнi вiдповiдностi звiтних даних вимогам цього Закону, своєчасностi подання звiтiв та вiдповiдностi звiтних даних iнформацiї, отриманiй вiд банкiв, у яких вiдкрито рахунки виборчих фондiв.

     Центральна виборча комiсiя та Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї не пiзнiш як за п'ять днiв до дня голосування (у разi проведення повторного голосування - за два днi до дня повторного голосування) оприлюднюють на своїх офiцiйних веб-сайтах аналiз фiнансових звiтiв, передбачених абзацом першим частини п'ятої цiєї статтi, та не пiзнiш як на тридцятий день пiсля дня голосування - аналiз фiнансових звiтiв, передбачених абзацом другим частини п'ятої цiєї статтi.

     У разi виявлення в ходi аналiзу фiнансових звiтiв ознак порушення вимог цього Закону Центральна виборча комiсiя та Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї повiдомляють про це вiдповiднi правоохороннi органи для перевiрки i реагування вiдповiдно до закону.

     7. У фiнансових звiтах, передбачених частинами четвертою та п'ятою цiєї статтi, в обов'язковому порядку вiдображається iнформацiя про всi надходження на накопичувальний та поточнi рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України, здiйсненi витрати та залишки коштiв на вiдповiдних рахунках, у тому числi iнформацiя про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду, його розмiр, особу, яка здiйснила внесок на вiдповiдний рахунок виборчого фонду (iз зазначенням вiдомостей про особу, яка здiйснила внесок до виборчого фонду, передбачених Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi" для осiб, якi здiйснюють внески на користь партiй), назву партiї (у разi здiйснення внеску партiєю, яка висунула кандидата на пост Президента України), призначення, дату здiйснення i суму кожного платежу з вiдповiдного рахунку виборчого фонду, отримувача кожного платежу (iз зазначенням вiдомостей про отримувача платежу, що передбаченi Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi").

     8. Форми фiнансових звiтiв, передбачених частинами четвертою та п'ятою цiєї статтi, i порядок проведення їх аналiзу встановлюються Центральною виборчою комiсiєю за погодженням з Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї.

     Стаття 43. Порядок формування виборчого фонду та використання його коштiв

     1. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України формується за рахунок його власних коштiв, коштiв партiї, яка висунула кандидата, а також добровiльних внескiв осiб, якi вiдповiдно до Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" мають право здiйснювати внески на пiдтримку партiй.

     2. Добровiльнi внески особи до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, висунутого партiєю або шляхом самовисування, обмежуються розмiром максимального внеску на пiдтримку партiї протягом року, встановленим Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi".

     Якщо фiзична або юридична особа здiйснює або може здiйснювати вирiшальний вплив на дiяльнiсть однiєї або кiлькох юридичних осiб (зокрема є кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фiзичної або юридичної особи i пiдконтрольних їй юридичних осiб вважаються внеском однiєї особи i обмежуються розмiром максимального внеску на користь партiї протягом року, встановленого Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi".

     Iншi обмеження, у тому числi фiнансового та банкiвського законодавства, нiж встановленi цiєю статтею, до формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України не застосовуються.

     3. Забороняється здiйснювати добровiльнi внески до виборчого фонду кандидата на пост Президента України особам, якi вiдповiдно до Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" не мають права здiйснювати внески на пiдтримку партiй.

     4. Установа банку або вiддiлення зв'язку не приймає добровiльний внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, що перевищує розмiр, встановлений частиною другою цiєї статтi, та/або вiд особи, яка не подала заяву про вiдсутнiсть обставин, передбачених частинами першою - третьою статтi 15 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi", наявнiсть яких є пiдставою для вiдмови у прийняттi платiжного документа на здiйснення грошового внеску. Така заява подається за формою, затвердженою Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї.

     У платiжному документi, що подається до установи банку або вiддiлення зв'язку громадянином України для здiйснення внеску до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, обов'язково зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi), розмiр (сума) внеску. Добровiльний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається установою банку або вiддiленням зв'язку за умови пред'явлення ним одного з документiв, зазначених у частинi другiй статтi 2 цього Закону, та оригiналу документа, що засвiдчує його реєстрацiю у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв (крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi), а також подання заяви, передбаченої абзацом першим цiєї частини.

     5. Добровiльний внесок перераховується установою банку або переказується вiддiленням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiдповiдного платiжного документа. Загальний строк безготiвкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не може перевищувати двох банкiвських днiв.

     6. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду має право вiдмовитися вiд внеску до виборчого фонду, про що вiн подає вiдповiдну заяву та платiжний документ до установи банку, в якiй вiдкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду. Такий внесок повертається особi, яка його здiйснила, за рахунок внеску, а в разi неможливостi повернення зараховується до державного бюджету.

     7. У разi надходження внеску, що перевищує розмiр, встановлений частиною другою цiєї статтi, сума, що перевищує встановлений розмiр внеску, на пiдставi вiдповiдної заяви та платiжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду, повертається особi установою банку, в якiй вiдкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштiв, а в разi неможливостi повернення перераховується до державного бюджету.

     8. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний вiдмовитися вiд внеску особи, яка вiдповiдно до цього Закону не має права здiйснювати такий внесок, протягом трьох днiв з дня, коли йому стало про це вiдомо. На пiдставi заяви розпорядника накопичувального рахунку про вiдмову вiд внеску з цiєї причини установа банку, в якiй вiдкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до державного бюджету.

     9. Контроль за дотриманням вимог цього Закону щодо фiнансування передвиборної агiтацiї кандидатiв на пост Президента України здiйснює Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї.

     Контроль за надходженням, облiком i використанням коштiв виборчих фондiв здiйснюється Центральною виборчою комiсiєю та установою банку, в якiй вiдкрито рахунок виборчого фонду, вiдповiдно до порядку, встановленого Центральною виборчою комiсiєю спiльно з Нацiональним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi надання послуг поштового зв'язку, не пiзнiш як за вiсiмдесят три днi до дня голосування. Установа банку, в якiй вiдкрито рахунок виборчого фонду, надає Центральнiй виборчiй комiсiї та Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї iнформацiю про надходження та використання коштiв виборчого фонду.

     10. Кошти виборчого фонду, не використанi кандидатом на пост Президента України, висунутим партiєю, за його письмовою заявою, справжнiсть пiдпису на якiй засвiдчується у встановленому законом порядку, що подається не пiзнiш як на десятий день пiсля офiцiйного оголошення пiдсумкiв голосування, у п'ятиденний строк з дня надходження такої заяви перераховуються на поточний банкiвський рахунок вiдповiдної партiї. У разi неподання кандидатом на пост Президента України такої заяви у зазначений строк невикористанi кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспiрному порядку до державного бюджету на п'ятнадцятий день пiсля офiцiйного оголошення Центральною виборчою комiсiєю результатiв виборiв (для кандидатiв, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - на п'ятнадцятий день пiсля опублiкування рiшення про призначення повторного голосування). Кошти виборчого фонду, не використанi кандидатом на пост Президента України, висунутим шляхом самовисування, не пiзнiш як на десятий день пiсля офiцiйного оголошення пiдсумкiв голосування перераховуються до державного бюджету.

     11. У разi скасування рiшення про реєстрацiю кандидата на пост Президента України залишки коштiв його виборчого фонду не ранiше нiж на десятий день з дня прийняття вiдповiдного рiшення у безспiрному порядку перераховуються до державного бюджету.

     12. Внесок, що надiйшов до виборчого фонду пiсля дня виборiв (у разi включення кандидата на пост Президента України до виборчого бюлетеня для повторного голосування - пiсля дня повторного голосування), повертається установою банку вiдповiднiй особi за рахунок внеску, а в разi неможливостi повернення перераховується до державного бюджету".

     5. У Законi України "Про вибори народних депутатiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 10 - 11, ст. 73; 2014 р., N 22, ст. 794):

     1) частину шосту статтi 48 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Установа банку не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня вiдкриття вiдповiдного накопичувального, поточного рахунку виборчого фонду партiї письмово повiдомляє Центральну виборчу комiсiю та Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї про вiдкриття вiдповiдного рахунку та його реквiзити.

     Установа банку не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня вiдкриття вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi письмово повiдомляє Центральну виборчу комiсiю, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї та вiдповiдну окружну виборчу комiсiю пiсля її утворення про вiдкриття вiдповiдного рахунку та його реквiзити";

     2) статтi 49 i 50 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 49. Розпорядники виборчого фонду

     1. Партiя iз числа кандидатiв, включених до виборчого списку цiєї партiї, або своїх уповноважених осiб у загальнодержавному окрузi, зазначених у частинi п'ятiй статтi 75 цього Закону, призначає не бiльше двох розпорядникiв накопичувального рахунку виборчого фонду партiї. Кандидат у депутати в одномандатному окрузi може бути розпорядником поточного рахунку власного виборчого фонду або призначити не бiльше одного розпорядника поточного рахунку власного виборчого фонду з числа своїх довiрених осiб. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду партiї мають виключне право на використання коштiв з накопичувального рахунку виборчого фонду партiї, а розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi має виключне право на використання коштiв з поточного рахунку виборчого фонду вiдповiдного кандидата.

     2. Партiя iз числа кандидатiв, включених до виборчого списку цiєї партiї, або своїх уповноважених осiб у вiдповiдному одномандатному окрузi призначає по одному розпоряднику кожного поточного рахунку виборчого фонду партiї, який має виключне право на розпоряджання коштами з вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду партiї.

     3. Розпорядники коштiв накопичувального рахунку виборчого фонду партiї зобов'язанi вести облiк надходження та розподiлу коштiв виборчого фонду мiж поточними рахунками. Розпорядники поточних рахункiв виборчого фонду забезпечують додержання фiнансової дисциплiни, цiльове використання коштiв виборчого фонду.

     4. Установа банку, в якiй вiдкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядниковi коштiв вiдповiдного рахунку, Центральнiй виборчiй комiсiї та окружним виборчим комiсiям щотижнево або за їх зверненням вiдомостi про розмiри та джерела внескiв, що надiйшли на рахунки виборчого фонду, рух коштiв, а також їх залишки на рахунках.

     5. Розпорядник коштiв поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний вести облiк використання коштiв вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду.

     Розпорядник коштiв поточного рахунку виборчого фонду партiї зобов'язаний за вiсiм днiв до дня голосування подати розпоряднику коштiв накопичувального рахунку виборчого фонду партiї промiжний фiнансовий звiт про використання коштiв вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду за перiод з дня вiдкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування.

     Розпорядник коштiв поточного рахунку виборчого фонду партiї зобов'язаний не пiзнiш як на сьомий день пiсля дня голосування подати розпоряднику коштiв накопичувального рахунку виборчого фонду партiї остаточний фiнансовий звiт про використання коштiв вiдповiдного поточного рахунку виборчого фонду.

     6. Розпорядник коштiв накопичувального рахунку виборчого фонду партiї зобов'язаний за п'ять днiв до дня голосування подати до вiдповiдної партiї, Центральної виборчої комiсiї та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї промiжний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду за перiод з дня вiдкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування (на паперових носiях та в електронному виглядi), який оприлюднюється на офiцiйних веб-сайтах вiдповiдної партiї (за наявностi), Центральної виборчої комiсiї, Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї не пiзнiше дня, наступного за днем його надходження.

     Розпорядник коштiв накопичувального рахунку виборчого фонду партiї зобов'язаний не пiзнiш як на п'ятнадцятий день пiсля дня голосування подати до вiдповiдної партiї, Центральної виборчої комiсiї та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї остаточний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду (на паперових носiях та в електронному виглядi), який оприлюднюється на офiцiйних веб-сайтах вiдповiдної партiї (за наявностi), Центральної виборчої комiсiї, Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї не пiзнiше дня, наступного за днем його надходження.

     Розпорядник коштiв поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi зобов'язаний не пiзнiш як за вiсiм днiв до дня голосування подати до партiї, яка висунула вiдповiдного кандидата у депутати (крiм випадку, якщо кандидата висунуто шляхом самовисування), та до окружної виборчої комiсiї промiжний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду (на паперових носiях та в електронному виглядi) за перiод з дня вiдкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування. У разi прийняття Центральною виборчою комiсiєю рiшення про проведення в одномандатному окрузi повторного голосування розпорядник коштiв поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний за чотири днi до дня повторного голосування подати до партiї, яка висунула вiдповiдного кандидата у депутати (крiм випадку, якщо кандидата висунуто шляхом самовисування), та до окружної виборчої комiсiї промiжний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду (на паперових носiях та в електронному виглядi) за перiод з дня прийняття рiшення про проведення повторного голосування до п'ятого дня до дня повторного голосування.

     Окружна виборча комiсiя не пiзнiше наступного дня пiсля отримання промiжного фiнансового звiту про надходження та використання коштiв виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi надсилає його копiю (на паперових носiях та в електронному виглядi) Центральнiй виборчiй комiсiї та Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї у порядку, встановленому Центральною виборчою комiсiєю за погодженням з Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї. Партiя, яка висунула кандидата у депутати, на своєму офiцiйному веб-сайтi (за наявностi), Центральна виборча комiсiя, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї на своїх офiцiйних веб-сайтах оприлюднюють промiжний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi невiдкладно, але не пiзнiш як за два днi до дня голосування. У разi проведення в одномандатному окрузi повторного голосування партiя, яка висунула кандидата у депутати, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, на своєму офiцiйному веб-сайтi (за наявностi), Центральна виборча комiсiя, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї на своїх офiцiйних веб-сайтах оприлюднюють промiжний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, невiдкладно, але не пiзнiш як за два днi до дня повторного голосування.

     Розпорядник коштiв поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi зобов'язаний не пiзнiш як на сьомий день пiсля дня голосування подати до партiї, яка висунула вiдповiдного кандидата у депутати (крiм випадку, якщо кандидата висунуто шляхом самовисування), та окружної виборчої комiсiї остаточний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду (на паперових носiях та в електронному виглядi). У разi проведення в одномандатному окрузi повторного голосування розпорядник коштiв поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний не пiзнiш як на сьомий день пiсля дня повторного голосування подати до партiї, яка висунула вiдповiдного кандидата у депутати (крiм випадку, якщо кандидата у депутати висунуто шляхом самовисування), та окружної виборчої комiсiї остаточний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду (на паперових носiях та в електронному виглядi).

     Окружна виборча комiсiя не пiзнiш як на наступний день пiсля отримання фiнансового звiту про надходження та використання коштiв виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi надсилає його копiю (на паперових носiях та в електронному виглядi) Центральнiй виборчiй комiсiї та Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї у порядку, встановленому Центральною виборчою комiсiєю за погодженням з Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї. Партiя, яка висунула вiдповiдного кандидата у депутати, на своєму офiцiйному веб-сайтi (за наявностi), Центральна виборча комiсiя, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї на своїх офiцiйних веб-сайтах оприлюднюють остаточний фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi невiдкладно пiсля його отримання, але не пiзнiш як на вiсiмнадцятий день пiсля дня голосування. У разi проведення в одномандатному окрузi повторного голосування партiя, яка висунула кандидата у депутати, на своєму офiцiйному веб-сайтi (за наявностi), Центральна виборча комiсiя та Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї на своїх офiцiйних веб-сайтах оприлюднюють фiнансовий звiт про надходження та використання коштiв виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузi, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, невiдкладно пiсля його отримання, але не пiзнiш як на вiсiмнадцятий день пiсля дня повторного голосування.

     У фiнансових звiтах, передбачених цiєю частиною, обов'язковому оприлюдненню пiдлягають прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання фiзичної особи. Iншi вiдомостi про фiзичну особу, вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом, оприлюдненню не пiдлягають.

     7. Аналiз фiнансових звiтiв, передбачених частиною шостою цiєї статтi, здiйснюється виборчою комiсiєю, до якої вони поданi, та полягає у встановленнi вiдповiдностi звiтних даних вимогам Закону України "Про вибори народних депутатiв України", своєчасностi подання звiтiв та вiдповiдностi звiтних даних iнформацiї, отриманiй вiд банкiв, у яких вiдкрито рахунки виборчих фондiв.

     Центральна виборча комiсiя не пiзнiш як за два днi до дня голосування (дня повторного голосування) оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi аналiз фiнансових звiтiв, передбачених абзацом першим частини шостої цiєї статтi, та не пiзнiш як на тридцятий день пiсля дня голосування - аналiз фiнансових звiтiв, передбачених абзацом другим частини шостої цiєї статтi.

     Окружнi виборчi комiсiї не пiзнiш як за три днi до дня голосування вивiшують на стендi офiцiйних матерiалiв вiдповiдної комiсiї для загального ознайомлення та надсилають до Центральної виборчої комiсiї у встановленому нею порядку для оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Центральної виборчої комiсiї, що має бути здiйснено не пiзнiш як за два днi до дня голосування (дня повторного голосування), аналiз поданих до вiдповiдної комiсiї фiнансових звiтiв, передбачених абзацом третiм частини шостої цiєї статтi, та не пiзнiш як на двадцятий день пiсля дня голосування (дня повторного голосування) - аналiз фiнансових звiтiв, передбачених абзацом п'ятим частини шостої цiєї статтi.

     У разi виявлення в ходi аналiзу фiнансових звiтiв ознак порушення вимог цього або iнших законiв України Центральна виборча комiсiя або вiдповiдна окружна виборча комiсiя повiдомляє про це Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї та вiдповiднi правоохороннi органи для перевiрки i реагування згiдно iз законом.

     8. У фiнансових звiтах, передбачених частинами п'ятою та шостою цiєї статтi, в обов'язковому порядку вiдображається iнформацiя про всi надходження на накопичувальний, поточний рахунки (поточнi рахунки) виборчого фонду партiї, кандидата у депутати в одномандатному окрузi, здiйсненi витрати та залишки коштiв на вiдповiдних рахунках, у тому числi iнформацiя про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду партiї, кандидата у депутати в одномандатному окрузi, його розмiр, особу, яка здiйснила внесок на вiдповiдний рахунок виборчого фонду (iз зазначенням вiдомостей про особу, яка здiйснила внесок, передбачених Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi" для осiб, якi здiйснюють внески на пiдтримку партiй), призначення, дату здiйснення i суму кожного платежу з вiдповiдного рахунку виборчого фонду, отримувача платежу (iз зазначенням вiдомостей про отримувача платежу, передбачених Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi").

     9. Форми фiнансових звiтiв, передбачених частинами п'ятою та шостою цiєї статтi, та порядок проведення таких звiтiв Центральною виборчою комiсiєю та окружними виборчими комiсiями встановлюються Центральною виборчою комiсiєю за погодженням з Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї.

     Стаття 50. Формування виборчого фонду та використання його коштiв

     1. Виборчий фонд партiї формується за рахунок власних коштiв партiї, а також добровiльних внескiв осiб, якi згiдно iз Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi" мають право здiйснювати внески на пiдтримку партiй.

     Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному окрузi формується за рахунок власних коштiв кандидата та добровiльних внескiв осiб, якi згiдно iз Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi" мають право здiйснювати внески на пiдтримку партiй.

     2. Добровiльнi внески особи до виборчого фонду партiї, кандидата у депутати в одномандатному окрузi, висунутого партiєю або шляхом самовисування, обмежуються розмiром максимального внеску на пiдтримку партiї протягом року, встановленого Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi".

     Якщо фiзична або юридична особа здiйснює або може здiйснювати вирiшальний вплив на дiяльнiсть однiєї або кiлькох юридичних осiб (зокрема є кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) юридичної особи), то добровiльнi внески вiд такої фiзичної або юридичної особи i пiдконтрольних їй юридичних осiб вважаються внеском однiєї особи i обмежуються розмiром максимального внеску на пiдтримку партiї протягом року, встановленого Законом України "Про полiтичнi партiї в Українi".

     3. Забороняється здiйснювати добровiльнi внески до виборчого фонду особам, якi вiдповiдно до Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" не мають права здiйснювати внески на пiдтримку партiй.

     4. Установа банку або вiддiлення зв'язку не приймає добровiльний внесок до виборчого фонду, що перевищує розмiр, встановлений частиною другою цiєї статтi, та/або вiд особи, яка не подала заяву про вiдсутнiсть обставин, передбачених частинами першою - третьою статтi 15 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi", наявнiсть яких є пiдставою для вiдмови у прийняттi платiжного документа на здiйснення грошового внеску. Така заява подається за формою, затвердженою Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї.

     У платiжному документi, що подається до установи банку України або вiддiлення зв'язку громадянином України для здiйснення внеску до виборчого фонду, обов'язково зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi), розмiр (сума) внеску. Установа банку або вiддiлення зв'язку приймає платiжний документ вiд громадянина України лише за умови пред'явлення ним одного з документiв, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини третьої статтi 2 цього Закону, а також оригiналу документа, який засвiдчує його реєстрацiю у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв (крiм осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi), а також заяви, передбаченої абзацом першим цiєї частини.

     5. Добровiльний внесок перераховується установою банку або переказується вiддiленням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партiї або на поточний рахунок кандидата у депутати в одномандатному окрузi не пiзнiше наступного робочого дня з дня отримання вiдповiдного платiжного документа. Загальний строк безготiвкового перерахування внеску на вiдповiдний рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банкiвських днiв.

     6. Розпорядник вiдповiдного рахунку виборчого фонду має право вiдмовитися вiд внеску, про що вiн подає вiдповiдну заяву та платiжний документ до установи банку, в якiй вiдкрито вiдповiдний рахунок виборчого фонду. Такий добровiльний внесок повертається особi за рахунок її добровiльного внеску, а в разi неможливостi повернення перераховується до державного бюджету.

     7. Розпорядник вiдповiдного рахунку виборчого фонду зобов'язаний вiдмовитися вiд внеску особи, яка вiдповiдно до цього Закону не має права здiйснювати такий внесок, або якщо розмiр добровiльного внеску перевищує розмiр, визначений частиною другою цiєї статтi, протягом трьох днiв вiд дня, коли йому стало про це вiдомо. На пiдставi заяви розпорядника про вiдмову вiд внеску з цих причин установа банку, в якiй вiдкрито вiдповiдний рахунок виборчого фонду, перераховує такий добровiльний внесок до державного бюджету.

     8. Установа банку, в якiй вiдкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партiї, на пiдставi вiдповiдного звернення розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточнi рахунки цього виборчого фонду.

     9. Центральна виборча комiсiя здiйснює контроль за надходженням, облiком i використанням коштiв виборчих фондiв партiй. Окружнi виборчi комiсiї здiйснюють контроль за надходженням, облiком i використанням коштiв виборчих фондiв кандидатiв у депутати у вiдповiдних одномандатних округах. Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї здiйснює контроль за дотриманням вимог цього Закону щодо фiнансування передвиборної агiтацiї партiй, кандидатiв у депутати в одномандатних округах.

     Контроль за надходженням, облiком i використанням коштiв виборчих фондiв також здiйснюється установами банку, в яких вiдкрито рахунки виборчого фонду. Установа банку, в якiй вiдкрито рахунок виборчого фонду, надає вiдповiднiй виборчiй комiсiї та Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї iнформацiю про надходження та використання коштiв виборчого фонду.

     Контроль за надходженням, облiком i використанням коштiв виборчих фондiв здiйснюється вiдповiдно до порядку, встановленого Центральною виборчою комiсiєю спiльно з Нацiональним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi надання послуг поштового зв'язку.

     10. Установа банку, в якiй вiдкрито поточний рахунок виборчого фонду, не пiзнiш як на п'ятий день пiсля дня голосування перераховує кошти, не використанi партiєю, на накопичувальний рахунок вiдповiдного виборчого фонду.

     11. Кошти виборчого фонду партiї, не використанi партiєю, за рiшенням керiвного органу партiї, прийнятим у десятиденний строк пiсля офiцiйного оприлюднення результатiв виборiв, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партiї на поточний банкiвський рахунок партiї у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку вiдповiдного рiшення партiї. У разi неприйняття у цей строк партiєю такого рiшення невикористанi кошти виборчого фонду партiї перераховуються установою банку до державного бюджету на п'ятнадцятий день з дня офiцiйного оприлюднення Центральною виборчою комiсiєю результатiв виборiв.

     12. Внески, що надiйшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду партiї пiзнiше нiж за день до дня голосування, повертаються установою банку вiдповiднiй особi за рахунок коштiв її добровiльного внеску, а в разi неможливостi повернення перераховуються до державного бюджету.

     13. Кошти виборчого фонду, не використанi кандидатом у депутати в одномандатному окрузi, у триденний строк з дня офiцiйного оприлюднення результатiв виборiв депутата в одномандатному окрузi перераховуються установою банку вiдповiдному кандидату:

     1) у повному обсязi - якщо сума коштiв, не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузi, не перевищує суму коштiв, внесених ним до виборчого фонду;

     2) у розмiрi суми коштiв, внесених ним до виборчого фонду, - якщо сума коштiв, не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузi, перевищує суму коштiв, внесених ним до виборчого фонду. Кошти, якi залишилися пiсля перерахування кандидату у депутати в одномандатному окрузi, в той самий строк перераховуються установою банку до державного бюджету.

     14. У разi скасування рiшення про реєстрацiю кандидата у депутати в одномандатному окрузi залишки коштiв його виборчого фонду на восьмий день з дня оприлюднення вiдповiдного рiшення перераховуються до державного бюджету.

     15. Внески, що надiйшли до виборчого фонду пiсля дня голосування (у разi включення кандидата у депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування - пiсля дня повторного голосування), повертаються установою банку вiдповiднiй особi за її рахунок, а у разi неможливостi повернення перераховуються до державного бюджету".

     6. Частину першу статтi 11 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056) доповнити пунктами 81 та 82 такого змiсту:

     "81) здiйснення у порядку та в межах, визначених законом, державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фiнансування полiтичних партiй, законним та цiльовим використанням полiтичними партiями коштiв, видiлених з державного бюджету на фiнансування їхньої статутної дiяльностi, своєчаснiстю подання звiтiв партiй про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, звiтiв про надходження i використання коштiв виборчих фондiв на загальнодержавних та мiсцевих виборах, повнотою таких звiтiв, звiту зовнiшнього незалежного фiнансового аудиту дiяльностi партiй, вiдповiднiстю їх оформлення встановленим вимогам, достовiрнiстю включених до них вiдомостей;

     82) затвердження розподiлу коштiв, видiлених з державного бюджету на фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй, вiдповiдно до закону".

     II. ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     абзацiв п'ятого та шостого пiдпункту 5 пункту 1 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з дня початку дiяльностi Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї;

     пiдпунктiв 3 - 5 пункту 3 роздiлу I цього Закону (в частинi запровадження щорiчного державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй, вiдшкодування витрат партiй на здiйснення передвиборної агiтацiї та встановлення обмежень щодо розмiру внескiв на пiдтримку партiй з боку фiзичних та юридичних осiб), якi набирають чинностi з 1 липня 2016 року;

     пiдпункту 4 пункту 3 роздiлу I цього Закону (в частинi подання партiями звiтiв партiй про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру), який набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року.

     2. Щорiчне державне фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй, на пiдтримку виборчих спискiв яких пiд час останнiх позачергових виборiв народних депутатiв України 2014 року у єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузi було подано не менше п'яти вiдсоткiв дiйсних голосiв виборцiв, надається таким партiям у визначеному цим Законом порядку за умови подання ними передбачених цим Законом документiв, звiтiв про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, оформлених з дотриманням вимог цього Закону, за перший i другий квартали 2016 року, а також за умови внесення змiн до статутiв, передбачених цим Законом. При цьому державне фiнансування статутної дiяльностi таких партiй здiйснюється починаючи з третього кварталу 2016 року.

     3. Вiдшкодування витрат партiй на здiйснення передвиборної агiтацiї на позачергових виборах народних депутатiв України 2014 року згiдно з цим Законом не проводиться. Вiдшкодування витрат партiй на здiйснення передвиборної агiтацiї на виборах народних депутатiв України розпочинається за результатами наступних чергових або позачергових виборiв народних депутатiв України.

     4. Центральнiй виборчiй комiсiї у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону.

     5. Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї у шiстдесятиденний строк з дня початку його дiяльностi забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) пiд час пiдготовки у встановленому порядку проекту Закону України про Державний бюджет України на 2016 рiк та проектiв законiв України про Державний бюджет України на наступнi роки передбачити фiнансування у повному обсязi заходiв, передбачених цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 жовтня 2015 року
N 731-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.