ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо особливостей подання службовими особами декларацiй про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру у 2016 роцi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У статтi 1726 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     абзац перший частини першої пiсля слiв "Несвоєчасне подання" доповнити словами "без поважних причин";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Подання завiдомо недостовiрних вiдомостей у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     примiтку доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вiдповiдальнiсть за цiєю статтею за подання завiдомо недостовiрних вiдомостей у декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, стосовно майна або iншого об'єкта декларування, що має вартiсть, настає у випадку, якщо такi вiдомостi вiдрiзняються вiд достовiрних на суму вiд 100 до 250 мiнiмальних заробiтних плат".

     2. У статтi 3661 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "караються штрафом вiд двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     примiтку доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вiдповiдальнiсть за цiєю статтею за подання суб'єктом декларування завiдомо недостовiрних вiдомостей у декларацiї стосовно майна або iншого об'єкта декларування, що має вартiсть, настає у випадку, якщо такi вiдомостi вiдрiзняються вiд достовiрних на суму понад 250 мiнiмальних заробiтних плат".

     3. У Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами):

     1) частину четверту статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Упродовж семи днiв пiсля подання декларацiї суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацiю.

     У разi притягнення суб'єкта декларування до вiдповiдальностi за неподання, несвоєчасне подання декларацiї або в разi виявлення у нiй недостовiрних вiдомостей суб'єкт декларування зобов'язаний подати вiдповiдну декларацiю з достовiрними вiдомостями";

     2) у частинi першiй статтi 46:

     у пунктi 1 слова "мiсце реєстрацiї та фактичного проживання" замiнити словами "зареєстроване мiсце проживання, а також мiсце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Нацiональним агентством може бути надiслано кореспонденцiю";

     у пунктi 3:

     в абзацi першому слова "цiнне рухоме майно, вартiсть якого перевищує 50 мiнiмальних заробiтних плат" замiнити словами "цiнне рухоме майно, вартiсть якого перевищує 100 мiнiмальних заробiтних плат";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Примiтка. Декларування цiнного рухомого майна, зазначеного у цьому пунктi (крiм транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв), права на яке набутi до подання суб'єктом декларування першої декларацiї вiдповiдно до вимог цього Закону, здiйснюється з обов'язковим зазначенням iнформацiї про набуття такого майна до початку перiоду здiйснення дiяльностi iз виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування або у такий перiод. При цьому зазначення даних щодо його вартостi та дати набуття у власнiсть, володiння або користування не є обов'язковим";

     абзац другий пункту 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Такi вiдомостi зазначаються у разi, якщо розмiр вiдповiдного видатку перевищує 50 мiнiмальних заробiтних плат, встановлених на 1 сiчня звiтного року; до таких вiдомостей включаються данi про вид правочину, його предмет. На письмовий запит Нацiонального агентства суб'єкт декларування надає iнформацiю щодо найменування контрагента";

     3) у статтi 49:

     частину першу виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, а також юридичнi особи публiчного права зобов'язанi перевiряти факт подання суб'єктами декларування, якi в них працюють (працювали), вiдповiдно до цього Закону декларацiй та повiдомляти Нацiональне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацiй у визначеному ним порядку";

     4) у частинi першiй статтi 50:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Повна перевiрка декларацiї полягає у з'ясуваннi достовiрностi задекларованих вiдомостей, точностi оцiнки задекларованих активiв, перевiрцi на наявнiсть конфлiкту iнтересiв та ознак незаконного збагачення i може здiйснюватися у перiод здiйснення суб'єктом декларування дiяльностi, пов'язаної з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, а також протягом трьох рокiв пiсля припинення такої дiяльностi";

     в абзацi четвертому слово "шостою" замiнити словом "сьомою";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Нацiональне агентство проводить перевiрку декларацiї на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд фiзичних та юридичних осiб, iз засобiв масової iнформацiї та iнших джерел, про можливе вiдображення у декларацiї недостовiрних вiдомостей";

     5) у пунктi 2 роздiлу XIII "Прикiнцевi положення":

     в абзацi другому слова i цифри "але не ранiше 1 сiчня 2017 року" виключити;

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У 2016 роцi службовi особи, якi на день початку роботи зазначеної системи займають згiдно зi статтею 50 цього Закону вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, зобов'язанi подати щорiчнi декларацiї за минулий рiк у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днiв пiсля початку роботи системи".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 березня 2016 року
N 1022-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.