ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо встановлення вiдповiдальностi за декларування недостовiрної iнформацiї та неподання суб'єктом декларування декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 1726:

     абзац перший частини третьої пiсля слiв "першою або другою" доповнити словами "цiєї статтi";

     у примiтцi:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Суб'єктами декларування у цiй статтi є особи, якi зазначенi у пунктi 1, пiдпунктах "а" та "в" пункту 2 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї", якi вiдповiдно до частин першої, другої статтi 45 Закону України "Про запобiгання корупцiї" зобов'язанi подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     в абзацi другому слова та цифри "вiд 100 до 250" замiнити словами та цифрами "вiд 100 до 500";

     2) у примiтцi до абзацу "Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (статтi 1724 - 1729 (в частинi правопорушень, вчинених службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище), 18846, 21215, 21221)" пункту 1 частини першої статтi 255 слова та цифри "зазначенi у примiтцi до статтi 50 Закону України "Про запобiгання корупцiї" замiнити словами та цифрами "якi обiймають посади, визначенi у примiтцi до статтi 56 Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтю 3661 виключити;

     2) доповнити статтями 3662 i 3663 такого змiсту:

     "Стаття 3662. Декларування недостовiрної iнформацiї

     1. Умисне внесення суб'єктом декларування завiдомо недостовiрних вiдомостей до декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобiгання корупцiї", якщо такi вiдомостi вiдрiзняються вiд достовiрних на суму вiд 500 до 4000 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, -

     карається штрафом вiд двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Умисне внесення суб'єктом декларування завiдомо недостовiрних вiдомостей до декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобiгання корупцiї", якщо такi вiдомостi вiдрiзняються вiд достовiрних на суму понад 4000 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, -

     карається штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. Суб'єктами декларування у цiй статтi та статтi 3663 цього Кодексу є особи, якi зазначенi у пунктi 1, пiдпунктах "а" i "в" пункту 2 частини першої статтi 3 Закону України "Про запобiгання корупцiї", якi вiдповiдно до частин першої, другої статтi 45 Закону України "Про запобiгання корупцiї" зобов'язанi подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування.

     Стаття 3663. Неподання суб'єктом декларування декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування

     Умисне неподання суб'єктом декларування декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобiгання корупцiї", -

     карається штрафом вiд двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськими роботами на строк вiд ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв".

     3. У частинi першiй статтi 331 та абзацi першому частини п'ятої статтi 216 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) цифри "3661" замiнити цифрами "3662, 3663".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. У примiтцi до статтi 56 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами) слова "Антимонопольного комiтету України" замiнити словами "Голови та державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України", слова "члена Вищої ради правосуддя" замiнити словами "члена, iнспектора Вищої ради правосуддя", слова "члена Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України" замiнити словами "члена, iнспектора Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України", пiсля слiв "Директора Нацiонального антикорупцiйного бюро України" доповнити словами "його першого заступника та заступника, Голови Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та його заступникiв", пiсля слiв "Секретаря Ради нацiональної безпеки i оборони України, його першого заступника та заступника" доповнити словами "Керiвника Офiсу Президента України, його першого заступника та заступника".

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 грудня 2020 року
N 1074-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.