ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про запобiгання корупцiї" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. Абзаци двадцять перший i двадцять третiй частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "внутрiшнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону - способи захищеного (у тому числi анонiмного) повiдомлення iнформацiї викривачем керiвнику або уповноваженому пiдроздiлу (особi) органу, юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу, а так само до органу вищого рiвня, уповноважена особа якого здiйснює контроль за дотриманням антикорупцiйного законодавства на пiдвiдомчих пiдприємствах, в установах та органiзацiях";

     "регулярнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень - способи захищеного (у тому числi анонiмного) повiдомлення iнформацiї викривачем органам прокуратури, Нацiональнiй полiцiї, Нацiональному антикорупцiйному бюро України, Державному бюро розслiдувань, Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї".

     2. У частинi першiй статтi 11:

     пункт 9 пiсля слiв "забезпечення ведення" доповнити словами "Єдиного порталу повiдомлень викривачiв";

     у пунктi 13 слово "забезпечення" замiнити словами "участь у забезпеченнi".

     3. У пунктi 52 частини першої статтi 12 слова "створення та" виключити.

     4. Частини четверту i п'яту статтi 53 виключити.

     5. Статтю 531 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 531. Забезпечення умов для повiдомлення iнформацiї про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону

     1. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, юридичнi особи публiчного права та юридичнi особи, зазначенi в частинi другiй статтi 62 цього Закону, зобов'язанi забезпечити функцiонування внутрiшнiх каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     Органи прокуратури, Нацiональна полiцiя, Нацiональне антикорупцiйне бюро України, Державне бюро розслiдувань та Нацiональне агентство зобов'язанi забезпечити функцiонування внутрiшнiх i регулярних каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     2. Подання повiдомлень (у тому числi анонiмних) через внутрiшнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону здiйснюється через вiдкритий для цiлодобового доступу Єдиний портал повiдомлень викривачiв та спецiальнi телефоннi лiнiї.

     Iнформацiя про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, отримана через регулярнi канали повiдомлення такої iнформацiї, вноситься до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв уповноваженими на це особами вiдповiдних суб'єктiв.

     При використаннi особами будь-яких iнших способiв здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону (направлення повiдомлення, у тому числi анонiмного, у паперовiй або електроннiй формi чи здiйснення повiдомлення на особистому прийомi, через спецiальну телефонну лiнiю тощо) їм гарантуються дотримання умов конфiденцiйностi та анонiмностi, а також внесення цiєї iнформацiї до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв уповноваженими на це особами вiдповiдних суб'єктiв не пiзнiше наступного робочого дня з моменту її отримання.

     При використаннi особою зовнiшнiх каналiв здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону внесення iнформацiї до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв здiйснюється не пiзнiше наступного робочого дня з моменту її виявлення уповноваженою особою суб'єкта, до повноважень якого належить здiйснення розгляду чи розслiдування фактiв, викладених у повiдомленнi.

     3. Єдиний портал повiдомлень викривачiв - це iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, яка має комплексну систему захисту iнформацiї з пiдтвердженою вiдповiднiстю згiдно iз Законом України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", що забезпечує обмiн даними з викривачем за допомогою мережi Iнтернет, збирання, зберiгання, використання, захист, облiк, пошук, узагальнення повiдомлень викривачiв, а також iншої iнформацiї, в тому числi про статус викривачiв, стан та результати розгляду повiдомлень викривачiв.

     Функцiонування Єдиного порталу повiдомлень викривачiв передбачає обробку персональних даних, якщо вони повiдомленi викривачем, а також персональних даних осiб, якi мають доступ до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв, у цiлях забезпечення захисту викривачiв, проведення належної перевiрки за повiдомленнями викривачiв та виконання функцiї адмiнiстратора. Обробка зазначених даних здiйснюється на пiдставi цього Закону та не потребує згоди суб'єктiв персональних даних.

     Єдиний портал повiдомлень викривачiв гарантує викривачам дотримання умов конфiденцiйностi та анонiмностi, а також забезпечує доступ викривачiв до iнформацiї про стан та результати розгляду їх повiдомлень i є офiцiйним внутрiшнiм джерелом iнформацiї про осiб, якi мають статус викривачiв.

     Доступ до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв мають викривачi в частинi здiйснення ними повiдомлень та отримання iнформацiї про стан i результати їх розгляду, Голова та службовцi Нацiонального агентства вiдповiдно до їх повноважень, визначених цим Законом, керiвники та уповноваженi особи вiдповiдних суб'єктiв у частинi повiдомлень викривачiв, розгляд яких вiднесено до їх повноважень вiдповiдно до цього Закону, iншi уповноваженi особи в частинi iнформацiї про статус викривачiв, у разi звернення викривача для отримання безоплатної правової чи психологiчної допомоги, визначеної цим Законом.

     Держателем та вiдповiдальним за адмiнiстрування Єдиного порталу повiдомлень викривачiв є Нацiональне агентство, яке встановлює порядок його ведення.

     У порядку ведення Єдиного порталу повiдомлень викривачiв визначаються його складовi та функцiональнi можливостi, права та обов'язки осiб, якi мають доступ до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв, а також iншi питання його функцiонування.

     Захист iнформацiї, що мiститься в Єдиному порталi повiдомлень викривачiв, вiдповiдно до вимог законодавства про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах та про захист персональних даних i доступ до iнформацiї з обмеженим доступом здiйснює Нацiональне агентство.

     За порушення захисту, несанкцiонований доступ або зловживання доступом чи порушення цiлiсностi Єдиного порталу повiдомлень викривачiв, а також за спотворення, незаконне знищення, копiювання, використання, поширення iнформацiї Єдиного порталу повiдомлень викривачiв настає юридична вiдповiдальнiсть в установленому законом порядку.

     4. Органи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, та юридичнi особи, зазначенi у частинi другiй статтi 62 цього Закону, забезпечують викривачам умови для здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону шляхом:

     1) впровадження механiзмiв заохочення та формування культури повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону;

     2) надання працiвникам та особам, якi проходять у них службу або навчання чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацiй щодо здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону;

     3) органiзацiї та забезпечення розгляду повiдомлень про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону;

     4) обов'язкового забезпечення функцiонування у випадках, передбачених цим Законом, внутрiшнiх та регулярних каналiв для повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону".

     6. Частини другу i третю статтi 532 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вимоги до повiдомлень (у тому числi анонiмних) про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.

     Повiдомлення пiдлягає розгляду, якщо наведена у ньому iнформацiя мiстить фактичнi данi, що вказують на можливе вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, iнших порушень цього Закону, якi можуть бути перевiренi.

     3. Повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, здiйснене через зовнiшнi або внутрiшнi канали повiдомлення такої iнформацiї, пiдлягає попередньому розгляду уповноваженою особою у строк не бiльше десяти робочих днiв з дня внесення цiєї iнформацiї до Єдиного порталу повiдомлень викривачiв.

     У разi якщо пiд час попереднього розгляду повiдомлення встановлено, що воно не вiдповiдає вимогам цього Закону, його подальший розгляд здiйснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що iнформується особа, яка здiйснила повiдомлення.

     У разi якщо пiд час попереднього розгляду повiдомлення встановлено, що воно не належить до компетенцiї органу або юридичної особи, до якого (якої) воно надiйшло, подальший розгляд такого повiдомлення припиняється, про що iнформується особа, яка здiйснила повiдомлення, з одночасним роз'ясненням щодо компетенцiї органу або юридичної особи, уповноважених на здiйснення розгляду чи розслiдування фактiв, викладених у повiдомленнi.

     У разi якщо наведена у повiдомленнi iнформацiя стосується уповноваженої особи органу або юридичної особи, до якого (якої) надiйшло таке повiдомлення, порядок розгляду такого повiдомлення визначається керiвником вiдповiдного органу або юридичної особи.

     У разi якщо наведена у повiдомленнi iнформацiя стосується керiвника органу або юридичної особи, до якого (якої) воно надiйшло, таке повiдомлення у триденний строк надсилається суб'єкту, уповноваженому здiйснювати розгляд чи розслiдування фактiв, викладених у повiдомленнi, про що iнформується особа, яка здiйснила повiдомлення.

     У разi якщо за результатами попереднього розгляду повiдомлення викладена у ньому iнформацiя пiдтверджується, виннi особи притягаються до дисциплiнарної вiдповiдальностi уповноваженим на це суб'єктом вiдповiдного органу або юридичної особи.

     У разi якщо в ходi проведення попереднього розгляду виявляються ознаки корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, матерiали передаються вiдповiдному спецiально уповноваженому суб'єкту у сферi протидiї корупцiї або Державному бюро розслiдувань.

     Дисциплiнарне провадження за повiдомленням проводиться у строк не бiльше 30 днiв з дня завершення попереднього розгляду. Якщо в зазначений строк перевiрити повiдомлену iнформацiю неможливо, строк дисциплiнарного провадження може бути продовжено до 45 днiв. Повторне продовження строку внутрiшньої перевiрки не допускається.

     Особi, яка здiйснила повiдомлення, надається детальна iнформацiя про результати попереднього розгляду, а також дисциплiнарного провадження (якщо воно проводилося) у триденний строк з дня завершення вiдповiдного розгляду чи провадження.

     Iнформацiя про можливi факти кримiнальних правопорушень, одержана органами досудового розслiдування, розглядається в порядку, визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     Iнформацiя про можливi факти адмiнiстративних правопорушень, пов'язаних з корупцiєю, одержана органами, уповноваженi особи яких мають право складати протоколи про вiдповiднi адмiнiстративнi правопорушення, розглядається в порядку, визначеному законом".

     7. У пунктi 1 частини другої статтi 539 слова "чи отримувати" виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Про початок роботи Єдиного порталу повiдомлень викривачiв вiдповiдно до цього Закону приймається рiшення Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї.

     До початку роботи Єдиного порталу повiдомлень викривачiв вiдповiдно до цього Закону:

     повiдомлення приймаються через канали та розглядаються в порядку, якi дiяли до прийняття цього Закону;

     пiдтвердження або непiдтвердження статусу викривача здiйснюється суб'єктом розгляду повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї" протягом не бiльше десяти робочих днiв з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала таке повiдомлення.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 червня 2021 року
N 1502-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.