ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 46 Закону України "Про запобiгання корупцiї"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до статтi 46 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056; 2015 р., N 17, ст. 118) такi змiни:

     1) частину першу доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) об'єкти незавершеного будiвництва, об'єкти, не прийнятi в експлуатацiю або право власностi на якi не зареєстроване в установленому законом порядку, якi:

     а) належать суб'єкту декларування або членам його сiм'ї на правi власностi вiдповiдно до Цивiльного кодексу України;

     б) розташованi на земельних дiлянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сiм'ї на правi приватної власностi, включаючи спiльну власнiсть, або переданi їм в оренду чи на iншому правi користування, незалежно вiд правових пiдстав набуття такого права;

     в) повнiстю або частково побудованi з матерiалiв чи за кошти суб'єкта декларування або членiв його сiм'ї.

     Такi вiдомостi включають:

     а) iнформацiю про мiсцезнаходження об'єкта;

     б) iнформацiю про власника або користувача земельної дiлянки, на якiй здiйснюється будiвництво об'єкта;

     в) якщо об'єкт перебуває у спiльнiй власностi - про всiх його спiввласникiв зазначаються вiдомостi, передбаченi пунктом 1 частини першої цiєї статтi, або найменування вiдповiдної юридичної особи iз зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     2) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. У декларацiї зазначаються також вiдомостi про об'єкти декларування, передбаченi пунктами 2 - 8 частини першої цiєї статтi, що є об'єктами права власностi третьої особи, якщо суб'єкт декларування або член його сiм'ї отримує чи має право на отримання доходу вiд такого об'єкта або може прямо чи опосередковано (через iнших фiзичних або юридичних осiб) вчиняти щодо такого об'єкта дiї, тотожнi за змiстом здiйсненню права розпорядження ним.

     Вiдомостi, передбаченi цiєю частиною, не зазначаються в декларацiї, якщо вiдповiднi об'єкти належать на правi власностi юридичнiй особi, зазначенiй у пунктi 51 частини першої цiєї статтi, та їх головним призначенням є використання у господарськiй дiяльностi такої юридичної особи (промислове обладнання, спецiальна технiка тощо).

     Положення цiєї частини застосовуються пiд час подання декларацiї службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, а також суб'єктами декларування, якi займають посади, пов'язанi з високим рiвнем корупцiйних ризикiв, вiдповiдно до статтi 50 цього Закону".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою.

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 липня 2015 року
N 631-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.