ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про запобiгання корупцiї" щодо вiдновлення iнституцiйного механiзму запобiгання корупцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 11:

     а) пункт 6 виключити;

     б) доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) здiйснення монiторингу та контролю за виконанням актiв законодавства з питань етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та прирiвняних до них осiб";

     в) доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) здiйснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевiрки декларацiй суб'єктiв декларування, зберiгання та оприлюднення таких декларацiй, проведення монiторингу способу життя суб'єктiв декларування";

     г) пункт 8 виключити.

     2. У статтi 12:

     а) у частинi першiй:

     пункт 1 виключити;

     доповнити пунктами 11 i 12 такого змiсту:

     "11) одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами вiд державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб, громадян та їх об'єднань iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, необхiдну для виконання покладених на нього завдань;

     12) мати безпосереднiй автоматизований доступ до iнформацiйно-телекомунiкацiйних i довiдкових систем, реєстрiв, банкiв даних, у тому числi тих, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи або органи мiсцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числi урядовими, засобами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами. Отримання iнформацiї з Єдиного реєстру досудових розслiдувань здiйснюється у порядку та обсязi, визначених спiльним наказом Нацiонального агентства та Генерального прокурора.

     Обробку такої iнформацiї Нацiональне агентство здiйснює з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємницi, що охороняється законом";

     пункт 2 виключити;

     доповнити пунктами 51 - 57 такого змiсту:

     "51) отримувати заяви фiзичних та юридичних осiб про порушення вимог цього Закону, проводити за власною iнiцiативою перевiрку можливих фактiв порушення вимог цього Закону;

     52) проводити перевiрки органiзацiї роботи iз запобiгання i виявлення корупцiї в державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування, юридичних особах публiчного права та юридичних особах, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, зокрема щодо пiдготовки та виконання антикорупцiйних програм, створення та функцiонування внутрiшнiх i регулярних каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, захисту викривачiв;

     53) вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, iнших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, захисту викривачiв;

     54) отримувати вiд осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi, їх посадових осiб, громадян та їх об'єднань письмовi пояснення з приводу обставин, що можуть свiдчити про порушення правил етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв, iнших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовiрностi вiдомостей, зазначених у декларацiях осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

     55) отримувати вiд осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняних до них осiб, працiвникiв юридичних осiб публiчного права та юридичних осiб, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, письмовi пояснення з приводу обставин, що можуть свiдчити про порушення вимог цього Закону щодо захисту викривачiв;

     56) звертатися до суду iз позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актiв, iндивiдуальних рiшень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недiйсними правочинiв, укладених внаслiдок вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення;

     57) у разi встановлення ним доказiв того, що особа, уповноважена на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, набула необґрунтованi активи або що такi активи набула iнша особа за її дорученням чи в iнших передбачених статтею 290 Цивiльного процесуального кодексу України випадках, - порушувати перед Спецiалiзованою антикорупцiйною прокуратурою або у визначених законом випадках - перед Офiсом Генерального прокурора питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави";

     пункти 6 - 101 виключити;

     доповнити пунктами 111 i 112 такого змiсту:

     "111) iнiцiювати проведення службового розслiдування, вжиття заходiв щодо притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у вчиненнi корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, надсилати до iнших спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї матерiали, що свiдчать про факти таких правопорушень;

     112) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення, вiднесенi законом до компетенцiї Нацiонального агентства, застосовувати передбаченi законом заходи забезпечення провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення";

     пункти 12 i 121 виключити;

     б) частини другу - п'яту виключити;

     в) доповнити частинами шостою - дев'ятою такого змiсту:

     "6. У випадках виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та прирiвняних до них осiб, захисту викривачiв або iншого порушення цього Закону Нацiональне агентство вносить керiвнику вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслiдування, притягнення винної особи до встановленої законом вiдповiдальностi.

     Припис Нацiонального агентства є обов'язковим для виконання. Про результати виконання припису Нацiонального агентства посадова особа, якiй його адресовано, iнформує Нацiональне агентство упродовж десяти робочих днiв з дня одержання припису.

     Припис не вноситься у разi виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведiнки, запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi суддi, суддi Конституцiйного Суду України. Про виявлення таких порушень Нацiональне агентство iнформує вiдповiдно Вищу раду правосуддя або Конституцiйний Суд України. Вища рада правосуддя, Конституцiйний Суд України вiдповiдно до наданих законом повноважень вирiшують питання про притягнення суддi, суддi Конституцiйного Суду України до дисциплiнарної вiдповiдальностi у встановленому законом порядку.

     Припис Нацiонального агентства не вноситься з питань, якi безпосередньо стосуються здiйснення суддею правосуддя, а також здiйснення суддею Конституцiйного Суду України конституцiйного провадження.

     7. У разi виявлення ознак адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, уповноваженi особи Нацiонального агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду в порядку, визначеному Нацiональним агентством.

     У разi виявлення ознак адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, вчиненого суддею, суддею Конституцiйного Суду України, протокол про таке правопорушення складає Голова Нацiонального агентства або його заступник та направляє його до суду у визначеному законом порядку, а також iнформує про це вiдповiдно Вищу раду правосуддя або Голову Конституцiйного Суду України.

     У разi виявлення ознак iншого корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення Нацiональне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його iншим спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї.

     У разi виявлення ознак iншого корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, вчиненого суддею, суддею Конституцiйного Суду України, обґрунтований висновок затверджує Голова Нацiонального агентства або його заступник та надсилає його iншим спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї, а також iнформує про факт затвердження такого висновку вiдповiдно Вищу раду правосуддя або Голову Конституцiйного Суду України.

     Висновок Нацiонального агентства є обов'язковим для розгляду, про результати якого воно повiдомляється не пiзнiше п'яти днiв пiсля отримання повiдомлення про вчинене правопорушення.

     8. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, фiзичнi та юридичнi особи зобов'язанi надавати запитуванi Нацiональним агентством документи чи iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, протягом десяти робочих днiв з дня одержання запиту, а в разi направлення запиту для забезпечення проведення спецiальної перевiрки - протягом трьох днiв.

     9. Нормативно-правовi акти Нацiонального агентства пiдлягають державнiй реєстрацiї Мiнiстерством юстицiї України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального агентства, що пройшли державну реєстрацiю, набирають чинностi з дня їх офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено самим актом, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     Нормативно-правовi акти Нацiонального агентства пiсля включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв опублiковуються державною мовою в офiцiйних друкованих виданнях.

     Iншi акти Нацiонального агентства набирають чинностi з дня їх прийняття, якщо самим актом не встановлено iнший строк набрання ним чинностi, але не ранiше дня прийняття, та доводяться до вiдома осiб, на яких поширюється дiя таких актiв, у встановленому Нацiональним агентством порядку.

     Акти Нацiонального агентства оприлюднюються шляхом їх розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства".

     3. У статтi 13:

     а) частину першу доповнити абзацами другим - восьмим такого змiсту:

     "Уповноваженi особи Нацiонального агентства мають право:

     безперешкодно входити до примiщень державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб публiчного права та юридичних осiб, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, за службовим посвiдченням та мати доступ до документiв та iнших матерiалiв, необхiдних для проведення перевiрки;

     вимагати необхiднi документи та iншу iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, у зв'язку з реалiзацiєю своїх повноважень;

     отримувати в межах своєї компетенцiї письмовi пояснення вiд посадових осiб та службових осiб державних органiв, органiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб, громадян та їх об'єднань;

     вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення у справах, що належать до компетенцiї Нацiонального агентства;

     представляти Нацiональне агентство в судах у порядку, встановленому законом;

     проводити перевiрки з питань, якi цим Законом вiднесено до повноважень Нацiонального агентства. Розподiл обов'язкiв з проведення перевiрок мiж уповноваженими особами Нацiонального агентства здiйснюється автоматизовано вiдповiдно до порядку, визначеного Головою Нацiонального агентства";

     б) частину другу виключити.

     4. У статтi 131:

     а) частину другу виключити;

     б) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Основними завданнями уповноважених пiдроздiлiв (уповноваженої особи) є:

     1) розроблення, органiзацiя та контроль за проведенням заходiв щодо запобiгання корупцiйним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцiєю;

     2) органiзацiя роботи з оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi вiдповiдного органу, пiдготовки заходiв щодо їх усунення, внесення керiвнику такого органу вiдповiдних пропозицiй;

     3) надання методичної та консультацiйної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобiгання корупцiї;

     4) здiйснення заходiв з виявлення конфлiкту iнтересiв, сприяння його врегулюванню, iнформування керiвника вiдповiдного органу та Нацiонального агентства про виявлення конфлiкту iнтересiв та заходи, вжитi для його врегулювання;

     5) перевiрка факту подання суб'єктами декларування декларацiй та повiдомлення Нацiонального агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацiй у визначеному вiдповiдно до цього Закону порядку;

     6) здiйснення контролю за дотриманням антикорупцiйного законодавства, у тому числi розгляд повiдомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числi на пiдвiдомчих пiдприємствах, в установах та органiзацiях;

     7) забезпечення захисту працiвникiв, якi повiдомили про порушення вимог цього Закону, вiд застосування негативних заходiв впливу з боку керiвника або роботодавця вiдповiдно до законодавства щодо захисту викривачiв;

     8) iнформування керiвника вiдповiдного органу, Нацiонального агентства або iнших спецiально уповноважених суб'єктiв у сферi протидiї корупцiї про факти порушення законодавства у сферi запобiгання i протидiї корупцiї".

     5. Частину четверту статтi 14 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Пiд час проведення оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства Комiсiя також враховує iнформацiю Вищої ради правосуддя, Конституцiйного Суду України щодо дотримання Нацiональним агентством при здiйсненнi його повноважень гарантiй незалежностi суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - п'ятнадцятим.

     6. Статтю 35 виключити.

     7. Доповнити статтею 351 такого змiсту:

     "Стаття 351. Особливостi врегулювання конфлiкту iнтересiв, що виник у дiяльностi окремих категорiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування

     1. Правила врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi Президента України, народних депутатiв України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, якi не входять до складу Кабiнету Мiнiстрiв України, суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України, голiв, заступникiв голiв обласних та районних рад, мiських, сiльських, селищних голiв, секретарiв мiських, сiльських, селищних рад, депутатiв мiсцевих рад визначаються законами, якi регулюють статус вiдповiдних осiб та засади органiзацiї вiдповiдних органiв.

     2. У разi виникнення реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв у особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи, яка входить до складу колегiального органу (комiтету, комiсiї, колегiї тощо), вона не має права брати участь у прийняттi рiшення цим органом.

     Про конфлiкт iнтересiв такої особи може заявити будь-який iнший член вiдповiдного колегiального органу або учасник засiдання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлiкт iнтересiв члена колегiального органу заноситься в протокол засiдання колегiального органу.

     У разi якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняної до неї особи, яка входить до складу колегiального органу, у прийняттi рiшень цим органом призведе до втрати правомочностi цього органу, участь такої особи у прийняттi рiшень має здiйснюватися пiд зовнiшнiм контролем. Рiшення про здiйснення зовнiшнього контролю приймається вiдповiдним колегiальним органом".

     8. В абзацi третьому частини третьої статтi 46 цифри "50" замiнити цифрами "513".

     9. У частинi першiй статтi 47:

     абзац перший доповнити реченням такого змiсту: "На офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства забезпечується вiдкритий цiлодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, шляхом можливостi перегляду, копiювання та роздруковування iнформацiї, а також у виглядi набору даних (електронного документа), органiзованого у форматi, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання";

     абзаци другий i третiй виключити.

     10. Статтi 48 - 51 виключити.

     11. Доповнити статтями 511 - 514 такого змiсту:

     "Стаття 511. Контроль та перевiрка декларацiй

     1. Нацiональне агентство проводить щодо декларацiй, поданих суб'єктами декларування, такi види контролю:

     1) щодо своєчасностi подання;

     2) щодо правильностi та повноти заповнення;

     3) логiчний та арифметичний контроль.

     2. Нацiональне агентство проводить повну перевiрку декларацiй вiдповiдно до цього Закону.

     3. Порядок проведення передбачених цiєї статтею видiв контролю, а також повної перевiрки декларацiї визначається Нацiональним агентством.

     4. Проведення контролю та перевiрки декларацiй, а також рiшення, прийнятi за їхнiми результатами, не перешкоджають проведенню досудового розслiдування та судового провадження у порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     5. Зазначенi в частинi першiй цiєї статтi види контролю щодо декларацiй, поданих особами, якi за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвiдувальних органiв України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане з державною таємницею у зв'язку з безпосереднiм здiйсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвiдувальної, розвiдувальної дiяльностi, а також особами, якi претендують на зайняття таких посад, та особами, якi припинили дiяльнiсть, проводять уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) вiдповiдних державних органiв чи вiйськових формувань у порядку, що визначається Нацiональним агентством.

     6. Особливостi проведення повної перевiрки декларацiй, поданих суддями, суддями Конституцiйного Суду України, встановлюються статтею 522 цього Закону.

     Стаття 512. Встановлення своєчасностi подання декларацiй

     1. Державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, а також юридичнi особи публiчного права зобов'язанi перевiряти факт подання суб'єктами декларування, якi в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органi конкурсної комiсiї, до складу Громадської ради доброчесностi), вiдповiдно до цього Закону декларацiй та повiдомляти Нацiональне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацiй у визначеному ним порядку.

     2. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб'єкт декларування не подав декларацiю, Нацiональне агентство письмово повiдомляє такого суб'єкта про факт неподання декларацiї, i суб'єкт декларування повинен протягом десяти днiв з дня отримання такого повiдомлення подати декларацiю в порядку, визначеному частиною першою статтi 45 цього Закону.

     Одночасно Нацiональне агентство письмово повiдомляє про факт неподання декларацiї спецiально уповноваженим суб'єктам у сферi протидiї корупцiї, а також керiвнику державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публiчного права про факт неподання декларацiї вiдповiдним суб'єктом декларування.

     3. У разi встановлення Нацiональним агентством факту неподання декларацiї суддею, суддею Конституцiйного Суду України Нацiональне агентство письмово повiдомляє про такi обставини вiдповiдно Вищiй радi правосуддя або Головi Конституцiйного Суду України.

     Стаття 513. Повна перевiрка декларацiй

     1. Повна перевiрка декларацiї полягає у з'ясуваннi достовiрностi задекларованих вiдомостей, точностi оцiнки задекларованих активiв, перевiрцi на наявнiсть конфлiкту iнтересiв та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованостi активiв i може здiйснюватися у перiод здiйснення суб'єктом декларування дiяльностi, пов'язаної з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, а також протягом трьох рокiв пiсля припинення такої дiяльностi.

     Обов'язковiй повнiй перевiрцi пiдлягають декларацiї службових осiб, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, суб'єктiв декларування, якi займають посади, пов'язанi з високим рiвнем корупцiйних ризикiв, перелiк яких затверджується Нацiональним агентством.

     Обов'язковiй повнiй перевiрцi також пiдлягають декларацiї, поданi iншими суб'єктами декларування, у разi виявлення у них невiдповiдностей за результатами логiчного та арифметичного контролю.

     Нацiональне агентство проводить повну перевiрку декларацiї, а також самостiйно проводить повну перевiрку iнформацiї, яка пiдлягає вiдображенню в декларацiї, щодо членiв сiм'ї суб'єкта декларування у випадках, передбачених частиною сьомою статтi 46 цього Закону.

     Нацiональне агентство проводить перевiрку декларацiї на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд фiзичних та юридичних осiб, iз засобiв масової iнформацiї та iнших джерел, про можливе вiдображення у декларацiї недостовiрних вiдомостей.

     Нацiональне агентство визначає порядок вiдбору декларацiй для проведення обов'язкової повної перевiрки та черговiсть такої перевiрки на пiдставi оцiнки ризикiв, а також порядок автоматизованого розподiлу обов'язкiв з проведення повної перевiрки мiж уповноваженими особами Нацiонального агентства.

     Нацiональне агентство за допомогою програмних засобiв Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, забезпечує ведення черги декларацiй, вiдiбраних для проведення їх повної перевiрки, та iнформує суб'єкта декларування про включення поданої ним декларацiї до зазначеної черги декларацiй.

     2. У разi встановлення за результатами повної перевiрки декларацiї вiдображення у декларацiї недостовiрних вiдомостей Нацiональне агентство письмово повiдомляє про це керiвника вiдповiдного державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публiчного права, в якому працює вiдповiдний суб'єкт декларування, та спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї.

     3. У разi виявлення за результатами повної перевiрки декларацiї ознак необґрунтованостi активiв Нацiональним агентством надається можливiсть суб'єкту декларування протягом десяти робочих днiв надати письмове пояснення за таким фактом iз вiдповiдними доказами. У разi ненадання суб'єктом декларування у зазначенi строки письмових пояснень i доказiв чи надання не в повному обсязi Нацiональне агентство iнформує про це Нацiональне антикорупцiйне бюро України та Спецiалiзовану антикорупцiйну прокуратуру.

     Примiтка. Пiд службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, в цiй статтi розумiються Президент України, Прем'єр-мiнiстр України, член Кабiнету Мiнiстрiв України, перший заступник або заступник мiнiстра, член Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Антимонопольного комiтету України, Голова Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник або заступник, член Центральної виборчої комiсiї, член, iнспектор Вищої ради правосуддя, член, iнспектор Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений iз захисту державної мови, члени Нацiональної комiсiї зi стандартiв державної мови, Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України, його перший заступник та заступник, Голова Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та його заступники, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступник, Голова Нацiонального банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Нацiонального банку України, Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України, його перший заступник та заступник, Керiвник Офiсу Президента України, його перший заступник та заступник, Постiйний Представник Президента України в Автономнiй Республiцi Крим, його перший заступник та заступник, радник або помiчник Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, особи, посади яких належать до посад державної служби категорiї "А" або "Б", та особи, посади яких частиною першою статтi 14 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" вiднесенi до першої - третьої категорiй, а також суддi, суддi Конституцiйного Суду України, прокурори, слiдчi i дiзнавачi, керiвники, заступники керiвникiв державних органiв, юрисдикцiя яких поширюється на всю територiю України, їх апаратiв та самостiйних структурних пiдроздiлiв, керiвники, заступники керiвникiв державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, юрисдикцiя яких поширюється на територiю однiєї або кiлькох областей, Автономної Республiки Крим, мiст Києва або Севастополя, керiвникiв державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, юрисдикцiя яких поширюється на територiю одного або кiлькох районiв, мiста республiканського в Автономнiй Республiцi Крим або обласного значення, району в мiстi, мiста районного значення, вiйськовi посадовi особи вищого офiцерського складу.

     Стаття 514. Монiторинг способу життя суб'єктiв декларування

     1. Нацiональне агентство здiйснює вибiрковий монiторинг способу життя суб'єктiв декларування з метою встановлення вiдповiдностi їх рiвня життя наявним у них та членiв їх сiм'ї майну i одержаним ними доходам згiдно з декларацiєю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, що подається вiдповiдно до цього Закону.

     2. Монiторинг способу життя суб'єктiв декларування здiйснюється Нацiональним агентством на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд фiзичних та юридичних осiб, а також iз засобiв масової iнформацiї та iнших вiдкритих джерел iнформацiї, яка мiстить вiдомостi про невiдповiднiсть рiвня життя суб'єктiв декларування задекларованим ними майну i доходам.

     3. Порядок здiйснення монiторингу способу життя суб'єктiв декларування визначається Нацiональним агентством.

     Монiторинг способу життя здiйснюється iз додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмiрного втручання у право на недоторканнiсть особистого i сiмейного життя особи.

     4. Встановлення невiдповiдностi рiвня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну i доходам є пiдставою для здiйснення повної перевiрки його декларацiї. У разi встановлення невiдповiдностi рiвня життя Нацiональним агентством надається можливiсть суб'єкту декларування протягом десяти робочих днiв надати письмове пояснення за таким фактом.

     У разi виявлення за результатами монiторингу способу життя ознак корупцiйного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, Нацiональне агентство iнформує про них спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї.

     5. Особливостi монiторингу способу життя суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України встановлюються статтею 522 цього Закону".

     12. У статтi 52:

     а) частини другу i третю виключити;

     б) доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "4. У разi суттєвої змiни у майновому станi суб'єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здiйснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня вiдповiдного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здiйснення видатку зобов'язаний повiдомити про це Нацiональне агентство. Зазначена iнформацiя вноситься до Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства.

     Положення частини четвертої цiєї статтi застосовуються до суб'єктiв декларування, якi є службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, а також суб'єктiв декларування, якi займають посади, пов'язанi з високим рiвнем корупцiйних ризикiв, вiдповiдно до статтi 513 цього Закону.

     5. Порядок iнформування Нацiонального агентства про вiдкриття валютного рахунка в установi банку-нерезидента, а також про суттєвi змiни у майновому станi визначаються Нацiональним агентством".

     13. Роздiл VII доповнити статтею 522 такого змiсту:

     "Стаття 522. Особливостi здiйснення повної перевiрки декларацiй, монiторингу способу життя суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України

     1. Порядок здiйснення повної перевiрки декларацiї, поданої суддею, суддею Конституцiйного Суду України, монiторингу способу життя суддi, суддi Конституцiйного Суду України визначається Нацiональним агентством за погодженням вiдповiдно Вищої ради правосуддя або зборiв суддiв Конституцiйного Суду України. Такий порядок не може встановлювати особливостi здiйснення повної перевiрки декларацiї, поданої суддею, суддею Конституцiйного Суду України, монiторингу способу життя суддi, суддi Конституцiйного Суду України, не передбаченi цим Законом.

     2. Пiд час повної перевiрки декларацiї, поданої суддею, суддею Конституцiйного Суду України, монiторингу способу життя суддi, суддi Конституцiйного Суду України Нацiональне агентство невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня з дня початку такої перевiрки або монiторингу способу життя iнформує про це вiдповiдно Вищу раду правосуддя або Голову Конституцiйного Суду України.

     3. Довiдку за результатами повної перевiрки декларацiї, поданої суддею, суддею Конституцiйного Суду України, монiторингу способу життя суддi, суддi Конституцiйного Суду України погоджує Голова Нацiонального агентства або його заступник.

     4. Будь-який незаконний вплив, тиск або втручання у дiяльнiсть суддi, суддi Конституцiйного Суду України пiд час повної перевiрки декларацiй, монiторингу способу життя забороняється.

     5. У разi наявностi ознак незаконного впливу, тиску або втручання у дiяльнiсть суддi, суддi Конституцiйного Суду України пiд час повної перевiрки декларацiї, монiторингу способу життя суддя, суддя Конституцiйного Суду України невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня з дня, коли суддi стало вiдомо про наявнiсть таких ознак, повiдомляє про це вiдповiдно Вищiй радi правосуддя або зборам суддiв Конституцiйного Суду України.

     6. Вища рада правосуддя, збори суддiв Конституцiйного Суду України розглядають таке повiдомлення та можуть протягом десяти робочих днiв з дня його отримання внести Головi Нацiонального агентства обов'язкове для розгляду подання про усунення порушень, виявлення та притягнення до встановленої законом вiдповiдальностi осiб, якими вчинено дiї або допущено бездiяльнiсть, що порушує гарантiї незалежностi суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України пiд час здiйснення повноважень Нацiонального агентства.

     Голова Нацiонального агентства забезпечує розгляд такого подання, усунення порушень та протягом десяти робочих днiв з дня отримання подання iнформує Вищу раду правосуддя, збори суддiв Конституцiйного Суду України про рiшення, прийнятi за результатами його розгляду.

     7. Уповноважена особа Нацiонального агентства, яка вчинила дiї або допустила бездiяльнiсть, що порушує гарантiї незалежностi суддiв, суддiв Конституцiйного Суду України, пiдлягає притягненню до дисциплiнарної вiдповiдальностi у встановленому законом порядку".

     14. Статтю 65 виключити.

     15. Доповнити статтею 651 такого змiсту:

     "Стаття 651. Вiдповiдальнiсть за корупцiйнi або пов'язанi з корупцiєю правопорушення

     1. За вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень особи, зазначенi в частинi першiй статтi 3 цього Закону, притягаються до кримiнальної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та дисциплiнарної вiдповiдальностi у встановленому законом порядку.

     У разi вчинення вiд iменi та в iнтересах юридичної особи її уповноваженою особою кримiнального правопорушення самостiйно або у спiвучастi до юридичної особи у випадках, визначених Кримiнальним кодексом України, застосовуються заходи кримiнально-правового характеру.

     2. Особа, яка вчинила корупцiйне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцiєю, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у видi позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю, пов'язаними з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або такою, що прирiвнюється до цiєї дiяльностi, пiдлягає притягненню до дисциплiнарної вiдповiдальностi у встановленому законом порядку.

     Питання про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi суддi, суддi Конституцiйного Суду України, який вчинив корупцiйне або пов'язане з корупцiєю правопорушення, однак судом не застосовано до нього покарання або не накладено на нього стягнення у видi позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю, пов'язаними з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або такою, що прирiвнюється до цiєї дiяльностi, вирiшується у встановленому законом порядку.

     Особа, уповноважена на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рiшення суду про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави, пiдлягає звiльненню з посади в установленому законом порядку.

     3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в iнший спосiб, за поданням спецiально уповноваженого суб'єкта у сферi протидiї корупцiї або приписом Нацiонального агентства рiшенням керiвника органу, пiдприємства, установи, органiзацiї, де працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслiдування в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Обмеження щодо заборони особi, звiльненiй з посади у зв'язку з притягненням до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення, займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави, мiсцевого самоврядування, або такою, що прирiвнюється до цiєї дiяльностi, встановлюється виключно за вмотивованим рiшенням суду, якщо iнше не передбачено законом.

     5. Особа, якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi нею кримiнального правопорушення у сферi службової дiяльностi, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання повноважень на посадi в порядку, визначеному законом.

     Питання про вiдсторонення вiд здiйснення правосуддя, вiдсторонення вiд посади суддi, суддi Конституцiйного Суду України, якому повiдомлено про пiдозру у вчиненнi ним кримiнального правопорушення у сферi службової дiяльностi, вирiшується у встановленому законом порядку.

     Особа, стосовно якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю, якщо iнше не передбачено Конституцiєю i законами України, може бути вiдсторонена вiд виконання службових повноважень за рiшенням керiвника органу, установи, пiдприємства, органiзацiї, де вона працює, до закiнчення розгляду справи судом.

     У разi закриття провадження у справi про адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю, у зв'язку з вiдсутнiстю подiї або складу адмiнiстративного правопорушення вiдстороненiй вiд виконання службових повноважень особi вiдшкодовується середнiй заробiток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким вiдстороненням".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Змiни до Закону України "Про запобiгання корупцiї" в частинi забезпечення Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiї ведення за допомогою програмних засобiв Єдиного державного реєстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, черги декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдiбраних для проведення їх повної перевiрки, а також iнформування суб'єкта декларування про включення поданої ним декларацiї до черги декларацiй, вiдiбраних для проведення їх повної перевiрки, вводяться в дiю з дня початку функцiонування вiдповiдної системи.

     Рiшення про день початку функцiонування вiдповiдної системи приймає Голова Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та забезпечує його оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї не пiзнiше наступного робочого дня з дня його прийняття.

     3. Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробляє проекти порядкiв здiйснення повної перевiрки декларацiї, поданої суддею, суддею Конституцiйного Суду України, монiторингу способу життя суддi, суддi Конституцiйного Суду України та надає їх на погодження Вищiй радi правосуддя та зборам суддiв Конституцiйного Суду України, якi протягом мiсяця з дня їх отримання погоджують такi проекти порядкiв.

     В iншому випадку, за вiдсутностi вiдповiдного погодження протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї здiйснює повну перевiрку декларацiй, поданих суддями, суддями Конституцiйного Суду України, а також монiторинг способу життя суддi, суддi Конституцiйного Суду України безпосередньо у порядку, визначеному Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) забезпечити приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади;

     3) провести аналiз правових позицiй Конституцiйного Суду України, зазначених у Рiшеннi Конституцiйного Суду України вiд 27 жовтня 2020 року N 13-р/2020 у справi N 1-24/2020 (393/20), та за необхiдностi надати Верховнiй Радi України пропозицiї за результатами такого аналiзу.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 грудня 2020 року
N 1079-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.