ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо стимулювання детiнiзацiї доходiв та пiдвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спецiального) добровiльного декларування фiзичними особами належних їм активiв та сплати одноразового збору до бюджету

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 14.1 статтi 14 доповнити пiдпунктами 14.1.280 i 14.1.281 такого змiсту:

     "14.1.280. активи фiзичної особи для цiлей пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу - грошовi активи фiзичної особи, майно, майновi права;

     14.1.281. грошовi активи фiзичної особи для цiлей пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу - кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютах, розмiщенi на рахунках в українських та iноземних банках, грошовi внески до кредитних спiлок та iнших небанкiвських фiнансових установ, права грошової вимоги (у тому числi кошти, позиченi третiм особам за договором позики), оформленi у письмовiй формi з юридичною особою або нотарiально посвiдченi у разi виникнення права вимоги декларанта до фiзичної особи, а також активи у банкiвських металах, пам'ятнi банкноти та монети, електроннi грошi".

     2. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) пункт 14 пiдроздiлу 1 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Щодо доходiв у грошовiй формi, отриманих внаслiдок лiквiдацiї (припинення) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи платником податкiв - акцiонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, проводяться всi заходи щодо встановлення джерел походження таких доходiв вiдповiдно до законодавства у сферi фiнансового монiторингу";

     2) доповнити пiдроздiлом 94 такого змiсту:

"Пiдроздiл 94. Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб

     1. Одноразове (спецiальне) добровiльне декларування - це особливий порядок добровiльного декларування фiзичною особою, визначеною пунктом 3 цього пiдроздiлу, належних їй активiв, розмiщених на територiї України та/або за її межами, якщо такi активи фiзичної особи були одержанi (набутi) такою фiзичною особою за рахунок доходiв, що пiдлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Українi та з яких не були сплаченi або сплаченi не в повному обсязi податки i збори вiдповiдно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та/або якi не були задекларованi в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, протягом будь-якого з податкових перiодiв, що мали мiсце до 1 сiчня 2021 року.

     Одноразове (спецiальне) добровiльне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року (далi - перiод одноразового (спецiального) добровiльного декларування) та передбачає сплату збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування в порядку, строки i розмiрах, встановлених цим Кодексом, та виконання iнших умов, визначених цим пiдроздiлом.

     Подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї не є окремим спецiальним порядком офiцiйного визнання або пiдтвердження державою фактiв виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подається така одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя.

     2. Збiр з одноразового (спецiального) добровiльного декларування - це одноразовий обов'язковий платiж, розмiр якого самостiйно розраховується декларантом з вартостi належних йому активiв з урахуванням ставок такого збору, визначених цим пiдроздiлом, та вiдображається ним в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї.

     3. Скористатися одноразовим (спецiальним) добровiльним декларуванням можуть фiзичнi особи - резиденти, у тому числi самозайнятi особи, а також фiзичнi особи, якi не є резидентами України, але якi були резидентами на момент отримання (набуття) об'єктiв декларування чи на момент нарахування (отримання) доходiв, за рахунок яких були отриманi (набутi) об'єкти декларування, i якi вiдповiдно до цього Кодексу є чи були платниками податкiв (далi - декларант).

     Декларантами не можуть бути особи, якi станом на дату початку перiоду одноразового (спецiального) добровiльного декларування є малолiтнiми/неповнолiтнiми або недiєздатними особами i при цьому перебувають на повному утриманнi iнших осiб (у тому числi батькiв) та/або держави, або є особами, дiєздатнiсть яких обмежена i над такими особами встановлена опiка/пiклування.

     Декларантами також не можуть бути особи, якi за будь-який рiк, починаючи з 1 сiчня 2005 року, подавали або мають подавати декларацiї вiдповiдно до законiв, що визначають чи визначали правовi та органiзацiйнi засади у сферi запобiгання корупцiї (крiм тих, якi претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало вiд особи подання вiдповiдної декларацiї, та не були призначенi або обранi на вiдповiднi посади).

     Декларантами не можуть бути особи, стосовно яких з боку України застосованi спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи (санкцiї) вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї".

     Особи, якi мають право вiдповiдно до цього пiдроздiлу скористатися правом на одноразове (спецiальне) добровiльне декларування та не скористалися таким правом, вважаються такими, що повiдомили контролюючий орган про вiдсутнiсть у власностi станом на дату завершення перiоду проведення одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичної особи, одержаних (набутих) за рахунок доходiв, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязi податки i збори вiдповiдно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходiв та/або склад та обсяг таких активiв перебуває в межах, визначених пунктом 10 цього пiдроздiлу.

     4. Об'єктами одноразового (спецiального) добровiльного декларування (далi - об'єкти декларування) можуть бути визначенi пiдпунктами 14.1.280 i 14.1.281 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу активи фiзичної особи, що належать декларанту на правi власностi (в тому числi на правi спiльної часткової або на правi спiльної сумiсної власностi) i знаходяться (зареєстрованi, перебувають в обiгу, є на облiку тощо) на територiї України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї, у тому числi, але не виключно:

     а) валютнi цiнностi (банкiвськi метали, крiм тих, що не розмiщенi на рахунках, нацiональна валюта (гривня) та iноземна валюта, крiм коштiв у готiвковiй формi, та права грошової вимоги (у тому числi депозит (вклад), кошти, позиченi третiм особам за договором позики), оформленi у письмовiй формi з юридичною особою або нотарiально посвiдченi у разi виникнення права вимоги декларанта до iншої фiзичної особи;

     б) нерухоме майно (земельнi дiлянки, об'єкти житлової i нежитлової нерухомостi).

     Для цiлей цього пiдроздiлу до нерухомого майна належать також об'єкти незавершеного будiвництва, якi:

     не прийнятi в експлуатацiю або право власностi на якi не зареєстроване в установленому законом порядку, але майновi права на такi об'єкти належать декларанту на правi власностi;

     не прийнятi в експлуатацiю та розташованi на земельних дiлянках, що належать декларанту на правi приватної власностi, включаючи спiльну власнiсть, або на правi довгострокової оренди або на правi суперфiцiю;

     в) рухоме майно, у тому числi:

     транспортнi засоби та iншi самохiднi машини i механiзми;

     iнше цiнне рухоме майно (предмети мистецтва та антикварiату, дорогоцiннi метали, дорогоцiнне камiння, ювелiрнi вироби тощо);

     г) частки (паї) у майнi юридичних осiб або в утвореннях без статусу юридичної особи, iншi корпоративнi права, майновi права на об'єкти iнтелектуальної власностi;

     ґ) цiннi папери та/або фiнансовi iнструменти, визначенi законом;

     д) права на отримання дивiдендiв, процентiв чи iншої аналогiчної майнової вигоди, не пов'язанi iз правом власностi на цiннi папери, частки (паї) у майнi юридичних осiб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи;

     е) iншi активи фiзичної особи, у тому числi майно, банкiвськi метали, що не розмiщенi на рахунках, пам'ятнi банкноти та монети, майновi права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на пiдставi договору про управлiння майном чи iншого аналогiчного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу.

     5. Об'єктами декларування не можуть бути:

     а) активи фiзичної особи, одержанi (набутi) декларантом внаслiдок вчинення дiяння, що мiстить ознаки кримiнального правопорушення, крiм кримiнальних правопорушень або iнших порушень законодавства, пов'язаних iз:

     ухиленням вiд сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв);

     ухиленням вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування;

     порушеннями у сферi валютного законодавства;

     порушеннями у сферi захисту економiчної конкуренцiї в частинi порушення, передбаченого пунктом 12 статтi 50 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї";

     б) активи фiзичної особи, якi належать декларанту, стосовно якого розпочато досудове розслiдування або судове провадження щодо таких активiв за ознаками кримiнальних правопорушень, передбачених статтями 212, 2121, а так само статтею 366 (щодо документiв податкової та/або фiнансової звiтностi, митних декларацiй, податкових накладних, первинних документiв, iншої звiтностi з податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), статтею 367 (якщо кримiнальне правопорушення пов'язане з порушенням вимог податкового, митного, валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи) Кримiнального кодексу України;

     в) активи фiзичної особи або юридичної особи, якi належать декларанту, стосовно якого вiдкрито судове провадження у вчиненнi будь-якого iз кримiнальних правопорушень, передбачених статтями 209, 2585 i 306, частинами першою i другою статтi 3683, частинами першою i другою статтi 3684, статтями 368, 3685, 369 i 3692 Кримiнального кодексу України, та/або якi пiдлягають стягненню як необґрунтованi в порядку, встановленому главою 12 роздiлу III Цивiльного процесуального кодексу України;

     г) кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютах, якi на дату подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї перебувають у готiвковiй формi;

     ґ) активи декларанта, якi облiковуються (знаходяться) на рахунках фiнансових установ та/або розташованi (зареєстрованi) на територiї країни, визнаної державою-агресором згiдно iз законом, чи мають джерела походження з такої країни.

     6. Декларант, який має намiр скористатися одноразовим (спецiальним) добровiльним декларуванням щодо належних йому активiв фiзичної особи, протягом визначеного цим пiдроздiлом перiоду одноразового (спецiального) добровiльного декларування має право добровiльно подати до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, одноразову (спецiальну) добровiльну декларацiю в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     6.1. Для цiлей цього пiдроздiлу одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя - це декларацiя, в якiй вiдображається така iнформацiя (данi):

     вiдомостi про декларанта, достатнi для його iдентифiкацiї (прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або у визначених цим Кодексом випадках - серiя (за наявностi) та номер паспорта громадянина України);

     вiдомостi про об'єкти декларування, визначенi пiдпунктом "а" пункту 4 цього пiдроздiлу, в обсязi, достатньому для iдентифiкацiї кожного з них, зокрема данi про вид, розмiр та валюту активу, класифiкацiю банкiвських металiв. Для грошових активiв фiзичної особи, розмiщених на рахунках у банках або внесених до кредитних спiлок та iнших небанкiвських фiнансових установ, в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї зазначається найменування та iншi вiдомостi про банкiвську або небанкiвську фiнансову установу (код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України; якщо така установа є iноземною юридичною особою - зазначається код, присвоєний органом реєстрацiї юридичних осiб вiдповiдної держави), в якiй вiдкритi вiдповiднi рахунки, на яких зберiгаються валютнi цiнностi, або до якої зробленi вiдповiднi внески, та вiдповiдно до законодавства засвiдчений документ, що пiдтверджує наявнiсть задекларованих грошових активiв фiзичної особи на вiдповiдному рахунку.

     Для прав грошової вимоги (у тому числi грошових коштiв, позичених декларантом третiм особам за договором позики) в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї зазначається найменування та iншi вiдомостi про юридичну особу - боржника (код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України; якщо така установа є iноземною юридичною особою - зазначається код, присвоєний органом реєстрацiї юридичних осiб вiдповiдної держави, або прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (або у визначених цим Кодексом випадках - серiя (за наявностi) та номер паспорта громадянина України чи вiдповiдний документ, що посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства) фiзичної особи - боржника, номер та дата документа, що пiдтверджує право грошової вимоги;

     вiдомостi про об'єкти декларування, визначенi пiдпунктами "б" - "е" пункту 4 цього пiдроздiлу, iз зазначенням iнформацiї, що дає змогу їх iдентифiкувати, зокрема про їх мiсцезнаходження або мiсце зберiгання (крiм предметiв мистецтва та антикварiату, дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, ювелiрних виробiв, банкiвських металiв, якi не розмiщенi на рахунках, пам'ятних банкнот та монет тощо), вид, назву, рiк виробництва (випуску) тощо;

     самостiйно визначена декларантом у нацiональнiй валютi база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування. До одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї декларант зобов'язаний додати копiї документiв, що пiдтверджують вартiсть об'єктiв декларування, у разi мiсцезнаходження (реєстрацiї) активу фiзичної особи за межами України та/або у разi декларування валютних цiнностей, розмiщених на рахунках у банках в Українi, та прав грошової вимоги, визначених пiдпунктом "а" пункту 4 цього пiдроздiлу. У разi мiсцезнаходження (реєстрацiї) iнших активiв фiзичної особи в Українi декларант може додати копiї документiв, що пiдтверджують вартiсть об'єктiв декларування;

     ставка та сума збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування.

     В одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї не зазначається iнформацiя про джерела одержання (набуття) декларантом об'єктiв декларування. Контролюючому органу забороняється вимагати додатковi документи, крiм передбачених цим пунктом.

     Iнформацiя, що мiститься в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, є податковою iнформацiєю.

     6.2. Одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя подається безпосередньо декларантом до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, в електроннiй формi з урахуванням вимог, встановлених роздiлом II цього Кодексу, та особливостей, встановлених цим пiдроздiлом.

     6.3. У перiод проведення одноразового (спецiального) добровiльного декларування вiдповiдно до цього пiдроздiлу декларант має право уточнити iнформацiю, зазначену у попередньо поданiй одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, виключно шляхом подання нової одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї у порядку, визначеному цим пiдроздiлом. При цьому попередньо подана одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя, iнформацiя з якої уточнюється, вважається анульованою. Пiсля завершення перiоду проведення одноразового (спецiального) добровiльного декларування платник податкiв має право подати уточнюючий розрахунок до ранiше поданої одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї виключно у випадках, передбачених цим пiдроздiлом.

     У разi збiльшення бази для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування у новiй одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї здiйснюється доплата рiзницi мiж визначеною у новiй одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї сумою збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування i сумою збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, сплаченою вiдповiдно до попередньо поданої одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї.

     7. Визначення бази для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування.

     7.1. Для об'єктiв декларування, визначених пiдпунктом "а" пункту 4 цього пiдроздiлу:

     базою для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування є грошова вартiсть вiдповiдного об'єкта декларування або номiнальна вартiсть грошової вимоги, у тому числi за позиками, наданими третiм особам. У разi якщо така грошова вартiсть визначена в iноземнiй валютi, вартiсть таких валютних цiнностей зазначається у гривнi за офiцiйним курсом нацiональної валюти до вiдповiдного виду валютних цiнностей, визначеним Нацiональним банком України станом на дату подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї. У разi якщо така грошова вартiсть визначена у виглядi банкiвських металiв, вартiсть банкiвських металiв зазначається, виходячи з маси та облiкової цiни банкiвських металiв, розрахованої Нацiональним банком України станом на дату подання декларантом одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї.

     Декларант зобов'язаний документально пiдтвердити грошову вартiсть таких об'єктiв для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування шляхом додання до одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї засвiдчених належним чином копiй документiв, що пiдтверджують вартiсть об'єктiв декларування.

     7.2. Для об'єктiв декларування, визначених пiдпунктами "б" - "е" пункту 4 цього пiдроздiлу, база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування визначається, зокрема, але не виключно, як:

     витрати декларанта на придбання (набуття) об'єкта декларування;

     вартiсть, що визначається на пiдставi оцiнки майна та майнових прав, фiнансових iнструментiв, iнших активiв. Оцiнка щодо об'єкта декларування проводиться вiдповiдно до законодавства країни, де знаходиться такий актив. Вартiсть активiв, визначена в iноземнiй валютi, вiдображається в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї у гривнi за офiцiйним курсом нацiональної валюти, встановленим Нацiональним банком України станом на дату подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї;

     номiнальна вартiсть прав грошової вимоги;

     вартiсть придбання або бiржова вартiсть, дiйсна станом на дату подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї, корпоративних прав (акцiй), якi допущенi до бiржових торгiв;

     вартiсть активу у виглядi дорогоцiнних металiв, що визначається у перерахунку ваги до закупiвельної цiни на дорогоцiннi метали, визначеної Нацiональним банком України станом на дату подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї;

     витрати на придбання (набуття) декларантом цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, що не допущенi до бiржових торгiв, та часток (паїв) у майнi юридичних осiб або в утвореннях без статусу юридичної особи, iнших корпоративних прав або номiнальна вартiсть таких активiв, зазначена у вiдповiдних документах.

     За власним бажанням декларанта для рухомого майна (крiм дорогоцiнних металiв, транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, витворiв мистецтва, дорогоцiнного камiння (у тому числi органогенного утворення) та виробiв з них) базою для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування може бути самостiйно визначена декларантом вартiсть об'єктiв декларування, якi знаходяться (зареєстрованi) на територiї України.

     Декларант може додати до одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї вiдповiднi документи або належним чином засвiдченi їх копiї, що пiдтверджують вартiсть об'єктiв декларування, якi знаходяться (зареєстрованi) на територiї України.

     Декларант зобов'язаний документально пiдтвердити вартiсть об'єктiв декларування шляхом додання до одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї засвiдчених належним чином копiй документiв, що пiдтверджують вартiсть об'єктiв декларування, у разi якщо такi об'єкти знаходяться (зареєстрованi) за межами України.

     8. Сума збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування щодо задекларованих об'єктiв визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, визначеної згiдно з пунктом 7 цього пiдроздiлу, таких ставок:

     8.1. 5 вiдсоткiв:

     щодо валютних цiнностей, розмiщених на рахунках у банках в Українi з дотриманням вимог пункту 9 цього пiдроздiлу, та щодо права грошової вимоги до резидентiв України, визначених пiдпунктом "а" пункту 4 цього пiдроздiлу;

     щодо об'єктiв декларування, визначених пiдпунктами "б" - "е" пункту 4 цього пiдроздiлу, що знаходяться (зареєстрованi) в Українi, крiм тих, якi оподатковуються за ставкою, визначеною пiдпунктом 8.3 цього пункту.

     У цiлях одноразового (спецiального) добровiльного декларування для застосування передбаченої пiдпунктом 8.1 цього пункту ставки збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування на дату подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї кошти декларанта в нацiональнiй та iноземнiй валютах, банкiвських металах мають бути розмiщенi на рахунках у банках України.

     Як альтернативу платник податкiв може обрати ставку 6 вiдсоткiв iз сплатою податкового зобов'язання трьома рiвними частинами щорiчно.

     8.2. 9 вiдсоткiв:

     щодо валютних цiнностей, розмiщених на рахунках в iноземних банках або якi зберiгаються в iноземних фiнансових установах, та щодо права грошової вимоги до нерезидентiв України, визначених пiдпунктом "а" пункту 4 цього пiдроздiлу;

     щодо об'єктiв декларування, визначених пiдпунктами "б" - "е" пункту 4 цього пiдроздiлу, що знаходяться (зареєстрованi) за кордоном, крiм тих, якi оподатковуються за ставкою, визначеною пiдпунктом 8.3 цього пункту.

     У цiлях одноразового (спецiального) добровiльного декларування для застосування передбаченої пiдпунктом 8.2 цього пункту ставки збору кошти декларанта в iноземнiй валютi на дату подання такої декларацiї мають бути розмiщенi на рахунках у банках та/або iнших фiнансових установах за кордоном.

     Як альтернативу платник податкiв може обрати ставку 11,5 вiдсотка iз сплатою податкового зобов'язання трьома рiвними частинами щорiчно.

     8.3. 2,5 вiдсотка щодо номiнальної вартостi державних облiгацiй України з термiном обiгу бiльше нiж 365 днiв без права дострокового погашення, придбаних декларантом у перiод з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї.

     Як альтернативу платник податкiв може обрати ставку 3 вiдсотки iз сплатою податкового зобов'язання трьома рiвними частинами щорiчно.

     9. Для цiлей одноразового (спецiального) добровiльного декларування декларант має розмiстити кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютах у готiвковiй формi та/або банкiвських металах на поточних рахунках iз спецiальним режимом використання в банках України (далi - спецiальнi рахунки) до подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї.

     Пiсля подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї з урахуванням положень абзацу першого цього пункту та протягом перiоду одноразового (спецiального) добровiльного декларування декларант може одноразово скористатися правом додаткового розмiщення коштiв у нацiональнiй та/або iноземнiй валютi у готiвковiй формi та/або банкiвських металах на спецiальному рахунку та у такому разi має подати уточнюючу одноразову (спецiальну) добровiльну декларацiю вiдповiдно до цього пiдроздiлу.

     Декларант з метою забезпечення виконання положень цього пункту звертається до банку для вiдкриття спецiального рахунку. Порядок вiдкриття, закриття, зарахування коштiв на спецiальний рахунок i здiйснення контролю за операцiями за таким рахунком встановлюються Нацiональним банком України.

     Банк забезпечує розмiщення коштiв у готiвковiй формi та/або банкiвських металах для цiлей одноразового (спецiального) добровiльного декларування на спецiальному рахунку пiсля здiйснення належної перевiрки особи декларанта вiдповiдно до вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далi - законодавство у сферi фiнансового монiторингу).

     Банк уживає заходiв щодо встановлення джерел походження цих активiв у випадках, передбачених законодавством у сферi фiнансового монiторингу, пiсля зарахування їх на спецiальний рахунок декларанта.

     10. Склад та обсяг активiв, джерела одержання (набуття) яких у разi невикористання фiзичною особою права на подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї вважаються такими, з яких повнiстю сплачено податки i збори вiдповiдно до податкового законодавства, становлять:

     1) активи, крiм визначених пiдпунктами 2 i 3 цього пункту, сумарна вартiсть яких не перевищує 400 тисяч гривень станом на дату завершення перiоду одноразового (спецiального) добровiльного декларування. У разi якщо грошова вартiсть таких активiв визначена в iноземнiй валютi/банкiвських металах, їх вартiсть зазначається у гривнi за офiцiйним курсом нацiональної валюти до iноземної валюти, установленим Нацiональним банком України/облiкової цiни банкiвських металiв, розрахованої Нацiональним банком України на дату подання декларантом одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї;

     2) нерухоме майно, розташоване на територiї України, яке станом на дату завершення перiоду одноразового (спецiального) добровiльного декларування належало фiзичнiй особi на правi власностi (у тому числi спiльної сумiсної або спiльної часткової власностi), що пiдтверджується даними вiдповiдних державних реєстрiв, в обсязi:

     а) об'єкти житлової нерухомостi:

     квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно 120 квадратних метрiв, або майновi права, що пiдтвердженi вiдповiдними документами, на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будiвництва;

     житловий будинок/житловi будинки, зареєстрований/зареєстрованi у встановленому порядку в Українi, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 квадратних метрiв, або житловий будинок незавершеного будiвництва чи будинки незавершеного будiвництва, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 квадратних метрiв, за умови наявностi у такої фiзичної особи права власностi на земельну дiлянку вiдповiдного цiльового призначення;

     б) об'єкти нежитлової нерухомостi - нежитловi будинки некомерцiйного призначення та/або нежитловi будинки незавершеного будiвництва некомерцiйного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 квадратних метрiв;

     в) земельнi дiлянки, сукупний розмiр яких по кожнiй окремiй дiлянцi не перевищує норми безоплатної передачi, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України;

     3) один транспортний засiб особистого некомерцiйного використання (крiм транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя, легкового автомобiля з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не менше як 3 тисячi кубiчних сантиметрiв та/або середньоринковою вартiстю понад 400 тисяч гривень, мотоцикла iз робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 800 кубiчних сантиметрiв, лiтака, гелiкоптера, яхти, катера), право власностi на який було зареєстровано вiдповiдно до законодавства України станом на дату завершення перiоду одноразового (спецiального) добровiльного декларування.

     Щодо активiв фiзичної особи, визначених цим пунктом, не здiйснюються нарахування та сплата збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування.

     11. Сума збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, визначена в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, вважається узгодженою.

     12. Сплата збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування здiйснюється декларантом протягом 30 календарних днiв з дати подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї.

     У разi вибору декларантом у межах одноразового (спецiального) добровiльного декларування ставки збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома рiвними частинами, сплата збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування здiйснюється декларантом: першого платежу - протягом 30 календарних днiв з дати подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї; другого платежу - до 1 листопада 2023 року; третього платежу - до 1 листопада 2024 року.

     У разi подання декларантом уточнюючої одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї:

     якщо сума збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, визначена в уточнюючiй декларацiї, є меншою за суму збору, сплачену на пiдставi попередньо поданої одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї, повернення надмiру сплаченої суми збору здiйснюється у порядку, визначеному статтею 43 цього Кодексу;

     якщо сума збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, визначена в уточнюючiй декларацiї, є бiльшою за суму збору, сплачену на пiдставi попередньо поданої одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї, декларант, який подав вiдповiдну декларацiю, зобов'язаний сплатити суму недоплати збору в розмiрi такої рiзницi протягом 30 календарних днiв з дати подання уточнюючої декларацiї.

     У разi несплати або сплати в неповному обсязi суми збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, зазначеної в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, у встановлений цим пiдроздiлом строк одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбаченi цим пiдроздiлом державнi гарантiї та звiльнення вiд вiдповiдальностi.

     13. Податкова перевiрка центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, не проводиться щодо джерела отримання декларантом чи фiзичною особою, що пiдпадає пiд дiю пункту 10 цього пiдроздiлу, доходiв, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларованi таким декларантом активи або активи, передбаченi пунктом 10 цього пiдроздiлу.

     Сплата декларантом у повному обсязi суми збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, у тому числi донарахування грошового зобов'язання, у випадках, передбачених цим пiдроздiлом, звiльняє такого декларанта вiд вiдповiдальностi за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, та вiд обов'язку нарахування та сплати податкiв i зборiв щодо доходiв, якi стали джерелом одержання (набуття) активiв, зазначених таким декларантом в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї (у межах складу i вартостi активiв, зазначених в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї як об'єкт i база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування), що мали мiсце у будь-якому з податкових перiодiв до 1 сiчня 2021 року.

     У разi сплати декларантом, який обрав ставку податку iз розстроченням сплати трьома рiвними частинами, першої частини податкового зобов'язання такий платник податкiв не може бути притягнутий до вiдповiдальностi за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, та тимчасово звiльняється вiд виконання обов'язку нарахування та сплати податкiв i зборiв щодо доходiв, якi стали джерелом одержання (набуття) активiв, зазначених таким декларантом в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї (у межах складу i вартостi активiв, зазначених в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї як об'єкт i база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування), що мали мiсце у будь-якому з податкових перiодiв до 1 сiчня 2021 року. У разi несплати (несвоєчасної сплати) другої чи третьої частини податкового зобов'язання декларант притягується до вiдповiдальностi та вважається таким, що має обов'язок нарахування та сплати податкiв i зборiв щодо зазначених доходiв на загальних пiдставах, а розмiр сплаченої частини податкового зобов'язання вважається помилково сплаченим.

     14. До декларанта, який сплатив у повному обсязi суму збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування у встановлених цим пiдроздiлом порядку, строки та розмiрi, а також виконав iншi вимоги, передбаченi цим пiдроздiлом, не можуть:

     1) застосовуватися заходи забезпечення кримiнального провадження, застосовуватися запобiжнi заходи та вчинятися слiдчi (розшуковi) дiї у кримiнальному провадженнi у зв'язку з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї активiв за будь-який перiод до 1 сiчня 2021 року (у межах складу та вартостi активiв фiзичної особи, зазначених в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї як об'єкт i база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування), за ознаками кримiнальних правопорушень, передбачених статтями 212, 2121 Кримiнального кодексу України. Суми, щодо яких сплачено збiр з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, вираховуються з установлених критерiїв для цiлей квалiфiкацiї правопорушення як кримiнально караного дiяння щодо активiв фiзичної особи, якi були вiдображенi (у межах складу та вартостi) в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї;

     2) розпочинатися провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, а також за статтями 1551, 162, 1621, 1631 (щодо самозайнятої особи), 1632 (щодо самозайнятої особи в частинi сплати єдиного податку та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування), 1634 (щодо самозайнятої особи), 16315 (щодо самозайнятої особи), 164 (щодо самозайнятої особи), 1641, 1642 (щодо фiзичної особи - пiдприємця), 1651 (щодо самозайнятої особи), 1666 (щодо самозайнятої особи) Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, якщо такi правопорушення пов'язанi з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї об'єктiв декларування до 1 сiчня 2021 року (у межах складу та вартостi активiв, зазначених в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї як об'єкт i база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування).

     15. Одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя пiдлягає перевiрцi у спецiальному порядку.

     15.1. Одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя пiдлягає в порядку, передбаченому цим пiдроздiлом, камеральнiй перевiрцi, яку центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, проводить протягом 60 календарних днiв, що настають за днем подання йому вiдповiдної декларацiї.

     У разi виявлення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, за результатами камеральної перевiрки арифметичних та логiчних помилок у вiдповiднiй одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, що не призвели до недоплати суми збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, такий орган направляє протягом 10 календарних днiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, декларанту вiдповiдне повiдомлення. За результатами розгляду такого повiдомлення декларант має право подати уточнюючу вiдповiдну одноразову (спецiальну) добровiльну декларацiю протягом 20 календарних днiв з дня отримання такого повiдомлення.

     У разi виявлення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, за результатами камеральної перевiрки вiдповiдної одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї арифметичної помилки, що призвела до недоплати суми збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, декларант, який подав вiдповiдну одноразову (спецiальну) добровiльну декларацiю, зобов'язаний сплатити суму такої недоплати протягом 10 календарних днiв з дня отримання вiдповiдного повiдомлення за довiльною формою центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та подати уточнюючу вiдповiдну одноразову (спецiальну) добровiльну декларацiю протягом 20 календарних днiв з дня отримання такого повiдомлення.

     У разi виявлення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, за результатами камеральної перевiрки вiдповiдної одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї арифметичної помилки, що призвела до переплати суми збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, декларант, який подав вiдповiдну одноразову (спецiальну) добровiльну декларацiю, має право на пiдставi вiдповiдного повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, подати уточнюючу вiдповiдну одноразову (спецiальну) добровiльну декларацiю протягом 20 календарних днiв з дня отримання такого повiдомлення. Повернення надмiру сплаченої суми збору здiйснюється у порядку, визначеному статтею 43 цього Кодексу.

     15.2. З метою пiдтвердження застосування вiдповiдної ставки збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, визначеної пунктом 8 цього пiдроздiлу, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, пiд час камеральної перевiрки вiдповiдної одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї має право:

     перевiрити реєстрацiю правочинiв та/або активiв у державних реєстрах, у тому числi шляхом звернення до вiдповiдних державних органiв;

     звернутися до декларанта iз запитом щодо пiдтвердження наявностi у декларанта зазначених у вiдповiднiй одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї майна, майнових i немайнових прав, у разi якщо за результатами перевiрки, передбаченої абзацом другим цього пiдпункту, виявлена розбiжнiсть мiж задекларованою iнформацiєю та даними державних реєстрiв.

     У разi встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, протягом 365 днiв з дня подання одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї декларантом порушення ним встановлених пунктами 8 i 9 цього пiдроздiлу умов розмiщення валютних цiнностей у банкiвських та/або в iнших фiнансових установах, вiдсутностi вiдповiдного документа, що пiдтверджує право вимоги (у тому числi вiдсутностi договору позики мiж декларантом та юридичною особою та/або нотарiального посвiдчення договору позики мiж декларантом та iншою фiзичною особою), та/або вiдсутностi копiй документiв, передбачених цим пiдроздiлом, за умови що декларант протягом 15 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання запиту, не надасть пояснення та документальнi пiдтвердження, та/або вiдповiднi копiї документiв на письмовий запит центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, в якому зазначено виявлену недостовiрнiсть даних та/або перелiк ненаданих документiв, передбачених цим пiдроздiлом, у порядку, визначеному цим Кодексом, проводиться документальна позапланова невиїзна перевiрка та здiйснюється нарахування грошових зобов'язань. При цьому такi валютнi цiнностi та права вимоги (у тому числi грошовi кошти, позиченi третiм особам), що вiдображенi в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, та/або активи, вартiсть яких має бути пiдтверджена документально, у випадках, передбачених цим пiдроздiлом, оподатковуються за ставкою 18 вiдсоткiв. У такому разi центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, здiйснює нарахування грошових зобов'язань у порядку, визначеному цим Кодексом.

     16. Одноразовi (спецiальнi) добровiльнi декларацiї, а також вiдомостi, що мiстяться в них, не можуть бути використанi в розслiдуваннях та/або перевiрках стосовно декларанта, а також як докази у кримiнальних провадженнях, справах про адмiнiстративнi правопорушення, цивiльних та адмiнiстративних справах (у межах складу та вартостi активiв, зазначених в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї як об'єкт i база для нарахування збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування).

     Положення абзацу першого цього пункту не застосовуються у разi, якщо декларант, починаючи з 2010 року, є чи був членом сiм'ї першого та другого ступенiв спорiднення, вiдповiдно до пiдпункту 14.1.263 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, особи, визначеної абзацом третiм пункту 3 цього пiдроздiлу, крiм випадку притягнення такої особи до кримiнальної вiдповiдальностi за статтями 212 та 2121 (щодо зобов'язань декларанта як фiзичної особи або фiзичної особи - пiдприємця) Кримiнального кодексу України щодо активiв фiзичної особи (у межах складу та вартостi), якi зазначенi в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, або вiдповiдними державними органами встановлено, що набуття активiв, зазначених в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, мiстить ознаки кримiнального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримiнального кодексу України, або такi активи пiдлягають стягненню як необґрунтованi в порядку, встановленому главою 12 роздiлу III Цивiльного процесуального кодексу України. У разi винесення судом рiшення, що набрало законної сили, про визнання активiв, зазначених в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, необґрунтованими та їх стягнення у дохiд держави або винесення вироку суду щодо конфiскацiї або спецiальної конфiскацiї таких активiв сплачений декларантом збiр з одноразового (спецiального) добровiльного декларування не повертається.

     Активи фiзичної особи (у межах складу та вартостi), якi зазначено у поданiй одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, та вiдповiдно сплачений збiр декларантом у повному обсязi суми збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування у встановлених цим пiдроздiлом порядку, строки та розмiрi, а також одноразова (спецiальна) добровiльна декларацiя не можуть бути використанi як пiдстава для вiдкриття кримiнального провадження, квалiфiкованого за статтями 212 i 2121 Кримiнального кодексу України, або повiдомлення про адмiнiстративне правопорушення, передбачене статтями 1551, 162, 1621, 1631 (щодо самозайнятої особи), 1632 (щодо самозайнятої особи в частинi сплати єдиного податку та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування), 1634 (щодо самозайнятої особи), 16315 (щодо самозайнятої особи), 164 (щодо самозайнятої особи), 1641, 1642 (щодо самозайнятої особи), 1651 (щодо самозайнятої особи), 1666 (щодо самозайнятої особи) Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, або як доказ визнання декларантом факту вчинення ним зазначених у цьому абзацi правопорушень чи визнання ним вини у вчиненнi зазначених у цьому абзацi правопорушень.

     17. Вiдомостi, що мiстяться у вiдповiдних одноразових (спецiальних) добровiльних декларацiях та доданих до них документах, поданi згiдно з цим пiдроздiлом, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягають розголошенню центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, його посадовими особами без письмової згоди декларанта, крiм випадкiв, коли це прямо передбачено законами або рiшенням суду. За розголошення такої iнформацiї, у тому числi внаслiдок службової недбалостi або допуску до iнформацiї iнших осiб, якi не мають такого права, а також незаконне використання таких вiдомостей посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, притягаються до цивiльної, адмiнiстративної, кримiнальної та iншої вiдповiдальностi згiдно iз законом.

     18. Реалiзацiя положень, передбачених цим пiдроздiлом, не є пiдставою для повного або часткового невиконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення та недотримання вимог законодавства у сферi реалiзацiї i монiторингу ефективностi персональних, спецiальних, економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй).

     19. Державнi гарантiї та звiльнення вiд вiдповiдальностi, передбаченi цим пiдроздiлом, не поширюються на активи, здобутi внаслiдок вчинення кримiнальних правопорушень, крiм кримiнальних правопорушень, передбачених статтями 212, 2121 (щодо сплати податкiв як фiзичною особою чи фiзичною особою - пiдприємцем), статтею 366 (щодо документiв податкової та/або фiнансової звiтностi, митних декларацiй, податкових накладних, первинних документiв, iншої звiтностi з податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв), статтею 367 (якщо злочин пов'язаний з порушенням вимог податкового, митного, валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи) Кримiнального кодексу України.

     Державнi гарантiї та звiльнення вiд вiдповiдальностi, передбаченi цим пiдроздiлом, також не поширюються на:

     активи фiзичної або юридичної особи, набуття яких мiстить ознаки кримiнального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримiнального кодексу України, та/або якi пiдлягають стягненню як необґрунтованi в порядку, встановленому главою 12 роздiлу III Цивiльного процесуального кодексу України;

     валютнi цiнностi, права вимоги та грошовi кошти, позиченi третiм особам, що вiдображенi в одноразовiй (спецiальнiй) добровiльнiй декларацiї, у разi встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, порушення декларантом встановлених пунктами 8 i 9 цього пiдроздiлу умов розмiщення валютних цiнностей у банкiвських або iнших фiнансових установах, вiдсутностi договору позики мiж декларантом та юридичною особою та/або нотарiального посвiдчення договору позики мiж декларантом та iншою фiзичною особою, вiдсутностi вiдповiдного документа, що пiдтверджує право вимоги.

     Установити, що тимчасово з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року ставка збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування, визначена пунктом 8.2 пункту 8 цього пiдроздiлу, застосовується у розмiрi 7 вiдсоткiв.

     Як альтернативу платник податкiв може обрати ставку 9,5 вiдсотка iз сплатою податкового зобов'язання трьома рiвними частинами щорiчно";

     3) абзац перший пiдпункту 1.7 пункту 161 пiдроздiлу 10 доповнити словами та цифрами "крiм доходiв, зазначених у пунктах 3 i 4 пункту 170.131 статтi 170 цього Кодексу".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пiдпункту 3 пункту 2 роздiлу I цього Закону (щодо змiн до пiдпункту 1.7 пункту 161 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення") та пiдпункту 4 пункту 2 роздiлу II цього Закону (щодо змiн до пiдпункту 5 пункту 98 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi"), що набирають чинностi з 1 сiчня 2022 року.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) роздiл VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2016 р., N 32, ст. 555; 2019 р., N 42, ст. 237; 2020 р., N 18, ст. 123) доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12. Тимчасово, протягом визначеного пiдроздiлом 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України перiоду одноразового (спецiального) добровiльного декларування, банк (уповноважений банк України) має право надавати банкiвськi послуги з вiдкриття та ведення поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання для цiлей одноразового (спецiального) добровiльного декларування в порядку, визначеному пiдроздiлом 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України";

     2) абзац третiй частини другої статтi 52 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64) замiнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статтi 50 цього Закону накладаються штрафи у розмiрi до 5 вiдсоткiв доходу (виручки) суб'єкта господарювання вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за останнiй звiтний рiк, що передував року, в якому накладається штраф. У разi якщо суб'єкт господарювання вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статтi 50 цього Закону, до 31 грудня 2020 року i таке порушення було пов'язане з дiями, що визнаються концентрацiєю згiдно з частиною другою статтi 22 цього Закону, щодо яких таким суб'єктом господарювання (якщо вiн є фiзичною особою) або фiзичною особою, яка здiйснює контроль над таким суб'єктом господарювання, подано одноразову (спецiальну) добровiльну декларацiю та сплачено узгоджену суму збору з одноразового (спецiального) добровiльного декларування вiдповiдно до пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, та:

     таке порушення не призвело до суттєвого обмеження конкуренцiї або монополiзацiї вiдповiдного ринку, - накладається штраф у розмiрi, що становить 1200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     таке порушення призвело до суттєвого обмеження конкуренцiї або монополiзацiї вiдповiдного ринку, - тягне за собою цивiльну, адмiнiстративну, кримiнальну або iншу вiдповiдальностi згiдно iз законом.

     При цьому при порушеннi, що не призвело до суттєвого обмеження конкуренцiї або монополiзацiї вiдповiдного ринку, такий суб'єкт господарювання (якщо вiн є фiзичною особою) або фiзична особа, яка здiйснює контроль над таким суб'єктом господарювання, зобов'язана подати вiдповiдну заяву згiдно зi статтею 26 цього Закону у перiод з 1 жовтня 2021 року до 1 жовтня 2022 року. У разi нездiйснення зазначених дiй у встановленi строки на суб'єкта господарювання або фiзичну особу, яка здiйснює контроль над таким суб'єктом господарювання, накладається штраф у розмiрi, передбаченому першим реченням абзацу третього цiєї частини".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;

     3) частину першу статтi 23 Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056) доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Особам, якi за будь-який рiк, починаючи з 2010 року, належали або належать до осiб, передбачених абзацом третiм пункту 3 пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, забороняється безпосередньо або через iнших осiб одержувати вiд членiв сiм'ї такої фiзичної особи першого та другого ступенiв спорiднення, визначених пiдпунктом 14.1.263 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України, подарунки, якi є активами, включеними до одноразової (спецiальної) добровiльної декларацiї вiдповiдно до пiдроздiлу 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Прикiнцевi положення" Податкового кодексу України, протягом п'яти рокiв з дати закiнчення строку подання декларацiй з одноразового (спецiального) добровiльного декларування вiдповiдно до Податкового кодексу України";

     4) пiдпункт 5 пункту 98 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2020 р., N 32, ст. 227; 2021 р., N 9, ст. 60) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Щодо доходiв у грошовiй формi, отриманих при лiквiдацiї (припиненнi) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи платником податкiв - акцiонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) iноземної юридичної особи або iноземного утворення без статусу юридичної особи, проводяться всi необхiднi заходи щодо встановлення джерел походження таких доходiв вiдповiдно до законодавства у сферi фiнансового монiторингу".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     з моменту набрання чинностi цим Законом та протягом шести мiсяцiв з дня початку процедури добровiльного декларування проводити масово-роз'яснювальну роботу щодо популяризацiї одноразового добровiльного декларування;

     2) протягом дев'яти мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо посилення контролю за повнотою оподаткування доходiв фiзичних осiб;

     3) включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за 2022 рiк.

     4. Установити, що до порядку пiдготовки та прийняття нормативно-правових актiв, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України вжити до 1 вересня 2021 року заходiв для забезпечення адмiнiстрування процедур, визначених пiдроздiлом 94 "Особливостi застосування одноразового (спецiального) добровiльного декларування активiв фiзичних осiб" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, квалiфiкованими фахiвцями окремого спецiально утвореного пiдроздiлу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     6. Рекомендувати Нацiональному банку України протягом двох мiсяцiв iз дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     7. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку протягом двох мiсяцiв iз дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 червня 2021 року
N 1539-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.