ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо визнання особою без громадянства

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     1) частини другу i одинадцяту статтi 289 пiсля слiв "додаткового захисту в Українi" доповнити словами "або особою без громадянства";

     2) у текстi Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У Законi України "Про iммiграцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197 iз наступними змiнами):

     1) частину третю статтi 4 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) особам без громадянства, якi проживали на територiї України на пiдставi посвiдки на тимчасове проживання протягом двох рокiв з дня визнання їх особами без громадянства";

     2) у статтi 9:

     а) у частинi шостiй слово i цифри "пунктах 1, 3" замiнити словом i цифрами "пунктах 1, 3, 6";

     б) частину сьому доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14) для осiб, зазначених у пунктi 6 частини третьої статтi 4 цього Закону, - оригiнали (пiсля пред'явлення повертаються) та копiї посвiдки на тимчасове проживання та рiшення про надання статусу особи без громадянства";

     в) у частинi восьмiй слово i цифри "пунктах 1, 3" замiнити словом i цифрами "пунктах 1, 3, 6";

     3) у текстi роздiлiв I - IV слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iммiграцiї" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. Частину першу статтi 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577, iз наступними змiнами) доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) особи, якi звернулися iз заявою про визнання особою без громадянства, - на всi види правових послуг, передбаченi частиною другою статтi 13 цього Закону, з дня подання особою заяви про визнання особою без громадянства до прийняття остаточного рiшення за заявою, а також пiд час отримання дозволу на iммiграцiю, оформлення посвiдки на тимчасове чи постiйне проживання".

     4. У Законi України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     а) у частинi першiй:

     пункт 15 викласти в такiй редакцiї:

     "15) особа без громадянства - особа, яка не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дiї її закону";

     абзац п'ятий пункту 27 доповнити словами "або особою без громадянства";

     доповнити пунктом 28 такого змiсту:

     "28) законнi представники дитини - батьки (усиновлювачi), прийомнi батьки, батьки-вихователi, опiкуни, пiклувальники (у тому числi опiкуни чи пiклувальники, призначенi такими до прибуття в Україну, або iнша повнолiтня особа, яка до прибуття в Україну добровiльно чи в силу звичаю країни походження взяла на себе вiдповiдальнiсть за виховання дитини), представники закладiв, що виконують обов'язки опiкунiв i пiклувальникiв";

     б) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Термiн "дитина, розлучена iз сiм'єю" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     2) у статтi 4:

     а) у частинi чотирнадцятiй слова "дозволу на iммiграцiю" замiнити словами "посвiдки на постiйне проживання чи набуття громадянства України";

     б) доповнити частинами двадцять другою i двадцять третьою такого змiсту:

     "22. Iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають на територiї України на законних пiдставах, зобов'язанi мати дiйсний паспортний документ. Iноземець або особа без громадянства у разi втрати або обмiну паспортного документа повиннi протягом трьох робочих днiв письмово повiдомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв.

     Особа, яка не може отримати паспортний документ у зв'язку з тим, що вона не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дiї її закону, має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, iз заявою про визнання особою без громадянства, незважаючи на законнiсть чи незаконнiсть її перебування на територiї України.

     23. Особи, яких визнано особами без громадянства в порядку, встановленому цим Законом, та якi отримали посвiдку на тимчасове проживання, вважаються такими, якi тимчасово перебувають на територiї України на законних пiдставах, на перiод до отримання посвiдки на постiйне проживання чи набуття громадянства України";

     3) у статтi 5:

     а) в абзацi першому частини четвертої слова "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферах мiграцiї, зайнятостi населення та трудової мiграцiї" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi працi, зайнятостi населення, трудової мiграцiї, трудових вiдносин, соцiального дiалогу";

     б) частину дев'ятнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "19. Пiдставою для видачi посвiдки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною двадцять другою статтi 4 цього Закону, є заява особи, визнаної особою без громадянства, копiя рiшення про визнання особою без громадянства, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, та письмове зобов'язання особи протягом 30 днiв письмово повiдомити центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, про оформлення громадянства будь-якої держави";

     в) у частинi двадцятiй слова "цiєю статтею" замiнити словом "законодавством";

     г) доповнити частиною двадцять першою такого змiсту:

     "21. Технiчний опис, зразки бланкiв посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання, порядок оформлення, видачi, обмiну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державi, визнання недiйсною, знищення посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) доповнити статтею 61 такого змiсту:

     "Стаття 61. Визнання особою без громадянства

     1. Заява про визнання особою без громадянства подається до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, повнолiтньою дiєздатною особою.

     Вiдомостi про дитину наводяться в заявi одного з її законних представникiв. Заява про визнання дитини, розлученої iз сiм'єю, особою без громадянства подається одним з її законних представникiв. Заява про визнання недiєздатної особи особою без громадянства подається її законним представником, про що уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, робить на заявi вiдповiдний напис. Якщо особа не може власноручно скласти заяву про визнання особою без громадянства у зв'язку з неписьменнiстю або фiзичними вадами, заява на її прохання складається уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, про що на заявi робиться вiдповiдний напис.

     Разом iз заявою подається документ, що посвiдчує особу, або документ, що надає право на в'їзд або виїзд з держави, виданий iноземною державою (за наявностi), документ, що засвiдчує факт неперебування у громадянствi iншої держави (за наявностi), або iнший документ, що пiдтверджує iнформацiю, викладену в заявi. У разi вiдсутностi в особи, яка подає заяву про визнання особою без громадянства, вищезазначених документiв за її письмовою згодою проводиться опитування родичiв, сусiдiв або iнших осiб (не менше трьох), якi можуть пiдтвердити факти, викладенi в заявi.

     Особа, яка подає заяву про визнання особою без громадянства, має право на спiвбесiду з уповноваженими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв.

     Особа, яка подає заяву про визнання особою без громадянства, зобов'язана спiвпрацювати з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, з'являтися на спiвбесiди, надавати докази для визнання її особою без громадянства.

     Особi, яка подає заяву про визнання особою без громадянства та не володiє українською мовою, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, безоплатно забезпечує перекладача з мови, якою володiє така особа, а також письмовий переклад її документiв.

     Особа пiд час подання заяви про визнання особою без громадянства надає свої бiометричнi данi для їх фiксацiї.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, протягом шести мiсяцiв з дня подання заяви про визнання особою без громадянства на пiдставi всiєї наявної iнформацiї i документiв приймає рiшення про визнання особою без громадянства або про вiдмову у визнаннi особою без громадянства. Строк розгляду такої заяви може бути подовжений уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, до 12 мiсяцiв.

     Пiд час розгляду заяви про визнання особою без громадянства центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, вживає необхiдних заходiв для збору iнформацiї з мiсця народження такої особи, країн або мiсць її попереднього постiйного та довгострокового проживання, а також з країни, громадянство якої мають члени її сiм'ї.

     Протягом строку розгляду заяви про визнання особою без громадянства особа вважається такою, яка тимчасово перебуває на територiї України на законних пiдставах. Для пiдтвердження цього особi видається довiдка встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства.

     Якщо пiд час процедури визнання особою без громадянства з'ясуються обставини, що можуть свiдчити про наявнiсть умов для визнання особи бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, вiдповiдно до Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту", розгляд заяви про визнання особою без громадянства зупиняється до завершення розгляду заяви про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Залежно вiд результатiв розгляду заяви про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, розгляд заяви про визнання особою без громадянства поновлюється або припиняється.

     Якщо пiд час процедури визнання особою без громадянства з'ясуються обставини, що можуть свiдчити про належнiсть особи до громадянства України вiдповiдно до Закону України "Про громадянство України", розгляд заяви про визнання особою без громадянства зупиняється до завершення перевiрки належностi до громадянства України. Залежно вiд результатiв такої перевiрки розгляд заяви про визнання особою без громадянства поновлюється або припиняється.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, приймає рiшення про вiдмову у визнаннi особою без громадянства у разi, якщо:

     особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, є громадянином України або iншої держави за умови, що її громадянство було визнано компетентним органом цiєї держави та заявник був документований вiдповiдно до законодавства цiєї держави;

     особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, свiдомо подала недiйснi (крiм документiв, що стали недiйсними у зв'язку iз закiнченням строку їх дiї), пiдробленi документи або повiдомила про себе неправдивi вiдомостi щодо обставин, якi впливають на визначення її статусу;

     особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства, як це визначено мiжнародними актами, розробленими з метою недопущення таких злочинiв, або скоїла тяжкий злочин неполiтичного характеру поза межами країни проживання до того, як вона була допущена у цю країну, або є винною у вчиненнi дiянь, що суперечать цiлям i принципам Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     Пiсля прийняття рiшення про вiдмову у визнаннi особою без громадянства протягом трьох робочих днiв центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, направляє особi, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або її законному представнику повiдомлення про це iз зазначенням пiдстави вiдмови вiдповiдно до цього Закону та роз'ясненням порядку оскарження такого рiшення.

     4. Рiшення про вiдмову у визнаннi особою без громадянства може бути оскаржено особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або її законним представником до адмiнiстративного суду протягом 20 робочих днiв з дня отримання повiдомлення про вiдмову у визнаннi особою без громадянства.

     У разi якщо особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, скористалася правом на оскарження, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, подовжує строк дiї її довiдки про звернення за визнанням особою без громадянства на час до остаточного розгляду її заяви.

     У разi якщо особа, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, не скористалася правом на оскарження, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, вилучає у неї довiдку про звернення за визнанням особою без громадянства, повертає їй оригiнали документiв, поданих разом iз заявою про визнання особою без громадянства (за наявностi), та вирiшує питання про добровiльне або примусове повернення чи примусове видворення.

     5. Рiшення про визнання особою без громадянства скасовується з пiдстав, передбачених частиною третьою цiєї статтi. Пiсля прийняття рiшення про скасування рiшення про визнання особою без громадянства протягом трьох робочих днiв центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, направляє такiй особi без громадянства або її законному представнику повiдомлення про це iз зазначенням пiдстави скасування вiдповiдно до цього Закону та роз'ясненням порядку оскарження. Рiшення про скасування рiшення про визнання особою без громадянства може бути оскаржено до адмiнiстративного суду протягом 20 робочих днiв з дня отримання особою повiдомлення про скасування рiшення.

     У разi якщо особа, стосовно якої прийнято рiшення про скасування рiшення про визнання особою без громадянства, скористалася правом на оскарження, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, не вилучає у неї посвiдку на тимчасове або постiйне проживання та посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон (за наявностi) до остаточного вирiшення питання про скасування рiшення про визнання особою без громадянства.

     У разi якщо особа, стосовно якої прийнято рiшення про скасування рiшення про визнання особою без громадянства, не скористалася правом на оскарження, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, вилучає у неї посвiдку на тимчасове або постiйне проживання та посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон (за наявностi), отриманi на пiдставi рiшення про визнання особою без громадянства, та вирiшує питання про добровiльне або примусове повернення чи примусове видворення.

     6. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, веде облiк осiб, якi звернулися iз заявою про визнання особою без громадянства, стосовно яких прийнято рiшення про визнання або про вiдмову у визнаннi особою без громадянства та про скасування рiшення про визнання особою без громадянства, а також осiб без громадянства, яким виданi посвiдки на постiйне чи тимчасове проживання та посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон вiдповiдно до вимог Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус".

     7. Порядок розгляду заяв про визнання особою без громадянства, зразки заяви про визнання особою без громадянства, довiдки про звернення за визнанням особою без громадянства встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) абзац четвертий частини першої статтi 15 пiсля слова "постiйно" доповнити словами "або тимчасово";

     6) частину першу статтi 19 пiсля слова "постiйно" доповнити словами "або тимчасово";

     7) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У Законi України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243 iз наступними змiнами):

     1) у частинi шостiй статтi 42:

     а) пункти 1, 2, 3, 10, 11, 12 пiсля слова "iноземцiв" доповнити словами "та осiб без громадянства";

     б) доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) осiб, яких визнано особами без громадянства центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв";

     2) у статтi 421:

     а) частину першу доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) особи, якi подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, якi оскаржують рiшення про вiдмову у визнаннi особою без громадянства";

     б) у пунктi 1 частини третьої слова "iноземним найманим працiвникам" замiнити словами "iноземцям та особам без громадянства - найманим працiвникам";

     3) частину другу статтi 422 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "6) осiб, якi подали заяву про визнання особою без громадянства, та осiб, якi оскаржують рiшення про вiдмову у визнаннi особою без громадянства, - копiя довiдки про звернення за визнанням особою без громадянства".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий вважати вiдповiдно абзацами восьмим i дев'ятим;

     4) частину п'яту статтi 424 пiсля слiв "яка потребує додаткового захисту" доповнити словами "осiб, якi подали заяву про визнання особою без громадянства, та осiб, якi оскаржують рiшення про вiдмову у визнаннi особою без громадянства";

     5) у статтi 4210:

     а) пункт 3 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, прийняв рiшення про визнання iноземця або особи без громадянства бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства";

     б) пункт 7 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "7) невикористання iноземцем або особою без громадянства права на оскарження рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, про вiдмову у визнаннi бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства, або у разi остаточного вирiшення питання про вiдмову у визнаннi бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про вiдмову у визнаннi особою без громадянства".

     6. У Законi України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 51, ст. 716; 2016 р., N 34, ст. 593):

     1) частину четверту статтi 20 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "За оформлення посвiдки на тимчасове проживання та посвiдки на постiйне проживання для особи, визнаної центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, бiженцiв та iнших визначених законодавством категорiй мiгрантiв, особою без громадянства вiдповiдно до статтi 61 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" адмiнiстративний збiр не справляється".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим;

     2) частину п'яту статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон видається на строк дiї посвiдки на постiйне або тимчасове проживання, виданої особi без громадянства".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через три мiсяцi з дня набрання ним чинностi.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України у 2020 роцi.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 червня 2020 року
N 693-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.