ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 163 слова "власникiв емiтента" замiнити словами "засновникiв (учасникiв) емiтента чи їх посадових осiб";

     2) у статтi 221 та в частинi першiй статтi 294 цифри "1631 - 1634" замiнити цифрами "163 - 1634";

     3) у пунктi 1 частини першої статтi 255 в абзацi "Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (стаття 1669)" слово i цифри "(стаття 1669)" замiнити словом та цифрами "(статтi 163, 1669)".

     2. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

     1) частину другу статтi 163 пiсля слова "векселi" доповнити словами "сертифiкати фондiв операцiй з нерухомiстю (сертифiкати ФОН), iпотечнi сертифiкати (сертифiкати з фiксованою дохiднiстю, сертифiкати участi)";

     2) статтю 164 пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "6. Фiнансовi установи, якi створили фонд операцiй з нерухомiстю та здiйснюють залучення коштiв фiзичних та юридичних осiб в управлiння з метою фiнансування будiвництва житла, мають право випускати сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю".

     У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати вiдповiдно частинами сьомою - дев'ятою.

     3. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

     1) частини третю та четверту статтi 32 викласти у такiй редакцiї:

     "3. Неповнолiтня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесенi повнiстю або частково iншими особами у фiнансову установу на її iм'я, за згодою органу опiки та пiклування та батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника.

     4. Згода на вчинення неповнолiтньою особою правочину має бути одержана вiд батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника та органу опiки та пiклування";

     2) статтю 190 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Майновi права є неспоживною рiччю. Майновi права визнаються речовими правами";

     3) у статтi 331:

     назву доповнити словами "та об'єкти незавершеного будiвництва";

     частину третю доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi необхiдностi особа, зазначена в абзацi першому цiєї частини, може укласти договiр щодо об'єкта незавершеного будiвництва, право власностi на який реєструється органом, що здiйснює державну реєстрацiю прав на нерухоме майно на пiдставi документiв, що пiдтверджують право власностi або користування земельною дiлянкою для створення об'єкта нерухомого майна, проектно-кошторисної документацiї, а також документiв, що мiстять опис об'єкта незавершеного будiвництва";

     частину четверту виключити;

     4) у частинi першiй статтi 876 слова "до їх здачi замовниковi є пiдрядник" замiнити словами "є замовник, якщо iнше не передбачено договором";

     5) частину першу статтi 880 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Вiднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будiвництва на замовника або пiдрядника до його прийняття замовником встановлюється вiдповiдно до вимог закону, крiм випадкiв, коли це сталося внаслiдок обставин, що залежали вiд замовника";

     6) у статтi 881:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 881. Страхування об'єкта будiвництва";

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Страхування об'єкта будiвництва або комплексу робiт здiйснюється пiдрядником або замовником вiдповiдно до законодавства";

     7) частину п'яту статтi 1033 доповнити реченням такого змiсту: "Договiр про управлiння майном не тягне за собою переходу права власностi до управителя на майно, передане в управлiння".

     4. У Законi України "Про цiннi папери i фондову бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508; 1992 р., N 47, ст. 645; 1999 р., N 31, ст. 252; 2003 р., N 38 ст. 313; 2004 р., N 19, ст. 271):

     1) частину сьому статтi 1 пiсля слова "паперiв" доповнити словами "сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомiстю";

     2) у статтi 3:

     абзац дванадцятий доповнити словами "(iпотечнi сертифiкати та iпотечнi облiгацiї)";

     доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю".

     5. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2004 р., N 2, ст. 6):

     1) у статтi 55:

     у частинi четвертiй слова "мiсцезнаходженням вказаного майна" замiнити словами "мiсцем розташування вказаного майна або за мiсцезнаходженням однiєї iз сторiн правочину";

     друге речення частини сьомої викласти у такiй редакцiї: "Якщо iпотечним договором передбачено накладення заборони вiдчуження нерухомого майна, яке є предметом iпотеки, нотарiус накладає таку заборону за повiдомленням iпотекодержателя";

     2) у статтi 72:

     у назвi слова "нерухомостi, яка була" замiнити словами "нерухомого майна, яке було";

     частину першу пiсля слова "будинку" доповнити словом "(квартири)";

     частину третю пiсля слова "будинок" в усiх вiдмiнках доповнити словом "(квартира)" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинах третiй i четвертiй слова "вiдповiдної копiї" i "копiї" виключити;

     частину четверту доповнити словами "або реалiзацiю предмета iпотеки";

     3) у статтi 73:

     в абзацi першому слова "Державний нотарiус" замiнити словом "Нотарiус", слово "мiсцезнаходженням" замiнити словами "мiсцем розташування", а пiсля слова "дiлянки" доповнити словами "або за мiсцезнаходженням однiєї iз сторiн правочину";

     в абзацi другому слово "позички" замiнити словами "позики (кредиту)", доповнити словом "(квартири)";

     4) у статтi 74 слово "позички" замiнити словами "позики (кредиту)".

     6. Перше речення частини шостої статтi 7 Закону України "Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160) викласти у такiй редакцiї:

     "6. З прийняттям рiшення про включення об'єкта до одного з перелiкiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, стосовно нього припиняється дiя норм Господарського кодексу України у частинi купiвлi, продажу, передачi, обмiну, здачi в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цiнних паперiв, надання та одержання кредитiв у розмiрах, що перевищують середньорiчний рiвень таких операцiй за останнi три роки з урахуванням рiвня iнфляцiї, а також забороняється передача майна в iпотеку".

     7. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 38, ст. 339; 2001 р., N 21, ст. 103; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 117, N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 465, N 42, ст. 466, N 48, ст. 481):

     1) частину першу статтi 1 доповнити абзацами такого змiсту:

     "визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це дiяльнiсть з надання професiйних послуг на ринку цiнних паперiв, спрямована на визначення кредитоспроможностi об'єкта рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством;

     кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможностi об'єкта рейтингування в цiлому та/або його окремого боргового зобов'язання за нацiональною шкалою кредитних рейтингiв;

     Нацiональна рейтингова шкала (далi - Нацiональна шкала) - шкала, яка подiлена на визначенi групи рiвнiв та рiвнi, кожен з яких характеризує здатнiсть позичальника своєчасно та в повному обсязi виплачувати вiдсотки i основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможнiсть. Нацiональна шкала використовується для оцiнки кредитного ризику позичальника - органу мiсцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та окремих боргових iнструментiв - облiгацiй, iпотечних цiнних паперiв, позик;

     рейтингова оцiнка емiтента - характеризує рiвень спроможностi емiтента цiнних паперiв своєчасно та в повному обсязi виплачувати вiдсотки i основну суму за борговими зобов'язаннями вiдносно боргових зобов'язань iнших позичальникiв;

     рейтингова оцiнка цiнних паперiв емiтента - характеризує рiвень спроможностi позичальника (емiтента) своєчасно та у повному обсязi обслуговувати зобов'язання за цiнними паперами";

     2) доповнити статтею 41 такого змiсту:

     "Стаття 41. Рейтинговi агентства та рейтингова оцiнка

     Рейтинговi оцiнки, отримання яких вiдповiдно до закону є обов'язковим, мають право визначати виключно уповноваженi рейтинговi агентства та/або мiжнароднi рейтинговi агентства (разом - Рейтинговi агентства). Мiжнароднi рейтинговi агентства обов'язково повиннi бути визнанi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Особа набуває право визначати рейтинговi оцiнки з дати видачi їй Свiдоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.

     Особа включається до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств за результатами конкурсного вiдбору (далi - конкурс).

     Переможцем конкурсу може бути декiлька осiб.

     Мiжнародне рейтингове агентство набуває право визначати рейтинговi оцiнки з дати включення його до перелiку визнаних Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     При визначеннi рейтингової оцiнки, визначення якої є обов'язковим за законом, уповноважене рейтингове агентство зобов'язане використовувати Нацiональну шкалу.

     Нацiональна шкала подiляється на двi групи рiвнiв - iнвестицiйний та спекулятивний.

     Нацiональна шкала, а також подiл кожної групи рiвнiв на вiдповiднi рiвнi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Визначення рейтингової оцiнки мiжнародним рейтинговим агентством здiйснюється за шкалою, яка прийнята таким агентством.

     Випадки обов'язкового визначення рейтингової оцiнки емiтентiв та цiнних паперiв визначаються законом.

     Визначення рейтингової оцiнки потребують такi емiтенти:

     1) пiдприємства, у статутних фондах яких є державна частка;

     2) пiдприємства, що мають стратегiчне значення для економiки та безпеки держави;

     3) пiдприємства, якi займають монопольне (домiнуюче) становище.

     Обов'язковiсть визначення рейтингової оцiнки не залежить вiд форми власностi, пiдпорядкування чи iнших ознак емiтента.

     Визначення рейтингової оцiнки, якщо iнше не встановлено законом, потребують усi види емiсiйних цiнних паперiв, якi не розподiляються мiж засновниками або серед заздалегiдь визначеного кола осiб i можуть розповсюджуватися шляхом пiдписки, купуватися та продаватися на бiржi або iншому органiзованому ринку, крiм:

     1) державних цiнних паперiв;

     2) акцiй;

     3) цiнних паперiв недиверсифiкованих iнститутiв спiльного iнвестування;

     4) цiнних паперiв, емiтованих Державною iпотечною установою.

     Обов'язковiсть визначення рейтингової оцiнки цiнних паперiв не залежить вiд емiтента, способу їхньої емiсiї, порядку розмiщення чи iнших ознак";

     3) частину другу статтi 7 доповнити пунктами 31-37 такого змiсту:

     "31) видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свiдоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств;

     32) визначає перелiк мiжнародних рейтингових агентств, якi мають право визначати обов'язковi за законом рейтинговi оцiнки емiтентiв та цiнних паперiв;

     33) встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств;

     34) встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцiнки за Нацiональною шкалою;

     35) встановлює порядок подання Рейтинговим агентством iнформацiї до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     36) встановлює вiдповiднiсть рiвнiв рейтингових оцiнок за шкалою мiжнародних рейтингових агентств рiвням за Нацiональною шкалою;

     37) узагальнює досвiд та практику дiяльностi Рейтингових агентств i забезпечує публiчнiсть визначених рейтингових оцiнок";

     4) статтю 8 доповнити пунктами 27-29 такого змiсту:

     "27) встановлювати граничнi тарифи на послуги Рейтингових агентств, якi оплачуються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв;

     28) проводити самостiйно чи разом з iншими вiдповiдними органами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi уповноважених рейтингових агентств;

     29) у разi виявлення ознак порушення Рейтинговим агентством вимог законiв України у сферi цiнних паперiв та/або нормативних актiв Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вживати заходи впливу вiдповiдно до законодавства, в тому числi виключати уповноваженi рейтинговi агентства з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, анулювати Свiдоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, виключити мiжнароднi рейтинговi агентства з перелiку визнаних";

     5) у статтi 13:

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Порушення вимог законодавства з питань емiсiї цiнних паперiв тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб емiтента цiнних паперiв вiд 10 до 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на засновникiв (учасникiв) емiтента чи їх посадових осiб чи уповноважених ними осiб вiд 50 до 200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     у першому реченнi частини сьомої i частини восьмої слова "першою - четвертою" замiнити словами "першою - п'ятою";

     доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "Про вчинення адмiнiстративних правопорушень, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, уповноважена особа Комiсiї складає протокол про адмiнiстративне правопорушення. Справи про порушення вимог законодавства з питань емiсiї цiнних паперiв розглядаються вiдповiдно до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення".

     8. Перше речення абзацу третього частини четвертої статтi 12 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) викласти у такiй редакцiї:

     "Стосовно цього пiдприємства припиняється дiя норм Господарського кодексу України в частинi купiвлi, продажу, передачi, обмiну, здачi в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цiнних паперiв, надання та одержання кредитiв у розмiрах, що перевищують середньорiчний рiвень таких операцiй за останнi три роки з урахуванням рiвня iнфляцiї, а також забороняється передача майна в iпотеку".

     9. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р. N 5, ст. 46; 2004 р., N 2, ст. 6, N 6, ст. 37; 2005 р., N 33, ст. 431):

     1) статтю 47 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Державний виконавець, який забезпечив законне i своєчасне, в термiн, визначений у частинi першiй статтi 79 цього Закону, примусове виконання рiшення про виселення боржника, одержує винагороду за рахунок кредитора в розмiрi двох вiдсоткiв вiд стягнутої ним суми або вартостi майна (цiни реалiзацiї майна, на яке було звернено стягнення вiдповiдно до закону), але не бiльше трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) статтю 52 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Примусове звернення стягнення на предмет iпотеки здiйснюється державним виконавцем з урахуванням положень Закону України "Про iпотеку";

     3) частину першу статтi 79 доповнити реченнями такого змiсту: "Примусове виконання рiшення про виселення боржника здiйснюється державним виконавцем не пiзнiше 60 робочих днiв з моменту невиконання боржником рiшення про його виселення в установлений державним виконавцем строк, визначений вiдповiдно до статтi 24 цього Закону. У разi невиконання обов'язку по примусовому виселенню боржника в термiни, визначенi цiєю статтею, державний виконавець несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть, встановлену законом";

     4) у третьому реченнi частини четвертої статтi 85 слова "у частинi другiй" замiнити словами "у частинi третiй".

     10. Закон України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) доповнити статтею 461 такого змiсту:

     "Стаття 461. Особливостi банкрутства емiтента чи управителя iпотечних сертифiкатiв, управителя фонду фiнансування будiвництва чи управителя фонду операцiй з нерухомiстю

     1. У разi порушення провадження у справi про банкрутство стосовно емiтента чи управителя iпотечних сертифiкатiв iпотечнi активи не включаються до складу лiквiдацiйної маси такого емiтента або управителя. Розпорядження цими активами здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати".

     2. У разi порушення провадження у справi про банкрутство стосовно управителя фонду фiнансування будiвництва чи управителя фонду операцiй з нерухомiстю кошти та майно, що перебуває в управлiннi управителя, не включаються до складу лiквiдацiйної маси такого управителя. Розпорядження цими коштами та майном здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю".

     11. Пункт 140 Державної програми приватизацiї на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272), пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "передавати майно в iпотеку".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим.

     12. Статтю 93 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2002 р., N 5, ст. 30) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Iпотечнi активи, що перебувають в управлiннi банку або є забезпеченням виконання зобов'язань за сертифiкатами з фiксованою дохiднiстю, емiтентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду фiнансування будiвництва або майно фонду операцiй з нерухомiстю, в тому числi кошти на його рахунку, що перебувають в управлiннi банку, не включаються до лiквiдацiйної маси банку. Розпорядження цими активами здiйснюється вiдповiдно до законiв України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати" та "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю".

     13. У Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):

     1) у частинi першiй статтi 28:

     пункт 3 викласти у такiй редакцiї:

     "3) видає фiнансовим установам вiдповiдно до законiв з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг вiдповiднi дозволи, а також лiцензiї на провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг та затверджує умови провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, здiйснення яких потребує вiдповiдної лiцензiї чи дозволу, та порядок контролю за їх додержанням";

     доповнити пунктом 20 такого змiсту:

     "20) погоджує вiдповiдно до законiв з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг документи фiнансових установ, що визначають вимоги щодо надання фiнансових послуг";

     2) частину другу статтi 35 викласти в такiй редакцiї:

     "2. До заяви про видачу лiцензiї або дозволу додається копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи чи копiя довiдки про внесення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, посвiдчена нотарiально або органом, який видав оригiнал документа, документи, вимоги до перелiку та змiсту яких встановленi законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг, а до заяви про видачу лiцензiї на провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, зазначених у пунктах 3 i 4 частини першої статтi 34 цього Закону, - також документи, вимоги до перелiку та змiсту яких встановленi нормативно-правовими актами Уповноваженого органу".

     14. У Законi України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 19, ст. 254, N 26, ст. 362; 2005 р., N 1, ст. 1, ст. 10, N 6, ст. 138):

     1) у частинi першiй статтi 7 пункти 351 - 37, 39 виключити;

     2) статтю 31 доповнити частинами такого змiсту:

     "Кредитний рейтинг банкiвської установи, в якiй розмiщенi кошти страхових резервiв, повинен вiдповiдати iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством України.

     Кредитний рейтинг цiнних паперiв, емiтованих в Українi, в якi розмiщенi кошти страхових резервiв, повинен вiдповiдати iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством України".

     15. У Законi України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564):

     1) у статтi 1:

     друге речення пункту 1.5 виключити;

     пiдпункт 1.122 викласти у такiй редакцiї:

     "Пенсiйний вклад - кошти, внесенi на вкладний (депозитний) рахунок, вiдкритий у банку за договором пенсiйного вкладу вiдповiдно до закону";

     2) пiдпункт 4.2.17 пункту 4.2 статтi 4 викласти у такiй редакцiї:

     "4.2.17. доходи, якi становлять позитивну рiзницю мiж сумою внесених фiзичною особою коштiв до фонду фiнансування будiвництва та сумою коштiв, виплачених такiй особi з такого фонду у разi її вiдмови вiд участi у цьому фондi, за винятком випадкiв, коли фiзична особа отриманi з фонду фiнансування будiвництва кошти одночасно передала в управлiння тому ж управителю в той же або iнший фонд фiнансування будiвництва";

     3) пункт 7.2 статтi 7 пiсля абзацу шостого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "дохiд за сертифiкатом фонду операцiй з нерухомiстю;

     дохiд, який виплачується управителем фонду фiнансування будiвництва;

     дохiд учасника фонду банкiвського управлiння".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим;

     4) пiдпункт "г" пiдпункту 9.8.2 пункту 9.8 статтi 9 викласти у такiй редакцiї:

     "г) суми коштiв, з яких не було утримано (сплачено) податок та якi виплачуються вкладнику з його пенсiйного вкладу у зв'язку з достроковим розiрванням договору пенсiйного вкладу";

     5) у пунктi 22.8 статтi 22:

     абзац четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "кошти, перерахованi фiзичною особою до власного пенсiйного вкладу або до пенсiйного вкладу членiв сiм'ї такої фiзичної особи першого ступеня спорiднення";

     пiсля абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "доходи, нарахованi платнику податку за договором пенсiйного вкладу;

     доходи, нарахованi платнику податкiв - учаснику фонду банкiвського управлiння за договором довiрчого управлiння, укладеного з уповноваженим банком вiдповiдно до закону".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - дев'ятим.

     16. У Законi України "Про iпотеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313):

     1) друге речення абзацу другого статтi 1 викласти у такiй редакцiї: "Застава повiтряних та морських суден, суден внутрiшнього плавання, космiчних об'єктiв, майнових прав на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено, регулюється за правилами, визначеними цим Законом";

     2) у частинi другiй статтi 4:

     в абзацi третьому пункту 1 слова "Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     пункт 5 викласти у такiй редакцiї:

     "5) посилання на видачу заставної, її номер";

     3) статтю 5 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Предметом iпотеки може бути право оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право будувати, володiти та вiдчужувати об'єкт нерухомого майна. Таке право оренди чи користування нерухомим майном для цiлей цього Закону вважається нерухомим майном";

     4) частину другу статтi 13 виключити;

     5) частину першу статтi 14 доповнити реченням такого змiсту: "Продаж предмета iпотеки, що є об'єктом права державної чи комунальної власностi, здiйснюється з урахуванням вимог законiв України "Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)" та "Про особливостi приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва";

     6) у частинi першiй статтi 15 слова "сiльськогосподарського призначення" виключити;

     7) частину другу статтi 16 викласти у такiй редакцiї:

     "Передача в iпотеку об'єктiв незавершеного будiвництва здiйснюється шляхом передачi в iпотеку прав на земельну дiлянку, на якiй розташований об'єкт незавершеного будiвництва";

     8) у статтi 18:

     а) у частинi першiй:

     в абзацi другому пункту 1 слова "Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     пункт 2 доповнити словами "та/або посилання на правочин, у якому встановлено основне зобов'язання";

     б) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "У разi вiдсутностi в iпотечному договорi однiєї з вказаних вище iстотних умов вiн може бути визнаний недiйсним на пiдставi рiшення суду";

     9) у пунктi 4 частини першої статтi 18, частинi четвертiй статтi 24 слово "випуск" в усiх вiдмiнках замiнити словом "видача" у вiдповiдному вiдмiнку;

     10) частину другу статтi 19 доповнити реченням такого змiсту: "У разi коригування графiка виконання основного зобов'язання у зв'язку з його частковим достроковим погашенням анулювання заставної i видача нової заставної не є обов'язковими";

     11) у третьому реченнi частини першої статтi 19, у другому реченнi частини першої статтi 21, частинi четвертiй статтi 23, частинi другiй статтi 27 слово "оформлення" замiнити словом "видача" у вiдповiдному вiдмiнку;

     12) у статтi 20:

     а) у частинi першiй:

     у другому реченнi слова "випуск передбачений" замiнити словами "видача передбачена";

     доповнити реченнями такого змiсту: "Пiсля державної реєстрацiї iпотеки оригiнал заставної передається iпотекодержателю, якщо iнший порядок передачi заставної не встановлено iпотечним договором. Заставна не є емiсiйним цiнним папером. Першим власником заставної є особа, яка на момент видачi заставної вiдповiдно до умов iпотечного договору має статус iпотекодержателя. Якщо iнше не передбачено iпотечним договором, оригiнал заставної передається такому iпотекодержателю";

     б) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Заставна може передаватися її власником будь-якiй особi шляхом вчинення iндосаменту. Наступний власник заставної набуває всi права iпотекодержателя (нового кредитора) за договором, яким обумовлене основне зобов'язання, та за iпотечним договором, на пiдставi якого була видана заставна, а права попереднього власника заставної як iпотекодержателя (первiсного кредитора) припиняються. Попереднiй власник заставної на вимогу нового власника зобов'язаний передати новому власнику документи та iнформацiю, якi є важливими для здiйснення прав, що випливають iз заставної";

     в) у частинi третiй:

     перше речення виключити;

     у другому реченнi слово "оформлення" замiнити словом "видачi";

     г) частину шосту виключити;

     ґ) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Облiк заставних у банках здiйснюється у порядку, встановленому Нацiональним банком України, за правилами, що застосовуються для облiку забезпечених iпотекою кредитiв";

     13) у статтi 21:

     частину першу доповнити реченням такого змiсту: "Залежно вiд предмета iпотеки (нерухоме майно, об'єкт незавершеного будiвництва) заставна повинна мати вiзуальнi вiдмiнностi, встановленi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     у частинi другiй:

     в абзацi другому пункту 2 слова "Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     пункт 7 викласти у такiй редакцiї:

     "реєстрацiйний номер, дата та мiсце державної реєстрацiї обтяження нерухомого майна iпотекою";

     14) у статтi 22:

     перше речення частини другої викласти у такiй редакцiї:

     "Заставна пiдлягає передачi боржнику у разi повного виконання ним основного зобов'язання";

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "Якщо основне зобов'язання пiдлягає виконанню частинами, власник заставної зобов'язаний видавати боржнику документ, що пiдтверджує отримання платежу, та вести належний облiк (реєстр) платежiв за заставною, який надається боржнику на його вимогу. У разi розбiжностей мiж документами, що пiдтверджують отримання платежiв, та їх реєстром документи про отримання платежiв мають перевагу";

     15) у статтi 28:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 28. Суб'єкти та способи рефiнансування";

     доповнити новими частинами першою i другою такого змiсту:

     "Суб'єктом рефiнансування є банки та iншi фiнансовi установи, в тому числi спецiалiзована iпотечна установа.

     Рефiнансування iпотечних кредиторiв здiйснюється суб'єктами рефiнансування за рахунок коштiв, отриманих вiд розмiщення iпотечних цiнних паперiв".

     У зв'язку з цим частину першу вважати частиною третьою;

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Умови рефiнансування, визначенi у цьому роздiлi, можуть застосовуватися до будь-яких зобов'язань, забезпечених iпотекою, незалежно вiд того, чи була видана заставна вiдповiдно до умов такого зобов'язання";

     16) у частинi першiй статтi 29 слова "угодою, згiдно з якою" замiнити словами "договором, згiдно з яким";

     17) статтю 32 пiсля слiв "спецiалiзованих фiнансових установ" доповнити словами "у тому числi державної iпотечної установи";

     18) статтю 35 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Вимога, встановлена частиною першою цiєї статтi, не перешкоджає iпотекодержателю здiйснювати свої права, визначенi статтею 12 цього Закону, без попереднього повiдомлення iпотекодавця, якщо викликана таким повiдомленням затримка може спричинити знищення, пошкодження чи втрату предмета iпотеки";

     9) у статтi 38:

     у частинi шостiй слово "виручки" замiнити словом "коштiв";

     пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Iпотекодержатель, який реалiзував предмет iпотеки, надсилає iпотекодавцю, боржнику, якщо вiн є вiдмiнним вiд iпотекодавця, та iншим iпотекодержателям звiт про розподiл коштiв вiд продажу предмета iпотеки".

     У зв'язку з цим частини сьому i восьму вважати вiдповiдно частинами восьмою i дев'ятою;

     20) статтю 39 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Вiдстрочка виконання рiшення суду про звернення стягнення на предмет iпотеки не допускається у разi, якщо:

     iпотеку включено до iпотечного пулу;

     вiдстрочка може призвести до iстотного погiршення фiнансового стану iпотекодержателя;

     проти iпотекодавця чи iпотекодержателя порушено справу про банкрутство";

     21) статтю 41 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 41. Реалiзацiя предмета iпотеки на прилюдних торгах

     Реалiзацiя предмета iпотеки, на який звертається стягнення за рiшенням суду або за виконавчим написом нотарiуса, проводиться, якщо iнше не передбачено рiшенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження" , з дотриманням вимог цього Закону.

     Органiзацiя продажу предмета iпотеки покладається на спецiалiзованi органiзацiї, якi залучаються на конкурснiй основi органами державної виконавчої служби. Право вибору спецiалiзованої органiзацiї належить iпотекодержателю.

     Реалiзацiя предмета iпотеки здiйснюється у населеному пунктi за мiсцем його розташування, а якщо предмет iпотеки перебуває за межами населеного пункту, його реалiзацiя здiйснюється у найближчому населеному пунктi або районному центрi на територiї, на яку поширюються повноваження вiддiлу державної виконавчої служби, на виконаннi якого перебуває рiшення суду, або виконавчий напис нотарiуса про звернення стягнення на предмет iпотеки";

     22) частину другу статтi 43 викласти у такiй редакцiї:

     "Початкова цiна продажу предмета iпотеки встановлюється рiшенням суду або за згодою мiж iпотекодавцем та iпотекодержателем, а якщо вони не досягли згоди, - на пiдставi оцiнки, проведеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна i майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть, при цьому початкова цiна продажу майна не може бути нижчою за 90 вiдсоткiв його вартостi, визначеної шляхом його оцiнки";

     23) статтю 45 доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "У разi зупинення виконавчого провадження про звернення стягнення на предмет iпотеки вiдповiдно до вимог Закону України "Про виконавче провадження", внаслiдок чого прилюднi торги у призначений строк не вiдбулися, спецiалiзована органiзацiя проводить такi торги пiсля поновлення виконавчого провадження. Про проведення прилюдних торгiв пiсля поновлення виконавчого провадження спецiалiзована органiзацiя не пiзнiше нiж за 10 робочих днiв до дня їх проведення повiдомляє всiх учасникiв, якi зареєструвалися в установленому порядку";

     24) статтю 47 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 47. Оформлення результатiв прилюдних торгiв та розподiл коштiв вiд реалiзацiї предмета iпотеки

     Протягом п'яти робочих днiв з дня надходження платежу вiд покупця предмета iпотеки спецiалiзована органiзацiя надсилає державному виконавцю повiдомлення про здiйснення такої оплати разом з документами, що пiдтверджують реалiзацiю предмета iпотеки вiдповiдно до цього Закону. На вимогу державного виконавця для перевiрки дотримання порядку проведення прилюдних торгiв спецiалiзована органiзацiя зобов'язана подати державному виконавцю повну та достовiрну iнформацiю i документи, що стосуються органiзацiї i проведення торгiв.

     Протягом п'яти робочих днiв з дня отримання державним виконавцем повiдомлення та документiв, визначених частиною першою цiєї статтi, державний виконавець складає акт про реалiзацiю предмета iпотеки, в якому зазначаються:

     назва виконавчого документа, на пiдставi якого здiйснено реалiзацiю предмета iпотеки, його номер та дата видачi, найменування органу (посадової особи), який видав документ;

     вiдомостi про iпотекодержателя та iпотекодавця;

     стисла характеристика та мiсцезнаходження предмета iпотеки;

     назва спецiалiзованої органiзацiї, яка проводила прилюднi торги, дата та мiсце їх проведення;

     вiдомостi про покупця;

     початкова цiна предмета iпотеки та цiна продажу;

     сума коштiв, перерахована спецiалiзованiй органiзацiї за придбаний предмет iпотеки, та дата їх перерахування;

     вiдомостi про те, що прилюднi торги вiдбулися з дотриманням вимог цього Закону.

     Акт про реалiзацiю предмета iпотеки пiдписується державним виконавцем, затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби, скрiплюється печаткою цього органу та не пiзнiше наступного дня надсилається до спецiалiзованої органiзацiї, яка проводила прилюднi торги.

     Державний виконавець не може вiдмовити у видачi акта про реалiзацiю предмета iпотеки, якщо така реалiзацiя здiйснювалася вiдповiдно до вимог цього Закону. У разi вiдмови видати акт про реалiзацiю предмета iпотеки державний виконавець повинен протягом п'яти робочих днiв з дня закiнчення строку, встановленого частиною другою цiєї статтi, повiдомити про це спецiалiзовану органiзацiю, iпотекодержателя, iпотекодавця та покупця. Повiдомлення, що мiстить пiдстави для вiдмови у видачi акта про реалiзацiю предмета iпотеки, пiдписується державним виконавцем i начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби та скрiплюється печаткою цього органу. Вiдмова державного виконавця видати акт про реалiзацiю предмета iпотеки може бути оскаржена вiдповiдно до законодавства.

     На пiдставi акта про реалiзацiю предмета iпотеки нотарiус видає покупцевi свiдоцтво про придбання нерухомого майна.

     Протягом п'яти робочих днiв з дня надходження вiд державного виконавця акта про реалiзацiю предмета iпотеки спецiалiзована органiзацiя видає цей акт покупцевi, нотарiально посвiдченi копiї акта надсилає iпотекодержателю та iпотекодавцю, а перерахованi покупцем кошти розподiляє у такiй черговостi:

     витрати на органiзацiю реалiзацiї предмета iпотеки;

     комiсiйна винагорода спецiалiзованої органiзацiї, яка не може перевищувати трьох вiдсоткiв цiни продажу предмета iпотеки;

     задоволення вимог iпотекодержателiв та iнших кредиторiв боржника, якi мають зареєстрованi у встановленому законодавством порядку права чи вимоги на реалiзоване майно, вiдповiдно до їх прiоритету та розмiру;

     решта коштiв на вимогу державного виконавця перераховується до органу державної виконавчої служби для покриття витрат на проведення виконавчих дiй, стягнення виконавчого збору та задоволення вимог стягувачiв за iншими виконавчими документами в порядку, встановленому законодавством, а у разi вiдсутностi стягувачiв за iншими виконавчими документами - повертається iпотекодавцю.

     Спецiалiзована органiзацiя надсилає державному виконавцю, iпотекодавцю, боржнику, якщо вiн не є iпотекодавцем, та iпотекодержателям звiт про проведення розподiлу коштiв, що надiйшли вiд реалiзацiї предмета iпотеки.

     Якщо сума, одержана вiд реалiзацiї предмета iпотеки, не покриває вимоги iпотекодержателя, вiн має право отримати решту суми з iншого майна боржника у порядку, встановленому законом";

     25) у статтi 49:

     у другому реченнi частини першої слово "свiдоцтвом" замiнити словами "актом про реалiзацiю предмета iпотеки";

     частину другу доповнити реченням такого змiсту: "Початкова цiна продажу предмета iпотеки на других прилюдних торгах може бути зменшеною не бiльше нiж на 25 вiдсоткiв";

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "Якщо iпотекодержатель не скористався правом, передбаченим частиною першою цiєї статтi, за результатами других прилюдних торгiв, iпотека може бути припиненою за рiшенням суду";

     26) абзаци другий i третiй пiдпункту 1 пункту 6 роздiлу VI "Прикiнцевi положення" виключити;

     27) у текстi Закону слова "реалiзацiйна цiна" та "цiна реалiзацiї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "цiна продажу" у вiдповiдному вiдмiнку.

     17. У Законi України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377):

     1) у статтi 1 слово "визначає" замiнити словом "встановлює", а слово "масового" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 2:

     абзаци третiй i четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "управитель - фiнансова установа, яка вiд свого iменi дiє в iнтересах установникiв управлiння майном i здiйснює управлiння залученими коштами згiдно iз законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку дозвiл/лiцензiю;

     договiр управлiння майном - договiр, за яким установник управлiння передає управителю у довiрчу власнiсть майно з метою досягнення визначених ним цiлей та встановлює обмеження щодо окремих дiй управителя з управлiння цим майном. За цим Законом договором управлiння майном для фонду фiнансування будiвництва (далi - ФФБ) є договiр про участь у ФФБ, а для фонду операцiй з нерухомiстю (далi - ФОН) - договiр на придбання сертифiкатiв ФОН";

     абзац шостий викласти у такiй редакцiї:

     "об'єкт будiвництва - будiвля, споруда або комплекс споруд, будiвництво яких органiзує забудовник та фiнансування будiвництва яких здiйснює управитель за рахунок отриманих в управлiння коштiв";

     в абзацi дванадцятому слова "угода, яка" замiнити словами "договiр, який";

     3) у статтi 4:

     у частинi першiй слова "банк або iнша" виключити;

     частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Забудовником може бути особа, яка згiдно iз законодавством має право на виконання функцiй замовника будiвництва для спорудження об'єктiв будiвництва та уклала договiр з управителем";

     4) у статтi 9:

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Управитель укладає iз забудовником договiр, за яким замовляє забудовнику збудувати один або декiлька об'єктiв будiвництва, ввести їх в експлуатацiю та передати об'єкти iнвестування установникам цього фонду та на умовах, визначених цим Законом та Правилами фонду";

     частину другу виключити;

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "За кожним об'єктом будiвництва забудовник або його пiдрядник забов'язаний укласти iз страховиком, визначеним управителем, договiр обов'язкового страхування будiвельно-монтажних робiт на весь час спорудження об'єкта будiвництва та на гарантiйний термiн вiд ризикiв його пошкодження або знищення внаслiдок техногенних аварiй та природних явищ - на користь управителя як довiрчого власника";

     у першому реченнi частини п'ятої слово "угодою" замiнити словами "кожним об'єктом будiвництва";

     частину шосту викласти у такiй редакцiї:

     "Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за договором щодо органiзацiї спорудження об'єктiв будiвництва та своєчасного введення їх в експлуатацiю незалежно вiд обсягу замовлення на будiвництво, пiдтвердженого управителем";

     5) у статтi 10:

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Виконання зобов'язань забудовника за договором, укладеним мiж ним та управителем фонду, забезпечується встановленням iпотеки. Предметом iпотеки за iпотечним договором можуть бути майновi права на нерухомiсть, яка є об'єктом будiвництва, або, за згодою управителя, об'єкт незавершеного будiвництва, або нерухоме майно. Iпотечний договiр має бути укладений у письмовiй формi та нотарiально посвiдчений вiдповiдно до закону";

     у частинi другiй слова "цiєю угодою" замiнити словами "цим договором";

     в абзацi першому частини третьої слова "Одночасно з укладанням угоди" замiнити словами "За кожним об'єктом будiвництва";

     6) у статтi 11:

     частину третю доповнити словами "та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацiю незалежно вiд обсягу фiнансування";

     в абзацi другому частини четвертої слова "кошторису на будiвництво, погодженого з управителем" замiнити словами "в межах загальної вартостi будiвництва, погодженої з управителем, та своєчасно ввести їх в експлуатацiю у разi виконання управителем графiка фiнансування будiвництва";

     у частинi п'ятiй слово "укладає" замiнити словами "може укласти", а слово "обов'язкового" виключити;

     у частинi сьомiй слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "вiдповiдний орган, що здiйснює нагляд та регулювання дiяльностi управителя";

     частину восьму доповнити реченням такого змiсту: "Для ФФБ виду Б у разi порушення забудовником умов договору, що за оцiнкою управителя може призвести до пiдвищення його ризикiв, управитель може в односторонньому порядку змiнити умови договору з забудовником за конкретним об'єктом будiвництва ФФБ виду Б на умови договору, що вiдповiдають ФФБ виду А, та письмово повiдомити про це довiрителiв за цим об'єктом будiвництва та забудовника в мiсячний строк";

     частину дев'яту викласти у такiй редакцiї:

     "ФФБ вважається створеним пiсля затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та вiдкриття рахунку ФФБ. Для кожного ФФБ вiдкривається окремий рахунок. Будь-якi обмеження щодо кiлькостi об'єктiв будiвництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, не встановлюються";

     7) у статтi 12:

     у частинi другiй слова "умови кредитування довiрителя" виключити;

     частину четверту викласти у такiй редакцiї:

     "Правила фонду мають передбачати обмеження права довiрчої власностi управителя ФФБ, встановленi установником управлiння майном у договорi управлiння майном, якi визначають зобов'язання управителя виконувати встановленi цими Правилами процедури щодо:

     забезпечення передачi довiрителю, який повнiстю проiнвестував закрiплений за ним об'єкт iнвестування, майнових прав на цей об'єкт iнвестування для подальшого отримання його у власнiсть вiд забудовника;

     забезпечення можливостi отримання довiрителем, на умовах Правил ФФБ та договору управлiння майном, коштiв з ФФБ на вимогу довiрителя в разi його вiдмови вiд участi у фондi";

     8) у статтi 13:

     в абзацi другому частини першої слова "страхування комерцiйних ризикiв, визначених цим Законом" виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "процедур управлiння майном" замiнити словами "обмежень довiрчої власностi управителя";

     9) у частинi другiй статтi 14 слова "та пiдтверджують її правоздатнiсть" виключити;

     10) у частинi другiй статтi 16:

     перше речення викласти у такiй редакцiї:

     "Для ФФБ виду Б управитель здiйснює фiнансування будiвництва у порядку, визначеному договором, у межах загальної вартостi будiвництва та вiдповiдно до графiка фiнансування, погоджених управителем i забудовником за кожним об'єктом будiвництва";

     у другому реченнi слова "та звертається до страховика з вимогою про виплату страхового вiдшкодування за договором страхування комерцiйного ризику" виключити;

     11) у статтi 17:

     у частинi другiй слова "з iнiцiативи довiрителя" виключити;

     доповнити частинами четвертою i п'ятою такого змiсту:

     "Повернення коштiв довiрителю ФФБ не може здiйснюватися за рахунок iншого ФФБ або власного майна банку;

     Розмiр оперативного резерву банк-управитель визначає самостiйно. Управитель, який не є банкiвською установою, визначає розмiр оперативного резерву вiдповiдно до нормативiв, встановлених у нормативних актах вiдповiдного органу, що здiйснює нагляд та регулювання дiяльностi управителя";

     12) у статтi 18:

     у частинi першiй:

     в абзацi четвертому цифру i слово "5 вiдсоткiв" замiнити цифрами i словом "20 вiдсоткiв";

     в абзацi п'ятому цифри i слово "30 днiв" замiнити цифрами i словом "90 днiв";

     частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "У разi виявлення управителем ризику порушень умов договору управитель має право припинити фiнансування будiвництва, вимагати розiрвання договору, повернення забудовником усiх спрямованих на фiнансування будiвництва цього об'єкта коштiв, перерахування на рахунок ФФБ коштiв, необхiдних для розрахункiв з довiрителями вiдповiдно до умов статтi 17 цього Закону, що виходять iз ФФБ у зв'язку iз розiрванням договору, а також здiйснювати iншi заходи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань за договором, визначенi цим Законом";

     частину четверту виключити;

     13) у частинi першiй статтi 21:

     абзац другий доповнити реченням такого змiсту: "За погодженням управителя та забудовника, при перерахуваннi коштiв на фiнансування будiвництва iз фонду фiнансування будiвництва, управитель може утримувати належну йому винагороду самостiйно за рахунок коштiв ФФБ";

     абзац третiй викласти у такiй редакцiї:

     "для ФФБ виду Б управитель при перерахуваннi коштiв на фiнансування будiвництва iз фонду фiнансування будiвництва утримує належну йому винагороду самостiйно за рахунок коштiв ФФБ у розмiрi, визначеному Правилами ФФБ";

     14) у статтi 24:

     частину першу доповнити словами "та Нацiональний банк України у межах своїх повноважень";

     частину другу доповнити словами "та iнших актiв законодавства";

     в абзацi другому частини третьої слова "цим Законом" замiнити словом "законом";

     15) у другому реченнi частини третьої статтi 26 слово "Управитель" замiнити словом "Емiтент";

     16) абзаци десятий i одинадцятий частини першої статтi 27 виключити;

     17) у статтi 29:

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "Пiд операцiями з нерухомiстю розумiються дiї управителя ФОН щодо фiнансування будiвництва нерухомостi для подальшого її використання з метою отримання прибутку шляхом здiйснення з цiєю нерухомiстю наступних операцiй: передача в платне користування третiм особам, продаж, здiйснення iнших операцiй, не заборонених законодавством";

     частину четверту виключити;

     18) у статтi 30:

     у частинi першiй слова "здiйснює обов'язкове" замiнити словами "може здiйснювати";

     у частинi третiй слова "пiдлягає обов'язковому страхуванню" замiнити словами "може бути застрахована";

     19) у статтi 32:

     у частинi четвертiй:

     в абзацi четвертому цифру i слово "5 вiдсоткiв" замiнити цифрами i словом "20 вiдсоткiв";

     в абзацi п'ятому цифри i слово "30 днiв" замiнити цифрами i словом "90 днiв";

     у частинi п'ятiй слова "угодою, визначеною" замiнити словами "договором, визначенi";

     20) частину першу статтi 36 доповнити словами "та Нацiональний банк України у межах своїх повноважень";

     21) у статтi 37:

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Власник сертифiкату ФОН може отримувати дохiд вiд управлiння ФОН управителем на умовах Правил ФОН та проспекту емiсiї сертифiкатiв ФОН. Власник сертифiкатiв ФОН має право вимагати вiд управителя дотримання обмежень прав довiрчої власностi вiд здiйснення управлiння ФОН. Пiсля закiнчення строку, на який був створений вiдповiдний ФОН, власник сертифiкатiв при їх викупi емiтентом має право на дохiд у грошовiй формi у сумi, що вiдповiдає вартостi частки чистих активiв ФОН, яка припадає на належну йому кiлькiсть сертифiкатiв ФОН";

     частину третю доповнити словами "та iншими актами законодавства про цiннi папери";

     22) в абзацi восьмому частини першої статтi 38 слово "виготовлення" замiнити словами "замовлення для виготовлення";

     23) у статтi 39:

     абзац другий частини п'ятої викласти у такiй редакцiї:

     "емiтентом - небанкiвською установою на окремому рахунку, вiдкритому у банку, в якому емiтенту вiдкрито поточний рахунок";

     частину восьму викласти у такiй редакцiї:

     "Кiлькiсть випускiв сертифiкатiв ФОН одного емiтента, що одночасно знаходяться в обiгу, не обмежується";

     24) частину першу статтi 40 викласти у такiй редакцiї:

     "Розмiщення сертифiкатiв здiйснюється шляхом вiдкритого або закритого продажу";

     частину другу виключити;

     25) у статтi 41:

     частини сьому i восьму викласти в такiй редакцiї:

     "У разi емiсiї сертифiкатiв ФОН у бездокументарнiй формi на кожний випуск сертифiкатiв емiтент оформлює глобальний сертифiкат.

     Обслуговування обiгу сертифiкатiв ФОН, у тому числi депозитарну дiяльнiсть щодо цих цiнних паперiв, здiйснює обраний емiтентом зберiгач у Нацiональнiй депозитарнiй системi вiдповiдно до законодавства України";

     частини дев'яту та десяту виключити;

     26) частину першу статтi 42 викласти у такiй редакцiї:

     "Дозвiл на право здiйснення емiсiї сертифiкатiв ФОН емiтентам надається вiдповiдним уповноваженим органом, до компетенцiї якого вiдносяться нагляд та регулювання дiяльностi емiтента у визначеному ним порядку";

     27) в абзацi п'ятому частини першої статтi 43 слова "що подаються заявником на власний розсуд" замiнити словами "встановленi законодавством";

     28) назву та частину першу статтi 47 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 47. Реєстрацiя власникiв сертифiкатiв ФОН

     Ведення реєстру власникiв iменних сертифiкатiв ФОН незалежно вiд кiлькостi власникiв таких сертифiкатiв без отримання лiцезiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку здiйснює банк, обраний емiтентом. Такий банк повинен мати лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення дiяльностi зберiгача. Облiк та перехiд прав власностi за сертифiкатами ФОН здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi";

     29) у статтi 50:

     у частинi першiй слова "цим банком" виключити;

     у частинi сьомiй слова "до укладеної ними угоди" замiнити словами "до укладеного ними договору";

     частини дев'яту - дванадцяту замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Змiна або розiрвання iпотечного договору допускається лише за згодою сторiн, якщо iнше не встановлено договором або законом.

     У разi закiнчення будiвництва, змiни або розiрвання iпотечного договору банк вносить в установленому законом порядку змiни щодо обтяження нерухомостi iпотекою.

     Нотарiус за повiдомленням банку накладає заборону на вiдчуження збудованої нерухомостi, яка є предметом iпотеки, якщо це передбачено iпотечним договором";

     30) пункт 2 роздiлу VI "Прикiнцевi положення" викласти у такiй редакцiї:

     "2. Вiдносини щодо залучення коштiв в управлiння з метою фiнансування будiвництва житла та особливостi управлiння ними регулюються цим Законом та iншими законодавчими актами України в частинi, що не суперечать цьому Закону";

     31) у текстi Закону слово "угода" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словом "договiр" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     18. У Законi України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1):

     1) у преамбулi слово "регулює" замiнити словом "встановлює";

     2) у частинi першiй статтi 1:

     в абзацi третьому слова "особливий вид цiнного паперу" замiнити словами "iпотечний цiнний папiр";

     абзац четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "договiр про iпотечний борг - цивiльно-правова угода, спрямована на набуття, змiну або припинення цивiльних прав i обов'язкiв, якi виникають у кредитодавця та боржника з приводу iпотечного боргу";

     пiсля абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "iпотечний борг - основне зобов'язання за будь-яким правочином виконання якого забезпечене iпотекою;

     iпотечне кредитування - правовiдносини, що виникають з приводу набуття права вимоги iпотечного боргу за правочинами та iншими документами".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - тринадцятим;

     друге речення абзацу восьмого пiсля слiв "цiну придбання" доповнити словами "(цiну зобов'язання)";

     абзац одинадцятий доповнити словами "та має вiдповiдний дозвiл/лiцензiю";

     3) назву роздiлу I викласти в такiй редакцiї:

     "Роздiл I. Iпотечний борг";

     у текстi роздiлу слова "iпотечний кредит" замiнити словами "iпотечний борг";

     4) у статтi 2:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Договiр про iпотечний борг";

     б) у частинi першiй:

     перше та друге речення абзацу першого викласти в такiй редакцiї:

     "Iпотечний борг виникає з цивiльно-правових вiдносин мiж сторонами договору про iпотечний борг за умови дотримання встановлених цим Законом вимог. Основнi економiчнi та правовi вимоги виникнення iпотечного боргу мають бути розкритi до укладання договору про iпотечний борг";

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "реквiзити лiцензiї та/або свiдоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру фiнансових установ чи Державного реєстру банкiв".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     в) у частинi третiй слово "додатковi" виключити;

     г) у частинi четвертiй:

     в абзацi другому слова "та порядок його амортизацiї" виключити;

     абзац третiй виключити;

     5) у першому реченнi частини другої статтi 3 слова "амортизацiї шляхом поступового зменшення" замiнити словами "поступовому зменшенню";

     6) у статтi 5:

     у назвi слово "Встановлення" замiнити словом "Виникнення";

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Iпотека виникає вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про iпотеку" щодо нерухомого майна, об'єктiв незавершеного будiвництва та майнових прав на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено";

     частини шосту - дев'яту замiнити п'ятьма частинами такого змiсту:

     "Обтяження iпотекою нерухомого майна пiдлягає державнiй реєстрацiї в установленому законом порядку незалежно вiд того, хто є власником цього майна на час укладення iпотечного договору.

     Iпотечний договiр, предметом iпотеки за яким є майновi права на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено, посвiдчується нотарiусом на пiдставi документiв, що пiдтверджують майновi права на цю нерухомiсть. Iпотекодавцем за таким iпотечним договором може бути забудовник - особа, яка органiзовує спорудження нерухомостi для власних потреб чи для передачi її у власнiсть iншим особам, або особа, власнiстю якої стане ця нерухомiсть пiсля завершення будiвництва. Обтяження майнових прав iпотекодавця на такий предмет iпотеки пiдлягає реєстрацiї у встановленому законом порядку.

     Пiсля закiнчення будiвництва нерухомостi iпотекодержатель реєструє у встановленому законом порядку обтяження прав власника на збудовану нерухомiсть, та ця нерухомiсть продовжує бути предметом iпотеки вiдповiдно до умов iпотечного договору.

     Змiна або розiрвання iпотечного договору допускається лише за згодою сторiн, якщо iнше не встановлено договором або законом.

     У разi коли iпотечним договором передбачено накладення заборони вiдчуження нерухомого майна, яке є предметом iпотеки, нотарiус накладає таку заборону одночасно з посвiдченням договору iпотеки. Якщо предметом iпотеки є майновi права на нерухомiсть, будiвництво якої не завершено, нотарiус за повiдомленням iпотекодержателя накладає заборону на вiдчуження нерухомого майна".

     У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;

     7) у статтi 6:

     перше речення частини першої пiсля слiв "та покупцем" доповнити словами "або продати вiд свого iменi", а слова "письмової згоди" замiнити словами "згоди шляхом укладення договору про задоволення вимог iпотекодержателя, який пiдлягає нотарiальному посвiдченню";

     перше речення частини другої пiсля слова "повiдомити" доповнити словами "iпотекодавця та", а слова "майновi права на нерухомiсть" замiнити словами "об'єкт незавершеного будiвництва";

     частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "Пiсля продажу предмета iпотеки та розподiлу коштiв в установленому законом порядку вимоги iнших осiб на предмет iпотеки є недiйсними";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Продаж предмета iпотеки, що є об'єктом права державної чи комунальної власностi, здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 14 Закону України "Про iпотеку";

     8) статтю 7 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Примусова реалiзацiя предмета iпотеки за виконавчими документами

     Примусове звернення стягнення на предмет iпотеки i його реалiзацiя для задоволення вимог iпотекодержателя здiйснюється органом державної виконавчої служби на пiдставi рiшення суду або виконавчого напису нотарiуса вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження", з урахуванням вимог, установлених Законом України "Про iпотеку";

     9) у статтi 8:

     у назвi слова "за цим Законом" виключити;

     частини другу - одинадцяту замiнити однiєю частиною такого змiсту:

     "У разi примусової реалiзацiї предмета iпотеки вiдповiдно до статтi 7 цього Закону оформлення результатiв реалiзацiї предмета iпотеки здiйснюється у порядку, встановленому законодавством".

     У зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною третьою;

     10) статтi 9 i 10 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Розподiл коштiв вiд продажу предмета iпотеки

     Iпотекодержатель, який реалiзував предмет iпотеки вiдповiдно до статтi 6 цього Закону, протягом п'яти робочих днiв пiсля надходження коштiв вiд покупця предмета iпотеки або спецiалiзована органiзацiя, яка забезпечила реалiзацiю предмета iпотеки вiдповiдно до статтi 7 цього Закону, протягом п'яти робочих днiв з моменту надходження акта про реалiзацiю предмета iпотеки розподiляє кошти, що надiйшли вiд покупця предмета iпотеки, у черговостi, встановленiй Законом України "Про iпотеку".

     Iпотекодержатель, який реалiзував предмет iпотеки, надсилає iпотекодавцю, боржнику та iншим iпотекодержателям звiт про розподiл коштiв, що надiйшли вiд продажу предмета iпотеки, а спецiалiзована органiзацiя, яка забезпечила реалiзацiю предмета iпотеки, надсилає звiт зазначеним особам i органу державної виконавчої служби.

     Стаття 10. Права iпотекодержателя у разi визнання реалiзацiї предмета iпотеки такою, що не вiдбулася

     У разi прийняття судом рiшення про визнання реалiзацiї предмета iпотеки такою, що не вiдбулася, iпотекодержатель має право придбати предмет iпотеки у порядку, встановленому Законом України "Про iпотеку";

     11) друге речення частини четвертої статтi 12 виключити;

     12) у статтi 14:

     частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Сертифiкати мають строк обiгу, сертифiкати з фiксованою дохiднiстю - номiнальну вартiсть, сертифiкати участi - частку консолiдованого iпотечного боргу, що припадає на один сертифiкат. Номiнальна вартiсть та строк обiгу сертифiкатiв одного випуску мають бути однаковими. Номiнальна вартiсть може бути встановлена в нацiональнiй валютi з урахуванням iнфляцiйного застереження";

     абзац сьомий частини четвертої викласти у такiй редакцiї:

     "номiнальна вартiсть сертифiката з фiксованою дохiднiстю або частка консолiдованого iпотечного боргу, що припадає на один сертифiкат участi на дату реєстрацiї випуску";

     13) у статтi 16:

     в абзацi одинадцятому частини першої слово "виготовлення" замiнити словами "замовлення для виготовлення";

     частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Емiтент приймає рiшення про випуск iпотечних сертифiкатiв пiсля отримання вiд вiдповiдного державного органу дозволу на право здiйснення емiсiї сертифiкатiв";

     14) у статтi 17:

     абзац четвертий частини четвертої викласти у такiй редакцiї:

     "загальна номiнальна вартiсть сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю або вартiсть iпотечних активiв, що є забезпеченням випуску сертифiкатiв участi, випущених емiтентом, не може перевищувати 50-кратного розмiру власного капiталу емiтента";

     перше речення частини шостої пiсля слова "небанкiвська" доповнити словом "фiнансова";

     частину восьму доповнити словами "якщо для кожного з випускiв сформовано окремi iпотечнi активи";

     15) частину третю статтi 19 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "частка консолiдованого iпотечного боргу, що припадає на один сертифiкат участi на дату реєстрацiї випуску".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - вiсiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятнадцятим;

     16) у статтi 20:

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Розмiщення сертифiкатiв здiйснюється шляхом проведення вiдкритого продажу";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Обслуговування обiгу сертифiкатiв, у тому числi депозитарну дiяльнiсть щодо цих цiнних паперiв, здiйснює обраний емiтентом або управителем банк, який обслуговує iпотечнi активи, в Нацiональнiй депозитарнiй системi вiдповiдно до законодавства України";

     частину дев'яту викласти у такiй редакцiї:

     "Облiк та перехiд прав власностi за iпотечними сертифiкатами здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi". Сертифiкати можуть бути переданi власнику тiльки пiсля повної оплати їх вартостi";

     17) у статтi 21:

     частини третю та шосту виключити;

     частину сьому викласти у такiй редакцiї:

     "У разi емiсiї сертифiкатiв у бездокументарнiй формi на кожний випуск сертифiкатiв емiтент оформлює глобальний сертифiкат";

     18) у статтi 22:

     назву та частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Реєстрацiя прав власностi на сертифiкати

     Ведення реєстру власникiв iменних iпотечних сертифiкатiв здiйснює обраний емiтентом або управителем банк, який обслуговує iпотечнi активи, з урахуванням вимог законодавства, без отримання лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, незалежно вiд кiлькостi власникiв таких сертифiкатiв";

     частину третю виключити;

     19) частину другу статтi 25 викласти у такiй редакцiї:

     "Для участi у справi про призначення або замiну управителя суд залучає уповноваженого представника спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг";

     20) частину першу статтi 26 виключити;

     21) у першому реченнi частини дев'ятої статтi 32 слова "якi вiдповiдають вимогам цього Закону" виключити;

     22) у частинi третiй статтi 33:

     абзац шостий доповнити словами "у порядку, встановленому законодавством";

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "обслуговування обiгу, у тому числi депозитарну дiяльнiсть щодо iпотечних сертифiкатiв, ведення реєстру власникiв iменних iпотечних сертифiкатiв".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий вважати вiдповiдно абзацами восьмим i дев'ятим;

     23) частину п'яту статтi 34 пiсля слова "небанкiвською" доповнити словом "фiнансовою";

     24) у статтi 37:

     частини третю i четверту викласти у такiй редакцiї:

     "При випуску iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю, забезпечених iпотечними активами, iпотеки, що забезпечують виконання основних зобов'язань за договорами про iпотечний кредит, реформованих у вiдповiдний консолiдований iпотечний борг, не можуть бути одночасно забезпеченням випуску сертифiкатiв участi.

     У разi невиконання боржником основного зобов'язання керуючий iпотекою здiйснює заходи щодо стягнення платежiв за цим зобов'язанням та звертає стягнення на предмет iпотеки, зокрема щодо примусового стягнення. Керуючий iпотекою перераховує кошти, що надiйшли вiд реалiзацiї предмета iпотеки, розпоряднику платежiв";

     у частинi п'ятiй слова "майнових прав на нерухомiсть" замiнити словом "нерухомостi" i доповнити реченням такого змiсту: "Забезпеченням випуску iпотечних сертифiкатiв не можуть виступати iпотечнi активи, якi перебувають у заставi або обмеженi iншим чином та є забезпеченням виконання iнших зобов'язань, нiж зобов'язання емiтента за вiдповiдним випуском iпотечних сертифiкатiв, та iпотечнi активи, якi входять до складу забезпечення iншого випуску iпотечних сертифiкатiв";

     25) частину другу статтi 40 викласти у такiй редакцiї:

     "Емiтентом може бути фiнансова установа, якiй вiдповiдним державним органом видано дозвiл на право здiйснення емiсiї сертифiкатiв";

     26) частину другу статтi 45 викласти у такiй редакцiї:

     "Нагляд i регулювання дiяльностi банкiв та iнших фiнансових установ, якi виконують операцiї з iпотечного кредитування, є емiтентами iпотечних сертифiкатiв та суб'єктами управлiння iпотечними активами, здiйснюють Нацiональний банк України та спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг, Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в межах своїх повноважень";

     абзац третiй частини п'ятої пiсля слiв "виконання зобов'язань" доповнити словами "емiтентом, який є розпорядником платежiв, або управителем, який дiє за дорученням емiтента";

     27) частину першу статтi 46 викласти у такiй редакцiї:

     "Дозвiл на здiйснення емiсiї сертифiкатiв банками та iншими фiнансовими установами видається вiдповiдним державним органом в установленому законодавством порядку";

     28) абзац сьомий частини першої статтi 47 пiсля слова "контроль" доповнити словами "за додержанням вимог законодавства щодо здiйснення емiсiї iпотечних сертифiкатiв та захисту прав їх власникiв";

     29) у пунктi 2 статтi 50 "Прикiнцевi положення":

     абзац третiй викласти у такiй редакцiї:

     "До створення єдиної системи органiв реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обмежень, а також до формування Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень державна реєстрацiя iпотек проводиться згiдно з Тимчасовим порядком державної реєстрацiї iпотек, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац четвертий виключити;

     30) у текстi Закону слово "угода" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словом "договiр" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     19. Частину третю статтi 31 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "До прийняття спецiального закону з питань дiяльностi гарантiйного фонду регулювання його дiяльностi здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     20. У Законi України "Про проведення експерименту у житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 листопада 2005 року N 3108-IV):

     1) у статтi 1:

     в абзацi другому слова "фонду банкiвського управлiння, що об'єднанi у єдиний майновий комплекс" замiнити словами "фонду банкiвського управлiння (далi - ФБУ), що об'єднанi уповноваженим банком";

     в абзацах третьому, четвертому та двадцять третьому слова "у єдиний майновий комплекс" виключити;

     абзац четвертий пiсля слiв "у довiрче управлiння" доповнити словами "на умовах, визначених Правилами ФБУ";

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "додатковi спецiальнi резерви страхування коштiв фондiв банкiвського управлiння - грошовi резерви, якi вiдповiдно до цього Закону формуються уповноваженим банком, в обов'язковому порядку та за рахунок своїх валових витрат, для гарантування виконання зобов'язань уповноваженого банку перед учасниками кожного з фондiв банкiвського управлiння";

     абзаци дев'ятий та одинадцятий доповнити словами "та накопиченого проценту";

     абзац десятий пiсля слiв "спрямованi уповноваженими банками до пенсiйного фонду банкiвського управлiння" доповнити словами "з фiксованою винагородою";

     абзац дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "доход учасника ФБУ - доход ФБУ, розподiлений мiж учасниками вiдповiдного ФБУ";

     абзац чотирнадцятий виключити;

     у другому реченнi абзацу шiстнадцятого "уповноваженi банки визначають" замiнити словами "уповноважений банк визначає";

     в абзацi сiмнадцятому слова "порушення умов договору" замiнити словами "дострокове розiрвання договору";

     в абзацi вiсiмнадцятому слова "якої необхiдно" замiнити словами "яких необхiдно";

     абзац дев'ятнадцятий викласти у такiй редакцiї:

     "представники учасника дитячого ФБУ - батьки (усиновлювачi, опiкуни, пiклувальники), що набули вiдповiдних прав згiдно з дiючим законодавством";

     абзац двадцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "уповноважений банк - комерцiйний банк, з яким холдингова компанiя "Київмiськбуд" (далi - Київмiськбуд) уклав угоду про надання повноважень вiдповiдно до цього Закону";

     в абзацi двадцять другому слова "уклав угоду" замiнити словами "уклав договiр";

     в абзацi двадцять третьому слова "далi - ФБУ" замiнити словом "ФБУ";

     в абзацi двадцять четвертому слова "вiдповiдно до цього Закону та згiдно з умовами договору про цiльовi виплати з дитячого ФБУ" замiнити словами "згiдно з цим Законом та з умовами договору про цiльовi виплати з дитячого ФБУ";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "вартiсть чистих активiв ФБУ - величина, яка дорiвнює загальнiй балансовiй вартостi активiв за мiнусом величини сформованого оперативного резерву, сум до з'ясування та вартостi зобов'язань щодо сплати винагороди уповноваженому банку за проведення довiрчих операцiй з ФБУ. Оцiнку вартостi чистих активiв уповноважений банк проводить щоденно;

     iнвестицiйний портфель ФБУ - це сукупнiсть цiнних паперiв, якi придбаваються уповноваженим банком за рахунок активiв ФБУ;

     iпотечнi сертифiкати - цей термiн використовується у значеннi Закону України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати";

     кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможностi об'єкту рейтингування в цiлому та/або його окремого боргового зобов'язання за нацiональною шкалою кредитних рейтингiв;

     накопичений процент - процент за iпотечними сертифiкатами, що накопичується з моменту останньої виплати доходiв, отриманих за цими iпотечними сертифiкатами; накопиченим процентом для цiнних паперiв в iнвестицiйному портфелi ФБУ визначається як рiзниця мiж вартiстю придбання iпотечних сертифiкатiв та номiнальною вартiстю iпотечних сертифiкатiв;

     пай - частка участi учасника ФБУ у пенсiйному ФБУ пайового типу, дитячому ФБУ або iншому ФБУ, крiм пенсiйного ФБУ з фiксованою винагородою";

     2) у статтi 2:

     в частинi першiй цифри i слово "2006 року" замiнити цифрами i словом "2011 року";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноваженi банки можуть залучати кошти у довiрче управлiння за iншими програмами соцiального забезпечення, започаткованими за погодженням з Київмiськбудом. Кошти, залученi у ФБУ, створенi уповноваженим банком, можуть спрямовуватися ним лише на придбання iпотечних сертифiкатiв";

     3) текст статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Уповноважений банк може одночасно здiйснювати довiрче управлiння кiлькома ФБУ.

     Уповноважений банк здiйснює управлiння ФБУ вiдповiдно до Правил ФБУ та Договору довiрчого управлiння.

     Кошти ФБУ спрямовуються уповноваженими банками виключно на придбання iпотечних сертифiкатiв та формування оперативного резерву.

     Уповноважений банк, укладаючи договори на придбання iпотечних сертифiкатiв, дiє вiд свого iменi та в iнтересах учасникiв ФБУ.

     Пенсiйнi ФБУ можуть бути з фiксованою винагородою та пайового типу.

     Уповноважений банк здiйснює управлiння ФБУ особисто, зазначаючи в договорах на придбання iпотечних сертифiкатiв, що вiн є управителем, а не власником грошових коштiв.

     Пенсiйнi ФБУ з фiксованою винагородою створюються за рахунок коштiв, залучених уповноваженими банками за договорами пенсiйних вкладiв, укладеними вiдповiдно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" в редакцiї вiд 20 квiтня 2000 року. В процесi функцiонування пенсiйного ФБУ з фiксованою винагородою його учасники можуть здiйснювати поповнення власних рахункiв.

     Пенсiйнi ФБУ пайового типу створюються з коштiв, якi знаходяться у довiрчому управлiннi уповноважених банкiв на пiдставi договорiв, укладених пiсля набрання чинностi Законом України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" в редакцiї вiд 7 лютого 2002 року.

     Управлiння коштами учасника ФБУ включає такi дiї:

     формування iнвестицiйного портфеля ФБУ;

     оцiнка активiв ФБУ;

     визначення вартостi чистих активiв;

     забезпечення збереження активiв ФБУ;

     формування оперативного резерву;

     формування додаткового спецiального резерву страхування коштiв ФБУ;

     розподiлення доходу ФБУ;

     утримання винагороди за управлiння активами ФБУ;

     виплата додаткових пенсiйних та цiльових виплат;

     переведення коштiв учасника ФБУ до iншого ФБУ;

     виплата коштiв учаснику ФБУ при їх вилученнi з ФБУ у зв'язку з достроковим розiрванням договору довiрчого управлiння;

     передача сукупностi активiв та зобов'язань, що становлять ФБУ, до iншого уповноваженого банку, в разi замiни уповноваженого банку.

     Кошти учасника ФБУ, отриманi уповноваженим банком у довiрче управлiння, вiдокремлюються вiд iнших коштiв уповноваженого банку, а також вiд коштiв iнших ФБУ.

     Учасниками дитячого ФБУ є малолiтнi особи, яким на дату укладання договору довiрчого управлiння не виповнилось 13,5 року.

     Уповноважений банк на письмову вимогу учасника ФБУ може здiйснювати переведення коштiв учасника ФБУ з одного ФБУ в iнший ФБУ, довiрче управлiння якими вiн здiйснює, крiм переведення коштiв учасникiв ФБУ у пенсiйний фонд з фiксованою винагородою. Переведення коштiв з рахунку одного учасника ФБУ на рахунок iншого учасника ФБУ заборонено. Порядок переведення коштiв учасникiв ФБУ встановлюється Правилами ФБУ";

     4) у статтi 4:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Розрахунки за договорами довiрчого управлiння, укладеними мiж учасником ФБУ i уповноваженим банком, здiйснюються у нацiональнiй валютi України";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Кошти ФБУ спрямовуються виключно на придбання iпотечних сертифiкатiв та/або iнших iпотечних цiнних паперiв, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством України, якi мають зберiгатися у зберiгача цiнних паперiв на рахунку в цiнних паперах, вiдкритому на iм'я уповноваженого банку з вiдповiдною вiдмiткою";

     пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Уповноважений банк зобов'язаний застосовувати заходи щодо забезпечення мiнiмального росту вартостi чистих активiв. Мiнiмальне значення росту вартостi чистих активiв встановлюється Правилами ФБУ".

     У зв'язку з цим частини сьому - сiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - вiсiмнадцятою;

     в частинi дев'ятiй слова "виплату доходiв за договорами, якi були укладенi до набрання чинностi цим Законом" замiнити словами "виплату доходiв за договорами довiрчого управлiння";

     частини десяту та одинадцяту замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "Розподiл доходу ФБУ, крiм пенсiйного ФБУ з фiксованою винагородою, уповноважений банк здiйснює у день надходження доходу за iпотечними сертифiкатами, придбаними за рахунок коштiв ФБУ.

     З доходу за iпотечними сертифiкатами уповноважений банк утримує винагороду за управлiння ФБУ (винагороду за проведення довiрчих операцiй) та перераховує її з рахунку ФБУ на рахунок уповноваженого банку.

     Доход ФБУ уповноважений банк розподiляє мiж його учасниками пропорцiйно належної їм кiлькостi паїв.

     Вартiсть паю розраховується уповноваженим банком щоденно та визначається як вiдношення вартостi чистих активiв до загальної кiлькостi паїв у ФБУ на момент здiйснення такого розрахунку".

     У зв'язку з цим частини дванадцяту - вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою - двадцятою;

     частину п'ятнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Для гарантування зобов'язань перед учасниками ФБУ в уповноважених банках створюються додатковi спецiальнi резерви страхування коштiв ФБУ";

     пiсля частини п'ятнадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Додатковi спецiальнi резерви страхування коштiв ФБУ формуються за рахунок валових витрат уповноважених банкiв в порядку i розмiрах, визначених внутрiшнiми положеннями уповноважених банкiв".

     У зв'язку з цим частини шiстнадцяту - двадцяту вважати вiдповiдно частинами сiмнадцятою - двадцять першою;

     в частинi сiмнадцятiй слово "законних" виключити;

     друге речення частини двадцятої пiсля слова "банкiв" доповнити словами "перед третiми особами";

     частину двадцять першу викласти в такiй редакцiї:

     "Припинення дiяльностi ФБУ можливе лише пiсля виконання уповноваженим банком усiх зобов'язань за договорами довiрчого управлiння";

     доповнити частинами такого змiсту:

     "Уповноважений банк, не менш нiж один раз на рiк, надає учасникам iнформацiю про фiнансовий стан ФБУ, iнвестицiї, здiйсненi за рахунок коштiв ФБУ, загальну кiлькiсть паїв та вартiсть паю.

     Цiннi папери, придбанi за кошти учасникiв ФБУ, мають зберiгатися та облiковуватися у зберiгача. Зберiгачем цих цiнних паперiв може бути тiльки юридична особа - банк, що має вiдповiдну лiцензiю, видану в установленому порядку згiдно з законодавством.

     У разi, якщо зберiгачем є уповноважений банк вiдповiдно до цього Закону, надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв, придбаних за кошти учасникiв ФБУ, та облiку прав власностi на них, а також обслуговування операцiй за такими цiнними паперами може здiйснюватися ним у межах власного рахунку.

     Права власностi на цiннi папери, придбанi за кошти учасникiв кожного ФБУ та на цiннi папери самого зберiгача, повиннi облiковуватися зберiгачем на окремих рахунках у цiнних паперах в системi облiку прав власностi на цiннi папери";

     5) у статтi 5:

     а) у частинi першiй:

     абзац п'ятий пiсля слiв "про додатковi пенсiйнi виплати" доповнити словом "вiдповiдно";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "внески, спрямованi уповноваженими банками до додаткових спецiальних резервiв страхування коштiв ФБУ, включаються до складу валових витрат таких уповноважених банкiв";

     пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Винагорода за управлiння коштами ФБУ складає такi види:

     за проведення довiрчих операцiй. Розраховується як вiдсоток вiд доходу за iпотечними сертифiкатами та/або iншими цiнними паперами, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством України для всiх ФБУ, крiм пенсiйного ФБУ з фiксованою винагородою, та не може перевищувати 7 вiдсоткiв такого доходу або як вiдсоток вiд вартостi чистих активiв ФБУ в управлiннi для всiх ФБУ, крiм пенсiйного ФБУ з фiксованою винагородою та не може перевищувати 2 вiдсоткiв вiд середньорiчної вартостi чистих активiв ФБУ в управлiннi. Ця винагорода утримується уповноваженим банком з коштiв ФБУ самостiйно;

     за переведення коштiв учасника ФБУ до iншого ФБУ. Розраховується як вiдсоток вiд суми коштiв, що пiдлягають переведенню, не може перевищувати 3 вiдсоткiв та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку;

     за виплату коштiв у зв'язку з достроковим розiрванням договору довiрчого управлiння. Розраховується як вiдсоток вiд суми коштiв, що пiдлягають поверненню учаснику ФБУ до оподаткування, не може перевищувати 5 вiдсоткiв та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку;

     за видачу учаснику ФБУ довiдок, не передбачених Правилами ФБУ, є фiксованою сумою, не може перевищувати 10 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку.

     Розмiр винагороди уповноваженого банку визначається внутрiшнiми положеннями та зазначається в правилах ФБУ. Розмiр винагороди не може перевищувати граничнi розмiри, встановленi Законом".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;

     в частинi четвертiй слова "за управлiння ФБУ" замiнити словами "за управлiння активами ФБУ";

     6) у статтi 6:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "При досягненнi учасниками пенсiйного ФБУ пенсiйного вiку - 60 рокiв для чоловiкiв та 55 рокiв для жiнок або при встановленнi учаснику першої групи iнвалiдностi у порядку, визначеному законодавством, учасники пенсiйного ФБУ мають право на додатковi пенсiйнi виплати";

     частину другу виключити;

     в частинi шостiй пiсля слiв "банк спрямовує" доповнити словами "на оплату навчання";

     в частинi сьомiй пiсля слiв "Цiльовi виплати сплачуються" доповнити словами "учасникiв дитячого ФБУ сплачуються";

     частину восьму доповнити словами "та здiйснюються шляхом безготiвкового перерахування";

     7) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Особливостi оподаткування у разi дострокового розiрвання договору довiрчого управлiння

     Кошти, знятi з рахунку учасника ФБУ у зв'язку з достроковим розiрванням договору довiрчого управлiння, оподатковуються згiдно з законодавством.

     Вилучення коштiв iз дитячого ФБУ у зв'язку з достроковим розiрванням договору довiрчого управлiння до досягнення учасником дитячого ФБУ повнолiття можливе лише за наявностi письмової згоди органу опiки та пiклування.

     У разi звернення учасника ФБУ або його представника iз заявою про зняття коштiв з рахунку учасника ФБУ у зв'язку з достроковим розiрванням договору довiрчого управлiння уповноважений банк утримує з коштiв, що знаходяться на рахунку учасника, суму несплаченого податку з доходiв фiзичних осiб згiдно з чинним законодавством та перераховує його до бюджету";

     8) у статтi 8 "Перехiднi положення":

     пункт 2 доповнити реченням такого змiсту: "Укладення нових договорiв пенсiйних вкладiв припиняється";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Уповноваженi банки до випуску в обiг iпотечних сертифiкатiв мають право спрямовувати кошти, залученi у ФБУ, на придбання цiнних паперiв, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством України, випущених емiтентом з метою придбання (набуття) права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомостi, з подальшою обов'язковою конвертацiєю таких цiнних паперiв в iпотечнi сертифiкати";

     9) у статтi 9 "Прикiнцевi положення":

     а) пiсля пункту 2 доповнити двома новими пунктами такого змiсту:

     "3. Уповноваженим банкам привести дiючi Правила ФБУ у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону.

     4. Уповноваженим банкам, у термiн до 1 сiчня 2008 року, привести склад iнвестицiйних портфелiв ФБУ у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону".

     У зв'язку з цим пункти 3-5 вважати вiдповiдно пунктами 5-7;

     б) у пунктi 5:

     в абзацi першому слова "недержавної неприбуткової самоврядної органiзацiї - Будiвельної палати мiста Києва як галузевої торгово-промислової палати" замiнити словами "недержавних неприбуткових самоврядних органiзацiй - Будiвельної палати України та Будiвельних палат мiст та регiонiв як галузевих регiональних торгово-промислових палат";

     в абзацах другому та третьому слова "Будiвельної палати мiста Києва" замiнити словами "Будiвельних палат";

     у частинi другiй слово i цифри "статтi 12" замiнити словом i цифрами "статтi 12-14";

     в) останнiй абзац пункту 6 виключити;

     г) пiсля пункту 6 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "7. Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України проаналiзувати за пiдсумками 2000-2005 рокiв та 2006-2010 рокiв роботу ФБУ, створених уповноваженими банками вiдповiдно до цього Закону, та розглянути питання щодо доцiльностi використання досвiду ФБУ в органiзацiї роботи системи недержавного пенсiйного забезпечення України".

     У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.

     21. У Законi України "Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103):

     1) у статтi 34:

     частини третю та четверту викласти у такiй редакцiї:

     "Вартiсть цiнних паперiв, що не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi або у торговельно-iнформацiйнiй системi та якi не отримали рейтингову оцiнку вiдповiдно до закону, не може становити бiльш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi активiв диверсифiкованого IСI.

     Вартiсть цiнних паперiв, що не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi або у торговельно-iнформацiйнiй системi та якi не отримали рейтингову оцiнку вiдповiдно до закону, та нерухомостi не може становити бiльш як 50 вiдсоткiв загальної вартостi активiв недиверсифiкованого IСI";

     частину шосту викласти у такiй редакцiї:

     "Активи венчурного фонду можуть повнiстю складатися з корпоративних прав та цiнних паперiв, що не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi або у торговельно-iнформацiйнiй системi, або з цiнних паперiв, якi не отримали рейтингової оцiнки вiдповiдно до закону";

     пiсля частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Якщо кредитний рейтинг цiнних паперiв, якi входять до активiв IСI (крiм венчурного фонду), знизився до спекулятивного рiвня за Нацiональною рейтинговою шкалою, IСI (крiм венчурного фонду), в порядку та в строки, встановленi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, зобов'язанi привести свої активи до вимог цього Закону".

     У зв'язку з цим частину десяту вважати вiдповiдно частиною одинадцятою;

     2) частину сьому статтi 48 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "рейтингову оцiнку IСI (у разi така рейтингова оцiнка вимагається вiдповiдно до Закону)".

     22. Пункт 8.2 статтi 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154; 2004 р., N 11, ст. 140) доповнити пiдпунктом 8.2.3 такого змiсту:

     "8.2.3. Право податкової застави не поширюється:

     на iпотечнi активи, що належать емiтенту та є забезпеченням вiдповiдного випуску iпотечних сертифiкатiв з фiксованою доходнiстю, та грошовi доходи вiд цих iпотечних активiв, до повного виконання емiтентом зобов'язань за цим випуском iпотечних сертифiкатiв з фiксованою доходнiстю;

     на склад iпотечного покриття та грошовi доходи вiд нього до повного виконання емiтентом зобов'язань за вiдповiдним випуском звичайних iпотечних облiгацiй".

     23. Статтю 4 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Об'єктами iнвестицiйної дiяльностi не можуть бути об'єкти житлового будiвництва, фiнансування спорудження яких здiйснюється з використанням недержавних коштiв, залучених вiд фiзичних та юридичних осiб, у тому числi в управлiння. Iнвестування та фiнансування будiвництва таких об'єктiв може здiйснюватися виключно через фонди фiнансування будiвництва, фонди операцiй з нерухомiстю, iнститути спiльного iнвестування, недержавнi пенсiйнi фонди, якi створенi та дiють вiдповiдно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цiльових) облiгацiй, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомостi".

     24. Частину першу статтi 49 Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47-48, ст. 372) доповнити пунктами 17, 18 i 19 такого змiсту:

     "17) придбавати цiннi папери, кредитний рейтинг яких не визначено Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких вiдповiдає спекулятивному рiвню за Нацiональною шкалою, визначеною законодавством України;

     18) придбавати цiннi папери емiтентiв, кредитний рейтинг яких не визначено уповноваженим Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких вiдповiдає спекулятивному рiвню за Нацiональною шкалою, визначеною законодавством України;

     19) тримати кошти на банкiвських депозитних рахунках та в ощадних сертифiкатах банкiв, кредитний рейтинг яких не визначено Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких вiдповiдає спекулятивному рiвню за Нацiональною шкалою, визначеною законодавством України".

     II. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у шестимiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо нацiонального рейтингування в Українi;

     у двомiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
15 грудня 2005 року
N 3201-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.