ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) пункт 11 статтi 101 пiсля слiв "(обов'язкових платежiв)" доповнити словами "страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     2) частину четверту статтi 112 пiсля слiв i цифр "частинами 2, 3, 4 статтi 212" доповнити словами i цифрами "частинами 2, 3, 4 статтi 2121";

     3) статтю 425 пiсля слiв i цифр "частиною 1 статтi 212" доповнити словами i цифрами "частиною 1 статтi 2121".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 1651 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1651. Порушення законодавства у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування

     Приховування (заниження) суми заробiтної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування; порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строкiв сплати страхових внескiв; ухилення вiд реєстрацiї або несвоєчасна реєстрацiя платника страхових внескiв в органах Пенсiйного фонду України, неподання вiдомостей про обставини, що спричиняють змiни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внескiв; порушення встановленого порядку використання та здiйснення операцiй з коштами Пенсiйного фонду України i Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звiтностi щодо страхових внескiв, коштiв Пенсiйного фонду України i Накопичувального фонду або подання недостовiрних вiдомостей, що використовуються в системi персонiфiкованого облiку, та iншої звiтностi i вiдомостей, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне iз правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) доповнити статтею 18823 такого змiсту:

     "Стаття 18823. Перешкоджання уповноваженим особам органiв Пенсiйного фонду України у здiйсненнi перевiрок

     Вчинення дiй, що перешкоджають уповноваженим особам органiв Пенсiйного фонду України у здiйсненнi перевiрок, пов'язаних iз нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внескiв, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за правопорушення, зазначене у частинi першiй цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) статтю 2442 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2442. Органи Пенсiйного фонду України

     Органи Пенсiйного фонду України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушеннями законодавства у сферi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування (стаття 1651) та перешкоджанням уповноваженим особам органiв Пенсiйного фонду України у здiйсненнi перевiрок (стаття 18823).

     Вiд iменi органiв Пенсiйного фонду України розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право Голова правлiння Пенсiйного фонду України, його заступники, начальники головних управлiнь Пенсiйного фонду України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi, Севастополi та їх заступники, начальники управлiнь Пенсiйного фонду України в районах, мiстах, районах у мiстах та їх заступники".

     3. Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 2121 такого змiсту:

     "Стаття 2121. Ухилення вiд сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування

     1. Умисне ухилення вiд сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, вчинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форми власностi, або особою, що займається пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи, чи будь-якою iншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо цi дiяння призвели до фактичного ненадходження до Пенсiйного фонду України коштiв у значних розмiрах, -

     карається штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до Пенсiйного фонду України коштiв у великих розмiрах, -

     караються штрафом вiд п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до Пенсiйного фонду України коштiв в особливо великих розмiрах, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна.

     4. Особа, яка вперше вчинила дiяння, передбаченi частиною першою чи другою цiєї статтi, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона до притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi сплатила страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, а також вiдшкодувала шкоду, завдану Пенсiйному фонду України їх несвоєчасною сплатою (фiнансовi санкцiї, пеня).

     Примiтка. Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суми страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, якi в тисячу i бiльше разiв перевищують установлений законом неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суми страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, якi в три тисячi i бiльше разiв перевищують установлений законом неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суми страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, якi в п'ять тисяч i бiльше разiв перевищують установлений законом неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     4. Пiдпункт "а" пункту 9 статтi 87 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189) викласти в такiй редакцiї:

     "а) виплату пенсiй вiйськовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їх сiмей, пенсiї вiйськовослужбовцям та особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, iншим особам, визначеним законом; сплату до Пенсiйного фонду України страхових внескiв за окремi категорiї осiб, передбаченi законом; фiнансування доплат, надбавок, пiдвищень до пенсiй, встановлених законом".

     5. У Законi України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; 1998 р., N 11 - 12, ст. 44):

     1) у пiдпунктi "ж" пункту 1 статтi 4 слова "загального трудового стажу" замiнити словами "стажу роботи";

     2) у частинi другiй пункту 1 статтi 7 слова "трудовий стаж" замiнити словами "стаж роботи";

     3) пiдпункт "г" пункту 1 статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "г) право на достроковий вихiд на пенсiю за пiвтора року до встановленого законом строку осiб передпенсiйного вiку, якi мають страховий стаж для чоловiкiв - 25 рокiв, для жiнок - 20 рокiв, а для осiб, якi мають право на пенсiю на пiльгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсiї".

     6. У статтi 501 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233):

     1) у частинi четвертiй слова "загальному стажi роботи" i "загального стажу" замiнити вiдповiдно словами "страховому стажi" i "страхового стажу";

     2) у частинi шостiй слова i цифри "статтею 21 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" замiнити словами "законами України".

     7. У Законi України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162):

     1) у назвi, частинах першiй i другiй статтi 45 та пунктах 1, 3 статтi 56 слова "трудовий стаж" у всiх вiдмiнках замiнити словами "стаж роботи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у частинi третiй статей 52, 54 i 55 слова "Закону України "Про пенсiйне забезпечення" замiнити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     3) у статтi 57:

     у частинi першiй слова "Закону України "Про пенсiйне забезпечення" замiнити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     у першому реченнi частини другої слова "При цьому" замiнити словами i цифрами "У разi обчислення пенсiї вiдповiдно до частини другої статтi 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     4) доповнити статтею 591 такого змiсту:

     "Стаття 591. Виплата пенсiй громадянам України, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, у разi виїзду за кордон

     У разi виїзду пенсiонера iз числа постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи на постiйне мiсце проживання за кордон пенсiя, призначена в Українi, крiм пенсiї, зазначеної в частинi другiй цiєї статтi, виплачується в порядку, передбаченому статтею 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Пенсiя по iнвалiдностi, що настала внаслiдок калiцтва чи захворювання внаслiдок Чорнобильської катастрофи, призначена згiдно iз статтею 54 цього Закону, в разi виїзду пенсiонера на постiйне мiсце проживання за кордон виплачується органом, що призначає пенсiї. При цьому застосовується порядок переведення в iншi країни пенсiй по iнвалiдностi внаслiдок трудового калiцтва або професiйного захворювання, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     8. Частину шосту статтi 45 Закону України "Про статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Рiзниця мiж розмiром пенсiї, на яку має право особа вiдповiдно до цього Закону, та розмiром пенсiї, призначеної в солiдарнiй системi вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України".

     9. Статтю 11 Закону України "Про адвокатуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Соцiальнi права адвоката та його помiчника

     Адвокат та його помiчник користуються правом на вiдпустку, на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

     Страховi внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування сплачуються адвокатом та його помiчником вiдповiдно до закону.

     Адвокат та його помiчник мають право на надання їм усiх видiв матерiального забезпечення та соцiальних послуг за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням вiдповiдно до закону".

     10. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 6, ст. 346):

     1) у частинi четвертiй статтi 31 слова i цифри "достатнiй для призначення пенсiї стаж (для чоловiкiв - 25, для жiнок - 20 рокiв)" замiнити словами i цифрами "страховий стаж для чоловiкiв - не менше 25 рокiв, для жiнок - не менше 20 рокiв";

     2) у статтi 37:

     у частинi другiй слова "загального трудового", "нараховується збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" замiнити вiдповiдно словами "страхового", "нараховуються страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     у частинi восьмiй слова "нараховувався збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" замiнити словами "нараховувалися страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     3) у частинi другiй статтi 371 слова "нараховується збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" замiнити словами "нараховуються страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     11. У Законi України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 1995 р., N 45, ст. 339):

     1) у статтi 6:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Ветеранами працi визнаються громадяни, якi працювали на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, об'єднаннях громадян, фiзичних осiб, мають стаж роботи 40 рокiв - для чоловiкiв i 35 рокiв - для жiнок i вийшли на пенсiю";

     у частинi другiй слова "загальний трудовий стаж" у всiх вiдмiнках замiнити словами "стаж роботи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) пункт 1 статтi 9 доповнити словами "фiнансування яких здiйснюється за рахунок Державного бюджету України";

     3) у статтi 18:

     у частинi першiй слова "трудовий стаж" замiнити словами "страховий стаж";

     у частинi другiй слова "Законом України "Про пенсiйне забезпечення" замiнити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" та iншими законами";

     4) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Виплата пенсiй iноземцям та особам без громадянства похилого вiку, якi перебувають в Українi на законних пiдставах

     Iноземцi та особи без громадянства похилого вiку, якi перебувають в Українi на законних пiдставах, мають право на отримання пенсiйних виплат i соцiальних послуг iз системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування нарiвнi з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України";

     5) у статтi 21:

     у частинi першiй слова "необхiдний загальний трудовий стаж, у тому числi на пiльгових умовах" замiнити словами i цифрами "страховий стаж для чоловiкiв - 25 рокiв, для жiнок - 20 рокiв, а для осiб, якi мають право на пенсiю на пiльгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсiї";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Виплата пенсiй особам, звiльненим у зв'язку з виявленою невiдповiднiстю працiвника займанiй посадi за станом здоров'я, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi, здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України до досягнення ними пенсiйного вiку".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     у частинi третiй слова "Законом України "Про пенсiйне забезпечення" замiнити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     6) у статтi 33 слова "Мiнiстерством соцiального захисту населення України" замiнити словами "Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики України".

     12. Частину другу статтi 6 Закону України "Про статус гiрських населених пунктiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Фiнансування збiльшення розмiру пенсiй, передбачене цiєю частиною, здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України".

     13. Абзац восьмий частини першої статтi 13 Закону України "Про донорство кровi та її компонентiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9 - 10, ст. 68; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2005 р., N 4, ст. 88) доповнити словами "фiнансування якої здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України".

     14. Частину четверту статтi 16 Закону України "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302; 2002 р., N 2, ст. 5) викласти в такiй редакцiї:

     "У разi поранення, контузiї, калiцтва, одержаних пiд час виконання службових обов'язкiв у мiсцях надзвичайних подiй, журналiст або прирiвняний до нього працiвник має право на призначення дострокової пенсiї за вiком вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", але не ранiше нiж за 5 рокiв до досягнення пенсiйного вiку (для чоловiкiв - 60 рокiв, для жiнок - 55 рокiв), за наявностi страхового стажу не менше 25 рокiв - для чоловiкiв i не менше 20 рокiв - для жiнок".

     15. У частинах другiй та двадцять першiй статтi 24 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2004 р., N 14, ст. 198; 2005 р., N 2, ст. 26) слова "стажу роботи" замiнити словами "страхового стажу".

     16. У частинi другiй статтi 6 Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 86) слова "загального трудового" i "трудового стажу" замiнити вiдповiдно словами "страхового" i "стажу роботи".

     17. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2001 р., N 44, ст. 226; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37, N 11, ст. 140, N 35, ст. 412; 2005 р., N 42, ст. 464; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 8 вересня 2005 року N 2875-IV):

     1) статтю 3 доповнити пунктами 19 i 20 такого змiсту:

     "19) вимоги органiв Пенсiйного фонду України про сплату недоїмки;

     20) рiшення органiв Пенсiйного фонду про нарахування пенi або накладення штрафу, прийнятi вiдповiдно до частин дев'ятої та десятої статтi 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     2) статтю 181 доповнити пунктами 15 i 16 такого змiсту:

     "15) вимоги органiв Пенсiйного фонду України про сплату недоїмки;

     16) рiшення органiв Пенсiйного фонду про нарахування пенi або накладення штрафу, прийнятi вiдповiдно до частин дев'ятої та десятої статтi 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     3) у частинi четвертiй статтi 44:

     перше речення пiсля слiв "збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування" доповнити словами "та страхових внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     у другому реченнi слова "iз соцiального страхування" замiнити словами "за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням";

     4) у статтi 68:

     у назвi, частинi першiй слово "пенсiї" виключити;

     частину третю виключити;

     5) у статтi 70:

     у частинi п'ятiй слово "пенсiю" виключити;

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Звернення стягнення на пенсiю здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     18. У Законi України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2004 р., N 6, ст. 38; 2005 р., N 16, ст. 259, N 25, ст. 334):

     1) у статтi 1:

     абзаци другий i третiй пiсля слiв "щодо сплати" доповнити словами "страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     перше речення абзацу шостого пiсля слiв "своєчаснiстю справляння" доповнити словами "страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     2) у статтi 7:

     абзац третiй частини другої пiсля слова "заборгованостi" доповнити словами "iз страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     частину десяту пiсля слiв "своєчаснiстю справляння" доповнити словами "страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     3) абзац третiй частини третьої статтi 11 пiсля слiв "а також заборгованостi" доповнити словами "iз страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     4) абзац четвертий частини четвертої статтi 12, абзац четвертий частини другої статтi 15, частину третю статтi 19, абзац третiй частини першої статтi 23 пiсля слiв "щодо сплати" доповнити словами "страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     5) частину четверту статтi 16 пiсля слiв "своєчаснiстю справляння" доповнити словами "страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     6) пункт 2 частини першої статтi 31 пiсля слiв "встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України" доповнити словами "зобов'язань зi сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     7) частину першу статтi 35 доповнити реченням такого змiсту: "Не пiдлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованiсть iз сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     8) абзац третiй частини сьомої статей 42 i 43 пiсля слiв "щодо сплати" доповнити словами "страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     9) абзац четвертий частини першої статтi 49 доповнити словами "а також задовольняються вимоги, що виникли iз зобов'язань зi сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     10) частину першу i абзац перший частини п'ятої статтi 50, частину шосту статтi 51 пiсля слiв "щодо сплати" доповнити словами "страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     19. У статтi 6 Закону України "Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2005 р., N 6, ст. 142):

     1) у частинах першiй i другiй слова i цифри "статтi 37 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" замiнити словами i цифрами "статтi 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     2) у частинi четвертiй слова "Закону України "Про пенсiйне забезпечення" замiнити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     20. Абзац третiй преамбули Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154) доповнити словами "та погашення зобов'язань зi сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     21. У статтi 21 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104):

     1) у першому реченнi частини десятої слова "загального трудового" замiнити словом "страхового";

     2) у першому реченнi частини дванадцятої слово "чи" замiнити словами "та/або", слова "загального трудового" виключити, а слова "Закону України "Про пенсiйне забезпечення" замiнити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     3) у частинi тринадцятiй:

     у першому реченнi слова "мiсцевого самоврядування чи" замiнити словами "мiсцевого самоврядування та/або";

     у другому реченнi слова i цифри "статтi 37 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" замiнити словами i цифрами "статтi 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     22. Пункт 1 частини п'ятої статтi 9 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) доповнити словами "та вимоги щодо сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".

     23. Останнє речення абзацу другого частини першої статтi 5 Закону України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191) виключити.

     24. Частину четверту статтi 9 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити словами "у порядку, встановленому законом".

     25. У частинi третiй статтi 9 Закону України "Про особисте селянське господарство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 232) слова "збору до Пенсiйного фонду України" замiнити словами "страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     26. Пункт 15 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376) доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Положення Закону України "Про пенсiйне забезпечення" застосовуються в частинi визначення права на пенсiю за вiком на пiльгових умовах i за вислугу рокiв.

     Погашення заборгованостi зi сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що виникла до 1 сiчня 2004 року i не погашена в установленому законом порядку, здiйснюється вiдповiдно до статтi 106 цього Закону".

     II. Визнати такими, що втратили чиннiсть, абзаци п'ятий i шостий пункту 2 та пункт 5 Постанови Верховної Ради України вiд 6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дiю Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 11; 1993 р., N 10, ст. 76; N 29, ст. 304; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62).

     III. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
17 листопада 2005 року
N 3108-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.