ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) статтi 87, 871 i 88 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 87. Протокол судового засiдання

     Основним засобом фiксацiї перебiгу судового розгляду справи є протокол судового засiдання. У ходi кожного судового засiдання суду першої, апеляцiйної та касацiйної iнстанцiї, а також при кожнiй окремiй процесуальнiй дiї, вчиненiй поза постiйним мiсцем засiдання суду першої iнстанцiї, складається протокол.

     У протоколi судового засiдання вiдображаються всi iстотнi моменти розгляду справи в тiй послiдовностi, в якiй вони мали мiсце в судовому засiданнi чи при вчиненнi окремої процесуальної дiї.

     У протоколi зазначаються:

     1) рiк, мiсяць, число i мiсце судового засiдання;

     2) час початку судового засiдання або проведення окремої процесуальної дiї;

     3) назва суду, який розглядає справу, прiзвище та iнiцiали суддi (суддiв), секретаря судового засiдання;

     4) справа, що розглядається, повна i точна назва учасникiв процесу;

     5) вiдомостi про явку учасникiв процесу або їх неявку, причини вiдсутностi та про вручення їм судових повiсток;

     6) данi про особу пiдсудного;

     7) данi про час одержання пiдсудним копiї обвинувального висновку;

     8) данi про роз'яснення пiдсудному та iншим учасникам процесу їх прав та обов'язкiв;

     9) ухвали та постанови суду, прийнятi без виходу до нарадчої кiмнати;

     10) всi розпорядження головуючого i дiї суду, в тому порядку, в якому вони вiдбувались;

     11) всi клопотання i заяви учасникiв процесу;

     12) докладний змiст записаних у першiй особi показань пiдсудного, потерпiлого, свiдкiв, пояснень спецiалiстiв, вiдповiдей експерта на уснi запитання;

     13) послiдовнiсть i короткий змiст судових дебатiв;

     14) короткий змiст останнього слова пiдсудного;

     15) вiдомостi про проголошення вироку та роз'яснення порядку i строку його оскарження, роз'яснення права та строку на ознайомлення з протоколом судового засiдання, подачу на нього зауважень;

     16) час закiнчення судового засiдання у справi.

     На вимогу хоча б одного учасника судового розгляду справи або за iнiцiативою суду у судi першої чи апеляцiйної iнстанцiї здiйснюється повне фiксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технiчного засобу.

     Стаття 871. Порядок складання i оформлення протоколiв та технiчного запису

     Протокол судового засiдання повинен бути виготовлений не пiзнiше семи дiб з дня закiнчення судового розгляду справи. Протокол судового засiдання пiдписують головуючий i секретар судового засiдання.

     У разi необхiдностi строк для виготовлення та пiдписання протоколу судового засiдання може бути продовжено головуючим, але не бiльше нiж на чотирнадцять дiб пiсля закiнчення судового засiдання.

     Про виготовлення i пiдписання протоколу судового засiдання повiдомляються учасники судового розгляду.

     У разi повного фiксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технiчного засобу у протоколi судового засiдання зазначається технiчна характеристика цього засобу та носiя iнформацiї.

     Носiй iнформацiї, на якому зафiксовано судовий процес, зберiгається при справi.

     Стаття 88. Зауваження на протокол судового засiдання

     Сторони мають право знайомитися з протоколом судового засiдання i протягом трьох дiб пiсля повiдомлення про виготовлення протоколу або пiсля закiнчення строку на його виготовлення подавати свої письмовi зауваження з приводу допущеної неправильностi або неповноти протоколу";

     2) главу 6 доповнити статтями 881 i 882 такого змiсту:

     "Стаття 881. Розгляд зауважень на протокол судового засiдання

     Зауваження на протокол розглядаються:

     якщо справа розглядалася суддею одноособово - головуючим;

     якщо справа розглядалася колегiально - цим складом суду чи бiльшiстю цього складу.

     Суд розглядає зауваження на протокол судового засiдання i в разi згоди iз зауваженнями посвiдчує їх правильнiсть.

     У разi незгоди головуючого з поданими зауваженнями вони розглядаються в судовому засiданнi з повiдомленням сторiн про час i мiсце його проведення. Їх неявка в судове засiдання не перешкоджає розгляду зауважень. При розглядi зауважень може вiдтворюватися технiчний запис процесу. Розглянувши зауваження, головуючий - постановою, а колегiя суддiв - ухвалою за наявностi до того пiдстав посвiдчує правильнiсть зауважень або вiдхиляє їх.

     У разi пропуску строку подання зауважень i вiдсутностi пiдстав для його поновлення суд залишає їх без розгляду i приєднує до матерiалiв справи.

     Зауваження повиннi бути розглянутi не пiзнiше п'яти днiв з дня їх надходження до суду.

     Стаття 882. Вiдтворення технiчного запису судового засiдання

     Вiдтворення технiчного запису судового процесу здiйснюється в судовому засiданнi при розглядi справи судом у першiй iнстанцiї, в апеляцiйному та касацiйному порядку, а також при розглядi зауважень на протокол судового засiдання на вимогу сторiн чи за iнiцiативою суду.

     Питання про видачу копiї технiчного запису сторонi, про його вiдтворення поза судовим засiданням вирiшуються головуючим у кожному випадку залежно вiд обставин".

     2. У статтi 811 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 2001 р., N 36, ст. 188):

     1) частину сьому викласти у такiй редакцiї:

     "На вимогу хоча б одного учасника судового процесу у судi першої чи апеляцiйної iнстанцiї при розглядi справи по сутi або за iнiцiативою суду здiйснюється фiксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технiчного засобу";

     2) доповнити частинами восьмою i дев'ятою такого змiсту:

     "Вiдтворення технiчного запису судового процесу здiйснюється в судовому засiданнi при розглядi справи судом у першiй iнстанцiї, в апеляцiйному чи касацiйному порядку, а також при розглядi зауважень на протокол судового засiдання на вимогу сторiн чи за iнiцiативою суду.

     Питання про видачу копiї технiчного запису учаснику процесу, про його вiдтворення поза судовим засiданням вирiшуються головуючим у кожному окремому випадку залежно вiд обставин".

     3. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 6 червня 2005 року N 2747-IV):

     1) у частинi четвертiй статтi 18 слово "п'яти" замiнити словами "не менше трьох";

     2) у частинi другiй статтi 99 слова "у видачi судового наказу" замiнити словами "в прийняттi заяви про видачу судового наказу або у разi скасування судового наказу";

     3) частину четверту статтi 110 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Позови, пов'язанi з вiдшкодуванням шкоди, завданої особi незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю органу дiзнання, досудового слiдства, прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за мiсцем проживання позивача";

     4) у статтi 222:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 222. Видача або направлення копiй судового рiшення особам, якi брали участь у справi";

     частину першу виключити;

     5) у частинi першiй статтi 263 слова та цифри "пунктами 1 i 3 статтi 258" замiнити словами та цифрами "пунктами 1 i 3 статтi 261";

     6) у статтi 332:

     частину першу доповнити словами "колегiєю у складi трьох суддiв у нарадчiй кiмнатi без повiдомлення осiб, якi беруть участь у справi";

     у частинi п'ятiй слова "частинами другою, третьою цiєї статтi" замiнити словами "частинами третьою, четвертою цiєї статтi";

     7) частину першу статтi 333 викласти у такiй редакцiї:

     "1. У касацiйному порядку справа розглядається колегiєю у складi п'яти суддiв без повiдомлення осiб, якi беруть участь у справi. У разi необхiдностi особи, якi брали участь у справi, можуть бути викликанi для надання пояснень у справi";

     8) абзац п'ятий пункту 1 частини першої статей 345 i 346 виключити;

     9) роздiл XI "Прикiнцевi та перехiднi положення" доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. До 1 сiчня 2008 року повне фiксування судового засiдання за допомогою звукозаписувального технiчного засобу здiйснюється судом тiльки за вимогою особи, яка бере участь у справi, або за iнiцiативою суду. В усiх iнших випадках хiд судового засiдання фiксується у протоколi судового засiдання, у якому зазначаються:

     1) рiк, мiсяць, число i мiсце проведення судового засiдання;

     2) час початку судового засiдання;

     3) найменування суду, який розглядає справу, прiзвище та iнiцiали суддi (суддiв), секретаря судового засiдання;

     4) справа, що розглядається, iмена (найменування) сторiн та iнших осiб, якi беруть участь у справi;

     5) вiдомостi про присутнiсть осiб, якi беруть участь у справi, експертiв, спецiалiстiв, перекладачiв, свiдкiв або про їх вiдсутнiсть, причини вiдсутностi та про вручення їм судових повiсток;

     6) вiдомостi про роз'яснення сторонам та iншим особам, якi беруть участь у справi, їхнiх процесуальних прав та обов'язкiв;

     7) усi розпорядження головуючого та ухвали, постановленi без виходу до нарадчої кiмнати, а також вiдомостi про проголошення ухвал, постановлених у нарадчiй кiмнатi;

     8) основний змiст заяв i клопотань сторiн та iнших осiб, якi беруть участь у справi, та ходу їх обговорення;

     9) основний змiст пояснень осiб, якi беруть участь у справi, а також показання свiдкiв, уснi роз'яснення та доповнення експертами своїх висновкiв; уснi роз'яснення спецiалiстiв;

     10) поданi в судовому засiданнi докази, хiд дослiдження доказiв, а у разi, якщо докази не додаються до справи, - номер, дата та змiст письмових доказiв, а також ознаки i властивостi речових доказiв;

     11) змiст судових дебатiв;

     12) вiдомостi про проголошення рiшення, ухвали за результатами розгляду справи та роз'яснення особам, якi беруть участь у справi, змiсту рiшення, ухвали, порядку i строку їх оскарження, а також права та строк на ознайомлення з протоколом судового засiдання, подання на нього зауважень;

     13) час закiнчення судового засiдання у справi.

     У протоколi судового засiдання вiдображаються всi iстотнi моменти розгляду справи в тiй послiдовностi, в якiй вони мали мiсце в судовому засiданнi.

     Протокол складається секретарем судового засiдання. Протокол повинен бути оформлений та пiдписаний головуючим i секретарем судового засiдання не пiзнiше трьох днiв з дня закiнчення судового засiдання. У разi необхiдностi строк для оформлення та пiдписання протоколу може бути продовжено головуючим, але не бiльше нiж на десять днiв пiсля закiнчення судового засiдання. Про пiдписання протоколу повiдомляються особи, якi беруть участь у справi.

     Особи, якi беруть участь у справi, мають право знайомитися з протоколом судового засiдання i протягом трьох днiв пiсля їх повiдомлення про пiдписання протоколу або пiсля закiнчення строку на пiдписання протоколу подавати свої письмовi зауваження щодо неповноти або неправильностi протоколу.

     Головуючий розглядає зауваження до протоколу i в разi згоди з ними посвiдчує їх правильнiсть. У разi незгоди головуючого iз поданими зауваженнями вони розглядаються судом з повiдомленням осiб, якi брали участь у справi, про час i мiсце проведення судового засiдання.

     Розглянувши зауваження, суд постановляє ухвалу, якою посвiдчує правильнiсть зауважень або вiдхиляє їх. У разi пропуску строку подання зауважень i вiдсутностi пiдстав для його поновлення суд залишає їх без розгляду.

     Зауваження повиннi бути розглянутi не пiзнiше п'яти днiв з дня їх надходження до суду.

     Зауваження приєднуються до матерiалiв справи, в тому числi, якщо їх не було розглянуто у зв'язку з вибуттям головуючого.

     4. Роздiл VII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Кодексу адмiнiстративного судочинства України доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. До 1 сiчня 2008 року повне фiксування судового засiдання за допомогою звукозаписувального технiчного засобу здiйснюється судом тiльки за вимогою особи, яка бере участь у справi, або за iнiцiативою суду. В усiх iнших випадках хiд судового засiдання фiксується у протоколi судового засiдання, у якому зазначаються:

     1) рiк, мiсяць, число i мiсце проведення судового засiдання;

     2) час початку судового засiдання;

     3) найменування адмiнiстративного суду, який розглядає справу, прiзвище та iнiцiали суддi (суддiв), секретаря судового засiдання;

     4) справа, що розглядається, iмена (найменування) сторiн та iнших осiб, якi беруть участь у справi;

     5) вiдомостi про присутнiсть осiб, якi беруть участь у справi, експертiв, спецiалiстiв, перекладачiв, свiдкiв або про їх вiдсутнiсть, причини вiдсутностi та про вручення їм повiсток;

     6) вiдомостi про роз'яснення сторонам та iншим особам, якi беруть участь у справi, їхнiх процесуальних прав та обов'язкiв;

     7) усi розпорядження головуючого та ухвали, постановленi без виходу до нарадчої кiмнати, а також вiдомостi про проголошення ухвал, постановлених у нарадчiй кiмнатi;

     8) основний змiст заяв i клопотань сторiн та iнших осiб, якi беруть участь у справi, та ходу їх обговорення;

     9) основний змiст пояснень осiб, якi беруть участь у справi, а також показання свiдкiв, уснi роз'яснення та доповнення експертами своїх висновкiв; уснi роз'яснення спецiалiстiв;

     10) поданi в судовому засiданнi докази, хiд дослiдження доказiв, а у разi, якщо докази не додаються до справи, - номер, дата та змiст письмових доказiв, а також ознаки i властивостi речових доказiв;

     11) змiст судових дебатiв;

     12) вiдомостi про проголошення постанови, ухвали за результатами розгляду справи та роз'яснення особам, якi беруть участь у справi, змiсту постанови, ухвали, порядку i строку їх оскарження, а також права та строк на ознайомлення з протоколом судового засiдання, подання на нього зауважень;

     13) час закiнчення судового засiдання у справi.

     У протоколi судового засiдання вiдображаються всi iстотнi моменти розгляду справи в тiй послiдовностi, в якiй вони мали мiсце в судовому засiданнi.

     Протокол складається секретарем судового засiдання. Протокол повинен бути оформлений та пiдписаний головуючим i секретарем судового засiдання не пiзнiше трьох днiв з дня закiнчення судового засiдання. У разi необхiдностi строк для оформлення та пiдписання протоколу може бути продовжено головуючим, але не бiльше нiж на десять днiв пiсля закiнчення судового засiдання. Про пiдписання протоколу повiдомляються особи, якi беруть участь у справi.

     Особи, якi беруть участь у справi, мають право знайомитися з протоколом судового засiдання i протягом трьох днiв пiсля їх повiдомлення про пiдписання протоколу або пiсля закiнчення строку на пiдписання протоколу подавати свої письмовi зауваження щодо неповноти або неправильностi протоколу.

     Головуючий розглядає зауваження до протоколу i в разi згоди з ними посвiдчує їх правильнiсть. У разi незгоди головуючого iз поданими зауваженнями вони розглядаються судом з повiдомленням осiб, якi брали участь у справi, про дату, час i мiсце проведення судового засiдання.

     Розглянувши зауваження, суд постановляє ухвалу, якою посвiдчує правильнiсть зауважень або вiдхиляє їх. У разi пропуску строку подання зауважень i вiдсутностi пiдстав для його поновлення суд залишає їх без розгляду.

     Зауваження повиннi бути розглянутi не пiзнiше п'яти днiв з дня їх надходження до суду.

     Зауваження приєднуються до справи, в тому числi, якщо їх не було розглянуто у зв'язку з вибуттям головуючого".

     5. Пункт 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207) пiсля слова "цивiльних" доповнити словами "та адмiнiстративних".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
8 вересня 2005 року
N 2875-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.