ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про режим спiльного транзиту та запровадження нацiональної електронної транзитної системи

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 14 сiчня 2020 року
N 440-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Визначення термiнiв, сфера застосування режиму спiльного транзиту

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) електронна транзитна система - електронна система, яку використовують для електронного обмiну даними при режимi спiльного транзиту, структурованими вiдповiдно до стандартiв електронних повiдомлень, якi використовуються при обмiнi даними мiж комп'ютерними системами в комп'ютеризованiй транзитнiй системi, що застосовується договiрними сторонами Конвенцiї про процедуру спiльного транзиту вiд 20 травня 1987 року;

     2) єдиний транспортний засiб:

     автотранспортний засiб (моторний транспортний засiб) разом iз причепом (причепами) або напiвпричепом (напiвпричепами);

     рухомий склад залiзницi (локомотив разом iз з'єднаними залiзничними вагонами або платформами);

     будь-яке судно (у тому числi самохiднi та несамохiднi лiхтери та баржi, а також судна на пiдводних крилах), судно на повiтрянiй подушцi, у тому числi такi судна, якi утворюють єдиний ланцюг;

     3) митна декларацiя - митнi декларацiї окремих типiв, що вiдповiдають типам митних декларацiй, запроваджених Конвенцiєю про процедуру спiльного транзиту вiд 20 травня 1987 року;

     4) митний борг - обов'язок особи сплатити суму митних платежiв щодо товарiв, помiщених у режим спiльного транзиту;

     5) митниця вiдправлення - будь-який митний орган України, з якого починається перемiщення всiєї кiлькостi товарiв або їх частини, що перебувають пiд митним контролем;

     6) митниця гарантiї - митниця, якiй надається гарантiя для забезпечення сплати митного боргу;

     7) митниця призначення - будь-який митний орган України, в якому закiнчується перемiщення всiєї кiлькостi товарiв або їх частини, що перебувають пiд митним контролем;

     8) митнi органи - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, митницi та митнi пости;

     9) помiщення товарiв у режим спiльного транзиту - виконання митницею вiдправлення митних формальностей з моменту подання митної декларацiї на товари вiдповiдно до цього Закону до моменту завершення митного оформлення такої митної декларацiї;

     10) режим спiльного транзиту - рiзновид митного режиму транзиту, вiдповiдно до якого товари перемiщують пiд митним контролем мiж двома митними органами України або в межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання таких товарiв з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами, без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;

     11) стацiонарнi засоби транспортування - трубопроводи та лiнiї електропередачi;

     12) суб'єкт режиму - пiдприємство, що забезпечує дотримання умов помiщення товарiв у режим спiльного транзиту та вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту i декларує такi товари або вiд iменi якого подається митна декларацiя пiдприємством, яке надає послуги з декларування товарiв, якi перемiщуються митною територiєю України.

     При цьому пiдприємство, яке надає послуги виключно з декларування товарiв, що перемiщуються митною територiєю України, не несе вiдповiдальностi за дотримання митного законодавства щодо режиму спiльного транзиту, крiм випадкiв, визначених цим Законом;

     13) транзитний супровiдний документ - документ встановленої форми, який формується митницею вiдправлення або авторизованим вантажовiдправником для супроводження товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, на пiдставi вiдомостей вiдповiдної митної декларацiї за допомогою електронної транзитної системи.

     2. Iншi термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Митному та Податковому кодексах України.

     Стаття 2. Мета та сфера застосування цього Закону

     1. Метою цього Закону є iмплементацiя положень Конвенцiї про процедуру спiльного транзиту вiд 20 травня 1987 року та Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами вiд 20 травня 1987 року вiдповiдно до зобов'язань України, закрiплених Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, та впровадження електронної транзитної системи для електронного обмiну даними мiж митними органами України при режимi спiльного транзиту.

     2. Цей Закон встановлює основнi засади органiзацiї та здiйснення режиму спiльного транзиту товарiв митною територiєю України, порядок i умови перемiщення таких товарiв пiдприємствами митною територiєю України в режимi спiльного транзиту, здiйснення митних формальностей, застосування механiзму гарантування сплати митного боргу, застосування спецiальних транзитних спрощень та iншi особливостi здiйснення операцiй режиму спiльного транзиту.

     3. Суб'єкт режиму має право обрати митний режим, у який вiн бажає помiстити товари. У разi перемiщення товарiв транзитом суб'єкт режиму має право помiстити товари в митний режим транзиту вiдповiдно до Митного кодексу України або помiстити товари в режим спiльного транзиту як рiзновид митного режиму транзиту вiдповiдно до цього Закону.

     4. Дiя цього Закону не поширюється на перемiщення мiжнародних поштових вiдправлень, якi перевозяться вiдповiдно до вимог актiв Всесвiтнього поштового союзу, а також на перемiщення окремих видiв товарiв, щодо яких встановлена заборона на їх перемiщення через митну територiю України.

     5. Транзитнi перемiщення товарiв, розпочатi вiдповiдно до цього Закону, повиннi бути завершенi згiдно з цим Законом.

     Стаття 3. Електронна транзитна система та електронна система управлiння гарантiями

     1. Для забезпечення виконання митних формальностей та електронного обмiну даними при застосуваннi режиму спiльного транзиту використовуються електронна транзитна система та електронна система управлiння гарантiями, якi входять до складу iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи митних органiв.

(частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. Форми електронних повiдомлень, а також порядок обмiну такими повiдомленнями мiж митними органами та пiдприємствами, у тому числi при застосуваннi спецiальних транзитних спрощень, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, з урахуванням положень Конвенцiї про процедуру спiльного транзиту вiд 20 травня 1987 року.

     Форми та набiр даних електронних повiдомлень встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, з урахуванням положень Конвенцiї про процедуру спiльного транзиту вiд 20 травня 1987 року.

     3. У разi тимчасової вiдмови електронної транзитної системи або електронної системи управлiння гарантiями, або єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв митнi формальностi можуть здiйснюватися з використанням документiв у паперовому виглядi.

(частина третя статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 4. Безпека даних та захист персональних даних

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, визначає заходи для перевiрки джерела даних та захисту вiд незаконного чи несанкцiонованого доступу/проникнення до баз даних, знищення чи втрати iнформацiї, заходи з реагування на iнциденти, локалiзацiї небезпеки та вiдновлення роботи електронної транзитної системи в разi порушення iнформацiйно-телекомунiкацiйної безпеки та/або кiбератаки, у тому числi шляхом здiйснення перiодичних контрольних перевiрок та монiторингу стану безпеки.

     Внесення змiн i видалення даних здiйснюються з урахуванням вимог щодо вiдображення iнформацiї про причину внесення змiни або видалення iнформацiї, точної дати та часу, а також даних про особу, яка здiйснила таку змiну чи видалення iнформацiї.

     Iнформацiя та данi зберiгаються митним органом, якому така iнформацiя була надана або яким була згенерована, протягом 1095 днiв.

     2. Захист персональних даних суб'єктiв режиму та iнших осiб, задiяних в операцiях режиму спiльного транзиту (сторона зовнiшньоекономiчного договору, на пiдставi якого перемiщується товар, перевiзник (експедитор), утримувач митного складу, митний брокер), а також iншої iнформацiї, що мiститься в електроннiй транзитнiй системi, здiйснюється митними органами в порядку, визначеному законодавством.

     3. Iншi вимоги щодо додержання конфiденцiйностi даних та iнформацiї застосовуються вiдповiдно до Митного кодексу України та законiв України з питань захисту iнформацiї.

     Стаття 5. Обов'язки суб'єкта режиму та перевiзника товарiв при застосуваннi режиму спiльного транзиту

     1. Суб'єкт режиму зобов'язаний:

     1) забезпечити доставку товарiв у строки, визначенi вiдповiдно до статтi 9 цього Закону, до митницi призначення у тому самому станi, в якому вони були пред'явленi та задекларованi митницi вiдправлення, крiм природних змiн їхнiх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання, iз збереженням цiлiсностi засобiв iдентифiкацiї (у разi їх накладання);

     2) надати митницi вiдправлення та митницi призначення документи та достовiрну iнформацiю, необхiднi для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту та завершення такого режиму вiдповiдно до частини першої статтi 6 та частини першої статтi 14 цього Закону;

     3) забезпечити дотримання умов помiщення товарiв у режим спiльного транзиту та вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту, передбачених цим Законом;

     4) якщо iнше не передбачено цим Законом, надати гарантiю забезпечення сплати митного боргу, що може виникнути щодо товарiв, помiщених у режим спiльного транзиту.

     2. Перевiзник, що забезпечує перемiщення товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, або iнша особа, яка одержує товари в рамках незавершеної операцiї режиму спiльного транзиту, зобов'язанi забезпечити доставку товарiв у строки, визначенi вiдповiдно до статтi 9 цього Закону, до митницi призначення у тому самому станi, в якому вони були пред'явленi та задекларованi митницi вiдправлення, крiм природних змiн їхнiх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання, iз збереженням цiлiсностi засобiв iдентифiкацiї (у разi їх накладання).

     3. У разi втрати або видачi без дозволу митного органу товарiв, що перебувають пiд митним контролем i перемiщуються у режимi спiльного транзиту, перевiзник несе солiдарну вiдповiдальнiсть iз сплати митного боргу. Порушення перевiзником встановлених вiдповiдно до цього Закону строкiв доставки товарiв, за умови їх фактичної доставки та виконання всiх iнших вимог, не створює для суб'єкта режиму та перевiзника зобов'язання щодо сплати митного боргу.

     У разi виявлення митницею призначення розбiжностей мiж задекларованими вiдомостями та фактично доставленими товарами, порушення строкiв доставки товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, перевiзник притягається до вiдповiдальностi, передбаченої законодавством України.

Роздiл II
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

Глава 1. Митнi формальностi у митницi вiдправлення

     Стаття 6. Митнi формальностi у митницi вiдправлення

     1. Декларування товарiв у режим спiльного транзиту здiйснюється шляхом заявлення точних вiдомостей про товари, мету їх перемiщення через митну територiю України, а також вiдомостей, необхiдних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення.

     Для декларування товарiв у режим спiльного транзиту використовуються митнi декларацiї окремих типiв, що вiдповiдають типам митних декларацiй, запроваджених Конвенцiєю про процедуру спiльного транзиту вiд 20 травня 1987 року.

     У разi застосування митної декларацiї для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту вимоги Митного кодексу України щодо подання попередньої митної декларацiї не застосовуються.

     2. Митниця вiдправлення приймає митну декларацiю для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту у разi виконання таких умов:

     1) митна декларацiя мiстить всi данi, необхiднi для цiлей помiщення товарiв у режим спiльного транзиту, вiдповiдно до встановленого порядку заповнення митних декларацiй;

     2) митна декларацiя супроводжується документами, визначеними статтею 335 Митного кодексу України, а також у випадках, визначених законодавством, - дозвiльним документом на транзит через митну територiю України, який видається вiдповiдними уповноваженими органами;

     3) митницi вiдправлення пред'явленi товари, якщо iнше не передбачено цим Законом.

     3. На вимогу митницi вiдправлення суб'єкт режиму зобов'язаний надати документи, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, у виглядi електронних документiв або документiв у паперовому виглядi чи їх електронних (сканованих) копiй, засвiдчених квалiфiкованим електронним пiдписом суб'єкта режиму або уповноваженої ним особи.

     4. Митнi формальностi щодо товарiв, що помiщуються у режим спiльного транзиту, здiйснюються в мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митних органiв протягом робочого часу, встановленого для цих органiв. За письмовим зверненням суб'єкта режиму або перевiзника вiд iменi суб'єкта режиму митнi формальностi можуть виконуватися митними органами поза мiсцем розташування цих органiв, а також поза робочим часом, установленим для них, на умовах, визначених Митним кодексом України.

     5. Митниця вiдправлення з метою перевiрки вiдомостей, якi мiстить прийнята митна декларацiя, має право:

     1) перевiряти вiдповiднiсть вiдомостей, заявлених у митнiй декларацiї, даним, зазначеним у документах, що супроводжують митну декларацiю;

     2) за потреби вимагати вiд суб'єкта режиму надання документiв, передбачених статтею 335 Митного кодексу України, необхiднi для здiйснення митного контролю та помiщення товарiв у режим спiльного транзиту;

     3) проводити митний огляд, переогляд та облiк товарiв;

     4) вiдбирати проби та зразки товарiв.

     6. Якщо iнше не передбачено цим Законом, митниця вiдправлення зобов'язана перевiрити правильнiсть декларування суми митних платежiв, що пiдлягають гарантуванню у процесi оформлення митної декларацiї для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту, наявнiсть, чиннiсть та достатнiсть фiнансової гарантiї.

     Якщо надана фiнансова гарантiя виявляється недостатньою для забезпечення сплати суми митного боргу, суб'єкт режиму має право надати додаткову фiнансову гарантiю або замiнити ранiше надану фiнансову гарантiю новою.

     7. У разi тимчасової вiдмови електронної транзитної системи або електронної системи управлiння гарантiями, або електронного з'єднання мiж такими системами та системою, яка використовується для подання митної декларацiї, митна декларацiя для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту може бути подана у паперовiй формi.

     8. Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв, що помiщуються у режим спiльного транзиту, а також особливостi виконання митних формальностей у разi застосування митної декларацiї у паперовiй формi встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Стаття 7. Внесення змiн, вiдкликання та визнання митної декларацiї недiйсною

     1. За зверненням суб'єкта режиму та з дозволу митницi вiдправлення вiдомостi, зазначенi в митнiй декларацiї, можуть бути змiненi або митна декларацiя може бути вiдкликана, або визнана недiйсною.

     2. Порядок внесення змiн, вiдкликання та визнання митних декларацiй недiйсними визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 8. Маршрут перемiщення товарiв

     1. Товари, випущенi в режим спiльного транзиту, перемiщуються до митницi призначення економiчно обґрунтованим маршрутом (найбiльш безпечним, логiстично вигiдним та оптимальним за вiдстанню та/або часом шляхом прямування транспортного засобу).

     2. Митниця вiдправлення вносить до електронної транзитної системи iнформацiю про маршрут перемiщення товарiв у межах операцiї режиму спiльного транзиту вiдповiдно до iнформацiї про маршрут, яким планується здiйснювати перемiщення товарiв митною територiєю України, наданої суб'єктом режиму, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     3. З метою забезпечення контролю за перевезенням товарiв автомобiльним транспортом митнi органи можуть використовувати iнформацiйнi системи i технiчнi засоби митного контролю, що забезпечують дистанцiйний контроль за перемiщенням транспортних засобiв та дотриманням встановленого маршруту перемiщення товарiв.

     Стаття 9. Строки доставки

     1. Митниця вiдправлення визначає строк, протягом якого товари повиннi бути доставленi митницi призначення, з урахуванням виду транспорту, технiчних можливостей транспортного засобу, маршруту перемiщення товарiв, законодавства у сферi транспорту чи iншого законодавства, яке може мати вплив на встановлення строку, та iншої iнформацiї, повiдомленої суб'єктом режиму, але не бiльше строку, визначеного статтею 95 Митного кодексу України.

     2. Встановлений митницею вiдправлення строк, передбачений частиною першою цiєї статтi, є обов'язковим для iнших митних органiв, через якi вiдбуватиметься операцiя режиму спiльного транзиту, i не може бути змiнений такими митними органами.

     3. Порядок визначення строку, протягом якого товари повиннi бути доставленi митницi призначення, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Стаття 10. Засоби забезпечення iдентифiкацiї та придатнiсть до пломбування

     1. Перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту здiйснюється iз накладанням засобiв забезпечення iдентифiкацiї шляхом пломбування окремих вантажних мiсць або iнших пакункiв, контейнерiв чи транспортних засобiв комерцiйного призначення, якщо iнше не передбачено цим Законом. Данi про кiлькiсть нанесених митницею вiдправлення або авторизованим вантажовiдправником пломб, а також про iндивiдуальнi iдентифiкатори пломб вносяться до митної декларацiї та до електронної транзитної системи.

     2. Для цiлей частини першої цiєї статтi, товари, окремi вантажнi мiсця або iншi пакунки, контейнери чи транспортнi засоби комерцiйного призначення мають вiдповiдати таким вимогам:

     1) iснує можливiсть надiйного та легкодоступного нанесення пломб;

     2) характеристики вантажного мiсця, iншого пакунка та/або конструкцiя контейнера чи транспортного засобу комерцiйного призначення не дозволяють непомiтно вилучити або додати товари без пошкодження накладених пломб;

     3) характеристики вантажного мiсця, iншого пакунка та/або конструкцiя контейнера чи транспортного засобу комерцiйного призначення не мiстять спецiально виготовлених сховищ (тайникiв), що можуть використовуватися для приховування товарiв.

     Порядок допущення транспортних засобiв та контейнерiв до перевезення товарiв пiд митними пломбами визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Транспортнi засоби, причепи, напiвпричепи i контейнери (знiмнi кузови), конструкцiя яких вiдповiдає технiчним вимогам та визнана придатною до пломбування вiдповiдно до положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiя МДП) 1975 року, вважаються придатними для цiлей режиму спiльного транзиту та не потребують додаткового допущення до перевезення товарiв пiд митними пломбами.

     3. Транспортнi засоби комерцiйного призначення та контейнери, допущенi до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами вiдповiдно до мiжнародних угод, стороною яких є Україна, вважаються такими, що вiдповiдають вимогам частини другої цiєї статтi.

     4. У разi необхiдностi зняття пломби для проведення митного огляду митний орган вживає заходiв для повторного пломбування товарiв, окремих вантажних мiсць або iнших пакункiв, контейнерiв чи транспортних засобiв комерцiйного призначення пломбою, еквiвалентною за захисними елементами, i зазначає у транзитному супровiдному документi та електроннiй транзитнiй системi вiдомостi про вжитi заходи та спецiальнi iдентифiкатори накладених пломб.

     5. Вимоги до застосування пломб, що використовуються вiдповiдно до цiєї статтi, їх характеристик, технiчних специфiкацiй, ведення їх облiку та зберiгання, а також порядок накладання таких пломб та особливостi виконання митних формальностей встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Стаття 11. Засоби забезпечення iдентифiкацiї, альтернативнi пломбуванню

     1. Засоби забезпечення iдентифiкацiї, визначенi статтею 10 цього Закону, не вимагаються, якщо:

     1) товари перемiщуються авiацiйним або залiзничним транспортом iз застосуванням засобiв iдентифiкацiї шляхом нанесення голографiчних мiток, цифрового, лiтерного чи iншого маркування, iнших iдентифiкацiйних знакiв, що мiстять номер супровiдної авiацiйної або залiзничної накладної;

     2) товари перевозяться навалом або насипом;

     3) товари, що перевозяться, є великогабаритними або технiчно складними (машини, технологiчнi лiнiї, промисловi конструкцiї тощо);

     4) тара, пiддони або iншi пакувальнi засоби не мають iндивiдуальних iдентифiкацiйних ознак.

     2. У випадках, передбачених частиною першою цiєї статтi, iдентифiкацiя товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, здiйснюється за допомогою митного огляду, взяття проб i зразкiв, складання опису товарiв, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографiй, iлюстрацiй, використання товаросупровiдних документiв тощо.

     Стаття 12. Випуск товарiв у режим спiльного транзиту

     1. Пiсля завершення митного оформлення митної декларацiї товари вважаються випущеними в режим спiльного транзиту. У режим спiльного транзиту можуть бути випущенi лише товари, щодо яких застосованi засоби забезпечення iдентифiкацiї вiдповiдно до статтi 10 або 11 цього Закону.

     2. Пiсля випуску товарiв у режим спiльного транзиту митниця вiдправлення повiдомляє визначену митницю призначення, а також суб'єкта режиму про таку операцiю у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Таке повiдомлення ґрунтується на вiдомостях, заявлених у митнiй декларацiї на помiщення товарiв у режим спiльного транзиту.

     3. Митниця вiдправлення за допомогою електронної транзитної системи роздруковує в паперовому виглядi i надає суб'єкту режиму транзитний супровiдний документ з перелiком товарiв, випущених у режим спiльного транзиту. У разi застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажовiдправник" транзитний супровiдний документ з перелiком товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, роздруковує вiдповiдний авторизований вантажовiдправник пiсля помiщення товарiв у режим спiльного транзиту.

     Форма транзитного супровiдного документа затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Транзитний супровiдний документ надається на вимогу митного органу разом iз документами, що супроводжують товари вiдповiдно до вимог законодавства.

Глава 2. Митнi формальностi пiд час перемiщення товарiв

     Стаття 13. Особливi обставини пiд час перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту

     1. До особливих обставин пiд час перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту належать:

     1) вiдхилення перевiзником вiд маршруту, визначеного вiдповiдно до статтi 8 цього Закону, через незалежнi вiд нього обставини;

     2) виявлення перевiзником пломб, цiлiснiсть яких порушена, або порушення iнших засобiв забезпечення iдентифiкацiї товарiв у ходi їх транспортування;

     3) вимушене перевантаження перевiзником товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, з одного транспортного засобу на iнший транспортний засiб через вiдсутнiсть технiчної можливостi продовжувати їх транспортування у транспортному засобi, з якого здiйснюється перевантаження;

     4) iснування реальної загрози знищення, безповоротної втрати чи iстотного псування товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, що вимагає негайного часткового або повного розвантаження опломбованого транспортного засобу комерцiйного призначення, яким транспортуються такi товари;

     5) особлива обставина, що впливає на можливiсть суб'єкта режиму або перевiзника виконати своє зобов'язання, яке виникло у зв'язку з випуском товарiв у режим спiльного транзиту;

     6) замiна складу єдиного транспортного засобу.

     У разi виникнення обставин, зазначених у пунктi 3 цiєї частини, дiї з товарами здiйснюються пiд наглядом митного органу.

     2. У разi виникнення обставин, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, перевiзник зобов'язаний пред'явити товари, випущенi в режим спiльного транзиту, i транзитний супровiдний документ митному органу, найближчому до мiсцезнаходження транспортного засобу комерцiйного призначення, яким перевозяться такi товари, у найкоротший термiн пiсля виникнення таких обставин. Митний орган вживає необхiдних заходiв та приймає рiшення про можливiсть або неможливiсть продовження вiдповiдної операцiї режиму спiльного транзиту, вносить iнформацiю про виявленi обставини та вжитi заходи до електронної транзитної системи у встановленому порядку.

     3. Перевiзник не зобов'язаний пред'являти товари, випущенi в режим спiльного транзиту, i транзитний супровiдний документ митному органу, найближчому до мiсцезнаходження транспортного засобу комерцiйного призначення, яким перевозяться такi товари, у разi:

     1) перевантаження товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, з неопломбованого транспортного засобу комерцiйного призначення у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цiєї статтi;

     2) вiдкрiплення одного чи декiлькох залiзничних вагонiв або платформ з технiчних причин вiд групи з'єднаних залiзничних вагонiв або платформ у випадку, передбаченому пунктом 6 частини першої цiєї статтi;

     3) змiни тягача наземного (дорожнього) транспортного засобу без змiни його причепiв або напiвпричепiв у випадку, передбаченому пунктом 6 частини першої цiєї статтi.

     У зазначених випадках суб'єкт режиму або перевiзник вiд iменi суб'єкта режиму зобов'язаний надати iнформацiю про вiдповiднi обставини митному органу, найближчому до мiсцезнаходження транспортного засобу комерцiйного призначення, яким перевозяться товари. Митний орган вносить iнформацiю про вiдповiднi обставини до електронної транзитної системи у встановленому порядку.

     4. Порядок iнформування митних органiв про виникнення особливих обставин пiд час перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту та пiдтвердження таких обставин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

Глава 3. Митнi формальностi у митницi призначення

     Стаття 14. Митнi формальностi у митницi призначення

     1. Пiсля фактичної доставки товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, до митницi призначення суб'єкт режиму або перевiзник вiд iменi суб'єкта режиму зобов'язаний пред'явити товари i надати митницi призначення транзитний супровiдний документ та iншi документи, оформленi у процесi перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту вiдповiдно до цього Закону.

     Митнi формальностi щодо товарiв, доставлених до митницi призначення, здiйснюються в мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митних органiв протягом робочого часу, встановленого для цих органiв. За письмовим зверненням суб'єкта режиму або перевiзника вiд iменi суб'єкта режиму митнi формальностi можуть виконуватися митними органами поза мiсцем розташування цих органiв, а також поза робочим часом, установленим для них, на умовах, визначених Митним кодексом України.

     2. У разi застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач" пiсля фактичної доставки товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, до авторизованого вантажоодержувача суб'єкт режиму або перевiзник вiд iменi суб'єкта режиму зобов'язаний пред'явити товари i надати авторизованому вантажоодержувачу транзитний супровiдний документ та iншi документи, оформленi у процесi перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту вiдповiдно до цього Закону.

     3. Режим спiльного транзиту вважається завершеним, якщо товари, помiщенi у режим спiльного транзиту, разом з транзитним супровiдним документом та iншими документами, оформленими у процесi перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту, пред'явленi митницi призначення або авторизованому вантажоодержувачу.

     4. Транзитний супровiдний документ зберiгається митницею призначення протягом 1095 днiв з дня завершення у цiй митницi митних формальностей щодо товарiв, випущених у режим спiльного транзиту.

     5. У разi якщо товари, випущенi у режим спiльного транзиту, доставленi до митницi призначення або до авторизованого вантажоодержувача пiсля завершення строку, встановленого митницею вiдправлення вiдповiдно до статтi 9 цього Закону, суб'єкт режиму вважається таким, що дотримався строку, якщо вiн або перевiзник належним чином пiдтвердить, що затримка сталася внаслiдок аварiї, особливих обставин або обставини непереборної сили.

     6. Пiсля доставки товарiв митниця призначення визначає форми та обсяги контролю щодо товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, достатнi для забезпечення дотримання вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту, на основi результатiв аналiзу ризикiв з урахуванням iнформацiї, що мiститься у вiдповiднiй митнiй декларацiї та електроннiй транзитнiй системi.

     Не допускаються визначення форм та обсягiв митного контролю iншими органами державної влади, а також участь їхнiх посадових осiб у здiйсненнi митного контролю.

     Порядок здiйснення митних формальностей у митницi призначення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     7. Пiд час виконання митних формальностей у митницi призначення за зверненням суб'єкта режиму або перевiзника вiд iменi суб'єкта режиму митниця призначення засвiдчує розписку, яка пiдтверджує пред'явлення товарiв i транзитного супровiдного документа митницi призначення.

     Така розписка не може використовуватися як альтернативний доказ належного завершення режиму спiльного транзиту.

     Форма розписки та порядок її заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     8. Режим спiльного транзиту вважається завершеним належним чином, якщо митниця призначення не виявила розбiжностей мiж даними, що мiстяться у митнiй декларацiї та електроннiй транзитнiй системi, та даними, отриманими за результатами контролю, проведеного щодо фактично доставлених товарiв у режимi спiльного транзиту.

     Якщо режим спiльного транзиту завершився належним чином, за зверненням суб'єкта режиму або перевiзника вiд iменi суб'єкта режиму митниця призначення протягом строку, зазначеного в частинi четвертiй цiєї статтi, засвiдчує копiю транзитного супровiдного документа для цiлей надання альтернативного доказу належного завершення режиму спiльного транзиту вiдповiдно до статтi 16 цього Закону.

     9. У разi якщо режим спiльного транзиту був завершений, але митниця призначення виявила порушення за результатами контролю, проведеного щодо фактично доставлених товарiв, така митниця призначення вживає вiдповiдних заходiв та iнформує митницю вiдправлення у порядку, визначеному статтею 17 цього Закону.

     10. Режим спiльного транзиту може бути завершений у митницi, вiдмiннiй вiд заявленої у митнiй декларацiї, за умови внесення вiдповiдної iнформацiї до транзитного супровiдного документа та електронної транзитної системи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. У такому разi така митниця вважається митницею призначення.

     Стаття 15. Повiдомлення про доставку товарiв та результати контролю

     1. Митниця призначення iнформує митницю вiдправлення про доставку товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, невiдкладно, не пiзнiш як протягом чотирьох робочих годин з моменту пред'явлення товарiв i транзитного супровiдного документа митницi призначення, якщо iнше не передбачено статтею 48 цього Закону.

     2. У разi якщо товари доставленi до митницi, вiдмiнної вiд заявленої у митнiй декларацiї, вiдповiдно до частини восьмої статтi 14 цього Закону митниця вiдправлення повiдомляє митницi призначення, задекларованiй у митнiй декларацiї, про доставку товарiв.

     3. Повiдомлення про доставку товарiв, зазначене у частинах першiй та другiй цiєї статтi, не вважається доказом належного завершення режиму спiльного транзиту.

     4. Митниця призначення iнформує митницю вiдправлення про результати контролю протягом строку, визначеного частиною першою цiєї статтi, якщо на основi результатiв аналiзу ризикiв з урахуванням iнформацiї, що мiститься у вiдповiднiй митнiй декларацiї та електроннiй транзитнiй системi, така митниця призначення прийняла рiшення про вiдсутнiсть потреби проведення огляду товарiв.

     У разi якщо на основi результатiв аналiзу ризикiв з урахуванням iнформацiї, що мiститься у вiдповiднiй митнiй декларацiї та електроннiй транзитнiй системi, митниця призначення прийняла рiшення про проведення огляду товарiв, така митниця призначення iнформує митницю вiдправлення про результати контролю невiдкладно, не пiзнiш як на третiй день пiсля дня, коли товари були пред'явленi митницi призначення.

     У виняткових випадках, перелiк яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, митниця призначення iнформує митницю вiдправлення про результати контролю не пiзнiш як на шостий день пiсля дня доставки товарiв.

     5. У разi якщо товари доставленi авторизованому вантажоодержувачу, митниця призначення пiсля отримання повiдомлення про результати контролю вiдповiдно до статтi 48 цього Закону надсилає повiдомлення про результати контролю митницi вiдправлення не пiзнiш як на шостий день пiсля дня доставки товарiв авторизованому вантажоодержувачу.

     6. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини третьої статтi 13 цього Закону, митниця призначення iнформує митницю вiдправлення про результати контролю не пiзнiш як на дванадцятий день пiсля дня, коли була доставлена перша частина товарiв, що були перемiщенi групою з'єднаних залiзничних вагонiв або платформ.

     Стаття 16. Зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту

     1. Контроль за перемiщенням товарiв, якi перевозяться у режимi спiльного транзиту до митницi призначення, здiйснюється митницею вiдправлення. Для здiйснення такого контролю використовується електронна транзитна система.

     Пiд час здiйснення контролю за перемiщенням товарiв, якi перемiщуються у режимi спiльного транзиту, митниця вiдправлення має право iнiцiювати заходи, достатнi для виявлення фактiв недоставлення таких товарiв до митницi призначення та забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи та мiжнародних договорiв України, укладених вiдповiдно до закону.

     2. Митниця вiдправлення знiмає з контролю операцiю режиму спiльного транзиту пiсля встановлення факту належного завершення режиму спiльного транзиту за результатами проведення порiвняння вiдповiдностi даних, що мiстяться у вiдповiднiй митнiй декларацiї та електроннiй транзитнiй системi, iз даними, отриманими вiд митницi призначення щодо доставки товарiв та результатiв контролю щодо товарiв.

     3. Якщо основний спосiб зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту, передбачений частиною другою цiєї статтi, з причин, незалежних вiд суб'єкта режиму, не може бути застосований, митниця вiдправлення може зняти з контролю операцiю режиму спiльного транзиту на пiдставi наданих суб'єктом режиму альтернативних доказiв належного завершення режиму спiльного транзиту.

     4. Альтернативними доказами належного завершення режиму спiльного транзиту є:

     1) копiя транзитного супровiдного документа, засвiдченого посадовою особою митницi призначення вiдповiдно до абзацу другого частини восьмої статтi 14 цього Закону;

     2) документ, який пiдтверджує, що товари залишили митну територiю України;

     3) митна декларацiя або iнший документ, що пiдтверджує випуск товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України або помiщення товарiв в iнший митний режим.

     Замiсть документiв, зазначених у цiй частинi, можуть бути наданi копiї таких документiв, засвiдченi органом, який видав їх оригiнали.

     У разi надання альтернативних доказiв належного завершення режиму спiльного транзиту митниця вiдправлення зобов'язана протягом п'яти робочих днiв перевiрити таку iнформацiю з метою пiдтвердження її точностi та достовiрностi.

     5. Пiсля зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту митниця вiдправлення невiдкладно, не пiзнiше двох годин, повiдомляє митницю гарантiї про зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту.

     Стаття 17. Процедура запиту iнформацiї

     1. Якщо митниця вiдправлення не отримала повiдомлення про результати контролю вiд митницi призначення протягом шести днiв пiсля дня доставки товарiв або якщо iнформацiї, зазначеної в такому повiдомленнi, недостатньо для прийняття рiшення про зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту, така митниця невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня, направляє до митницi призначення запит на отримання iнформацiї з використанням електронної транзитної системи.

     Митниця призначення зобов'язана з'ясувати обставини, викладенi у такому запитi, та надати вiдповiдь митницi вiдправлення невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання запиту вiд митницi вiдправлення.

     2. З метою отримання iнформацiї, достатньої для зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту, митниця вiдправлення направляє запит на отримання iнформацiї суб'єкту режиму та митницi призначення у таких випадках:

     1) митниця вiдправлення не отримала повiдомлення про доставку товарiв до завершення строку, визначеного статтею 9 цього Закону;

     2) митниця вiдправлення не отримала результатiв контролю, щодо яких було подано запит вiдповiдно до частини першої цiєї статтi;

     3) митниця вiдправлення отримала iнформацiю про те, що повiдомлення про доставку товарiв або про результати контролю були надiсланi помилково.

     3. Митниця вiдправлення направляє запит на отримання iнформацiї у такi строки:

     1) у випадку, визначеному пунктом 1 частини другої цiєї статтi, - протягом трьох днiв пiсля завершення строку, встановленого статтею 9 цього Закону;

     2) у випадку, визначеному пунктом 2 частини другої цiєї статтi, - протягом трьох днiв пiсля завершення строку, встановленого частиною першою цiєї статтi;

     3) у випадку, визначеному пунктом 3 частини другої цiєї статтi, - протягом трьох днiв пiсля отримання вiдповiдної iнформацiї.

     4. Якщо iнформацiя, надана суб'єктом режиму у вiдповiдь на запит митницi вiдправлення згiдно з частиною другою цiєї статтi, є недостатньою для зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту, але така iнформацiя може бути отримана вiд iнших митних органiв, митниця вiдправлення невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня, надсилає запит на отримання додаткової iнформацiї до вiдповiдного митного органу.

     5. Вiдповiдi на запити, поданi вiдповiдно до частин другої i четвертої цiєї статтi, надаються протягом десяти днiв з дати направлення запиту.

     У разi якщо митниця вiдправлення протягом п'яти днiв пiсля закiнчення строку, передбаченого цiєю частиною, не отримала вiдповiдь на вiдповiдний запит, така митниця вживає заходiв вiдповiдно до частини восьмої цiєї статтi.

     6. Якщо пiд час процедури запиту вiдповiдно до частин першої - четвертої цiєї статтi встановлено, що режим спiльного транзиту був належним чином завершений, митниця вiдправлення знiмає з контролю операцiю режиму спiльного транзиту вiдповiдно до частин першої i другої статтi 16 цього Закону.

     7. Якщо протягом десяти днiв пiсля завершення строку, визначеного вiдповiдно до статтi 9 цього Закону, операцiя режиму спiльного транзиту не знята з контролю, митниця вiдправлення невiдкладно, протягом трьох робочих днiв, за допомогою електронної транзитної системи направляє фiнансовому гаранту вiдповiдне повiдомлення.

     8. Якщо пiд час процедури запиту iнформацiї вiдповiдно до частин першої - четвертої цiєї статтi встановлено, що операцiя режиму спiльного транзиту не може бути знята з контролю, митниця вiдправлення вживає заходiв для iдентифiкацiї осiб, вiдповiдальних за сплату митного боргу, та встановлення митного органу, вiдповiдального за здiйснення контролю погашення митного боргу.

     Митним органом, вiдповiдальним за здiйснення контролю погашення митного боргу, є митниця гарантiї.

     9. Митнi органи пiсля зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту мають право здiйснювати перевiрку задекларованої iнформацiї пiд час помiщення товарiв у режим спiльного транзиту та наданих документiв з метою перевiрки їх автентичностi та достовiрностi шляхом здiйснення вiдповiдних форм митного контролю вiдповiдно до статтi 336 Митного кодексу України.

Глава 4. Особливостi перемiщення товарiв стацiонарними засобами транспортування

     Стаття 18. Митнi формальностi при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування у режимi спiльного транзиту

     1. Митний контроль товарiв, що помiщуються в режим спiльного транзиту, здiйснюється в мiсцях митного контролю, якi визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Вiдповiдний оператор стацiонарного засобу транспортування є суб'єктом режиму для цiлей режиму спiльного транзиту.

     2. У разi ввезення товарiв на митну територiю України стацiонарними засобами транспортування такi товари вважаються випущеними у режим спiльного транзиту з моменту ввезення їх на митну територiю України.

     У разi вивезення товарiв з митної територiї України стацiонарними засобами транспортування такi товари вважаються випущеними у режим спiльного транзиту з моменту помiщення їх у стацiонарний засiб транспортування.

     3. Режим спiльного транзиту вважається завершеним пiсля внесення вiдповiдних записiв до комерцiйної документацiї пiдприємства-вантажоодержувача або оператора стацiонарного засобу транспортування, що пiдтверджують виконання оператором стацiонарного засобу транспортування взятих на себе зобов'язань у рамках режиму спiльного транзиту, якщо:

     1) товари, що перемiщувалися стацiонарними засобами транспортування у режимi спiльного транзиту, доставленi до пiдприємства-вантажоодержувача;

     2) товари, що перемiщувалися стацiонарними засобами транспортування у режимi спiльного транзиту, прийнятi до розподiльчої мережi вантажоодержувача;

     3) товари, що перемiщувалися стацiонарними засобами транспортування у режимi спiльного транзиту, вивезенi за межi митної територiї України.

     4. До товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, спецiальнi транзитнi спрощення, визначенi статтею 31 цього Закону, не застосовуються.

     5. Порядок здiйснення митних формальностей щодо товарiв, що перемiщуються через митний кордон України стацiонарними засобами транспортування у режимi спiльного транзиту, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

Роздiл III
ФIНАНСОВI ГАРАНТIЇ

Глава 1. Загальнi положення щодо застосування фiнансової гарантiї

     Стаття 19. Зобов'язання щодо надання фiнансової гарантiї

     1. Перемiщення товарiв через митну територiю України у режимi спiльного транзиту здiйснюється за умови надання суб'єктом режиму митному органу фiнансової гарантiї забезпечення сплати митного боргу, що може виникнути щодо товарiв, помiщених у режим спiльного транзиту.

     2. Фiнансова гарантiя забезпечення сплати митного боргу може бути таких видiв:

     1) iндивiдуальна гарантiя, яка покриває всю суму митних платежiв щодо товарiв, що пiдлягають митному оформленню за однiєю митною декларацiєю;

     2) загальна фiнансова гарантiя, яка покриває суму митних платежiв щодо товарiв, що пiдлягають митному оформленню за декiлькома митними декларацiями, у разi застосування спецiального транзитного спрощення, передбаченого статтею 39 цього Закону.

     3. Iндивiдуальна гарантiя надається у формi:

     1) грошової застави;

     2) документа фiнансового гаранта.

     4. Загальна фiнансова гарантiя надається у формi документа фiнансового гаранта.

     Стаття 20. Звiльнення вiд зобов'язання щодо надання фiнансової гарантiї

     1. Вимога щодо надання фiнансової гарантiї, передбачена статтею 19 цього Закону, не застосовується до:

     1) товарiв, що перемiщуються авiацiйним транспортом, якщо режим спiльного транзиту застосовується на пiдставi манiфесту або iншого транспортного документа, який оформляється в електронному виглядi;

     2) товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     3) товарiв, якi не є об'єктом оподаткування митними платежами вiдповiдно до статей 277 i 374 Митного кодексу України;

     4) транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщують товари у режимi спiльного транзиту;

     5) товарiв, що перемiщуються у режимi спiльного транзиту митною територiєю України морським, рiчковим або повiтряним транспортом i пiд час зберiгання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського (рiчкового) порту, аеропорту.

     Стаття 21. Загальнi положення щодо застосування фiнансових гарантiй

     1. У разi надання суб'єктом режиму iндивiдуальної гарантiї митницею гарантiї є митниця вiдправлення.

     У разi надання суб'єктом режиму загальної фiнансової гарантiї митницею гарантiї є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     2. Фiнансова гарантiя, видана для забезпечення сплати митного боргу, дiє на всiй митнiй територiї України.

     3. Якщо iнше не передбачено статтею 39 цього Закону, зобов'язання за фiнансовою гарантiєю є чинним з моменту випуску товарiв у режим спiльного транзиту до моменту настання будь-якої з таких подiй:

     1) вивiльнення фiнансової гарантiї вiдповiдно до частини першої статтi 24 цього Закону;

     2) виконання фiнансовим гарантом обов'язку щодо погашення митного боргу у разi настання гарантiйного випадку.

     4. Фiнансовi гарантiї надаються митницi гарантiї у виглядi електронного документа.

     Загальна фiнансова гарантiя надається виключно у виглядi електронного документа. Iндивiдуальна гарантiя у формi документа фiнансового гаранта може надаватися у паперовому виглядi у випадку, визначеному частиною третьою статтi 3 цього Закону.

     5. Форми iндивiдуальної гарантiї у формi документа фiнансового гаранта, загальної фiнансової гарантiї, сертифiката загальної фiнансової гарантiї, сертифiката звiльнення вiд гарантiї затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, з урахуванням положень Конвенцiї про процедуру спiльного транзиту вiд 20 травня 1987 року.

     6. Прийняття фiнансових гарантiй, їх реєстрацiя, облiк, скасування, вiдкликання та вивiльнення, облiк резервування та вивiльнення базової суми загальної фiнансової гарантiї здiйснюються iз застосуванням електронної системи управлiння гарантiями в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Стаття 22. Прийняття, реєстрацiя та скасування реєстрацiї фiнансової гарантiї

     1. Пiсля надання фiнансової гарантiї митниця гарантiї за допомогою електронної системи управлiння гарантiями в автоматичному режимi приймає та реєструє таку фiнансову гарантiю.

     2. Фiнансова гарантiя не може бути прийнята та/або застосована для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту, якщо:

     1) реєстрацiю фiнансової гарантiї скасовано - з дня набрання чинностi рiшенням про скасування реєстрацiї фiнансової гарантiї вiдповiдно до частини п'ятої цiєї статтi;

     2) фiнансовий гарант вiдкликав фiнансову гарантiю - з дня набрання чинностi рiшенням про вiдкликання фiнансової гарантiї вiдповiдно до частини першої статтi 23 цього Закону;

     3) реєстрацiю фiнансового гаранта призупинено або анульовано - з дня набрання чинностi рiшенням про призупинення або анулювання реєстрацiї фiнансового гаранта вiдповiдно до статтi 30 цього Закону;

     4) дiю дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя" або "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв", або "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 70 вiдсоткiв" зупинено або такий дозвiл анульовано - з дня набрання чинностi рiшенням про зупинення дiї або анулювання вiдповiдного дозволу вiдповiдно до статей 36 i 37 цього Закону;

     5) строк дiї фiнансової гарантiї завершився - з дня, наступного за останнiм днем строку дiї фiнансової гарантiї.

     Зобов'язання фiнансового гаранта за застосованою фiнансовою гарантiєю, строк дiї якої завершився до зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту, продовжують бути чинними та пiдлягають виконанню до моменту погашення митного боргу вiдповiдно до статтi 52 цього Закону.

     3. Фiнансовi гарантiї зберiгаються митницею гарантiї протягом 1095 днiв з дати завершення строку їх дiї.

     4. Пiсля реєстрацiї фiнансової гарантiї митниця гарантiї невiдкладно повiдомляє суб'єкту режиму таку iнформацiю:

     1) реєстрацiйний номер гарантiї;

     2) код доступу.

     У разi застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя" або "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв", або "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 70 вiдсоткiв" за запитом суб'єкта режиму митниця гарантiї надає додатковi коди доступу до фiнансової гарантiї.

     5. Митниця гарантiї скасовує реєстрацiю фiнансової гарантiї у разi, якщо:

     1) реєстрацiю фiнансового гаранта призупинено або анульовано;

     2) дiю дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя" або "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв", або "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 70 вiдсоткiв" зупинено або такий дозвiл анульовано.

     Митниця гарантiї зобов'язана невiдкладно повiдомити фiнансового гаранта та суб'єкта режиму про скасування реєстрацiї фiнансової гарантiї, а також внести вiдповiдну iнформацiю в електронну систему управлiння гарантiями iз зазначенням дати набрання чинностi рiшенням про скасування реєстрацiї фiнансової гарантiї.

     Рiшення про скасування реєстрацiї фiнансової гарантiї набирає чинностi на шiстнадцятий день з дня направлення фiнансовому гаранту повiдомлення про скасування реєстрацiї фiнансової гарантiї.

     6. Зобов'язання фiнансового гаранта за фiнансовою гарантiєю щодо товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, на момент набрання чинностi рiшенням про скасування реєстрацiї вiдповiдної фiнансової гарантiї продовжують бути чинними та пiдлягають виконанню до моменту погашення митного боргу вiдповiдно до статтi 52 цього Закону.

     Стаття 23. Вiдкликання фiнансової гарантiї

     1. Фiнансовий гарант має право вiдкликати фiнансову гарантiю. Про таке вiдкликання фiнансовий гарант зобов'язаний повiдомити митницю гарантiї.

     Рiшення про вiдкликання фiнансової гарантiї набирає чинностi на шiстнадцятий день з дня отримання митницею гарантiї повiдомлення про вiдкликання фiнансової гарантiї.

     2. Зобов'язання фiнансового гаранта за фiнансовою гарантiєю по вiдношенню до товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, на момент набрання чинностi рiшення про вiдкликання вiдповiдної фiнансової гарантiї продовжують бути чинними та пiдлягають виконанню до моменту погашення митного боргу вiдповiдно до статтi 52 цього Закону.

     3. Митниця гарантiї вносить iнформацiю про вiдкликання фiнансової гарантiї до електронної системи управлiння гарантiями iз зазначенням дати набрання чинностi рiшення про вiдкликання фiнансової гарантiї.

     Стаття 24. Вивiльнення фiнансової гарантiї

     1. Митниця гарантiї вивiльняє гарантiю невiдкладно, не пiзнiше двох годин з моменту отримання пiдтвердження щодо:

     1) зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту; або

     2) завершення будь-якої з таких митних процедур:

     а) помiщення товарiв, попередньо випущених у режим спiльного транзиту, в митний режим зi сплатою митних платежiв або наданням гарантiї як забезпечення їх сплати;

     б) помiщення товарiв, попередньо випущених у режим спiльного транзиту, в митний режим знищення або руйнування або в митний режим вiдмови на користь держави;

     в) надання гарантiї як забезпечення сплати митних платежiв при помiщеннi товарiв на склад тимчасового зберiгання;

     г) пiдтвердження вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     2. Вивiльнення фiнансової гарантiї у разi часткового надходження товарiв до митницi призначення здiйснюється пiсля завершення перемiщення усiєї кiлькостi товарiв, зазначених у митнiй декларацiї.

     Стаття 25. Iнформацiйна взаємодiя

     1. Iнформацiйна взаємодiя мiж фiнансовими гарантами, суб'єктами режиму та митними органами здiйснюється iз застосуванням електронних сервiсiв, доступних через Iнтернет, цiлодобово, з перiодичнiстю не бiльше 30 хвилин. При здiйсненнi iнформацiйного обмiну фiнансовим гарантам та суб'єктам режиму надається iнформацiя про:

     1) прийняття, реєстрацiю, вiдмову у прийняттi, скасування реєстрацiї, вiдкликання, припинення дiї фiнансових гарантiй;

     2) реквiзити прийнятих фiнансових гарантiй та коди доступу до них;

     3) недостатнiсть фiнансових гарантiй для оформлення митних декларацiй iз зазначенням суми нестачi;

     4) реквiзити (номер i дата оформлення) митних декларацiй, до яких прикрiпленi фiнансовi гарантiї iз зазначенням дати та часу прикрiплення, номерiв транспортних засобiв, дати кiнцевого строку доставки товарiв до митницi призначення, кодiв товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, кiлькостi товарiв (в основних та додаткових одиницях вимiру), суми митного боргу;

     5) завершення операцiї режиму спiльного транзиту iз зазначенням дати та часу пред'явлення товарiв митницi призначення;

     6) зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту iз зазначенням дати та часу зняття з контролю;

     7) номер та дату складення акта про настання гарантiйного випадку, вимоги про сплату митного боргу, дату погашення митного (податкового) боргу;

     8) вивiльнення фiнансових гарантiй iз зазначенням дати та часу вивiльнення та реквiзитiв (номер i дата оформлення) митних декларацiй, за якими вiдбулося вивiльнення прикрiплених фiнансових гарантiй.

     Порядок iнформацiйної взаємодiї мiж фiнансовими гарантами, суб'єктами режиму та митними органами встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Нацiональним банком України та уповноваженим органом, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.

Глава 2. Iндивiдуальна гарантiя

     Стаття 26. Визначення розмiру iндивiдуальної гарантiї

     1. Iндивiдуальна гарантiя має покривати суму митного боргу, що може виникнути щодо товарiв, помiщених у режим спiльного транзиту.

     2. Розмiр iндивiдуальної гарантiї визначається виходячи з суми митних платежiв, що пiдлягають сплатi при випуску таких товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України. При цьому пiльги та преференцiї в оподаткуваннi, встановленi законодавством України для операцiй з ввезення товарiв на митну територiю України, не враховуються.

     3. Якщо суму митного боргу, що пiдлягає гарантуванню, неможливо точно визначити через ненадання митницi вiдправлення точних вiдомостей про характер, найменування, кiлькiсть, країну походження, митну вартiсть, код товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, сума митного боргу, що пiдлягає гарантуванню, визначається виходячи з найбiльшої величини ставок податкiв, вартостi та/або кiлькостi товарiв, що можуть бути визначенi на пiдставi наявних вiдомостей.

     4. Митниця вiдправлення контролює правильнiсть декларування суми митного боргу, що пiдлягає гарантуванню, у процесi оформлення митної декларацiї для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту. Сума митного боргу, зазначена у митнiй декларацiї, митне оформлення якої завершено, вважається узгодженим податковим зобов'язанням.

     Стаття 27. Iндивiдуальна гарантiя у формi грошової застави

     1. Iндивiдуальна гарантiя у формi грошової застави застосовується шляхом внесення коштiв на рахунки, вiдкритi на iм'я митних органiв в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, або в уповноваженому банку.

     2. Внесення грошової застави здiйснюється в нацiональнiй валютi України. Внесення грошової застави в iноземнiй валютi здiйснюється вiдповiдно до положень частини другої статтi 313 Митного кодексу України.

     3. Вiдсотки на суму грошової застави не нараховуються.

     4. Кошти, внесенi як iндивiдуальна гарантiя у формi грошової застави, пiдлягають вивiльненню вiдповiдно до статтi 24 цього Закону.

     5. Кошти, внесенi як iндивiдуальна гарантiя у формi грошової застави, пiсля їх вивiльнення можуть бути використанi для сплати митного боргу або як iнша iндивiдуальна гарантiя у формi грошової застави, або для сплати митних платежiв за iншим зобов'язанням особи перед митними органами, або поверненi особi, яка їх вносила.

     6. Кошти, внесенi як iндивiдуальна гарантiя у формi грошової застави, що перебувають на рахунку митного органу без розпорядження про їх використання протягом 1095 днiв з дня їх внесення, у тридцятиденний строк пiдлягають поверненню особi, яка їх вносила, а в разi неможливостi такого повернення перераховуються до державного бюджету.

     7. Порядок внесення коштiв як iндивiдуальної гарантiї у формi грошової застави, їх вивiльнення, повернення та перерахування до державного бюджету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Стаття 28. Iндивiдуальна гарантiя у формi документа фiнансового гаранта

     1. Митниця гарантiї як забезпечення сплати митного боргу приймає iндивiдуальнi гарантiї у формi документа фiнансового гаранта.

     2. Iндивiдуальна гарантiя у формi документа фiнансового гаранта є зобов'язанням фiнансового гаранта виплатити на вимогу митного органу кошти в розмiрi визначеної суми митного боргу в разi невиконання забезпечених цiєю гарантiєю зобов'язань iз сплати митного боргу.

Глава 3. Фiнансовий гарант

     Стаття 29. Фiнансовий гарант

     1. Фiнансовим гарантом можуть виступати:

     1) фiнансовi установи:

     а) банки;

     б) страховi компанiї;

     2) незалежнi фiнансовi посередники - юридичнi особи, створенi у формi повного або командитного товариства.

     2. Особа, що претендує на отримання статусу фiнансового гаранта, має вiдповiдати таким умовам:

     1) бути зареєстрованою в Українi;

     2) провадити банкiвську дiяльнiсть або господарську дiяльнiсть з надання фiнансових послуг протягом кожного кварталу упродовж попереднiх трьох звiтних рокiв та поточного року;

     3) не мати простроченої заборгованостi перед митними органами за попередньо наданими фiнансовими гарантiями вiдповiдно до вимог Митного кодексу України та заборгованостi перед митними органами, що оскаржується у судовому або адмiнiстративному порядку;

     4) не перебувати у процедурi санацiї боржника до порушення провадження у справi про банкрутство протягом попереднiх трьох звiтних рокiв та поточного року;

     5) щодо такої особи вiдсутнi випадки порушення провадження у справi про банкрутство протягом попереднiх трьох звiтних рокiв та поточного року;

     6) для банку:

     а) не бути об'єктом застосування заходiв впливу у виглядi обмеження, зупинення чи припинення здiйснення окремих видiв здiйснюваних банком операцiй, у тому числi операцiй iз пов'язаними з банком особами, вiднесення банку до категорiї проблемного або неплатоспроможного, вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiї банку;

     б) мати коефiцiєнт покриття лiквiднiстю (LCR), який вiдповiдає нормативу, встановленому Нацiональним банком України, протягом попереднiх трьох звiтних рокiв та поточного року;

     в) вiдповiдати нормативам мiнiмального розмiру регулятивного капiталу та достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу, встановленим Нацiональним банком України, протягом попереднiх трьох звiтних рокiв та поточного року;

     7) для страхової компанiї та незалежного фiнансового посередника:

     а) дотримуватися критерiїв лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв страховика або незалежного фiнансового посередника, нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу ризиковостi операцiй та нормативу якостi активiв;

     б) мати сформованi резерви для вiдшкодування у повному обсязi можливих витрат за 75 вiдсотками одночасно наданих фiнансових гарантiй.

     Для цiлей застосування пункту 2 цiєї частини до досвiду провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг не враховується досвiд провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв або дiяльностi ломбарду.

     Для страхових компанiй для цiлей застосування пункту 7 цiєї частини пiд резервами для вiдшкодування у повному обсязi можливих витрат за одночасно наданими фiнансовими гарантiями розумiються страховi резерви.

     3. Фiнансовий гарант повинен виконувати умови, визначенi частиною другою цiєї статтi, а також не мати простроченої заборгованостi перед митними органами за наданими фiнансовими гарантiями вiдповiдно до вимог цього Закону протягом усього перiоду провадження дiяльностi з видачi фiнансових гарантiй для забезпечення сплати суми митного боргу.

     4. Фiнансовий гарант набуває право на провадження дiяльностi з видачi фiнансових гарантiй для забезпечення сплати суми митного боргу з моменту внесення його до реєстру фiнансових гарантiв, якщо:

     1) фiнансова установа має чинну лiцензiю для провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi та виконує умови, визначенi частиною другою цiєї статтi;

     2) незалежний фiнансовий посередник має чинний дозвiл на провадження дiяльностi з видачi фiнансових гарантiй для забезпечення сплати суми митного боргу та виконує умови, визначенi частиною другою цiєї статтi.

     Дозвiл на провадження дiяльностi з видачi фiнансових гарантiй для забезпечення сплати суми митного боргу видається безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, за заявою особи, що претендує на отримання статусу фiнансового гаранта, безоплатно протягом 120 днiв з дати реєстрацiї вiдповiдної заяви.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, здiйснює нагляд та контроль за виконанням фiнансовим гарантом умов, визначених цiєю статтею.

     Нацiональний банк України або уповноважений орган, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, у разi виявлення невиконання умов, визначених цiєю статтею, невiдкладно iнформує про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     6. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує:

     1) порядок надання незалежному фiнансовому посереднику дозволу на провадження дiяльностi з видачi фiнансових гарантiй для забезпечення сплати суми митного боргу, нагляду та контролю за дотриманням ним умов отримання такого дозволу, обмеження дiї або анулювання дозволу;

     2) критерiї лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв незалежного фiнансового посередника, норматив платоспроможностi та достатностi капiталу, норматив ризиковостi операцiй та норматив якостi активiв для незалежних фiнансових посередникiв;

     3) порядок формування незалежним фiнансовим посередником резервiв для вiдшкодування у повному обсязi можливих витрат за наданими фiнансовими гарантiями.

     7. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, веде реєстр фiнансових гарантiв та забезпечує його регулярне оприлюднення на своєму офiцiйному вебсайтi.

     Внесення фiнансового гаранта до реєстру фiнансових гарантiв здiйснюється безоплатно у такому порядку:

     1) для фiнансових установ - за заявою такої фiнансової установи протягом 20 днiв з дати її реєстрацiї пiсля оцiнки виконання умов, визначених цiєю статтею, але не пiзнiш як протягом п'яти днiв пiсля отримання вiд Нацiонального банку України або уповноваженого органу, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, пiдтвердження виконання фiнансовими установами вимог, встановлених цiєю статтею;

     2) для незалежних фiнансових посередникiв - невiдкладно пiсля видачi дозволу на провадження дiяльностi з видачi фiнансових гарантiй для забезпечення сплати суми митного боргу.

     Оцiнку виконання умов, визначених цiєю статтею, здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику. Пiдтвердження виконання фiнансовими установами умов, визначених пунктами 2, 6 i 7 частини другої та пунктом 1 частини четвертої цiєї статтi, здiйснює Нацiональний банк України або уповноважений орган, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за запитом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     У разi якщо за результатами оцiнки виконання умов, визначених цiєю статтею, встановлена вiдповiднiсть фiнансової установи зазначеним умовам або якщо незалежному фiнансовому посереднику видано дозвiл на провадження дiяльностi з видачi фiнансових гарантiй для забезпечення сплати суми митного боргу, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, не має права вiдмовити їм у внесеннi до реєстру фiнансових гарантiв.

     8. Iнформацiя про реєстрацiю фiнансового гаранта, її призупинення, поновлення або анулювання вноситься центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, до реєстру фiнансових гарантiв невiдкладно, не пiзнiше нiж протягом одного робочого дня, з одночасним iнформуванням вiдповiдного фiнансового гаранта.

     9. Iнформацiйний обмiн щодо реєстрацiї фiнансового гаранта, її призупинення, поновлення та анулювання, iншої iнформацiї, необхiдної для здiйснення нагляду та контролю за виконанням фiнансовим гарантом умов, встановлених цiєю статтею, здiйснюється iз застосуванням електронних сервiсiв, доступних через Iнтернет, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Нацiональним банком України та уповноваженим органом, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.

     Стаття 30. Призупинення, поновлення та анулювання реєстрацiї фiнансового гаранта

     1. Реєстрацiя фiнансового гаранта призупиняється у таких випадках:

     1) за заявою фiнансового гаранта - на шiстнадцятий день з дня, наступного за днем отримання такої заяви центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, на перiод, зазначений у заявi;

     2) за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику:

     а) у разi невиконання умов, встановлених частинами другою - четвертою статтi 29 цього Закону, - на шiстнадцятий день з дня виявлення такого невиконання на перiод до 150 днiв;

     б) у разi перебування фiнансового гаранта у процесi припинення - на шiстнадцятий день з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про прийняття рiшення про припинення фiнансового гаранта як юридичної особи.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, зобов'язаний невiдкладно повiдомити фiнансового гаранта про призупинення його реєстрацiї, а також внести вiдповiдну iнформацiю до електронної системи управлiння гарантiями iз зазначенням дати набрання чинностi рiшенням про призупинення реєстрацiї фiнансового гаранта.

     2. У разi призупинення реєстрацiї фiнансового гаранта на пiдставi абзацу четвертого частини першої цiєї статтi фiнансовий гарант протягом 90 днiв з дня прийняття рiшення про таке призупинення має право вжити заходiв для вiдновлення виконання вiдповiдних умов та повiдомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, протягом 60 днiв з дня отримання такого повiдомлення здiйснює контроль за дотриманням умов, визначених частинами другою - четвертою статтi 29 цього Закону, та приймає рiшення про поновлення реєстрацiї фiнансового гаранта або про її анулювання.

     3. Реєстрацiя фiнансового гаранта анулюється у таких випадках:

     1) за заявою фiнансового гаранта - на шiстнадцятий день з дня, наступного за днем отримання такої заяви центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику;

     2) за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику:

     а) у разi вiдкликання або анулювання лiцензiї на провадження видiв дiяльностi, зазначених у частинi першiй статтi 29 цього Закону, - з дня вiдкликання або анулювання такої лiцензiї;

     б) у разi анулювання дозволу на провадження дiяльностi з видачi фiнансових гарантiй для забезпечення сплати суми митного боргу - з дня анулювання такого дозволу;

     в) у разi прийняття рiшення про анулювання реєстрацiї фiнансового гаранта вiдповiдно до частини другої цiєї статтi - з дня прийняття такого рiшення;

     г) у разi припинення фiнансового гаранта - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про припинення фiнансового гаранта як юридичної особи.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, зобов'язаний невiдкладно повiдомити фiнансового гаранта про анулювання його реєстрацiї, а також внести вiдповiдну iнформацiю до електронної системи управлiння гарантiями iз зазначенням дати набрання чинностi рiшенням про анулювання реєстрацiї фiнансового гаранта.

     4. У перiод призупинення або пiсля анулювання реєстрацiї фiнансового гаранта митниця гарантiї не має права приймати фiнансовi гарантiї, виданi таким фiнансовим гарантом. Рiшення про призупинення або анулювання реєстрацiї фiнансового гаранта не звiльняє його вiд зобов'язань за фiнансовими гарантiями, виданими до моменту такого призупинення або анулювання.

Роздiл IV
СПЕЦIАЛЬНI ТРАНЗИТНI СПРОЩЕННЯ

Глава 1. Спецiальнi транзитнi спрощення та їх види

     Стаття 31. Види спецiальних транзитних спрощень

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, може дозволити пiдприємству в порядку та на умовах, визначених цим роздiлом, застосування таких спецiальних транзитних спрощень:

     1) загальна фiнансова гарантiя, загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв, загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 70 вiдсоткiв, звiльнення вiд гарантiї;

     2) самостiйне накладання пломб спецiального типу;

     3) авторизований вантажовiдправник;

     4) авторизований вантажоодержувач;

     5) митна декларацiя з обмеженим обсягом даних.

     2. Дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення, передбаченого пунктом 5 частини першої цiєї статтi, надається для перевезення товарiв залiзничним або авiацiйним видом транспорту без перевантаження.

     3. Дозволи на застосування спецiальних транзитних спрощень, передбачених частиною першою цiєї статтi, дiють безстроково з 0 годин дня, наступного за днем прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, рiшення про надання дозволу, якщо iнше не передбачено самим рiшенням, але не ранiше дати його прийняття.

     4. За зверненням пiдприємства центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, може визначити iншу дату набрання чинностi дозволом на застосування спецiального транзитного спрощення. У такому разi дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення набирає чинностi з дати, зазначеної у зверненнi, за умови що така дата настає пiзнiше дати, яка визначається у порядку, передбаченому частиною третьою цiєї статтi.

     Стаття 32. Загальнi умови для надання дозволiв на застосування спецiальних транзитних спрощень

     1. Дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя", передбаченого пунктом 1 частини першої статтi 31 цього Закону, надається, якщо пiдприємство:

     1) є резидентом;

     2) регулярно виступає суб'єктом режиму (здiйснено митне оформлення не менше 50 митних декларацiй для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту протягом попереднiх 12 мiсяцiв) або вiдповiдає критерiю забезпечення практичних стандартiв компетенцiї чи професiйної квалiфiкацiї вiдповiдальної посадової особи пiдприємства;

     3) вiдповiдає критерiю дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також вiдсутностi фактiв притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi.

     Дозволи на застосування спецiальних транзитних спрощень "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв", "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 70 вiдсоткiв", "звiльнення вiд гарантiї" надаються у разi виконання додаткових умов, визначених статтею 41 цього Закону.

     2. Дозволи на застосування спецiальних транзитних спрощень, передбачених пунктами 2 - 5 частини першої статтi 31 цього Закону, надаються, якщо пiдприємство:

     1) є резидентом;

     2) регулярно виступає суб'єктом режиму (здiйснено митне оформлення не менше 50 митних декларацiй для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту протягом попереднiх 12 мiсяцiв);

     3) вiдповiдає критерiю дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також вiдсутностi фактiв притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi;

     4) вiдповiдає критерiю належної системи ведення бухгалтерського облiку, комерцiйної та транспортної документацiї;

     5) вiдповiдає критерiю забезпечення практичних стандартiв компетенцiї або професiйної квалiфiкацiї вiдповiдальної посадової особи пiдприємства.

     3. У разi якщо пiдприємство має дiючу авторизацiю авторизованого економiчного оператора про надання права на застосування спецiальних спрощень, критерiї, зазначенi у статтi 33 цього Закону, вважаються виконаними. У разi якщо пiдприємство має дiючу авторизацiю авторизованого економiчного оператора про пiдтвердження безпеки та надiйностi, критерiї, зазначенi у частинах першiй - третiй статтi 33 цього Закону, вважаються виконаними.

     Дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення, за умови що його дiя не була зупинена i такий дозвiл не був анульований, є пiдтвердженням вiдповiдностi пiдприємства визначеним умовам, необхiдним для надання дозволу на застосування iншого спецiального транзитного спрощення.

     4. Пiдприємство має право подати заяву на отримання декiлькох дозволiв на застосування спецiальних транзитних спрощень, якщо iнше не встановлено цим роздiлом.

     5. Дозволи на застосування спецiальних транзитних спрощень надаються безоплатно та дiють безстроково. У випадках, встановлених цим Законом, дiя дозволу може бути зупинена, дозвiл може бути анульований, а умови, визначенi вiдповiдним дозволом, можуть бути змiненi.

     6. Рiшення про надання, вiдмову в наданнi, змiну умов, зупинення (поновлення) дiї або анулювання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення оформлюється наказом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня з дня прийняття рiшення:

     1) надсилає пiдприємству з використанням iнформацiйних технологiй копiю вiдповiдного наказу в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису;

     2) вносить вiдомостi про надання, змiну умов, зупинення (поновлення) дiї або анулювання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв.

(пункт 2 частини шостої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     7. Пiдприємство, якому надано дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення, має право застосовувати таке спрощення в порядку та на умовах, визначених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами з питань митної справи.

     8. Пiсля отримання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство повинно дотримуватися умов, передбачених частинами першою i другою цiєї статтi та частинами першою - третьою статтi 41 цього Закону. Митнi органи здiйснюють монiторинг вiдповiдностi пiдприємства зазначеним умовам.

     9. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує:

     1) форму заяви про надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     2) форму дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     3) форму анкети самооцiнки пiдприємства щодо вiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     4) форму звiту про результати оцiнки (повторної оцiнки) дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     5) форму висновку про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     6) порядок проведення митними органами оцiнки (повторної оцiнки) вiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     7) форму плану, порядок планування та здiйснення митними органами монiторингу вiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     10. Для цiлей застосування цього роздiлу оцiнцi (повторнiй оцiнцi) вiдповiдностi та монiторингу вiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдлягають виключно умови для надання вiдповiдного виду дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, передбаченi частинами першою i другою цiєї статтi та частинами першою - третьою статтi 41 цього Закону.

     Стаття 33. Умови вiдповiдностi пiдприємства критерiям для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення

     1. Пiдприємство вiдповiдає критерiю дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також вiдсутностi фактiв притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, у разi дотримання таких умов:

     1) кiнцевi бенефiцiарнi власники (контролери), власники iстотної участi, члени правлiння або iншого виконавчого органу пiдприємства, члени наглядової ради, керiвник пiдприємства, головний бухгалтер, керiвник пiдроздiлу роботи з митницею, уповноваженi особи пiдприємства, вiдомостi про яких внесенi до облiкової картки осiб, що здiйснюють операцiї з товарами, не мають не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимостi за вчинення:

     а) контрабанди наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв або фальсифiкованих лiкарських засобiв;

     б) кримiнальних правопорушень у сферi господарської дiяльностi;

(пiдпункт "б" пункту 1 частини першої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     в) кримiнальних правопорушень у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної з наданням публiчних послуг;

(пiдпункт "в" пункту 1 частини першої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2) на осiб пiдприємства, зазначених у пунктi 1 цiєї частини, агентiв з митного оформлення iнших пiдприємств (митних брокерiв), а також посадових осiб iнших пiдприємств у зв'язку з виконанням ними дiй, пов'язаних iз здiйсненням митних формальностей щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в iнтересах такого пiдприємства, протягом календарного року, в якому здiйснюється оцiнка вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю, або будь-якого з попереднiх трьох календарних рокiв не були накладенi адмiнiстративнi стягнення за порушення митних правил, якi вiдносяться до систематичних або серйозних порушень митних правил вiдповiдно до цiєї статтi.

     Для цiлей оцiнки вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю:

     1) систематичними порушеннями митних правил вважаються три та бiльше порушення митних правил, вчиненi протягом календарного року однiєю або кiлькома особами, зазначеними в абзацi другому цiєї частини. При цьому вчинення однiєю або кiлькома iз зазначених осiб двох i бiльше порушень митних правил, пов'язаних iз здiйсненням митних формальностей щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення при їх одночасному перемiщеннi через митний кордон України у межах однiєї зовнiшньоекономiчної операцiї, вважається вчиненням одного порушення митних правил;

     2) серйозними порушеннями митних правил вважаються порушення митних правил, за вчинення яких накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi штрафу або конфiскацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення - безпосереднiх предметiв порушення митних правил, якщо загальний розмiр таких накладених штрафiв та/або вартiсть конфiскованих предметiв правопорушень протягом календарного року перевищує:

     а) 0,5 вiдсотка загальної фактурної вартостi товарiв, що перемiщенi пiдприємством через митний кордон України за вiдповiдний рiк; або

     б) суму у розмiрi, визначеному законом для квалiфiкацiї ухилення вiд сплати податкiв i зборiв як кримiнального правопорушення для вiдповiдного року.

     2. Пiдприємство вiдповiдає критерiю належної системи ведення бухгалтерського облiку, комерцiйної та транспортної документацiї у разi дотримання таких умов:

     1) система облiку пiдприємства:

     а) вiдповiдає основним принципам бухгалтерського облiку в Українi;

     б) забезпечує фiксування у хронологiчному порядку усiх господарських операцiй, що дає змогу митним органам прослiдкувати факт реєстрацiї господарської операцiї вiд її виникнення в первинному облiковому документi до внесення до вiдповiдних облiкових та/або звiтних документiв, а також перевiрити правильнiсть та достовiрнiсть облiкових записiв шляхом вивчення послiдовностi зафiксованих фактiв господарських операцiй;

     в) забезпечує можливiсть виокремлення вiдомостей про товари з рiзним митним статусом;

     г) забезпечує фiзичний та/або iз застосуванням iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй доступ посадових осiб митних органiв до первинних облiкових документiв i регiстрiв бухгалтерського та складського облiку;

     2) органiзацiйно-штатна структура пiдприємства, впровадженi на ньому процедури щодо прийняття i виконання управлiнських рiшень вiдповiдають змiсту i масштабам його дiяльностi, забезпечують управлiння i контроль за операцiями з товарами, а також запобiгання та виявлення несанкцiонованих дiй i правопорушень;

     3) пiдприємством запроваджено процедури для забезпечення контролю за здiйсненням передбачених законом заходiв тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     4) пiдприємством вжито всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних облiкових документах i регiстрах бухгалтерського та складського облiку;

     5) пiдприємством запроваджено процедури для забезпечення належного зберiгання, запобiгання втратi та для захисту облiкових записiв, документiв та iнформацiї щодо його господарської дiяльностi;

     6) працiвники пiдприємства зобов'язанi (вiдповiдно до посадових iнструкцiй, настанов тощо) iнформувати митнi органи про випадки порушення вимог податкового законодавства та законодавства з питань митної справи;

     7) пiдприємством вжито всiх необхiдних заходiв для захисту первинних облiкових та iнших документiв, регiстрiв бухгалтерського та складського облiку, iнформацiйно-телекомунiкацiйних i комп'ютерних систем вiд несанкцiонованого доступу до них.

     3. Пiдприємство вiдповiдає критерiю стiйкого фiнансового стану за умови дотримання таких вимог:

     1) пiдприємство не перебуває у процедурi санацiї боржника до вiдкриття провадження у справi про банкрутство, а також щодо такого пiдприємства не вiдкрито провадження у справi про банкрутство;

     2) протягом календарного року, в якому здiйснюється оцiнка вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю, та попереднiх трьох календарних рокiв пiдприємство не мало податкового боргу iз сплати митних платежiв, а також не має податкового боргу iз сплати iнших податкiв, що не належать до митних платежiв, на момент прийняття рiшення щодо вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю;

     3) розрахунковi показники (коефiцiєнти) платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) та лiквiдностi пiдприємства за даними рiчної (промiжної) фiнансової звiтностi вiдповiдають нормативним значенням, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     4) пiдприємство не має вiд'ємних чистих активiв за даними рiчної (промiжної) фiнансової звiтностi.

     У разi якщо пiдприємство зареєстроване менше трьох рокiв, оцiнка виконання умов, зазначених у цiй частинi, проводиться за перiод з дати реєстрацiї заявника.

     4. Пiдприємство вiдповiдає критерiю забезпечення практичних стандартiв компетенцiї або професiйної квалiфiкацiї вiдповiдальної посадової особи пiдприємства у разi дотримання будь-якої з таких умов:

     1) пiдприємство має досвiд здiйснення дiяльностi в межах мiжнародного ланцюга постачання товарiв протягом календарного року, в якому здiйснюється оцiнка вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю, та попереднiх трьох календарних рокiв, а також має працiвника, вiдповiдального за митнi питання;

     2) пiдприємство має працiвника, вiдповiдального за митнi питання, який має досвiд практичної роботи за напрямом здiйснення митних формальностей не менше трьох рокiв.

     Крiм вищезазначеного, для забезпечення вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю:

     1) працiвник, вiдповiдальний за митнi питання, повинен пiдтвердити свою квалiфiкацiю в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, у тому числi за результатами успiшного проходження спецiального курсу на знання законодавства України з питань митної справи;

     2) на працiвника, вiдповiдального за митнi питання, повиннi бути покладенi, зокрема, але не виключно, такi обов'язки:

     а) взаємодiя з митними органами з питань вiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволiв на застосування спецiальних транзитних спрощень;

     б) проведення самостiйного контролю за дотриманням пiдприємством вiдповiдностi умовам для надання дозволiв на застосування спецiальних транзитних спрощень, а також за дотриманням умов, визначених наданими пiдприємству дозволами на застосування спецiальних транзитних спрощень;

     в) невiдкладного iнформування митних органiв про виникнення подiй та/або обставин, що можуть мати вплив на дотримання пiдприємством вiдповiдностi умовам для надання дозволiв на застосування спецiальних транзитних спрощень, а також умов, визначених наданими пiдприємству дозволами на застосування спецiальних транзитних спрощень.

     Стаття 34. Оцiнка вiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення

     1. Для надання пiдприємству дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, проводить оцiнку вiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення (оцiнка вiдповiдностi).

     2. Для отримання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство подає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, заяву про надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення та анкету самооцiнки у формi електронних документiв, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис.

     Пiдприємством разом iз документами, зазначеними в абзацi першому цiєї частини, можуть подаватися додатковi вiдомостi та документи, надання яких зумовлено особливостями його дiяльностi та видом дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, який воно бажає отримати.

     Для цiлей оцiнки вiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення не вимагається надання згоди на обробку персональних даних особами, вiдомостi про яких зазначаються в анкетi самооцiнки.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, протягом 30 робочих днiв з дати реєстрацiї документiв, визначених частиною другою цiєї статтi, здiйснює їх попереднiй розгляд, за результатами якого приймає рiшення:

     1) про проведення оцiнки вiдповiдностi; або

     2) про вiдмову у проведеннi оцiнки вiдповiдностi.

     У рiшеннi про проведення оцiнки вiдповiдностi визначаються посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та митниць, якi проводитимуть оцiнку вiдповiдностi.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, залучає до проведення оцiнки вiдповiдностi посадових осiб митниць з урахуванням мiсця реєстрацiї такого пiдприємства та/або мiсця здiйснення ним операцiй з товарами, а також мiсцезнаходження об'єктiв пiдприємства, якi використовуються таким пiдприємством та мають значення для оцiнки вiдповiдностi.

     Копiя рiшення про проведення оцiнки вiдповiдностi або рiшення про вiдмову у проведеннi оцiнки вiдповiдностi надсилається пiдприємству невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття рiшення, в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдмовляє пiдприємству у проведеннi оцiнки вiдповiдностi, якщо:

     1) подано не всi документи, визначенi частиною другою цiєї статтi, або такi документи заповнено не в повному обсязi з урахуванням обраного пiдприємством виду дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     2) пiдприємство не перебуває на облiку в митних органах згiдно iз статтею 455 Митного кодексу України;

     3) пiдприємство перебуває у процедурi санацiї боржника до вiдкриття провадження у справi про банкрутство або щодо такого пiдприємства вiдкрито провадження у справi про банкрутство;

     4) пiдприємство перебуває у процесi припинення;

     5) не минуло шести мiсяцiв з дати вiдмови в наданнi дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     6) не минуло трьох рокiв з дати анулювання виданого пiдприємству дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення будь-якого виду, крiм випадкiв, якщо такий дозвiл анульований:

     а) за заявою пiдприємства;

     б) у зв'язку з невiдповiднiстю пiдприємства умовам, передбаченим вiдповiдно частинами першою, другою статтi 32, частинами першою - третьою статтi 41 цього Закону, якщо вiдповiднiсть таким умовам не вимагається для отримання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, щодо якого подано заяву.

     У рiшеннi про вiдмову у проведеннi оцiнки вiдповiдностi зазначаються пiдстави такої вiдмови з посиланням на норми законодавства, а також строк i порядок оскарження рiшення.

     5. Оцiнка вiдповiдностi проводиться протягом 120 днiв з дня прийняття рiшення про її проведення.

     Строк проведення оцiнки вiдповiдностi може бути подовжений:

     1) за заявою пiдприємства, але не бiльше як на 30 днiв;

     2) за рiшенням посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальної за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, на 30 днiв у разi повiдомлення пiдприємством про усунення виявленої невiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення до завершення строку проведення оцiнки вiдповiдностi;

     3) на час розгляду проекту звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення згiдно з частиною тринадцятою цiєї статтi.

     6. Оцiнка вiдповiдностi в частинi дотримання умов, визначених частиною другою статтi 33 цього Закону, здiйснюється з обов'язковим виїздом на вiдповiднi об'єкти пiдприємства.

     7. Посадовi особи митних органiв пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi для з'ясування питань, пов'язаних з такою оцiнкою, мають право:

     1) здiйснювати перевiрку вiдомостей, зазначених пiдприємством в анкетi самооцiнки;

     2) отримувати доступ до грошових, фiнансових i бухгалтерських документiв, звiтiв, контрактiв, декларацiй, калькуляцiй, iнших документiв та вiдомостей, у тому числi тих, якi є в розпорядженнi пiдприємства в електронному виглядi;

     3) отримувати безоплатно вiд пiдприємства iнформацiю, пояснення, письмовi довiдки з питань, що виникають пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi, копiї документiв, засвiдченi пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи, електроннi (сканованi) копiї паперових документiв, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи;

     4) отримувати доступ до iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем та програмного забезпечення для ведення бухгалтерського облiку, комерцiйної та транспортної документацiї, що використовує пiдприємство;

     5) отримувати доступ та проводити огляд об'єктiв (будiвель, споруд, вiдкритих або закритих майданчикiв тощо), якi використовуються пiдприємством та мають значення для оцiнки вiдповiдностi, з вiдображенням результатiв такого огляду у вiдповiдному актi;

     6) здiйснювати опитування працiвникiв та посадових осiб пiдприємства;

     7) направляти запити до державних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, уповноважених органiв iноземних держав, у розпорядженнi яких перебуває або може перебувати iнформацiя, що потребує пiдтвердження;

     8) використовувати iнформацiю, що надiйшла вiд митних та iнших державних органiв вiдповiдно до законодавства;

     9) використовувати висновки або iншi документи, наданi фахiвцями або експертами;

     10) брати до уваги сертифiкати про дотримання стандартiв безпеки та надiйностi, отриманi пiдприємством вiдповiдно до мiжнародних договорiв або мiжнародних стандартiв;

     11) користуватися iншими правами, передбаченими Митним кодексом України та законами України.

     8. Посадовi особи митних органiв пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi зобов'язанi:

     1) користуватися правами, передбаченими частиною сьомою цiєї статтi, та використовувати iнформацiю, отриману пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi, виключно з метою та в обсягах, необхiдних для оцiнки вiдповiдностi;

     2) дотримуватися вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї вiдповiдно до статтi 11 Митного кодексу України, забезпечувати збереження документiв, отриманих та складених пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi, не розголошувати їх змiст без згоди пiдприємства, крiм випадкiв, передбачених законодавством;

     3) поважати права та законнi iнтереси працiвникiв пiдприємства, iнформувати посадових осiб пiдприємства про їхнi права та обов'язки пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi;

     4) невiдкладно повiдомляти пiдприємство про виявлення пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi невiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     5) надавати на вимогу посадових осiб пiдприємства iнформацiю щодо положень законодавства, якi стосуються питань оцiнки вiдповiдностi;

     6) здiйснювати виїзд на об'єкти пiдприємства вiдповiдно до графiка, узгодженого з керiвником пiдприємства або уповноваженою ним особою;

     7) не порушувати нормального режиму роботи пiдприємства, не допускати заподiяння пiдприємству шкоди неправомiрними рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю;

     8) подовжувати строки подання пiдприємством документiв та строки проведення оцiнки вiдповiдностi у випадках, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi;

     9) виконувати iншi обов'язки, передбаченi Митним кодексом України та законами України.

     9. Посадовi особи пiдприємства пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi мають право:

     1) вимагати вiд посадових осiб митних органiв, якi проводитимуть оцiнку вiдповiдностi, пред'явлення службових посвiдчень та надання копiї рiшення про проведення оцiнки вiдповiдностi;

     2) надавати посадовим особам митних органiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, зауваження, письмовi заяви, пояснення та iншi документи, вимагати їх розгляду посадовими особами митних органiв по сутi;

     3) запитувати у посадових осiб митних органiв та отримувати вiд них iнформацiю щодо положень законодавства, якi стосуються питань оцiнки вiдповiдностi;

     4) вимагати вiд посадових осiб митних органiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, перевiрки вiдомостей та фактiв, що можуть свiдчити на користь пiдприємства;

     5) звертатися до посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальної за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, з клопотанням про подовження строку подання документiв, строку проведення оцiнки вiдповiдностi;

     6) користуватися iншими правами, передбаченими Митним кодексом України та законами України.

     10. Посадовi особи пiдприємства пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi зобов'язанi:

     1) не перешкоджати законнiй дiяльностi посадових осiб митних органiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, та виконувати законнi вимоги таких осiб;

     2) забезпечувати вiдповiдно до графiка, узгодженого з посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальною за проведення оцiнки вiдповiдностi, безперешкодний доступ посадових осiб митних органiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, на об'єкти пiдприємства та забезпечувати умови для виконання ними своїх обов'язкiв;

     3) у разi необхiдностi забезпечувати посадових осiб митних органiв робочим мiсцем на пiдприємствi, комп'ютерною та iншою оргтехнiкою (за наявностi);

     4) визначати осiб, вiдповiдальних за надання iнформацiї посадовим особам митних органiв, якi здiйснюють оцiнку вiдповiдностi, не пiзнiше трьох робочих днiв з дня початку такої оцiнки;

     5) виконувати iншi обов'язки, передбаченi Митним кодексом України та законами України.

     11. Пiдприємство зобов'язане надавати посадовим особам митних органiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, на їхнiй запит усi вiдомостi та документи, необхiднi для проведення оцiнки вiдповiдностi, протягом 10 робочих днiв з дня отримання такого запиту.

     Надання на запит посадової особи митного органу, яка проводить оцiнку вiдповiдностi, вiдомостей та/або документiв, що мiстять розбiжностi або не мiстять всiх вiдомостей, необхiдних для проведення оцiнки вiдповiдностi, є пiдставою для повторного запиту про надання необхiдних вiдомостей та/або документiв.

     У разi ненадання пiдприємством на запит посадової особи митного органу, яка проводить оцiнку вiдповiдностi, вiдомостей та/або документiв, необхiдних для проведення оцiнки вiдповiдностi, а також перешкоджання у здiйсненнi заходiв щодо оцiнки вiдповiдностi приймається рiшення про вiдмову у наданнi дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     12. У разi якщо пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi посадова особа митного органу, яка проводить оцiнку вiдповiдностi, виявляє невiдповiднiсть пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, така посадова особа в письмовому виглядi iнформує про виявлену невiдповiднiсть посадову особу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальну за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, iз зазначенням детального опису виявленої невiдповiдностi.

     Посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, надсилає пiдприємству копiю такого повiдомлення в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня його отримання вiд посадової особи митного органу, яка проводить оцiнку вiдповiдностi.

     Пiдприємство має право усунути виявлену невiдповiднiсть та повiдомити про це посадову особу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальну за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, до завершення строку проведення оцiнки вiдповiдностi.

     Посадовi особи митних органiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, зобов'язанi пересвiдчитися в тому, що пiдприємство усунуло виявлену невiдповiднiсть, у строк, що не перевищує 30 днiв з дня отримання повiдомлення вiд пiдприємства.

     13. Кожна посадова особа митного органу, яка проводила оцiнку вiдповiдностi, складає проект звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення та надає його для ознайомлення посадовiй особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальнiй за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi.

     У разi якщо згiдно з проектом звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство вiдповiдає таким умовам, посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, повертає такий проект звiту вiдповiднiй посадовiй особi митного органу, яка проводила оцiнку вiдповiдностi, для його пiдписання.

     У разi якщо згiдно з проектом звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство не вiдповiдає таким умовам, посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, надсилає пiдприємству копiю такого проекту звiту в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня його отримання вiд посадової особи митного органу, яка проводила оцiнку вiдповiдностi.

     Пiдприємство має право у строк, що не перевищує 30 днiв з дня отримання проекту звiту, подати письмовi заперечення та вiдповiднi документи на їх обґрунтування.

     Посадовi особи митних органiв зобов'язанi розглянути поданi пiдприємством заперечення у строк, що не перевищує 30 днiв з дня їх отримання, та внести змiни до проекту звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, якщо заперечення пiдприємства є обґрунтованими.

     Якщо пiдприємство у строк, передбачений абзацом четвертим цiєї частини, не подало письмових заперечень або якщо за результатами їх розгляду встановлено, що такi заперечення є необґрунтованими, посадова особа митного органу, яка проводила оцiнку вiдповiдностi, надає пiдписаний звiт про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення посадовiй особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальнiй за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi.

     14. Посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, на основi звiтiв про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, наданих посадовими особами митних органiв, якi проводили оцiнку вiдповiдностi, до завершення строку проведення оцiнки вiдповiдностi складає висновок про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство вiдповiдає таким умовам, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня пiдписання такого висновку, приймає рiшення про надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство не вiдповiдає хоча б однiй iз таких умов, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня пiдписання такого висновку, приймає рiшення про вiдмову у наданнi дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     У рiшеннi про вiдмову у наданнi дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення зазначаються пiдстави такої вiдмови з посиланням на норми законодавства, а також строк i порядок оскарження рiшення.

     15. Копiя рiшення про надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення або рiшення про вiдмову у наданнi дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення разом iз копiями висновку та звiту з негативним результатом оцiнки вiдповiдностi пiдприємства вiдповiднiй умовi надсилаються пiдприємству невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його прийняття, в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     16. За письмовою заявою пiдприємства умови, визначенi вiдповiдним дозволом на застосування спецiального транзитного спрощення, можуть бути змiненi. Розгляд такої заяви здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує десяти робочих днiв з дня її реєстрацiї. Змiни, внесенi до дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, набирають чинностi з 0 годин дня, наступного за днем прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, рiшення про внесення таких змiн, якщо iнше не передбачено самим рiшенням, але не ранiше дня його прийняття.

     Стаття 35. Монiторинг та повторна оцiнка вiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення

     1. Пiсля надання пiдприємству дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення митнi органи здiйснюють комплекс заходiв, що забезпечують систематичний контроль за вiдповiднiстю пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення (монiторинг вiдповiдностi).

     2. Органiзацiя та виконання заходiв з монiторингу вiдповiдностi покладаються на митницю за мiсцезнаходженням пiдприємства та здiйснюються вiдповiдно до плану заходiв з монiторингу вiдповiдностi.

     До виконання заходiв з монiторингу вiдповiдностi залучаються митницi, у зонi дiяльностi яких розташованi вiдповiднi об'єкти пiдприємства.

     3. Пiд час монiторингу вiдповiдностi посадовi особи митних органiв:

     1) здiйснюють заходи в межах прав та обов'язкiв, визначених частинами сьомою i восьмою статтi 34 цього Закону;

     2) узагальнюють та аналiзують вiдомостi, що стосуються дiяльностi пiдприємства, отриманi:

     а) пiд час здiйснення оцiнки (повторної оцiнки) вiдповiдностi та монiторингу вiдповiдностi;

     б) за результатами документальних перевiрок;

     в) пiд час здiйснення митних формальностей щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення пiдприємства;

     г) з баз даних, якi використовують митнi органи;

     ґ) вiд державних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, уповноважених органiв iноземних держав;

     д) вiд пiдприємства за результатами заходiв, вжитих ним для забезпечення вiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiсля зупинення дiї дозволу вiдповiдно до статтi 36 цього Закону;

     е) у вiдповiдь на письмовий запит до пiдприємства щодо обставин, якi можуть свiдчити про його невiдповiднiсть умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     4. Заходи з монiторингу вiдповiдностi здiйснюються митними органами на пiдставi результатiв застосування системи управлiння ризиками з урахуванням результатiв оцiнки (повторної оцiнки) вiдповiдностi та монiторингу вiдповiдностi, проведеного у попереднi перiоди, а також на пiдставi iнформацiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     У разi якщо пiдприємство зареєстровано менше трьох рокiв, протягом першого року пiсля надання дозволу пiд час здiйснення заходiв з монiторингу вiдповiдностi застосовується пiдвищений рiвень ризику.

     Вiдомостi про результати монiторингу вiдповiдностi вносяться уповноваженою посадовою особою вiдповiдного митного органу до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв.

(абзац третiй частини четвертої статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     5. Пiдприємство зобов'язане невiдкладно з використанням iнформацiйних технологiй повiдомляти митницю за своїм мiсцезнаходженням про:

     1) змiну вiдомостей, якi зазначалися у заявi про надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення та анкетi самооцiнки пiдприємства;

     2) подiї та/або обставини, що перешкоджають дотриманню вiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     6. Якщо за результатами монiторингу вiдповiдностi виявлено невiдповiднiсть пiдприємства хоча б однiй з умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, митниця за мiсцезнаходженням пiдприємства невiдкладно направляє центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, подання про зупинення дiї дозволу.

     Якщо за результатами монiторингу вiдповiдностi виявленi обставини, якi дають пiдстави вважати, що пiдприємство може не вiдповiдати хоча б однiй iз умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, митниця за мiсцезнаходженням пiдприємства невiдкладно направляє центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, подання про проведення повторної оцiнки вiдповiдностi пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення (повторна оцiнка вiдповiдностi).

     7. Повторна оцiнка вiдповiдностi проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику:

     1) за заявою пiдприємства - у разi змiни вiдомостей, якi зазначалися у заявi про надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення та анкетi самооцiнки пiдприємства, якщо такi змiни дають пiдстави вважати, що пiдприємство може не вiдповiдати хоча б однiй з умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     2) за поданням митницi за мiсцезнаходженням пiдприємства - якщо за результатами монiторингу вiдповiдностi виявленi обставини, якi дають пiдстави вважати, що пiдприємство може не вiдповiдати хоча б однiй iз умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     3) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України - у разi змiни законодавства України, що iстотно впливає на вiдповiднiсть пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     8. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня реєстрацiї документiв, визначених пунктом 1 або 2 частини сьомої цiєї статтi, приймає рiшення про проведення повторної оцiнки вiдповiдностi iз зазначенням пiдстави проведення такої оцiнки.

     У випадку, передбаченому пунктом 3 частини сьомої цiєї статтi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, приймає рiшення про проведення повторної оцiнки вiдповiдностi у строки, визначенi у вiдповiдному рiшеннi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     У рiшеннi про проведення оцiнки вiдповiдностi визначаються посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення повторної оцiнки вiдповiдностi, посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та митниць, якi проводитимуть повторну оцiнку вiдповiдностi, а також дата початку такої оцiнки.

     Копiя рiшення про проведення повторної оцiнки вiдповiдностi надсилається пiдприємству невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його прийняття, в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     9. Повторна оцiнка вiдповiдностi проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, згiдно з вимогами частин шостої - одинадцятої i тринадцятої статтi 34 цього Закону.

     У випадках, передбачених пунктами 1 i 2 частини сьомої цiєї статтi, повторнiй оцiнцi вiдповiдностi пiдлягають виключно умови, можлива невiдповiднiсть яким була виявлена пiдприємством або митним органом за результатами монiторингу вiдповiдностi.

     У випадку, передбаченому пунктом 3 частини сьомої цiєї статтi, повторнiй оцiнцi вiдповiдностi пiдлягають виключно умови, на якi мали вплив вiдповiднi змiни законодавства України.

     Повторна оцiнка вiдповiдностi проводиться протягом 30 днiв з дня прийняття рiшення про її проведення. Пiд час проведення повторної оцiнки вiдповiдностi дiя дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення не зупиняється.

     10. У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство вiдповiдає таким умовам, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, надсилає пiдприємству копiю такого висновку в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня пiдписання висновку.

     У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство не вiдповiдає хоча б однiй iз таких умов, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня пiдписання такого висновку, приймає рiшення про зупинення дiй дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення вiдповiдно до статтi 36 цього Закону.

     Копiя рiшення про зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення надсилається пiдприємству невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його прийняття, разом iз висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     Стаття 36. Зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення

     1. Дiя дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику:

     1) за заявою пiдприємства - у разi настання подiй та/або обставин, що перешкоджають дотриманню вiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     2) за поданням митницi за мiсцезнаходженням пiдприємства - якщо за результатами монiторингу вiдповiдностi виявлено невiдповiднiсть пiдприємства хоча б однiй iз умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення;

     3) якщо за результатами проведення повторної оцiнки складено висновок про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, згiдно з яким пiдприємство не вiдповiдає хоча б однiй iз таких умов.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня реєстрацiї документiв, визначених частиною першою цiєї статтi, приймає рiшення про зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення iз зазначенням пiдстави зупинення його дiї та строку, на який зупинено його дiю, що визначається згiдно з пунктами 1 i 2 частини третьої цiєї статтi.

     3. Строк зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення:

     1) у випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цiєї статтi, вiдповiдає строку, визначеному пiдприємством у заявi, але не може перевищувати 90 днiв;

     2) у випадку, передбаченому пунктами 2 i 3 частини першої цiєї статтi, становить 30 днiв.

     У разi повiдомлення пiдприємством про вжиття заходiв для забезпечення вiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення вiдповiдно до частини п'ятої цiєї статтi строк зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення подовжується до моменту прийняття рiшення про поновлення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення або рiшення про анулювання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     4. Протягом строку зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство не має права застосовувати вiдповiдне спецiальне транзитне спрощення, передбачене частиною першою статтi 31 цього Закону.

     Митнi формальностi щодо транспортних засобiв комерцiйного призначення та товарiв, що ними перемiщуються, розпочатi iз застосуванням спецiальних транзитних спрощень, передбачених частиною першою статтi 31 цього Закону, але не завершенi до початку строку зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, завершуються на умовах таких спецiальних спрощень.

     5. Протягом строку зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство має право вжити заходiв для забезпечення вiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення та письмово повiдомити про такi заходи центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня отримання повiдомлення, зазначеного в абзацi першому цiєї частини, приймає рiшення про проведення оцiнки вжитих заходiв для забезпечення вiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення (далi - оцiнка вжитих заходiв).

     У рiшеннi про проведення оцiнки вжитих заходiв визначаються посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вжитих заходiв, посадовi особи митних органiв, якi проводитимуть перевiрку вжитих заходiв, з урахуванням мiсця реєстрацiї пiдприємства та/або мiсця здiйснення ним операцiй з товарами, а також дата початку такої оцiнки.

     Копiя рiшення про проведення оцiнки вжитих заходiв надсилається пiдприємству невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його прийняття, в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     Якщо до завершення строку зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство не повiдомило про заходи, вжитi для забезпечення вiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, приймає рiшення про анулювання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення вiдповiдно до статтi 37 цього Закону.

     6. Оцiнка вжитих заходiв проводиться митними органами згiдно з вимогами частин шостої - одинадцятої i тринадцятої статтi 34 цього Закону виключно в межах оцiнки дотримання пiдприємством конкретних умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, невiдповiднiсть яким призвела до зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     Оцiнка вжитих заходiв проводиться протягом 30 днiв з дня прийняття рiшення про її проведення.

     7. Кожна посадова особа митного органу, яка проводила оцiнку вжитих заходiв, складає проект звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення та надає його для ознайомлення посадовiй особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальнiй за органiзацiю та проведення оцiнки вжитих заходiв.

     У разi якщо згiдно з проектом звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство вiдповiдає умовi для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вжитих заходiв, повертає такий проект звiту вiдповiднiй посадовiй особi митного органу, яка проводила оцiнку вжитих заходiв, для його пiдписання.

     У разi якщо згiдно з проектом звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство не вiдповiдає умовi для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вжитих заходiв, надсилає пiдприємству копiю такого проекту звiту в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня його отримання вiд посадової особи митного органу, яка проводила оцiнку вжитих заходiв.

     Пiдприємство має право у строк, що не перевищує 30 днiв з дня отримання проекту звiту, подати письмовi заперечення та вiдповiднi документи на їх обґрунтування.

     Посадовi особи митних органiв зобов'язанi розглянути поданi пiдприємством заперечення у строк, що не перевищує 30 днiв з дня їх отримання, та внести змiни до проекту звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, якщо заперечення пiдприємства є обґрунтованими.

     Якщо пiдприємство протягом строку, зазначеного в абзацi четвертому цiєї частини, не подало письмових заперечень або якщо за результатами їх розгляду встановлено, що такi заперечення є необґрунтованими, посадова особа митного органу, яка проводила оцiнку вжитих заходiв, надає пiдписаний звiт про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення посадовiй особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальнiй за органiзацiю та проведення вжитих заходiв.

     8. Посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вжитих заходiв, на основi звiтiв про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, наданих посадовими особами митних органiв, якi проводили оцiнку вжитих заходiв, до завершення строку проведення оцiнки вжитих заходiв складає висновок про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство вiдповiдає таким умовам, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня пiдписання такого висновку, приймає рiшення про поновлення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство не вiдповiдає хоча б однiй iз таких умов, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня пiдписання такого висновку, приймає рiшення про анулювання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення вiдповiдно до статтi 37 цього Закону.

     9. Копiя рiшення про поновлення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення або рiшення про анулювання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення разом з копiями висновку та звiту з негативним результатом оцiнки вiдповiдностi пiдприємства вiдповiднiй умовi надсилаються пiдприємству невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його прийняття, в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     Стаття 37. Анулювання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення

     1. Дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику:

     1) за заявою пiдприємства - у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня реєстрацiї такої заяви;

     2) у разi якщо за результатами перевiрки вжитих заходiв для забезпечення вiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення встановлено, що пiдприємство не вiдповiдає хоча б однiй iз таких умов, - у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня завершення строку, передбаченого абзацом четвертим частини сьомої статтi 36 цього Закону, а в разi подання пiдприємством письмових заперечень - у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня розгляду таких заперечень;

(пункт 2 частини першої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     3) у разi ненадання пiдприємством до завершення строку зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення повiдомлення про заходи, вжитi ним для забезпечення вiдповiдностi умовам для надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, - наступного дня пiсля завершення строку зупинення дiї дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     У рiшеннi про анулювання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення зазначаються пiдстави такого анулювання з посиланням на норми законодавства, а також строк i порядок оскарження рiшення.

     2. Пiсля анулювання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення пiдприємство не має права застосовувати вiдповiдне спецiальне транзитне спрощення, передбачене частиною першою статтi 31 цього Закону.

     Митнi формальностi щодо транспортних засобiв комерцiйного призначення та товарiв, що ними перемiщуються, розпочатi iз застосуванням спецiальних транзитних спрощень, передбачених частиною першою статтi 31 цього Закону, але не завершенi до анулювання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення, завершуються на умовах таких спецiальних спрощень.

     3. У разi якщо встановлено, що вiдповiдний дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення надано на пiдставi поданих пiдприємством недостовiрних вiдомостей та документiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня, приймає рiшення про визнання недiйсним дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення.

     Дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення визнається недiйсним з дня його видачi.

     Стаття 38. Зберiгання документацiї митними органами

     1. Митнi органи зобов'язанi зберiгати документи, на пiдставi яких прийнятi висновки про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства умовам для надання дозволiв на застосування спецiальних транзитних спрощень та рiшення про надання, змiну умов, зупинення (поновлення) дiї або анулювання дозволiв на застосування спецiальних транзитних спрощень, а також копiї наданих висновкiв, дозволiв та рiшень, упродовж 1095 днiв з дня початку календарного року, що наступає за роком, в якому оформленi вiдповiднi документи.

Глава 2. Застосування спецiальних транзитних спрощень

     Стаття 39. Загальна фiнансова гарантiя, загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми, звiльнення вiд гарантiї

     1. Загальна фiнансова гарантiя є зобов'язанням фiнансового гаранта виплатити на вимогу митного органу кошти в межах визначеної базової суми такої фiнансової гарантiї у разi невиконання забезпечених цiєю гарантiєю зобов'язань iз сплати митного боргу.

     2. За заявою пiдприємства центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, може надати дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя", "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв", "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 70 вiдсоткiв", "звiльнення вiд гарантiї".

     Пiд зменшенням розмiру забезпечення базової суми загальної фiнансової гарантiї на 50 вiдсоткiв або на 70 вiдсоткiв розумiється використання визначеної базової суми загальної фiнансової гарантiї, але з фактичним забезпеченням цiєї базової суми загальною фiнансовою гарантiєю, виданою фiнансовим гарантом, на 50 вiдсоткiв та на 30 вiдсоткiв вiдповiдно.

     Пiд звiльненням вiд гарантiї розумiється використання визначеної базової суми загальної фiнансової гарантiї, але з фактичним звiльненням вiд забезпечення базової суми.

     3. Пiсля отримання пiдприємством дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя", "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв", "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 70 вiдсоткiв" суб'єкт режиму зобов'язаний надати митницi гарантiї загальну фiнансову гарантiю, видану фiнансовим гарантом, як забезпечення її базової суми.

     Розмiр загальної фiнансової гарантiї не може бути меншим, нiж базова сума загальної фiнансової гарантiї, що пiдлягає забезпеченню.

     4. Митниця гарантiї приймає та реєструє загальну фiнансову гарантiю в порядку, передбаченому статтею 22 цього Закону.

     5. За зверненням суб'єкта режиму митниця гарантiї видає один або декiлька сертифiкатiв загальної фiнансової гарантiї або звiльнення вiд гарантiї.

     Строк дiї сертифiката загальної фiнансової гарантiї повинен дорiвнювати строку дiї загальної фiнансової гарантiї, наданої для забезпечення базової суми такої фiнансової гарантiї, але не бiльше двох рокiв.

     Строк дiї сертифiката звiльнення вiд гарантiї становить два роки.

     Строк дiї сертифiката загальної фiнансової гарантiї або звiльнення вiд гарантiї за зверненням суб'єкта режиму може бути подовжений митницею гарантiї на один додатковий строк, який не перевищує два роки.

     6. З дня набрання чинностi вiдкликанням або скасуванням реєстрацiї загальної фiнансової гарантiї вiдповiдно до статей 22 або 23 цього Закону забороняється використання сертифiката загальної фiнансової гарантiї для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту, а суб'єкт режиму зобов'язаний невiдкладно повернути його митницi гарантiї.

     Стаття 40. Визначення базової суми загальної фiнансової гарантiї

     1. Загальна фiнансова гарантiя використовується в межах базової суми такої загальної фiнансової гарантiї, зазначеної у вiдповiдному дозволi на застосування спецiального транзитного спрощення.

     2. Базова сума загальної фiнансової гарантiї повинна вiдповiдати загальнiй сумi митного боргу, який може пiдлягати сплатi, одночасно за всiма операцiями режиму спiльного транзиту, щодо яких надається фiнансова гарантiя, протягом всього перiоду мiж помiщенням товарiв у режим спiльного транзиту та зняттям з контролю операцiї режиму спiльного транзиту.

     3. Базова сума загальної фiнансової гарантiї визначається самостiйно суб'єктом режиму та зазначається у заявi про надання дозволу на застосування вiдповiдного спецiального транзитного спрощення.

     У разi необхiдностi за заявою пiдприємства базова сума загальної фiнансової гарантiї може бути переглянута.

     4. Суб'єкт режиму зобов'язаний забезпечити, щоб загальна сума митного боргу, який може пiдлягати сплатi, одночасно за всiма операцiями режиму спiльного транзиту, щодо яких надається загальна фiнансова гарантiя, протягом всього перiоду мiж помiщенням товарiв у режим спiльного транзиту та зняттям з контролю операцiї режиму спiльного транзиту не перевищувала базову суму загальної фiнансової гарантiї, зазначену у вiдповiдному дозволi на застосування спецiального транзитного спрощення.

     5. У разi недостатностi базової суми загальної фiнансової гарантiї для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту суб'єкт режиму має право надати як забезпечення сплати митного боргу iндивiдуальну гарантiю на суму, що не покривається базовою сумою загальної фiнансової гарантiї.

     6. Митниця гарантiї iз застосуванням електронної системи управлiння гарантiями здiйснює монiторинг базової суми загальної фiнансової гарантiї щодо кожної операцiї режиму спiльного транзиту з моменту помiщення товарiв у режим спiльного транзиту до моменту зняття з контролю такої операцiї.

     У разi якщо неодноразово мають мiсце випадки недостатностi базової суми загальної фiнансової гарантiї для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту, митниця гарантiї рекомендує суб'єкту режиму переглянути розмiр базової суми загальної фiнансової гарантiї.

     Стаття 41. Умови надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми" та "звiльнення вiд гарантiї"

     1. Дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв" надається у разi, якщо пiдприємство додатково до умов, визначених частиною першою статтi 32 цього Закону, вiдповiдає таким умовам:

     1) система облiку пiдприємства:

     а) вiдповiдає основним принципам бухгалтерського облiку в Українi;

     б) забезпечує фiксування у хронологiчному порядку всiх господарських операцiй, що дає змогу митним органам прослiдкувати факт реєстрацiї господарської операцiї вiд її виникнення в первинному облiковому документi до внесення до вiдповiдних облiкових та/або звiтних документiв, а також перевiрити правильнiсть та достовiрнiсть облiкових записiв шляхом вивчення послiдовностi зафiксованих фактiв господарських операцiй;

     2) органiзацiйно-штатна структура пiдприємства, впровадженi на цьому пiдприємствi процедури щодо прийняття i виконання управлiнських рiшень вiдповiдають змiсту i масштабам його дiяльностi, забезпечують управлiння i контроль за операцiями з товарами, а також запобiгання та виявлення несанкцiонованих дiй i правопорушень;

     3) пiдприємством вжито всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних облiкових документах i регiстрах бухгалтерського та складського облiку;

     4) пiдприємство вiдповiдає критерiю стiйкого фiнансового стану;

     5) пiдприємство має чистi активи для виконання зобов'язань iз сплати митного боргу в розмiрi незабезпеченої частини базової суми загальної фiнансової гарантiї;

     6) пiдприємство має досвiд здiйснення митних формальностей пiд час декларування та випуску товарiв у митнi режими iз наданням митним органам загальної фiнансової гарантiї не менше одного року.

     2. Дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 70 вiдсоткiв" надається у разi, якщо пiдприємство додатково до умов, визначених частиною першою статтi 32 цього Закону та частиною першою цiєї статтi, вiдповiдає таким умовам:

     1) працiвники пiдприємства зобов'язанi (вiдповiдно до посадових iнструкцiй, настанов тощо) iнформувати митнi органи про випадки порушення вимог податкового законодавства та законодавства з питань митної справи;

     2) пiдприємство має досвiд здiйснення митних формальностей пiд час декларування та випуску товарiв у митнi режими iз наданням митним органам загальної фiнансової гарантiї не менше двох рокiв.

     3. Дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "звiльнення вiд гарантiї" надається у разi, якщо пiдприємство додатково до умов, визначених частиною першою статтi 32 цього Закону та частинами першою i другою цiєї статтi, вiдповiдає таким умовам:

     1) система облiку пiдприємства:

     а) забезпечує можливiсть виокремлення вiдомостей про товари з рiзним митним статусом;

     б) забезпечує фiзичний та/або iз застосуванням iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй доступ посадових осiб митних органiв до первинних облiкових документiв i регiстрiв бухгалтерського та складського облiку;

     2) пiдприємством запроваджено процедури для забезпечення контролю за здiйсненням передбачених законом заходiв тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     3) пiдприємством запроваджено процедури для забезпечення належного зберiгання, запобiгання втратi та для захисту облiкових записiв, документiв та iнформацiї щодо його господарської дiяльностi;

     4) пiдприємством вжито всiх необхiдних заходiв для захисту первинних облiкових та iнших документiв, регiстрiв бухгалтерського та складського облiку, iнформацiйно-телекомунiкацiйних i комп'ютерних систем вiд несанкцiонованого доступу до них;

     5) пiдприємство має досвiд здiйснення митних формальностей пiд час декларування та випуску товарiв у митнi режими з наданням митним органам загальної фiнансової гарантiї не менше трьох рокiв.

     Стаття 42. Самостiйне накладання пломб спецiального типу

     1. За заявою пiдприємства центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, може надати дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "самостiйне накладання пломб спецiального типу".

     2. Умови самостiйного накладання пломб спецiального типу для забезпечення iдентифiкацiї товарiв зазначаються у дозволi на застосування такого спецiального транзитного спрощення.

     3. Пломби спецiального типу накладаються на товари, окремi вантажнi мiсця або iншi пакунки, контейнери чи транспортнi засоби комерцiйного призначення до моменту подання митному органу митної декларацiї. Вiдомостi про такi пломби вносяться до митної декларацiї.

     4. Вимоги до застосування пломб спецiального типу, їх характеристик, технiчних специфiкацiй, ведення їх облiку та зберiгання, а також порядок самостiйного накладання таких пломб та особливостi виконання митних формальностей при застосуваннi спецiального транзитного спрощення "самостiйне накладання пломб спецiального типу" визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Стаття 43. Авторизований вантажовiдправник

     1. За заявою пiдприємства центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, може надати дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажовiдправник".

     Авторизований вантажовiдправник - це статус, що дозволяє пiдприємству декларувати в режим спiльного транзиту та вiдправляти з вiдповiдного об'єкта (будiвлi, споруди, вiдкритого або закритого майданчика чи iншого мiсця) товари без їх пред'явлення митницi вiдправлення.

     2. Обов'язковою умовою надання дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажовiдправник" є наявнiсть у пiдприємства дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення "самостiйне накладання пломб спецiального типу" та дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя" або "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв", або "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми 70 вiдсоткiв", або "звiльнення вiд гарантiї".

     3. Спецiальне транзитне спрощення "авторизований вантажовiдправник" може застосовуватися виключно щодо товарiв, якi на момент подання митної декларацiї для помiщення таких товарiв у режим спiльного транзиту фактично знаходяться на вiдповiдному об'єктi авторизованого вантажовiдправника.

     Стаття 44. Дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажовiдправник"

     1. У дозволi на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажовiдправник" обов'язково визначаються:

     1) адреса об'єкта (будiвлi, споруди, вiдкритого або закритого майданчика чи iншого мiсця), з якого здiйснюватимуться вiдправлення товарiв без їх пред'явлення митницi вiдправлення, а також митнi органи, вiдповiдальнi за здiйснення митного контролю на таких об'єктах;

     2) реквiзити вiдповiдного дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення "самостiйне накладання пломб спецiального типу" та випадки, коли застосування пломб спецiального типу з об'єктивних причин є неможливим;

     3) реквiзити вiдповiдного дозволу на застосування спецiального транзитного спрощення "загальна фiнансова гарантiя" або "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 50 вiдсоткiв", або "загальна фiнансова гарантiя iз зменшенням розмiру забезпечення базової суми на 70 вiдсоткiв", або "звiльнення вiд гарантiї";

     4) порядок обмiну iнформацiєю та повiдомленнями мiж авторизованим вантажовiдправником i митними органами з використанням вiдповiдних вебсервiсiв та iнших електронних сервiсiв, доступних через мережу Iнтернет, а також порядок обмiну iнформацiєю та повiдомленнями мiж авторизованим вантажовiдправником i митними органами у разi виходу з ладу електронної транзитної системи;

     5) перелiк товарiв iз зазначенням їхнiх кодiв на рiвнi товарної пiдкатегорiї (десять знакiв) згiдно з УКТ ЗЕД, перелiк засобiв та способiв перемiщення товарiв, щодо яких не надається дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажовiдправник";

     6) максимальний строк з моменту прийняття митницею вiдправлення митної декларацiї, протягом якого митниця вiдправлення у разi необхiдностi може прийняти рiшення про здiйснення митного огляду та iнших форм митного контролю щодо товарiв перед їх випуском у режим спiльного транзиту;

     7) операцiйнi та контрольнi заходи, якi повиннi застосовуватися авторизованим вантажовiдправником, в тому числi у позаробочий час, встановлений для митницi вiдправлення.

     Стаття 45. Особливостi здiйснення митних формальностей при застосуваннi спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажовiдправник"

     1. Пiдприємство, яке отримало дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажовiдправник", при помiщеннi товарiв у режим спiльного транзиту iз застосуванням такого спрощення є суб'єктом режиму.

     2. Авторизований вантажовiдправник зобов'язаний:

     1) при помiщеннi товарiв у режим спiльного транзиту подати митницi вiдправлення митну декларацiю та iншi документи, необхiднi для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту вiдповiдно до вимог цього Закону, та внести до електронної транзитної системи iнформацiю про:

     а) маршрут перемiщення товарiв, визначений статтею 8 цього Закону;

     б) строк доставки товарiв митницi призначення, визначений статтею 9 цього Закону;

     в) кiлькiсть та iндивiдуальнi ознаки накладених пломб спецiального типу для забезпечення iдентифiкацiї товарiв (у разi накладання таких пломб);

     2) забезпечити завантаження товарiв на транспортний засiб комерцiйного призначення до моменту подання митної декларацiї для помiщення таких товарiв у режим спiльного транзиту iз обов'язковим накладанням пломб спецiального типу, крiм випадкiв, коли застосування пломб спецiального типу з об'єктивних причин є неможливим;

     3) забезпечити перебування транспортного засобу комерцiйного призначення та товарiв, що ним перемiщуються, на визначеному в дозволi об'єктi авторизованого вантажовiдправника та не здiйснювати пiсля подання митної декларацiї будь-яких операцiй з товарами до отримання вiд митницi вiдправлення повiдомлення про випуск товарiв у режим спiльного транзиту або до завершення максимального строку для здiйснення митницею вiдправлення митного огляду товарiв перед їх випуском у режим спiльного транзиту, а в разi отримання вiд митницi вiдправлення вiдповiдного повiдомлення - до прибуття посадових осiб митного органу;

     4) надати на вимогу митницi вiдправлення доступ до транспортного засобу комерцiйного призначення, задекларованих товарiв та документiв, на пiдставi яких здiйснювалося декларування таких товарiв;

     5) iнформувати митницю вiдправлення про всi подiї та/або обставини, що можуть мати вплив на дотримання ним умов, визначених дозволом на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажовiдправник".

     3. Особливостi виконання митних формальностей при застосуваннi спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажовiдправник" визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Стаття 46. Авторизований вантажоодержувач

     1. За заявою пiдприємства центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, може надати дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач".

     Авторизований вантажоодержувач - це статус, який дозволяє пiдприємству одержувати на вiдповiдному об'єктi (будiвлi, спорудi, вiдкритому або закритому майданчику чи iншому мiсцi) товари, якi перемiщуються у режимi спiльного транзиту, без їх доставки митницi призначення.

     2. Об'єкт пiдприємства, визначений у дозволi на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач", є мiсцем доставки.

     Товари, доставленi до такого об'єкта, повиннi бути розвантаженi вiдповiдно до умов дозволу.

     З моменту направлення митницi призначення повiдомлення про результати контролю товари набувають статусу таких, що зберiгаються на складi тимчасового зберiгання.

     Стаття 47. Дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач"

     1. У дозволi на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач" обов'язково визначаються:

     1) адреса об'єкта (будiвлi, споруди, вiдкритого або закритого майданчика чи iншого мiсця), до якого доставлятимуться товари, випущенi у режим спiльного транзиту, а також митнi органи, вiдповiдальнi за здiйснення митного контролю на таких об'єктах;

     2) порядок обмiну iнформацiєю та повiдомленнями мiж авторизованим вантажоодержувачем i митними органами з використанням вiдповiдних вебсервiсiв та iнших електронних сервiсiв, доступних через мережу Iнтернет, а також порядок обмiну iнформацiєю та повiдомленнями мiж авторизованим вантажоодержувачем i митними органами у разi виходу з ладу електронної транзитної системи;

     3) перелiк товарiв iз зазначенням їхнiх кодiв на рiвнi товарної пiдкатегорiї (десять знакiв) згiдно з УКТ ЗЕД, перелiк засобiв та способiв перемiщення товарiв, щодо яких не надається дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач";

     4) максимальний строк з моменту отримання митницею призначення повiдомлення про доставку товарiв до визначеного у дозволi об'єкта авторизованого вантажоодержувача, протягом якого митниця призначення у разi необхiдностi може прийняти рiшення про здiйснення митного огляду та iнших форм митного контролю щодо товарiв перед їх розвантаженням;

     5) порядок ведення облiку та зберiгання авторизованим вантажоодержувачем засобiв митного забезпечення, якi накладалися митним органом або авторизованим вантажовiдправником на товари, окремi вантажнi мiсця або iншi пакунки, контейнери чи транспортнi засоби комерцiйного призначення та були самостiйно знятi авторизованим вантажоодержувачем;

     6) операцiйнi та контрольнi заходи, якi повиннi застосовуватися авторизованим вантажоодержувачем, у тому числi в позаробочий час, встановлений для митницi призначення.

     Стаття 48. Особливостi здiйснення митних формальностей при застосуваннi спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач"

     1. Авторизований вантажоодержувач зобов'язаний:

     1) пiсля доставки товарiв до його об'єкта, визначеного у дозволi на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач", невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня, проiнформувати митницю призначення про доставку товарiв, випущених у режим спiльного транзиту;

     2) iнформувати митницю призначення про всi подiї та/або обставини, що виникли пiд час перемiщення товарiв до визначеного у дозволi на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач" об'єкта та якi стали йому вiдомi вiд перевiзника;

     3) забезпечити цiлiснiсть митного забезпечення (у разi накладання), не здiйснювати розвантаження та забезпечити перебування товарiв на визначеному дозволом об'єктi авторизованого вантажоодержувача до отримання вiд митницi призначення дозволу на їх розвантаження або до завершення максимального строку для здiйснення митницею призначення митного огляду товарiв перед їх розвантаженням, а в разi отримання вiд митницi призначення вiдповiдного повiдомлення - до прибуття посадових осiб митного органу;

     4) пiсля розвантаження товарiв невiдкладно, не пiзнiш як на третiй день пiсля отримання дозволу на розвантаження товарiв, направити митницi призначення повiдомлення про результати контролю iз зазначенням усiх розбiжностей щодо перемiщуваних товарiв, якщо такi було виявлено;

     5) надати на вимогу митницi призначення доступ до транспортного засобу комерцiйного призначення, товарiв, що ним перемiщувалися, та товаротранспортних i товаросупровiдних документiв, на пiдставi яких здiйснювалася операцiя режиму спiльного транзиту таких товарiв;

     6) iнформувати митницю призначення про всi подiї та/або обставини, що можуть мати вплив на дотримання ним умов, визначених дозволом на застосування спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач".

     2. Митниця призначення невiдкладно, протягом чотирьох робочих годин пiсля отримання повiдомлення про доставку товарiв до об'єкта авторизованого вантажоодержувача, повiдомляє митницю вiдправлення про надходження таких товарiв.

     Митниця призначення пiсля отримання повiдомлення про результати контролю, зазначеного в пунктi 4 частини першої цiєї статтi, невiдкладно, не пiзнiш як на шостий день пiсля доставки товарiв до авторизованого вантажоодержувача, надсилає результати такого контролю митницi вiдправлення.

     3. За зверненням суб'єкта режиму або перевiзника вiд iменi суб'єкта режиму авторизований вантажоодержувач засвiдчує розписку, яка пiдтверджує пред'явлення товарiв i транзитного супровiдного документа авторизованому вантажоодержувачу.

     Така розписка не може використовуватися як альтернативний доказ належного завершення режиму спiльного транзиту.

     4. Особливостi виконання митних формальностей при застосуваннi спецiального транзитного спрощення "авторизований вантажоодержувач" визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Стаття 49. Митна декларацiя з обмеженим обсягом даних

     1. За заявою пiдприємства центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, може надати дозвiл на застосування спецiального транзитного спрощення "митна декларацiя з обмеженим обсягом даних".

     2. У дозволi на застосування спецiального транзитного спрощення "митна декларацiя з обмеженим обсягом даних" обов'язково визначається порядок обмiну комерцiйною та транспортною iнформацiєю мiж пiдприємством i митними органами з використанням вiдповiдних вебсервiсiв та iнших електронних сервiсiв, доступних через мережу Iнтернет.

     3. Форма митної декларацiї з обмеженим обсягом даних встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок заповнення митної декларацiї з обмеженим обсягом даних та особливостi виконання митних формальностей при застосуваннi спецiального транзитного спрощення "митна декларацiя з обмеженим обсягом даних" визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

Роздiл V
МИТНИЙ БОРГ

Глава 1. Загальнi положення

     Стаття 50. Виникнення митного боргу в режимi спiльного транзиту

     1. Митний борг у режимi спiльного транзиту виникає у зв'язку з:

     1) невиконанням умов помiщення товарiв у режим спiльного транзиту, встановлених цим Законом;

     2) порушенням вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту, встановлених цим Законом та статтею 93 Митного кодексу України;

     3) вилученням товарiв, що перебувають пiд митним контролем у режимi спiльного транзиту.

     2. Невиконання умов помiщення товарiв у режим спiльного транзиту може виникнути з моменту прийняття митної декларацiї для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту до моменту випуску товарiв у режим спiльного транзиту.

     Невиконанням умов помiщення товарiв у режим спiльного транзиту, встановлених цим Законом, зокрема, є:

     1) порушення вимог щодо надання чинної фiнансової гарантiї для забезпечення сплати митного боргу (фiнансова гарантiя втратила чиннiсть, вiдкликана, визнана недiйсною, реєстрацiю фiнансової гарантiї скасовано, перевищено розмiр базової суми фiнансової гарантiї);

     2) порушення авторизованим вантажовiдправником умов, установлених вiдповiдним дозволом, зокрема, якщо:

     а) авторизованим вантажовiдправником порушено умови самостiйного накладання пломб спецiального типу для забезпечення iдентифiкацiї товарiв;

     б) авторизованим вантажовiдправником не визначено строк доставки товарiв до митницi призначення або не визначено маршрут перемiщення товарiв;

     3) використання пiдприємством спецiального транзитного спрощення пiсля зупинення дiї, визнання недiйсним або анулювання дозволу на застосування вiдповiдного спецiального транзитного спрощення;

     4) невиконання пiдприємством умов застосування спецiального транзитного спрощення.

     3. Порушення вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту може виникнути з моменту випуску товарiв у режим спiльного транзиту до моменту завершення режиму спiльного транзиту.

     Порушенням вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту, встановлених цим Законом, зокрема, є:

     1) недотримання маршруту, визначеного статтею 8 цього Закону;

     2) порушення цiлiсностi пломб або порушення iнших засобiв забезпечення iдентифiкацiї товарiв пiд час їх транспортування;

     3) розвантаження або перевантаження товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, з одного транспортного засобу на iнший або виникнення iнших особливих обставин без внесення вiдповiдним митним органом iнформацiї про такi обставини до електронної транзитної системи;

     4) пред'явлення митницi призначення товарiв пiсля завершення строку доставки, встановленого митницею вiдправлення вiдповiдно до статтi 9 цього Закону, без належного пiдтвердження причин затримки;

     5) невиконання пiдприємством умови застосування спецiального транзитного спрощення.

     Якщо порушення вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту призводить до вилучення товарiв, що перебувають пiд митним контролем i перемiщуються у режимi спiльного транзиту, вважається, що митний борг виникає у зв'язку з вилученням товарiв, що перебувають пiд митним контролем у режимi спiльного транзиту.

     4. Пiд вилученням товарiв, що перебувають пiд митним контролем у режимi спiльного транзиту, для цiлей цього Закону вважається:

     1) непред'явлення товарiв митницi призначення або авторизованому вантажоодержувачу, якщо:

     а) всi товари або частина товарiв були втраченi, виданi без дозволу митного органу, викраденi чи зникли пiд час перемiщення в режимi спiльного транзиту;

     б) перевiзник пред'явив товари безпосередньо вантажоодержувачу, який не є авторизованим вантажоодержувачем;

     в) задекларованi товари були повнiстю або частково замiненi на iншi товари;

     2) пiдмiна митного статусу товарiв шляхом застосування типу митної декларацiї, що не вiдповiдає митному статусу товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, або використання документiв, що пiдтверджують iнший митний статус товарiв, нiж той, який фактично мають товари.

     Не є вилученням товарiв, що перебувають пiд митним контролем у режимi спiльного транзиту:

     виявлення порушення цiлiсностi пломб або порушення iнших засобiв забезпечення iдентифiкацiї товарiв, за умови що товари у встановленому порядку пред'явленi митницi призначення;

     помилкове застосування типу митної декларацiї, що не вiдповiдає митному статусу товарiв, випущених у режим спiльного транзиту, або помилкове використання документiв, що пiдтверджують iнший митний статус товарiв, нiж той, який фактично мають товари, за умови що суб'єкт режиму або перевiзник вiд iменi суб'єкта режиму самостiйно заявив митницi призначення про виявлену помилку до моменту пред'явлення товарiв.

     5. Не є пiдставою для виникнення митного боргу:

     1) недекларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовiрних вiдомостей про товари, якi пiдлягають обов'язковому декларуванню в разi їх перемiщення через митний кордон України;

     2) зберiгання, перевезення, придбання чи використання товарiв, перемiщених через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю i без виконання митних формальностей;

     3) подання митному органу як пiдстави для перемiщення товарiв пiдроблених документiв чи документiв, одержаних незаконним шляхом, або таких, що мiстять неправдивi вiдомостi щодо найменування товарiв, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберiгання i транспортування), кiлькостi, країни походження, вiдправника, одержувача, кiлькостi вантажних мiсць, їх маркування та номерiв, або неправдивi вiдомостi, необхiднi для визначення коду товарiв згiдно з УКТ ЗЕД та/або їх митної вартостi;

     4) перемiщення або дiї, спрямованi на перемiщення товарiв через митний кордон України поза митним контролем, тобто поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, а також без виконання митних формальностей або з незаконним звiльненням вiд митного контролю внаслiдок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу.

     6. У разi вчинення порушень, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, виннi особи притягаються до вiдповiдальностi у порядку, визначеному законодавством.

     Стаття 51. Момент виникнення митного боргу в режимi спiльного транзиту

     1. Митний борг виникає:

     1) у випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої статтi 50 цього Закону, - з дня прийняття митної декларацiї для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту;

     2) у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої статтi 50 цього Закону, - з дня невиконання вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту;

     3) у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої статтi 50 цього Закону, - з дня втрати або видачi без дозволу митного органу товарiв, що перебувають пiд митним контролем i перемiщуються в режимi спiльного транзиту.

     У разi якщо неможливо точно визначити день виникнення митного боргу вiдповiдно до пункту 2 цiєї частини, днем виникнення митного боргу вважається день встановлення факту невиконання вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту.

     У разi якщо неможливо точно визначити день виникнення митного боргу вiдповiдно до пункту 3 цiєї частини, днем виникнення митного боргу вважається перший робочий день пiсля закiнчення строку доставки товарiв, визначеного вiдповiдно до статтi 9 цього Закону.

     2. На суму митного боргу нараховується пеня у розмiрi та порядку, визначених Податковим та Митним кодексами України. Для цiлей цього Закону пеня нараховується з дня виникнення митного боргу.

     Стаття 52. Погашення митного боргу в режимi спiльного транзиту

     1. Митний борг, що виник вiдповiдно до частини першої статтi 50 цього Закону, погашається:

     1) у разi виконання таких умов:

     а) якщо порушення, яке призвело до виникнення митного боргу, не мало iстотного впливу на операцiю режиму спiльного транзиту;

     б) якщо всi митнi формальностi щодо товарiв, необхiднi для належного завершення режиму спiльного транзиту, згодом були виконанi;

     2) у разi виконання обов'язку щодо сплати митного боргу;

     3) якщо пiдстави виникнення митного боргу, визначенi частиною першою статтi 50 цього Закону, виникли внаслiдок повного знищення або безповоротної втрати товарiв через:

     а) природнi змiни якiсних та/або кiлькiсних характеристик товарiв за нормальних умов їх транспортування та зберiгання, що пiдтверджено вiдповiдними документами;

     б) аварiю або дiю обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту втрати (знищення) товарiв внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;

     4) якщо товари конфiскуються за порушення митного та/або податкового законодавства;

     5) якщо товари знищуються або передаються у власнiсть держави вiдповiдно до вимог Митного кодексу України.

     Для цiлей цього Закону вважається, що порушення, яке призвело до виникнення митного боргу, не мало iстотного впливу на операцiю режиму спiльного транзиту, якщо за результатами здiйснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарiв встановлено, що режим спiльного транзиту завершено належним чином.

     У разi прийняття рiшення посадовими особами митних органiв або iнших правоохоронних органiв про накладення на товари арешту (крiм арешту внаслiдок позовiв приватних осiб) або про вилучення товарiв перебiг строку сплати митного боргу зупиняється на час такого арешту (вилучення).

     У разi погашення митного боргу вiдповiдно до цiєї частини фiнансовi санкцiї, встановленi Податковим кодексом України, не застосовуються.

     2. Моментом виконання обов'язку щодо погашення митного боргу вiдповiдно до пункту 2 частини першої цiєї статтi є:

     1) у разi сплати коштiв безпосередньо до державного бюджету:

     а) момент списання коштiв з банкiвського рахунку;

     б) момент внесення готiвкових коштiв у касу банку;

     2) момент отримання митним органом розпорядження про використання суми грошових коштiв, достатньої для погашення митного боргу та наявної на єдиному казначейському рахунку;

     3) момент списання коштiв, внесених як iндивiдуальна гарантiя у формi грошової застави, в рахунок сплати митного боргу.

     3. Митниця гарантiї невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля зарахування до державного бюджету коштiв у рахунок погашення митного боргу, iнформує митницю вiдправлення про погашення митного боргу.

     Митниця вiдправлення невiдкладно, не пiзнiш як через двi години пiсля отримання повiдомлення, зазначеного в абзацi першому цiєї частини, знiмає операцiю режиму спiльного транзиту з контролю.

     4. У разi несплати або неповної сплати суми митного боргу у строки, визначенi цим Законом, несплачена сума митного боргу вважається податковим боргом та стягується в порядку та строки, визначенi Податковим кодексом України.

     5. Порядок здiйснення митних формальностей при погашеннi митного боргу в режимi спiльного транзиту встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Стаття 53. Iдентифiкацiя осiб, вiдповiдальних за сплату митного боргу

     1. Особою, вiдповiдальною за сплату митного боргу, є будь-яка з таких осiб:

     1) особа, яка зобов'язана виконувати умови помiщення товарiв у режим спiльного транзиту та/або вимоги до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту;

     2) особа, яка знала або мала знати про порушення умов помiщення та/або вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту та дiяла вiд iменi особи, на яку покладено обов'язок щодо виконання умов помiщення та/або вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту, або особа, яка брала участь у дiяннях, що призвели до невиконання таких умов та/або вимог;

     3) особа, яка набула у володiння та/або користування, та/або розпорядження товари та яка в момент такого набуття знала або мала знати про порушення умов помiщення та/або вимог до перемiщення товарiв у режимi спiльного транзиту, та/або про незаконне вилучення товарiв, що перебували пiд митним контролем у режимi спiльного транзиту;

     4) суб'єкт режиму.

     2. У разi оформлення митної декларацiї для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту з використанням недостовiрних вiдомостей або документiв, що мiстять неправдивi вiдомостi та були наданi для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту, що призвело до виникнення боргу, особою, вiдповiдальною за сплату митного боргу, також є особа, яка надала такi вiдомостi та/або документи для складення митної декларацiї або яка знала або мала знати, що вони є недостовiрними.

     3. Якщо декiлька осiб несуть вiдповiдальнiсть за сплату митного боргу, вони несуть солiдарну вiдповiдальнiсть.

     Стаття 54. Пред'явлення вимог особi, вiдповiдальнiй за сплату митного боргу

     1. Пiсля закiнчення процедури запиту iнформацiї вiдповiдно до статтi 17 цього Закону, iдентифiкацiї осiб, вiдповiдальних за сплату митного боргу, митного органу, вiдповiдального за здiйснення контролю погашення митного боргу та розрахунку суми митного боргу, митниця гарантiї невiдкладно, не пiзнiш як на третiй робочий день, складає та направляє акт про настання гарантiйного випадку та вимогу про сплату митного боргу кожнiй особi, вiдповiдальнiй за сплату митного боргу, разом з iншими документами щодо вiдповiдної операцiї режиму спiльного транзиту.

     Документи, зазначенi в абзацi першому цiєї частини, не направляються, якщо розмiр несплаченої суми митного боргу щодо товарiв, зазначених в однiй митнiй декларацiї, становить менше 20 гривень та в iнших випадках, встановлених Податковим кодексом України.

     2. Форми акта про настання гарантiйного випадку та вимоги про сплату митного боргу визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     3. Особа, вiдповiдальна за сплату митного боргу, протягом десяти днiв з дня направлення вимоги про сплату митного боргу вiдповiдно до частини першої цiєї статтi зобов'язана перерахувати належну суму митного боргу на вiдповiднi рахунки державного бюджету.

     4. У разi невиконання зобов'язання iз сплати митного боргу, забезпеченого iндивiдуальною гарантiєю у формi грошової застави, митнi органи перераховують суму грошових коштiв у рахунок погашення суми митного боргу особи, вiдповiдальної за його сплату, до державного бюджету iз сум такої грошової застави наступного робочого дня пiсля закiнчення строку сплати митного боргу вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi.

     5. Сума митного боргу, сплачена будь-якою з осiб, вiдповiдальних за сплату митного боргу вiдповiдно до статтi 53 цього Закону, зменшує вiдповiдне зобов'язання iнших осiб, якi несуть солiдарну з такою особою вiдповiдальнiсть.

     Якщо будь-якою з осiб, вiдповiдальних за сплату митного боргу вiдповiдно до статтi 53 цього Закону, сплачено всю суму митного боргу, митний борг погашається.

     6. Особа, вiдповiдальна за сплату митного боргу, має право оскаржити рiшення, дiї або бездiяльнiсть митних органiв в адмiнiстративному або судовому порядку. Таке оскарження не звiльняє вiдповiдальну особу вiд обов'язку щодо сплати митного боргу.

     Стаття 55. Пред'явлення вимог фiнансовому гаранту

     1. У разi якщо особа, вiдповiдальна за сплату митного боргу, не перерахувала належну суму митного боргу протягом строку, визначеного частиною третьою статтi 54 цього Закону, митниця гарантiї невiдкладно, не пiзнiш як на третiй день пiсля завершення строку, визначеного частиною третьою статтi 54 цього Закону, направляє фiнансовому гаранту, який видав фiнансову гарантiю, акт про настання гарантiйного випадку та вимогу про сплату митного боргу разом з iншими документами щодо вiдповiдної операцiї режиму спiльного транзиту.

     У разi якщо особа, вiдповiдальна за сплату митного боргу, частково виконала обов'язок щодо погашення митного боргу, вимога про сплату митного боргу направляється фiнансовому гаранту на суму несплаченої частини митного боргу.

     2. Фiнансовий гарант протягом 30 днiв, наступних за днем направлення вимоги про сплату митного боргу вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, зобов'язаний перерахувати належну суму митного боргу на вiдповiднi рахунки державного бюджету.

     Якщо операцiя режиму спiльного транзиту була знята з контролю, фiнансовий гарант звiльняється вiд зобов'язання щодо сплати суми митного боргу, за умови надання фiнансовим гарантом або особою, вiдповiдальною за сплату митного боргу, протягом строку, визначеного в абзацi першому цiєї частини, належних доказiв зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту. У такому разi митниця гарантiї зобов'язана протягом п'яти робочих днiв перевiрити таку iнформацiю з метою пiдтвердження її точностi та достовiрностi.

     Пiсля проведення перевiрки iнформацiї митниця гарантiї невiдкладно, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля завершення перевiрки iнформацiї, повiдомляє фiнансового гаранта про результати такої перевiрки.

     Якщо митниця гарантiї за результатами проведення перевiрки iнформацiї встановила, що викладена у наданих доказах iнформацiя є достовiрною та операцiя режиму спiльного транзиту знята з контролю, фiнансовий гарант звiльняється вiд зобов'язання щодо сплати суми митного боргу, а вимога про сплату митного боргу анулюється.

     Якщо митниця гарантiї за результатами проведення перевiрки iнформацiї встановила, що викладена у наданих доказах iнформацiя є недостовiрною, фiнансовий гарант зобов'язаний сплатити суму митного боргу протягом п'яти днiв з дня направлення повiдомлення про результати перевiрки iнформацiї.

     3. Сума митного боргу, сплачена фiнансовим гарантом, зменшує вiдповiдне зобов'язання осiб, вiдповiдальних за сплату митного боргу, визначених вiдповiдно до статтi 53 цього Закону.

     Якщо фiнансовим гарантом сплачено всю суму митного боргу, митний борг погашається.

     4. Фiнансовий гарант має право оскаржити рiшення, дiї або бездiяльнiсть митних органiв в адмiнiстративному або судовому порядку. Таке оскарження не звiльняє фiнансового гаранта вiд обов'язку щодо сплати митного боргу, забезпеченого фiнансовою гарантiєю.

     5. Фiнансовий гарант звiльняється вiд зобов'язання щодо сплати суми митного боргу, якщо:

     1) повiдомлення, зазначене в частинi сьомiй статтi 17 цього Закону, не було направлено фiнансовому гаранту протягом дев'яти мiсяцiв з дня завершення строку доставки товарiв, визначеного вiдповiдно до статтi 9 цього Закону;

     2) вимога про сплату митного боргу не була направлена фiнансовому гаранту протягом 1095 днiв з дня прийняття митним органом митної декларацiї для помiщення товарiв у режим спiльного транзиту.

     6. За порушення законодавства з питань оподаткування фiнансовi гаранти несуть вiдповiдальнiсть, передбачену Податковим кодексом України та законами України.

     7. У разi направлення фiнансовому гаранту повiдомлення, передбаченого частиною восьмою статтi 17 цього Закону, та/або вимоги про сплату митного боргу вiдповiдно до частини першої цiєї статтi пiсля зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту митнi органи iнформують про це фiнансового гаранта невiдкладно, не пiзнiш як на третiй робочий день.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня, наступного за днем його опублiкування, та дiє до набрання чинностi для України Конвенцiєю про процедуру спiльного транзиту вiд 20 травня 1987 року.

     2. Статтю 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами) пiсля частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, iнформацiю про банки, що збирається пiд час проведення банкiвського нагляду i становить банкiвську таємницю, у випадках, передбачених Законом України "Про режим спiльного транзиту та запровадження нацiональної електронної транзитної системи".

     У зв'язку з цим частини тринадцяту - сiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами чотирнадцятою - вiсiмнадцятою.

     3. При застосуваннi режиму спiльного транзиту (у тому числi при здiйсненнi митних формальностей пiд час помiщення товарiв у режим спiльного транзиту, перемiщення в режимi спiльного транзиту, завершення режиму спiльного транзиту та зняття з контролю операцiї режиму спiльного транзиту) положення Митного кодексу України застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     У разi застосування митного режиму транзиту вiдповiдно до Митного кодексу України норми цього Закону не застосовуються.

     4. Для цiлей застосування пункту 2 частини першої статтi 24 цього Закону при здiйсненнi митних формальностей можуть надаватися гарантiї як забезпечення сплати митних платежiв на умовах, визначених Митним кодексом України.

     5. Для цiлей застосування глави 3 роздiлу III цього Закону гаранти, внесенi до реєстру гарантiв вiдповiдно до вимог Митного кодексу України, набувають права на провадження дiяльностi з видачi фiнансових гарантiй для забезпечення сплати суми митного боргу в разi переоцiнки їх вiдповiдностi умовам, визначеним статтею 29 цього Закону. Подальший контроль за їхньою дiяльнiстю здiйснюється вiдповiдно до глави 3 роздiлу III цього Закону.

     Фiнансовi гаранти, якi отримали право на провадження дiяльностi з видачi фiнансових гарантiй для забезпечення сплати суми митного боргу вiдповiдно до положень цього Закону, також набувають права щодо видачi фiнансових гарантiй у порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.

     6. Для цiлей проведення оцiнки фiнансової установи на вiдповiднiсть умовам фiнансового гаранта, визначеним у пунктi 6 частини другої статтi 29 цього Закону, за перiод, коли норматив коефiцiєнта покриття лiквiднiстю (LCR) не був встановлений, застосовується показник миттєвої лiквiдностi активiв на рiвнi не менше 20 вiдсоткiв.

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом, забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     8. Нацiональному банку України та Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та прийняти акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 вересня 2019 року
N 78-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.