ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо здiйснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через митний кордон України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):

     1) статтю 1 доповнити пунктом 301 такого змiсту:

     "301) попереднiй документальний контроль - контрольнi заходи, якi полягають у перевiрцi документiв та вiдомостей, необхiдних для здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного контролю та контролю за перемiщенням культурних цiнностей, та здiйснюються митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України стосовно окремих товарiв, у тому числi продуктiв та сировини тваринного походження, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту)";

     2) статтю 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Взаємодiя митних органiв з органами державної влади, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України

     Товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю, можуть пiдлягати державному санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарно-санiтарному, фiтосанiтарному, екологiчному, радiологiчному контролю, контролю за перемiщенням культурних цiнностей та iншим передбаченим законодавством видам контролю. Митнi органи взаємодiють з органами державної влади, що здiйснюють зазначенi види контролю, координують роботу з їх здiйснення в пунктах пропуску через державний кордон України i в зонах митного контролю на митнiй територiї України в порядку, встановленому законодавством України.

     Митне оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, завершується лише пiсля здiйснення встановлених законодавством України для кожного товару видiв контролю, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Порядок здiйснення контролю та засвiдчення його результатiв встановлюється органом державної влади, уповноваженим на виконання цього виду контролю.

     У пунктах пропуску через державний кордон України державний санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарно-санiтарний, фiтосанiтарний, екологiчний контроль окремих товарiв та контроль за перемiщенням культурних цiнностей, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюються митними органами у формi попереднього документального контролю.

     Перелiки товарiв (з описом та кодом згiдно з УКТ ЗЕД), що пiдлягають державному контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) у разi перемiщення через митний кордон України, та порядок здiйснення попереднього документального контролю затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України. Пропозицiї щодо внесення змiн до зазначених перелiкiв подаються Кабiнету Мiнiстрiв України органами державної влади, уповноваженими здiйснювати вiдповiдний контроль".

     2. Частину першу статтi 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2000 р., N 5, ст. 34; 2001 р., N 48, ст. 252; 2003 р., N 4, ст. 31; 2009 р., N 30, ст. 428) доповнити пунктом "н" такого змiсту:

     "н) здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України. У пунктах пропуску через державний кордон України екологiчний контроль окремих товарiв, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється митними органами у формi попереднього документального контролю.

     Перелiк цих товарiв та порядок здiйснення попереднього документального контролю затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     3. Статтю 21 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405; 2003 р., N 24, ст. 159) доповнити частиною другого такого змiсту:

     "У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за ввезенням на митну територiю України культурних цiнностей (у тому числi з метою транзиту) здiйснюється митними органами у формi попереднього документального контролю. Порядок здiйснення попереднього документального контролю таких товарiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. У Законi України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533):

     1) статтю 44 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. У пунктах пропуску через державний кордон України ветеринарний або санiтарний прикордонний контроль окремих харчових продуктiв та сировини тваринного походження, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється митними органами у формi попереднього документального контролю. Перелiк харчових продуктiв i сировини тваринного походження, що пiдлягають попередньому документальному контролю, та порядок здiйснення такого контролю затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     2) статтю 45 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У пунктах пропуску через державний кордон України прикордонний санiтарний контроль окремих об'єктiв санiтарних заходiв, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється митними органами у формi попереднього документального контролю. Перелiк об'єктiв санiтарних заходiв, що пiдлягають попередньому документальному контролю, та порядок здiйснення такого контролю затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     5. У статтi 38 Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19-20, ст. 167):

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Фiтосанiтарний контроль вантажiв з об'єктами регулювання, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється державними iнспекторами з карантину рослин у визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордонi України (далi - прикордоннi пункти карантину рослин)";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У пунктах пропуску на державному кордонi України фiтосанiтарний контроль окремих об'єктiв регулювання, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється митними органами у формi попереднього документального контролю. Перелiк об'єктiв регулювання, що пiдлягають попередньому документальному контролю, а також порядок здiйснення такого контролю затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою.

     6. У статтi 18 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6, ст. 53):

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Державний ветеринарно-санiтарний контроль та нагляд на державному кордонi України та транспортi є обов'язковим у разi ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), вивезення за межi митної територiї України об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду всiма видами транспорту";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. У пунктах пропуску через державний кордон України державний ветеринарно-санiтарний контроль на державному кордонi України та транспортi окремих об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється митними органами у формi попереднього документального контролю. Перелiк об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду, що пiдлягають попередньому документальному контролю, а також порядок здiйснення такого контролю затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Цей Закон набирає чинностi через 90 днiв з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 лютого 2011 року
N 2973-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.