ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адмiнiстративної реформи

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     1) у пунктi 1.1:

     в абзацi другому слова "органiв державної податкової служби" замiнити словами "контролюючих органiв, визначених пунктом 41.1 статтi 41 цього Кодексу";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Державна податкова справа - сфера дiяльностi контролюючих органiв, передбачена цим Кодексом та iншими актами законодавства України, спрямована на формування i реалiзацiю державної податкової полiтики в частинi адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв";

     2) у пунктi 1.3 слова та цифру "роздiлу V Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" замiнити словами "Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб".

     2. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) доповнити пiдпунктами 14.1.11 та 14.1.1141 такого змiсту:

     "14.1.11. адмiнiстрування податкiв, зборiв, митних платежiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) та iнших платежiв вiдповiдно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи (далi - податкiв, зборiв, платежiв) - це сукупнiсть рiшень та процедур контролюючих органiв i дiй їх посадових осiб, що визначають iнституцiйну структуру податкових та митних вiдносин, органiзовують iдентифiкацiю, облiк платникiв податкiв i платникiв єдиного внеску та об'єктiв оподаткування, забезпечують сервiсне обслуговування платникiв податкiв, органiзацiю та контроль за сплатою податкiв, зборiв, платежiв вiдповiдно до порядку, встановленого законом";

     "14.1.1141. надання послуг електронного цифрового пiдпису - реєстрацiя заявникiв, надання у користування засобiв електронного цифрового пiдпису, надання допомоги при генерацiї вiдкритих та особистих ключiв, обслуговування сертифiкатiв ключiв (формування, розповсюдження, скасування, зберiгання, блокування та вiдновлення), надання iнформацiї щодо чинних, скасованих i блокованих сертифiкатiв ключiв, надання послуги фiксування часу, консультацiйних та iнших послуг, визначених Законом України "Про електронний цифровий пiдпис";

     2) у пiдпунктi 14.1.24 слова "що контролюються органами державної податкової служби" замiнити словами "контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи";

     3) у пiдпунктах 14.1.31 та 14.1.32 слова "платниковi податкiв" замiнити словами "платнику податкiв".

     3. У пiдпунктi 17.1.1 пункту 17.1 статтi 17 слова "в органах державної податкової служби та в митних органах" замiнити словами "у контролюючих органах".

     4. Статтi 191, 20 i 41 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 191. Функцiї контролюючих органiв

     191.1. Контролюючi органи виконують такi функцiї:

     191.1.1. здiйснюють адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв;

     191.1.2. контролюють своєчаснiсть подання платниками податкiв та платниками єдиного внеску передбаченої законом звiтностi (декларацiй, розрахункiв та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням i сплатою податкiв, зборiв, платежiв), своєчаснiсть, достовiрнiсть, повноту нарахування та сплати податкiв, зборiв, платежiв;

     191.1.3. надають адмiнiстративнi послуги платникам податкiв, зборiв, платежiв;

     191.1.4. здiйснюють контроль за встановленими законом строками проведення розрахункiв в iноземнiй валютi, за додержанням порядку приймання готiвки для подальшого переказу (крiм приймання готiвки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв, порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), проведення розрахункових операцiй, а також за наявнiстю лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, наявнiстю торгових патентiв;

     191.1.5. здiйснюють контроль за додержанням виконавчими органами сiльських i селищних рад порядку прийняття та облiку податкiв i зборiв вiд платникiв податкiв, своєчаснiстю i повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;

     191.1.6. здiйснюють контроль за правомiрнiстю бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть;

     191.1.7. реєструють та ведуть облiк платникiв податкiв, осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, що перебувають пiд митним контролем, об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням, проводять диференцiацiю платникiв податкiв;

     191.1.8. забезпечують достовiрнiсть та повноту облiку платникiв податкiв та платникiв єдиного внеску, суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням;

     191.1.9. формують та ведуть Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиний банк даних про платникiв податкiв - юридичних осiб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючi органи;

     191.1.10. забезпечують ведення облiку податкiв, зборiв, платежiв;

     191.1.11. забезпечують перегляд рiшень контролюючих органiв нижчого рiвня у встановленому законодавством порядку;

     191.1.12. вирiшують вiдповiдно до Митного кодексу України питання щодо реалiзацiї компромiсу;

     191.1.13. здiйснюють лiцензування дiяльностi суб'єктiв господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, оптової торгiвлi спиртом, оптової та роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями i тютюновими виробами та контроль за таким виробництвом;

     191.1.14. здiйснюють контроль у сферi виробництва, обiгу та реалiзацiї пiдакцизних товарiв, контроль за їх цiльовим використанням, забезпечують мiжгалузеву координацiю у цiй сферi;

     191.1.15. забезпечують контроль за прийняттям декларацiй про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю), встановленi виробником або iмпортером, та узагальненням вiдомостей, зазначених у таких декларацiях, для органiзацiї роботи та контролю за повнотою обчислення i сплати акцизного податку;

     191.1.16. здiйснюють заходи щодо запобiгання та виявлення порушень законодавства у сферi виробництва та обiгу спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     191.1.17. проводять роботу щодо боротьби з незаконним виробництвом, перемiщенням, обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     191.1.18. органiзовують роботу, пов'язану iз замовленням марок акцизного податку, їх зберiганням, продажем, вiдбором зразкiв, з метою проведення експертизи щодо їх автентичностi та здiйснюють контроль за наявнiстю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями i пачках (упаковках) тютюнових виробiв пiд час їх транспортування, зберiгання i реалiзацiї;

     191.1.19. забезпечують контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, якi провадять роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених виробниками або iмпортерами таких виробiв;

     191.1.20. забезпечують контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, якi провадять оптову або роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мiнiмальних оптово-вiдпускних або роздрiбних цiн на такi напої;

     191.1.21. органiзовують роботу та здiйснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податкiв, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцiй на його рахунках у банку;

     191.1.22. здiйснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та iнших платежiв;

     191.1.23. органiзовують роботу з виявлення, облiку, зберiгання, оцiнки та розпорядження безхазяйним майном та iншим майном, що переходить у власнiсть держави, а також з облiку, попередньої оцiнки, зберiгання майна, вилученого та конфiскованого за порушення митного i податкового законодавства;

     191.1.24. здiйснюють вiдстрочення, розстрочення та реструктуризацiю грошових зобов'язань та/або податкового боргу, недоїмки iз сплати єдиного внеску, а також списання безнадiйного податкового боргу;

     191.1.25. розробляють та затверджують порядки, iнструкцiї, положення, форми розрахункiв, звiтiв, декларацiй, iнших документiв з питань, що належать до компетенцiї контролюючих органiв;

     191.1.26. прогнозують, аналiзують надходження податкiв, зборiв, платежiв, визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", джерела податкових надходжень, вивчають вплив макроекономiчних показникiв, законодавства, угод про вступ до мiжнародних органiзацiй, iнших мiжнародних договорiв України на надходження податкiв, зборiв, платежiв, розробляють пропозицiї щодо збiльшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

     191.1.27. забезпечують розвиток, впровадження та технiчне супроводження iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем i технологiй, автоматизацiю процедур, зокрема, контроль за повнотою та правильнiстю виконання митних формальностей, органiзовують впровадження електронних сервiсiв для суб'єктiв господарювання;

     191.1.28. надають консультацiї вiдповiдно до цього Кодексу, законодавства з питань сплати єдиного внеску та iнформацiйно-довiдковi послуги з питань оподаткування й iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи;

     191.1.29. забезпечують iнформування громадськостi про реалiзацiю державної податкової i митної полiтики;

     191.1.30. розробляють пропозицiї до проектiв мiжнародних договорiв України з питань оподаткування та забезпечують виконання укладених мiжнародних договорiв;

     191.1.31. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України та в установленому порядку вносять на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     191.1.32. органiзовують взаємодiю та обмiн iнформацiєю з державними органами iнших держав згiдно iз законодавством, мiжнародними договорами України, здiйснюють мiжнародне спiвробiтництво у податковiй i митнiй сферах;

     191.1.33. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, звiти та iнформацiю про надходження податкiв, зборiв, платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;

     191.1.34. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, iншими законами України випадках сум податкових та грошових зобов'язань платникiв податкiв, застосування i своєчасне стягнення сум передбачених законом штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) за порушення податкового, валютного та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи;

     191.1.35. вживають заходiв до виявлення, аналiзу та перевiрки фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму, щодо вiдповiдностi законодавству;

     191.1.36. забезпечують iншим державним органам у встановлених законом випадках доступ до iнформацiї з баз даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику;

     191.1.37. здiйснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненнi податкового боргу в мiжнародних правовiдносинах за запитами компетентних органiв iноземних держав;

     191.1.38. забезпечують стягнення сум простроченої заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державнi (мiсцевi) гарантiї, а також за кредитами iз бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та iншими законами України;

     191.1.39. здiйснюють вiдомчий контроль та внутрiшнiй аудит за додержанням вимог законодавства i виконанням службових обов'язкiв у контролюючих органах, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, що належать до сфери їх управлiння;

     191.1.40. органiзовують iнформацiйно-аналiтичне забезпечення та автоматизацiю процесiв адмiнiстрування;

     191.1.41. забезпечують виконання функцiй та повноважень, покладених на пiдроздiли податкової мiлiцiї;

     191.1.42. погоджують рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо встановлення ознак фiктивностi емiтента цiнних паперiв, а також щодо встановлення порядку визначення емiтента цiнних паперiв таким, що вiдповiдає ознакам фiктивностi;

     191.1.43. розглядають та погоджують фiнансовi плани державних пiдприємств, акцiонерних, холдингових компанiй та iнших суб'єктiв господарювання з часткою державної власностi, їх дочiрнiх пiдприємств та здiйснюють монiторинг виконання ними показникiв розрахункiв з бюджетом та державними цiльовими фондами, затверджених узгодженими фiнансовими планами;

     191.1.44. надають послуги електронного цифрового пiдпису;

     191.1.45. звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством;

     191.1.46. здiйснюють iншi функцiї, визначенi законами України.

     Стаття 20. Права контролюючих органiв

     20.1. Контролюючi органи мають право:

     20.1.1. запрошувати платникiв податкiв, зборiв, платежiв або їх представникiв для перевiрки правильностi нарахування та своєчасностi сплати податкiв, зборiв, платежiв, дотримання вимог iншого законодавства, у тому числi законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи. Письмовi повiдомлення про такi запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються пiдстави запрошення, дата i час, на якi запрошується платник податкiв (представник платника податкiв);

     20.1.2. для здiйснення функцiй, визначених законом, отримувати безоплатно вiд платникiв податкiв, у тому числi благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiй, усiх форм власностi у порядку, визначеному законодавством, довiдки, копiї документiв, засвiдченi пiдписом платника або його посадовою особою та скрiпленi печаткою (за наявностi), про фiнансово-господарську дiяльнiсть, отриманi доходи, видатки платникiв податкiв та iншу iнформацiю, пов'язану з обчисленням та сплатою податкiв, зборiв, платежiв, про дотримання вимог законодавства, здiйснення контролю за яким покладено на контролюючi органи, а також фiнансову i статистичну звiтнiсть у порядку та на пiдставах, визначених законом;

     20.1.3. отримувати безоплатно вiд державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi та їх посадових осiб, у тому числi вiд органiв, якi забезпечують ведення вiдповiдних державних реєстрiв (кадастрiв), iнформацiю, документи i матерiали;

     20.1.4. проводити вiдповiдно до законодавства перевiрки i звiрки платникiв податкiв (крiм Нацiонального банку України), у тому числi пiсля проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення;

     20.1.5. отримувати безоплатно вiд платникiв податкiв, а також вiд установ Нацiонального банку України, банкiв та iнших фiнансових установ довiдки у порядку, встановленому Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та цим Кодексом, довiдки та/або копiї документiв про наявнiсть банкiвських рахункiв, а на пiдставi рiшення суду - iнформацiю про обсяг та обiг коштiв на рахунках, у тому числi про ненадходження в установленi строки валютної виручки вiд суб'єктiв господарювання;

     20.1.6. запитувати та вивчати пiд час проведення перевiрок первиннi документи, що використовуються в бухгалтерському облiку, регiстри, фiнансову, статистичну та iншу звiтнiсть, пов'язану з обчисленням i сплатою податкiв, зборiв, платежiв, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи;

     20.1.7. отримувати вiд платникiв податкiв, платникiв єдиного внеску та надавати у межах, передбачених законом, документи в електронному виглядi;

     20.1.8. пiд час проведення перевiрок у платникiв податкiв - фiзичних осiб, а також у посадових осiб платникiв податкiв - юридичних осiб та платникiв єдиного внеску перевiряти документи, що посвiдчують особу, а також документи, що пiдтверджують посаду посадових осiб та/або осiб, якi фактично здiйснюють розрахунковi операцiї;

     20.1.9. вимагати пiд час проведення перевiрок вiд платникiв податкiв, що перевiряються, проведення iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, зняття залишкiв товарно-матерiальних цiнностей, готiвки. У разi вiдмови платника податкiв (його посадових осiб або осiб, якi здiйснюють готiвковi розрахунки та/або провадять дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню, патентуванню та/або сертифiкацiї) вiд проведення такої iнвентаризацiї або ненадання для перевiрки документiв, їх копiй (за умови наявностi таких документiв) застосовуються заходи, передбаченi статтею 94 цього Кодексу;

     20.1.10. здiйснювати контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обiгу готiвки (крiм банкiв), порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), за наявнiстю лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, торгових патентiв, за додержанням порядку приймання готiвки для подальшого переказу (крiм приймання готiвки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв;

     20.1.11. проводити контрольнi розрахунковi операцiї до початку перевiрки платника податкiв щодо дотримання ним порядку проведення готiвкових розрахункiв та застосування реєстраторiв розрахункових операцiй. Товари, отриманi службовими (посадовими) особами контролюючих органiв пiд час проведення контрольної розрахункової операцiї, пiдлягають поверненню платнику податкiв у непошкодженому виглядi. У разi неможливостi повернення такого товару вiдшкодування витрат здiйснюється вiдповiдно до законодавства з питань захисту прав споживачiв;

     20.1.12. вимагати пiд час проведення перевiрок вiд посадових або службових осiб платника податкiв залучення повноважних осiб для спiльного з працiвниками контролюючого органу зняття показань внутрiшнiх та зовнiшнiх лiчильникiв, якими обладнанi технiчнi пристрої, що використовуються у процесi провадження дiяльностi, що перевiряється;

     20.1.13. доступу пiд час проведення перевiрок до територiй, примiщень (крiм житла громадян) та iншого майна, що використовуються для провадження господарської дiяльностi та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходiв (прибутку), або пов'язанi з iншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

     20.1.14. у разi виявлення порушення вимог податкового чи iншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, надсилати платникам податкiв письмовi запити щодо надання засвiдчених належним чином копiй документiв;

     20.1.15. вимагати пiд час проведення перевiрок вiд керiвникiв та iнших посадових осiб пiдприємств, установ та органiзацiй, а також фiзичних осiб - пiдприємцiв та фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, усунення виявлених порушень законодавства;

     20.1.16. користуватися у службових справах засобами зв'язку, що належать платникам податкiв, з їх дозволу або з дозволу посадових осiб таких платникiв;

     20.1.17. залучати у разi потреби фахiвцiв, експертiв та перекладачiв;

     20.1.18. визначати у порядку, встановленому цим Кодексом, суми податкових та грошових зобов'язань платникiв податкiв;

     20.1.19. застосовувати до платникiв податкiв передбаченi законом фiнансовi (штрафнi) санкцiї (штрафи) за порушення податкового чи iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи; стягувати до бюджетiв та державних цiльових фондiв суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмiрi, встановлених цим Кодексом та iншими законами України; стягувати суми недоїмки iз сплати єдиного внеску; стягувати суми простроченої заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республiкою Крим чи територiальною громадою мiста) або пiд державнi (мiсцевi) гарантiї, а також за кредитами iз бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та iншими законами України;

     20.1.20. одержувати безоплатно необхiднi вiдомостi для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування iнформацiйного фонду Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв вiд платникiв податкiв, а також Нацiонального банку України та його установ - про суми доходiв, виплачених фiзичним особам, та утриманих з них податкiв, зборiв, платежiв; вiд органiв, уповноважених проводити державну реєстрацiю суб'єктiв, видавати лiцензiї на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, - про державну реєстрацiю та видачу лiцензiй суб'єктам господарської дiяльностi; вiд органiв, що здiйснюють реєстрацiю фiзичних осiб, - про громадян, якi прибули на проживання до вiдповiдного населеного пункту чи вибули з нього; вiд органiв державної реєстрацiї актiв цивiльного стану - про фiзичних осiб, якi померли; iнформацiю, необхiдну для забезпечення реєстрацiї та облiку платникiв податкiв, об'єктiв оподаткування та об'єктiв, пов'язаних з оподаткуванням;

     20.1.21. одержувати безоплатно вiд органiв статистики данi, необхiднi для використання у проведеннi аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi;

     20.1.22. отримувати вiд нотарiусiв за письмовим запитом iнформацiю про вступ фiзичної особи у права спадкоємця з обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування;

     20.1.23. надавати вiдповiдно до закону iнформацiю з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та Державного реєстру страхувальникiв органам державної влади, Пенсiйному фонду України та органам фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     20.1.24. отримувати безоплатно вiд органiв, що забезпечують ведення вiдповiдних державних реєстрiв (кадастрiв), iнформацiю, необхiдну для здiйснення повноважень контролюючих органiв щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податкiв. Строк надання iнформацiйних довiдок цими органами на письмовi запити контролюючих органiв не може перевищувати п'яти робочих днiв з дня отримання таких запитiв;

     20.1.25. приймати рiшення про змiну основного мiсця облiку та переведення великих платникiв податкiв на облiк у контролюючi органи, що здiйснюють податкове супроводження великих платникiв податкiв, знiмати їх з облiку i переводити до iнших контролюючих органiв;

     20.1.26. користуватися iнформацiйними базами даних державних органiв, державними, у тому числi урядовими, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами вiдповiдно до закону;

     20.1.27. застосовувати до фiнансових установ, якi не подали вiдповiдним контролюючим органам в установлений законом строк повiдомлення про вiдкриття або закриття рахункiв платникiв податкiв або розпочали здiйснення видаткових операцiй за рахунком платника податкiв до отримання повiдомлення вiдповiдного контролюючого органу про взяття рахунка на облiк у такого органу, фiнансовi (штрафнi) санкцiї (штрафи) в установленому цим Кодексом розмiрi;

     20.1.28. стягувати з банкiв та iнших фiнансових установ пеню за несвоєчасне виконання ними рiшень суду та доручень платникiв податкiв про сплату податкiв, зборiв, платежiв;

     20.1.29. приймати рiшення про розстрочення та вiдстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також про списання безнадiйного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством;

     20.1.30. звертатися до суду, у тому числi подавати позови до пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, щодо визнання оспорюванних правочинiв недiйсними та застосування визначених законодавством заходiв, пов'язаних iз визнанням правочинiв недiйсними, а також щодо стягнення в дохiд держави коштiв, отриманих за нiкчемними договорами;

     20.1.31. звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцiй платника податкiв на рахунках такого платника податкiв у банках та iнших фiнансових установах (крiм операцiй з видачi заробiтної плати та сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податкiв, погашення податкового боргу), у тому числi при недопущеннi посадових осiб контролюючих органiв до обстеження територiй та примiщень;

     20.1.32. звертатися до суду, якщо платник податкiв перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцiй на рахунках платника податкiв шляхом накладення арешту на цiннi папери та/або кошти та iншi цiнностi такого платника податкiв, що знаходяться в банку (крiм операцiй з видачi заробiтної плати та сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податкiв, погашення податкового боргу), та зобов'язання такого платника податкiв виконати законнi вимоги податкового керуючого, передбаченi цим Кодексом;

     20.1.33. звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та iншi цiнностi, що знаходяться в банку, платника податкiв, який має податковий борг, у разi якщо у такого платника податкiв вiдсутнє майно та/або його балансова вартiсть менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;

     20.1.34. звертатися до суду щодо стягнення коштiв платника податкiв, який має податковий борг, з рахункiв у банках, що обслуговують такого платника податкiв, на суму податкового боргу або його частини;

     20.1.35. звертатися до суду щодо стягнення з дебiторiв платника податкiв, який має податковий борг, сум дебiторської заборгованостi, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податкiв;

     20.1.36. звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань, коригування вiд'ємного значення об'єкта оподаткування або iнших показникiв податкової звiтностi у результатi застосування звичайних цiн;

     20.1.37. звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення фiзичною особою - пiдприємцем пiдприємницької дiяльностi та/або про визнання недiйсними установчих (засновницьких) документiв суб'єктiв господарювання;

     20.1.38. звертатися до суду iз заявою про вилучення оригiналiв первинних фiнансово-господарських та бухгалтерських документiв у випадках, передбачених цим Кодексом;

     20.1.39. звертатися до суду iз заявами щодо порушення справ про банкрутство;

     20.1.40. звертатися до суду щодо застосування санкцiй, пов'язаних iз забороною органiзацiї i проведення азартних iгор на територiї України;

     20.1.41. складати стосовно платникiв податкiв - фiзичних осiб та посадових осiб платникiв податкiв - юридичних осiб протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та виносити постанови у справах про адмiнiстративнi правопорушення у порядку, встановленому законом;

     20.1.42. проводити аналiз та здiйснювати управлiння ризиками з метою визначення форм та обсягiв податкового i митного контролю;

     20.1.43. здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законом";

     "Стаття 41. Контролюючi органи та органи стягнення

     41.1. Контролюючими органами є органи доходiв i зборiв - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної полiтики в частинi адмiнiстрування податкiв i зборiв, митних платежiв та реалiзує державну податкову, державну митну полiтику, забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi боротьби з правопорушеннями при застосуваннi податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далi - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику), його територiальнi органи.

     У складi контролюючих органiв дiють пiдроздiли податкової мiлiцiї.

     41.2. Органами стягнення є виключно контролюючi органи, уповноваженi здiйснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зi сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державнi виконавцi у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зi сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотарiусiв не дозволяється.

     41.3. Повноваження i функцiї контролюючих органiв визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та законами України.

     Розмежування повноважень i функцiональних обов'язкiв контролюючих органiв визначається законодавством України.

     41.4. Iншi державнi органи не мають права проводити перевiрки своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв, у тому числi на запит правоохоронних органiв".

     5. В абзацi третьому пункту 44.2 статтi 44, абзацi третьому пункту 46.2 статтi 46, абзацi другому пiдпункту 170.2.9 пункту 170.2 статтi 170, пiдпунктi 2151.1.1 пункту 2151.1 статтi 2151, абзацi четвертому пiдпункту 11 та абзацi третьому пiдпункту 12 пункту 1 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику".

     6. Абзац третiй пункту 46.6 статтi 46 викласти в такiй редакцiї:

     "Пiсля внесення змiн до нормативно-правових актiв з питань оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, повинен здiйснити заходи, пов'язанi з оприлюдненням та застосуванням таких змiн".

     7. У статтi 49:

     1) доповнити пунктом 49.41 такого змiсту:

     "49.41. Акредитований центр сертифiкацiї ключiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, безоплатно надає особам, якi мають намiр подавати податкову декларацiю в електроннiй формi, послуги у сферi електронного цифрового пiдпису";

     2) в абзацi третьому пункту 49.17 слова "що реалiзує державну фiнансову" замiнити словами "що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну".

     8. У статтi 52:

     1) пункт 52.4 викласти в такiй редакцiї:

     "52.4. Консультацiї надаються контролюючими органами";

     2) у пунктi 52.6 слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, чи центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     9. Пункт 55.2 статтi 55 викласти в такiй редакцiї:

     "55.2. Контролюючими органами вищого рiвня є:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, - для контролюючих органiв в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональних територiальних органiв та митниць;

     контролюючi органи в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональнi територiальнi органи - для державних податкових iнспекцiй, якi їм пiдпорядковуються".

     10. У статтi 56:

     1) пункт 56.3 викласти в такiй редакцiї:

     "56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рiвня у письмовiй формi (за потреби - з належним чином засвiдченими копiями документiв, розрахунками та доказами, якi платник податкiв вважає за потрiбне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статтi 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днiв, що настають за днем отримання платником податкiв податкового повiдомлення-рiшення або iншого рiшення контролюючого органу, що оскаржується.

     Скарги на рiшення державних податкових iнспекцiй подаються до контролюючих органiв в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональних територiальних органiв.

     Скарги на рiшення контролюючих органiв в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi, областях, мiжрегiональних територiальних органiв та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     2) у пунктi 56.9:

     в абзацi першому слова "Керiвник (або його заступник)" замiнити словами "Керiвник (його заступник або iнша уповноважена посадова особа)";

     в абзацах другому i третьому слова "керiвника контролюючого органу (або його заступника)" замiнити словами "керiвника (його заступника або iншої уповноваженої посадової особи)";

     3) пiдпункт 56.17.3 пункту 56.17 викласти в такiй редакцiї:

     "56.17.3. днем отримання платником податкiв рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     4) у пунктi 56.22:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "56.22. Якщо платник податкiв оскаржує рiшення контролюючого органу в адмiнiстративному порядку та/або до суду, повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення щодо ухилення вiд сплати податкiв не може ґрунтуватися виключно на цьому рiшеннi контролюючого органу до закiнчення процедури адмiнiстративного оскарження або до остаточного вирiшення справи судом";

     в абзацi другому слова "апеляцiйного узгодження" замiнити словами "оскарження рiшень контролюючих органiв".

     11. Пункт 59.2 статтi 59 виключити.

     12. Пункт 60.7 статтi 60 виключити.

     13. Абзац другий пункту 61.1 статтi 61 виключити.

     14. У статтi 64:

     1) в абзацi другому пункту 64.1 слова "спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України";

     2) у пунктi 64.7:

     в абзацi третьому слова "спецiалiзованому органi державної податкової служби, що здiйснює податкове супроводження великих платникiв податкiв" замiнити словами "контролюючому органi, що здiйснює податкове супроводження великих платникiв податкiв";

     в абзацi четвертому слова "спецiалiзованому органi державної податкової служби" замiнити словами "контролюючому органi, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв", а слова "спецiалiзованi чи iншi органи державної податкової служби" "контролюючi органи, що здiйснюють супроводження великих платникiв податкiв";

     в абзацi п'ятому слова "спецiалiзованого органу державної податкової служби" замiнити словами "контролюючого органу, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв", а слова "спецiалiзованим органом державної податкової служби" - "контролюючим органом, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв";

     в абзацах шостому та сьомому слова "спецiалiзовану державну податкову iнспекцiю" замiнити словами "контролюючий орган, що здiйснює супроводження великих платникiв податкiв".

     15. В абзацi другому пункту 65.5 статтi 65 слова "спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї" замiнити словами "Мiнiстерством юстицiї України".

     16. Пункт 70.8 статтi 70 викласти в такiй редакцiї:

     "70.8. Про проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - платника податкiв у Державному реєстрi та внесення змiн до даних, якi мiстяться у Державному реєстрi, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, iнформує територiальний орган".

     17. Пункт 71.1 статтi 71 викласти в такiй редакцiї:

     "71.1. Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення дiяльностi контролюючих органiв - комплекс заходiв щодо збору, опрацювання та використання iнформацiї, необхiдної для виконання покладених на контролюючi органи функцiй".

     18. Пiдпункт 72.1.5 пункту 72.1 статтi 72 викласти в такiй редакцiї:

     "72.1.5. за результатами податкового контролю".

     19. Пiдпункт 73.2.4 пункту 73.2 статтi 73 виключити.

     20. Пункт 77.5 статтi 77 викласти в такiй редакцiї:

     "77.5. У разi планування перевiрок одного й того самого платника податкiв контролюючими органами та органами державного фiнансового контролю у звiтному перiодi такi перевiрки проводяться зазначеними органами одночасно. Порядок координацiї проведення таких перевiрок та залучення до перевiрок iнших органiв, передбачених законом, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     21. Пункт 100.9 статтi 100 викласти в такiй редакцiї:

     "100.9. Рiшення про розстрочення та вiдстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу щодо загальнодержавних податкiв та зборiв на строк, що виходить за межi одного та/або бiльше бюджетних рокiв, приймається керiвником (заступником керiвника) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, про що повiдомляється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики".

     22. У пунктi 157.14 статтi 157 слова "а центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику" замiнити словом "та".

     23. Пункт 189.13 статтi 189 в редакцiї Закону України вiд 7 червня 2012 року N 4915-VI вважати пунктом 189.14.

     24. Пiдпункт 197.1.30 пункту 197.1 статтi 197 в редакцiї Закону України вiд 2 жовтня 2012 року N 5412-VI вважати пiдпунктом 197.1.31.

     25. У другому реченнi пункту 200.8 статтi 200 слова "митним органом органу державної податкової служби" замiнити словами "контролюючим органом за мiсцем митного оформлення контролюючому органу за мiсцем облiку такого платника податкiв", а слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     26. У статтi 220:

     1) пункт 220.4 викласти в такiй редакцiї:

     "220.4. Декларацiя подається виробником або iмпортером пiдакцизних товарiв (продукцiї) до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, не пiзнiше нiж за п'ять календарних днiв до дати встановлення максимальних роздрiбних цiн";

     2) у пунктi 220.6 слова "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     3) у пунктах 220.7 - 220.10 слова "вiдповiдно центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, або центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     27. Пункт 224.2 статтi 224 викласти в такiй редакцiї:

     "224.2. Контроль за правильнiстю обчислення, повнотою i своєчаснiстю сплати до бюджету податку з пiдакцизних товарiв (продукцiї), що ввозяться на митну територiю України, пiд час митного оформлення здiйснюється контролюючими органами".

     28. У статтi 228:

     1) пункт 228.2 викласти в такiй редакцiї:

     "228.2. Контроль за наявнiстю марок акцизного податку на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв i на пачках (упаковках) тютюнових виробiв пiд час їх транспортування, зберiгання та продажу, а також у разi ввезення таких товарiв на митну територiю України здiйснюють вiдповiднi контролюючi органи";

     2) у пунктi 228.5 слова "обкладаються акцизним податком" замiнити словами "оподатковуються акцизним податком".

     29. У статтi 229:

     1) друге речення пiдпунктiв 229.3.3 пункту 229.3, 229.5.3 пункту 229.5 та 229.7.2 пункту 229.7 викласти в такiй редакцiї: "Один примiрник подається контролюючому органу за мiсцезнаходженням виробника, другий - контролюючому органу за мiсцем митного оформлення зазначених товарiв, третiй залишається платнику податку";

     2) у пiдпунктах 229.3.7 пункту 229.3, 229.5.7 пункту 229.5 та 229.7.6 пункту 229.7 слова "митному органу другого" замiнити словами "контролюючому органу, який здiйснює митне оформлення, другого".

     30. У пунктi 230.7 статтi 230 слова "Посадовi особи органу державної податкової служби, якi призначаються представниками державної податкової служби на акцизному складi" замiнити словами "Посадовi особи, якi призначаються представниками контролюючого органу на акцизному складi".

     31. У назвi статтi 307 слова "обкладення платникiв податку" замiнити словами "оподаткування платникiв податку".

     32. Роздiл XVIII1 викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл XVIII1
ПОСАДОВI ОСОБИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНIВ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ I СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

     Стаття 341. Служба в контролюючих органах

     341.1. Служба в контролюючих органах є професiйною дiяльнiстю придатних до неї за станом здоров'я, освiтнiм рiвнем та вiком громадян України, що пов'язана з формуванням державної податкової та митної полiтики в частинi адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв, реалiзацiєю податкової та митної полiтики, полiтики у сферi контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, а також iз здiйсненням контролю за додержанням податкового, митного та iншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючi органи.

     Стаття 342. Посадовi особи контролюючих органiв

     342.1. Посадовою особою контролюючого органу може бути особа, яка має освiту за фахом та вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, якщо iнше не передбачено законом, та на яку покладено виконання завдань, зазначених у цьому Кодексi та Митному кодексi України.

     342.2. При прийняттi на роботу посадовiй особi може бути встановлено випробувальний термiн вiдповiдно до Закону України "Про державну службу".

     342.3. На роботу до контролюючих органiв не можуть бути прийнятi особи, стосовно яких встановлено обмеження законами України "Про державну службу" та "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     342.4. Посадовi особи контролюючих органiв є державними службовцями.

     342.5. Посадовi особи, якi вперше зараховуються на службу до контролюючих органiв i ранiше не перебували на державнiй службi, складають присягу державного службовця вiдповiдно до Закону України "Про державну службу".

     342.6. Правовий статус посадових осiб контролюючих органiв, їх права та обов'язки визначаються Конституцiєю України, цим Кодексом та Митним кодексом України, а в частинi, що не регулюється ними, - Законом України "Про державну службу" та iншими законами.

     342.7. Посадовим особам i працiвникам контролюючих органiв видається службове посвiдчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     342.8. Покладення на посадових осiб контролюючих органiв обов'язкiв, не передбачених законом, забороняється.

     Стаття 343. Спецiальнi звання

     343.1. Посадовим особам контролюючих органiв присвоюються такi спецiальнi звання:

     головний державний радник податкової та митної справи;

     державний радник податкової та митної справи I рангу;

     державний радник податкової та митної справи II рангу;

     державний радник податкової та митної справи III рангу;

     радник податкової та митної справи I рангу;

     радник податкової та митної справи II рангу;

     радник податкової та митної справи III рангу;

     iнспектор податкової та митної справи I рангу;

     iнспектор податкової та митної справи II рангу;

     iнспектор податкової та митної справи III рангу;

     iнспектор податкової та митної справи IV рангу;

     молодший iнспектор податкової та митної справи.

     343.2. Положення про спецiальнi звання та порядок їх присвоєння, спiввiдношення з рангами державних службовцiв, розмiр надбавок за спецiальне звання затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi присвоєння посадовiй особi спецiального звання вiдповiдно до пункту 343.1 цiєї статтi надбавка за ранг державного службовця не виплачується.

     343.3. Спецiальнi звання посадовим особам присвоюються довiчно. Позбавлення спецiальних звань здiйснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримiнальним кодексом України.

     343.4. Посадовi особи контролюючих органiв мають формений одяг з вiдповiдними знаками розрiзнення, який видається безоплатно в межах кошторисних витрат. Допускається пошив форменого одягу посадовими особами з вiдшкодуванням витрат на такий пошив у межах норм забезпечення форменим одягом за рахунок коштiв, передбачених у державному бюджетi на утримання контролюючого органу.

     Зразки, норми забезпечення та строки носiння форменого одягу затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, правила носiння - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Стаття 344. Пенсiйне забезпечення посадових осiб контролюючих органiв

     344.1. Пенсiйне забезпечення посадових осiб контролюючих органiв, крiм дiючих у них пiдроздiлiв податкової мiлiцiї, здiйснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".

     При цьому перiод роботи зазначених осiб (у тому числi тих, яким присвоєнi спецiальнi звання) у контролюючих органах зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, вiднесених до категорiй посад державних службовцiв, що дає право на призначення пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" незалежно вiд мiсця роботи на час досягнення вiку, передбаченого зазначеним Законом.

     344.2. Пенсiйне забезпечення працiвникiв контролюючих органiв, їх установ та органiзацiй, якi не є посадовими особами, здiйснюється на пiдставах та в порядку, встановлених законодавством.

     Стаття 345. Захист особистих i майнових прав посадових осiб контролюючих органiв

     345.1. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честi, гiдностi та майна посадових осiб контролюючих органiв та членiв їхнiх сiмей вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй.

     345.2. Образа посадової особи контролюючого органу, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькi дiї стосовно посадової особи контролюючого органу, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та iншi протиправнi дiї тягнуть за собою встановлену законом вiдповiдальнiсть.

     Стаття 346. Вiдшкодування державою шкоди, завданої посадовiй особi контролюючого органу

     346.1. Працiвники контролюючого органу пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, якi спричинили втрату працездатностi, у порядку, встановленому законом.

     346.2. У разi загибелi посадової особи контролюючого органу у зв'язку з виконанням нею службових обов'язкiв сiм'ї загиблого або особам, якi перебували на його утриманнi, виплачується одноразова допомога в розмiрi десятирiчної заробiтної плати загиблого за останньою посадою за рахунок коштiв державного бюджету з подальшим стягненням цiєї суми з винних осiб.

     346.3. У разi заподiяння посадовiй особi контролюючого органу пiд час виконання службових обов'язкiв тяжких тiлесних ушкоджень, що перешкоджають зайняттю професiйною дiяльнiстю, цiй особi виплачується одноразова допомога в розмiрi п'ятирiчної заробiтної плати за останньою посадою за рахунок коштiв державного бюджету з подальшим стягненням цiєї суми з винних осiб.

     346.4. У разi заподiяння посадовiй особi контролюючого органу пiд час виконання нею службових обов'язкiв легких чи середньої тяжкостi тiлесних ушкоджень цiй особi виплачується одноразова допомога в розмiрi однорiчної заробiтної плати за останньою посадою за рахунок коштiв державного бюджету з подальшим стягненням цiєї суми з винних осiб.

     346.5. Рiшення про виплату одноразової допомоги приймається комiсiєю контролюючого органу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за мiсцем роботи потерпiлого на пiдставi обвинувального вироку суду або постанови слiдчих органiв чи прокурора про закриття кримiнального провадження за нереабiлiтуючими пiдставами.

     346.6. Шкода, завдана майну посадової особи контролюючого органу або членiв її сiм'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язкiв, вiдшкодовується в повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з подальшим стягненням цiєї суми з винних осiб.

     346.7. Вiдшкодування шкоди, завданої майну посадової особи контролюючого органу або членiв її сiм'ї, здiйснюється на пiдставi рiшення суду.

     346.8. Для облiку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою одноразової допомоги та вiдшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи контролюючого органу або членiв її сiм'ї, контролюючi органи вiдкривають в установах банкiв спецiальнi рахунки.

     Стаття 347. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осiб контролюючих органiв

     347.1. Посадовi особи контролюючих органiв пiдлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштiв державного бюджету на випадок загибелi або смертi на суму десятирiчної заробiтної плати за останньою посадою, а в разi поранення, контузiї, травми або калiцтва, захворювання чи iнвалiдностi, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, - у розмiрi вiд шестимiсячної до п'ятирiчної заробiтної плати за останньою посадою (залежно вiд ступеня втрати працездатностi).

     347.2. Порядок та умови страхування посадових осiб контролюючих органiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     33. У статтi 349:

     1) у пунктi 349.1:

     абзаци другий, третiй i четвертий пiсля слова "вiддiли" доповнити словом "вiддiлення";

     в абзацi четвертому слова "спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй" замiнити словами "контролюючих органах, що здiйснюють супроводження великих платникiв податкiв";

     2) пункт 349.2 виключити.

     34. Пункт 350.1 статтi 350 доповнити пiдпунктом 350.1.12 такого змiсту:

     "350.1.12. виявляє кримiнальнi та iншi правопорушення у сферi оподаткування, митнiй та бюджетнiй сферах, встановлює мiсцезнаходження платникiв податкiв, проводить опитування їх засновникiв, посадових осiб".

     35. Абзац перший пункту 351.1 статтi 351 викласти в такiй редакцiї:

     "351.1. Посадовим особам податкової мiлiцiї для виконання покладених на них обов'язкiв надаються права, передбаченi пiдпунктами 20.1.2 (в частинi отримання належним чином засвiдчених копiй документiв), 20.1.4 (в частинi проведення перевiрок у встановленому цим Кодексом порядку), 20.1.8 i 20.1.20 пункту 20.1 статтi 20 цього Кодексу, а також пунктами 1 - 4, абзацами другим, третiм пункту 5, пунктами 6 - 14, пiдпунктами "а" i "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 з дотриманням встановлених цим Кодексом правил проведення податкових перевiрок, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статтi 11, статтями 12 - 151 Закону України "Про мiлiцiю".

     36. Статтю 356 доповнити пунктом 356.2 такого змiсту:

     "356.2. Державний нагляд за охороною працi осiб начальницького i рядового складу податкової мiлiцiї здiйснюється самостiйними органами державного нагляду за охороною працi податкової мiлiцiї".

     37. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) абзаци перший та четвертий пункту 9 пiдроздiлу 3 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Облiк податкових векселiв здiйснюється контролюючими органами";

     "Контроль за погашенням податкових векселiв здiйснюють контролюючi органи на пiдставi даних таких векселiв, податкових декларацiй та платiжних документiв, що пiдтверджують сплату сум податку за погашеними векселями";

     2) пункт 16 пiдроздiлу 10 в редакцiї Закону України вiд 20 листопада 2012 року N 5503-VI вважати пунктом 17.

     38. У текстi Кодексу:

     слова "в органi державної податкової служби" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "у контролюючому органi" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "орган державної податкової служби, митний орган", "орган державної податкової служби", "орган податкової служби", "податковий орган", "державна податкова служба", "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах - словами "контролюючий орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує, державну податкову i митну полiтику" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв)" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "податкiв, зборiв, платежiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, але не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України у зв'язку з проведенням адмiнiстративної реформи", крiм абзацу двадцять восьмого пункту 32 роздiлу I цього Закону (щодо змiн до абзацу першого пункту 343.2 статтi 343 Податкового кодексу України про встановлення спiввiдношення спецiальних звань посадових осiб контролюючих органiв з рангами державних службовцiв), який набирає чинностi одночасно з Законом України "Про державну службу" вiд 17 лютого 2011 року.

     2. Норми Податкового кодексу України в частинi утворення та дiяльностi пiдроздiлiв податкової мiлiцiї у складi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та його територiальних органiв дiють до прийняття законодавчого акта щодо податкової мiлiцiї.

     3. Встановити, що спецiальнi звання податкової та митної служби, встановленi цим Законом, присвоюються посадовим особам органiв доходiв i зборiв, яким ранiше було присвоєно спецiальнi звання податкової служби України, за таким спiввiдношенням незалежно вiд займаних посад:

Спецiальнi звання органiв державної податкової служби Спецiальнi звання органiв доходiв i зборiв
головний державний радник податкової служби головний державний радник податкової та митної справи
державний радник податкової служби I рангу державний радник податкової та митної справи I рангу
державний радник податкової служби II рангу державний радник податкової та митної справи II рангу
державний радник податкової служби III рангу державний радник податкової та митної справи III рангу
радник податкової служби I рангу радник податкової та митної справи I рангу
радник податкової служби II рангу радник податкової та митної справи II рангу
радник податкової служби III рангу радник податкової та митної справи III рангу
iнспектор податкової служби I рангу iнспектор податкової та митної справи I рангу
iнспектор податкової служби II рангу iнспектор податкової та митної справи II рангу
iнспектор податкової служби III рангу iнспектор податкової та митної справи III рангу
  iнспектор податкової та митної справи IV рангу
  молодший iнспектор податкової та митної справи

     Перiод роботи (служби) зазначених осiб (у тому числi тих, яким присвоювалися спецiальнi та/або персональнi звання) у податкових органах зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, вiднесених до категорiй посад державних службовцiв, що дає право на призначення пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" незалежно вiд мiсця роботи на час досягнення вiку, передбаченого зазначеним Законом.

     4. Статтю 37 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2013 р., N 14, ст. 89) доповнити частиною п'ятнадцятою такого змiсту:

     "Перiод роботи посадових осiб в органах державної податкової та митної служб на посадах, на яких вiдповiдно до закону присвоювалися спецiальнi та/або персональнi звання, зараховується до стажу державної служби, незалежно вiд мiсця роботи на час досягнення зазначеного вiку".

     5. Контролюючi органи, якi функцiонують на день набрання чинностi цим Законом, продовжують виконувати повноваження щодо адмiнiстрування податкiв, зборiв, платежiв до завершення реорганiзацiї таких органiв.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 404-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.