ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податкiв i зборiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Статтю 4 доповнити пунктом 4.5 такого змiсту:

     "4.5. При встановленнi або розширеннi iснуючих податкових пiльг такi пiльги застосовуються з наступного бюджетного року".

     2. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) пiдпункт 14.1.6 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Примiщення вiдокремлених пiдроздiлiв розпорядника акцизного складу, якi використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберiгання, одержання чи видачi маркованих марками акцизного податку горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, вiдвантажених з акцизного складу, а також для здiйснення оптової та/або роздрiбної торгiвлi вiдповiдно до отриманої розпорядником акцизного складу лiцензiї, не є акцизним складом";

     2) у пiдпунктi 14.1.139:

     абзаци четвертий i восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартiсть";

     абзаци п'ятий i дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку, i добровiльно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартiсть";

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "г) постiйне представництво".

     3. У статтi 50:

     1) абзаци перший - третiй пункту 50.1 пiсля слова "самостiйно" доповнити словами "(у тому числi за результатами електронної перевiрки)";

     2) в абзацi першому пункту 50.2 слово "виїзних" виключити;

     3) пункт 50.3 пiсля слова "перевiрявся" доповнити словами i цифрами "або не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днiв пiсля дати складення довiдки про проведення електронної перевiрки, якою встановлено порушення податкового законодавства".

     4. Пiдпункт 54.3.2 пункту 54.3 статтi 54 пiсля слiв "результатiв дiяльностi платника податкiв" доповнити словами "крiм електронної перевiрки".

     5. У пiдпунктi 70.16.6 пункту 70.16 статтi 70 слова та цифри "щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця" замiнити словами та цифрами "у строки та в порядку, встановленi пiдпунктом 265.7.4 пункту 265.7 статтi 265 цього Кодексу".

     6. Пiдпункт 75.1.2 пункту 75.1 статтi 75 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "Документальною невиїзною позаплановою електронною перевiркою (далi - електронна перевiрка) вважається перевiрка, що проводиться на пiдставi заяви, поданої платником податкiв з незначним ступенем ризику, визначеним вiдповiдно до пункту 77.2 статтi 77 цього Кодексу, до органу державної податкової служби, в якому вiн перебуває на податковому облiку. Заява подається за 10 календарних днiв до очiкуваного початку проведення електронної перевiрки. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рiшення про проведення електронної перевiрки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     7. Пункт 85.2 статтi 85 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Для проведення електронної перевiрки платник податкiв забезпечує подання до органу державної податкової служби в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб документiв, якi вiдповiдно до цього Кодексу пов'язанi з обчисленням та сплатою податкiв i зборiв (якщо такi документи створюються таким платником податкiв в електроннiй формi та зберiгаються на машинних носiях iнформацiї). Загальний формат та порядок подання такої iнформацiї встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики".

     8. У статтi 86:

     1) в абзацi першому пункту 86.1 слова "(крiм камеральних)" замiнити словами "(крiм камеральних та електронних перевiрок)";

     2) пункт 86.9 викласти в такiй редакцiї:

     "86.9. У разi якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевiрки, проведеної з обставин, визначених пiдпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу, щодо кримiнального провадження, у якому розслiдується кримiнальне правопорушення стосовно посадової особи (посадових осiб) платника податкiв (юридичної особи) або фiзичної особи - пiдприємця, що перевiряється, предметом якого є податки та/або збори, податкове повiдомлення-рiшення за результатами такої перевiрки приймається таким податковим органом протягом 10 робочих днiв з дня, наступного за днем отримання цим податковим органом вiдповiдного судового рiшення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримiнального провадження за нереабiлiтуючими пiдставами), що набрало законної сили.

     Матерiали такої перевiрки разом з висновками органу державної податкової служби передаються органу, що призначив перевiрку";

     3) доповнити пунктом 86.11 такого змiсту:

     "86.11. За результатами електронної перевiрки складається довiдка у двох примiрниках, що пiдписується посадовими особами органу державної податкової служби, якi проводили перевiрку, та реєструється в органi державної податкової служби протягом трьох робочих днiв з дня закiнчення установленого для проведення перевiрки строку (для платникiв податкiв, якi мають фiлiї та/або перебувають на консолiдованiй сплатi, - протягом п'яти робочих днiв).

     Довiдка електронної перевiрки пiсля її реєстрацiї вручається особисто платнику податкiв або його законним представникам для ознайомлення та пiдписання протягом п'яти робочих днiв з дня вручення.

     У разi незгоди платника податкiв або його законних представникiв з висновками перевiрки чи фактами i даними, викладеними в довiдцi, складенiй за результатами електронної перевiрки, вони зобов'язанi пiдписати таку довiдку та мають право подати свої заперечення, якi є невiд'ємною частиною такої довiдки, разом з пiдписаним примiрником довiдки.

     Такi заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днiв з дня їх отримання та платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень. Така вiдповiдь є невiд'ємною частиною довiдки про проведення електронної перевiрки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розглядi заперечень, про що вiн зазначає у поданих запереченнях".

     9. У пунктi 96.3 статтi 96:

     абзац перший пiсля слiв "одного iз зазначених" доповнити словами та цифрами "у пунктах 96.1 та 96.2 цiєї статтi";

     абзац другий пiсля слiв "державного органу" доповнити словами "чи органу мiсцевого самоврядування".

     10. У пунктах 183.4 i 183.5 статтi 183 слова та цифри "у розмiрi 3 або 7 вiдсоткiв" замiнити словами "що передбачає сплату податку на додану вартiсть".

     11. Пiдпункт 213.3.6 пункту 213.6 статтi 213 викласти в такiй редакцiї:

     "213.3.6. ввезення на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї), що використовуються як сировина для виробництва пiдакцизних товарiв (продукцiї), за умови подальшого виготовлення з такої сировини готової продукцiї на митнiй територiї України, з якої сплачується акцизний податок, або реалiзацiї такої продукцiї (пiдакцизних товарiв) на експорт, та пред'явлення митному органу лiцензiї на право виробництва (крiм виробництва нафтопродуктiв);

     ввезення на митну територiю України тютюнової сировини тютюново-ферментацiйними заводами, якi здiйснюють реалiзацiю ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробiв або на експорт, та реалiзацiя ферментованої тютюнової сировини тютюново-ферментацiйними заводами виробникам тютюнових виробiв".

     12. У пунктi 215.3 статтi 215:

     1) пiдпункт 215.3.1 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.1. спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиницi вимiру Ставки податку
2203 00 Пиво iз солоду (солодове) гривень за 1 лiтр 0,87
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi гривень за 1 лiтр 0,01
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральнi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi) гривень за 1 лiтр 2,51
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
гривень за 1 лiтр 3,65
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв гривень за 1 лiтр 2,51
2206 00
(крiм
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 -
сидр i перрi (без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту) гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 49,49
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) гривень за 1 лiтр 0,50
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 49,49
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 49,49

";

     2) пiдпункт 215.3.2 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.2. тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку
специфiчна адвалорна
одиницi вимiру ставка одиницi вимiру ставка
2401 Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи
гривень за 1 кiлограм (нетто) 217,60    
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну гривень за 1 кiлограм (нетто) 217,60    
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 72,70 вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 162,60 вiдсоткiв 12
2403 (крiм
2403 99 10 00,
2403 10)
Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто) 217,60    
2403 10 Тютюн для курiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї гривень за 1 кiлограм (нетто) 217,60    
2403 99 10 00 Жувальний i нюхальний тютюн гривень за 1 кiлограм (нетто) 217,60    

";

     3) пiдпункт 215.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.3. мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання
одиниця вимiру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 95,40
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 217,60

";

     4) таблицю пiдпункту 215.3.4 доповнити цифрами та словами:

"

3824 90 98 00 Бiодизель та його сумiшi (що не мiстять або мiстять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд) на основi моноалкiльних складних ефiрiв жирних кислот євро за 1 тис. кiлограмiв 46,0

".

     13. Пiдпункт 222.1.2 пункту 222.1 статтi 222 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Суми податку виробниками тютюнових виробiв перераховуються до бюджету при придбаннi марок акцизного податку на суму, розраховану з урахуванням мiнiмального акцизного податкового зобов'язання iз сплати акцизного податку на тютюновi вироби та ставок податку, дiючих вiдповiдно до норм цього Кодексу, з доплатою (у разi потреби) на день подання податкової декларацiї".

     14. У статтi 230:

     1) пункт 230.1 доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Акцизнi склади повиннi бути обладнанi витратомiрами - лiчильниками обсягу виробленого спирту етилового (далi - витратомiр-лiчильник), якi зареєстрованi в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв - лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового.

     Вiдпуск спирту етилового без наявностi витратомiра-лiчильника забороняється.

     Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомiрiв - лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) пункт 230.5 пiсля слова "етилового" доповнити словами "за наявностi витратомiра-лiчильника";

     3) пiдпункт "а" пункту 230.12 пiсля слова "вiдпуском" доповнити словами "за наявностi витратомiра-лiчильника";

     4) пiдпункт "а" пункту 230.13 пiсля слова "накладнiй" доповнити словами "зареєстрованiй в Єдиному реєстрi товарно-транспортних накладних на перемiщення спирту етилового та алкогольних напоїв";

     5) пункт 230.15 пiсля слова "накладна" доповнити словами "зареєстрована в Єдиному реєстрi товарно-транспортних накладних на перемiщення спирту етилового та алкогольних напоїв";

     6) пункт 230.17 пiсля слова "накладнiй" доповнити словами "зареєстрованiй в Єдиному реєстрi товарно-транспортних накладних на перемiщення спирту та алкогольних напоїв";

     7) у пунктi 230.18:

     пiсля слова "накладних" доповнити словами "зареєстрованих в Єдиному реєстрi товарно-транспортних накладних на перемiщення спирту етилового та алкогольних напоїв";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Порядок ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на перемiщення спирту етилового та алкогольних напоїв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     15. У статтi 234:

     1) у пунктi 234.1:

     пiдпункти 234.1.1 i 234.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "234.1.1. для мотоциклiв:

Група Об'єм цилiндрiв двигуна, куб. сантиметрiв Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрiв об'єму цилiндрiв двигуна
вiд до (включно)
1 до 500 3,53
2 501 800 5,88
3 понад 800 11,75

     234.1.2. для легкових автомобiлiв (крiм автомобiлiв, обладнаних електродвигуном):

Група Об'єм цилiндрiв двигуна, куб. сантиметрiв Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрiв об'єму цилiндрiв двигуна
вiд до (включно)
1 до 1000 3,53
2 1001 1500 5,88
3 1501 1800 8,22
4 1801 2500 11,75
5 2501 3500 29,38
6 3501 4500 47,00
7 4501 5500 52,88
8 5501 6500 64,63
9 понад 6500 70,50

";

     у пiдпунктi 234.1.3 цифри "0,54" замiнити цифрами "0,58";

     у пiдпунктi 234.1.4 цифри "5,45" замiнити цифрами "5,88";

     у пiдпунктi 234.1.5 цифри "2,72" замiнити цифрами "2,93";

     абзац перший пiдпункту 234.1.6 викласти в такiй редакцiї:

     "234.1.6. для вантажних вантажо-пасажирських автомобiлiв:

Група Об'єм цилiндрiв двигуна, куб. сантиметрiв Ставка збору, гривен за 100 куб. сантиметрiв об'єму цилiндрiв двигуна
вiд до (включно)
1 до 8200 17,63
2 8201 15000 23,50
3 понад 15000 29,38

";

     у пiдпунктi 234.1.7 цифри "16,34" замiнити цифрами "17,63";

     у пiдпунктi 234.1.8 цифри "5,45" замiнити цифрами "5,88";

     у пiдпунктi 234.1.9 цифру "5" замiнити цифрами "5,40";

     2) пiдпункти 234.2.1 i 234.2.2 пункту 234.2 викласти в такiй редакцiї:

     "234.2.1. для суден, оснащених стацiонарним або пiдвiсним двигуном (двигунами):

Група Потужнiсть двигуна, кВт Ставка збору, гривень за 1 кВт потужностi двигуна
1 до 55 (включно) 2,93
2 понад 55 3,53

     234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:

Група Довжина корпусу судна, метрiв Ставка збору, гривень за 100 сантиметрiв довжини корпусу судна
1 до 7,5 (включно) 8,22
2 понад 7,5 16,45

";

     3) у пiдпунктах 234.3.1 i 234.3.2 пункту 234.3 цифри "1,09" замiнити цифрами "1,18".

     16. Пункти 243.1 - 243.4 статтi 243 викласти в такiй редакцiї:

     "243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря окремих забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення:

Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди 1434,71
Амiак 269,08
Ангiдрид сiрчистий 1434,71
Ацетон 538,16
Бенз(о)пiрен 1826401,21
Бутилацетат 323,14
Ванадiю п'ятиокис 5381,64
Водень хлористий 54,05
Вуглецю окис 54,05
Вуглеводнi 81,08
Газоподiбнi фтористi сполуки 3552,12
Твердi речовини 54,05
Кадмiю сполуки 11355,50
Марганець та його сполуки 11355,50
Нiкель та його сполуки 57856,17
Озон 1434,71
Ртуть та її сполуки 60816,08
Свинець та його сполуки 60816,08
Сiрководень 4610,83
Сiрковуглець 2996,33
Спирт н-бутиловий 1434,71
Стирол 10476,57
Фенол 6512,02
Формальдегiд 3552,12
Хром та його сполуки 38516,34

     243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), що не увiйшли до пункту 243.1 та на якi встановлено клас небезпечностi:

Клас небезпечностi Ставка податку, гривень за 1 тонну
I 10261,55
II 2350,06
III 350,16
IV 81,08

     243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), якi не увiйшли до пункту 243.1 цiєї статтi та на якi не встановлено клас небезпечностi (крiм двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно вiд установлених орiєнтовнобезпечних рiвнiв впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повiтрi населених пунктiв:

Орiєнтовнобезпечний рiвень впливу речовин (сполук), мiлiграмiв на 1 куб. метр Ставка податку, гривень за 1 тонну
Менше нiж 0,0001 431955,50
0,0001 - 0,001 (включно) 37009,95
Понад 0,001 - 0,01 (включно) 5112,56
Понад 0,01 - 0,1 (включно) 1434,71
Понад 0,1 54,05

     243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,24 гривнi за 1 тонну".

     17. Статтю 244 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

     244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разi здiйснення торгiвлi на митнiй територiї України паливом власного виробництва:

Вид палива Ставка податку, гривень за 1 тонну
Бензин неетилований 79,90
Бензин сумiшевий 65,80
Зрiджений нафтовий газ 108,10
Дизельне бiопаливо 68,15
Дизельне пальне з вмiстом сiрки:  
бiльш як 0,2 мас. % 79,90
бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % 61,10
бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % 55,22
не бiльш як 0,005 мас. % 35,25
Мазут 79,90
Стиснений природний газ 54,05
Бензин авiацiйний 55,22
Гас 68,15

     244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разi ввезення палива на митну територiю України:

Вид палива Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку, гривень за 1 тонну
Бензин неетилований 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше 79,90
Бензин сумiшевий 2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше, iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi 65,80
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше, iз вмiстом менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi
Зрiджений нафтовий газ 2711 11 00 00 газ природний скраплений (зрiджений) 108,10
2711 12 11 00 пропан скраплений (зрiджений), для використання як паливо
2711 14 00 00 етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн скрапленi (зрiдженi)
2711 19 00 00 iншi гази нафтовi скрапленi (зрiдженi)
Дизельне бiопаливо 3824 90 98 00 бiодизель 68,15
Дизельне пальне iз вмiстом сiрки   важкi дистиляти (газойлi) iз вмiстом сiрки:  
  2710 19 49 00 бiльш як 0,2 мас. % 79,90
  2710 19 41 30
2710 19 45 00
бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % 61,10
  2710 19 41 20 бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % 55,22
  2710 19 41 10 не бiльш як 0,005 мас. % 35,25
    паливо рiдке (мазут):  
  2710 19 61 00 не бiльш як 1 мас. % 35,25
  2710 19 63 00 бiльш як 1 мас. %, але не бiльш як 2 мас. % 55,22
  2710 19 65 00 бiльш як 2 мас. %, але не бiльш як 2,8 мас. % 61,10
  2710 19 69 00 бiльш як 2,8 мас. % 79,90
Бензин авiацiйний 2710 11 31 00 бензини авiацiйнi 55,22
Гас 2710 19 21 00 гас, що використовується як паливо для реактивних двигунiв 68,15
2710 19 25 00 гас, що використовується як паливо для iнших видiв двигунiв, крiм реактивних двигунiв

".

     18. Пункти 245.1 i 245.2 статтi 245 викласти в такiй редакцiї:

     "245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у воднi об'єкти:

Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонiйний 942,38
Органiчнi речовини (за показниками БСК 5) 377,19
Завислi речовини 27,03
Нафтопродукти 5543,80
Нiтрати 81,08
Нiтрити 4628,45
Сульфати 27,03
Фосфати 753,20
Хлориди 27,03

     245.2. Ставки податку за скиди у воднi об'єкти забруднюючих речовин, якi не увiйшли до пункту 245.1 цiєї статтi та на якi встановлено гранично допустиму концентрацiю або орiєнтовнобезпечний рiвень впливу:

Гранично допустима концентрацiя забруднюючих речовин або орiєнтовнобезпечний рiвень впливу, мiлiграмiв на 1 лiтр Ставка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно) 98741,38
Понад 0,001 - 0,1 (включно) 71592,29
Понад 0,1 - 1 (включно) 12342,53
Понад 1 - 10 (включно) 1256,11
Понад 10 251,46

".

     19. У статтi 246:

     1) у пунктi 246.1:

     у пiдпунктi 246.1.1 цифри "469,36" замiнити цифрами "506,44";

     у пiдпунктi 246.1.2 цифри "8,17" замiнити цифрами "8,81";

     2) пункт 246.2 викласти в такiй редакцiї:

     "246.2. Ставки податку за розмiщення вiдходiв залежно вiд класу небезпеки та рiвня небезпечностi вiдходiв:

Клас небезпеки вiдходiв Рiвень небезпечностi вiдходiв Ставка податку, гривень за 1 тонну
I надзвичайно небезпечнi 822,52
II високонебезпечнi 29,96
III помiрно небезпечнi 7,52
IV малонебезпечнi 2,93
  малонебезпечнi нетоксичнi вiдходи гiрничодобувної промисловостi 0,29

".

     20. У пунктi 247.1 статтi 247 цифри "0,0069" замiнити цифрами "0,0074".

     21. Статтю 248 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк

     248.1. Ставки податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк:

Категорiя вiдходiв Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв (крiм вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання), гривень за 1 куб. метр Ставка податку за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв, представлених як джерела iонiзуючого випромiнювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивнi 352509,30 11750,31
Середньоактивнi та низькоактивнi 6580,17 2350,06

".

     22. Пункт 264.4 статтi 264 викласти в такiй редакцiї:

     "264.4. Ставки плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

     Ставки плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиницi вимiру залежно вiд корисних властивостей надр i ступеня екологiчної безпеки пiд час їх використання:

Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця вимiру Ставка плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рiк
Використання пiдземного простору надр - пористих чи трiщинуватих геологiчних утворень (пластiв-колекторiв) зберiгання природного газу та газоподiбних продуктiв тис. куб. метрiв активного об'єму 0,28
Використання пiдземного простору надр - спецiально створених та iснуючих гiрничих виробок (вiдпрацьованих i пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберiгання нафти та iнших рiдких нафтопродуктiв куб. метрiв 0,28
витримування виноматерiалiв, виробництво i зберiгання винопродукцiї кв. метрiв 0,78
вирощування грибiв, овочiв, квiтiв та iнших рослин - " - 0,45
зберiгання харчових продуктiв, промислових та iнших товарiв, речовин i матерiалiв - " - 0,33
провадження iншої господарської дiяльностi - " - 1,10

".

     23. Пункт 275.1 статтi 275 викласти в такiй редакцiї:

     "275.1. Ставки податку за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких не проведено, встановлюються у таких розмiрах:

Групи населених пунктiв з чисельнiстю населення, тис. осiб Ставка податку, гривень за 1 кв. метр Коефiцiєнт, що застосовується у мiстах Києвi, Сiмферополi, Севастополi та мiстах обласного значення
До 3 0,28  
Вiд 3 до 10 0,56  
Вiд 10 до 20 0,90  
Вiд 20 до 50 1,40 1,20
Вiд 50 до 100 1,69 1,40
Вiд 100 до 250 1,97 1,60
Вiд 250 до 500 2,26 2,00
Вiд 500 до 1000 2,82 2,50
Вiд 1000 i бiльше 3,95 3,00

".

     24. У пунктi 291.4 статтi 291:

     1) в абзацi другому пiдпункту 5 слова i цифри "одночасно не перевищує 20 осiб" замiнити словами "не обмежена";

     2) пiдпункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) шоста група - юридичнi особи - суб'єкти господарювання будь-якої органiзацiйно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень".

     25. У статтi 292:

     1) абзац третiй пункту 292.3 пiсля слова "третьої" доповнити словами "та п'ятої";

     2) абзац перший пункту 292.6 пiсля слова "третьої" доповнити словами "та п'ятої".

     26. У статтi 293:

     1) у пiдпунктi 293.3.2 пункту 293.3:

     у пiдпунктi 1 цифру "7" замiнити цифрою "5";

     в абзацi першому пiдпункту 2 цифри "10" замiнити цифрою "7";

     2) у пунктi 293.8:

     у пiдпунктi 4:

     в абзацi першому цифру "7" замiнити цифрою "5";

     у пiдпунктi "б" слова i цифри "платником єдиного податку, який обрав ставку єдиного податку в розмiрi 5 або 10 вiдсоткiв" замiнити словами i цифрами "платником єдиного податку третьої або четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмiрi 5 вiдсоткiв, або платником єдиного податку п'ятої або шостої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмiрi 7 вiдсоткiв";

     у пiдпунктi 5 слова i цифри "за ставкою у розмiрi 5 або 10 вiдсоткiв" замiнити словами i цифрами" за ставкою у розмiрi 5 вiдсоткiв (для платникiв єдиного податку третьої або четвертої групи) або в розмiрi 7 вiдсоткiв (для платникiв єдиного податку п'ятої або шостої групи)".

     27. Пункт 294.1 статтi 294 викласти в такiй редакцiї:

     "294.1. Податковим (звiтним) перiодом для платникiв єдиного податку першої та другої груп є календарний рiк.

     Податковим (звiтним) перiодом для платникiв єдиного податку третьої - шостої груп є календарний квартал".

     28. У статтi 296:

     1) у пунктi 296.2:

     в абзацi першому слова "першої групи" замiнити словами "першої та другої груп";

     в абзацi другому слова "другої або третьої" замiнити словами "другої, третьої або п'ятої";

     2) у пунктi 296.3 слово "другої" замiнити словом "третьої";

     3) в абзацах першому i другому пiдпункту 296.5.1 слова "першої групи" замiнити словами "першої та другої груп".

     29. У статтi 298:

     1) пiдпункт 298.1.1 пункту 298.1 доповнити абзацами другим - п'ятим такого змiсту:

     "Заява подається за вибором платника податкiв в один iз таких способiв:

     1) особисто платником податкiв або уповноваженою на це особою;

     2) надсилається поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення;

     3) засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законодавством";

     2) пiдпункт 6 пункту 298.3 викласти в такiй редакцiї:

     "6) обранi суб'єктом господарювання група та ставка єдиного податку або змiна групи та ставки єдиного податку".

     30. Пiдпункт 7 пункту 299.11 статтi 299 викласти в такiй редакцiї:

     "7) ставка єдиного податку та група платника податку".

     31. Статтю 320 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 320. Ставки збору

N
з/п
Вид радiозв'язку Дiапазон радiочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радiочастот на мiсяць, гривень
1. Радiорелейний зв'язок фiксованої радiослужби 0,03 - 300 ГГц 0,42
2. Радiозв'язок фiксованої, рухомої сухопутної та морської радiослужб 0,03 - 470 МГц 408,62
3. Радiозв'язок у системi охоронної та охоронно-пожежної сигналiзацiї 30 - 470 МГц 408,62
4. Радiозв'язок з використанням радiоподовжувачiв 30 - 470 МГц 204,95
5. Радiозв'язок у системi передавання даних з використанням шумоподiбних сигналiв 1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц
10,32
6. Радiозв'язок у системi з фiксованим абонентським радiодоступом стандарту DECT 30 - 3000 МГц 20,62
7. Транкiнговий радiозв'язок 30 - 470 МГц 1267,09
8. Пошуковий радiозв'язок 30 - 960 МГц 16 344,64
9. Радiолокацiйна та радiонавiгацiйна радiослужби 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
41,24
10. Радiозв'язок супутникової рухомої та фiксованої радiослужб 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
27,07
11. Стiльниковий радiозв'язок 300 - 2200 МГц 10 183,17
12. Радiозв'язок у багатоканальних розподiльчих системах для передавання та ретрансляцiї телевiзiйного зображення, передавання звуку, цифрової iнформацiї 2 - 7 ГГц
10 - 42,5 ГГц
18,05 6,45
13. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 30 кГц - 30 МГц  
  до 1 кВт включно   489,82
  вiд 1,1 до 10 кВт включно   736,03
  вiд 10,1 до 100 кВт включно   1041,53
  вiд 101 до 500 кВт включно   1225,85
  вiд 501 кВт i вище   2036,63
14. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 30 - 300 МГц  
  вiд 1 до 10 Вт включно   20,62
  вiд 10,1 до 100 Вт включно   61,88
  вiд 101 Вт до 1 кВт включно   101,83
  вiд 1,1 до 5 кВт включно   163,71
  вiд 5,1 до 20 кВт включно   306,79
  вiд 20,1 кВт i вище   408,62
15. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
 
  до 100 Вт включно   153,39
  вiд 101 Вт до 1 кВт включно   306,79
  вiд 1,1 до 10 кВт включно   489,82
  вiд 10,1 кВт i вище   613,56
16. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 300 - 880 МГц  
  до 10 Вт включно   14,18
  вiд 10,1 до 100 Вт включно   28,36
  вiд 101 Вт до 1 кВт включно   61,88
  вiд 1,1 до 5 кВт включно   122,47
  вiд 5,1 до 20 кВт включно   244,91
  вiд 20,1 кВт i вище   306,79
17. Види радiозв'язку (служби, системи, радiотехнологiї, радiоелектроннi засоби, випромiнювальнi пристрої), що не зазначенi у пунктах 1 - 16 цiєї статтi 9 кГц - 400 ГГц 613,56

".

     32. Пункти 325.1 - 325.7 статтi 325 викласти в такiй редакцiї:

     "325.1. Ставки збору за спецiальне використання поверхневих вод

Басейни рiчок, включаючи притоки всiх порядкiв Ставка збору, гривень за 100 куб. метрiв
Днiпра на пiвнiч вiд мiста Києва (Прип'ятi та Десни), включаючи мiсто Київ 32,84
Днiпра на пiвдень вiд мiста Києва (без Iнгульця) 31,23
Iнгульця 47,63
Сiверського Дiнця 64,04
Пiвденного Бугу (без Iнгулу) 36,11
Iнгулу 44,31
Днiстра 19,68
Вiсли та Захiдного Бугу 19,68
Пруту та Сiрету 14,78
Тиси 14,78
Дунаю 13,17
Рiчок Криму 65,66
Рiчок Приазов'я 78,84
Iнших водних об'єктiв 36,11

     325.2. Ставки збору за спецiальне використання пiдземних вод

Найменування регiону Ставка збору, гривень за 100 куб. метрiв
Автономна Республiка Крим (крiм мiста Севастополя) 60,73
мiсто Севастополь 60,73
Областi:  
Вiнницька 52,49
Волинська 54,22
Днiпропетровська 45,99
Донецька 62,41
Житомирська 52,49
Закарпатська 34,48
Запорiзька:  
Веселiвський, Мелiтопольський, Приазовський, Якимiвський райони 52,49
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 47,63
Iвано-Франкiвська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косiвський, Надвiрнянський, Рожнятiвський райони 82,09
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 45,99
Київська:  
Бiлоцеркiвський, Бородянський, Броварський, Василькiвський, Iванкiвський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарiвський, Миронiвський, Обухiвський, Полiський райони 38,16
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 45,02
Кiровоградська 60,73
Львiвська 47,63
Луганська 68,94
Миколаївська 68,94
Одеська 57,47
Полтавська:  
Великобагачанський, Гадяцький, Зiнькiвський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилiвський, Хорольський, Шишацький райони 35,51
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 39,58
Рiвненська:  
Володимирецький, Здолбунiвський, Костопiльський, Рiвненський, Сарненський, Острозький райони 42,36
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 49,20
Сумська:  
Глухiвський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 39,58
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 45,06
Тернопiльська 64,04
Харкiвська 49,24
Херсонська 49,24
Хмельницька:  
Деражнянський, Красилiвський, Летичiвський, Старокостянтинiвський, Хмельницький, Полонський, Шепетiвський райони 41,06
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 62,41
Черкаська 35,51
Чернiвецька 57,47
Чернiгiвська:  
Городнянський, Корюкiвський, Iчнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 49,24
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 38,49
мiсто Київ 49,05

     325.3. Ставка збору за спецiальне використання води для потреб гiдроенергетики становить 6,38 гривнi за 10 тис. куб. метрiв води, пропущеної через турбiни гiдроелектростанцiй.

     325.4. Ставки збору за спецiальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усiх рiчок, крiм Дунаю, становлять:

     325.4.1. для вантажного самохiдного i несамохiдного флоту, що експлуатується, - 0,1094 гривнi за 1 тоннаж-добу експлуатацiї;

     325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0122 гривнi за 1 мiсце-добу експлуатацiї.

     325.5. Ставки збору за спецiальне використання води для потреб рибництва становлять:

     325.5.1. 33,51 гривнi за 10 тис. куб. метрiв поверхневої води;

     325.5.2. 40,29 гривнi за 10 тис. куб. метрiв пiдземної води.

     325.6. Ставки збору за спецiальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:

     325.6.1. 31,17 гривнi за 1 куб. метр поверхневої води;

     325.6.2. 36,35 гривнi за 1 куб. метр пiдземної води.

     325.7. Ставка збору за спецiальне використання шахтної, кар'єрної та дренажної води становить 7,22 гривнi за 100 куб. метрiв води".

     33. Пункти 331.1 та 331.2 статтi 331 викласти в такiй редакцiї:

     "331.1. Ставки збору за заготiвлю деревини основних лiсових порiд

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної
(з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Сосна
  1 85,64 54,77 21,06 2,17
  2 60,86 39,12 15,21 1,66
  3 49,12 31,64 12,20 1,33
  4 36,94 23,48 9,03 1,00
  5 24,34 15,64 6,02 0,67
Модрина
  1 38,47 32,60 12,70 2,83
  2 27,71 23,48 9,03 2,17
  3 21,86 18,90 7,19 1,66
  4 16,30 14,03 5,35 1,17
  5 11,08 9,46 3,68 0,84
Ялина, ялиця
  1 53,15 45,32 17,38 2,01
  2 39,45 33,59 13,04 1,33
  3 31,64 27,07 10,36 1,17
  4 23,81 20,22 7,69 0,84
  5 15,98 13,37 5,19 0,67
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 224,69 107,97 35,95 3,68
2 161,17 77,49 25,74 2,68
3 129,07 61,68 20,73 2,17
  4 96,96 46,65 15,55 1,51
  5 63,53 30,84 10,36 1,17
Ясен, клен (крiм явора)
  1 84,26 71,97 35,95 3,68
2 60,43 51,66 25,74 2,68
3 48,40 41,13 20,73 2,17
  4 36,35 31,10 15,55 1,51
  5 23,83 20,57 10,36 1,17
Бук
  1 161,99 104,20 34,78 3,17
  2 115,36 74,12 24,75 2,17
  3 92,78 59,44 19,90 1,84
  4 69,71 44,38 14,88 1,33
  5 46,65 29,72 9,87 0,84
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 12,54 10,79 8,02 2,83
  2 8,77 7,53 5,78 2,17
  3 7,02 6,27 4,76 1,66
  4 5,26 4,52 3,51 1,17
  5 3,51 3,01 2,25 0,84
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 7,26 6,27 4,76 2,01
  2 5,26 4,52 3,26 1,33
  3 4,27 3,51 2,77 1,17
  4 3,26 2,77 2,01 0,84
  5 2,01 1,75 1,26 0,33
Другий пояс лiсiв
Сосна
  1 73,02 46,63 17,89 1,84
  2 51,72 33,26 12,87 1,33
  3 41,29 26,73 10,36 1,17
  4 31,29 19,90 7,69 0,84
  5 20,87 13,37 5,19 0,50
Модрина
  1 32,94 28,37 10,86 2,68
  2 23,81 20,22 7,69 1,84
  3 18,90 15,98 6,18 1,51
  4 14,03 12,07 4,67 1,17
  5 9,46 8,16 3,17 0,67
Ялина, ялиця
  1 46,94 40,11 15,38 1,66
  2 33,59 28,68 11,03 1,17
  3 26,73 22,82 8,86 1,00
  4 20,22 17,29 6,68 0,84
  5 13,37 11,42 4,34 0,50
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 191,25 92,16 30,75 3,01
  2 137,09 65,84 21,90 2,17
  3 109,01 52,67 17,38 1,66
  4 81,58 39,12 13,22 1,33
  5 54,83 26,32 8,86 0,84
Ясен, клен (крiм явора)
  1 71,72 61,44 30,75 3,01
  2 51,41 43,88 21,90 2,17
  3 40,87 35,11 17,38 1,66
  4 30,60 26,08 13,22 1,33
  5 20,57 17,56 8,86 0,84
Бук
  1 137,92 88,40 29,42 2,68
  2 98,30 62,83 21,06 1,84
  3 78,75 50,41 16,89 1,51
  4 59,17 37,61 12,70 1,17
  5 39,62 25,21 8,37 0,84
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 10,27 8,77 6,77 2,51
  2 7,53 6,51 4,76 1,84
  3 6,02 5,02 4,01 1,33
  4 4,52 4,01 2,77 1,17
  5 3,01 2,51 2,01 0,67
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 6,27 5,51 4,01 1,66
  2 4,52 4,01 2,77 1,17
  3 3,51 3,26 2,51 1,00
  4 2,77 2,25 1,75 0,84
  5 1,75 1,75 1,26 0,50

     331.2. Ставки збору за заготiвлю деревини неосновних лiсових порiд

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної
(з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Самшит
  1 395,22 337,78 168,85 3,68
  2 282,36 241,24 120,70 2,68
  3 225,94 193,09 96,46 2,17
  4 169,52 144,69 72,39 1,51
  5 112,85 96,55 48,31 1,17
Бархат, горiх
  1 246,25 210,65 105,32 3,68
  2 176,05 150,46 75,23 2,68
  3 140,69 120,37 60,19 2,17
  4 105,57 90,28 45,30 1,51
  5 70,46 60,19 30,09 1,17
Груша, кизил, явiр
  1 197,61 169,02 84,43 3,68
  2 141,18 120,61 60,36 2,68
  3 112,85 96,55 48,31 2,17
  4 84,76 72,48 36,28 1,51
  5 56,43 48,40 24,24 1,17
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 147,70 126,14 63,03 3,68
  2 105,57 90,04 44,96 2,68
  3 84,26 71,97 35,95 2,17
  4 63,45 53,91 26,92 1,51
  5 42,13 36,11 18,06 1,17
Каштан, дуб корковий
  1 123,13 105,32 52,67 3,68
  2 88,02 75,23 37,61 2,68
  3 70,46 60,19 30,09 2,17
  4 52,92 45,14 22,58 1,51
  5 35,11 30,09 15,21 1,17
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 98,80 84,26 42,30 3,68
  2 70,46 60,19 30,09 2,68
  3 56,17 48,15 24,07 2,17
  4 42,13 36,11 18,06 1,51
  5 28,33 24,33 12,20 1,17
Акацiя, бересклет, бiрючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 73,99 63,19 31,59 3,68
  2 52,92 45,14 22,58 2,68
  3 42,13 36,11 18,06 2,17
  4 31,86 27,08 13,71 1,51
  5 21,32 18,06 9,03 1,17
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 24,57 21,06 10,54 2,01
  2 17,56 15,05 7,53 1,33
  3 14,04 12,04 6,02 1,17
  4 10,54 9,03 4,52 0,84
  5 7,02 6,02 3,01 0,67
Другий пояс лiсiв
Самшит
  1 334,77 286,12 143,11 3,01
  2 238,98 204,38 102,15 2,17
  3 191,34 163,50 81,92 1,66
  4 143,43 122,63 61,35 1,33
  5 95,79 81,75 40,96 0,84
Бархат, горiх
  1 209,64 179,30 89,61 3,01
  2 149,70 128,14 64,03 2,17
  3 119,86 102,32 51,16 1,66
  4 89,77 77,24 38,28 1,33
  5 59,93 51,41 25,58 0,84
Груша, кизил, явiр
  1 167,26 142,94 71,55 3,01
  2 119,62 102,06 51,16 2,17
  3 95,79 81,75 40,96 1,66
  4 71,72 61,44 30,75 1,33
  5 47,91 40,87 20,39 0,84
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 125,89 107,33 53,84 3,01
  2 89,77 76,73 38,28 2,17
  3 71,72 61,44 30,75 1,66
  4 53,91 46,13 23,07 1,33
  5 35,86 30,60 15,38 0,84
Каштан, дуб корковий
  1 104,83 89,77 44,96 3,01
  2 74,98 64,20 32,10 2,17
  3 59,93 51,41 25,58 1,66
  4 44,90 38,37 19,22 1,33
  5 29,84 25,58 12,87 0,84
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 83,76 71,47 35,77 3,01
  2 59,69 51,16 25,41 2,17
  3 47,91 40,87 20,39 1,66
  4 35,86 30,60 15,38 1,33
  5 23,83 20,57 10,21 0,84
Акацiя, бересклет, бiрючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 62,94 53,66 26,92 3,01
  2 44,90 38,37 19,22 2,17
  3 35,86 30,60 15,38 1,66
  4 26,84 23,07 11,53 1,33
  5 18,06 15,29 7,69 0,84
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 20,81 17,80 8,86 1,66
  2 15,05 12,79 6,36 1,17
  3 12,04 10,27 5,19 1,00
  4 9,03 7,77 3,85 0,84
  5 6,02 5,02 2,68 0,50

".

     34. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) пiдроздiл 2 доповнити пунктом 30 такого змiсту:

     "30. Тимчасово, до 1 липня 2013 року, зупинити дiю пiдпункту "ї" пункту 201.1 статтi 201 цього Кодексу";

     2) у пiдроздiлi 5:

     абзац четвертий пункту 1 замiнити шiстьма абзацами такого змiсту:

     "29 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня до 31 грудня 2013 року;

     32 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня до 31 грудня 2014 року;

     35 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня до 31 грудня 2015 року;

     38 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня до 31 грудня 2016 року;

     41 гривня за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня до 31 грудня 2017 року;

     з 1 сiчня 2018 року застосовується ставка акцизного податку, визначена пiдпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу";

     доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6. На тютюновi вироби (за кодом товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фiльтра, цигарки", за кодом товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 "Сигарети з фiльтром") з 1 сiчня 2014 року застосовуються такi ставки акцизного податку та мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку
специфiчна адвалорна
одиницi вимiру ставка одиницi вимiру ставка
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 77,50 вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 173,20 вiдсоткiв 12

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання
одиниця вимiру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 101,60
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 231,70

;

     На тютюновi вироби (за кодом товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фiльтра, цигарки", за кодом товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 "Сигарети з фiльтром") з 1 сiчня 2015 року застосовуються такi ставки акцизного податку та мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки податку
специфiчна адвалорна
одиницi вимiру ставка одиницi вимiру ставка
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 82,50 вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 184,50 вiдсоткiв 12

 

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання
одиниця вимiру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 108,20
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром гривень за 1 тис. штук 246,80

";

     3) пiдроздiл 10 доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16. Електроннi перевiрки, передбаченi цим Кодексом, проводяться стосовно платникiв податкiв:

     якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi - з 1 сiчня 2014 року;

     суб'єктiв господарювання мiкро-, малого та середнього бiзнесу - з 1 сiчня 2015 року;

     iнших платникiв податкiв - з 1 сiчня 2016 року".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року, крiм пiдпункту 1 пункту 12 роздiлу I цього Закону про змiни до пiдпункту 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215 Податкового кодексу України щодо збiльшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, який набирає чинностi з 1 числа третього мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому опублiковано цей Закон.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     абзац п'ятий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "спирт плодовий - спирт, отриманий шляхом переробки плодiв та ягiд, сокiв плодово-ягiдних зброджених за спецiальною технологiєю для виробництва алкогольних напоїв, у тому числi за коньячною технологiєю";

     частину п'яту статтi 2 доповнити реченнями такого змiсту: "Акцизнi склади повиннi бути обладнанi витратомiрами - лiчильниками обсягу виробленого спирту етилового, якi зареєстрованi в Єдиному державному реєстрi витратомiрiв - лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового. Вiдпуск спирту етилового без наявностi витратомiра - лiчильника обсягу виробленого спирту етилового забороняється. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомiрiв - лiчильникiв обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у другому реченнi частини першої та абзацi восьмому частини одинадцятої статтi 3 цифри та слово "25 вiдсоткiв" замiнити цифрами та словом "30 вiдсоткiв";

     у статтi 11:

     у другому реченнi абзацу чотирнадцятого частини першої цифри та слова "0,33 л, 0,37 л" замiнити цифрами та словами "0,33 л, 0,35 л, 0,37 л";

     абзац четвертий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "У разi змiни зразка марок акцизного податку ранiше закупленi платником акцизного податку марки попереднього зразка застосовуються таким платником для маркування вироблених, ввезених на митну територiю України алкогольних напоїв та тютюнових виробiв протягом 12 мiсяцiв з дати запровадження марок нового зразка. Алкогольнi напої, маркованi марками попереднього зразка, можуть перебувати в обiгу протягом 12 мiсяцiв з дати запровадження марок нового зразка, а по закiнченню цього термiну марки попереднього зразка на таких алкогольних напоях пiдлягають обмiну на марки нового зразка. Тютюновi вироби, маркованi марками попереднього зразка, що перебувають в обiгу пiсля 12 мiсяцiв з дня запровадження марок нового зразка, вважаються такими, що немаркованi. Замiна залишкiв ранiше закуплених платниками марок акцизного податку попереднього зразка, а також марок попереднього зразка на нереалiзованих алкогольних напоях протягом визначеного цим абзацом строку реалiзацiї марками нового зразка проводиться безоплатно в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац п'ятнадцятий частини другої статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї фальсифiкованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв; алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв без марок акцизного податку встановленого зразка або з пiдробленими марками акцизного податку - 200 вiдсоткiв вартостi товару, але не менше 8500 гривень";

     у статтi 18:

     у частинi сiмнадцятiй цифри та слово "25 вiдсоткiв" замiнити цифрами та словом "30 вiдсоткiв", а слова та цифри "з 1 квiтня 2013 року" замiнити словами та цифрами "з 1 сiчня 2017 року з урахуванням норм частини вiсiмнадцятої цiєї статтi";

     доповнити частиною вiсiмнадцятою такого змiсту:

     "Встановити, що суб'єкти господарювання, якi до 1 сiчня 2010 року отримали лiцензiї на виробництво коньяку, використовують у виробництвi коньяку спирт коньячний власного виробництва або спирт коньячний, викурений в Українi з виноматерiалiв, вироблених з вiтчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, не менше:

     10 вiдсоткiв - з 1 квiтня 2013 року;

     15 вiдсоткiв - з 1 сiчня 2014 року;

     20 вiдсоткiв - з 1 сiчня 2015 року;

     25 вiдсоткiв - з 1 сiчня 2016 року;

     30 вiдсоткiв - з 1 сiчня 2017 року";

     2) в абзацах першому та другому пiдпункту 2 пункту 3 роздiлу I Закону України вiд 6 вересня 2012 року N 5211-VI "Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктiв господарювання, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у прiоритетних галузях економiки" цифри "28" замiнити цифрами "29";

     3) в абзацi двадцять першому пункту 7 роздiлу I Закону України вiд 2 жовтня 2012 року N 5412-VI "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування" цифри "156.3" замiнити цифрами "156.4".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
N 5503-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.