ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктiв господарювання, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у прiоритетних галузях економiки

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 6 пiдроздiлу 1 виключити.

     2. У пiдроздiлi 3:

     1) назву доповнити словами "та суб'єктами господарювання, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти, схваленi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних галузях економiки з метою створення нових робочих мiсць";

     2) пункт 1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у прiоритетних галузях економiки, схваленi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних галузях економiки з метою створення нових робочих мiсць", тимчасово, з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, при ввезеннi у митному режимi iмпорту на митну територiю України устаткування (обладнання) та комплектуючих виробiв до нього, що звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом у порядку, визначеному пiдпунктом 10 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, за умови оформлення митної декларацiї, можуть за власним бажанням видавати митному органу (а митний орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартiсть, визначену в такiй митнiй декларацiї";

     3) у пунктi 5:

     в абзацi першому слово "векселя" замiнити словами "податкового векселя для пiдприємств суднобудiвної промисловостi";

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Строк погашення податкового векселя для суб'єктiв господарювання, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у прiоритетних галузях економiки, схваленi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних галузях економiки з метою створення нових робочих мiсць", настає на 60-й календарний день з дня його видачi митному органу".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     4) в абзацi першому пункту 6 слова "устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Українi" замiнити словом "товарiв".

     3. У пiдроздiлi 4:

     1) пункт 10 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Прибуток, отриманий вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв суб'єктами господарювання, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у прiоритетних галузях економiки, схваленi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних галузях економiки з метою створення нових робочих мiсць", оподатковується за ставкою:

     з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2017 року включно - 0 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2022 року включно - 8 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2023 року - 16 вiдсоткiв";

     2) доповнити пунктом 28 такого змiсту:

     "28. Суб'єкти господарювання пiд час реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних галузях економiки, схвалених вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних галузях економiки з метою створення нових робочих мiсць", тимчасово, з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно, податок на прибуток пiдприємств обчислюють з урахуванням таких особливостей:

     1) пiд час нарахування амортизацiї основних засобiв, що використовуються в перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту та входять до груп 2 (капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом) i 3 (будiвлi), може бути застосовано метод прискореного зменшення залишкової вартостi, визначений роздiлом III цього Кодексу;

     2) сума податкових пiльг з податку на прибуток пiдприємств, наданих суб'єкту господарювання вiдповiдно до цього пiдроздiлу пiд час реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних галузях економiки, не може перевищувати обсяг iнвестицiй, фактично здiйснених таким суб'єктом господарювання.

     При досягненнi таким суб'єктом господарювання суми податкових пiльг з податку на прибуток у розмiрi, що дорiвнює сумi фактично здiйснених iнвестицiй, прибуток, отриманий у звiтних перiодах, наступних за звiтним перiодом, в якому було досягнуто такого розмiру податкових пiльг, оподатковується на загальних пiдставах без застосування особливостей, передбачених цим пiдроздiлом.

     Суб'єкт господарювання подає разом з податковою декларацiєю з податку на прибуток iнформацiю в довiльнiй формi про розмiр податкових пiльг, отриманих у звiтних перiодах вiдповiдно до цього пiдроздiлу;

     3) ведуть окремий податковий облiк доходiв та витрат, пов'язаних з отриманням прибутку вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних галузях економiки, що звiльняються вiд оподаткування за загальними правилами у порядку, визначеному пунктом 152.11 статтi 152 цього Кодексу;

     4) якщо протягом двох рокiв з дня схвалення iнвестицiйного проекту або у наступнi роки не досягнуто критерiїв, установлених Законом України "Про стимулювання iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних галузях економiки з метою створення нових робочих мiсць", або в разi вiдмови суб'єкта господарювання вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту суб'єкт господарювання втрачає право на застосування правил оподаткування з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом, та зобов'язаний сплатити податок на прибуток на загальних пiдставах за весь перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту;

     5) суми коштiв, не сплаченi до бюджету в результатi наданих пiльг з податку на прибуток, використовуються платником податку на цiлi та в порядку, передбаченi пунктом 21 пiдроздiлу 4 цього Кодексу;

     6) порядок контролю за дотриманням норм цього пункту встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 вересня 2012 року
N 5211-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.