ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) пiдпункт 14.1.83 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.83. термiн "iнвестор" для цiлей оподаткування вiдповiдно до роздiлу XVIII цього Кодексу вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про угоди про розподiл продукцiї".

     При укладаннi багатосторонньої угоди iнвесторами визначається оператор угоди (далi - iнвестор (оператор), на якого покладаються функцiї, передбаченi Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї", у тому числi ведення облiку i сплати податкових зобов'язань за угодою.

     У разi створення iнвестором - нерезидентом для виконання угоди постiйного представництва на територiї України представництво для цiлей оподаткування розглядається як iнвестор чи iнвестор (оператор).

     У статтях Кодексу, якими регулюються питання нарахування та сплати податкiв iнвестором чи iнвесторами при виконаннi односторонньої чи багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї, вживається термiн "iнвестор (оператор)";

     2) доповнити пiдпунктом 14.1.891 такого змiсту:

     "14.1.891. термiн "кооперативнi виплати" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про сiльськогосподарську кооперацiю";

     3) пiдпункт 14.1.126 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

     а) для цiлей роздiлiв X, XI - обсяг нафти, природного газу (у тому числi супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значеннi, наведеному в пiдпунктi 14.1.128 цiєї статтi;

     б) для цiлей роздiлу XVIII - вироблена продукцiя у значеннi, наведеному в Законi України "Про угоди про розподiл продукцiї", крiм випадкiв, коли вироблена продукцiя облiковується та використовується iнвестором як паливо або сировина";

     4) пiдпункт 14.1.139 пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "ґ) iнвестор (оператор) вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, на якого покладено ведення податкового облiку з податку на додану вартiсть за угодою про розподiл продукцiї".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - шiстнадцятим;

     5) пiдпункт 14.1.180 пiсля слiв "представництво нерезидента - юридичної особи" доповнити словами "iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї".

     2. У пунктi 82.2 статтi 82:

     абзац перший пiсля цифри i слiв "5 робочих днiв" доповнити словами i цифрою "для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi не мають найманих працiвникiв, за наявностi умов, визначених в абзацах третьому - восьмому цього пункту, - 3 робочi днi";

     доповнити абзацами третiм - восьмим такого змiсту:

     "Документальна позапланова перевiрка з пiдстав, визначених у пiдпунктi 78.1.7 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу, для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi не мають найманих працiвникiв, проводиться у строк, визначений абзацом першим цього пункту, за наявностi за два останнi календарнi роки одночасно таких умов:

     платником податку подано податкову декларацiю про вiдсутнiсть доходiв вiд провадження господарської дiяльностi;

     платник податку не зареєстрований як платник податку на додану вартiсть;

     в органах податкової служби вiдсутня податкова iнформацiя щодо:

     використання платником податку найманої працi фiзичних осiб;

     вiдкритих платником податку рахункiв у банках та iнших фiнансових установах".

     3. Пункт 138.9 статтi 138 доповнити словами "кооперативнi виплати фiзичним особам - членам виробничого сiльськогосподарського кооперативу, якi не є пiдприємцями та якi беруть трудову участь у дiяльностi такого сiльськогосподарського кооперативу".

     4. Пункт 151.2 статтi 151 викласти в такiй редакцiї:

     "151.2. При здiйсненнi страхової дiяльностi юридичних осiб - резидентiв ставки податку встановлюються у таких розмiрах:

     151.2.1. 3 вiдсотки - при отриманнi доходу внаслiдок виконання договорiв з iнших видiв страхової дiяльностi, визначеного пунктом 156.1 статтi 156 цього Кодексу.

     151.2.2. 0 вiдсоткiв - при отриманнi доходу внаслiдок виконання договорiв з довгострокового страхування життя та пенсiйного страхування у межах недержавного пенсiйного забезпечення у разi виконання вимог до таких договорiв, визначених пiдпунктами 14.1.52 та 14.1.116 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу".

     5. У пунктi 152.8 статтi 152 слова i цифри "пунктах 156.1 та 156.2" виключити.

     6. У пунктi 153.3 статтi 153:

     1) перше речення абзацу третього пiдпункту 153.3.2 доповнити словами i цифрами "(крiм платникiв цього податку, якi пiдпадають пiд дiю статтi 156 цього Кодексу)";

     2) у пiдпунктi 153.3.3 слова i цифри "пунктом 156.1 статтi 156" замiнити словом i цифрами "статтею 156".

     7. Статтю 156 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 156. Особливостi оподаткування страховика

     156.1. До доходiв страховика, крiм доходiв, передбачених статтями 135 i 136 цього Кодексу, належать також доходи вiд страхової дiяльностi.

     156.1.1. Для цiлей оподаткування пiд доходом вiд страхової дiяльностi розумiється сума доходiв страховика, нарахована протягом звiтного перiоду, у тому числi (але не виключно) у виглядi:

     1) страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиком за договорами страхування, спiвстрахування i перестрахування ризикiв на територiї України або за її межами протягом звiтного перiоду, зменшених з урахуванням вимог нього пiдпункту на суму страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиком за договорами перестрахування. При цьому страховi платежi, страховi внески, страховi премiї за договорами спiвстрахування включаються до складу доходiв страховика (спiвстраховика) тiльки в розмiрi його частки страхової премiї, передбаченої договором спiвстрахування;

     2) iнвестицiйного доходу, нарахованого страховиком вiд розмiщення коштiв резервiв страхування життя;

     3) суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, спiвстрахування, перестрахування;

     4) доходiв вiд реалiзацiї права регресної вимоги страховика до страхувальника або iншої особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки в частинi перевищення над виплаченими страховими вiдшкодуваннями;

     5) нарахованих вiдсоткiв на депонованi премiї за ризиками, прийнятими у перестрахуваннi;

     6) суми санкцiй за невиконання умов договору страхування, визначеної боржником добровiльно або за рiшенням суду;

     7) суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвейєра, аварiйного комiсара та аджастера, страхового брокера та агента;

     8) суми повернення частки страхових платежiв (внескiв, премiй) за договорами перестрахування у разi їх дострокового припинення;

     9) винагород i тантьєм (форм винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами перестрахування;

     10) iнших доходiв, нарахованих страховиком у межах страхової дiяльностi.

     156.1.2. У цiлях цiєї статтi:

     1) пiд термiном "сюрвейєр" розумiється фiзична або юридична особа, яка здiйснює обстеження об'єкта перед прийняттям його на страхування та пiсля настання страхового випадку, а також з'ясовує причини страхової подiї;

     2) пiд термiном "аварiйний комiсар" розумiється фiзична або юридична особа, яка з'ясовує причини настання страхового випадку, визначає розмiр збиткiв i вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, передбаченим законодавством;

     3) пiд термiном "аджастер" розумiється фiзична або юридична особа, яка бере участь у вирiшеннi питань з урегулювання заявлених претензiй страхувальника у зв'язку з настанням страхового випадку, а також здiйснює оцiнку збиткiв пiсля страхового випадку та визначає суму страхового вiдшкодування, що пiдлягає виплатi, виходячи iз зобов'язань страховика.

     156.2. Ставка податку.

     156.2.1. При здiйсненнi страхової дiяльностi, передбаченої пунктом 156.1 цiєї статтi, податок справляється за ставкою, визначеною вiдповiдно до пiдпункту 151.2.1 пункту 151.2 статтi 151 цього Кодексу.

     156.2.2. При здiйсненнi страхової дiяльностi, передбаченої пунктом 156.3 цiєї статтi, податок справляється за ставкою, визначеною вiдповiдно до пiдпункту 151.2.2 пункту 151.2 статтi 151 цього Кодексу.

     156.2.3. Прибуток страховика вiд iншої дiяльностi, не пов'язаної iз страховою дiяльнiстю, а також доходи, одержанi страховиком-цедентом у звiтному перiодi вiд перестраховикiв за договорами перестрахування, зменшенi на суму здiйснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового вiдшкодування) у частинi (у межах часток), в якiй перестраховик несе вiдповiдальнiсть згiдно з укладеними iз страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки i за правилами, встановленими ним Кодексом, за ставкою, визначеною вiдповiдно до пункту 151.1 статтi 151 цього Кодексу.

     156.3. Порядок обчислення податку.

     156.3.1. Платники податку ведуть окремий облiк доходiв та витрат, пов'язаних iз провадженням страхової дiяльностi, що оподатковується за ставками, передбаченими пунктом 151.2 статтi 151 цього Кодексу, та iншої дiяльностi, не пов'язаної iз страховою, що оподатковується за ставкою, передбаченою пунктом 151.1 статтi 151 цього Кодексу.

     156.3.2. Нарахованi за звiтний перiод витрати страховика, пов'язанi одночасно з отриманням доходiв вiд страхової дiяльностi та iншої дiяльностi, не пов'язаної iз страховою, розподiляються пропорцiйно питомiй вазi доходу, нарахованого вiд страхової дiяльностi, та доходу вiд iншої дiяльностi, не пов'язаної iз страховою.

     156.4. Особливостi визначення об'єкта оподаткування вiд провадження страхової дiяльностi iз страхування життя.

     156.4.1. Об'єктом оподаткування вiд провадження страхової дiяльностi зi страхування життя є дохiд вiд страхової дiяльностi зi страхування життя, визначений вiдповiдно до цiєї статтi з урахуванням вимог, встановлених пiдпунктом 153.1.7 пункту 153.1 статтi 153, за умови виконання вимог до укладення договорiв довгострокового страхування життя, визначених пiдпунктом 14.1.52 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу.

     156.4.2. Якщо договiр довгострокового страхування життя чи з недержавного пенсiйного забезпечення протягом перших п'яти рокiв його дiї розривається з будь-яких причин (крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 156.4.4 цього пункту) до закiнчення мiнiмального строку його дiї або до настання страхового випадку, в результатi чого вiдбувається повна або часткова страхова виплата чи повне припинення зобов'язань страховика, то платник податку, який збiльшив витрати згiдно з нормами пункту 142.2 статтi 142 цього Кодексу, зобов'язаний включити до складу своїх доходiв за вiдповiдний звiтний перiод суму таких попередньо сплачених платежiв, внескiв, премiй з нарахуванням пенi в розмiрi 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день виникнення у страхувальника податкового зобов'язання з податку. Таке зобов'язання розраховується з початку податкового перiоду, що настає за перiодом, у якому такий платник податку вперше збiльшив витрати на суму таких страхових платежiв у межах такого договору, до дня подання податкової декларацiї за наслiдками податкового перiоду, на який припадає факт такого дострокового розiрвання або порушення зазначених вимог. При цьому викупна сума або її частина, яка повертається платниковi податку страховиком, не включається до складу доходiв такого платника податку.

     156.4.3. Штрафнi санкцiї за заниження об'єкта оподаткування у випадках, визначених цим пунктом, нi до страховика, нi до платника податку не застосовуються.

     156.4.4. Довгостроковий договiр страхування життя, за яким страхувальником є роботодавець, може передбачати:

     змiну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разi звiльнення застрахованої особи;

     змiну страховика на нового страховика.

     При цьому така змiна страхувальника (страховика) повинна пiдтверджуватися тристоронньою угодою мiж страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою".

     8. У пiдпунктi 159.5.5 пункту 159.5 статтi 159 слова "органами досудового слiдства" замiнити словами "слiдчим, прокурором, судом".

     9. Пiдпункти 165.1.24 i 165.1.48 пункту 165.1 статтi 165 викласти в такiй редакцiї:

     "165.1.24. доходи, отриманi вiд продажу власної сiльськогосподарської продукцiї, що вирощена, вiдгодована, виловлена, зiбрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фiзичною особою на земельних дiлянках, наданих їй у розмiрах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

     садiвництва та/або для будiвництва i обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибнi дiлянки) та/або для iндивiдуального дачного будiвництва. При цьому якщо власник сiльськогосподарської продукцiї має ще земельнi частки (паї), видiленi в натурi (на мiсцевостi), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отриманi ним доходи вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу;

     особистого селянського господарства та/або земельнi частки (паї), видiленi в натурi (на мiсцевостi), сукупний розмiр яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмiр земельних дiлянок, зазначених в абзацi другому цього пiдпункту, а також розмiр видiлених в натурi (на мiсцевостi) земельних часток (паїв), якi не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

     Якщо розмiр земельних дiлянок, зазначених в абзацi третьому цього пiдпункту, перевищує 2 гектари, дохiд вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї пiдлягає оподаткуванню на загальних пiдставах.

     При продажу сiльськогосподарської продукцiї (крiм продукцiї тваринництва) її власник має подати податковому агенту копiю довiдки про наявнiсть у нього земельних дiлянок, зазначених в абзацах другому та третьому цього пiдпункту. Оригiнал довiдки зберiгається у власника сiльськогосподарської продукцiї протягом строку позовної давностi з дати закiнчення дiї такої довiдки. Довiдка видається сiльською, селищною або мiською радою за мiсцем податкової адреси (мiсцем проживання) платника податку протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiдповiдною радою письмової заяви про видачу такої довiдки.

     Форма довiдки встановлюється у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу для податкових декларацiй.

     При продажу власної продукцiї тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отриманi вiд такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рiк не перевищує 100 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року. Такi фiзичнi особи здiйснюють продаж зазначеної продукцiї без отримання довiдки про наявнiсть земельних дiлянок.

     У разi коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим пiдпунктом розмiр, фiзична особа зобов'язана падати органу державної податкової служби довiдку про самостiйне вирощування, розведення, вiдгодовування продукцiї тваринництва, що видається у довiльнiй формi сiльською, селищною або мiською радою за мiсцем податкової адреси (мiсцем проживання) власника продукцiї тваринництва. Якщо довiдкою пiдтверджено вирощування проданої продукцiї тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню пiдлягає дохiд, що перевищує 100 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року.

     Якщо таким платником податку не пiдтверджено самостiйне вирощування, розведення, вiдгодовування продукцiї тваринництва, доходи вiд продажу якої вiн отримав, такi доходи пiдлягають оподаткуванню на загальних пiдставах";

     "165.1.48. кооперативнi виплати члену виробничого сiльськогосподарського кооперативу, а також кошти, що повертаються члену сiльськогосподарського обслуговуючого кооперативу внаслiдок надлишково сплаченої ним вартостi послуг, наданих кооперативом;

     розмiр (сума, вартiсть) паю, що повертається члену сiльськогосподарського виробничого кооперативу у разi припинення ним членства в кооперативi. Перевищення розмiру (суми, вартостi) паю понад розмiр (суми, вартостi) пайових внескiв пiдлягає оподаткуванню в порядку, встановленому пунктом 170.2 статтi 170 цього роздiлу".

     10. Пункт 180.1 статтi 180 доповнити пiдпунктом 8 такого змiсту:

     "8) особа - iнвестор (оператор), який веде окремий податковий облiк, пов'язаний з виконанням угоди про розподiл продукцiї".

     11. Пункт 197.1 статтi 197 доповнити пiдпунктом 197.1.30 такого змiсту:

     "197.1.30. створення, постачання, просування, реставрацiя i розповсюдження нацiонального культурного продукту в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     12. Друге речення пiдпункту "б" пункту 216.3 статтi 216 викласти в такiй редакцiї: "Ця вимога застосовується у разi втрати пiдакцизних товарiв (продукцiї) у межах нормативiв втрат, якi затверджуються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     13. Пiдпункт 267.1.2 пункту 267.1 статтi 267 пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "и) фельдшерськi, фельдшерсько-акушерськi пункти, сiльськi дiльничнi лiкарнi, амбулаторiї, амбулаторiї загальної практики - сiмейної медицини, що розташованi в сiльськiй мiсцевостi, за умови, що у сiльськiй мiсцевостi вiдсутнi аптеки або структурнi пiдроздiли аптек, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами здiйснюється працiвниками таких пунктiв, лiкарень, амбулаторiй, якi мають медичну освiту, та виключно за перелiком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, а також на пiдставi договорiв, укладених iз лiцензiатом, що має лiцензiю на роздрiбну торгiвлю лiкарськими засобами".

     У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.

     14. У статтi 335:

     1) у пунктi 335.1:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "розподiлу прибуткової та/або компенсацiйної продукцiї та/або їх грошового еквiвалента мiж iнвестором (оператором) i державою, передачi операторовi (iнвесторовi) прибуткової продукцiї, належної державi, для подальшого продажу";

     абзац четвертий пiсля слiв "вiд iнвестора" доповнити словом "(оператора)", а пiсля слiв "дiї угоди" - словами "а також користування iнвестором (оператором) таким майном та його наступне повернення державi вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" та угоди";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "передачi майна, включаючи грошовi кошти, сторонами угоди про розподiл продукцiї в користування iнвестору (оператору) угоди в межах такої угоди, безоплатне користування таким майном iнвестором (оператором) угоди та/або повернення такого майна iнвестором (оператором) вiдповiднiй сторонi угоди";

     абзац шостий пiсля слова "продукцiї" доповнити словами "i передачi її грошового еквiвалента";

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "продажу або iншого вiдчуження iнвестором (оператором) компенсацiйної та/або прибуткової продукцiї, крiм податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть за операцiями з постачання компенсацiйної та/або прибуткової продукцiї, набутої iнвестором (оператором) у власнiсть внаслiдок її розподiлу за угодою, та прибуткової продукцiї, належної державi i переданої iнвестору (оператору) для подальшого продажу, якi визначаються з урахуванням статтi 337 цього Кодексу".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "передачi майна, включаючи грошовi кошти, сторонами угоди про розподiл продукцiї iнвестору (оператору) для забезпечення виконання умов угоди про розподiл продукцiї в межах такої угоди та повернення такого майна iнвестором (оператором) вiдповiднiй сторонi угоди";

     доповнити абзацами дев'ятим - чотирнадцятим такого змiсту:

     "перерахування (передачi) коштiв та/або майна iнвестором-нерезидентом його постiйному представництву для фiнансування та забезпечення дiяльностi за угодою про розподiл продукцiї вiдповiдно до програми робiт та кошторису витрат за угодою, iншої дiяльностi, передбаченої угодою, а також для виконання iнших зобов'язань за угодою;

     безоплатного користування iнвестором (оператором) у межах дiяльностi, пов'язаної з виконанням угоди, будь-яким майном, у тому числi грошовими коштами, геологiчною, геофiзичною, геохiмiчною, технiко-економiчною iнформацiєю та iншими даними, технологiями та/або правами, наданими iнвесторовi вiдповiдно до законодавства та угоди;

     використання iнвестором (оператором) продукцiї (в її природному станi або переробленої), необхiдної для виконання робiт та здiйснення iншої дiяльностi, передбачених угодою про розподiл продукцiї, у тому числi спалювання продукцiї, або втрати такої продукцiї, пов'язаних з виконанням робiт та здiйсненням iншої дiяльностi, передбачених угодою;

     безоплатного надання товарiв, робiт, послуг чи грошових коштiв iнвестору (оператору) чи iнвестором (оператором) протягом строку дiї угоди про розподiл продукцiї та в межах дiяльностi, пов'язаної з виконанням такої угоди, у тому числi надання додаткових благ працiвникам, виплати премiй або бонусiв на користь держави та виконання соцiальних зобов'язань, передбачених угодою про розподiл продукцiї;

     повернення iнвестором (оператором) дiлянок надр (їх частин) вiдповiдно до законодавства та угоди про розподiл продукцiї.

     Протягом строку дiї угоди про розподiл продукцiї та в межах дiяльностi, пов'язаної з виконанням такої угоди, оподаткування iнвестора (оператора) здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених цим роздiлом Кодексу та угодою про розподiл продукцiї. У разi розбiжностей мiж положеннями роздiлу XVIII та iншими положеннями цього Кодексу застосовуються правила, передбаченi роздiлом XVIII цього Кодексу";

     2) у пунктi 335.2:

     абзац перший пiсля слова "iнвестор" доповнити словом "(оператор)";

     абзац п'ятий доповнити словами "з урахуванням статтi 340 цього Кодексу";

     в абзацi шостому слова "зареєструватися за мiсцезнаходженням як платник" замiнити словами "зареєструвати угоду про розподiл продукцiї за своїм мiсцезнаходженням як платника";

     абзац дев'ятий пiсля слова "реєстрацiї" доповнити словами "iнвестора (оператора) i угоди про розподiл продукцiї";

     абзац десятий пiсля слова "iнвестора" доповнити словами "та угоди про розподiл продукцiї";

     доповнити абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змiсту:

     "У разi укладення багатосторонньої угоди про розподiл продукцiї за участю кiлькох iнвесторiв обов'язки щодо реєстрацiї як платника податкiв за угодою, ведення окремого податкового та бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з виконанням угоди, нарахування та сплати податкiв i зборiв та подання податкової звiтностi покладаються на iнвестора (оператора).

     Визначення iнвестора (оператора) та його повноважень здiйснюється в порядку, передбаченому законодавством про розподiл продукцiї";

     3) у пунктi 335.4:

     абзац перший пiсля слiв "цього Кодексу" доповнити словами "та угоди";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "До iнвесторiв за угодою про розподiл продукцiї у межах їхньої дiяльностi за угодою не застосовуються передбаченi цим Кодексом правила про оподаткування спiльної дiяльностi, оподаткування за договорами управлiння майном та оподаткування довгострокових договорiв (контрактiв)".

     15. У пунктi 336.1 статтi 336:

     1) абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "336.1. Податок на прибуток сплачується iнвестором (оператором) з прибутку, отриманого iнвестором (iнвесторами) вiд виконання угод про розподiл продукцiї, у розмiрах, встановлених цим Кодексом на дату укладення угоди про розподiл продукцiї, з урахуванням статтi 340 цього Кодексу та таких особливостей";

     2) у пiдпунктi "а":

     пiсля слiв "прибуток iнвестора" доповнити словом "(iнвесторiв)", а пiсля слiв "продукцiї, набутої iнвестором" - словами "(iнвесторами) та/або оператором";

     доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Якщо вартiсть прибуткової продукцiї за угодою про розподiл продукцiї виражена в iноземнiй валютi, для цiлей обчислення податку на прибуток пiдприємств така вартiсть перераховується в гривнi в порядку, передбаченому угодою про розподiл продукцiї.

     Будь-якi iншi доходи, отриманi iнвестором (оператором) протягом строку дiї угоди вiд дiяльностi, пов'язаної з виконанням такої угоди, не розглядаються як об'єкт оподаткування та не враховуються пiд час його визначення";

     3) пiдпункт "б" пiсля абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Iншi витрати, пов'язанi з виконанням угоди про розподiл продукцiї, якi враховуються пiд час обчислення об'єкта оподаткування вiд дiяльностi, пов'язаної з виконанням угоди, але якi не вiдшкодовуються (не пiдлягають вiдшкодуванню) компенсацiйною продукцiєю вiдповiдно до угоди, визначаються за правилами, передбаченими для витрат, що враховуються при обчисленнi об'єкта оподаткування вiдповiдно до роздiлу III цього Кодексу, якщо iнше не передбачено цим роздiлом чи угодою про розподiл продукцiї.

     Угода про розподiл продукцiї може передбачати iндексацiю iнших витрат, пов'язаних з виконанням угоди, понесених у перiод до початку розподiлу продукцiї, якi враховуються пiд час розрахунку об'єкта оподаткування, але якi не вiдшкодовуються (не пiдлягають вiдшкодуванню) компенсацiйною продукцiєю за вiдповiдною угодою, в порядку, передбаченому угодою".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом п'ятим;

     4) абзац другий пiдпункту "г" пiсля слова "Iнвестор" доповнити словом "(оператор)";

     5) в абзацi третьому пiдпункту "д" слова "затвердженого мiжвiдомчою комiсiєю" виключити;

     6) абзац перший пiдпункту "е" замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "е) Базовим податковим (звiтним) перiодом з податку на прибуток пiдприємств за угодою про розподiл продукцiї є календарний квартал.

     Iнвестор (оператор) подає щоквартально податкову декларацiю з податку на прибуток за кожний звiтний податковий квартал. Правило про складання податкової звiтностi та розрахунок об'єкта оподаткування з податку на прибуток пiдприємств наростаючим пiдсумком не застосовується.

     Податок на прибуток пiдприємств за звiтний перiод сплачується iнвестором (оператором) до вiдповiдного бюджету у строк, визначений для квартального податкового перiоду.

     Обов'язок з подання рiчної податкової декларацiї i сплати авансових внескiв з податку на прибуток до iнвестора (оператора) за угодою про розподiл продукцiї не застосовується".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим;

     7) пiдпункт "є" викласти в такiй редакцiї:

     "є) iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї звiльняється вiд обов'язку подавати фiнансову звiтнiсть i тимчасовi та постiйнi податковi рiзницi разом з податковою декларацiєю з податку на прибуток пiдприємств";

     8) доповнити пiдпунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) якщо iнвестор-нерезидент дiє за угодою про розподiл продукцiї через своє представництво, прибуток такого iнвестора, одержаний вiд виконання угоди, оподатковується вiдповiдно до цiєї статтi Кодексу та не пiдлягає оподаткуванню за правилами, встановленими цим Кодексом для оподаткування прибутку нерезидентiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво".

     16. У статтi 337:

     1) пункт 337.1 викласти в такiй редакцiї:

     "337.1. Постачання на митнiй територiї України компенсацiйної та/або прибуткової продукцiї, набутої iнвестором (оператором) у власнiсть внаслiдок її розподiлу за угодою про розподiл продукцiї, та прибуткової продукцiї, належної державi i переданої iнвестору (оператору) для подальшого продажу, є об'єктом оподаткування податком на додану вартiсть, що обчислюється i сплачується у розмiрах, порядку i строки, встановленi роздiлом V цього Кодексу на дату укладення угоди про розподiл продукцiї, з урахуванням статтi 340 цього Кодексу";

     2) у пунктi 337.2:

     абзац другий виключити;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "З урахуванням вимог статей 21 та 22 Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" у разi вивезення iнвестором (оператором) з митної територiї України продукцiї, розподiленої вiдповiдно до умов такої угоди, мито, акцизний податок, iншi податки та обов'язковi платежi, що пiдлягають сплатi пiд час митного оформлення товарiв, не справляються, крiм податку на додану вартiсть, який справляється за нульовою ставкою";

     в абзацi п'ятому слово "зазначених" виключити;

     абзац сьомий пiсля слiв "на юридичних осiб" доповнити словами "та постiйнi представництва нерезидентiв", а слова "робiт, передбачених" замiнити словами "робiт та iншої дiяльностi, передбаченої";

     в абзацi восьмому слово "зазначених" виключити;

     3) у пунктi 337.3:

     доповнити новим абзацом першим такого змiсту:

     "337.3. Якщо iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї вважає за доцiльне добровiльно зареєструватися як платник податку на додану вартiсть, така реєстрацiя здiйснюється за його заявою".

     У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

     абзац другий пiсля слiв "як платник податку на додану вартiсть" доповнити словами "за угодою про розподiл продукцiї";

     4) доповнити пунктом 337.4 такого змiсту:

     "337.4. Iнвестор (оператор) за багатосторонньою угодою про розподiл продукцiї включає до складу податкового кредиту суми податку, сплаченi (нарахованi) будь-яким iнвестором за угодою, у зв'язку з придбанням або виготовленням товарiв/послуг, основних засобiв на пiдставi наданих iнвесторами податкових накладних, виданих постачальниками, придбання яких здiйснено вiдповiдно до програм i планiв, затверджених у порядку, визначеному угодами про розподiл продукцiї.

     При вiд'ємному значеннi суми податку на додану вартiсть, розрахованої вiдповiдно до цього Кодексу, така сума пiдлягає вiдшкодуванню iнвестору (оператору), в порядку та строки, передбаченi угодою про розподiл продукцiї, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України. При цьому iнвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне вiдшкодування такої суми в повному обсязi".

     17. Пункт 338.1 статтi 338 викласти в такiй редакцiї:

     "338.1. Порядок обчислення, ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, умови та порядок її сплати та подання звiтностi пiд час виконання угод про розподiл продукцiї визначаються такими угодами.

     Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повиннi бути меншими, нiж установленi роздiлом XI цього Кодексу на момент укладення угоди про розподiл продукцiї, з урахуванням статтi 340 цього Кодексу.

     Податковим (звiтним) перiодом для плати за користування надрами для видобування корисних копалин за угодою про розподiл продукцiї є календарний квартал.

     Iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї веде консолiдований податковий облiк та подає податковий розрахунок з плати за користування надрами незалежно вiд числа спецiальних дозволiв на використання надр у межах угоди про розподiл продукцiї.

     Якщо iнше не передбачено угодою про розподiл продукцiї, iнвестор (оператор) за угодою про розподiл продукцiї подає податковi розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплачує таку плату за користування надрами до бюджету:

     за мiсцезнаходженням дiлянки надр, з якої видобутi кориснi копалини, у разi розмiщення такої дiлянки надр у межах територiї України;

     за мiсцем облiку платника у разi розмiщення дiлянки надр, з якої видобуто кориснi копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України".

     18. У статтi 339:

     1) друге речення абзацу першого пункту 339.1 пiсля слiв "Порядок такого облiку" доповнити словами "перелiк звiтiв", а слова "вiдповiдно до вимог законодавства України" виключити;

     2) у пунктi 339.2 слова "Рiчний баланс i звiтнiсть" замiнити словом "Звiти".

     19. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) у пунктi 5 пiдроздiлу 1 слова "злочинiв або" замiнити словами "адмiнiстративних або кримiнальних";

     2) у пiдроздiлi 2:

     а) пункт 26, доповнений до пiдроздiлу 2 Законом України вiд 5 липня 2012 року N 5091-VI, вважати пунктом 261;

     б) доповнити пунктом 28 такого змiсту:

     "28. Тимчасово, на перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення", звiльняються пiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з:

     ввезення на митну територiю України товарiв у митному режимi iмпорту, що не виробляються в Українi, визначених пiдпунктом 11 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України. Перелiк та порядок ввезення таких товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi нецiльового використання зазначених товарiв платник податку збiльшує податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент iмпорту таких товарiв, а також зобов'язаний сплатити пеню вiдповiдно до цього Кодексу;

     постачання на митнiй територiї України товарiв (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1 - 24 згiдно з УКТ ЗЕД) та надання послуг, якщо такi товари/послуги оплачуються за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення". Перелiк товарiв/послуг та порядок здiйснення таких операцiй визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пiльгу, вважається таким, що умисно ухиляється вiд оподаткування, i до такого платника застосовуються штрафнi (фiнансовi) санкцiї, встановленi цим Кодексом";

     3) пiдпункт "ґ" пункту 17 пiдроздiлу 4 викласти в такiй редакцiї:

     "ґ) прибуток пiдприємств лiтакобудiвної промисловостi, отриманий вiд основної дiяльностi (клас 30.30 група 30.3 роздiл 30 КВЕД ДК 009:2010), а також вiд проведення такими пiдприємствами науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт (клас 72.19 група 72.1 роздiл 72 КВЕД ДК 009:2010), якi виконуються для потреб лiтакобудiвної промисловостi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     пункту 2 (щодо змiн до пункту 82.2 статтi 82) роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi через 10 днiв з дня опублiкування цього Закону;

     пункту 8 (щодо змiн до пiдпункту 159.5.5 пункту 159.5 статтi 159), пiдпункту 1 пункту 19 (щодо змiн до пункту 5 пiдроздiлу 1 роздiлу XX "Перехiднi положення") роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з дня набрання чинностi Кримiнальним процесуальним кодексом України;

     пiдпункту 2 пункту 1 (щодо доповнення пункту 14.1 статтi 14 пiдпунктом 14.1.891), пункту 3 (щодо змiн до пункту 138.9 статтi 138), пункту 4 (щодо змiн до пункту 151.2 статтi 151), пункту 5 (щодо змiн до пункту 152.8 статтi 152), пiдпункту 2 пункту 6 (щодо змiн до пiдпункту 153.3.3 пункту 153.3 статтi 153), пункту 7 (щодо змiн до статтi 156), пункту 9 (щодо змiн до пункту 165.1 статтi 165), пiдпункту "б" пiдпункту 2 пункту 19 (щодо доповнення пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" пунктом 28) роздiлу I та пункту 2 роздiлу II цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року.

     2. Назву та частини першу i другу статтi 29 Закону України "Про сiльськогосподарську кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Дохiд та прибуток кооперативу

     1. Дохiд кооперативу формується з надходжень вiд його господарської дiяльностi.

     До витрат кооперативу вiдносяться витрати на:

     покриття матерiальних i прирiвняних до них витрат;

     оплату працi найманих працiвникiв;

     сплату податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

     погашення кредитiв;

     виплату кооперативних виплат.

     2. Рiзниця мiж доходом кооперативу i понесеними витратами, зазначеними в частинi першiй цiєї статтi, становить прибуток такого кооперативу, який спрямовується у тому числi на покриття збиткiв, виплату часток доходу на паї, вiдрахування до фондiв кооперативу".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5412-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.