ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктiв iндустрiї програмної продукцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдроздiл 2 доповнити пунктом 26 такого змiсту:

     "26. Тимчасово, з 1 сiчня 2013 року до 1 сiчня 2023 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з постачання програмної продукцiї.

     Для цiлей цього пункту до програмної продукцiї вiдносяться:

     результат комп'ютерного програмування у виглядi операцiйної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентiв), а також у виглядi iнтернет-сайтiв та/або онлайн-сервiсiв;

     криптографiчнi засоби захисту iнформацiї".

     2. Абзаци четвертий та п'ятий пункту 10 пiдроздiлу 4 доповнити словами та цифрами "а для суб'єктiв iндустрiї програмної продукцiї, якi застосовують особливостi оподаткування, передбаченi в пунктi 15 пiдроздiлу 10 цього роздiлу, - 5 вiдсоткiв".

     3. Пiдроздiл 10 доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15. Особливостi оподаткування суб'єктiв iндустрiї програмної продукцiї

     1.1. Тимчасово, з 1 сiчня 2013 року до 1 сiчня 2023 року, платник податкiв, який вiдповiдає критерiям, встановленим у пiдпунктi 1.4 цього пункту (далi - суб'єкт iндустрiї програмної продукцiї), має право застосовувати особливостi оподаткування, передбаченi цим пунктом.

     1.2. Згiдно з особливостями оподаткування податок на прибуток вiд здiйснення видiв економiчної дiяльностi, визначених у пiдпунктi 1.5 цього пункту, нараховується суб'єктом iндустрiї програмної продукцiї за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статтi 151 цього Кодексу.

     1.3. Платники податку ведуть окремий облiк доходiв та витрат, пов'язаних з отриманням прибутку вiд здiйснення видiв економiчної дiяльностi, визначених у пiдпунктi 1.5 цього пункту.

     При цьому:

     до складу витрат таких платникiв податку, пов'язаних з отриманням прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пiдпунктом 1.2 цього пункту, не включаються витрати, пов'язанi з отриманням прибутку вiд iншої дiяльностi, нiж передбачена в пiдпунктi 1.5 цього пункту;

     сума амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих на основнi засоби, що використовуються для отримання прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пiдпунктом 1.2 цього пункту, не враховується у витратах, пов'язаних з отриманням прибутку вiд iншої дiяльностi, нiж передбачена в пiдпунктi 1.5 цього пункту.

     У разi якщо основнi засоби використовуються одночасно для отримання прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пiдпунктом 1.2 цього пункту, та прибуткiв вiд iншої дiяльностi, витрати платника податку, пов'язанi з отриманням прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пiдпунктом 1.2 цього пункту, пiдлягають збiльшенню на частку загальної суми нарахованих амортизацiйних вiдрахувань, яка так вiдноситься до загальної суми нарахованих амортизацiйних вiдрахувань звiтного податкового перiоду, як сума доходiв вiд видiв економiчної дiяльностi, визначених у пiдпунктi 1.5 цього пункту, вiдноситься до доходiв вiд усiх видiв економiчної дiяльностi такого платника податку.

     Аналогiчно вiдбувається розподiл витрат, що одночасно пов'язанi як з отриманням прибутку, що оподатковується за ставкою, визначеною пiдпунктом 1.2 цього пункту, так i з отриманням прибуткiв вiд iншої дiяльностi.

     1.4. Суб'єктом iндустрiї програмної продукцiї вважається суб'єкт господарювання, який протягом попереднiх чотирьох послiдовних звiтних (податкових) кварталiв сукупно одночасно вiдповiдає таким критерiям:

     1) питома вага доходiв суб'єкта вiд здiйснення видiв економiчної дiяльностi, визначених у пiдпунктi 1.5 цього пункту, становить не менш як 70 вiдсоткiв доходiв вiд усiх видiв економiчної дiяльностi з реалiзацiї товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     2) первiсна вартiсть основних засобiв та/або нематерiальних активiв суб'єкта перевищує 50 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року;

     3) у суб'єкта вiдсутнiй податковий борг;

     4) щодо суб'єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом вiдповiдно до Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".

     Для новоутворених суб'єктiв iндустрiї програмної продукцiї, якi здiйснюють дiяльнiсть протягом не менше двох повних звiтних (податкових) кварталiв до дня подання реєстрацiйної заяви в порядку, передбаченому пiдпунктом 1.6 цього пункту, дозволяється при визначеннi вiдповiдностi такого суб'єкта критерiям, встановленим цим пунктом, застосовувати показники господарської дiяльностi за перiод фактичної дiяльностi суб'єкта та за умови дотримання всiх зазначених критерiїв у фактичнiй кiлькостi звiтних (податкових) кварталiв.

     По закiнченню двох повних звiтних (податкових) кварталiв з дня реєстрацiї новоутвореного суб'єкта iндустрiї програмної продукцiї як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування, орган державної податкової служби проводить документальну позапланову невиїзну перевiрку платника щодо вiдповiдностi його дiяльностi критерiям, встановленим цим пунктом.

     У разi невiдповiдностi дiяльностi суб'єкта критерiям, встановленим цим пунктом, такий платник податкiв має провести нарахування податкiв i виконати дiї в порядку та за правилами, передбаченими пiдпунктом 1.7 цього пункту, а орган державної податкової служби приймає рiшення про анулювання свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта iндустрiї програмної продукцiї як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування, у порядку, передбаченому в пiдпунктi 1.8 цього пункту.

     Для цiлей цього пункту не вважаються новоутвореними суб'єкти господарювання, якi утворенi пiсля набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктiв iндустрiї програмної продукцiї" шляхом реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення), приватизацiї та корпоратизацiї.

     1.5. Видами економiчної дiяльностi з реалiзацiї товарiв, виконання робiт та надання послуг в iндустрiї програмної продукцiї в цiлях визначення наявностi права суб'єкта iндустрiї програмної продукцiї на застосування особливостей оподаткування є:

     1) видання програмного забезпечення, включаючи видання i реалiзацiю (продаж, прокат та/або надання лiцензiй) системних пакетiв програм, службових та iгрових програм, публiкацiю готового (несистемного) програмного забезпечення, у тому числi переклад або адаптацiю несистемного програмного забезпечення для певного ринку за власний рахунок: операцiйнi системи, бiзнес та iншi додатки; випуск комп'ютерних iгор для всiх платформ;

     2) комп'ютерне програмування та всi види дiяльностi з написання, модифiкування, тестування i забезпечення технiчною пiдтримкою, документування програмного забезпечення (у тому числi з використанням комерцiйних або вiльно розповсюджених модулiв), включаючи розроблення структури i змiсту та/або написання системи команд, необхiдних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у тому числi вiдновлення), прикладних програм (у тому числi вiдновлення), баз даних, веб-сайтiв (у тому числi їх аудiовiзуальних елементiв); настроювання програмного забезпечення, тобто модифiкацiю та конфiгурацiю iснуючих додаткiв, таким чином, щоб воно функцiонувало в рамках iнформацiйної системи клiєнта; розроблення iндивiдуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетiв програм до потреб користувачiв; написання програмних супроводжуючих iнструкцiй для користувачiв;

     3) консультування з питань iнформатизацiї, включаючи планування та розроблення комп'ютерних систем, що поєднують комплектуюче устаткування, програмне забезпечення та комунiкацiйнi технологiї, консультування щодо типу та конфiгурацiї комп'ютерних технiчних засобiв i використання технологiй програмного забезпечення: аналiз iнформацiйних потреб користувачiв та пошук найоптимальнiших рiшень, консультування з питань створення продукцiї програмного забезпечення i надання допомоги щодо технiчних аспектiв комп'ютерних систем, консультування з питань обслуговування роботи програмного забезпечення та iнформатизацiї;

     4) дiяльнiсть з керування комп'ютерним устаткуванням, включаючи надання послуг з мiсцевого керування i дiяльностi комп'ютерних систем клiєнтiв, а також з оброблення даних та iншi супутнi послуги, експлуатацiю на довготривалiй (постiйнiй) основi засобiв обробки даних, що належать iншим користувачам;

     5) створення та впровадження iнформацiйно-технiчних комплексiв, систем та мереж щодо: проектування та створення комплексiв, систем та мереж на базi iнформацiйних технологiй, систем передачi даних та систем збереження даних, монтажу i встановлення електронно-обчислювальних машин та iншого устаткування для оброблення iнформацiї; обслуговування та супровiд комплексiв, систем i мереж, збудованих на базi iнформацiйних технологiй; установлення програмного забезпечення за винагороду, включаючи реалiзацiю, iнсталяцiю, впровадження, iнтеграцiю з iншими системами, пiдтримка (налагодження, консультування з питань розробки та експлуатацiї, модифiкацiя та доробка, виправлення помилок); розроблення криптографiчних засобiв захисту iнформацiї; надання права на використання програмного забезпечення, включаючи передачу майнових прав iнтелектуальної власностi на програмне забезпечення (комп'ютернi програми);

     6) оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть, включаючи дiяльнiсть, пов'язану з базами даних: надання даних у певному порядку або послiдовностi шляхом їх вибору в режимi он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, вiдсортованих згiдно iз запитом, для широкого чи обмеженого кола користувачiв (комп'ютеризований менеджмент); оброблення, пiдготовку та введення даних iз застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення.

     1.6. Для отримання свiдоцтва про реєстрацiю як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування, суб'єкт iндустрiї програмної продукцiї подає до органу державної податкової служби за своїм мiсцезнаходженням реєстрацiйну заяву.

     Реєстрацiйна заява про реєстрацiю суб'єкта iндустрiї програмної продукцiї як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування, подається керiвником або представником юридичної особи - платника (з документальним пiдтвердженням особи та повноважень) до вiдповiдного органу державної податкової служби не пiзнiш як за 30 календарних днiв до початку звiтного (податкового) кварталу, з якого зазначений суб'єкт передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування.

     У реєстрацiйнiй заявi зазначаються пiдстави для реєстрацiї суб'єкта iндустрiї програмної продукцiї як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування.

     Суб'єкт iндустрiї програмної продукцiї разом з реєстрацiйною заявою подає фiнансову звiтнiсть, копiї первинних документiв (засвiдченi пiдписом платника податку або його посадовою особою та скрiпленi печаткою (у разi її наявностi) чи в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб, якщо такi документи створюються ним в електроннiй формi), що пiдтверджують право на використання особливостей оподаткування.

     Для пiдтвердження права суб'єкта iндустрiї програмної продукцiї на застосування особливостей оподаткування орган державної податкової служби має право провести документальну позапланову невиїзну перевiрку платника для встановлення достовiрностi поданих платником документiв. Така перевiрка може бути проведена протягом 10 робочих днiв, що настають за днем отримання реєстрацiйної заяви.

     Орган державної податкової служби мотивовано вiдмовляє суб'єкту iндустрiї програмної продукцiї в реєстрацiї його як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування, якщо за результатами розгляду реєстрацiйної заяви, поданих документiв або проведеної документальної позапланової невиїзної перевiрки встановлено, що зазначений суб'єкт не вiдповiдає критерiям, визначеним у пiдпунктi 1.4 цього пункту.

     Рiшення про таку вiдмову має бути надiслано платнику податкiв у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, протягом 15 робочих днiв, що настають за днем отримання реєстрацiйної заяви.

     Рiшення про вiдмову в реєстрацiї не обмежує можливiсть повторного звернення суб'єкта iндустрiї програмної продукцiї до органу державної податкової служби з метою реєстрацiї як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування.

     У разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови суб'єкту iндустрiї програмної продукцiї в реєстрацiї як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування, орган державної податкової служби зобов'язаний протягом 15 робочих днiв з дня отримання реєстрацiйної заяви включити такого платника до реєстру суб'єктiв, якi застосовують особливостi оподаткування дiяльностi в iндустрiї програмної продукцiї, та видати йому або надiслати поштою з повiдомленням про вручення свiдоцтво про реєстрацiю такого суб'єкта як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування.

     Суб'єкт iндустрiї програмної продукцiї має право застосовувати особливостi оподаткування з першого числа мiсяця календарного кварталу, що настає за мiсяцем, в якому такого суб'єкта було включено до реєстру суб'єктiв, якi застосовують особливостi оподаткування дiяльностi в iндустрiї програмної продукцiї. За порушення строкiв включення платника до реєстру суб'єктiв, якi застосовують особливостi оподаткування дiяльностi в iндустрiї програмної продукцiї, та/або видачi йому вiдповiдного свiдоцтва посадовi особи органiв державної податкової служби несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     Форми реєстрацiйної заяви, заяви про анулювання реєстрацiї, свiдоцтва про реєстрацiю та порядок ведення реєстру суб'єктiв, якi застосовують особливостi оподаткування дiяльностi в iндустрiї програмної продукцiї, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, веде реєстр суб'єктiв, якi застосовують особливостi оподаткування дiяльностi в iндустрiї програмної продукцiї, та щомiсячно оприлюднює його на своєму веб-сайтi.

     У разi незатвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, зазначених у цьому пунктi форм реєстрацiйнi заяви платниками податкiв подаються у довiльнiй формi.

     1.7. У разi якщо суб'єкт, який застосовує особливостi оподаткування, не вiдповiдає критерiям, встановленим у пiдпунктi 1.4 цього пункту, то:

     1) на такого суб'єкта не поширюються особливостi оподаткування, встановленi цим пунктом. Такий суб'єкт зобов'язаний визначити податкове зобов'язання з податкiв, визначених особливостями оподаткування, за пiдсумками звiтного (податкового) кварталу, в якому була допущена така невiдповiднiсть, i в порядку, передбаченому цим Кодексом, сплатити податок до бюджету в загальному порядку та сплатити пеню на суму збiльшеного податку за перiод, починаючи з першого числа звiтного (податкового) кварталу, в якому була допущена така невiдповiднiсть;

     2) такий суб'єкт втрачає право застосовувати особливостi оподаткування протягом чотирьох послiдовних звiтних (податкових) кварталiв, наступних за звiтним (податковим) кварталом, в якому була допущена така невiдповiднiсть;

     3) такий суб'єкт вважається платником вiдповiдних податкiв на загальних пiдставах з першого числа звiтного (податкового) кварталу, в якому була допущена така невiдповiднiсть.

     По закiнченню чотирьох послiдовних звiтних (податкових) кварталiв, наступних за звiтним (податковим) кварталом, в якому була допущена невiдповiднiсть суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування, критерiям, встановленим у пiдпунктi 1.4 цього пункту, суб'єкт iндустрiї програмної продукцiї може отримати свiдоцтво про реєстрацiю як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування, в порядку, передбаченому пiдпунктом 1.6 цього пункту.

     1.8. Свiдоцтво про реєстрацiю суб'єкта iндустрiї програмної продукцiї як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування, пiдлягає анулюванню в разi, якщо зазначений суб'єкт:

     1) подає заяву про анулювання реєстрацiї як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування;

     2) не вiдповiдає критерiям, встановленим у пiдпунктi 1.4 цього пункту;

     3) припиняє здiйснення видiв економiчної дiяльностi, що надавали йому право застосовувати особливостi оподаткування, у зв'язку з лiквiдацiєю або реорганiзацiєю.

     У таких випадках:

     суб'єкт iндустрiї програмної продукцiї як суб'єкт, який застосовує особливостi оподаткування, зобов'язаний повернути органу державної податкової служби свiдоцтво про реєстрацiю як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування;

     орган державної податкової служби анулює свiдоцтво про реєстрацiю суб'єкта iндустрiї програмної продукцiї як суб'єкта, який застосовує особливостi оподаткування, та виключає його з реєстру суб'єктiв, якi застосовують особливостi оподаткування дiяльностi в iндустрiї програмної продукцiї.

     Рiшення органу державної податкової служби може бути оскаржене платником податку в порядку, передбаченому статтею 56 цього Кодексу".

     II. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5091-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.