ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового та Митного кодексiв України щодо узгодження їх окремих норм

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового та Митного кодексiв України такi змiни:

     1. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) пункт 1.2 статтi 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1.2. Правила оподаткування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, крiм правил оподаткування товарiв митом, якi встановлюються Митним кодексом України та iншими законами з питань митної справи";

     2) у пунктi 3.1 статтi 3 слова "ввiзним або вивiзним" виключити;

     3) у пунктi 14.1 статтi 14:

     доповнити пiдпунктом 14.1.211 такого змiсту:

     "14.1.211. Ввезення товарiв на митну територiю України, вивезення товарiв за межi митної територiї України - сукупнiсть дiй, пов'язаних iз перемiщенням товарiв через митний кордон України у будь-який спосiб у вiдповiдному напрямку, вiдповiдно до Митного кодексу України";

     абзац другий пiдпункту 14.1.41 виключити;

     пiдпункт 14.1.102 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.102. магазин безмитної торгiвлi - заклад торгiвлi товарами, що знаходяться в митному режимi безмитної торгiвлi вiдповiдно до глав 22 та 60 Митного кодексу України";

     доповнити пiдпунктами 14.1.1131 та 14.1.1132 такого змiсту:

     "14.1.1131. митнi режими - вживається у значеннi, наведеному в Митному кодексi України;

     14.1.1132. мiжнароднi поштовi вiдправлення, мiжнароднi експрес-вiдправлення, несупроводжуваний багаж, особистi речi, ручна поклажа, супроводжуваний багаж - вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексi України";

     пiдпункт 14.1.242 виключити;

     пiдпункт 14.1.254 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.254. умовне звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть та акцизним податком у разi ввезення товарiв на митну територiю України - звiльнення (умовне повне або умовне часткове) вiд сплати нарахованого податкового зобов'язання у разi розмiщення товарiв у митних режимах, що передбачають звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог митного режиму, встановлених Митним кодексом України";

     4) у пунктi 39.13 статтi 39, пунктi 195.2 статтi 195, пунктi 200.16 статтi 200, пунктi 209.4 статтi 209, статтi 337 слова "(супутнi послуги)" в усiх вiдмiнках виключити;

     5) у статтi 41:

     у пiдпунктi 41.1.2 пункту 41.1 слово "спецiальної" замiнити словом "вiльної";

     у пунктi 41.2 слова "визначається цим Кодексом" замiнити словами "визначається цим Кодексом та Митним кодексом України";

     6) пункт 43.1 статтi 43 пiсля слiв "вiдповiдно до цiєї статтi" доповнити словами "та статтi 301 Митного кодексу України";

     7) у пунктi 54.4 статтi 54 слово "спецiальної" замiнити словом "вiльної";

     8) у пунктi 57.2 статтi 57 слова "визначенi в цьому Кодексi" замiнити словами "визначенi в цьому Кодексi та в статтi 297 Митного кодексу України";

     9) пункт 132.1 статтi 132 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Пiд час здiйснення перевезень на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року нарахування пенi призупиняється на строк до трьох мiсяцiв з дня отримання претензiї гарантiйним об'єднанням i поновлюється, якщо пiсля закiнчення цього строку претензiя залишається неврегульованою";

     10) у пiдпунктi 6 пункту 180.1 статтi 180 цифри "172" замiнити цифрами "243";

     11) у пунктi 185.1 статтi 185:

     пiдпункти "в" та "г" викласти в такiй редакцiї:

     "в) ввезення товарiв на митну територiю України;

     г) вивезення товарiв за межi митної територiї України";

     пiдпункти "ґ" та "д" виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "З метою оподаткування цим податком до операцiй з ввезення товарiв на митну територiю України та вивезення товарiв за межi митної територiї України прирiвнюється помiщення товарiв у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України";

     12) пункт 187.8 статтi 187 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У випадках, передбачених статтею 191 цього Кодексу, дата виникнення податкових зобов'язань визначається з урахуванням положень статтi 191 цього Кодексу".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     13) статтю 189 доповнити пунктом 189.13 такого змiсту:

     "189.13. У разi постачання на митнiй територiї України товарiв, якi є продуктами переробки товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, у тому числi отриманих як оплата за постачання послуг з переробки, база оподаткування визначається згiдно iз статтею 188 цього Кодексу";

     14) у статтi 190:

     пункт 190.1 викласти в такiй редакцiї:

     "190.1. Базою оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є договiрна (контрактна) вартiсть, але не нижче митної вартостi цих товарiв, визначеної вiдповiдно до роздiлу III Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що пiдлягають сплатi i включаються до цiни товарiв.

     При визначеннi бази оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України, перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за офiцiйним курсом валюти України до цiєї iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України, що дiє на день подання митної декларацiї для митного оформлення. У разi якщо митна декларацiя не подавалась, перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за офiцiйним курсом валюти України до цiєї iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України, що дiяв на день визначення податкових зобов'язань";

     доповнити пунктом 190.3 такого змiсту:

     "190.3. У випадках, передбачених статтею 191 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статтi 191 цього Кодексу";

     15) статтю 191 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 191. Особливостi визначення бази оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi, та для товарiв, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi

     191.1. Особливостi визначення бази оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi.

     191.1.1. У разi ввезення на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей) базою оподаткування є їх сумарна фактурна вартiсть, визначена вiдповiдно до статей 234 та 374 Митного кодексу України.

     191.1.2. Датою виникнення податкових зобов'язань у разi ввезення товарiв на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi є дата подання митному органу документа, який використовується замiсть митної декларацiї.

     191.1.3. При визначеннi бази оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi, перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за офiцiйним курсом валюти України до цiєї iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України, що дiє на день подання документа, який використовується замiсть митної декларацiї. У разi якщо документ, який використовується замiсть митної декларацiї, не подавався, перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за офiцiйним курсом валюти України до цiєї iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України, що дiяв на день визначення податкових зобов'язань.

     191.2. Особливостi визначення бази оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi.

     191.2.1. У разi ввезення на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей) частiше одного разу протягом однiєї доби базою оподаткування є сумарна фактурна вартiсть товарiв, ввезених у наступних пiсля першого ввезення протягом однiєї доби.

     При цьому норми пiдпунктiв 191.2.2 - 191.2.4 цього пункту не застосовуються.

     191.2.2. У разi ввезення на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартостi, що перевищує еквiвалент 1000 євро.

     191.2.3. У разi ввезення на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 500 євро, через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартостi, що перевищує еквiвалент 500 євро.

     191.2.4. У разi ввезення на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей) через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, сумарна вага яких перевищує 50 кг, базою оподаткування є сумарна фактурна вартiсть товарiв, обчислена пропорцiйно до ваги, що перевищує 50 кг.

     191.3. Фактурна вартiсть товарiв, якi ввозяться на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, у несупроводжуваному багажi, фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi, визначається вiдповiдно до Митного кодексу України";

     16) у пунктi 195.1 статтi 195:

     пiдпункт 195.1.1 викласти в такiй редакцiї:

     "195.1.1. вивезення товарiв за межi митної територiї України:

     а) у митному режимi експорту;

     б) у митному режимi реекспорту, якщо товари помiщенi у такий режим вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 86 Митного кодексу України;

     в) у митному режимi безмитної торгiвлi;

     г) у митному режимi вiльної митної зони.

     Товари вважаються вивезеними за межi митної територiї України, якщо таке вивезення пiдтверджене в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, митною декларацiєю, оформленою вiдповiдно до вимог Митного кодексу України";

     абзаци одинадцятий - тринадцятий пiдпункту 195.1.2 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "ґ) магазинами безмитної торгiвлi, вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi подальшого вивезення таких товарiв за межi митної територiї України податок не справляється (у тому числi за нульовою ставкою).

     Постачання товарiв магазинами безмитної торгiвлi може здiйснюватися виключно фiзичним особам, якi виїжджають за митний кордон України, або фiзичним особам, якi перемiщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться за межами митного кордону України. Порушення норм цього пiдпункту тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом. Порядок контролю за дотриманням норм цього пiдпункту встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     17) у пунктi 196.1 статтi 196:

     пiдпункти 196.1.12 та 196.1.13 виключити;

     доповнити пiдпунктами 196.1.16, 196.1.17 та 196.1.18 такого змiсту:

     "196.1.16. ввезення на митну територiю України, вивезення за межi митної територiї України незалежно вiд обраного митного режиму товарiв, митна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 100 євро;

     196.1.17. ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 300 євро:

     у несупроводжуваному багажi;

     на адресу одного одержувача (юридичної або фiзичної особи) в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях;

     на адресу одного одержувача (юридичної або фiзичної особи) протягом однiєї доби у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

     196.1.18. ввезення на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення;

     ввезення на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України";

     18) у статтi 197:

     в абзацi першому пiдпункту 197.1.26 пункту 197.1 цифри "172" замiнити цифрами "184";

     доповнити пунктом 197.20 такого змiсту:

     "197.20. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення на митну територiю України фiзичними особами товарiв, визначених частиною десятою статтi 374 Митного кодексу України";

     19) пункт 200.8 статтi 200 викласти в такiй редакцiї:

     "200.8. До податкової декларацiї платником податкiв додаються розрахунок суми бюджетного вiдшкодування та оригiнали митних декларацiй. У разi якщо митне оформлення товарiв, вивезених за межi митної територiї України, здiйснювалося з використанням електронної митної декларацiї, така електронна митна декларацiя надається органом державної митної служби органу державної податкової служби в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису вiдповiдно до закону";

     20) статтi 204 та 205 виключити;

     21) статтю 206 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 206. Особливостi оподаткування операцiй пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України залежно вiд обраного митного режиму

     206.1. Пiд час ввезення товарiв на митну територiю України суми податку пiдлягають сплатi до державного бюджету платниками податку до/або на день подання митної декларацiї безпосередньо на єдиний казначейський рахунок, крiм операцiй, за якими надається звiльнення (умовне звiльнення) вiд оподаткування.

     206.2. Операцiї iз ввезення на митну територiю України товарiв у митному режимi iмпорту оподатковуються податком за ставкою, визначеною пiдпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статтi 194 цього Кодексу, крiм операцiй:

     206.2.1. iз ввезення товарiв, звiльнених вiд оподаткування вiдповiдно до статтi 197 та пiдроздiлу 2 роздiлу XX цього Кодексу, а також вiдповiдно до мiжнародних договорiв, ратифiкованих Верховною Радою України;

     206.2.2. iз ввезення iз звiльненням вiд оподаткування товарiв, що були помiщенi в митний режим переробки за межами митної територiї України та в межах визначеного Митним кодексом України строку повертаються на митну територiю України:

     у тому самому станi, в якому вони були вивезенi за межi митної територiї України, з дотриманням умов, встановлених Митним кодексом України;

     у вiдремонтованому виглядi, якщо ремонт проведено в рамках гарантiйних зобов'язань;

     206.2.3. iз ввезення з частковим звiльненням вiд оподаткування товарiв, що були помiщенi:

     у митний режим переробки за межами митної територiї України (крiм зазначених у пунктi 206.2.2 цiєї статтi) та в межах визначеного Митним кодексом України строку повертаються на митну територiю України. Сплатi пiдлягає позитивна рiзниця мiж сумами податку, розрахованими виходячи iз бази оподаткування продуктiв переробки та бази оподаткування товарiв, вивезених за межi митної територiї України для переробки, визначеними за правилами, встановленими пунктом 190.1 статтi 190 цього Кодексу;

     у митний режим переробки на митнiй територiї України та в межах визначеного Митним кодексом України строку не вивозяться за межi митної територiї України. Сплатi пiдлягає сума податку, розрахована виходячи iз бази оподаткування, визначеної за правилами, встановленими пунктом 190.1 статтi 190 цього Кодексу, товарiв, ввезених на митну територiю України для переробки.

     206.3. Операцiї iз ввезення товарiв у митному режимi реiмпорту звiльняються вiд оподаткування, крiм операцiй iз ввезення вiдповiдно до пункту 3 частини другої статтi 78 Митного кодексу України, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною пiдпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статтi 194 цього Кодексу.

     206.4. Операцiї з вивезення товарiв у митному режимi експорту оподатковуються за ставкою, визначеною пiдпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195 цього Кодексу.

     206.5. Операцiї з вивезення товарiв у митному режимi реекспорту звiльняються вiд оподаткування, крiм операцiй з вивезення вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 86 Митного кодексу України, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною пiдпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195 цього Кодексу.

     206.6. До операцiй iз ввезення товарiв у митному режимi транзиту застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 17 Митного кодексу України.

     206.7. До операцiй iз ввезення товарiв на митну територiю України у митному режимi тимчасового ввезення застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування або умовне часткове звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 18 Митного кодексу України:

     206.7.1. умовне повне звiльнення вiд оподаткування застосовується до товарiв та в порядку, визначених статтею 105 Митного кодексу України;

     206.7.2. умовне часткове звiльнення вiд оподаткування застосовується до товарiв та в порядку, визначених статтею 106 Митного кодексу України. Сплаченi суми податку включаються платником до складу податкового кредиту у звiтному (податковому) перiодi, в якому було сплачено податок.

     206.8. До операцiй iз вивезення товарiв за межi митної територiї України в митному режимi тимчасового вивезення застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного кодексу України.

     206.9. До операцiй iз вивезення товарiв з митної територiї України на митний склад та операцiй iз ввезення товарiв з-за меж митної територiї України на митний склад застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 20 Митного кодексу України.

     206.10. Операцiї з товарами, помiщеними в митний режим вiльної митної зони, оподатковуються в такому порядку:

     206.10.1. операцiї з вивезення товарiв з митної територiї України до вiльної митної зони оподатковуються за ставкою, визначеною пiдпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195 цього Кодексу;

     206.10.2. до операцiй iз ввезення товарiв з-за меж митної територiї України до вiльної митної зони застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 21 Митного кодексу України;

     206.10.3. операцiї iз ввезення на митну територiю України продуктiв переробки товарiв, помiщених у митний режим вiльної митної зони, оподатковуються за ставкою, визначеною пiдпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статтi 194 цього Кодексу, та сплатою процентiв, що пiдлягали б сплатi у разi розстрочення або вiдстрочення сплати податку вiдповiдно до статтi 100 цього Кодексу.

     206.11. Операцiї з товарами, помiщеними в митний режим безмитної торгiвлi, оподатковуються у такому порядку:

     206.11.1. до операцiй iз ввезення товарiв з-за меж митної територiї України в магазин безмитної торгiвлi застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 22 Митного кодексу України;

     206.11.2. операцiї з вивезення товарiв з митної територiї України в магазин безмитної торгiвлi оподатковуються вiдповiдно до пiдпункту 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195 цього Кодексу.

     206.12. До операцiй iз ввезення товарiв на митну територiю України в митному режимi переробки на митнiй територiї застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 23 Митного кодексу України.

     206.13. До операцiй iз вивезення товарiв з митної територiї України у митному режимi переробки за межами митної територiї застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 24 Митного кодексу України.

     206.14. До операцiй iз ввезення товарiв у митному режимi знищення або руйнування застосовується умовне повне звiльнення вiд оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 25 Митного кодексу України.

     206.15. Операцiї iз ввезення товарiв у митному режимi вiдмови на користь держави у порядку, визначеному главою 26 Митного кодексу України, звiльняються вiд оподаткування податком.

     206.16. У разi втрати товарiв, що перебувають пiд митним контролем у митних режимах, в яких надано звiльнення або умовне звiльнення вiд оподаткування, нецiльового використання цих товарiв або в разi невиконання у строки, встановленi Митним кодексом України, заходiв щодо завершення таких митних режимiв особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання, на яку було надане таке звiльнення або умовне звiльнення, та пеню, нараховану вiдповiдно до статтi 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання звiльнення або умовного звiльнення вiд оподаткування";

     22) у пунктi 213.3 статтi 213:

     перше речення пiдпункту 213.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "213.3.3. ввезення пiдакцизних товарiв (продукцiї) з-за меж митної територiї України на митну територiю України, якщо при цьому згiдно iз законом не справляється податок на додану вартiсть у зв'язку з розмiщенням товарiв (продукцiї) у митних режимах: реiмпорту, транзиту, тимчасового ввезення, митного складу, вiльної митної зони, безмитної торгiвлi, переробки на митнiй територiї, знищення або руйнування, вiдмови на користь держави";

     у пiдпунктi 213.3.7 слово "законом" замiнити словами "Митним кодексом України";

     23) пункт 218.3 статтi 218 викласти в такiй редакцiї:

     "218.3. У разi втрати товарiв, що перебувають пiд митним контролем у митних режимах, в яких надано звiльнення або умовне звiльнення вiд оподаткування, нецiльового використання цих товарiв або в разi невиконання у строки, встановленi Митним кодексом України, заходiв щодо завершення таких митних режимiв суми податку, що пiдлягають сплатi, визначаються виходячи з об'єктiв оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що дiяли на день подання митної декларацiї при розмiщеннi у вiдповiдний митний режим. При цьому особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити таку суму та пеню, нараховану вiдповiдно до статтi 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання звiльнення або умовного звiльнення вiд оподаткування";

     24) статтю 219 виключити;

     25) в абзацi першому пункту 337.2 статтi 337 слово "(послуг)" виключити;

     26) у пiдроздiлi 2 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     в абзацi першому пiдпункту "а" пункту 3:

     слово "постачання" замiнити словами "ввезення на митну територiю України";

     слова та цифри "пунктi "я" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (у редакцiї Закону України вiд 19 травня 2009 року N 1342-VI)" замiнити словами та цифрами "пiдпунктi 4 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України";

     абзац другий пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту товарiв (крiм пiдакцизних), що використовуються для потреб лiтакобудiвної промисловостi, якщо такi товари є звiльненими вiд оподаткування ввiзним митом згiдно iз пiдпунктом 2 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України";

     у пунктi 7:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "операцiї iз ввезення на митну територiю України в митному режимi iмпорту товарiв, визначених пiдпунктом 1 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, для використання у власнiй виробничiй дiяльностi";

     в абзацi третьому слова i цифри "пунктом "о" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" замiнити словами i цифрами "пiдпунктом 1 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України";

     абзац перший пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартiсть не справляється пiд час ввезення на митну територiю України товарiв у митному режимi iмпорту, що звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом згiдно з абзацом четвертим пiдпункту 3 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України";

     в абзацi другому пункту 19 слова i цифри "товарiв, визначених нормами пункту "щ-3" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" замiнити словами i цифрами "у митному режимi iмпорту товарiв, визначених нормами абзацу третього пiдпункту 3 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України".

     2. У Митному кодексi України (Голос України, 2012 р., N 73 - 74):

     1) частину шосту статтi 2 виключити;

     2) пункт 60 частини першої статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "60) транспортнi засоби особистого користування - наземнi транспортнi засоби товарних позицiй 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позицiї 8716 згiдно з УКТ ЗЕД, плавучi засоби та повiтрянi судна, що зареєстрованi на територiї вiдповiдної країни, перебувають у власностi або тимчасовому користуваннi вiдповiдного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кiлькостi не бiльше однiєї одиницi на кожну товарну позицiю виключно для особистого користування, а не для промислового або комерцiйного транспортування товарiв чи пасажирiв за плату або безоплатно";

     3) статтю 12 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Взаємовiдносини уповноваженого економiчного оператора з митним органом визначаються погодженою керiвником митного органу та уповноваженим економiчним оператором процедурою, що встановлює:

     1) регламент iнформацiйного обмiну мiж митним органом та уповноваженим економiчним оператором;

     2) порядок облiку, зберiгання та перевiрки митного забезпечення, знятого з товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     3) особливостi виконання митних формальностей пiд час застосування спецiальних спрощень, що надаються уповноваженому економiчному оператору вiдповiдно до цього Кодексу";

     4) частину п'яту статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Отримання сертифiката уповноваженого економiчного оператора надає вiдповiднiй особi право на провадження видiв дiяльностi, зазначених у пунктах 3, 5, 6 статтi 404 цього Кодексу, за умови виконання до отримання зазначеного сертифiката вимог щодо облаштування вiдповiдних об'єктiв, встановлених вiдповiдно до статтi 407 цього Кодексу";

     5) у частинi шостiй статтi 25 слова "у сферi митної справи" замiнити словами "у сферi державної митної справи";

     6) у статтi 27, частинi другiй статтi 299, частинi третiй статтi 528, частинi п'ятiй статтi 530, частинi третiй статтi 545, частинi другiй статтi 546, частинi четвертiй статтi 548, частинi другiй статтi 549 слова "територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     7) частини другу та третю статтi 44 викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi ввезення товару на митну територiю України документ, що пiдтверджує країну походження товару, подається обов'язково лише у разi, якщо це необхiдно для застосування митно-тарифних заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, кiлькiсних обмежень (квот), iнших заходiв економiчного або торговельного характеру, що здiйснюються в односторонньому порядку або вiдповiдно до двостороннiх чи багатостороннiх мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону, або заходiв, що здiйснюються вiдповiдно до закону для забезпечення здоров'я населення чи суспiльного порядку, а також у разi, якщо в митного органу є пiдстави для пiдозри в тому, що товар походить з країни, товари якої забороненi до перемiщення через митний кордон України згiдно iз законодавством України.

     3. У разi ввезення товару на митну територiю України сертифiкат про походження товару подається обов'язково:

     1) на товари, до яких застосовуються преференцiйнi ставки ввiзного мита, встановленi Митним тарифом України;

     2) на товари, щодо ввезення яких в Україну застосовуються кiлькiснi обмеження (квоти) або заходи, вжитi органами державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в межах повноважень, визначених законами України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту", "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту", "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну", "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     3) якщо це передбачено законами України та мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України";

     8) у статтi 52:

     у пунктi 1 частини другої слова "або скориговану за результатами контролю, здiйсненого митним органом" виключити;

     пункт 2 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "2) на випуск у вiльний обiг товарiв, що декларуються:

     у разi визнання митним органом заявленої митної вартостi товарiв - за умови сплати митних платежiв згiдно iз заявленою митною вартiстю;

     у разi згоди декларанта або уповноваженої ним особи з рiшенням митного органу про коригування митної вартостi товарiв - за умови сплати митних платежiв згiдно з митною вартiстю, визначеною митним органом;

     у разi незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рiшенням митного органу про коригування заявленої митної вартостi товарiв - за умови сплати митних платежiв згiдно iз заявленою митною вартiстю товарiв та надання гарантiй вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу в розмiрi, визначеному митним органом вiдповiдно до частини сьомої статтi 55 цього Кодексу";

     9) у статтi 53:

     в абзацi першому частини третьої слова "даних вiдповiдно до обраного декларантом методу визначення митної вартостi" замiнити словами "вiдомостей, що пiдтверджують числовi значення складових митної вартостi товарiв, чи вiдомостей щодо цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за цi товари";

     в абзацi першому частини четвертої слова "на вимогу митного органу подає" замiнити словами "на письмову вимогу митного органу, крiм документiв, зазначених у частинах другiй та третiй цiєї статтi, подає";

     10) у статтi 54:

     пункти 1 та 4 частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "1) здiйснювати контроль заявленої декларантом або уповноваженою ним особою митної вартостi товарiв шляхом перевiрки числового значення заявленої митної вартостi, наявностi в поданих зазначеними особами документах усiх вiдомостей, що пiдтверджують числовi значення складових митної вартостi товарiв, чи вiдомостей щодо цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за цi товари";

     "4) випускати у вiльний обiг товари, що декларуються:

     у разi визнання митним органом заявленої митної вартостi товарiв - за умови сплати митних платежiв згiдно iз заявленою митною вартiстю;

     у разi згоди декларанта або уповноваженої ним особи з рiшенням митного органу про коригування митної вартостi товарiв - за умови сплати митних платежiв згiдно з митною вартiстю, визначеною митним органом;

     у разi незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рiшенням митного органу про коригування заявленої митної вартостi товарiв - за умови сплати митних платежiв згiдно iз заявленою митною вартiстю товарiв та надання гарантiй вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу в розмiрi, визначеному митним органом вiдповiдно до частини сьомої статтi 55 цього Кодексу";

     у частинi п'ятiй:

     у пунктi 2 слова "письмово запитувати" замiнити словами "у випадках, встановлених цим Кодексом, письмово запитувати";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) у випадках, встановлених цим Кодексом, здiйснювати коригування заявленої митної вартостi товарiв";

     у пунктi 4 слова "завершення їх митного контролю та митного оформлення" замiнити словами "їх випуску";

     пiсля пункту 4 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "5) звертатися до митних органiв iнших країн iз запитами щодо надання вiдомостей, необхiдних для пiдтвердження достовiрностi заявленої митної вартостi".

     У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

     у частинi шостiй:

     абзац перший та пункт 1 пiсля слова "декларантом" доповнити словами "або уповноваженою ним особою";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) неподання декларантом або уповноваженою ним особою документiв згiдно з перелiком та вiдповiдно до умов, зазначених у частинах другiй - четвертiй статтi 53 цього Кодексу, або вiдсутностi у цих документах всiх вiдомостей, що пiдтверджують числовi значення складових митної вартостi товарiв, чи вiдомостей щодо цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за цi товари";

     11) у статтi 55:

     у пунктi 5 частини другої:

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) право декларанта або уповноваженої ним особи на випуск у вiльний обiг товарiв, що декларуються:

     у разi згоди декларанта або уповноваженої ним особи з рiшенням митного органу про коригування митної вартостi товарiв - за умови сплати митних платежiв згiдно з митною вартiстю, визначеною митним органом;

     у разi незгоди декларанта або уповноваженої ним особи з рiшенням митного органу про коригування заявленої митної вартостi товарiв - за умови сплати митних платежiв згiдно iз заявленою митною вартiстю товарiв та надання гарантiй вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу в розмiрi, визначеному митним органом вiдповiдно до частини сьомої цiєї статтi";

     пiдпункт "б" пiсля слiв "право декларанта" доповнити словами "або уповноваженої ним особи";

     у частинi четвертiй слова "(за згодою) здiйснює" замiнити словами "може здiйснити", а слова "у строки, що не перевищують строкiв декларування товарiв, встановлених цим Кодексом" - словами та цифрами "у строк, встановлений частиною другою статтi 263 цього Кодексу";

     у частинi сьомiй слова "або неможливостi надати затребуванi митним органом додатковi документи" виключити, а слова "за зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митний орган" замiнити словами "митний орган за зверненням декларанта або уповноваженої ним особи";

     частину дев'яту доповнити реченням такого змiсту: "У такому випадку надана фiнансова гарантiя вiдповiдно повертається (вивiльняється) або реалiзується в порядку та у строки, визначенi цим Кодексом";

     частину десяту викласти в такiй редакцiї:

     "10. Якщо митний орган протягом строку, зазначеного у частинi дев'ятiй цiєї статтi, не надає обґрунтованої вiдмови у визнаннi заявленої митної вартостi з урахуванням додаткових документiв, вважається, що декларантом або уповноваженою ним особою митну вартiсть товарiв визначено правильно. У такому випадку митний орган скасовує рiшення про коригування заявленої митної вартостi, а надана фiнансова гарантiя повертається (вивiльняється) у порядку та строки, визначенi цим Кодексом";

     12) у частинi третiй статтi 114 слово "реекспортi" замiнити словом "реiмпортi";

     13) у частинi першiй статтi 230 та частинi третiй статтi 346 слова "мiнiстерством, керiвник якого (мiнiстр) спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу" замiнити словами "центральним органом";

     14) у статтi 234:

     частину першу пiсля слiв "якщо їх" доповнити словом "сумарна";

     частину другу пiсля слова "Товари" доповнити словами "(за винятком пiдакцизних)", а пiсля слiв "якщо їх" - словом "сумарна";

     15) у частинi другiй статтi 263 слова "а також у разi прийняття" замiнити словами "у тому числi у зв'язку з прийняттям";

     16) у статтi 288:

     у назвi слово "спецiальними" замiнити словом "особливими";

     частину другу виключити;

     17) частину другу статтi 373 пiсля слiв "вивезення (пересилання)" доповнити словом "громадянами";

     18) у статтi 374:

     у частинi першiй слова "та/або сумарна вага" замiнити словами "та сумарна вага";

     пiдпункти "б" та "в" пункту 3, пункти 5 i 6 та абзац перший пункту 11 частини десятої пiсля цифр "8702, 8703" доповнити цифрами i словами "8704 (загальною масою до 3,5 тонни)";

     частину одинадцяту пiсля цифр "8702, 8703" доповнити цифрами i словами "8704 (загальною масою до 3,5 тонни)";

     19) у частинi першiй статтi 377 слова "реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи" замiнити словами "формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв";

     20) у статтi 379:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пропуск через митний кордон України товарiв (крiм транспортних засобiв особистого користування), сумарна фактурна вартiсть та/або загальна вага яких перевищують критерiї, встановленi частиною першою статтi 374 цього Кодексу, що ввозяться громадянами на митну територiю України тимчасово або з метою транзиту, здiйснюється в порядку, передбаченому для пiдприємств, пiд письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення (транзит)";

     частину третю виключити;

     у частинi четвертiй:

     слова "(крiм транспортних засобiв)" замiнити словами "(крiм транспортних засобiв особистого користування)";

     слово "зобов'язання" замiнити словами "письмове зобов'язання";

     пiсля слiв "заходiв гарантування" доповнити словами "передбачених роздiлом X цього Кодексу";

     у частинi сьомiй слова "мiнiстерством, керiвник якого (мiнiстр) спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу" замiнити словами "центральним органом";

     21) частини першу - третю статтi 380 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територiю України транспортних засобiв особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дiї обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, якi ввезли такi транспортнi засоби, за умови документального пiдтвердження цих обставин, але не бiльш як на 60 днiв. Обов'язковою умовою допуску зазначених транспортних засобiв до тимчасового ввезення на митну територiю України є реєстрацiя цих транспортних засобiв в уповноважених органах iноземних держав, що пiдтверджується вiдповiдним документом.

     2. Транспортнi засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територiю України громадянами-нерезидентами, не пiдлягають письмовому декларуванню та звiльняються вiд подання документiв, що видаються державними органами, уповноваженими здiйснювати види контролю, зазначенi у статтi 319 цього Кодексу. Пропуск таких транспортних засобiв через митний кордон України здiйснюється без застосування до них заходiв гарантування, передбачених роздiлом X цього Кодексу. Пальне, що мiститься у звичайних (встановлених заводом-виробником) баках зазначених транспортних засобiв, не пiдлягає письмовому декларуванню та не є об'єктом оподаткування митними платежами.

     3. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобiв особистого користування, що класифiкуються за товарними позицiями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД та причепiв до них товарної позицiї 8716 згiдно з УКТ ЗЕД дозволяється на строк до одного року пiд письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, пiсля сплати всiх митних платежiв, якi вiдповiдно до закону пiдлягають сплатi при iмпортi таких транспортних засобiв.

     Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територiю України iнших транспортних засобiв особистого користування дозволяється на строк до одного року пiд письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та iз застосуванням до них заходiв гарантування, передбачених роздiлом X цього Кодексу.

     Строки, передбаченi абзацами першим та другим цiєї частини, можуть бути продовженi митними органами з урахуванням дiї обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, якi ввезли транспортнi засоби, за умови документального пiдтвердження цих обставин, але не бiльш як на 60 днiв.

     Громадяни-резиденти, якi перебувають на тимчасовому консульському облiку в консульськiй установi України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територiю України пiд письмове зобов'язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, один транспортний засiб особистого користування, що класифiкується за товарною позицiєю 8703 (крiм товарної пiдпозицiї 8703 10) згiдно з УКТ ЗЕД, та причiп до нього, що класифiкується за товарною пiдпозицiєю 8716 10 згiдно з УКТ ЗЕД (за умови ввезення разом iз транспортним засобом), на строк, що не перевищує 60 днiв протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так i з перервами), без сплати митних платежiв, якi вiдповiдно до закону пiдлягають сплатi при iмпортi таких транспортних засобiв. Зазначенi транспортнi засоби можуть бути тимчасово ввезенi на митну територiю України за умови подання митному органу документiв, що пiдтверджують право власностi громадянина на такi транспортнi засоби та їх реєстрацiю на територiї вiдповiдної країни";

     22) у статтi 406:

     у частинi першiй слова та цифри "(крiм випадку, передбаченого частиною третьою статтi 420 цього Кодексу)" виключити;

     частину другу виключити;

     23) частину третю статтi 420 виключити;

     24) у частинi другiй статтi 421 слова та цифри "крiм випадку, передбаченого частиною третьою статтi 420 цього Кодексу" виключити;

     25) статтю 460 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Перевiзники несуть вiдповiдальнiсть за перемiщення або дiї, спрямованi на перемiщення товарiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю шляхом подання митному органу як пiдстави для перемiщення цих товарiв документiв, що мiстять неправдивi вiдомостi (стаття 483 цього Кодексу), виключно у разi якщо цi вiдомостi стосуються кiлькостi вантажних мiсць, їх маркування та номерiв, а перевiзниками не вжито заходiв до перевiрки правдивостi зазначених вiдомостей або у разi неможливостi такої перевiрки не внесено вiдповiдного запису до мiжнародної автомобiльної накладної (CMR)";

     26) у частинi першiй статтi 467 цифри "477 - 485" замiнити цифрами "477 - 481, 485";

     27) у статтi 482:

     абзац перший частини першої пiсля слiв "транспортних засобiв" доповнити словами "комерцiйного призначення", а слова "використання службового становища" замiнити словами "зловживання службовим становищем";

     абзац другий частини першої та абзац другий частини другої доповнити словами "поза митним контролем";

     28) в абзацi першому частини першої статтi 483 слово "данi" замiнити словами "вiдомостi щодо найменування товарiв, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберiгання i транспортування) або кiлькостi, країни походження, вiдправника та/або одержувача, кiлькостi вантажних мiсць, їх маркування та номерiв, неправдивi вiдомостi, необхiднi для визначення коду товару згiдно з УКТ ЗЕД та його митної вартостi";

     29) абзац перший частини першої статтi 485 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Заявлення в митнiй декларацiї з метою неправомiрного звiльнення вiд сплати митних платежiв чи зменшення їх розмiру неправдивих вiдомостей щодо iстотних умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту), ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберiгання i транспортування) або кiлькостi, країни походження, вiдправника та/або одержувача товару, неправдивих вiдомостей, необхiдних для визначення коду товару згiдно з УКТ ЗЕД та його митної вартостi, та/або надання з цiєю ж метою митному органу документiв, що мiстять такi вiдомостi, або несплата митних платежiв у строк, встановлений законом, або iншi протиправнi дiї, спрямованi на ухилення вiд сплати митних платежiв, за вiдсутностi ознак злочину, а так само використання товарiв, стосовно яких надано пiльги щодо сплати митних платежiв, в iнших цiлях, нiж тi, у зв'язку з якими було надано такi пiльги";

     30) у частинi першiй статтi 530 слова "у сферi митної справи" замiнити словами "що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи";

     31) у роздiлi XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     у пунктi 1 цифру "9" замiнити цифрами "10";

     пункт 6 доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "До 1 грудня 2012 року допускається:

     одночасне використання документiв про облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, виданих вiдповiдно до статтi 455 цього Кодексу, та облiкових карток суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi були чинними станом на останнiй день мiсяця, що настав за мiсяцем, в якому опублiковано цей Кодекс;

     використання пiдприємствами iснуючих iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем i засобiв їх забезпечення, якi не пройшли перевiрку на вiдповiднiсть вимогам, встановленим вiдповiдно до статтi 34 цього Кодексу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв";

     пiсля пункту 8 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "9. Змiни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змiн до Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 червня 2012 року
N 4915-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.