ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо функцiонування платiжних систем та розвитку безготiвкових розрахункiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У статтi 7 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банкiвських технологiй, створює та забезпечує безперервне, надiйне та ефективне функцiонування, розвиток створених ним платiжних та облiкових систем, контролює створення платiжних iнструментiв, систем автоматизацiї банкiвської дiяльностi та засобiв захисту банкiвської iнформацiї";

     доповнити пунктами 25 - 27 такого змiсту:

     "25) визначає порядок здiйснення в Українi маршрутизацiї, клiрингу та взаєморозрахункiв мiж учасниками платiжної системи за операцiями, якi здiйсненi в межах України iз застосуванням платiжних карток, емiтованих банками-резидентами;

     26) створює Засвiдчувальний центр для забезпечення реєстрацiї, засвiдчення чинностi вiдкритих ключiв та акредитацiї центрiв сертифiкацiї ключiв, визначає порядок застосування електронного пiдпису, у тому числi електронного цифрового пiдпису в банкiвськiй системi України та суб'єктами переказу коштiв;

     27) видає лiцензiї небанкiвським фiнансовим установам, якi мають намiр стати учасниками платiжних систем, на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв та вiдкликає їх вiдповiдно до законодавства".

     2. У Законi України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2005 р., N 1, ст. 23):

     1) преамбулу викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон визначає загальнi засади функцiонування платiжних систем i систем розрахункiв (далi - платiжнi системи) в Українi, поняття та загальний порядок проведення переказу коштiв у межах України, встановлює вiдповiдальнiсть суб'єктiв переказу, а також визначає загальний порядок здiйснення нагляду (оверсайта) за платiжними системами";

     2) у статтi 1:

     а) абзац другий пункту 1.3 викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок застосування дати валютування для банкiв установлюється нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     б) у пунктi 1.6 слово "банками" замiнити словами "суб'єктами переказу";

     в) пункт 1.9 викласти в такiй редакцiї:

     "1.9) еквайринг - дiяльнiсть щодо технологiчного, iнформацiйного обслуговування суб'єктiв господарювання та виконання розрахункiв з ними за операцiї, якi здiйсненi з використанням електронних платiжних засобiв";

     г) у пунктi 1.13 слова "юридична особа" замiнити словом "банк";

     ґ) пункт 1.14 викласти в такiй редакцiї:

     "1.14) електронний платiжний засiб - платiжний iнструмент, який надає його держателю можливiсть за допомогою платiжного пристрою отримати iнформацiю про належнi держателю кошти та iнiцiювати їх переказ";

     д) у пунктi 1.15 слово "та" замiнити словами "та/або";

     е) пункт 1.192 викласти в такiй редакцiї:

     "1.192) монiторинг - дiяльнiсть емiтента/еквайра щодо контролю за операцiями, якi здiйснюються iз застосуванням електронних платiжних засобiв, з метою виявлення та запобiгання помилковим та неналежним переказам. За дорученням емiтента/еквайра монiторинг за умови дотримання вимог щодо збереження конфiденцiйностi iнформацiї може проводити юридична особа, що надає емiтенту/еквайру послуги з оброблення даних (послуги процесингу)";

     є) доповнити пунктами 1.181, 1.182, 1.193, 1.201 такого змiсту:

     "1.181) користувач платiжної системи (далi - користувач) - юридична або фiзична особа, якiй надається послуга платiжної системи щодо виконання переказу коштiв учасником платiжної системи;

     1.182) маршрутизацiя - обмiн даними при виконаннi операцiй, у тому числi щодо переказу коштiв, мiж учасниками платiжної системи";

     "1.193) мобiльний платiжний iнструмент - електронний платiжний засiб, реалiзований в апаратно-програмному середовищi мобiльного телефону або iншого бездротового пристрою користувача";

     "1.201) оператор послуг платiжної iнфраструктури - клiрингова установа, процесингова установа та iншi особи, уповноваженi надавати окремi види послуг в платiжнiй системi або здiйснювати операцiйнi, iнформацiйнi та iншi технологiчнi функцiї щодо переказу коштiв";

     ж) пункт 1.28 викласти в такiй редакцiї:

     "1.28) платiжна органiзацiя - юридична особа, що визначає правила роботи платiжної системи, а також виконує iншi функцiї щодо забезпечення дiяльностi платiжної системи та несе вiдповiдальнiсть згiдно з цим Законом та договором";

     з) у пунктi 1.30 слова "або iншiй установi - члену платiжної системи, що його обслуговує" виключити;

     и) пункт 1.31 викласти в такiй редакцiї:

     "1.31) платiжний iнструмент - засiб певної форми на паперовому, електронному чи iншому носiї iнформацiї, який використовується для iнiцiювання переказiв. До платiжних iнструментiв належать документи на переказ та електроннi платiжнi засоби";

     i) абзац перший пункту 1.32 викласти в такiй редакцiї:

     "1.32) платник - особа, з рахунка якої iнiцiюється переказ коштiв або яка iнiцiює переказ шляхом подання/формування документа на переказ готiвки разом iз вiдповiдною сумою коштiв";

     ї) доповнити статтю пунктами 1.322, 1.323, 1.331, 1.371 такого змiсту:

     "1.322) платiжний пристрiй - технiчний пристрiй (банкiвський автомат, платiжний термiнал, програмно-технiчний комплекс самообслуговування тощо), який дає змогу користувачевi здiйснити операцiї з iнiцiювання переказу коштiв, а також виконати iншi операцiї згiдно з функцiональними можливостями цього пристрою;

     1.323) процесинг - дiяльнiсть, яка включає виконання за операцiями з платiжними iнструментами авторизацiї, монiторингу, збору, оброблення та зберiгання iнформацiї, а також надання обробленої iнформацiї учасникам розрахункiв i розрахунковому банку для проведення взаєморозрахункiв у платiжнiй системi";

     "1.331) процесингова установа - юридична особа, що здiйснює процесинг";

     "1.371) система розрахункiв - платiжна органiзацiя, учасники системи розрахункiв та взаємовiдносини, що виникають мiж ними щодо здiйснення розрахункiв за валютнi цiнностi та фiнансовi iнструменти";

     й) пункт 1.43 викласти в такiй редакцiї:

     "1.43) учасник/член платiжної системи (далi - учасник платiжної системи) - юридична особа, що на пiдставi договору з платiжною органiзацiєю платiжної системи надає послуги користувачам платiжної системи щодо проведення переказу коштiв за допомогою цiєї системи та вiдповiдно до законодавства України має право надавати такi послуги";

     к) пункт 1.44 виключити;

     3) пункт 3.3 статтi 3 доповнити словами "та розрахункiв";

     4) у пунктi 5.1 статтi 5 слова "члени та учасники" замiнити словами "учасники, користувачi (платники, отримувачi)";

     5) у пунктi 8.5 статтi 8:

     у першому реченнi слова "членами та учасниками" замiнити словами "учасниками та користувачами";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "Строк виконання мiжбанкiвського переказу, що здiйснюється на пiдставi клiрингових вимог, не може перевищувати строк, установлений пунктом 8.4 цiєї статтi";

     6) статтi 9, 10 та 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Загальнi засади функцiонування платiжних систем в Українi

     9.1. Переказ в Українi може здiйснюватися за допомогою внутрiшньодержавних та мiжнародних платiжних систем.

     Платiжнi органiзацiї платiжних систем, учасники платiжних систем та оператори послуг платiжної iнфраструктури мають право здiйснювати дiяльнiсть в Українi виключно пiсля їх реєстрацiї Нацiональним банком України.

     9.2. Платiжна система (крiм внутрiшньобанкiвської платiжної системи) дiє вiдповiдно до правил, установлених платiжною органiзацiєю вiдповiдної платiжної системи.

     Внутрiшньобанкiвська платiжна система дiє вiдповiдно до внутрiшнiх документiв банку.

     Дiяльнiсть платiжної системи має вiдповiдати вимогам законодавства України.

     9.2.1. Правила платiжної системи мають установлювати органiзацiйну структуру платiжної системи, умови участi, порядок вступу та виходу iз системи, управлiння ризиками, порядок iнiцiювання та здiйснення переказу i взаєморозрахункiв за цим переказом у системi, порядок вирiшення спорiв учасникiв мiж собою та мiж учасниками i користувачами, систему захисту iнформацiї, порядок проведення реконсиляцiї.

     9.2.2. Правила платiжної системи, а також договори, що укладаються платiжною органiзацiєю платiжної системи з учасниками цiєї системи, мають передбачати порядок врегулювання випадкiв нездатностi виконання учасниками платiжної системи своїх зобов'язань.

     9.3. Нацiональний банк України веде Реєстр платiжних систем, систем розрахункiв, учасникiв цих систем та операторiв послуг платiжної iнфраструктури (далi - Реєстр). Платiжнi органiзацiї платiжних систем, учасники платiжних систем та оператори послуг платiжної iнфраструктури мають право здiйснювати дiяльнiсть в Українi виключно пiсля їх реєстрацiї шляхом внесення вiдомостей про них до Реєстру.

     Нацiональний банк України здiйснює внесення до Реєстру вiдомостей щодо:

     внутрiшньодержавної платiжної системи та мiжнародної платiжної системи, платiжною органiзацiєю якої є резидент, пiсля узгодження правил цiєї платiжної системи;

     мiжнародної платiжної системи, платiжною органiзацiєю якої є нерезидент, пiсля узгодження умов та порядку дiяльностi цiєї платiжної системи в Українi;

     внутрiшньобанкiвської платiжної системи пiсля отримання повiдомлення банку про початок дiяльностi цiєї системи;

     учасника внутрiшньодержавної платiжної системи та мiжнародної платiжної системи, платiжною органiзацiєю якої є резидент, пiсля отримання повiдомлення платiжної органiзацiї про укладений з цим учасником договiр;

     учасника мiжнародної платiжної системи, платiжною органiзацiєю якої є нерезидент, пiсля реєстрацiї договору про участь у мiжнароднiй платiжнiй системi;

     оператора послуг платiжної iнфраструктури пiсля узгодження умов та порядку його дiяльностi.

     Нацiональний банк України здiйснює внесення вiдомостей до Реєстру щодо платiжної системи, учасника платiжної системи та оператора послуг платiжної iнфраструктури в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     9.4. Банки, якi уклали договори з платiжними органiзацiями платiжних систем, зобов'язанi надавати користувачам незалежно вiд їх мiсцезнаходження/мiсця проживання однаковий доступ до отримання послуг банку з переказу та отримання iнформацiйних послуг iз використанням електронних платiжних засобiв, забезпечивши таку можливiсть у всiх вiдокремлених пiдроздiлах банку, в яких здiйснюється обслуговування рахункiв користувачiв.

     9.5. Платiжнi органiзацiї платiжних систем зобов'язанi забезпечувати однаковi умови доступу та користування послугами цих платiжних систем всiм учасникам цих платiжних систем, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.

     9.6. Учасники платiжних систем зобов'язанi забезпечити надання iнформацiї про надання послуг з переказу коштiв для захисту прав споживачiв таких послуг.

     9.7. Учасники платiжних систем сплачують платiжним органiзацiям платiжних систем за послуги, якi надаються ними в Українi, виключно в гривнях.

     Стаття 10. Внутрiшньодержавнi та мiжнароднi платiжнi системи, створенi резидентами

     10.1. Банки та/або небанкiвськi установи-резиденти мають право створювати та бути учасниками внутрiшньодержавних та/або мiжнародних платiжних систем.

     10.2. Нацiональний банк України має право установлювати вимоги до платiжних органiзацiй платiжних систем залежно вiд виду переказiв, якi здiйснюються в платiжнiй системi.

     10.3. Учасниками платiжної системи в Українi мають право бути банк, що має банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України, а також небанкiвська фiнансова установа, яка має лiцензiю Нацiонального банку України на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв, якi уклали договори з платiжною органiзацiєю вiдповiдної системи".

     "Стаття 12. Мiжнароднi платiжнi системи, створенi нерезидентами

     12.1. Банки, а також небанкiвськi фiнансовi установи, якi мають лiцензiю Нацiонального банку України на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв, мають право укладати договори з платiжними органiзацiями мiжнародних платiжних систем, створених нерезидентами, про участь у вiдповiдних системах, якщо цi системи внесенi до Реєстру.

     12.2. Банкам, небанкiвським фiнансовим установам та платiжним органiзацiям створених ними систем забороняється укладати договори про участь у мiжнародних платiжних системах, якi передбачають обмеження прав банкiв, небанкiвських фiнансових установ та їх представникiв брати участь в iнших мiжнародних платiжних системах та заснованих за їх участю органiзацiях";

     7) статтю 13 доповнити пунктом 13.2 такого змiсту:

     "13.2. Порядок iнформування клiєнта про рух коштiв за його рахунком визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     8) статтi 14 та 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Електроннi платiжнi засоби

     14.1. Електронний платiжний засiб може iснувати в будь-якiй формi, на будь-якому носiї, що дає змогу зберiгати iнформацiю, необхiдну для iнiцiювання електронного переказу.

     14.2. Емiсiя електронних платiжних засобiв у межах України проводиться виключно банками, що уклали договiр з платiжною органiзацiєю вiдповiдної платiжної системи та отримали її дозвiл на виконання цих операцiй (крiм банкiв, якi здiйснюють емiсiю електронних платiжних засобiв для використання в межах цих банкiв).

     14.3. Порядок проведення емiсiї електронних платiжних засобiв та здiйснення операцiй iз їх використанням, у тому числi обмеження щодо порядку емiсiї та здiйснення операцiй iз їх використанням, визначаються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     14.4. Платiжна органiзацiя вiдповiдної платiжної системи визначає вид електронного платiжного засобу (крiм мобiльного платiжного iнструменту, реалiзованого на програмнiй основi), що емiтується банком, тип його носiя iдентифiкацiйних даних (магнiтна смуга, мiкросхема тощо), реквiзити, що наносяться на нього в графiчному виглядi.

     Учасник платiжних систем має право розмiщувати на платiжнiй картцi одночасно двi i бiльше торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг) платiжних систем вiдповiдно до договорiв з платiжними органiзацiями всiх платiжних систем, торговельнi марки яких розмiщенi на платiжнiй картцi. Цi договори мають мiстити правила виконання операцiй з використанням платiжної картки.

     Електронний платiжний засiб має мiстити обов'язковi реквiзити, якi дають змогу iдентифiкувати платiжну систему та емiтента.

     Банк-резидент - учасник платiжної системи має право емiтувати електроннi платiжнi засоби, що поряд iз платiжним додатком мають нефiнансовi додатки, якi можуть мiстити iдентифiкацiйнi данi, iнформацiю про пiльги, страхування та iншу iнформацiю про держателя i дають змогу iдентифiкувати їх держателiв та облiковувати виконанi ними операцiї iз застосуванням цих електронних платiжних засобiв у певних системах виплат, надання та облiку послуг, пiльг, знижок тощо.

     14.5. Користувачем електронного платiжного засобу може бути юридична або фiзична особа. Електронний платiжний засiб, за допомогою якого можна iнiцiювати переказ з рахунка користувача, має дозволяти iдентифiкувати користувача.

     14.6. Електронний платiжний засiб має вiдповiдати вимогам щодо захисту iнформацiї, передбаченим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     14.7. Банк має право передати електронний платiжний засiб у власнiсть користувача або надати йому в користування в порядку, визначеному договором.

     14.8. Банк та користувач укладають договiр щодо порядку та умов використання електронного платiжного засобу. Банк перед укладенням договору зобов'язаний ознайомити користувача з умовами договору про використання електронного платiжного засобу (далi у цiй статтi - договiр), ознайомити з тарифами на обслуговування електронного платiжного засобу та правилами користування електронним платiжним засобом. Банк зобов'язаний забезпечити викладення цiєї iнформацiї в доступнiй формi й розмiстити її в доступному для користувача мiсцi, а також надати на його вимогу в письмовiй або електроннiй формi.

     14.9. Банк зобов'язаний пiд час видачi електронного платiжного засобу надати користувачевi примiрник договору, правил користування електронним платiжним засобом та тарифiв банку на обслуговування електронного платiжного засобу.

     Нацiональний банк України має право встановлювати обов'язковi умови договору.

     14.10. Банк має право вносити змiни до правил користування електронним платiжним засобом або тарифiв на обслуговування електронного платiжного засобу, повiдомивши про вiдповiднi змiни користувача у спосiб, передбачений договором.

     Банк зобов'язаний надiслати користувачу не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до дати, з якої застосовуватимуться змiни правил користування електронним платiжним засобом або тарифiв на обслуговування електронного платiжного засобу, повiдомлення про такi змiни. Банк у повiдомленнi зобов'язаний зазначити, що користувач має право до дати, з якої застосовуватимуться змiни, розiрвати договiр без сплати додаткової комiсiйної винагороди за його розiрвання. Змiни до правил використання електронного платiжного засобу або тарифiв є погодженими користувачем, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, користувач не повiдомить банк про розiрвання договору.

     14.11. Банк пiд час використання користувачем електронного платiжного засобу зобов'язаний iнформувати його про випадки пiдвищеного ризику збиткiв для користувача i пов'язанi iз цим обов'язки сторiн, що включають будь-якi обґрунтованi обмеження щодо способiв та мiсць використання.

     14.12. Користувач зобов'язаний використовувати електронний платiжний засiб вiдповiдно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емiтентом, i не допускати використання електронного платiжного засобу особами, якi не мають на це права або повноважень.

     Використання електронного платiжного засобу за довiренiстю не допускається, крiм випадку емiсiї додаткового електронного платiжного засобу для довiреної особи.

     14.13. Право використовувати електронний платiжний засiб може бути призупинене або припинене емiтентом вiдповiдно до умов договору в разi порушення користувачем умов використання електронного платiжного засобу. Призупинення або припинення права користувача використовувати електронний платiжний засiб не припиняє зобов'язань користувача й емiтента, що виникли до часу призупинення або припинення зазначеного права.

     14.14. Банк зобов'язаний у спосiб, передбачений договором:

     повiдомляти користувача про здiйснення операцiй з використанням електронного платiжного засобу;

     забезпечити користувачу можливiсть iнформувати банк про втрату електронного платiжного засобу;

     реєструвати та протягом строку, передбаченого законодавством для зберiгання електронних документiв, зберiгати iнформацiю, що пiдтверджує факт iнформування банком користувача та користувачем банка.

     Пiд час реєстрацiї банком повiдомлення користувача щодо втрати електронного платiжного засобу банк зобов'язаний вiдобразити дату та час повiдомлення.

     У разi невиконання банком обов'язку з iнформування користувача про здiйсненi операцiї з використанням електронного платiжного засобу ризик збиткiв вiд здiйснення таких операцiй несе банк.

     Банк зобов'язаний на вимогу користувача надати iнформацiю про курс купiвлi/продажу/конвертацiї iноземної валюти, який застосовувався пiд час здiйснення операцiї з використанням електронного платiжного засобу.

     14.15. Користувач вiдповiдно до умов договору зобов'язаний надати банку iнформацiю для здiйснення контактiв з ним, а банк зобов'язаний зберiгати цю iнформацiю протягом дiї договору.

     Обов'язок банку щодо повiдомлення користувача про здiйсненi операцiї з використанням електронного платiжного засобу користувача є виконаним:

     у разi iнформування банком користувача про кожну здiйснену операцiю вiдповiдно до контактної iнформацiї, наданої користувачем;

     у разi вiдмови користувача вiд отримання повiдомлень банку про здiйсненi операцiї з використанням електронного платiжного засобу користувача, про що зазначено в договорi.

     14.16. Користувач пiсля виявлення факту втрати електронного платiжного засобу зобов'язаний негайно повiдомити банк у спосiб, передбачений договором. До моменту повiдомлення користувачем банку ризик збиткiв вiд здiйснення операцiй та вiдповiдальнiсть несе користувач, а з часу повiдомлення користувачем банку ризик збиткiв вiд здiйснення операцiй за електронним платiжним засобом користувача несе банк.

     Втратою електронного платiжного засобу є неможливiсть здiйснення держателем контролю (володiння) за електронним платiжним засобом, неправомiрне заволодiння та/або використання електронного платiжного засобу чи його реквiзитiв.

     14.17. Банк зобов'язаний розглядати заяви (повiдомлення) користувача, що стосуються використання електронного платiжного засобу або незавершеного переказу, iнiцiйованого з його допомогою, надати користувачу можливiсть одержувати iнформацiю про хiд розгляду заяви (повiдомлення) i повiдомляти в письмовiй формi про результати розгляду заяви (повiдомлення) у строк, установлений договором, але не бiльше строку, передбаченого законом для розгляду звернень скарг громадян.

     Строки встановлення емiтентом правомiрностi переказу та повернення на рахунок користувача попередньо списаного неналежного переказу встановленi пунктом 37.2 статтi 37 цього Закону.

     14.18. Еквайринг у межах України здiйснюється виключно юридичними особами - резидентами, що уклали вiдповiдний договiр з платiжною органiзацiєю.

     За операцiями з використанням електронних платiжних засобiв, здiйснених резидентами i нерезидентами на територiї України, переказ мiж еквайрами i суб'єктами господарювання здiйснюється виключно в гривнях у порядку, встановленому договором.

     14.19. Суб'єкти господарювання зобов'язанi забезпечувати можливiсть здiйснення держателями електронних платiжних засобiв розрахункiв за проданi товари (наданi послуги) з використанням електронних платiжних засобiв не менше трьох платiжних систем, однiєю з яких є багатоемiтентна платiжна система, платiжною органiзацiєю якої є резидент України.

     Вимоги до суб'єктiв господарювання щодо приймання електронних платiжних засобiв в оплату за проданi ними товари (наданi послуги) визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо здiйснення розрахункiв з використанням електронних платiжних засобiв здiйснює Державна податкова служба України, а за забезпеченням захисту прав держателiв електронних платiжних засобiв на здiйснення зазначених розрахункiв - спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв.

     14.20. Еквайр зобов'язаний ознайомити користувача з розмiром власної комiсiйної винагороди за отримання готiвки через банкiвський автомат безпосередньо перед iнiцiюванням операцiї. Iнформацiя про розмiр комiсiйної винагороди має надаватися користувачу на екранi банкiвського автомата та/або друкуватися на паперових документах за операцiями з використанням електронних платiжних засобiв.

     Користувач пiсля перегляду на екранi банкiвського автомата даних про суму комiсiйної винагороди повинен мати змогу вiдмовитися вiд уже розпочатої операцiї.

     14.21. Банки-резиденти, якi емiтують електроннi платiжнi засоби, мають право укладати договори з iншими суб'єктами господарювання про розповсюдження емiтованих ними електронних платiжних засобiв, крiм емiтованих ними платiжних карток.

     Банки - учасники платiжних систем, якщо це не суперечить правилам вiдповiдної платiжної системи, мають право укладати договори з iншими банками-резидентами, що не є учасниками цих платiжних систем, про видачу останнiми готiвки за електронними платiжними засобами через власнi каси або банкiвськi автомати.

     Платiжнi органiзацiї платiжних систем, створених нерезидентами, у яких функцiї платiжної органiзацiї та емiтента одночасно виконує одна юридична особа, можуть укладати з банками-резидентами договори про розповсюдження серед клiєнтiв таких фiнансових установ електронних платiжних засобiв, емiтованих платiжними органiзацiями цих систем.

     14.22. Маршрутизацiя i клiринг за операцiями, якi здiйсненi в межах України iз застосуванням електронних платiжних засобiв, емiтованих банками-резидентами, здiйснюється в Українi в порядку, визначеному Нацiональним банком України, за винятком операцiй, якi виконуються в межах одного банку.

     Стаття 15. Особливостi випуску електронних грошей i здiйснення операцiй з ними

     15.1. Електроннi грошi - одиницi вартостi, якi зберiгаються на електронному пристрої, приймаються як засiб платежу iншими особами, нiж особа, яка їх випускає, i є грошовим зобов'язанням цiєї особи, що виконується в готiвковiй або безготiвковiй формi.

     Випуск електронних грошей може здiйснювати виключно банк. Банк, що здiйснює випуск електронних грошей, бере на себе зобов'язання з їх погашення.

     Випуск електронних грошей здiйснюється шляхом їх надання користувачам або комерцiйним агентам в обмiн на готiвковi або безготiвковi кошти.

     Банк, що здiйснює випуск електронних грошей, зобов'язаний погашати випущенi ним електроннi грошi на вимогу користувача.

     Користувачем електронних грошей може бути суб'єкт господарювання або фiзична особа. Користувач - суб'єкт господарювання має право використовувати електроннi грошi для здiйснення оплати товарiв, робiт та послуг. Користувач - фiзична особа має право використовувати електроннi грошi для здiйснення оплати товарiв, робiт та послуг i переказувати електроннi грошi iншим користувачам - фiзичним особам.

     Користувач - суб'єкт господарювання має право отримувати електроннi грошi та пред'являти їх до погашення лише в обмiн на безготiвковi кошти.

     Користувач - фiзична особа має право отримувати електроннi грошi та пред'являти їх до погашення в обмiн на готiвковi або безготiвковi кошти.

     Суб'єкт господарювання, який приймає електроннi грошi як оплату платежу за товари, роботи, послуги, має право використовувати отриманi електроннi грошi виключно для обмiну на безготiвковi кошти або повертати їх користувачам у разi повернення ними вiдповiдно до Закону України "Про захист прав споживачiв" товарiв, придбаних за електроннi грошi.

     15.2. Банк, що має намiр здiйснювати випуск електронних грошей, зобов'язаний до початку їх випуску узгодити з Нацiональним банком України правила використання електронних грошей у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Нацiонального банку України.

     Порядок здiйснення операцiй з електронними грошима та максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженнi користувача, визначаються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     15.3. Банк має право здiйснювати випуск електронних грошей, номiнованих лише в гривнi.

     Банк має право випускати електроннi грошi на суму, яка не перевищує суму отриманих ним грошових коштiв.

     15.4. Комерцiйнi агенти мають право здiйснювати:

     надання електронних грошей користувачам без зобов'язання щодо їх погашення (розповсюдження електронних грошей) (комерцiйний агент з розповсюдження);

     надання користувачам засобiв поповнення електронними грошима електронних пристроїв (комерцiйний агент з поповнення);

     обмiн електронних грошей, випущених однiєю особою, на електроннi грошi iншої особи (обмiн електронних грошей) (агент з обмiнних операцiй);

     приймання електронних грошей в обмiн на готiвковi/безготiвковi гривнi (комерцiйний агент з розрахункiв).

     Комерцiйним агентом з розрахункiв може бути виключно банк i небанкiвська фiнансова установа, що має лiцензiю на переказ коштiв без вiдкриття рахункiв, видану Нацiональним банком України.

     Комерцiйний агент з розрахункiв не має права передавати свої повноваження за агентським договором iншим суб'єктам господарювання.

     Приймання електронних грошей для оплати товарiв, робiт та послуг здiйснюється iншими особами нiж особа, що здiйснює випуск електронних грошей, на пiдставi укладених договорiв з особою, що здiйснює випуск електронних грошей та/або його комерцiйними агентами з розрахункiв.

     Для виконання операцiйних та iнших технологiчних функцiй, якi забезпечують використання електронних грошей, особа, що здiйснює випуск електронних грошей, має право залучати iнших юридичних осiб - резидентiв";

     9) пункт 17.1 статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17.1. Форми розрахункових документiв, документiв на переказ готiвки для банкiв, а також мiжбанкiвських розрахункових документiв установлюються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Форми документiв на переказ, що використовуються в платiжних системах для iнiцiювання переказу, установлюються правилами платiжних систем. Обов'язковi реквiзити електронних та паперових документiв на переказ, особливостi їх оформлення, оброблення та захисту встановлюються нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     10) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Використання електронного пiдпису в банкiвськiй системi України та суб'єктами переказу коштiв

     18.1. Електронний документ на переказ має однакову юридичну силу з паперовим документом. Електронний пiдпис є обов'язковим реквiзитом електронного документа на переказ.

     18.2. Порядок застосування електронного пiдпису, у тому числi електронного цифрового пiдпису, для засвiдчення електронного документа на переказ установлюється нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     18.3. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься в реквiзитах електронного документа, несе особа, яка наклала на цей документ електронний цифровий пiдпис. В iншому разi вiдповiдальнiсть несе банк або iнша установа - учасник платiжної системи.

     18.4. Електронний документ на переказ, що не засвiдчений електронним пiдписом, не приймається до виконання. Учасник платiжної системи має передбачити пiд час приймання електронних документiв на переказ:

     процедуру перевiрки електронного пiдпису;

     процедуру перевiрки цiлiсностi, достовiрностi та авторства електронного документа на переказ.

     У разi недотримання зазначених вимог банк або iнша установа - учасник платiжної системи несуть вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну суб'єктам переказу";

     11) у пунктi 19.2 статтi 19:

     абзац перший пiсля слова "цiлiснiсть" доповнити словами "достовiрнiсть та авторство";

     абзац третiй пiсля слова "цiлiсностi" доповнити словами "достовiрностi та авторства";

     12) пункт 21.1 статтi 21 доповнити пiдпунктом 7 такого змiсту:

     "7) внесення готiвкових коштiв для подальшого переказу за допомогою платiжних пристроїв";

     13) у статтi 22:

     а) абзац перший пункту 22.4 замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "Пiд час використання розрахункового документа iнiцiювання переказу є завершеним:

     для платника - з дати надходження розрахункового документа на виконання до банку платника;

     для банку платника - з дати списання коштiв з рахунка платника та зарахування на рахунок отримувача в разi їх обслуговування в одному банку або з дати списання коштiв з рахунка платника та з кореспондентського рахунка банку платника в разi обслуговування отримувача в iншому банку".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

     б) пункт 22.6 викласти в такiй редакцiї:

     "22.6. Обслуговуючий платника банк у розрахунковому документi зобов'язаний перевiрити вiдповiднiсть номера рахунка платника та коду юридичної особи (вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи) згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України / реєстрацiйним (облiковим) номером платника податкiв / реєстрацiйним номером облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи (серiї та номера паспорта, якщо фiзична особа вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та має вiдмiтку в паспортi) i приймати цей документ лише в разi їх збiгу. Крiм цього, обслуговуючий платника банк перевiряє повноту, цiлiснiсть i достовiрнiсть цього розрахункового документа в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. У разi недотримання зазначених вимог вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну платнику, покладається на банк, що обслуговує платника.

     Обслуговуючий отримувача банк у розрахунковому документi зобов'язаний перевiрити вiдповiднiсть номера рахунка отримувача та коду юридичної особи (вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи) згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України / реєстрацiйним (облiковим) номером платника податкiв / реєстрацiйним номером облiкової картки платника податкiв - фiзичної особи (серiї та номера паспорта, якщо фiзична особа вiдмовилася вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та має вiдмiтку в паспортi) i зараховувати кошти на рахунок отримувача лише в разi їх збiгу. У противному разi банк, що обслуговує отримувача, має право затримати суму переказу на строк до чотирьох робочих днiв. У разi неможливостi встановлення належного отримувача банк, що обслуговує отримувача, зобов'язаний повернути кошти, переказанi за цим документом, банку, що обслуговує платника, iз зазначенням причини їх повернення. У разi недотримання вищезазначеної вимоги вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну суб'єктам переказу, покладається на банк, що обслуговує отримувача";

     в) у пунктi 22.13 слова "погодженими з Нацiональним банком України" виключити;

     14) у пунктi 23.5 статтi 23 слова "погодженими з Нацiональним банком України" виключити;

     15) у статтi 24:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Iнiцiювання переказу готiвки";

     б) у пунктi 24.2 слова "Нацiональним банком України" замiнити словами "нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     в) доповнити статтю пунктами 24.4 - 24.8 такого змiсту:

     "24.4. Банки зобов'язанi вiдображати iнформацiю про кожну операцiю з приймання готiвки (у тому числi їх агентiв) у системi автоматизацiї банкiв на внутрiшньобанкiвському рахунку та/або внутрiшнiй пiдсистемi системи автоматизацiї банку в той самий операцiйний день (у разi здiйснення iнiцiювання переказу готiвки платником протягом операцiйного часу) або не пiзнiше наступного операцiйного дня (у разi iнiцiювання переказу готiвки пiсля закiнчення операцiйного часу).

     24.5. Учасники платiжних систем зобов'язанi забезпечити вiдображення iнформацiї про кожну операцiю з приймання готiвки для подальшого переказу та розрахункiв мiж учасниками платiжної системи або учасникiв платiжної системи з отримувачами в системi облiку платiжної органiзацiї платiжної системи та у системi автоматизацiї банку, що обслуговує учасника платiжної системи / розрахункового банку платiжної системи у той самий операцiйний день (у разi здiйснення iнiцiювання переказу готiвки платником протягом операцiйного часу) або не пiзнiше наступного операцiйного дня (у разi iнiцiювання переказу готiвки пiсля закiнчення операцiйного часу).

     24.6. Банк, який залучає комерцiйного агента для приймання готiвки для подальшого її переказу банком, визначає необхiднiсть створення страхового (резервного) фонду для забезпечення безперебiйної роботи.

     24.7. Банки, агенти банкiв та учасники платiжних систем, якi приймають готiвку (у тому числi за допомогою платiжних пристроїв) для подальшого її переказу, зобов'язанi:

     забезпечити розмiщення в доступному для огляду клiєнтiв мiсцi або на монiторi платiжного пристрою iнформацiї щодо найменування та мiсцезнаходження банку, комерцiйного агента банку, платiжної органiзацiї / учасника платiжної системи та найменування платiжної системи, номера телефону довiдкової служби, електронної адреси, режиму роботи платiжного пристрою, строкiв зарахування коштiв отримувачам та розмiру комiсiйної винагороди (плати за здiйснення операцiї);

     видати пiсля здiйснення операцiї (у тому числi за допомогою платiжного пристрою) касовий документ (квитанцiю/чек тощо), який вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань ведення касових операцiй банками України мiстить усi обов'язковi реквiзити касового документа;

     забезпечити створення архiвiв електронних документiв (збереження iнформацiї про прийняту готiвку, реєстри тощо) та контроль за їх цiлiснiстю, захист цих документiв (у тому числi криптографiчний) пiд час їх зберiгання та передавання вiд платiжних пристроїв до системи автоматизацiї банку вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

     24.8. Iнкасацiя готiвки, прийнятої для подальшого її переказу, здiйснюється вiдповiдно до законодавства України";

     16) абзац четвертий пункту 27.1 статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Внутрiшньобанкiвський переказ здiйснюється банком у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     17) статтю 28 доповнити пунктом 28.6 такого змiсту:

     "28.6. Учасники платiжних систем мають право формувати гарантiйнi депозити, а також використовувати гарантiї, акредитиви та iншi документарнi форми забезпечення зобов'язань пiд час здiйснення переказiв iз застосуванням електронних платiжних засобiв.

     Гарантiйнi депозити учасникiв платiжних систем для виконання переказiв у межах України формуються в гривнях та розмiщуються на рахунках у Нацiональному банку України або в банках України вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України";

     18) пункт 31.1 статтi 31 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Банк, що обслуговує платника протягом п'яти робочих днiв пiсля зарахування на кореспондентський рахунок коштiв, повернутих банком отримувача за переказом, який не був виплачений у готiвковiй формi через неявку отримувача, зобов'язаний повiдомити платника про їх повернення";

     19) у статтi 32:

     а) пункт 32.1 доповнити пiдпунктом 32.1.1 такого змiсту:

     "32.1.1. Банки, якi уклали агентськi договори з юридичними особами (комерцiйними агентами), несуть вiдповiдальнiсть перед платником та отримувачем, пов'язану з проведенням переказу, вiдповiдно до цього Закону та умов укладених мiж ними договорiв";

     б) у пiдпунктi 32.3.2 пункту 32.3 слова "вiдповiдну суму коштiв з рахунку платника" замiнити словами "за рахунок власних коштiв суму переказу";

     20) назву статтi 36 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 36. Вiдповiдальнiсть установ - учасникiв платiжних систем";

     21) у статтi 37 слова "сто вiсiмдесят днiв" замiнити словами "дев'яносто календарних днiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     22) у статтi 39:

     а) у пунктi 39.2 слова "конфiденцiальна iнформацiя" замiнити словами "iнформацiя з обмеженим доступом" у вiдповiдних вiдмiнках;

     б) друге речення пункту 39.5 викласти в такiй редакцiї: "На пiдставi договорiв та вiдповiдно до цього Закону зазначену дiяльнiсть має право здiйснювати юридична особа, засновниками якої є учасники платiжних систем, процесинговi установи, платiжнi органiзацiї";

     23) статтю 42 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 42. Здiйснення контролю за проведенням переказу

     42.1. Контроль за дотриманням учасниками платiжних систем нормативно-правових актiв, що регламентують порядок проведення переказу, а також застосування вiдповiдних заходiв впливу, передбачених законодавством України, покладаються на Нацiональний банк України.

     42.2. Нацiональний банк України має право встановлювати заборону, обмеження або обов'язковi вимоги щодо участi учасникiв, користувачiв у платiжних системах та системах розрахункiв, обсягiв операцiй у готiвковiй та/або в безготiвковiй формi в Українi.

     42.3. Нацiональний банк України має право встановлювати обов'язковi вимоги та обмеження щодо дiяльностi банку як еквайра та/або емiтента, якщо дiяльнiсть цього банку призвела до порушення безпеки переказiв з використанням електронних платiжних засобiв, що мало наслiдками фiнансовi втрати держателiв електронних платiжних засобiв";

     24) у текстi Закону слова "член", "спецiальний платiжний засiб", "нацiональна валюта", "небанкiвська платiжна система", "Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "учасник", "електронний платiжний засiб", "гривня", "платiжна система", "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     3. Абзац другий частини першої статтi 21 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) викласти в такiй редакцiї:

     "щодо ринку банкiвських послуг та дiяльностi з переказу коштiв - Нацiональним банком України".

     4. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) у частинi третiй статтi 207 слова "електронно-числового пiдпису" замiнити словами "електронного пiдпису";

     2) статтю 1069 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Розмiр плати за використання клiєнтом коштiв банку, яке не встановлене договором, не може перевищувати подвiйну облiкову ставку Нацiонального банку України";

     3) частину третю статтi 1087 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Граничнi суми розрахункiв готiвкою для фiзичних та юридичних осiб, а також для фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до цiєї статтi встановлюються Нацiональним банком України".

     5. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтями 16313 та 16314 такого змiсту:

     "Стаття 16313. Порушення порядку приймання готiвки для подальшого її переказу

     Порушення законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо порядку приймання готiвки для подальшого її переказу -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб юридичної особи - суб'єкта господарювання вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 16314. Порушення порядку здiйснення операцiй з електронними грошима

     Порушення законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо порядку здiйснення операцiй з електронними грошима -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб юридичної особи - суб'єкта господарювання вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке ж порушення, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) у статтi 1665:

     а) назву пiсля слiв "банкiвського законодавства" доповнити словами "законодавства, яке регулює переказ коштiв в Українi";

     б) доповнити частинами другою - четвертою та примiткою такого змiсту:

     "Порушення законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, якi регулюють переказ коштiв в Українi, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб платiжної органiзацiї, члена/учасника платiжної системи вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення встановлених Нацiональним банком України загальних параметрiв монiторингу з метою iдентифiкацiї помилкових та неналежних переказiв iз застосуванням електронних платiжних засобiв -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб еквайра та/або емiтента вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Неповiдомлення про помилковi/неналежнi перекази та суб'єктiв цих переказiв iнших членiв/учасникiв платiжної системи -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб члена/учасника платiжної системи вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Термiни "еквайр", "емiтент", "платiжна органiзацiя", "член/учасник платiжної системи" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi";

     3) частину першу статтi 2343 пiсля слiв "пов'язаних з" доповнити словами "порушенням порядку здiйснення операцiй з електронними грошима (стаття 16314)";

     4) абзац "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1722 - 1729, 1772)" пункту 1 частини першої статтi 255 пiсля цифр "16312" доповнити цифрами "16313".

     6. У статтi 200 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     назву пiсля слова "рахункiв" доповнити словами "електронними грошима";

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiдробка документiв на переказ, платiжних карток чи iнших засобiв доступу до банкiвських рахункiв, електронних грошей, а так само придбання, зберiгання, перевезення, пересилання з метою збуту пiдроблених документiв на переказ, платiжних карток або їх використання чи збут, а також неправомiрний випуск або використання електронних грошей".

     7. У Законi України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84; 2011 р., N 18, ст. 123):

     1) частину другу статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Споживач має право на вiльний вибiр товарiв i послуг у зручний для нього час та на вiльне використання електронних платiжних засобiв з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видiв) розрахункiв, установлених законодавством України.

     Продавець (виконавець) зобов'язаний всiляко сприяти споживачевi у вiльному виборi продукцiї та форм її оплати.

     Забороняється примушувати споживача придбавати продукцiю неналежної якостi або непотрiбного йому асортименту, у будь-який спосiб обмежувати використання ним електронних платiжних засобiв, якщо вiдповiдно до законодавства продавець (виконавець) зобов'язаний приймати їх до сплати";

     2) частину першу статтi 23 доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) обмеження або вiдмову в реалiзацiї прав споживачiв, установлених частиною другою статтi 17 цього Закону, - у розмiрi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     8. Статтю 8 Закону України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст. 37) доповнити пунктом 20 такого змiсту:

     "20) здiйснює контроль за дотриманням порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), порядку приймання готiвки юридичними особами (крiм банкiв) та за дотриманням установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення суб'єктами господарювання можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв".

     9. У Законi України "Про електронний цифровий пiдпис" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 276):

     1) частину сьому статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок застосування електронного пiдпису, у тому числi електронного цифрового пiдпису в банкiвськiй системi України та суб'єктами переказу коштiв визначається Нацiональним банком України";

     2) статтю 10 доповнити частиною дванадцятою такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право створити Засвiдчувальний центр для забезпечення реєстрацiї, засвiдчення чинностi вiдкритих ключiв та акредитацiї центрiв сертифiкацiї ключiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Нацiональному банку України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 вересня 2012 року
N 5284-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.