ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України стосовно повноважень органiв державної влади щодо встановлення вимог до iнвестування активiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У статтi 31 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 16, ст. 114; 2004 р., N 2, ст. 6; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110):

     1) частину двадцять третю викласти в такiй редакцiї:

     "Обмеження щодо максимальних обсягiв активiв кожної категорiї, вимоги до якостi таких активiв, вимоги щодо наявностi та рiвня кредитного рейтингу активiв певних категорiй та/або банкiв та емiтентiв цiнних паперiв, у яких розмiщуються кошти страхових резервiв, встановлюються Уповноваженим органом";

     2) частину двадцять четверту виключити.

     2. Частину другу статтi 38 Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) дотримуватися внутрiшнiх правил та процедур оцiнки i управлiння ризиками, пов'язаними з iнвестуванням пенсiйних активiв, що вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг".

     II. Цей Закон набирає чинностi через чотири мiсяцi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4270-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.