ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Нацiонального банку України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     визначення термiнiв "грошово-кредитна полiтика" та "кредитор останньої iнстанцiї" викласти в такiй редакцiї:

     "грошово-кредитна полiтика - комплекс заходiв у сферi грошового обiгу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабiльностi грошової одиницi України через використання визначених цим Законом засобiв та методiв";

     "кредитор останньої iнстанцiї - Нацiональний банк України, до якого може звернутися банк для отримання рефiнансування в разi вичерпання iнших можливостей рефiнансування";

     пiсля визначення термiна "грошово-кредитна полiтика" доповнити визначенням такого змiсту:

     "грошово-кредитнi зобов'язання - валюта в обiгу, фiнансовi вимоги до Нацiонального банку України, за винятком зобов'язань Нацiонального банку України перед Кабiнетом Мiнiстрiв України та мiжнародними фiнансовими органiзацiями";

     пiсля визначення термiна металевi рахунки доповнити визначеннями такого змiсту:

     "мiжнароднi стандарти аудиту - прийнятi Мiжнародною федерацiєю бухгалтерiв документи, що визначають стандарти аудиту;

     мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку документи, що визначають стандарти фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку;

     нереалiзованi доходи/витрати - доходи/витрати вiд переоцiнки фiнансових активiв та зобов'язань, монетарного золота та банкiвських металiв, а також доходи/витрати вiд купiвлi iноземної валюти, монетарного золота та банкiвських металiв, якщо такi операцiї здiйснюються не за офiцiйним валютним курсом";

     визначення термiна "основнi засади грошово-кредитної полiтики" виключити;

     визначення термiна "облiкова ставка Нацiонального банку України" викласти в такiй редакцiї:

     "облiкова ставка Нацiонального банку України - один iз монетарних iнструментiв, за допомогою якого Нацiональний банк України встановлює для банкiв та iнших суб'єктiв грошово-кредитного ринку орiєнтир щодо вартостi залучених та розмiщених грошових коштiв";

     пiсля визначення термiна "платiжний баланс" доповнити визначенням такого змiсту:

     "реалiзованi доходи/витрати - доходи/витрати вiд переоцiнки пiд час вибуття переоцiнених фiнансових активiв i зобов'язань, монетарного золота та банкiвських металiв";

     у визначеннi термiна "ставки рефiнансування Нацiонального банку України" друге речення виключити;

     визначення термiна "цiнова стабiльнiсть" викласти в такiй редакцiї:

     "цiнова стабiльнiсть - збереження купiвельної спроможностi нацiональної валюти шляхом пiдтримання у середньостроковiй перспективi (вiд 3 до 5 рокiв) низьких, стабiльних темпiв iнфляцiї, що вимiрюються iндексом споживчих цiн";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Термiн "дiлова репутацiя" розумiється у значеннi, визначеному Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     2) у частинi другiй статтi 2 слова "керiвних органiв" замiнити словами "Ради Нацiонального банку України (далi - Рада Нацiонального банку), Правлiння Нацiонального банку України (далi - Правлiння Нацiонального банку)";

     3) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Доходи та витрати

     Нацiональний банк щорiчно складає кошторис доходiв та витрат, який повинен забезпечувати виконання Нацiональним банком його функцiй, установлених Конституцiєю України та цим Законом.

     Нацiональний банк включає до кошторису доходiв та витрат прогнозованi доходи, а також прогнозованi витрати, в тому числi амортизацiйнi вiдрахування, резерви пiд знецiнення активiв та iнвестицiї, що спрямовуються на забезпечення дiяльностi Нацiонального банку.

     Нацiональний банк вiдображає доходи та витрати, визначає прибуток (збитки) та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     Нацiональний банк створює загальнi резерви, якi використовуються на покриття його збиткiв, резерв переоцiнки, який використовується на покриття нереалiзованих витрат, а також iншi резерви.

     У разi недостатностi коштiв загальних резервiв перевищення витрат Нацiонального банку над його доходами компенсується за рахунок коштiв Державного бюджету України наступного за звiтним року";

     4) доповнити статтею 51 такого змiсту:

     "Стаття 51. Прибуток до розподiлу

     Одержання прибутку не є метою дiяльностi Нацiонального банку.

     Нацiональний банк визначає прибуток до розподiлу шляхом зменшення прибутку на суму нереалiзованих доходiв. Нацiональний банк спрямовує нереалiзованi доходи до резерву переоцiнки.

     Нереалiзованi доходи, що стають реалiзованими у наступних перiодах, включаються до прибутку до розподiлу у вiдповiдних звiтних перiодах.

     Нацiональний банк компенсує суму перевищення нереалiзованих витрат над сумою резерву переоцiнки коштами прибутку поточного року, а в разi їх недостатностi - коштами загальних резервiв.

     Нацiональний банк здiйснює розподiл прибутку до розподiлу пiсля пiдтвердження зовнiшнiм аудитом та затвердження Радою Нацiонального банку рiчного фiнансового звiту у такому спiввiдношеннi:

     50 вiдсоткiв прибутку до розподiлу спрямовується до загальних резервiв та iнших резервiв Нацiонального банку. Вiдрахування до загальних резервiв проводяться поки сума загальних резервiв не дорiвнюватиме 10 вiдсоткам обсягу грошово-кредитних зобов'язань Нацiонального банку;

     50 вiдсоткiв прибутку до розподiлу перераховується до Державного бюджету України наступного за звiтним року.

     Пiсля формування загальних резервiв у розмiрi, передбаченому частиною п'ятою цiєї статтi, прибуток до розподiлу пiдлягає перерахуванню до Державного бюджету України у повному обсязi";

     5) частину другу статтi 6 замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "При виконаннi своєї основної функцiї Нацiональний банк має виходити iз прiоритетностi досягнення та пiдтримки цiнової стабiльностi в державi.

     Нацiональний банк у межах своїх повноважень сприяє стабiльностi банкiвської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цiлi, визначеної у частинi другiй цiєї статтi.

     Нацiональний банк також сприяє додержанню стiйких темпiв економiчного зростання та пiдтримує економiчну полiтику Кабiнету Мiнiстрiв України за умови, що це не перешкоджає досягненню цiлей, визначених у частинах другiй та третiй цiєї статтi";

     6) пункт 24 статтi 7 виключити;

     7) назву роздiлу II викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл II
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ";

     8) статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Завдання Ради Нацiонального банку

     Вiдповiдно до Конституцiї України основними завданнями Ради Нацiонального банку є розроблення Основних засад грошово-кредитної полiтики та здiйснення контролю за проведенням грошово-кредитної полiтики";

     9) у статтi 9:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Рада Нацiонального банку:

     1) розробляє Основнi засади грошово-кредитної полiтики, публiкує їх в офiцiйних виданнях та подає щорiчно до 15 вересня до Верховної Ради України для iнформування;

     2) здiйснює контроль за проведенням грошово-кредитної полiтики;

     3) здiйснює аналiз впливу грошово-кредитної полiтики України на стан соцiально-економiчного розвитку України та розробляє пропозицiї щодо внесення вiдповiдних змiн до неї;

     4) затверджує Регламент Ради Нацiонального банку України;

     5) подає до Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України щорiчно до 1 квiтня вiдомостi про частину прогнозованого прибутку до розподiлу поточного року, яка пiдлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України, для включення до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рiк;

     6) затверджує щорiчно до 15 вересня кошторис доходiв та витрат Нацiонального банку на наступний рiк i подає до Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України вiдомостi про частину прогнозованого на наступний рiк прибутку до розподiлу, яка пiдлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;

     7) приймає рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Нацiонального банку;

     8) затверджує рiчний план проведення аудиторських перевiрок структурних пiдроздiлiв Нацiонального банку;

     9) визначає до 1 листопада звiтного року аудиторську фiрму, яка має досвiд у проведеннi аудиту за мiжнародними стандартами аудиту, для проведення аудиту фiнансової звiтностi Нацiонального банку;

     10) розглядає аудиторський висновок та затверджує до 30 квiтня наступного за звiтним року рiчну фiнансову звiтнiсть Нацiонального банку, звiт про виконання кошторису доходiв та витрат Нацiонального банку та розподiл прибутку до розподiлу за звiтний рiк, публiкує затверджену Радою Нацiонального банку рiчну фiнансову звiтнiсть Нацiонального банку на офiцiйному сайтi Нацiонального банку;

     11) затверджує рiшення Правлiння Нацiонального банку про участь Нацiонального банку у мiжнародних фiнансових органiзацiях;

     12) вносить рекомендацiї Правлiнню Нацiонального банку в межах розроблених Основних засад грошово-кредитної полiтики стосовно:

     методiв та форм прогнозування макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України, а також грошово-кредитної полiтики;

     окремих заходiв монетарного i регулятивного характеру та їх впливу на економiчний i соцiальний розвиток України;

     полiтики курсоутворення та валютного регулювання;

     розвитку банкiвської системи та окремих нормативних актiв з питань банкiвської дiяльностi;

     вдосконалення платiжної системи;

     iнших питань, вiднесених законом до компетенцiї Ради Нацiонального банку;

     13) вносить рекомендацiї Кабiнету Мiнiстрiв України стосовно впливу полiтики державних запозичень та податкової полiтики на стан грошово-кредитної сфери України;

     14) затверджує за поданням Правлiння Нацiонального банку методику визначення заробiтної плати Голови Нацiонального банку та його заступникiв";

     частину другу пiсля слiв "Правлiння Нацiонального банку" доповнити словами "(крiм випадкiв погодження вiдповiдно до цього Закону кандидатур на посади заступникiв Голови Нацiонального банку)";

     10) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Склад та формування Ради Нацiонального банку

     До складу Ради Нацiонального банку входять члени Ради Нацiонального банку, призначенi Президентом України та Верховною Радою України. Голова Нацiонального банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Нацiонального банку за посадою.

     Членом Ради Нацiонального банку може бути громадянин України, який постiйно проживає в Українi, має повну вищу освiту у галузi економiки, фiнансiв чи права або науковий ступiнь у галузi економiки, фiнансiв чи права i при цьому має не менше 10 рокiв досвiду роботи в органi законодавчої влади або на керiвних посадах в iнших органах державної влади та державних органах, якi забезпечують проведення та реалiзацiю державної фiнансової, економiчної чи правової полiтики, або на керiвних посадах у мiжнародних фiнансових органiзацiях, або на керiвних посадах у банку, або наукової роботи за фiнансовою, економiчною чи правовою тематикою та має бездоганну дiлову репутацiю, зокрема, не має судимостi, не погашеної i не знятої в установленому законом порядку.

     Особа не може бути членом Ради Нацiонального банку, якщо вона має представницький мандат або обiймає чи обiймала посаду керiвника органу державної влади та iншого державного органу (якщо не минув один рiк з дня її звiльнення з такої посади), або є керiвником полiтичної партiї чи членом керiвних органiв полiтичної партiї, є керiвником або входить до складу керiвного органу юридичної особи, яка має на метi отримання прибутку, установ, якi надають фiнансовi послуги, є прямим або опосередкованим власником будь-якої кiлькостi акцiй банку.

     Для призначення членом Ради Нацiонального банку кандидат на цю посаду подає вiдомостi, що пiдтверджують вiдповiднiсть його кандидатури вимогам, установленим частинами другою та третьою цiєї статтi. Одна й та сама особа не може бути членом Ради Нацiонального банку бiльше нiж два строки.

     Президент України призначає сiм членiв Ради Нацiонального банку шляхом видання вiдповiдного указу.

     Верховна Рада України призначає сiм членiв Ради Нацiонального банку шляхом прийняття вiдповiдної постанови.

     Кандидатури осiб для призначення Верховною Радою України членами Ради Нацiонального банку проходять обговорення на спецiальному вiдкритому засiданнi профiльного комiтету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендацiї Верховнiй Радi України.

     Строк повноважень членiв Ради Нацiонального банку - сiм рокiв, крiм Голови Нацiонального банку, який входить до складу Ради Нацiонального банку на строк здiйснення ним повноважень за посадою.

     Повноваження члена Ради Нацiонального банку припиняються у зв'язку iз закiнченням строку його повноважень або в разi:

     а) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

     б) визнання його судом недiєздатним;

     в) невiдповiдностi дiяльностi члена Ради Нацiонального банку вимогам закону або втрати бездоганної дiлової репутацiї;

     г) вiдсутностi без поважних причин на двох засiданнях Ради Нацiонального банку пiдряд;

     д) невиконання обов'язкiв члена Ради Нацiонального банку (в тому числi за станом здоров'я) бiльше чотирьох мiсяцiв пiдряд;

     е) встановлення факту надання недостовiрної iнформацiї для призначення на посаду члена Ради Нацiонального банку;

     є) виникнення обставин, що виключають можливiсть особи бути членом Ради Нацiонального банку (вiдповiдно до частин другої i третьої цiєї статтi).

     У разi смертi або оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Нацiонального банку, повноваження такого члена Ради Нацiонального банку вважаються припиненими з дня його смертi, засвiдченої свiдоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рiшенням суду про оголошення особи померлою.

     Президент України звiльняє призначених ним членiв Ради Нацiонального банку шляхом видання вiдповiдного указу, в якому мають бути зазначенi пiдстави для звiльнення.

     Верховна Рада України звiльняє призначених нею членiв Ради Нацiонального банку шляхом прийняття вiдповiдної постанови за поданням профiльного комiтету Верховної Ради України, в якiй мають бути зазначенi пiдстави для звiльнення.

     Повноваження Голови Нацiонального банку як члена Ради Нацiонального байку достроково припиняються у зв'язку з його вiдставкою або в разi звiльнення його з посади з iнших пiдстав, визначених цим Законом.

     Члени Ради Нацiонального банку здiйснюють свої функцiї на громадських засадах. Членам Ради Нацiонального банку оплачуються витрати, понесенi у зв'язку iз виконанням ними повноважень вiдповiдно до Регламенту Ради Нацiонального банку України.

     Внутрiшнi питання органiзацiї дiяльностi Ради Нацiонального банку, порядок дiловодства та iншi питання визначаються Регламентом Ради Нацiонального банку України, який затверджується на її засiданнi.

     Розмiщення та органiзацiйно-матерiальне забезпечення Ради Нацiонального банку здiйснюються Нацiональним банком за рахунок його кошторисних витрат";

     11) у статтi 12:

     частини першу i третю пiсля слiв "Радою Нацiонального банку" доповнити словами "зi свого складу";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Головою Ради Нацiонального банку не може бути обрано Голову Нацiонального банку".

     У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати вiдповiдно частинами третьою - сьомою;

     12) у статтi 13:

     у назвi слова "та вiдкладальне вето" виключити;

     у частинi другiй цифри "4 - 8, 11" замiнити цифрами "5 - 7, 9-11";

     частину п'яту виключити;

     13) пiсля статтi 13 доповнити назвою роздiлу такого змiсту:

"Роздiл III
ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ ТА СТРУКТУРА НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ";

     14) статтi 15 i 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Повноваження Правлiння Нацiонального банку

     Правлiння Нацiонального банку:

     1) приймає рiшення:

     щодо надання пропозицiй Радi Нацiонального банку стосовно розроблення Основних засад грошово-кредитної полiтики;

     щодо економiчних засобiв та монетарних методiв для реалiзацiї Основних засад грошово-кредитної полiтики вiдповiдно до прийнятих рiшень Ради Нацiонального банку iз цих питань та необхiдностi забезпечення стабiльностi i купiвельної спроможностi нацiональної валюти;

     щодо банкiвського регулювання та нагляду;

     щодо органiзацiї системи рефiнансування;

     щодо визначення та здiйснення валютно-курсової полiтики, валютного регулювання та управлiння золотовалютними резервами;

     щодо функцiонування платiжних систем та органiзацiї розрахункiв;

     про емiсiю валюти України та вилучення з обiгу банкнот i монет;

     про встановлення та змiну облiкової та iнших процентних ставок Нацiонального банку;

     про диверсифiкацiю активiв Нацiонального банку та їх лiквiдностi;

     щодо лiмiтiв позабалансових зобов'язань Нацiонального банку;

     про формування резервiв та покриття фiнансових ризикiв Нацiонального банку;

     щодо мiнiмального розмiру золотовалютних резервiв Нацiонального банку;

     про встановлення лiмiтiв операцiй на вiдкритому ринку, якi здiйснює Нацiональний банк;

     про перелiк цiнних паперiв та iнших цiнностей, придатних для забезпечення кредитiв Нацiонального банку;

     про умови допуску iноземного капiталу до банкiвської системи України;

     про встановлення економiчних нормативiв для банкiв;

     про розмiр та порядок формування обов'язкових резервiв для банкiв;

     про застосування заходiв впливу до банкiв та iнших осiб, дiяльнiсть яких перевiряється Нацiональним банком вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     про створення та лiквiдацiю пiдприємств, установ Нацiонального банку;

     про участь у мiжнародних фiнансових органiзацiях;

     про купiвлю та продаж майна для забезпечення дiяльностi Нацiонального банку;

     щодо встановлення плати за наданi вiдповiдно до закону послуги (здiйсненi операцiї);

     2) подає на затвердження Радi Нацiонального банку рiчний звiт Нацiонального банку, проект кошторису доходiв та витрат на наступний рiк та iншi документи i рiшення вiдповiдно до статтi 9 цього Закону; надає на вимогу Ради Нацiонального банку для iнформування бухгалтерськi, статистичнi та iншi необхiднi для виконання її завдань вiдомостi щодо дiяльностi Нацiонального банку та банкiвської системи України;

     3) визначає органiзацiйнi основи та структуру Нацiонального банку, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та установи Нацiонального банку, статути його пiдприємств, порядок призначення керiвникiв пiдроздiлiв, пiдприємств та установ;

     4) затверджує штатний розпис Нацiонального банку та форми оплати працi;

     5) розробляє та подає на затвердження Радi Нацiонального банку методику визначення заробiтної плати Голови Нацiонального банку та його заступникiв;

     6) установлює порядок надання банкiвських лiцензiй банкам, iнших лiцензiй юридичним особам на здiйснення окремих банкiвських операцiй, а також iнших лiцензiй та дозволiв у випадках, передбачених законом;

     7) видає нормативно-правовi акти Нацiонального банку;

     8) затверджує Регламент Правлiння Нацiонального банку України;

     9) виконує функцiї, передбаченi статтями 3, 7, 23, 28 i 64 цього Закону, та iншi функцiї, що випливають з основної мети дiяльностi Нацiонального банку та не вiднесенi до повноважень Голови Нацiонального банку та Ради Нацiонального банку.

     Стаття 16. Склад та порядок формування Правлiння Нацiонального банку

     Правлiння Нацiонального банку очолює Голова Нацiонального банку.

     Правлiння Нацiонального банку складається з одинадцяти осiб: Голови Нацiонального банку, заступникiв Голови Нацiонального банку та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Нацiонального банку, що забезпечують виконання Нацiональним банком основної функцiї.

     Перелiк структурних пiдроздiлiв, що забезпечують виконання Нацiональним банком основної функцiї, керiвники яких за посадою входять до складу Правлiння Нацiонального банку, визначається Головою Нацiонального банку. Повноваження такого члена Правлiння Нацiонального банку припиняються у разi звiльнення його з посади, за якою вiн входить до складу Правлiння Нацiонального банку";

     15) статтю 17 доповнити частинами другою та третьою такого змiсту:

     "Рiшення Правлiння Нацiонального банку приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Правлiння Нацiонального банку має один голос.

     Засiдання Правлiння Нацiонального банку є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин вiд його складу";

     16) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Нацiонального банку

     Голова Нацiонального банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на сiм рокiв.

     Одна й та сама особа не може бути Головою Нацiонального банку бiльше нiж два строки пiдряд.

     Головою Нацiонального банку може бути громадянин України, який постiйно проживає в Українi, має повну вищу освiту у галузi економiки чи фiнансiв або науковий ступiнь у галузi економiки чи фiнансiв i при цьому має не менше 10 рокiв досвiду роботи в органi законодавчої влади або на керiвних посадах в iнших органах державної влади та державних органах, якi забезпечують проведення та реалiзацiю державної фiнансової, економiчної чи правової полiтики, або на керiвних посадах у мiжнародних фiнансових органiзацiях, або на керiвних посадах у банку, або наукової роботи за фiнансовою, економiчною чи правовою тематикою та має бездоганну дiлову репутацiю, зокрема, не має судимостi, не погашеної i не знятої в установленому законом порядку.

     Особа не може бути Головою Нацiонального банку, якщо вона має представницький мандат або обiймає чи обiймала посаду керiвника органу державної влади та iншого державного органу (якщо не минув один рiк з дня її звiльнення з такої посади), або є керiвником полiтичної партiї чи членом керiвних органiв полiтичної партiї, або є керiвником чи входить до складу керiвного органу юридичної особи (за винятком Нацiонального банку), або є прямим чи опосередкованим власником будь-якої кiлькостi акцiй (часток, паїв) юридичної особи. На час перебування на посадi Голова Нацiонального банку зупиняє членство в полiтичнiй партiї.

     Для призначення Головою Нацiонального банку кандидат на цю посаду подає вiдомостi, що пiдтверджують вiдповiднiсть його кандидатури вимогам, установленим частинами третьою та четвертою цiєї статтi.

     У разi незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, порядок внесення нової кандидатури регулюється Законом України "Про тимчасове виконання обов'язкiв посадових осiб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України".

     Одна кандидатура може вноситись не бiльше двох разiв.

     Голова Нацiонального банку звiльняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України у таких випадках:

     1) закiнчення строку повноважень;

     2) у зв'язку iз заявою про вiдставку, поданою у письмовому виглядi та прийнятою Президентом України;

     3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

     4) на пiдставi рiшення суду про визнання особи недiєздатною;

     5) припинення громадянства або виїзду за межi України на постiйне мiсце проживання;

     6) втрати бездоганної дiлової репутацiї;

     7) встановлення факту надання недостовiрної iнформацiї при призначеннi на посаду Голови Нацiонального банку;

     8) смертi або на пiдставi рiшення суду про оголошення особи померлою;

     9) невиконання посадових обов'язкiв, у тому числi за станом здоров'я, протягом бiльш як чотири мiсяцi пiдряд;

     10) виникнення обставин, що виключають можливiсть особи бути Головою Нацiонального банку (вiдповiдно до частин третьої i четвертої цiєї статтi).

     Голова Нацiонального банку перебуває на посадi до вступу на посаду новопризначеного Голови, крiм випадкiв, передбачених пунктами 2 - 10 частини восьмої цiєї статтi.

     У разi звiльнення Голови Нацiонального банку з посади у випадках, передбачених пунктами 2 - 10 частини восьмої цiєї статтi, тимчасове виконання обов'язкiв Голови Нацiонального банку здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про тимчасове виконання обов'язкiв посадових осiб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України";

     17) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Заступники Голови Нацiонального банку

     Голова Нацiонального банку має чотирьох заступникiв (у тому числi одного першого заступника), якi ним призначаються та звiльняються за погодженням з Радою Нацiонального банку.

     Заступником Голови Нацiонального банку може бути громадянин України, який вiдповiдає вимогам, установленим частиною другою статтi 10 цього Закону.

     Особа не може бути заступником Голови Нацiонального банку, якщо вона має представницький мандат або обiймає чи обiймала посаду керiвника органу державної влади та iншого державного органу (якщо не минув один рiк з дня її звiльнення з такої посади), або є керiвником полiтичної партiї чи членом керiвних органiв полiтичної партiї, або є керiвником чи входить до складу керiвного органу юридичної особи (за винятком Нацiонального банку, а також iнших юридичних осiб, у керiвних органах яких законом передбачено участь представникiв Нацiонального банку), або є прямим чи опосередкованим власником будь-якої кiлькостi акцiй банку. На час перебування на посадi заступник Голови Нацiонального банку зупиняє членство в полiтичнiй партiї.

     Для призначення заступником Голови Нацiонального банку кандидат на цю посаду подає вiдомостi, що пiдтверджують вiдповiднiсть його кандидатури вимогам, установленим частинами другою та третьою цiєї статтi.

     Рада Нацiонального банку погоджує кандидатуру на посаду заступника Голови Нацiонального банку у разi її вiдповiдностi вимогам, передбаченим частинами другою та третьою цiєї статтi.

     Заступник Голови Нацiонального банку звiльняється з посади, крiм загальних пiдстав, передбачених законодавством про державну службу, також у разi виникнення обставин, що виключають можливiсть особи бути заступником Голови Нацiонального банку (вiдповiдно до частин другої та третьої цiєї статтi), виявлення факту надання недостовiрної iнформацiї для призначення на посаду заступника Голови Нацiонального банку";

     18) у статтi 21:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Керiвники структурних пiдроздiлiв Нацiонального банку";

     доповнити частинами другою - четвертою такого змiсту:

     "Керiвником структурного пiдроздiлу, який за посадою входить до складу Правлiння Нацiонального банку, може бути громадянин України, який вiдповiдає вимогам, установленим частиною другою статтi 10 цього Закону. На керiвника такого структурного пiдроздiлу також поширюються обмеження, передбаченi частиною третьою статтi 20 цього Закону.

     Для призначення керiвником структурного пiдроздiлу, який за посадою входить до складу Правлiння Нацiонального банку, кандидат на цю посаду подає вiдомостi, що пiдтверджують вiдповiднiсть його кандидатури вимогам, установленим частиною другою цiєї статтi.

     Керiвник структурного пiдроздiлу, який за посадою входить до складу Правлiння Нацiонального банку, звiльняється з посади, крiм загальних пiдстав, передбачених законодавством про державну службу, також у разi виникнення обставин, що виключають можливiсть особи бути керiвником такого структурного пiдроздiлу (вiдповiдно до частини другої цiєї статтi), виявлення факту надання недостовiрної iнформацiї для призначення на посаду";

     19) пiсля статтi 21 назву роздiлу III виключити;

     20) статтю 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Основнi засади грошово-кредитної полiтики

     Основнi засади грошово-кредитної полiтики визначають показники дiяльностi Нацiонального банку у середньостроковiй перспективi для досягнення цiлей Нацiонального банку, визначених статтею 6 цього Закону

     При розробленнi Основних засад грошово-кредитної полiтики використовуються макроекономiчнi показники, розрахованi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Нацiональний банк iнформує Верховну Раду України про Основнi засади грошово-кредитної полiтики та стан грошово-кредитного ринку в державi в порядку, передбаченому статтями 9 та 51 цього Закону;

     21) статтю 25 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Нацiональний банк має право надавати кредити для рефiнансування банку, якщо це не тягне за собою ризикiв для банкiвської системи";

     22) статтю 29 пiсля слiв "вiдкритого ринку Нацiонального банку" доповнити словами "в тому числi з премiєю або з дисконтом";

     23) текст статтi 41 викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк встановлює обов'язковi для банкiвської системи стандарти та правила ведення бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, що вiдповiдають вимогам законiв України та мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi";

     24) частину другу статтi 48 доповнити пунктами 3 та 4 такого змiсту:

     "3) повернення Нацiональним банком валютних коштiв мiжнародним фiнансовим органiзацiям, iноземним центральним банкам та iншим кредиторам, включаючи вiдсотки за користування такими коштами та iншi обов'язковi нарахування;

     4) участь у формуваннi капiталу i дiяльностi мiжнародних органiзацiй вiдповiдно до статтi 43 цього Закону";

     25) статтю 50 виключити;

     26) у статтi 52:

     частину другу доповнити словами "та грошово-кредитного ринку";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України, мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади на запит Нацiонального банку надають iнформацiю, що має вплив на стан платiжного балансу, на монетарнi процеси, грошово-кредитний ринок, включаючи щомiсячну iнформацiю про показники доходiв, видаткiв i дефiциту державного та зведеного бюджетiв, стан державного боргу та графiк платежiв за ним";

     27) статтi 53 i 54 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 53. Гарантiї невтручання

     Не допускається втручання органiв державної влади та iнших державних органiв чи їх посадових та службових осiб, будь-яких юридичних чи фiзичних осiб у виконання функцiй i повноважень Нацiонального банку, Ради Нацiонального банку, Правлiння Нацiонального банку чи службовцiв Нацiонального банку iнакше, як в межах, визначених Конституцiєю України та цим Законом.

     Нацiональний банк подає звiтнiсть та надає iнформацiю органам державної влади та iншим державним органам у випадках, передбачених Конституцiєю України та цим Законом.

     Законодавче регулювання питань, пов'язаних з виконанням Нацiональним банком своїх функцiй, здiйснюється шляхом внесення змiн до цього Закону.

     Стаття 54. Заборона надання кредитiв державi

     Нацiональний банк не має права надавати кредити в нацiональнiй та iноземнiй валютi, як прямо, так i опосередковано через державну установу, iншу юридичну особу, майно якої перебуває у державнiй власностi, на фiнансування витрат Державного бюджету України.

     Нацiональний банк не має права купувати на первинному ринку цiннi папери, емiтованi Кабiнетом Мiнiстрiв України, державною установою, iншою юридичною особою, майно якої перебуває у державнiй власностi";

     28) у статтi 68:

     частину першу доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) забезпечує щомiсячне iнформування громадськостi про рiшення Правлiння Нацiонального банку стосовно процентних ставок та умов проведення трансакцiй з банками та про факти, якi є важливими для осiб, що функцiонують на фiнансовому ринку, а також про здiйснювану ним полiтику рефiнансування, валютну полiтику, в тому числi публiкує iнформацiю про:

     наданi банкам кредити (на строк бiльше 30 календарних днiв) з обов'язковим зазначенням суми кредиту, типу наданого забезпечення та дати вiдповiдного рiшення Нацiонального банку;

     здiйснення валютних iнтервенцiй з обов'язковим зазначенням виду операцiї (купiвля/продаж iноземної валюти), обсягу операцiї, виду валюти та курсу валютної iнтервенцiї";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк iнформує громадськiсть про свою дiяльнiсть шляхом опублiкування вiдповiдних вiдомостей на офiцiйному сайтi та в офiцiйному виданнi Нацiонального банку, проведення керiвниками Нацiонального банку прес-конференцiй, виступiв на радiо i телебаченнi та в iнший передбачений законом спосiб".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою;

     29) у статтi 69:

     у частинi першiй слова ревiзiйним управлiнням замiнити словами "пiдроздiлом внутрiшнього аудиту";

     частину другу замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "Керiвник пiдроздiлу внутрiшнього аудиту призначається та звiльняється з посади за погодженням з Радою Нацiонального банку.

     Голова Нацiонального банку визначає порядок та перiодичнiсть проведення внутрiшнього аудиту в структурних пiдроздiлах Нацiонального банку.

     Рада Нацiонального банку затверджує рiчний план проведення аудиторських перевiрок структурних пiдроздiлiв Нацiонального банку.

     Пiдроздiл внутрiшнього аудиту регулярно iнформує Правлiння Нацiонального банку та Раду Нацiонального банку про результати проведених аудиторських перевiрок";

     30) статтю 70 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 70. Зовнiшнiй аудит

     Аудит рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку проводиться не рiдше одного разу на рiк аудиторською фiрмою, яка має досвiд у проведеннi аудиту за мiжнародними стандартами аудиту.

     Рада Нацiонального банку визначає аудиторську фiрму для перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку за поданням Правлiння Нацiонального банку.

     Одна й та сама аудиторська фiрма не має права проводити аудит рiчної фiнансової звiтностi Нацiонального банку бiльше нiж п'ять рокiв пiдряд.

     Рахункова палата в порядку здiйснення контролю за надходженням коштiв до Державного бюджету України та використанням коштiв Державного бюджету України здiйснює перевiрку виконання кошторису доходiв та витрат Нацiонального банку";

     31) частину першу статтi 71 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) надавати кредити, позики юридичним та фiзичним особам, крiм випадкiв, передбачених цим Законом";

     32) роздiл XV "Прикiнцевi положення" доповнити пунктами 4 та 5 такого змiсту:

     "4. Квалiфiкацiйнi вимоги до членiв Ради Нацiонального банку та Голови Нацiонального банку, визначенi цим Законом, поширюються на осiб, якi призначаються на посади члена Ради Нацiонального банку та Голови Нацiонального банку пiсля набрання чинностi Законом України вiд 9 липня 2010 року "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Нацiонального банку України".

     Члени Ради Нацiонального банку, призначенi на посади до дня набрання чинностi Законом України вiд 9 липня 2010 року "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Нацiонального банку України", продовжують здiйснювати свої повноваження до закiнчення строку, на який вони були призначенi.

     5. Нацiональному банку у тримiсячний строк з дня набрання чинностi Законом України вiд 9 липня 2010 року "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Нацiонального банку України" сформувати склад Правлiння Нацiонального банку вiдповiдно до запроваджених ним вимог та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом".

     2. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2006 р., N 12, ст. 100; 2007 р., N 33, ст. 440):

     1) статтю 42 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Не можуть бути керiвниками банку особи, якi займали посади Голови Нацiонального банку України, заступникiв Голови Нацiонального банку України, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, якi за посадою входили до складу Правлiння Нацiонального банку України, та членiв Ради Нацiонального банку України, якщо з дня припинення їх повноважень не минув один рiк";

     2) у частинi четвертiй статтi 60 слова "узагальнену по банках" виключити.

     3. У Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189; 2004 р., N 5, ст. 34):

     1) частину п'яту статтi 33 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Нацiональний банк України до 15 вересня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України Основнi засади грошово-кредитної полiтики на наступний бюджетний перiод.

     Нацiональний банк України подає до Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України до 15 березня року, що передує плановому, прогнознi монетарнi показники на наступний рiк та до 1 квiтня року, що передує плановому, - вiдомостi про частину прогнозованого прибутку до розподiлу поточного року, яка пiдлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України, для включення до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рiк";

     2) статтю 50 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Перерахування Нацiональним банком України до Державного бюджету України на поточний рiк частини прибутку до розподiлу здiйснюється однiєю сумою за пiдсумками року пiсля затвердження Радою Нацiонального банку України в установленому порядку звiту про виконання кошторису доходiв та витрат Нацiонального банку України та розподiл прибутку до розподiлу. Авансове перерахування коштiв Нацiонального банку України до Державного бюджету України забороняється".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 90 днiв з дня його опублiкування, крiм пiдпунктiв 3 i 4 пункту 1, пiдпункту 2 пункту З роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
9 липня 2010 року
N 2478-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.