ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Нацiонального банку України та вдосконалення процесiв управлiння кредитними ризиками банкiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) в останньому абзацi статтi 1 слова "iстотна участь" замiнити словами "iстотна участь, Кредитний реєстр Нацiонального банку України";

     2) пункт 9 статтi 7 доповнити словами "створює та веде Кредитний реєстр Нацiонального банку України".

     2. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiном такого змiсту:

     "кредитний реєстр Нацiонального банку України (далi - Кредитний реєстр) - iнформацiйна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберiгання, змiну, використання та поширення (надання) iнформацiї про кредитнi операцiї банкiв та про стан виконання зобов'язань за такими операцiями, аналiз та класифiкацiю кредитiв";

     у визначеннi термiна "кредитор банку" слово "боржника" замiнити словом "банку";

     2) статтю 49 доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "Банк використовує iнформацiю з Кредитного реєстру для оцiнки кредитного ризику";

     3) статтю 62 пiсля частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональний банк України зобов'язаний надавати банкам доступ до iнформацiї з Кредитного реєстру, що становить банкiвську таємницю, яка складається з вiдомостей, визначених частиною одинадцятою статтi 671 цього Закону".

     У зв'язку з цим частини десяту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - шiстнадцятою;

     4) главу 12 доповнити статтею 671 такого змiсту:

     "Стаття 671. Кредитний реєстр

     Нацiональний банк України у визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України порядку створює та веде Кредитний реєстр з метою сприяння фiнансовiй стабiльностi, здiйснення банкiвського нагляду та управлiння банками кредитним ризиком у межах реалiзацiї державної полiтики з питань нацiональної безпеки України в економiчнiй сферi.

     Банк подає до Кредитного реєстру iнформацiю про здiйсненi ним щодо боржника кредитнi операцiї, зазначенi у частинi першiй статтi 49 цього Закону, якщо сума заборгованостi (за основною сумою та вiдсотками) за такими кредитними операцiями дорiвнює або перевищує 100 розмiрiв мiнiмальних заробiтних плат (або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на перший робочий день мiсяця, наступного за звiтним). Iнформацiя про кредитнi операцiї банкiв, щодо яких Нацiональним банком України прийнято рiшення про вiднесення їх до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю, подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень.

     Банк подає до Кредитного реєстру iнформацiю, що складається з:

     1) вiдомостей, що iдентифiкують боржника, а саме:

     для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, дата народження, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку в паспортi);

     для юридичних осiб - повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     2) iнформацiї про умови кредитної операцiї та виконання зобов'язань за кредитною операцiєю:

     вид кредиту / наданого фiнансового зобов'язання;

     номер кредитного договору;

     дата укладення кредитного договору;

     загальна сума кредиту / сума наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     заборгованiсть за кредитною операцiєю;

     вид валюти зобов'язання;

     кiнцева дата погашення кредиту / дiї наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     розмiр простроченої заборгованостi;

     кiлькiсть днiв прострочення;

     клас позичальника;

     3) iнформацiї про належнiсть боржника до пов'язаних з банком осiб;

     4) iнформацiї про забезпечення виконання зобов'язань за кредитною операцiєю, у тому числi порукою (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання; вид забезпечення);

     5) iншої iнформацiї про боржника - юридичну особу, а саме:

     вид економiчної дiяльностi боржника, перiод, за який визначено вид економiчної дiяльностi;

     належнiсть боржника до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем, яку банк аналiзує для визначення розмiру кредитного ризику; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осiб, якi знаходяться пiд спiльним контролем; статус участi боржника у групi (материнська компанiя чи учасник); клас групи, визначений на пiдставi консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi;

     належнiсть боржника до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик;

     вiдомостi, що iдентифiкують власникiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи (для фiзичних осiб - власникiв: прiзвище, iм'я та по батьковi, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце реєстрацiї; для юридичних осiб - власникiв: повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань);

     факт проходження аудиту фiнансової звiтностi боржника або консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi групи, до складу якої входить боржник.

     Перелiк iнформацiї, яка подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень, може бути обмежений окремими нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб за погодженням з Нацiональним банком України.

     Порядок подання iнформацiї до Кредитного реєстру та видалення iнформацiї з Кредитного реєстру визначається Нацiональним банком України.

     Банки та Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разi делегування їй повноважень зобов'язанi передавати до Кредитного реєстру та оновлювати iнформацiю, передбачену цим Законом, станом на перший день мiсяця, наступного за звiтним. Iнформацiя передається до Кредитного реєстру не пiзнiше одинадцятого робочого дня мiсяця, наступного за звiтним. Iнформацiя, що передається до Кредитного реєстру банками та Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб або уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень, у тому числi та, що iдентифiкує боржника, обробляється з метою сприяння фiнансовiй стабiльностi, здiйснення банкiвського нагляду та забезпечення банками оцiнки кредитного ризику для захисту iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв банкiв у межах реалiзацiї державної полiтики з питань нацiональної безпеки України в економiчнiй сферi.

     При здiйсненнi кредитної операцiї та укладаннi вiдповiдного договору банк зобов'язаний отримати згоду боржника - фiзичної особи про передачу iнформацiї до Кредитного реєстру. Вiдсутнiсть такої згоди боржника - фiзичної особи має наслiдком вiдмову банку в укладеннi договору та здiйсненнi кредитної операцiї. Банки передають iнформацiю до Кредитного реєстру без необхiдностi отримання на це згоди боржника - юридичної особи, при цьому письмово повiдомивши про це боржника - юридичну особу. Iнформацiя про iнших пов'язаних з боржником осiб, вiдомостi щодо яких банк передає до Кредитного реєстру вiдповiдно до пункту 5 частини третьої цiєї статтi, передається без необхiдностi отримання на це згоди таких осiб, при цьому боржник повiдомляє цих осiб про передачу даних стосовно них до Кредитного реєстру. Боржник має право отримати на безоплатнiй основi у банку iнформацiю щодо того, яка iнформацiя стосовно iнших пов'язаних з цим боржником осiб була передана банком до Кредитного реєстру згiдно з частиною третьою цiєї статтi.

     Боржник та iншi особи, iнформацiя стосовно яких мiститься у Кредитному реєстрi (далi в цiй статтi - заявник), мають право доступу до даних про себе та до вiдомостей щодо запитiв на отримання таких даних стосовно них у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Нацiональний банк України зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви заявника безоплатно надати йому iнформацiю з Кредитного реєстру або повiдомити про вiдсутнiсть у Кредитному реєстрi iнформацiї стосовно нього у визначеному нормативно-правовими актами Нацiонального банку України порядку.

     У разi незгоди з iнформацiєю, що мiститься стосовно нього у Кредитному реєстрi, заявник має право звернутися до Нацiонального банку України iз заявою про виправлення чи видалення такої iнформацiї з Кредитного реєстру. У разi отримання заяви заявника про виправлення чи видалення iнформацiї стосовно нього з Кредитного реєстру Нацiональний банк України на час перевiрки iнформацiї позначає iнформацiю про кредитну операцiю боржника вiдповiдною позначкою та протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви звертається до банку, який надав iнформацiю до Кредитного реєстру, для її уточнення або до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженої особи Фонду у разi делегування їй повноважень, якщо iнформацiя була надана банком, щодо якого Нацiональним банком України прийнято рiшення про вiднесення його до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю.

     Банк або Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноважена особа Фонду у разi делегування їй повноважень протягом 15 робочих днiв з дня звернення Нацiонального банку України зобов'язанi передати уточнену iнформацiю до Кредитного реєстру або надати вмотивовану вiдмову у внесеннi змiн до Кредитного реєстру. Нацiональний банк України залишає iнформацiю без змiн та знiмає з неї позначку у разi пiдтвердження банком або Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень iнформацiї, що заперечується. У такому разi заявник у порядку, визначеному Нацiональним банком України, має право на включення до iнформацiї стосовно себе у Кредитному реєстрi коментаря обсягом не бiльше 100 слiв щодо iнформацiї, що заперечується, а Нацiональний банк України зобов'язаний долучити цей коментар до iнформацiї стосовно заявника.

     Нацiональний банк України не пiзнiше двадцять першого робочого дня з дня одержання заяви зобов'язаний повiдомити заявника про змiну iнформацiї стосовно нього у Кредитному реєстрi та надати витяг з Кредитного реєстру, що пiдтверджує внесення змiн до такої iнформацiї. Повiдомлення надається заявнику в письмовiй формi, якщо у заявi заявника не передбачено iншої форми повiдомлення.

     Нацiональний банк України у разi вмотивованої вiдмови у внесеннi змiн до Кредитного реєстру стосовно заявника банку, який надав iнформацiю до Кредитного реєстру, або Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженої особи Фонду у разi делегування їй повноважень надсилає заявнику копiю такої вмотивованої вiдмови. У разi ненадання банком, який передав iнформацiю до Кредитного реєстру, або Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженою особою Фонду у разi делегування їй повноважень вiдповiдi у встановлений цiєю статтею строк Нацiональний банк України вилучає або змiнює iнформацiю, що заперечується заявником, та iнформує заявника про ненадання вiдповiдi. Заявник має право оскаржити дiю або бездiяльнiсть банку, Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб чи уповноваженої особи Фонду у разi делегування їй повноважень або Нацiонального банку України до суду.

     Нацiональний банк України у встановленому ним порядку надає банкам доступ до iнформацiї з Кредитного реєстру про кредитнi операцiї боржника, загальна заборгованiсть якого перед одним банком (за основною сумою та вiдсотками), вiдповiдно до даних Кредитного реєстру, дорiвнює або перевищує 100 розмiрiв мiнiмальної мiсячної заробiтної плати (або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на перший робочий день мiсяця, наступного за звiтним). Така iнформацiя надається банку лише щодо боржникiв (та/або їх пов'язаних осiб), якщо вони є боржниками (та/або їх пов'язаними особами) цього банку, або за наявностi документально пiдтвердженого звернення особи щодо намiру здiйснити активну операцiю з цим банком та складається з:

     1) вiдомостей, що iдентифiкують боржника, а саме:

     для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, дата народження, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку в паспортi);

     для юридичних осiб - повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     2) iнформацiї про умови кредитної операцiї та виконання зобов'язань за кредитною операцiєю:

     вид кредиту / наданого фiнансового зобов'язання;

     номер кредитного договору;

     дата укладення кредитного договору;

     загальна сума кредиту / сума наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     заборгованiсть за кредитною операцiєю;

     вид валюти зобов'язання;

     кiнцева дата погашення кредиту / дiї наданого фiнансового зобов'язання вiдповiдно до договору;

     розмiр простроченої заборгованостi;

     кiлькiсть днiв прострочення;

     клас позичальника;

     коментар боржника щодо iнформацiї, розмiщеної стосовно нього у Кредитному реєстрi, з якою вiн не згоден (за наявностi);

     3) iнформацiї про належнiсть боржника до пов'язаних з банком осiб;

     4) iнформацiї про забезпечення виконання зобов'язань за кредитною операцiєю, у тому числi порукою (дата укладення договору про забезпечення виконання зобов'язання; вид забезпечення);

     5) iншої iнформацiї про боржника - юридичну особу, а саме:

     вид економiчної дiяльностi боржника, перiод, за який визначено вид економiчної дiяльностi;

     належнiсть боржника до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи юридичних осiб, що знаходяться пiд спiльним контролем, яку банк аналiзує для визначення розмiру кредитного ризику; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи юридичних осiб, якi знаходяться пiд спiльним контролем; статус участi боржника у групi (материнська компанiя чи учасник); клас групи, визначений на пiдставi консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi;

     належнiсть боржника до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик (визначена вiдповiдно до законодавства); перелiк юридичних осiб, що входять до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик; iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань кожної юридичної особи, що входить до групи пов'язаних контрагентiв, що несуть спiльний економiчний ризик;

     вiдомостi, що iдентифiкують власникiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками статутного капiталу юридичної особи (для фiзичних осiб - власникiв: прiзвище, iм'я та по батьковi, iдентифiкацiйний номер платника податку або серiя та номер паспорта / номер паспорта у формi картки (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття iдентифiкацiйного номера платника податкiв i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце реєстрацiї; для юридичних осiб - власникiв: повне найменування, iдентифiкацiйний код у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань);

     факт проходження аудиту фiнансової звiтностi боржника або консолiдованої/комбiнованої фiнансової звiтностi групи, до складу якої входить боржник.

     Нацiональний банк України використовує iнформацiю з Кредитного реєстру для аналiзу стану фiнансової системи з метою сприяння фiнансовiй стабiльностi у визначеному його нормативно-правовими документами порядку, зокрема з дотриманням вимоги щодо обмеження використання iнформацiї, що мiстить данi, якi iдентифiкують боржника або iншу особу.

     Банк отримує iнформацiю з Кредитного реєстру без права передачi її третiм особам. Нацiональний банк України не має права передавати iнформацiю з Кредитного реєстру третiм особам, крiм випадкiв, визначених цим Законом.

     Використання банками та Нацiональним банком України iнформацiї з Кредитного реєстру для iнших цiлей, нiж передбаченi законом, забороняється.

     Iнформацiя у Кредитному реєстрi зберiгається безстроково, крiм iнформацiї про кредитнi операцiї, зобов'язання за якими виконанi боржниками в повному обсязi або зобов'язання за якими припиненi. Iнформацiя про кредитнi операцiї, зобов'язання за якими виконанi боржниками в повному обсязi або зобов'язання за якими припиненi, видаляється Нацiональним банком України у визначеному ним порядку з Кредитного реєстру протягом 30 календарних днiв пiсля отримання iнформацiї вiд банку про погашення кредиту або припинення зобов'язання.

     Нацiональний банк України надає банкам доступ до Кредитного реєстру в режимi реального часу на безоплатнiй основi;

     5) частину третю статтi 76 пiсля слiв "крiм отримання звiтностi" доповнити словами "та iнформацiї до Кредитного реєстру".

     3. У Законi України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564 iз наступними змiнами):

     1) статтю 37 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разi делегування їй повноважень зобов'язаний подавати до Кредитного реєстру Нацiонального банку України iнформацiю в порядку та обсягах, визначених статтею 671 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", про кредитнi операцiї банкiв, щодо яких Нацiональним банком України прийнято рiшення про вiднесення їх до категорiї неплатоспроможних або про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю, та на постiйнiй основi оновлювати її, а також оновлювати на постiйнiй основi iнформацiю щодо погашення боргу позичальника, яка мiститься у бюро кредитних iсторiй, до якого ранiше передавалася iнформацiя банком (за наявностi пiдтвердження такої передачi)".

     У зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою;

     2) пункт 4 частини першої статтi 48 доповнити словами "оновлює iнформацiю, що мiститься у Кредитному реєстрi Нацiонального банку України".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через два мiсяцi з дня набрання чинностi цим Законом, крiм:

     абзацу четвертого пiдпункту 4 пункту 2 роздiлу I цього Закону (щодо обов'язку банкiв подавати до Кредитного реєстру Нацiонального банку України iнформацiю про здiйсненi ними кредитнi операцiї), який вводиться в дiю з 1 квiтня 2018 року;

     абзацiв тридцять сьомого - шiстдесятого пiдпункту 4 пункту 2 роздiлу I цього Закону, якi вводяться в дiю через шiсть мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом, але не пiзнiше 31 грудня 2018 року;

     пiдпункту 2 пункту 2 роздiлу I цього Закону, який вводиться в дiю з 1 сiчня 2019 року.

     2. Нацiональному банку України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     вжити заходiв для створення Кредитного реєстру Нацiонального банку України та забезпечити його ведення.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону.

     4. Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб:

     протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     з 1 липня 2018 року вжити заходiв для забезпечення подання до Кредитного реєстру Нацiонального банку України iнформацiї, передбаченої цим Законом, одночасно з поданням iнформацiї до Кредитного реєстру Нацiонального банку України повiдомити позичальникiв про подання iнформацiї стосовно них до Кредитного реєстру у визначеному Нацiональним банком України порядку.

     5. Банки передають у порядку, визначеному цим Законом та Нацiональним банком України, iнформацiю до Кредитного реєстру Нацiонального банку України щодо кредитних операцiй, зобов'язання за якими не виконанi боржниками у повному обсязi або зобов'язання за якими не припиненi на момент набрання чинностi цим Законом, без необхiдностi отримання на це згоди боржника.

     6. Банкам:

     з 1 квiтня 2018 року забезпечити подання до Кредитного реєстру Нацiонального банку України iнформацiї, передбаченої цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, у визначеному Нацiональним банком України порядку;

     протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом, але не пiзнiше 31 грудня 2018 року, повiдомити боржникiв (письмово та/або шляхом розмiщення iнформацiї на офiцiйному веб-сайтi банку та розмiщення iнформацiйних повiдомлень у вiддiленнях банку) про подання iнформацiї стосовно них до Кредитного реєстру Нацiонального банку України у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 лютого 2018 року
N 2277-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.