ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо заборони банкам змiнювати умови договору банкiвського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) доповнити статтею 10561 такого змiсту:

     2) "Стаття 10561. Проценти за кредитним договором

     1. Розмiр процентiв та порядок їх сплати за договором визначаються в договорi залежно вiд кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту i пропозицiй, якi склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розмiру облiкової ставки та iнших факторiв.

     2. Встановлений договором розмiр процентiв не може бути збiльшений банком в односторонньому порядку.

     3. Умова договору щодо права банку змiнювати розмiр процентiв в односторонньому порядку є нiкчемною";

     2) статтю 1061 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Умова договору щодо права банку змiнювати розмiр процентiв на строковий вклад в односторонньому порядку є нiкчемною".

     У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою.

     2. Статтю 55 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Банкам забороняється в односторонньому порядку змiнювати умови укладених з клiєнтами договорiв, зокрема, збiльшувати розмiр процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмiр за договорами банкiвського вкладу (крiм вкладу на вимогу), за винятком випадкiв, встановлених законом".

     II. Цей Закон набирає чинностi через 10 днiв з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
12 грудня 2008 року
N 661-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.