ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань запобiгання використанню банкiв та iнших фiнансових установ з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     З метою удосконалення законодавства з питань запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та приведення деяких законiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", а також недопущення використання банкiв та iнших фiнансових установ з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансування тероризму Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2):

     1) у статтi 2 визначення термiну "iдентифiкацiя особи" виключити.

     2) главу 11 викласти в такiй редакцiї:

"Глава 11
ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЯ ЛЕГАЛIЗАЦIЇ (ВIДМИВАННЮ) ДОХОДIВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

     Стаття 63. Запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     Банки зобов'язанi розробляти, впроваджувати та постiйно поновлювати правила внутрiшнього фiнансового монiторингу та програми його здiйснення з урахуванням вимог законодавства про запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

     Нацiональний банк України при здiйсненнi нагляду за дiяльнiстю банкiв не рiдше одного разу на рiк проводить перевiрку банкiв з питань дотримання ними законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

     Стаття 64. Обов'язок щодо iдентифiкацiї клiєнтiв

     Банкам забороняється вiдкривати та вести анонiмнi (номернi) рахунки.

     Банкам забороняється вступати в договiрнi вiдносини з клiєнтами - юридичними чи фiзичними особами у разi, якщо виникає сумнiв стосовно того, що особа виступає не вiд власного iменi.

     Банк зобов'язаний iдентифiкувати вiдповiдно до законодавства України:

     клiєнтiв, що вiдкривають рахунки в банку;

     клiєнтiв, якi здiйснюють операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу;

     клiєнтiв, що здiйснюють операцiї з готiвкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує еквiвалент 50000 гривень;

     осiб, уповноважених дiяти вiд iменi зазначених клiєнтiв.

     Рахунок клiєнту вiдкривається та зазначенi операцiї здiйснюються лише пiсля проведення iдентифiкацiї особи клiєнтiв та вжиття заходiв вiдповiдно до законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

     Банк має право витребувати, а клiєнт зобов'язаний надати документи i вiдомостi, необхiднi для з'ясування його особи, сутi дiяльностi, фiнансового стану. У разi ненадання клiєнтом необхiдних документiв чи вiдомостей або умисного подання неправдивих вiдомостей про себе банк вiдмовляє клiєнту у його обслуговуваннi. У разi наявностi при здiйсненнi iдентифiкацiї мотивованої пiдозри щодо надання клiєнтом недостовiрної iнформацiї або навмисного подання iнформацiї з метою введення в оману банк має надавати iнформацiю про фiнансовi операцiї клiєнта спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу.

     Для iдентифiкацiї клiєнта - юридичної особи банк має iдентифiкувати фiзичних осiб, якi є власниками цiєї юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економiчну вигоду вiд її дiяльностi. У разi якщо юридична особа є господарським товариством, банк має iдентифiкувати фiзичних осiб, якi мають iстотну участь у цiй юридичнiй особi. Клiєнт має надавати передбаченi законодавством вiдомостi, якi витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом. У разi ненадання таких вiдомостей клiєнтом рахунок не вiдкривається, а в разi наявностi ранiше вiдкритих рахункiв банк вiдмовляє в здiйсненнi обслуговування. Для iдентифiкацiї i вжиття заходiв, достатнiх, на думку банку, для пiдтвердження особи клiєнта - юридичної особи та для забезпечення спроможностi банку виконувати правила внутрiшнього фiнансового монiторингу та програми його здiйснення, у тому числi щодо виявлення фiнансових операцiй, що мають сумнiвний характер, банк має право витребувати передбачену законодавством iнформацiю, яка стосується iдентифiкацiї цiєї особи та її керiвникiв, у органiв державної влади, якi здiйснюють нагляд та/або контроль за дiяльнiстю цiєї юридичної особи, банкiв, iнших юридичних осiб, а також здiйснювати передбаченi законодавством заходи щодо збору такої iнформацiї з iнших джерел. Вказанi органи державної влади, банки, iншi юридичнi особи зобов'язанi протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку iнформацiю.

     Для iдентифiкацiї клiєнта - фiзичної особи та вжиття заходiв, достатнiх, на думку банку, для пiдтвердження його особи, банк має право витребувати iнформацiю, яка стосується iдентифiкацiї цiєї особи, у органiв державної влади, банкiв, iнших юридичних осiб, а також здiйснювати заходи щодо збору такої iнформацiї про цю особу, яка є необхiдною для виконання правил внутрiшнього фiнансового монiторингу та програм його здiйснення, у тому числi щодо виявлення фiнансових операцiй, що мають сумнiвний характер. Вказанi органи державної влади, банки, iншi юридичнi особи зобов'язанi протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку iнформацiю.

     Iдентифiкацiя клiєнта банку не є обов'язковою при здiйсненнi кожної операцiї, якщо клiєнт був ранiше iдентифiкований вiдповiдно до вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

     За наявностi рiшення уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрацiї юридичної особи або державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи, визнання в установленому порядку юридичної особи фiктивною або оголошення фiзичної особи померлою чи визнання безвiсно вiдсутньою банк закриває рахунок такої особи i невiдкладно надає iнформацiю спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу щодо такого рахунку та не перераховує чи iншим шляхом не розпоряджається коштами на цьому рахунку до отримання розпоряджень зазначеного органу. У випадку ненадходження протягом семи робочих днiв зазначених розпоряджень або рiшення суду стосовно вжиття чи невжиття заходiв щодо цих коштiв банк вирiшує пов'язанi з ними питання вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 65. Зберiгання документiв

     Усi документи про здiйснення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та результати iдентифiкацiї осiб, якi здiйснювали такi операцiї, банк зобов'язаний зберiгати протягом п'яти рокiв з дня проведення таких операцiй.

     Результати iдентифiкацiї власника рахунку та особи, уповноваженої дiяти вiд його iменi, зберiгаються банком протягом п'яти рокiв пiсля закриття рахунку".

     2. Статтю 18 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     Фiнансовим установам пiд час здiйснення (надання) фiнансових послуг забороняється вступати в договiрнi вiдносини з анонiмними особами, вiдкривати та вести анонiмнi (номернi) рахунки.

     Фiнансовим установам забороняється вступати в договiрнi вiдносини з клiєнтами - юридичними чи фiзичними особами у разi, якщо виникає сумнiв стосовно того, що особа виступає не вiд власного iменi.

     Фiнансова установа зобов'язана iдентифiкувати вiдповiдно до законодавства України:

     клiєнтiв, що вiдкривають рахунки у фiнансовiй установi та/або укладають договори про надання фiнансових послуг;

     клiєнтiв, якi здiйснюють операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу;

     осiб, уповноважених дiяти вiд iменi зазначених клiєнтiв.

     Фiнансова установа надає вiдповiднi фiнансовi послуги лише пiсля здiйснення iдентифiкацiї особи клiєнтiв та вжиття заходiв вiдповiдно до законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

     Фiнансова установа має право витребувати, а клiєнт зобов'язаний надати документи та передбаченi законодавством вiдомостi, необхiднi для з'ясування його особи. У разi ненадання клiєнтом необхiдних документiв та передбачених законодавством вiдомостей або умисного подання неправдивих вiдомостей про себе фiнансова установа вiдмовляє клiєнту у його обслуговуваннi та/або наданнi фiнансових послуг та/або не вiдкриває рахунок, а в разi наявностi ранiше вiдкритих рахункiв фiнансова установа вiдмовляє в здiйсненнi обслуговування та/або не укладає договiр про надання фiнансових послуг.

     У разi якщо виникає сумнiв стосовно того, що особа виступає не вiд власного iменi, фiнансова установа повинна iдентифiкувати також особу, вiд iменi якої здiйснюється фiнансова операцiя.

     У разi наявностi при здiйсненнi iдентифiкацiї мотивованої пiдозри щодо надання клiєнтом недостовiрної iнформацiї або навмисного подання клiєнтом iнформацiї з метою введення в оману фiнансова установа має надавати iнформацiю про фiнансовi операцiї клiєнта спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу.

     Для iдентифiкацiї клiєнта - юридичної особи фiнансова установа має iдентифiкувати фiзичних осiб, якi є власниками цiєї юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економiчну вигоду вiд її дiяльностi. У разi якщо юридична особа є господарським товариством, фiнансова установа має iдентифiкувати фiзичних осiб, якi мають iстотну участь у цiй юридичнiй особi. Клiєнт має надавати передбаченi законодавством вiдомостi, якi витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом. У разi ненадання таких вiдомостей клiєнтом фiнансова установа вiдмовляє в здiйсненнi обслуговування та/або наданнi фiнансових послуг та/або не вiдкриває рахунок, а в разi наявностi ранiше вiдкритих рахункiв фiнансова установа вiдмовляє в здiйсненнi обслуговування та/або не укладає договiр про надання фiнансових послуг. Для iдентифiкацiї i вжиття заходiв, передбачених законодавством для пiдтвердження особи клiєнта - юридичної особи та для забезпечення спроможностi фiнансової установи виконувати правила внутрiшнього фiнансового монiторингу та програми його здiйснення, у тому числi щодо виявлення фiнансових операцiй, що мають сумнiвний характер, фiнансова установа має право витребувати передбачену законодавством iнформацiю, яка стосується iдентифiкацiї цiєї особи та її керiвникiв, у органiв державної влади, якi здiйснюють нагляд та/або контроль за дiяльнiстю цiєї юридичної особи, банкiв, iнших юридичних осiб, а також здiйснювати передбаченi законодавством заходи щодо збору такої iнформацiї з iнших джерел. Вказанi органи державної влади, банки, iншi юридичнi особи зобов'язанi протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту безоплатно надати фiнансовiй установi таку iнформацiю.

     Для iдентифiкацiї клiєнта - фiзичної особи та вжиття заходiв, передбачених законодавством для пiдтвердження його особи, фiнансова установа має право витребувати iнформацiю про нього в органiв державної влади, банкiв, iнших юридичних осiб, а також здiйснювати передбаченi законодавством заходи щодо збору такої iнформацiї про цю особу, яка є необхiдною для виконання правил внутрiшнього фiнансового монiторингу та програм його здiйснення, у тому числi щодо виявлення фiнансових операцiй, що мають сумнiвний характер. Вказанi органи державної влади, банки, iншi юридичнi особи зобов'язанi протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту безоплатно надати фiнансовiй установi таку iнформацiю.

     Iдентифiкацiя не є обов'язковою при здiйсненнi кожної операцiї, якщо клiєнт був ранiше iдентифiкований вiдповiдно до законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

     За наявностi рiшення вiдповiдного органу державної влади про скасування державної реєстрацiї юридичної особи або державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи, визнання в установленому законом порядку юридичної особи фiктивною або оголошення судом фiзичної особи померлою чи визнання безвiсно вiдсутньою фiнансова установа припиняє подальше обслуговування такої особи i невiдкладно надає iнформацiю спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу щодо фiнансових активiв такої особи та не перераховує чи iншим шляхом не розпоряджається фiнансовими активами до отримання розпоряджень зазначеного органу. У разi ненадходження протягом семи робочих днiв зазначених розпоряджень або рiшення суду стосовно вжиття чи невжиття заходiв щодо цих фiнансових активiв фiнансова установа вирiшує пов'язанi з ними питання вiдповiдно до законодавства України".

     3. У Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2, N 5, ст. 48):

     1) частину третю статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти первинного фiнансового монiторингу, їх посадовi особи та iншi працiвники не несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову та кримiнальну вiдповiдальнiсть за надання Уповноваженому органу iнформацiї про фiнансову операцiю, якщо вони дiяли в межах цього Закону, навiть якщо такими дiями заподiяно шкоду юридичним або фiзичним особам, та за iншi дiї, пов'язанi з виконанням цього Закону";

     2) в абзацi першому статтi 11 слова "якщо сума, на яку вона проводиться, при безготiвкових розрахунках дорiвнює чи перевищує 300000 гривень або дорiвнює чи перевищує суму в iноземнiй валютi, еквiвалентну 300000 гривень, при розрахунках готiвкою дорiвнює чи перевищує 100000 гривень або дорiвнює чи перевищує суму в iноземнiй валютi, еквiвалентну 100000 гривень" замiнити словами "якщо сума, на яку вона проводиться, дорiвнює чи перевищує 80000 гривень або дорiвнює чи перевищує суму в iноземнiй валютi, еквiвалентну 80000 гривень";

     3) доповнити статтею 131 такого змiсту:

     "Стаття 131. Полiтична незалежнiсть Уповноваженого органу.

     Керiвник Уповноваженого органу призначається i звiльняється з посади у встановленому законодавством порядку.

     Використання Уповноваженого органу в партiйних, групових чи особистих iнтересах не допускається.

     Дiяльнiсть партiй, рухiв та iнших громадських об'єднань, що мають полiтичнi цiлi, в Уповноваженому органi забороняється.

     На перiод служби чи роботи за трудовим договором членство посадових i службових осiб Уповноваженого органу у таких об'єднаннях зупиняється.

     Як виняток дозволяється членство працiвникiв, якi уклали трудовий договiр з Уповноваженим органом, у професiйних спiлках".

     4. Абзац другий частини першої статтi 306 Кримiнального кодексу України (в редакцiї Закону України вiд 16 сiчня 2003 року N 430-IV) викласти в такiй редакцiї:

     "караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю коштiв або iншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфiскацiєю майна".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом".

     2. Пiдпункт 2 пункту 7 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2) виключити.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiональному банку України в мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити прийняття актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону.

     4. Банки зобов'язанi протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом закрити анонiмнi валютнi та кодованi рахунки у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
6 лютого 2003 року
N 485-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.