ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо удосконалення правового регулювання мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання фiнансуванню тероризму

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2, N 5, ст. 48, N 14, ст. 104; 2004 р., N 36, ст. 433):

     1) доповнити статтею 121 такого змiсту:

     "Стаття 121. Запобiгання та протидiя фiнансуванню тероризму

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний зупинити проведення фiнансової операцiї, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi, i в той же день повiдомити про це Уповноважений орган. Таке зупинення фiнансових операцiй здiйснюється на строк до двох робочих днiв.

     Порядок зупинення фiнансових операцiй визначається суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi здiйснюють регулювання i нагляд за дiяльнiстю суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу в межах їх компетенцiї.

     Уповноважений орган може прийняти рiшення про подальше зупинення такої операцiї на строк до п'яти робочих днiв, про що зобов'язаний невiдкладно повiдомити суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, а також правоохороннi органи, визначенi законодавством. У разi неприйняття Уповноваженим органом вiдповiдного рiшення протягом строку, передбаченого частиною першою цiєї статтi, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу поновлює проведення фiнансової операцiї.

     Порядок формування перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдставою для внесення юридичної чи фiзичної особи до зазначеного перелiку є:

     вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фiзичної особи винною у вчиненнi злочинiв, передбачених статтею 258 Кримiнального кодексу України;

     вiдомостi, що формуються в рамках Ради Безпеки ООН, про органiзацiї та фiзичних осiб, якi пов'язанi з терористичними органiзацiями або терористами;

     вироки (рiшення) судiв, рiшення iнших компетентних органiв iноземних держав стосовно органiзацiй або фiзичних осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi, якi визнаються Україною вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     Перелiк осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi, доводиться до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу Уповноваженим органом у порядку, погодженому з iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу";

     2) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Повноваження державних органiв щодо забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв та фiнансуванню тероризму

     Уповноважений орган вiдповiдно до мiжнародних договорiв України або за принципом взаємностi здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з вiдповiдними органами iноземних держав у частинi обмiну досвiдом та iнформацiєю, яка стосується запобiгання та протидiї легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансування тероризму.

     Надання Уповноваженим органом вiдповiдному органу iноземної держави iнформацiї з обмеженим доступом здiйснюється за умови забезпечення останнiм тотожного нацiонального режиму її захисту та використання виключно для цiлей кримiнального судочинства у справах про легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму.

     Виконання Уповноваженим органом запиту вiдповiдного органу iноземної держави є пiдставою для витребування ним необхiдної для виконання запиту iнформацiї (у тому числi такої, що становить банкiвську або комерцiйну таємницю) в органiв державної влади, пiдприємств, установ та органiзацiй. Вимога Уповноваженого органу про надання iнформацiї, необхiдної для виконання запиту вiдповiдного органу iноземної держави, має мiстити посилання на номер та дату реєстрацiї цього запиту у вiдповiдному реєстрi Уповноваженого органу.

     Забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв та фiнансуванню тероризму щодо виконання судових рiшень, якi стосуються конфiскацiї доходiв, покладається на Мiнiстерство юстицiї України, а в частинi вчинення процесуальних дiй в межах розслiдування кримiнальних справ щодо легалiзацiї (вiдмивання) доходiв або фiнансування тероризму - на Генеральну прокуратуру України.

     Суб'єкти державного фiнансового монiторингу (крiм Уповноваженого органу) здiйснюють мiжнародне спiвробiтництво з вiдповiдними державними органами iноземних держав щодо обмiну досвiдом та iнформацiєю з питань регулювання та нагляду за дiяльнiстю фiнансових установ у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв та фiнансуванню тероризму вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     Уповноважений орган та iншi суб'єкти державного фiнансового монiторингу у межах своєї компетенцiї забезпечують спiвробiтництво з Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF), Егмонтською групою та iншими мiжнародними органiзацiями, дiяльнiсть яких спрямована на забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв та фiнансуванню тероризму".

     2. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2):

     1) статтю 60 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Нацiональний банк України видає нормативно-правовi акти з питань зберiгання, захисту, використання та розкриття iнформацiї, що становить банкiвську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актiв";

     2) у статтi 62:

     а) пункт 5 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "5) спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу на його письмову вимогу стосовно додаткової iнформацiї про фiнансову операцiю, що стала об'єктом фiнансового монiторингу";

     б) частини сьому та восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональний банк України вiдповiдно до мiжнародного договору України або за принципом взаємностi має право надати iнформацiю, отриману при здiйсненнi нагляду за дiяльнiстю банкiв, органу банкiвського нагляду iншої держави, якщо є гарантiї того, що надана iнформацiя буде використана виключно з метою банкiвського нагляду або запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, чи фiнансуванню тероризму.

     Положення цiєї статтi не поширюються на випадки надання спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансовi операцiї у випадках, передбачених законом".

     3. У Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2002 р., N 17, ст. 117):

     1) статтю 7 пiсля пункту 20 доповнити новими пунктами такого змiсту:

     "21) вносить у встановленому порядку пропозицiї щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцiй Нацiонального банку України;

     22) здiйснює методологiчне забезпечення з питань зберiгання, захисту, використання та розкриття iнформацiї, що становить банкiвську таємницю".

     У зв'язку з цим пункт 21 вважати пунктом 23;

     2) статтю 51 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право подавати Президенту України у встановленому порядку пропозицiї щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцiй Нацiонального банку України";

     3) статтю 52 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право подавати Кабiнету Мiнiстрiв України у встановленому порядку пропозицiї щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцiй Нацiонального банку України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiональному банку України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
1 грудня 2005 року
N 3163-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.