ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2003 р., N 14, ст. 104; 2006 р., N 43, ст. 414) такi змiни:

     1. У статтi 2:

     у визначеннi термiна "банк з iноземним капiталом" слова "нерезиденту, перевищує" замiнити словами "iноземному iнвестору, становить не менше";

     визначення термiна "банкiвська лiцензiя" пiсля слiв "на пiдставi якого банки" доповнити словами "та фiлiї iноземних банкiв";

     доповнити статтю пiсля визначення термiна "капiтал пiдписний" визначенням такого змiсту:

     "капiтал приписний - сума грошових коштiв у вiльно конвертованiй валютi, надана iноземним банком фiлiї для її акредитацiї";

     визначення термiна "представництво банку" пiсля слiв "пiдроздiл банку, що" доповнити словами "виконує функцiї представництва та захисту iнтересiв банку i".

     2. Статтю 3 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Положення цього Закону та нормативно-правовi акти Нацiонального банку України застосовуються як до банкiв, так i до фiлiй iноземних банкiв".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою.

     3. Частину першу статтi 4 пiсля слiв "iнших банкiв" доповнити словами "а також фiлiй iноземних банкiв".

     4. Статтi 23 i 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Порядок вiдкриття фiлiй i представництв банкiв на територiї України

     Банк має право вiдкривати фiлiї та представництва на територiї України в разi його вiдповiдностi вимогам щодо вiдкриття фiлiй та представництв, встановленим нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Вiдомостi про фiлiї та представництва банкiв Нацiональний банк України включає до Державного реєстру банкiв на пiдставi письмового повiдомлення банку.

     Банк не пiзнiше нiж за десять днiв до початку здiйснення фiлiєю банку обслуговування клiєнтiв зобов'язаний подати Нацiональному банку України повiдомлення про вiдкриття фiлiї, в якому зазначається:

     1) внутрiшньобанкiвський реєстрацiйний код фiлiї;

     2) повне найменування фiлiї;

     3) мiсцезнаходження фiлiї;

     4) обсяг та види дiяльностi (операцiй), що виконуватимуться фiлiєю.

     До повiдомлення про вiдкриття фiлiї додаються такi документи:

     1) рiшення уповноваженого органу банку про вiдкриття фiлiї;

     2) положення про фiлiю, затверджене уповноваженим органом банку;

     3) письмове запевнення про вiдповiднiсть фiлiї вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, в тому числi щодо примiщення, обладнання фiлiї банку i професiйної придатностi та дiлової репутацiї керiвникiв фiлiї.

     Нацiональний банк України має право прийняти рiшення про припинення здiйснення фiлiєю банку операцiй на користь або за дорученням клiєнтiв, якщо iнформацiя про вiдкриття банком своєї фiлiї мiстить неправдивi вiдомостi або дiяльнiсть фiлiї не вiдповiдає вимогам закону та нормативно-правовим актам Нацiонального банку України.

     Банк у двотижневий термiн пiсля прийняття ним рiшення про вiдкриття представництва зобов'язаний подати Нацiональному банку України повiдомлення про вiдкриття представництва.

     До повiдомлення про вiдкриття представництва додаються такi документи:

     1) рiшення уповноваженого органу банку про вiдкриття представництва;

     2) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом банку.

     Банк зобов'язаний надсилати Нацiональному банку України копiю рiшення про внесення змiн до положення про фiлiю або представництво у двотижневий термiн пiсля його затвердження уповноваженим органом банку.

     Банк зобов'язаний повiдомити Нацiональний банк України про припинення фiлiї або представництва у триденний термiн пiсля прийняття вiдповiдного рiшення.

     Стаття 24. Порядок вiдкриття фiлiй та представництв iноземних банкiв на територiї України

     Iноземнi банки мають право вiдкривати фiлiї та представництва на територiї України.

     Iноземний банк має право на вiдкриття фiлiї в Українi за таких умов:

     1) держава, в якiй зареєстровано iноземний банк, належить до держав, якi беруть участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму, а також спiвпрацює iз Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF);

     2) банкiвський нагляд у державi, в якiй зареєстровано iноземний банк, вiдповiдає Основним принципам ефективного банкiвського нагляду Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду;

     3) мiж Нацiональним банком України та органом банкiвського нагляду держави, в якiй зареєстровано iноземний банк, укладено угоду про взаємодiю у сферi банкiвського нагляду, гармонiзацiї їх принципiв та умов;

     4) мiнiмальний розмiр приписного капiталу фiлiї на момент її акредитацiї є не меншим 10 мiльйонiв євро;

     5) наявнiсть письмового зобов'язання iноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, якi виникли у зв'язку з дiяльнiстю його фiлiї на територiї України.

     Акредитацiю фiлiй iноземних банкiв в Українi здiйснює Нацiональний банк України.

     Акредитацiя фiлiї iноземного банку здiйснюється шляхом внесення вiдповiдного запису до Державного реєстру банкiв та видачi банкiвської лiцензiї.

     Акредитацiя фiлiї iноземного банку є пiдставою для здiйснення нею банкiвської дiяльностi.

     Для акредитацiї фiлiї iноземного банку подаються:

     1) клопотання iноземного банку про вiдкриття фiлiї iз зазначенням її мiсцезнаходження на територiї України;

     2) документ, що пiдтверджує державну реєстрацiю iноземного банку в державi його походження;

     3) рiшення уповноваженого органу iноземного банку про вiдкриття фiлiї;

     4) положення про фiлiю, затверджене уповноваженим органом iноземного банку;

     5) вiдомостi щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї керiвника i головного бухгалтера фiлiї iноземного банку;

     6) копiя статуту iноземного банку;

     7) пiдтверджена незалежним аудитором фiнансова звiтнiсть iноземного банку за три останнiх роки;

     8) письмовий дозвiл на вiдкриття фiлiї iноземного банку в Українi, виданий державним або iншим уповноваженим контролюючим органом держави, в якiй зареєстровано iноземний банк, або письмове запевнення iноземного банку про вiдсутнiсть у законодавствi вiдповiдної держави вимог щодо отримання такого дозволу;

     9) повiдомлення уповноваженого наглядового органу iноземної держави про здiйснення нагляду за дiяльнiстю iноземного банку;

     10) письмове зобов'язання iноземного банку про безумовне виконання ним зобов'язань, якi виникають у зв'язку з дiяльнiстю його фiлiї на територiї України;

     11) документи, що пiдтверджують внесення коштiв у розмiрi приписного капiталу фiлiї;

     12) копiя платiжного документа про внесення плати за акредитацiю фiлiї iноземного банку, що встановлюється Нацiональним банком України.

     Дiяльнiсть фiлiї iноземного банку повинна вiдповiдати вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Нацiональний банк України здiйснює регулювання дiяльностi та встановлює економiчнi нормативи для фiлiй iноземних банкiв вiдповiдно до вимог законодавства України.

     Нацiональний банк України має право вiдмовити в акредитацiї фiлiї iноземного банку з таких пiдстав:

     1) поданi документи не вiдповiдають вимогам цього Закону та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

     2) примiщення та обладнання фiлiї не вiдповiдають вимогам Нацiонального банку України;

     3) кандидатури керiвника та головного бухгалтера фiлiї не вiдповiдають вимогам цього Закону та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо професiйної вiдповiдностi та дiлової репутацiї;

     4) в iноземного банку виявлено фiнансовi або правовi проблеми, що вказують на можливiсть негативних наслiдкiв для клiєнтiв чи потенцiйних клiєнтiв банку в результатi вiдкриття фiлiї.

     Нацiональний банк України приймає рiшення про акредитацiю або вiдмову в акредитацiї фiлiї iноземного банку протягом трьох мiсяцiв з моменту подання всiх необхiдних документiв. Вiдмова надається в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

     Дiяльнiсть та оподаткування фiлiї iноземного банку здiйснюється вiдповiдно до законодавства України, яке застосовується до банкiв України.

     Нацiональний банк України має право вводити тимчасову адмiнiстрацiю та iнiцiювати процедуру лiквiдацiї фiлiї iноземного банку у порядку, передбаченому законодавством України.

     Нацiональний банк України здiйснює акредитацiю представництв iноземних банкiв на територiї України в порядку та на умовах, визначених цим Законом та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Акредитацiя представництва iноземного банку здiйснюється шляхом внесення вiдповiдного запису до Державного реєстру банкiв.

     Для акредитацiї представництва iноземного банку подаються такi документи:

     1) клопотання iноземного банку про акредитацiю представництва за пiдписом уповноваженої особи;

     2) документ, що пiдтверджує державну реєстрацiю iноземного банку;

     3) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом iноземного банку;

     4) довiренiсть керiвнику представництва вiд iноземного банку на здiйснення представницьких функцiй;

     5) копiя платiжного документа про внесення плати за акредитацiю представництва, що встановлюється Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України може вiдмовити в акредитацiї представництва iноземного банку в разi порушення порядку акредитацiї, невiдповiдностi поданих документiв вимогам цього Закону або нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, недостовiрностi наданої iнформацiї або перевищення повноважень щодо сфер дiяльностi представництва.

     Рiшення про акредитацiю або вiдмову в акредитацiї представництва iноземного банку Нацiональний банк України приймає протягом одного мiсяця з моменту подання всiх необхiдних документiв.

     Вiдмова надається в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

     Iноземний банк зобов'язаний повiдомляти Нацiональний банк України про змiни документiв або вiдомостей, зазначених у пунктах 4-6 частини шостої та пунктах 3 i 4 частини чотирнадцятої цiєї статтi. Внесення змiн має бути пiдтверджено вiдповiдними документами.

     Офiцiйнi документи, що подаються Нацiональному банку України, повиннi бути легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотарiально засвiдченим перекладом українською мовою".

     5. Частину першу статтi 57 викласти в такiй редакцiї:

     "Вклади фiзичних осiб банкiв та фiлiй iноземних банкiв гарантуються в порядку i розмiрах, передбачених законодавством України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi, крiм змiн до статтi 5 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", до статей 2, 4, 23, частин дванадцятої - дев'ятнадцятої статтi 24 (в редакцiї цього Закону) Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", якi набирають чинностi з дня його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у частинi першiй статтi 334 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) слова "(державних i недержавних)" замiнити словами "а також фiлiй iноземних банкiв";

     2) в абзацi першому частини вiсiмнадцятої статтi 5 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) друге речення замiнити двома реченнями такого змiсту: "Акредитацiю фiлiй i представництв iноземних банкiв здiйснює Нацiональний банк України вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" . Реєстрацiю представництв iнших iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi здiйснює центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики протягом шiстдесяти робочих днiв з дня подання iноземним суб'єктом господарської дiяльностi документiв на реєстрацiю";

     3) у Законi України "Про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 30):

     у преамбулi та текстi Закону слова "банк - учасник (тимчасовий учасник) Фонду", "банки - учасники (тимчасовi учасники) Фонду" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "учасник (тимчасовий учасник) Фонду" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi другому статтi 1 слово "банком" замiнити словом "учасником";

     у статтi 2:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Учасниками Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд) є банки i фiлiї iноземних банкiв, якi включенi до Державного реєстру банкiв, який веде Нацiональний банк України, та мають банкiвську лiцензiю на право здiйснення банкiвської дiяльностi. Участь у Фондi банкiв i фiлiй iноземних банкiв є обов'язковою";

     у частинi четвертiй слова "Банки - учасники Фонду", "банкiв" замiнити вiдповiдно словами "Учасники Фонду", "банкiв, фiлiй iноземних банкiв";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Пiсля переведення до категорiї тимчасових учасникiв Фонду банк, фiлiя iноземного банку, вклади фiзичних осiб до яких залученi до дня їх переведення до цiєї категорiї, зобов'язанi сплачувати збори до Фонду до повного виконання зобов'язань перед вкладниками по виплатi їхнiх вкладiв та нарахованих вiдсоткiв";

     у частинi шостiй слова "цього банку" замiнити словами "банку, фiлiї iноземного банку";

     у частинi сьомiй слова "банку", "його" замiнити вiдповiдно словами "банку, фiлiї iноземного банку", "банку, фiлiї";

     у першому реченнi частини першої статтi 3 слово "банкiв" замiнити словом "учасникiв";

     пункт 1 статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "1) членами наглядової ради, ради директорiв i ревiзiйної комiсiї банку, iноземного банку, вклади яких у банку, фiлiї iноземного банку є недоступними";

     у частинi другiй статтi 5 слова "Банкам - учасникам (тимчасовим учасникам)" замiнити словами "Учасникам (тимчасовим учасникам)";

     у пунктах 1 i 2 частини другої статтi 6 слово "банку" замiнити словами "банку, фiлiї iноземного банку";

     у статтi 10 слово "банкiв" замiнити словом "учасникiв";

     у пунктi 19 частини другої статтi 14, пунктi 17 статтi 19, пунктi 1 частини першої статтi 21, абзацi першому частини четвертої статтi 27, частинi першiй статтi 28 слова "банк - учасник Фонду", "банки - учасники Фонду" в усiх вiдмiнках замiнити словами "учасник Фонду", "учасники Фонду" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 9 статтi 19 "банку - учасника" замiнити словом "учасника";

     у пунктi 20 частини другої статтi 14, пунктi 18 статтi 19 слово "банку" замiнити словами "банку, фiлiї iноземного банку";

     частину першу статтi 22 пiсля слiв "статутного капiталу банку" доповнити словами "(приписного капiталу фiлiї iноземного банку)", а слова "банками - учасниками" замiнити словом "учасниками";

     у частинi другiй статтi 26 слова "банки - учасники (тимчасовi учасники)" замiнити словами "учасники (тимчасовi учасники)";

     у статтi 27:

     у частинi третiй слово "банку" замiнити словами "банку, фiлiї iноземного банку";

     у частинi четвертiй:

     у пунктi 1 слово "банки" замiнити словом "учасникiв";

     у пунктi 2 слово "банки" замiнити словами "банки, фiлiї iноземних банкiв";

     у пунктi 3 слова "банком", "банку" замiнити вiдповiдно словами "учасником", "учасника";

     у статтi 28:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Фонд не вiдшкодовує гарантовану суму за вкладами фiзичних осiб, якi залучаються банком, фiлiєю iноземного банку, переведеними до категорiї тимчасового учасника Фонду, якi залученi ними з дати отримання повiдомлення про переведення їх до категорiї тимчасового учасника Фонду";

     у назвi та текстi слова "банк", "банки" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "учасник Фонду", "учасники Фонду" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у статтi 29:

     у назвi та текстi слово "банк" в усiх вiдмiнках замiнити словами "банк, фiлiя iноземного банку" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi другiй слово "його" замiнити словами "банку, фiлiї iноземного банку".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний строк пiсля набрання чинностi цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     у шестимiсячний строк пiсля набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Нацiональному банку України протягом одного року пiсля набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 листопада 2006 року
N 358-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.