ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi пов'язаних iз банком осiб

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У статтi 1665 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi першiй:

     а) в абзацi першому слова "керiвниками банкiв" замiнити словами "пов'язаними з банком особами", а слова "нормативно-правових актiв Нацiонального банку України або" - словами "нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, у тому числi подання недостовiрної (неповної) звiтностi, зокрема, щодо якостi активiв, проведення операцiй iз пов'язаними з банком особами, сутi операцiй, або";

     б) в абзацi другому слова "ста до тисячi" замiнити словами "двох тисяч до п'яти тисяч";

     2) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, якщо вони призвели до вiднесення банку до категорiї проблемних, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     3) в абзацi другому частини третьої слова "ста до п'ятисот" замiнити словами "трьох тисяч до чотирьох тисяч";

     4) примiтку доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Термiн "пов'язана з банком особа" вживається у значеннi, визначеному Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     2. Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 2181 такого змiсту:

     "Стаття 2181. Доведення банку до неплатоспроможностi

     1. Доведення банку до неплатоспроможностi, тобто умисне, з корисливих мотивiв, iншої особистої заiнтересованостi або в iнтересах третiх осiб вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дiй, що призвели до вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних, якщо це завдало великої матерiальної шкоди державi або кредитору, -

     карається обмеженням волi на строк вiд одного до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з накладенням штрафу вiд п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. 1. У цiй статтi матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у десять тисяч i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     2. Термiн "пов'язана з банком особа" вживається у значеннi, визначеному Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     3. Частину третю статтi 216 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) пiсля цифр "216" доповнити цифрами "2181".

     4. У Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     а) термiни "банкiвська група" та "структура власностi" викласти в такiй редакцiї:

     "банкiвська група - група юридичних осiб:

     якi мають спiльного контролера, що складається з материнського банку, його українських (української) та/або iноземних (iноземної) дочiрнiх (дочiрньої) та/або асоцiйованих (асоцiйованої) компанiй (компанiї), якi (яка) є фiнансовими (фiнансовою) установами (установою), або

     що складається з материнського банку, який є контролером, його українських (української) та/або iноземних (iноземної) дочiрнiх (дочiрньої) та/або асоцiйованих (асоцiйованої) компанiй (компанiї), якi (яка) є фiнансовими (фiнансовою) установами (установою), або

     якi мають спiльного контролера, що складається з двох або бiльше українських фiнансових установ, їх українських та/або iноземних дочiрнiх та/або асоцiйованих компанiй, якi є фiнансовими установами, та в яких банкiвська дiяльнiсть є переважною, або

     що складається з небанкiвської фiнансової установи, яка є контролером, її українських (української) та/або iноземних (iноземної) дочiрнiх (дочiрньої) та/або асоцiйованих (асоцiйованої) компанiй (компанiї), якi (яка) є фiнансовими (фiнансовою) установами (установою), та в яких банкiвська дiяльнiсть є переважною.

     Банкiвська холдингова компанiя та компанiя з надання допомiжних послуг, яка має спiльного контролера з учасниками банкiвської групи, входять до складу банкiвської групи.

     Переважна дiяльнiсть у групi є банкiвською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активiв банкiв (банку) - учасникiв (учасника) банкiвської групи за останнi чотири звiтних квартали становить 50 i бiльше вiдсоткiв сукупного розмiру середньоарифметичних значень активiв усiх фiнансових установ, що входять до цiєї групи, за цей перiод. Розрахунок переважної дiяльностi банкiвської групи здiйснюється щороку станом на 1 сiчня.

     Пiсля того як групу було визначено банкiвською на пiдставi переважної дiяльностi та частка сукупних активiв банкiв (банку) у сукупному розмiрi активiв фiнансових установ, що входять до цiєї групи, зменшилася та становить вiд 40 до 50 вiдсоткiв, така група продовжує вважатися банкiвською впродовж трьох рокiв з моменту такого зменшення";

     "структура власностi юридичної особи - система взаємовiдносин юридичних та фiзичних осiб, що дає змогу визначити:

     1) всiх ключових учасникiв (включаючи публiчнi компанiї) i контролерiв такої юридичної особи;

     2) всiх ключових учасникiв кожної юридичної особи, яка iснує у ланцюгу володiння корпоративними правами такої юридичної особи;

     3) всiх осiб, якi мають пряму та/або опосередковану iстотну участь у такiй юридичнiй особi;

     4) вiдносини контролю щодо цiєї юридичної особи мiж усiма особами, зазначеними у пунктах 1 - 3 цього визначення";

     б) визначення термiна "iстотна участь" доповнити реченням такого змiсту: "Особа визнається власником опосередкованої iстотної участi незалежно вiд того, чи здiйснює така особа контроль прямого власника участi в юридичнiй особi або контроль будь-якої iншої особи в ланцюгу володiння корпоративними правами такої юридичної особи";

     в) доповнити визначенням термiнiв такого змiсту (в алфавiтному порядку):

     "ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фiзична особа, яка володiє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володiє двома i бiльше вiдсотками корпоративних прав такої юридичної особи, i при цьому:

     1) якщо юридична особа має бiльше нiж 20 учасникiв - фiзичних осiб, ключовими учасниками вважаються 20 учасникiв - фiзичних осiб, частки яких є найбiльшими;

     2) якщо однаковi за розмiром пакети корпоративних прав юридичної особи належать бiльше нiж 20 учасникам - фiзичним особам, ключовими учасниками вважаються всi фiзичнi особи, якi володiють двома i бiльше вiдсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

     3) вважається, що публiчна компанiя не має ключових учасникiв";

     "ланцюг володiння корпоративними правами юридичної особи - iнформацiя про склад ключових учасникiв юридичної особи, яка включає iнформацiю про ключових учасникiв першого i кожного наступного рiвня володiння корпоративними правами юридичної особи";

     "публiчна компанiя - iноземна юридична особа, створена у формi публiчного акцiонерного товариства, акцiї якої включенi до бiржових спискiв (пройшли процедуру лiстингу) фондових бiрж, якi вiдповiдають критерiям, визначеним Нацiональним банком України";

     "рiвень володiння корпоративними правами юридичної особи - вiдносини щодо володiння корпоративними правами юридичної особи мiж такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всi учасники юридичної особи є фiзичними особами, така юридична особа має лише один рiвень володiння корпоративними правами";

     "учасник юридичної особи - особа, яка володiє корпоративними правами цiєї юридичної особи";

     2) частину третю статтi 17 доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) вiдомостi за формою, встановленою Нацiональним банком України, про пов'язаних iз банком осiб, що вiдповiдають ознакам, передбаченим частиною першою статтi 52 цього Закону";

     3) частину шосту статтi 32 пiсля слiв "для формування" доповнити словом "статутного";

     4) у статтi 39:

     а) у частинi другiй слова "бути працiвниками цього банку" замiнити словами "обiймати iншi посади в цьому банку на умовах трудового договору";

     б) частину п'яту доповнити пунктом 281 такого змiсту:

     "281) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з банком особами";

     5) у частинi шостiй статтi 42 слова "крiм дочiрнiх пiдприємств" замiнити словами "(крiм дочiрнiх пiдприємств, банкiвських спiлок та асоцiацiй)";

     6) частину другу статтi 44 доповнити словами "згiдно з вимогами, встановленими Нацiональним банком України";

     7) у статтi 49:

     а) перше речення частини четвертої доповнити словами "акцiй iнших банкiв та надання субординованого боргу банкам";

     б) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Банкам забороняється опосередковано здiйснювати кредитнi операцiї з пов'язаними з банком особами".

     У зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами шостою - десятою;

     8) статтю 52 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 52. Пов'язанi з банком особи

     Для цiлей цього Закону пов'язаними з банком особами є:

     1) контролери банку;

     2) особи, якi мають iстотну участь у банку, та особи, через яких цi особи здiйснюють опосередковане володiння iстотною участю у банку;

     3) керiвники банку, керiвник служби внутрiшнього аудиту, керiвники та члени комiтетiв банку;

     4) спорiдненi та афiлiйованi особи банку, у тому числi учасники банкiвської групи;

     5) особи, якi мають iстотну участь у спорiднених та афiлiйованих особах банку;

     6) керiвники юридичних осiб та керiвники банкiв, якi є спорiдненими та афiлiйованими особами банку, керiвник служби внутрiшнього аудиту, керiвники та члени комiтетiв цих осiб;

     7) асоцiйованi особи фiзичних осiб, зазначених у пунктах 1 - 6 цiєї частини;

     8) юридичнi особи, в яких фiзичнi особи, зазначенi в цiй частинi, є керiвниками або власниками iстотної участi;

     9) будь-яка особа, через яку проводиться операцiя в iнтересах осiб, зазначених у цiй частинi, та на яку здiйснюють вплив пiд час проведення такої операцiї особи, зазначенi в цiй частинi, через трудовi, цивiльнi та iншi вiдносини.

     Банк зобов'язаний подавати Нацiональному банку України iнформацiю про пов'язаних iз банком осiб у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України при здiйсненнi банкiвського нагляду має право визначати пов'язаними з банком особами фiзичних та юридичних осiб, зазначених у пунктах 1 - 9 частини першої цiєї статтi, за наявностi ознак, визначених у нормативно-правових актах Нацiонального банку України, з урахуванням характеру взаємовiдносин, операцiй та наявностi iнших зв'язкiв iз банком. Про таке рiшення Нацiональний банк України не пiзнiше наступного робочого дня повiдомляє вiдповiдний банк. У такому разi особа вважається пов'язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днiв iз дня отримання повiдомлення Нацiонального банку України про визначення особи пов'язаною з банком не доведе протилежного.

     Особа, визначена рiшенням Нацiонального банку України пов'язаною з банком особою, чи такий банк можуть оскаржити в установленому законом порядку рiшення Нацiонального банку України про визначення особи пов'язаною з банком особою, а в разi притягнення такої особи до передбаченої законом вiдповiдальностi - оспорити пiдстави рiшення Нацiонального банку України про її визначення пов'язаною з банком особою.

     Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами.

     Угоди, укладенi банком iз пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недiйсними з моменту їх укладення.

     Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:

     1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, нiж вимагається вiд iнших клiєнтiв;

     2) придбання у пов'язаної з банком особи майна низької якостi чи за завищеною цiною;

     3) здiйснення iнвестицiї в цiннi папери пов'язаної з банком особи, яку банк не здiйснив би в iнше пiдприємство;

     4) оплата товарiв i послуг пов'язаної з банком особи за цiнами вищими, нiж звичайнi, або за таких обставин, коли такi самi товари i послуги iншої особи взагалi не були б придбанi;

     5) продаж пов'язанiй з банком особi майна за вартiстю, що є нижчою, нiж та, яку банк отримав би вiд продажу такого майна iншiй особi;

     6) нарахування вiдсоткiв та комiсiйних за послугами, наданими банком пов'язаним iз банком особам, якi є меншими, нiж звичайнi;

     7) нарахування вiдсоткiв за вкладами (депозитами), залученими банком вiд пов'язаних iз банком осiб, якi є бiльшими, нiж звичайнi.

     Банку забороняється надавати кредити будь-якiй особi для погашення цiєю особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою; придбання активiв пов'язаної з банком особи, за винятком продукцiї, що виробляється цiєю особою; придбання цiнних паперiв, розмiщених чи пiдписаних пов'язаною з банком особою.

     Нацiональний банк України здiйснює контроль за операцiями банкiв iз пов'язаними з банком особами.

     Нацiональний банк України має право встановлювати обмеження на операцiї банкiв iз пов'язаними з банком особами";

     9) частини п'яту та шосту статтi 58 викласти в такiй редакцiї:

     "Пов'язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, здiйснення ризикових операцiй, якi загрожують iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку, або доведення банку до неплатоспроможностi несе цивiльно-правову, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     Пов'язана з банком особа, дiї або бездiяльнiсть якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе вiдповiдальнiсть своїм майном. Якщо внаслiдок дiй або бездiяльностi пов'язаної з банком особи банку завдано шкоди, а iнша пов'язана з банком особа внаслiдок таких дiй або бездiяльностi прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такi особи несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за завдану банку шкоду";

     10) частину четверту статтi 61 викласти в такiй редакцiї:

     "Органи державної влади, юридичнi та фiзичнi особи, якi при виконаннi своїх функцiй, визначених законом, або наданнi послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю, зобов'язанi забезпечити збереження такої iнформацiї, не розголошувати цю iнформацiю i не використовувати її на свою користь чи на користь третiх осiб";

     11) статтю 62 пiсля частини дев'ятої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Нацiональний банк України має право розкривати iнформацiю про банк чи пов'язаних iз банком осiб, що збирається пiд час проведення банкiвського нагляду i становить банкiвську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здiйснювати досудове розслiдування, в разi виявлення порушення законодавства, що мiстить ознаки кримiнального правопорушення.

     Нацiональний банк України має право надавати органам державної виконавчої служби для примусового виконання свої рiшення про застосування до банку, фiлiї iноземного банку заходу впливу у виглядi накладення штрафу, якi вiдповiдно до цього Закону є виконавчими документами та мiстять iнформацiю, що становить банкiвську таємницю. У такому разi органи державної виконавчої служби мають право розкривати одержану вiд Нацiонального банку України iнформацiю, що мiстить банкiвську таємницю, учасникам виконавчого провадження та особам, якi залучаються до проведення виконавчих дiй".

     У зв'язку з цим частини десяту - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами дванадцятою - п'ятнадцятою;

     12) у частинi першiй статтi 73:

     а) пункт 7 доповнити словами "у тому числi операцiй iз пов'язаними з банком особами";

     б) у пунктi 9:

     в абзацi другому слова "до ста" замiнити словами "до п'яти тисяч";

     абзац шостий пiсля слова "вiдсоткiв" доповнити словами "вiд номiнальної вартостi";

     13) пункт 5 частини першої статтi 75 замiнити двома пунктами такого змiсту:

     "5) банк не має ефективних та адекватних систем внутрiшнього контролю та/або управлiння ризиками, що створює загрозу iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку;

     6) систематичне подання та/або оприлюднення недостовiрної iнформацiї або звiтностi з метою приховування реального фiнансового стану банку, у тому числi щодо операцiй iз пов'язаними з банком особами".

     5. Частину другу статтi 17 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142; 2014 р., N 12, ст. 178, N 50 - 51, ст. 2057) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) рiшення Нацiонального банку України про застосування до банку, фiлiї iноземного банку заходу впливу у виглядi накладення штрафу".

     6. Частину п'яту статтi 52 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564) викласти в такiй редакцiї:

     "5. Фонд або уповноважена особа Фонду у разi, якщо оцiночна вартiсть лiквiдацiйної маси банку, затвердженої Фондом, є меншою за вимоги кредиторiв, якi включенi до реєстру акцептованих вимог кредиторiв, звертається до пов'язаної з банком особи, дiї або бездiяльнiсть якої призвели до завдання банку з її вини шкоди, та пов'язаної з банком особи, яка внаслiдок таких дiй або бездiяльностi прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про вiдшкодування шкоди, завданої банку.

     У разi отримання Фондом вiдмови у задоволеннi таких вимог або невиконання вимоги у строк, установлений Фондом, Фонд звертається з такими вимогами до суду".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Особа (одноосiбно чи спiльно з iншими особами), яка внаслiдок застосування вимог цього Закону визнається власником iстотної участi у банку, зобов'язана:

     протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом повiдомити про це банк;

     протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом подати до Нацiонального банку України документи, визначенi статтею 34 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     Порушення цiєї вимоги цього Закону тягне застосування заходiв впливу, передбачених статтею 73 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     3. Банки протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом зобов'язанi подати Нацiональному банку України оновлену структуру їх власностi, розкриту з урахуванням вимог цього Закону, станом на дату набрання чинностi цим Законом.

     4. Банки в установленi Нацiональним банком України строки зобов'язанi подати до Нацiонального банку України:

     iнформацiю про пов'язаних iз банком осiб вiдповiдно до вимог статтi 52 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     звiти про обсяги активних операцiй iз пов'язаними з банком особами за визначеною Нацiональним банком України формою;

     розрахунок нормативiв кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України.

     5. Банки, в яких значення нормативiв кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами є вище визначених Нацiональним банком України вiдповiдних нормативних значень, зобов'язанi подати плани щодо поетапного їх приведення у вiдповiднiсть iз вимогами Нацiонального банку України протягом визначеного Нацiональним банком України строку.

     6. У разi порушення банком два i бiльше разiв плану, визначеного у пунктi 5 цього роздiлу, Нацiональний банк України прийматиме рiшення про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних.

     7. Рекомендувати Нацiональному банку України у мiсячний строк iз дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 березня 2015 року
N 218-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.